Goudsche Courant, woensdag 20 december 1916

dat aick te eiaiger tgd gebrek aan eaftele levenamiddelen en rtmdatoffen kan doen gevoelen In de eerste plaats is de oogst van graaen tn de overaeeöclM gewesten m dit jaar ver benedan het gemiddelde Er is dan aok reeda aprake g aweeat van het verbieden van giaanuitvoer mt de Verenigde Staten In de tweede plaats is de beachittare acbeepsruimte beperkt en gaat de toeeoer met velerlei bezwaren gepaaard In de derde plaats is de biniienlanite he graanoogst 1 zoo ook van sommige peulvnichtaa en aardappelen beneden het geiniddelda terwijl bovendien de aardappelen vanwaefciUeada kMatreken niet Minader houdbaar bUjkaa Inaondarfceld baart de voorziening in de behoeften aan graan en ander voeder voor het vee veel sorg Een minder krachtige voeding van het vee beeft een geriageie produetie tot gevolg hetgeen ook alweder voor de volkavoeding bezwaren medebrengt Van de zijde der regeering wordt al het mogelijke gedaan om den invoer van graan en veevoederartlkelen zooveel mogelijk te bevorderen terwijl zorgvuldig wonlt iwerwogen welke maatregelen moeten worden genomen om de nadeelige gevolgen van aan intredend gebrek zooveel doenlijk te Ten aanalen na de e l i aliaa l wlhks spr in aanux iog n vjen dat bier racer gedaoht moet worden aan verauisk dan aan kwaadwUUg paat helgen ook Mikt uit het niel In beala aenen vpa de varkcan Het O M MMI daan 110 beeie subs 10 AMm De oUspraafc wetd btfiaald op 37 Dec Werdl vaa Haaanvicbt e en ander ovx r de vooteu nadeden en het gebruik van de etectriattat tu Vi u4len Hel was oabegrypelgk dat da aaat aki liok vol waa slechts matig was ae gevuld maar de bwr No6 bad een ilaifrliBBi pubhek De sprdtiv vetklaante boe ito eleotriaeba stroom verwerkt wordt boe het iiin lij la dat WIJ hier in Haaalrcnfat sen ntetigjve het tampje Aola fcnaaan opsteken aa an ib oonipronkitilte kraehthnmbi t uuda Uulst HtJ ween ons f de voorIk eleu vaa elecöiecb lh Hfenover peut eum en gas en kon aikcn ale nadeel opnoeiaai dat het kokMa n verwarmm BOg wat duur weet Alleen etnjken gaal uitstekend en oedkoon Ten atoda beaprak i r de elaetrteUeit sis kraohtbran vooral ook vaor de boerderij waar de eteoMaaiie oler vanoascbatbare waanfe is Na de pauze kreeff iader getegenbald om vragen Ie steden waarvan druk gebruik gi s liaa lr t weed 1 Voorzitter van het departement De K v d Broek voorkwam daaNMsMns die evmtueel aoulelden lat crMtk op het werk van den adnitat atndeur lia daa ganvents Spr uieemto dat bet ijaaneiir hier n4et de plaats wa en hel zou aaaa tot hefdge debatten voeren I erat htat eindigde dan leeisana avood en we hopen dat het bMtaar van I Nut meer populaiiv webBiaeftappeliJke zal houdèni De BMhtbaak te Rotterdam v e t oordee l de giateren E R R 28 Jaraa Ueermakar aa hnlpbesteller Mj de peatarijea ta f soda w a g a a i eenvoudige bsleediging tot ƒ 10 boete aaba 10 dagen haehtania A J F B wegana dlefidal te Gonda vaneen bokkug tat ƒ 6 beate aaba 6 dagen heehtenia De Raektbaak behaadalda da vnigende zaken Met gealoten desren een zaak tagen den 34Jarigen gemeente arbeider J de J te Moordiecht geijettneerd te Rstterdam tereehtataande ter zake van het plagaa van ontuchtige handelingen met iemand he n e d e é d leeftild van 16 jaar Mr F A Nolemans Jr waa dan bakl ala verdediger toegevoegd De 28 jange grondweritat A dan U te Reeuwiik had sedert eenigen tijd een geaehil met den boomkweeker W J Alberta te Boakoop over de vraag wie van hen het huurdersrecht mocht uitoefenen over een onder de gemeente Reeuwijk gelegen land Bekl beweerde dat het recht aan zijn zijde was Alberta bestred dit en bekl s mtsnoegeji daarover was ca aldua tot uitmg gekomen dat hij op 6 September toen een knecht van Alberts een kruiwagen met bloempotten van het land had willen kruien een bruggetje z g draai dat het land met den openbaren weg verbond had afgedraaid en op file manier den kneeht belet den kruiwagen met de bloempotten van het land at op den openbaren weg te Het O M achtte het feit ernstiger danhet scheen en eischte wegens het door geweld of eenige andere feitelijkheid een ander dwingen ieta niet te doen dtia weken gevangeniaatr Bdutlre Un aajoton ran d lennsmltfcktenvoomaninK bveUat er ook reden tot onccruRtheid ten autuen vaa de iroanieninK TBJi de mduHtne met venKbiÜende belangrUke grond en hulputoffen Wat betreft den aanvoer over tee levert ook hiarby de quawtie van de acheepsruimte groote moetlijkheid op Wat betrfet d n aanvoer utt oorlogvoerende landen doen de regelingen omtrent den uitvoer daar getroffen onte voorximing Hteed moeilijker worden De regeering atreeft er op verschiU de wjtjie naar die voorziening en een goede lUatrlbutie hier te lande zooveel mogelijk te bevorderen waartoe voor vprfichillende belangrt ke artikelen ali kolen zer kautenMt oda speciale rijksinateltingen i jn In het leven geroepen Met een regeling der distributie moet in Homraige gevallen een beperking in het verbruik samengaan ata büv bU kolen thans geschiedt STOLWUK Hedenmorgen geraakte het aoontja van den heer A v W alhier tarwgl hg op het erf bg ds woning aan het spelen waa door de gladheid te water Dank ry de hulp van fcyn broertje die hem te haln kwam en uit het water trok liep het ongeval alleen met een erg kond bad al HOOBUBBCHT Woensdagavond biald de afdaeling Moordrecht van Volksonderwya een ledenvergadering waarin door de afgevaardigden naar da algsmeene vergadering te Amsterdam veralag werd uitgebracht De beatnursf uncties werden onderUng geregeld als volgt J L de Jong voorzitter C P Vleggeert vioevoor zittar P V d Henval la Moretarii U Dana 2e aeorataria sn 11 A v d Broek penningmeeatw Bealoten werd ook deian winter aan onderavond te houden Vanwege da afdeeling Meardrecht van da Hollandache Maatachappij nm Landbouw zal in de a3 winter een ennas ia het Laad bouwboekkouden worden gtksadsn Tetegrtftsch Weerberi At van het KoninklUk Heterlologiach Inatitnut te DE BILDT Verwacjiting tot den volgenden dag Matige later wellioht toenemende zuidooatelijke tot auidweateiyke wind betrokken tqt zwaar bewolkt wellieht sneeuw of regenbuien later ieta zachter MarMlisHoMMl KMtHnftrkt WOERDEN 10 Dec Awngtvoerd 91 partgen GoudicbekMiieioort 75 76 id ae loort 7 id iwtar dere id mm Riikimerk 75 75 met conditie AtlM per 50 KG Handel m g Advertentiên Laatste Berichten l AIlUtJ aO Daoewbar Brtand hi elt in dea Henaat aatvraordfliKl op een vraag vut aeuator Twroo o r v hot vncdfiMMbod gmprakm BrlMé raofat in berlnuning dat hl van bet M rta in Kamer la doen w 4 m wat du regoerlng dooht over betfeeib hij beeottouwt alM ten grova umuoeuvre MIJb woord tei bij kwam ov re iiB mM bM gevoelen van al do bondBaoootoL Daarna liJn er bi lUbli m Busteiid krmofatigtt woordeu eapndMh om ta tMaa tim du wtJgMi dupe ct Morfen aal er een na geti miiKdiapp iJk ovra lec vamgewteld antwoord geiden warden en diaarln zal duidelijk uiUwn at t word dftt bet oniiiogflijk het vooratel der oortrale r kon voor wiM 09 te nHoao Ik wil weo Milrrtaan bij liot ware karakter van de n duvo iag VOO von Uethinann Hollweg t n Dulmriilaud w bot op bet oogmbllk waarop bet eun beroep doet op al d laatMii reaerve kraobteti van haar lievotking waottp h t db hurgerlijko mvoUtlng uil Ibigtó eo Toleo wegvoert op h4 oogi n l w aarop tiet lu het i o i ii mioatf heeft tekm waa van dg OV4Twinning zuik oeu naobod g Aua iHihlMSl IU t een vaUtrik UuitaofalMid maakt moeilijke uren door er doen alcii wijiligbigeu in da oveubara maenioc vcvoetfin Het Htaat tqgietwver de wer ld en ZiPgt diPct D oorlog Iteb ik niet few lid hij ie mij op ele ï Op dese bewering Ijfl Iwi ntwoord al te ganakkeHJk Ie geven Het behoeft aiet neer aaotBtoond ta wolden dat de verboodNMH mofendhed i der entente tot dw hwMe niituut hun bi t godaan bebfook handhaven Maar daar € lr trole mogendlMBdm lot Óea oorlof bealotra wa wierpen iy den loerlHiC seker aia EiJ waren Ui zutloa overwomvao Do ri dtaiwelier durMi zeUa xeggra dat hl kon boudnni luH aidppere woordao kunium nletvur ijoen vu ïjuitHohland £ Ü do verantwoDrdnli h Hd voor dnt ooriogi dtafw Womwer bet komt WCwit wij ovwwlnwij Ktellm voor vr ide te alulten xegt h de waarheid niet Vo6roBr l aan het ov rwtniMO n het vo l Uw ov rwlnn f nift koioe oodcrs zou mC die aan d wereld op iv n lJ zo Xfoet om vrede ifi een knot van zwakhe4d N Q k een UaigbeU Men aoekt roTneSbt ieui diHdMiJkfl kb de voor waarden waarondiir dAi BMoitodI fndaan is Het iM een oorto klaaid De ooaijdi gen xiJn nift mivlcid en de bondgenootel BBBKENWOUMi De vermalding gi t c ftt d Isaiiu door den heer Reln ertMlioudea M uitgegaan van de atd Bsrkenwouda van de Holl Ug wiXandbonw ia niet juut daar de U ti v L geag zeUstsniliga afdeeling Berkenwoude heeft dia gemeente nsaorteert ondar de afdaeling Qouda iü disxa lezing heeft geotganiieenL AMMBBSrOU Alhier ia onperioht een mandenmdkcravereenlgiiig Het beaagui heetaat uH de heeren J I 0 Jong A W lie Brut en A De Vriw Tot notabel der Ned Herv Kerk al bier is horbenotand da beer W Zanen terwijl in da pkuita vtn dm keer Adr Ooms i 4 gdcozen de beer C DofUs oni GEVRAAaD 1 Febraa i U geiin DIEIiSTBODE ab mclije Ilccn Ixion f IfiQ tram f 10 waaoh f 28 ZonilagB 11 dagen geheelg dag vrij I aan Hofraat 17 RyiwQk Uerronw SCHIM VAN DER LOEFF Weatbaven 19 Oimda VRAAQT tegen 1 Febraari aanitaanda een 7 TWEEDE MEISJEe Zoo ipoedig mogelyk gevraagd Een Dag vt Dsg en nachtDIENSTBODE Adret Uaj DE BOER Oroenendaal IB KantoBgereclit te tiouds N i tuuwkr to ZeveoJkuiZfa Htond toraobt genu overU uMBa van art f vin do DiatribiÉtowot waarin wordt gccu gd dat i iinoio tevemtniddMea groodMoI i n vau U vmtMtdddtHn bmuktofftm ol huiiiboudi iyk artlki a uadem dm voor gettruik écKJT Item stciKcn zijn gmln In voorraad bwlt v rpllrt j Viji boevoellii id fa oardi der goederèï opsv f U dotii aau ésa huTse nee i ir met veTnK UUn0 van d plaatH w l T d gwatensi xluh bevindf i In èb da eardioc watt hekl len iamc gi l dett hij iu voorraad bad 11 uieetvarKms va eii gotaif rd elaohtgewicht iKnedea 50 K G waarvan door lieni op èi U uiterli daarvoor gf te4deo te ijti van 5 Oot 1 0 gont opgoal aan den tmrgonueater van ZovaoiMizeD was Sed9ao Bokl erk wte het Ut éoch v Hil rde het doe vau d opfUf fdMel i bet hm ver 4 n Opeet waa uer nM in b t spel l e arabtcfkMU vaa bet O H reqaiidtolr nemend wem er 9 dat dit de eerste overire og in inaake de Otetribuüewet wetko awi óea kantooret rier ter b wllBmng wor vc rge4C ai Bekl bekent de waartoe dk wet hem vcrpKobt hcMwn gedaan Het gaat mi iit i j ojmi H aa aw ap ifiMi o dBlW heelt gg piLW g i D zal t0l Ka te beoovdefli of vaUon onder knrenanMMflB of grondMof en van leveaamiMeleik a in art 5 bedoeld JuriftprudnUi v r deae nog niet maar toob la doer Raad arroH nwaB B ffmo B in Wiekblad v b K 913S vao 10 mfi ll waaruit in en xêok betreflendi ttvkk zlcfcte gMtorven vukew i beoUal dat Tarkeiifi niet onder lorenamMMlelfl knn Den wordm geranfpKbllM o ala 0ronè stoltfH daarvan daar vu ndet aitatnitdid bmtBBU uit vlee ch n HjKtk Op ffrwd van dit arr t zou dua geen rMrooideellng moi ieii vokgm ï éMee DMeot pr Qp grond vaa het hij dn johandelin r wet gesprokene voorkonKode in De Handt lingMi düT Tweede Kaser dat hier wei dt li beren ziM ledoeid ala it veuMniddti zoodiat e veroordeelfaiff aal 8 Te BOSCH EN DUIN Utr y Nette Dienstbode GEVRAAGD in kUin gezin Eenvoodige burgerpot kunnende kokvn Loon f 20 per mstand Vry wasch Beilist goe4rgetuigen Brieve S 1812 KRAALVS boekh Zeilt 10 vreda te ir aa oeak Ep biedt xioh aan een BAAS of MEESTER voor bedryfot aaak Brieven No 2930 BureauUoadioba Courant O Te huur gevraagd Een WINKEIgHUlS op goede tand geachikt voor vleeacbhonwerjj teaanvaarden direct of uitetlgk Febraari 10 Brieven onder No Ü931 Bniaaa Ooodaohe Courant far t 81 opgatJ nirt U TE KOOP KJIIIJIRIEV0GEL8 MANNEN no op vollen zang dag enavond aangera met lange aaoht toetenvanaf f 3uEi en hooger d alle loottepzang en volière vogels 11 Adrea J J VAN WIJNaAARDI Vierde Kade 87 Gonda ztjn vaaUf Men op deew daad bM acnl antwoord te geven dat er op paat Om lattd 1 door het aanbod niot geaebokt het beMboawt AU aJn een uittMllnff fii Mgt dat het bMtta antwoord dat er gegamb kan wofdeni de ov rwin ng van gM r n bij Verdun ie HetofHdf ele itwoord zal onj land waardig zijn Op dexn redu volgden lulide tocjuicMntpen GMnk aas laraiiawMdcltn In antwoord op d irrMTon vaa het lid van de Tweede KaïAar den heer de UMater betreffende voorziening in en mogaiyk gebrek aan levenamiddelen an grondatoffen heeft nuniater Foatliuma geAntvoord dat naar het oordeel der regeering r Inder daad radnen beaUan voor d oi tenurtlMid Ormda Magailu ta B r d la Palx IIKailMI Spnlatraat to d PuMg T l Htug 41 NoadMUga knuuU Men laeldl oo uU RoeraM d avond ia ta Herkeahoaali da dm landbouvir Bh ttm aMmni Z ln 24 jarige doiMeT ia bl da g k n VERMIST Een Dobberfflann Piflcher qnd i maanden teef gecoupeerd TenigbezorginK ordt verzooht V 8TEUENSTEAAT 1 7 flaiaagcaimitel vu Nodarlaadata ta kat Da l a eme acfc a agianaagaaffairc Tagaiwrtr ds bawariag dat despionnaga In Zaataad te vaitaad waaraadaeaa aantal kmaiMK haUxn plaMa gAad aich alleen m baMeti fUbt Man da Oaltaakan vnatnl da N Ct M Da lH J L T OaMw uit RMtodam wol4l daar ia Otiltatiia ovctImU beS Nederland tm DttlkaA wvcot Spnit Zwtdsii n Nadtrlaad waarin Ucp tm toenenwmde bekommering wcmlt aitCttVr nnf Wnak nn de mutraftlia dl dca luteta t M öoor de Daitaehen in B B Neord Fm kryk zün renomen lü kat met ftimM wgroenn uit die Uuiótn Tnn mq groot Mntol borger zoowri mannes aU irnmvtn voor industnttiê doeleinden De A 8 S it erran overtuigd dat die daden ooa duid ijlte Ktiending vormen van den cet indim niet van de letter der plechtige int rDatioDnle verdragsverpllelitlngett betreffende het alavenbouden en den UvenliaDdel De Europee ehe mogendheden facbben xicii hertiaardeliyii verplicht des lavenhaadel en aüe eoT aii die er niM vartMUid bowUii sit te AUe mogendheden zoowel de oorlogvoeranda als neutrale hebben het Algemem Venteag van Bruuel 1890 onderteekend ma w verdrag het het erkende doet waa MB liade ta maken aan de miadaden en v w rwoe atiB g l door den aiavenhandel verooruslct Naar de A S 8 venuemt rdadigt de Doitaebt regeerh haa optreden op da grond dat de wegvoeringm in het belang i tn vao de gedeporteerde bevolking Elk tii t van ilavemU ii in het verleden op dia grondilag vwdodigd I e eenige reden dia met aenig êchUn van recht zou kunnen werden aangavoent xou zifn dat hier iprak la van adminiatraUeven heerendiüat Maar dat motief ter verontschuldiging ii nerg A aangevoerd Voorbeeldigen van te raehtraardigen dwangarbeid mogen worden gevonden in vertnuid met de een of andere door Qod gezonden ramp zooals b v zou kunnen worden gezegd têgm de Nederlanden wanneer die wordoi opgeroepen om de dyk i te herstellen of tegra de Egyptenaren wamiear die voorzieningen moeaten treffen tagen NiJl overitroomingen Maar rtfi de Duitsehe regecriag zat niet kunnen ba wer an dat de inval en de vernieling in B CtS ala een 4oor Cod gezonden ramp kamMm worden gedefinieerd Het geval BOK ta v e rw w peiyker nu de van de gedepwtaarden garai de arbeid totaial tegen het beUag ingaat van de gemeenuhap tot welke da arbeiders behooren en die arbeid oitaiultaad la ten voordeele van het v andellfka land SaaMRwarMag Da vartaganwoonUffera van de pamvr boadan uit de drie Noorache landen i n te Kapenhagm biJaengakomen om meer lamenwerking ta beapraken Men heeft ook besluiten genomen Slxxxxextlcixx TWEEDE KAMBa Vergadetinff van 19 Deocwber Vervo Wiriwtwwp recht van legal Dr verBahUlei artikelen vMbbKwjtswtWerp warden aaatmofsea de etf ttaimtm zal iMer plaate habbcti h werd aaagenoaien het w o lupplotoire Indiaohe lifwrooUng IHuoiia kwam aan de ordo h w o Wl ilftnc if BuocwMtifWct BIJt 4p arukeSagwwlJw b handfiing wpr de tam Dr ton v ï vm art fïU HijbetfehoonMl de vraag o het bulten twi tH staaf JM van een ultkeerlng bH overli dni iin kjai van ongi aUt DViTx k ring gcwn mioocMfiarfcht vinvuhuldigd t Hpr imiMidn dat dcice vraag li Mllgpad moot ww hii beaaAwoord aar xijn me iria valt vm oat Bl ivor f korïi R niet ondM het beffrip ovi reenkoiiir l vin levenaveracitMlBf De Iflnialer van l M anol li de beer va Qlin wee eer op dat Mn ulüiearlngen na het overllkkin vrricrt gcu vroeger niet tot dmt bavèi l rt l ciidt dit tntwerp doet dit nu w l ook wthiiwirr bet betreft wn uitkeering wt etiit overU ddn door en ongcfval De Mimater aohtt etm wijziging van art 51a niet iwodig Na nog nluiloAseu itlHi word het art aangcaommi Hn woUiontwerp daarna la litemiivlng gvbraioht WMd mc4 19 tag n Iti teomien Dé verfadertof werd daarna verdaagd tot Woeoüdac 80 Deoeoiber De Oraiulwetriianilentng Met het ooff op d etodsttmailiig over de vtM nmlMi lot trondwat bfirxicnlng heelt de Receerinf in orertcig iwt d CooHntaete van KaftporUnin mog o nlge wijziglnc hoofdauycfdijk van reabotkHMM len aara In d ontwo rpifi a ig ebra jit Utw wi Ktgtiigen wartii noodwketljk l ngevolge van dv aanneoikig vui vereohllknde BwadanHaitcii In t bl MKider wordt eobter de aandaeht geveadgd op d woordeiw welke rooetm worden toêfavoagd mui dm r eten sin van het tw Mle lid van art SSc naokelijli bij weUw toeke uilng lijahm die c a overwAiot hebben geUtea worden geacht lUMen t H met hot klrtn Die toe vo egten ateuat op de vtd ende rwei ladleo het aantai IllMeo welker stemoijter p 60 pCt o aeer van den kieedeelflr Kdiaaflt ven root kletner ta dan het aanMl ov i ll veade laatien i n bet eteaMljIer vaa eo ol awar dter lUMen lulat eaa vaahROUd raa 4Ni kleadeal lil sou aieer dan éte pUata worden tneamaul aan een ot meer der lijsteok avBt wellM dit niet bet gwal U t rwljt dB ratte der n ttOnt nHwl r ngt dat aledm eevM k een pteata wonk g ven aan de UjMen aonidhv ovennbot Oo wagvaartag van Bdican naar IMtaddud Het üorr BuraM aMidt Naar U revaiBiti iMilt bel Kavttlid Ab heer Duya bmeaad dkt il laleraatUÜe onitmrt de w e poe tfa if van He vea naar Dultaohlattd waarna de brhanWiug nkd kan plaaia beünn Mvo rena het antwoord vaa DoltaeUaad op he virMog der N dirUa lMli ngoaria ootvaocw w op de Unfo baan ouw v 4w faaahy W Wi M êm Mlirt a t a r vin BiiiLtti adKchf Zaken g n bon btit iitel d zaak slaat Hum w rd aisimiiésuii dat enae ragaavtag bot Dnltedte Mrfwoord in dm loop oever wM k vanraofatte aawr dat de MlaMer inniddel nog een tU a g i al W ai i te Bcrli op benoedlging van Bet antwoord had an Verboaw ca k4 vuk laadboawgewaaaan ïogMolge de hekendmaklDC m de Ned btaMMOOuraol vaa 12 d x f iucalui verbouw It prijE van laiidt Ouwg wa i ut op llnfnlafl it daor den Miaii ier van LiAnutKHiw NifVerbeld en Hauiiel m de Holzaal op bet iUaaeohot eene s urgade0ag b i4egtf waar de iiiaatn J o la h t bewog vask de vo daei oducti iBh oigewto oogatiaar bedoeld ia dece bekendoMiittg nadN zijn b u tf iieB behalvo de unuiiMne van Bijauud in ak uilfvoering ókt dtstribut m t i Jlb de xmuuMwie vaa Advto inaake aruk t 7 dkcr wet en vecwhUtende hii WaiiiiHiioarnt van do Directte van ém huADOUW waren lot deee vwyaèaHafl oUfilaüodlsd v rtcf nwoerdicec van bet he dirLaiab üÉi Landfacuw ooaiM van den mL I fariHtcJIJken BoePwbood alantede vau alt provloolale laadbeuw maaiecbappijen tfu boer aljond 3ii Van df zljdii der laAdlnm org Mii ea l te wtTd bij U n ni t OHHHrcigelen alle aodiwerkkig toefMKgd lt dii er veorsadartog oouiaii iii n van tandböu wtiTii aaoffewpafJii die K xaaHii iik owi d v Tt ütt oor kgwtt door de Ueccerius i benouumu df prijfteu Kulkti vamaujiilea voor dti laiuiittouft pro lu tfii vaii dtLtL oogHi I9l7 wi lke voor d vot u lvooTZi irirm vau belaiig zi Hkm uouxuusatin zultvn nog lu Sen loop dor rigoadfe wvuk hunno werkaanudwdnk aanvancen Uiar en alaaklraad tffl lilnieiw van landbouw brengt ler Iconnla dat met het oog op de behoefte aan ijxn ri Maaldraad hier ie lande got U uHvoorv rgtiaiiUkgMi xullivi worden verJwwd voor dit draad it voor arllkeIm uit dit draad vervaanHftI ook neet voor Botn Vr betreft iritvoev naar de NedwlMdwlia Kelooiihi Kamerverkiezingen ik dMrictMf4il ratiu kTikzee van de fi Ij A V Iie lt fcc h ir C Boutcr Iivraaf aan éfl H B B i Ztcrlkzef oaiMttdaat goeteMi Land en Zeemacht H l l f r Mittiur heeft iM xuild ÜH ivéeu llolitlng laitdMonuiaarklamc zulU n zoo itngxHIjii door aaniuolding of aaowyzing mouteu worden opgolfid tot oen rang Vao élÊu SO man 1 tot den rang vaa otficlor n uit eUce 100 nwk 7 tot den raiig van Rergpeant en 7 tot deo rang van kornoraal BtJ ledere Inlijving van igevi cr MW UMHMon p iciitlgra zijndio de xterkl der ingelijfdp ploefm mo dus worden vpgeMd UK tuaa tot don lang van korppraal en 680 tpot dien van mM fiteant tur tjl van deae laatMen 140 man vftm moeten wonlmi optfefitAé tot rfoerva ft oW Avfi ROLONlïN DjauM Ofticleel Bij het de teaMia van koloniën te ontvmcen het volgcndo bertoU van den Clouvwneur Cienwaaï van NoderlandHclt IndlUï I o laatMo drto vinrzrtlftiAvri In bsirolaugova zijn govang n gtv uomen Provinolal Staten wan ZuidHolland De twemle opoobaro Ttvgadorioa lu de li l iH IMlH wod gUMmn gttxwdni AultMwaicn wefdvfc h i voofAet van Qnó BUteu om uu U Bumcamra van do vfirbowriog vtto het kaïMMlxedeeKe tusnchva Aaj daui tm I ap ovt r J H VoriMo p te Ooudk r Jt iii H Zaneu l sp te Airnu rstol wegm bij de ullvjieflïj van werkm teag nrol van m rloc éotu prljf v kxwtft in leden schade e a derdti grd l1e dier ddbadi ta verfoedec het voomtej tot aaokoop voor f 3ÖQ0 van wee p ce Iei ter gieMineDtiJke groot l vao 180 oentiaren te WaiMitxv en iwodltc VttoT ecu verltfeeNlDlc fan het vaarwattT la de tlouwe aldïkar co verdere v4 or ng8w rkeu hi t voorstel tot wt rit big vaa de ver ordening op de Hlooowaart in de boelemwatwit het verslag en over 11 15 en bo proothig voor 19te van de aM KuMhHollanl der Vereetiigtng lot bovorderkig van de voorKtel om bet provinrlaal aulieldie voor pluliiiveehoudfTiJ tviK In Nedt rland met 1917 w di ronr te bt len op 1 IfiO het voonitel van led 6ta4en oin aan dMi Provlnalalrth UoimI Ier Bevonlerlog van de GeltenfokketlJ In de pro lnde ZuidHolland voor 1916 en aubtudle ad r aoo uit de rovladalo lonhen toe te keiinciL a h t Genengde Bericktes adiuMlaii van aatoBMta in voaadM mk oa TtlndEn voorabri tot verhoogtnc v Hieeita vmn I 150 lot I 30O vaa het MMidIe voor de antbaohtfltcekenaotiool van het departement Oiidewater der Maata happiJ tot Nul vwa t Algemem indim he4 Rljktwubal Me tot inInMeaB f 500 fl jaars ordt verhoogd Aaagestea de L uitade wet aluea Mtrafbaar teil IndUm 0 i Ifuitaeh lerruolr rdt avW dt Iwa da heic V teidff niet vonk raraondeeld De OuliMiK r erio wH g m aeMnr be g0urend6 0CU oorlog in vrijheid Ie teiien uu ij benept u ap art M darSaCoBtratii van 1911 kratilMU eS aniket rm un mtaau aa om aeiHrale mfni betd zjcfa Biet meer op xiya n ai onatl te kan baraepm udMB hl vyaudelljks ban klingen liegaat tegen o dadn ploagtis bet belang van een oortofrocrenda In gehe l overecniunnMige heden afe de heer v jN lder tK g eemge andere Ned Tlander j IJe MlmtUT beert néeu onbepro gelate ten euide de invrDbealBtelliEig van deee tbana vuor het nMerïnÉBel In Uuitache Inaeme ruiflekafopen geniMigee ebmd a Nederlaadon te b wvkea dacïi lleMl ikcfatJ in enkele gevatlen een gnaMig reaulutatwe1 1 Ie ber ikan la IM btjKMider tm behoeve van dan tmr Van lieMer du gex gd wordt em awaitke gezoodbeid u beblxu heeft Hf Ua gexam te üerliju iKrliaaldeliJk aeer dringende etappen gedaan de l uHBe6e imliUlre o ertitnd Itli t etenwet waigtvM bedoettk Sedi rlat dt re lu iiatera ond la de rangeerder A V op bet eU laoeMot van hel atatlon U I te KoUentau door een kraomotiel overrwlen bekie beeoen zi a h n algeradeu Hij la ter verpleging In het zle eabulfl atoaar opcmonan De gamcantaraad kwcUlkaaukalaar IU aanmoedigen van huwelt en door premie op den UMn ta 0 4enen komt ook m gtiueenter en voor Zoo loaen we In lie li d lu U14 auttoona dorp VugÉit onder n rot van Ittm BaaoÉi geriegöit ia gieteren In de vergaderlBg van don gmuoenteraad een votunr gevaueu waarbij het tracteUMint van deu voerman der gemetaite mei twee gukk aal worden verhoogd on gel racbt tan ackt op lien guldon per wi ek UH VTlju woning initi de man trouwt tie woi ng ie op de gemeeoteworf expreiMeliJk voor beni gt MWwd en Maat tot nu toe leeg Bomuage vroedeo hebb i gehoord dat de man wel plan liad oni In bw buwoliikabootje te stappen maar dat hij den gewltlhtigea atep mot durftfo feilen int oeu traotenKnt van acht gulden In do week Daarom wa over vahooginc geuprobad hij volgena nHdledotltaig van aodere ken Maar ook met do verhooging 100 raadeleden bun geaegd stond bij iMv do auibllle om l tiouweu op het vneapuot Ken der l lon deed de renioóio an tweo gulden verhooging aau de hand Trouwt de voeribaiü dan niet dart wilde hij wel deu raad ge ven eenvoudig n eükffen tilulariii Ik IjttwenKn Het hooldmoUct k dat hil buil worde bewoond l n ander lid waaTHotiuwde dat men met een dergelija voorstel aleh op fovaairlijk lerreli vdorxille wUde den knnop doorhakken door 4e formuleii en dat iea votmiiw uaktnaent tot tien gulden ui worden vohwfld Indien hij voor 1 Jan a a la wceleakend Aaogeteckentt Dat werd acfatorop weer olot dellnitlel genoeg geaolit lnim r dr man kon aau dt voorwaariVn voldoen en aan teekeiwin v r 1 Jan om daarna het trouwen 41 op de lange baan te cbulveo Zoo jota ie noer getourd on aanteekenen beeft niet Btoedb trouwen tot gevolg Men werd ten alolto eena dat er f r kere mot koppen Hendeb to wordn goslagen en een datum van trouwen moest worden vmtgfitgi Akhi gaUhledde hn zoodra de voeaman nu trouwt gaat sijn verhooging la UniBIreeks batftle Maaoda av id b rianmer der H IJ 8 M A C uil Amsterdam die mei eeu goedertntrelu aau liet Haarlenmcbo goedoreiiMatlon aankwam bii het aiaprlngm tuescben de wagens gerluUtt n gedood UU VUaalBgan Urn metdt uit Vlieringeo aan liet llbid l e mailboot Prlw Hendrik ia giste ren hier aangeknoieu met 88 fêmufieas Under denen bcerladeik aicb vier leden van de Nederlaadaofae ambulance an lj $ Vri aMaii l PariJei a 1 dr Koppeschaar mevrouar KonpeKiliaar zueter BoeSGhoten en aualer KlinlDeTt Deaen vertelden ons dat alj do aangleoaaniste herinneringen hebben aan bun verblijf in 1 rankrlj Zii roemen If zeerste de vorpb lng n zdn vol lof ovier da Fianaohe Pailua Dr Koppesobaar loonde 0110 een praohtigien ser¥sirioc gemaakt van eenboom uit een Zqipetin en van een granaat Ook kwam roet madlbooi mede zuster Smeltaer lilt Aaauvdaia dhi on raveer Oialar 2 jaar gewerkt hanft ia de Servlaohe ambtilanoe Zuster Sradtzer kl 3 üeooroberuit Saloniki vertrokken Voor haar vertrek ontving zlJ van den kroooprU vanServiu bet rldderkruie in zilver van deorde van Saint Sara als een bewija vande hooge waai4eering voor haar werk Zuster Hneltaer deaids ona medp dat In rvl groot gaferek l iu ei at J il vooral aan meUt en kleeniK vleeanh baddegoad ententen l e rilendo die 1r4 Bervisehe volklijdt is ontaantlijk e ai veraootti ona voonü op hulp voor het zwaarbepraelde Sernsolie volk aan la dringen Zi deeldeona nog rneda dat in Servië dniacnden soldaten aan tra lflioh malaria lijden dal maar len deele jniut ta I eaaergroote orgMMsaoe dto ia Viai atag en Uïddelburg Unricena en TeaMuen arkla gmg ten de ook tegen Nedcriaad het nel op dat eeuaa iMgan die vroeger in Zeeland en in BoUardam verWijl hadden gelioudea aa e rewje naar U oden In veel beteren doen bleken te aijn UiJ latemada vaaUaaadan zij dat alj IS Liaadan ka ii pa ai p i I nc iii had Ulj dece tenwkeeareBÉe Balgen waren twee loodaen tte tann kttrck au aanen lu het Uelgiadio loadabnla in ketUofdabureau wetka belMerder P F vroeger attlMBa lat de BiiMlH marine biAoorda ito poai voor deae boeren kwam ten d el6 per koerier üe leden Av organinaiie verkeerden weinig met elkaar Lie ontdekking der o ig a nm l ti e moet bet gevolg geweetf zijn vaa fke onaaandigbeid dat I in de MitMellnirgaclie trant een portefeuille achti liet waaruit bleek dat hem heUeringen over een 20 tal punten trerdan gevraagd De meeate dezer punten da ecrale 14 badden betrekking op de Belglacbe Soortlzeekust maar voorts waren er vragen omtrent Sederlandscbe greia versu ii geu lu Zeetiwach laanderen cu bet mijneniVeld in de schelde In verband met deze vondat waren tot 27 November peraonen geamateerd onder wie b vengenoenide I Kngeiscbmau m 1 amj oor i kapitein en 1 luitenant en 2 loodam en 21 andere Belgen vanwie 4 vrouwen Verdenking wan gewekt door Ikfatalgualen die uit een hotel op dm Zecboulevard war gegevm en die door de pohtie des nachts te ongeveer halteen geduriaate een tiental u uleu waren waargeaiomen hjm inval in het bot lëUde toen lot de arrestatie vaa 6 porsoneb de in do tram gevonden portegeuille werd oorzaak van da andere gevanfenMialngen Zondagavond onlalond in het café van j aan den Tramaingel to Breda een vechtpartij ttisaotien burgiera en mtlltaireu Kenige burgars en een tiental mtlltairen werden met messteken bloedig va wond i en der burgers zekera J R fabrieksarbeider te Beek Prilioeniiage was zoodanig toegetakeld dat biJ eenigi oogwublikk ntidat de politie ter plaabie was veracfaenen aan die gevotgeu ovvrleed Na het vertrek van den laatsten trein naar Arnhem ie gieterwvond op een der sporen van het Centraalstation te Utrecht gevonden een perwoon genaamd H A V D wouKode aldaar wieiu bemcn war ren afgereden De ongelukkige la in de Kijkakjinil en GiAaren la te Aaaan een vrachtwagen van de fiiina De Waart in botaing gekomen met de atoomtram Asaen Oosterwolde Van de vier perstmen die op den wagen zaten werd de knecht L D onmiddellijk gedood terwtll de voerman L drie ribben beeft gebroken N R Crt 4IS0 aTaaTa 4a0iiMij a KI Tnkking t WoMutUft 70 Dm Hooge prtlien 832 f 2M0 779 f IJM 17S58 f IJIM NO UBiia I2tn Nos 776 lOU 340e 3032 S228 10670 14ÖJ8 et 18148 leder 1100 PrgMn van f 46 12 49 b8 95 122 127 146 170 176 243 270 321 3e7 4S7 543 642 646 718 747 17 1098 1080 1041 1090 1119 1161 1186 1187 1281 1364 1374 1407 1489 15£j3 1 54 1674 1579 1699 1638 1640 1676 11 1723 1746 1769 1788 I816 200ti 2U92 2131 2140 2183 2201 22 I Ïlb2 2513 2588 2727 2733 2787 282l 2866 2896 2906 3061 3121 3l 6 3179 J270 3318 3388 3437 3614 26 366 3661 3682 3692 3761 3754 3765 B760 3767 773 3793 38 3862 4067 4066 4091 4093 71 41 1 42Sli 4313 43 34 4408 M428 4462 4607 161 V 4641 4811 4907 4912 4934 49 4 1996 60 5073 5111 5187 5138 6195 6211 6222 6237 6267 6288 5316 5620 5543 6611 5669 6688 6698 6696 6700 5767 5807 6880 5856 5911 5969 5986 6996tl6998 6018 6043 6144 6247 6260 6271 6275 6391 6306 6318 iu23 6331 6437 6485 6493 6498 6644 6646 bbfiU 6687 6731 6732 6776 6832 6866 6909 6907 6990 7043 7060 7120 7204 7212 7 t9 7281 7406 7424 7432 7438 7692 7721 7746 75 i 7814 7926 7990 7996 8066 8111 8178 8241 nam 8332 8338 8341 8394 8631 8668 8D75 8621 8732 8761 8815 8880 8881 92Ó3 9356 9638 9639 9657 9669 9703 0 8920 8960 9014 9064 9101 9164 9201 9S1 9731 9741 9778 993S 9983 10009 BXK 11X197 101 13 10241 10300 1090 108361036 10366 10376 10406 10420 1 M74 1047610863 0673 10624 10625 10634 106401066610732 167 19 10774 10806 10869 108771090210962 11036 11078 11143 11181 111991137411282 UI06 11445 11465 11719 117901180311806 118 4 11866 11888 11971 119981306713060 12000 12093 12193 12227 12361 1338813982 12391 1 422 12488 12512 12614 125601257 13603 12616 12627 13647 1366 1273812746 13342 13407 18414 1 3436 1S451 ia 20 ITn 13üa 13076 13168 13191 1320813261 13330 13783 12790 12818 12889 139081392713983 13814 13922 13936 13943 139641397314048 14117 14119 14130 14121 141861428114393 14404 14407 14431 14440 144651449814961 14582 14769 14807 14879 1493114943 16084 l 50 1 5053 16065 15219 15W 1536 1JU9 15 I 1 5687 16694 15697 1B863 1574915763 15 64 16793 16890 168W 1586 1593116966 16089 16182 16S29 16374 l m 16464 J6a45 16648 16646 16663 16747 MW 16815 16834 iiwid iiM i6 in leun i wisi 043i UM 17064 17093 1T15S 17175 ITSMlTiUlTKe 1 280 IT iW 1 298 171W8 17387 174611 16 5 1 684 ITüla 1W14 17616 1763 17677 17707 1771 17818 17820 18018 18006 18IIB 18109 18120 18153 18182 18206 18Ï96 1827b 18 278 lKt 1 14 18616 IHini lien 1878618807 18811 1881 188M 18ID4 1880718986 IWW 19063 19068 19100 19106 ItililS IM ISBM 18 li3 19477 18614 19 gO 19880196761970S 1 760 19898 19807 19 fi 198 18 1988S 19MS ÏOMIH 30031 ik047 30198 90870 30808 3081 30816 30866 3060S 611 SOe 908aS 6ll 6S1 30683 30888 10670 30 M 30888 8e Klaaae 3a Utn Üa 12731 nalattt tlWl Ml 17M8 awel Hl 17808 QOÜDA ao D e 1916 Ovaraaariag gadeaüaa Vienie Kade Daar thaaa opnicaw daor dne aigeaarea van woningen aan de Vierde Kade tat B en W het verzoek ia genekt om de voor de woningen gelegen gedeelten atraat ia eigendom beheer an ondaAoud door Ie gemeente te doen ii m afiiiian wordt door B an W aan den Raad aeorgcatehi daaraan g volg te geven Het betreft thaaa da gadaelten pi gemeiM nra 113 en 114 van C Boon alhier de nra 116 en 116 vaa J Sduwtan alhier en de nra 117 118 119 en 120 van T Terdiik alUer De contra preatatie van de gemaaata weidt gaaeliat voor de everdraelit raap aa ƒ 10 ƒ 10 en ƒ 20 SekeaUag vaar ralka aa irknika B en W achrüven ii il 19 Dec au den Baad Het is Utr Baad reeds bekend dat ia liet begin van dit jaar de Directie dtt Koninkluke Stearine Kaamenfabriit Qouda alhier het initiatief heeft f nomen tot het plan om der gemeenti de foiHiaeu te verschaffen noodig voor de oprichting van een valk en schoolbad Daarvoor begon ijj met aan de gemeente de vorstelijke gift van ƒ 25 000 te doen in de veronderstelling dat de overige gelden wel zouden worden büeengebrat t door andere indostrieelen in deze gemeente Zij heeft zich in ileze verwachting niet bedrogen gezien en zoo kannoi wu Uw Baad de blüde metledeeling doen dat door een 58 tal ondernemingen en particulieren in deze gemeente vtior bovengemeld doel aan deze gemeente een som van totaal 45 439 60 wordt aangeboden Het spreekt vanzelf ilat wü Uw Raad zonder aarzeling adviseeren deze gift dankbaar te aanvaarden Volgens een door den QemeenteBouw meester gemaakte begrooting zal de bouw van een volks en schoolbad ia normale tüden rond 36 000 kos ten in welke som niet begrepen zün de kosten van aankoop van een geschikt terrein Ook echter indien mocht blijken dat de gemeente op den bouw foil moeten toeleggen vreezen wü niet dat Uw Baad zich de aanvaarding zal berouwen Hü zal met ons instemmen in het betuigen vaa dank aau alle personen en ondernemingen die tot de gift hebben bijgedragen In bet bijzonder echter moet onze warme dank uitgaan aan de Koniuklüke Stearine Kaarsenfabriek Qouda en hare Directeuren M Heeren 1 IJasel de Schepper en Dr A C Qeitel die ook uit hun eigen middelen zoo belangrijk tot het welslagen van het plan hebben medegewerkt B en W stellen nu voor het gent imle bedrag te aanvaarden en de gemeente begjboting 1917 in verband daarmede te vijzigen Vergoedtag aatanaanaea GjrmaaaiuB B en W schrijven d d 13 Dec aanden Raad De beide amanuens der Bijki Hoogere Burgerschool die tevem hun hulp verleenen bij het onderwijs in de natuurwetenschappen aan de leerlingen van het Gymnasium hebben zich tot ons gewend met het verzoek om de aan hM voor die half verleende vergoeding te willen do verhoogen Sedert 1 September 1912 is die var goeding door Uw Baad bü zün 1 sluit van 26 April 1912 vastgesteld op ƒ 100 per jaar voor beide amanuenses te zamen Wij achten het niet onbillijk ook in verband met het aantal uren dat zü voor het onderwü aan het Gymnasium beBchikbaar moeten zijn dat dezi vergoeding wordt verhoogd en stellen Uw Baad derhalve voor ons te machtigen om aan de beide amanuenses der Kijk Hoogere Burgerschool te zamen voor bovengenoemde hulp van 1 Januari 1917 af een vergoeding berekend naar ƒ 200 per jaar uit te beUlM latercaeiaiaaale arfceMabeiaiddeliag B en W zeggen in een praeadv op het adres van het bestuur daDistrictsArbeidsbeurs te Botterda het volgende ▼ Zooala Uw Baad bekend is heeft de Vereeniging van Nedcrlandsohe Arbeidsbeurzen te s Gravenhige reeds in de eerste helft van het jaar 1915 het initiatief genomen tot een regeling van J n intercommunale arbeidsbemiddeiap over geheel Nederland Aangezien hier een arbeiil beurs gevestigd was werden wy eerstuitgenoodigd te bevorderen dat daarbij die beurs als districtsarheids beurs zon optreden en toen dit door het opheffen dier beurs met ingang van 1 Januari 1916 niet meer mogelijk was werd ons gevraagd voor beBootting van een correspondent behooiende tot het ressort der district 04widri aa te g i t eiaa m te willen lorg dragen tea il terecht in het adres d t medegedeeld hebben wu ehter niet p yn besluiten aan dat verzoek te voldoen Ona bezwaar gold tn de eerste plaats het feit dat deze regeling wederom werd in elkaar gezet zonder dat de wet daaraan hare sanctie heeft verleend zoodat uit der aard de kans bestond dat wanneer eenmaal de wet de regeling aan zich zou trekken deze er geheel anders zoo uitzien en dos de kosten besteed aan de tegenwoordige regeling voor een belangrijk deel zouden blijken te zyn weggegooid geld En deze kosten zullen niet onaanzienlijk zijn immers behalve haar aandeel in tie algemeeue kosten der intercommunale arlteidsbemiddeling zal de gemeente ook de sanHtelling van een correspoudent voor haar rekening moeten nemen En dit in een gemeente als enda vaar zoowel de werkgevers glr werknemers zooals blijkt uit opheffing der arbeitisbeurs ztx weinig behoefte aan openbare arbeidsbemiddeling hebben Feiteltjk lou die bemiddeling hier alleen dienstig zijn voor werkgevers die geiutemeerde buitenlaniien in dienst willen nemen en het scheen ons toe dat bet toch niet aanging om alleen voor hen aan de organisatie der Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzan mede te werken üp dit standpunt dat wij hebben HiKenonien Toen tie zaak aan het oordeel van ons College werd onderworpen staan wij oog steeds en ons gevoelen daaromtrent wordt natuurlijk geen andere nu het Bestuur van de Districts Arbeidsbeurs te Botterdaai een beroep op Uw Baad doet ook uiet nu de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen den stap van dat Bestuur in een adhaesieadree aau Uw Raad ondersteunt WU hebben derhalve de eer Uw Raad in overweging te geven op het liii het adres gedaan verzoek een afwijzende beschikking te nemen Aan de Rijks Universitelt te slaagde gisteren voor het doctoraal examen m de rechten de heer L A Kesper geboren te Gouda Het overheerachend gevasr van kat N H Gisteravond had op initiatief van de afd Gouda van den N Malth Bond in de zaal van Kunstmin een debat plaats tusschen de heeren Mr dr A R van de Laar van Utrecht en dr J Rutgers van Den Haag over het onderwerp flet overheeraehand gevaar van het Nteuw Malthnsianisma Hr dr A R van de Laar wees allereerst op het zondige van het N M spr kan zich niet begrijpen dat waar abortus wèl zondig wordt geacht evenals Het door een pijnloozen dood uit het leven verlossen van een oude zwakke vrouw van ongeneeslijke lijdende zieken het N M geoorloofd is Spr vergeleek daarna het aantal kinderen in de huisgezinnen van de weigestelden van vroeger en die van nu Want de vrouwen m de welgestelde kringen doen het meest aan het Nw Malth terwijl het Juist zou moeten dienen voor moeders van groote arme huisgezinnen Tot een vloek il bet geworden voor de welgestelde vrouw In Nederland lei spr Weinig maar puik Is et devies van de N M Bond Doch als dltTfcds jaren lang het devies van de NedSrl vrouwen was geweest waar zou dim nu bet leven zijn tlat zoo onstuimig klopt in de groote steden vraagt spr De 4 groote ateden Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht zijn van 1830 tot nu met 1 180 000 zielen toegenomen Zou Frankrijk vraagt spr sterker staan of met als het op het oogenbllk 70 millloen inwoners had zooals Duitschland Nu heeft het maar 40 millioen Frankrijk bloedt dood door het N M de knotting van den volksgroei Het gevaar dr gt nu uit het Ooaten Rusland en Aii zullen al meer en meer het Westen in bevolking overtreffen Nu kan men wel zeggen dat afle jongelieden be tenid zijn voor kanonnenvleesch maar spr vraagt dan als de drommen komen uit het Oosten moeten wü dan weerloos staan 7 Het N M maakt dat al minder Jonge Europeanen naar de koloniën zullen kunnen gaan Vindt men zegt spr de OoaUrache beschaving beter dan die van ona Het N M levert ons over aan het Oosterach ge m de Koomsch Kath heeft het N M lang niet zooveel aanhangers als bij P lestenten zooals b v blijkt uit de tatiatieken van Pruisen en Engeland Dit is welzeker als het N M een volk grijpt dangaat het ten onder Het puik maar beat gaat ook i Want Frankrijk heeft naast weinig geboorten een hoog sterftecijfer N M wil zeggen eigen belang eigBi gemak Geen maatschappelijk geen sociaal belang Dr Butaera daarna hl woordvoerend zei dal hü tegenover mr dr y d Laar stond als een David tegenover G lat Spr heeft niets anders tot zijn beachlkkttg dan zijn ondervinding als dokter ta de gezinnen der armen Het is die ervaring geweest welke spr vroeger het N M voorstander gemaakt heeft Vroeger stond de dokter in een geheel andere verhouding tot het hulMezm dan tegenwodhUg Vroeger haalde mei hem slaekta ala iemand doodiidi was men lev giaialil Maar tkana doet am hem allariei nagen omtreat het gaalartitilaaan komen ook vaak jonge irauw a a daklat advies vragen als zif het a o adai a c ta p wanachen en iick onzeker voelen o zg dat wel leadea kunna doorstaan Wel doen aagt da rechtsgeleerde als de dokter moet zeggen juet doen Natuurlijk IS gpr het met den vongen spr eens dat een groot gezin een geluk i voor vader en moeder maar dan moet er sok geen gevaar of geen gebrek zgn Spr zon van de daken wiUen prediken nbezlnt eer ge begint En spr gelooft met dat dat zonde ia Natuurlgk zal van dien raad wel misbruik wonien gemaaitt Doch het bdang van de ernstige gevallen gaat voor De ervaring heeft bewezen dat het misbruik het gebruik niet overtreft en bet IS ook met waar dat bet N M de abortua bevordert Die komt eenvoudig bg toepaaai vaa bet N U atet voor Het misbruik ia dit de rijken gebruiken het N U te veel de amen te weinig Haar dat eerste heeft ook weer ztja goede zljtle Want geateld dat de geiiaiien der njken zich zoo ttitbreiden dan zouden de pandidaten voor de beat betaalda baantjes waaililj niet veel geiban behoefk te worden nog talrijker zijn Hat anti toenemen van de allerrljksteo is op zichzelf een Bodaal bezwaar Wat bet kweeken van legers aangaat zegt spr bet is juut door die landen waar het geboortecilfer zoo roekeloos hoog is dat de oorlog is ifttgebroken Rusland en Duitachland Prankrük is altijd vooruitgegaan heeft een aanwinat van geboorten koven overlijden Nederland heeft juist door de ondervinding van de laatste 36 jaren waarin het N H gepredikt werd getoond dat als de ouders bescheiden zijn het overschot ge borenoverleden groot is Want Nederland staat naast Rusland wat dit ovenchot betreft terwijl toch julat in Rusland de geboorteu zoo talrijk zijn Het beheerachen van onze levenafuncties besloot spr is geen zonde het is ptkht Re en dupliek volgden Er was een bizonder groot aantal toehoorders Bleen en neet Voorloopig kan geen bloem of meel worden afgeleverd wegen gabrak an bloem zakken Veiling aetarie Keeataa De uitilag van de ten ovarataan van notarit J Koeman gebonden veiling te Stein van een landbouwerswoning met 6 56 39 hectaren wei en hooiiand ia aldos Peroeel 1 koopar de heer O Kompier te Reenwijk voor f 1900 Perceel B kooper de heer D van Kata aldaar voor t 6660 Fareeel 3 kooper de heer Th Bouwman te Qonda voor f BtóO Ptinm kooper de haet P van Leeowea Idaar voor f 8000 MIJ tot Nat van I algemeen Het Dapart Oouda der Uaatachappijtot Nnt Aan t Algemeen hield gisterenavond een ledenvargadsring Altcommiasarlsaen van de Volksbibliotheek werden herkozen de h h J v d Jagt W de Ven J L Belonje enD B Grootendorat terwgl gekozenwerd in de plaats van den haar N A van der Bee die bedankt had deheer J K Begeer v Y Uit bet veralag van den SaoretaJu bleek dat het aantal lezers in hetafgeloopen bibliotheekjaar heeft bedragen § 19 vorig jaar 206 terwjl het aantal uitgegeven boekeii bedroeg 8375 1600 voor het We nii in totaal 9876 boekan De bibliotheek heeft wederom een uitbreiding ondergaan waarom een nieuwe sopplementoatalogui zal moeten verichtinen De bibliotheek mag zich in zulk eentoename verheugen dat de beaohikbare ruimte voor het uitgeven vanboeken te klein i geworden waardoorde aanvragen buiten het gebouw inaaJlPbawaii hun benrt moetan afwachten Ook het aantal boeken blijkens het genoemde aantal ar toegenomen C kas van de bibliotheek ilnit met een batig laWo van f 89 25 WADDINXVEBN Braad iistMnacbt onsrtreeka uur werd aan da Noordkade door de brandwaofal brand ontdekt In een boonkwoekarsaohuur toebehoorende aan z re S De aohuur met inhoud gereedschappen d brandde geheel al De sloombraodapolt be oe df niet uit te rahfccn Canttale CeMalaaie Naar we vernemen la vanwege do S D A V in ao Gamnsite en oontr leeommlaaie In hot Wren KO op de dlstrlbuile van tovenanMWen HAAffTBBCHT Maaodivavoad l l trad voor hetNuiaderart B nt alMir oj de heer J A N06 ingenieur Ie AnMerdam om een po Uj weuaioibaiip lealng te houBbver K leelriélteit Hel beeUiur van h departement he voor dczai keer gemeend te moeten afwijken vao do gewoonte n 1 een llleialre lezmg te handen De eledriciU it i voor onzo gememle la demi dagen een actueel onderwerp en dSKoo da t het beatuur nut ie sUtdilen door een aileakina bevoegd dHkundlga uit Ie uuoagin da inwoners