Goudsche Courant, donderdag 21 december 1916

Dondeixlag 21 Uecember IttM DONDERDAO 21 DECEMBER i 6 DIE HJUIHESPELERS IJDUARp IT ERKADE IlSNV W BEDE 6e VooratelUng in bat Abonnmaent OOOI IE PIMTIES TooneeUpel in 3 bedreven van MAHCELLE8 EMANT8 Aanvang 8 nar preoiea Entrfe voor H H Leden en hnnne hniagenooten f 1 75 per peraoon Entree voor Niot Leden eo Vreemdelingen f 25 per persoon Loge Stallea Beloon Loting der te beapreken plaatsen op Woensdagavond 8 nor Entree voor de Galerij zoowel voor Leden ala Niet Leden 40 cent per peraoon Kaarten zijn daarvoor tebekomenr en plaatsen te bespreken a 10 cent extra Woenadag 15 December des morgens 9 nnr aan de Sociëteit Alle entréeprgzea worden verhoogdmet 5 g Antenrsrechten 40 Na aflaop dar yurstelliai rertrtkt tra boot usr WsddinfSTcea an Basinwp 0N8 OVERZICHT Niettemin heeft de vredesgedacbte een schrede voorwaartfl gedaan zegt bet Neue Wiener Journal de rede der geallieerde minlsterpreaidenten over de Ouitsche tredeonota besprekend Dat ib ook vrU algemeen het oordeel van de Duitsche en andere Ooatenrijkache bladen hoewel ze min of meer teleurgesteld z n door de fiere verVlarlngen van Lloyd George en Briand Het borenTermelde blid schrUft verder M i antwoord van Lloyd George op het Dui he vredeaaanbod houdt geen star neen in h j duidde het slechts aan zoodat ook hU evenals Briand In het aanbod van de eentralen slechts een valstrik kon zien Niet temin sprak h j niettegenstaande alles bet gewichtige woord dat een iilder een ont zettende misdaad p t it ilel xou laden die den oorlog Uchtxinnig ou verlengen Slet wan zeer zeker niet te verwachtm dat Juist Lloyd George ineens z n vijandigheid zou mperken Ongetw feld zal ook de no t jfc de Entente even ondubbelzinnig z n aBr e redevoeringen vut Uoyd George Briand en Sonniiio Ook Engelsche bladen w zen erop de rede van Lloyd George besprekend dat deze geen botte afw zing inhoudt Duitschland s nota legt de rStar Jb maar de eerste zet Er zullen nog andere komen De eerste minister stuit de deur Éiet geheel voor vrede m verwerpt Duitschland s uitrtoodigt ig nic l onvoorwaardelük H vraagt nadere bl underheden Wy betwijfelen niet dat de Duitsche rUkskanselier gaarne het onrecht hetwelk Duitschland naar ijn eigen erkentenis heeft gepleegd toen het de HizUdigheid vV België schond zal willen goedmaken HU staat tusschen de Pruimsche militaire kaste en de gezondere velksziel van Duitschland en kan geen viede krUgen tenzij hij breekt met mannen die den oorlog hebben veroorzaakt Dat hü heen mi weer getrokken wordt biykt uit zijn rede hU weet dat de vrede onvcreeniglwar is met het PruisiBchc militarisme en het Duitsche volk begint lang Nu scheen moeder eoi besluit te hebben genomen ZÜ hief het hoofd op Schreeuwen Julhe zooveel Je wilt Ik zal aan l wchke toch schrijven Als hij mü belooft goed op te passen en als hÜ werkelük vmi Auguste hotidt dan zie ik niet in waarop ik hem er niet uit zou helpen Of ü het nu krügt of een beetje later dat Is toeh werkelük hetzelfde Ik zal met hem ipreken De grootste domheid 1 Johann stamp met den voet Dat kan Ik nu 1 vertetien wat hÜ zaK zeggen Weer lachte Gottfried slijt HÜ zal u alles goeds en moois belovenfn bü lai u praten van zün liefde voor Anguste zoodat gü denkt dat er geen trouwer en teederder echtgenoot te vfaiden is HÜ floot Maar ala het waar is Johann Uet een goedkeurend gebrom hoeren HWaar Ala het waar ia 7 De oude 1 BadeStow sperde de oogen wüd open 3oe bedoel Je dat Dat hü haar imtrottw zon worden heb ik reeds op den trouwdag geweten leide Grete E voor zoo een wilt u dus ona tuur verdiend geld wegsmütenl Johann ri het verwütend Hü waa bleek worden van ergernis Zuur verdiend De milUoenemreduwe glimlachte een heel klcln beetje Moeder heeft het zuurverdiend veder hun oudes maar wü Wordt verrolfd Baiteii de Stadspoorten Nair het Duitsch vaö CLARA VIEBIG Bewerkt door I P WEÖi BLlNK VAN BOeSUM roet autortofttie v n de schriJWer tNêdruk verbo l Du 66 T Hoo 190 iemand eeiui GotSried kpa lii Biet langer inhoudm Dus hij is alleen voor Augustfii naar de beurs ge an Hij ijenkt zeker met spek vangt men muizen Dat is toch to kwaad piet van hem ceide vrouw Baijekow Hoest men hem dan niet verontschuldigen als hjj Auguste s Ic n rijker en aangenamer had willen maken T Maar daar dook plotseling AagusteJ bleek gelaat voor ha r op de droefgeeatii trekken de oogen waarin diep de hopdooM ontgoocheling schemerde En lii iweeg wr schrikt Johann was woedender dan het in den beginne scheen Woede rooeat zich in hem ver umrtd hebben langaaam zooals het n xün aard lag f aar nu kwam ze ook in al haar volheid aan liet licbt Zoo n vlegel oon schobbejak I Htf sloeg met de vlakke hand op den brief welken hÜ oor xlch had lifgen En daar schrijft hü nog dat hij een bankinstelUng wil oprichten I Hü wil toiuKhaBperaorai worden voor het sluiten Tan bypothdteB htf wil paadbriewn en lo G WIENTJES Tiendeweg Gouda purrscH Dnitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFCBER 12 l aaraar Haa t CA HootnuuMgradit 18 GOUDA 21 Deo 8 uur Niauwe Sohouwburg Se AboDDcnifiobavoonMllDC Die Haffae mptien Deo 7H uur Boe On aaooafist Concnt aMmulak Be lafaite rle 87 Doe 2 uur Oebeaw Bouw aai Ws üf MMekiit pialiii laaiwlaiiiiiai wl t AnneoaoaC noakaa wil kera 0 M l a s i aa ODlraagan Ie sa ksM II Mirt y Hj L UriitayH Znl Bect iiach e Dmkkaril A BKIKKMAN A KOON Oanda NIEUWE SCHOCWBORe WM intnitr M DE LEEUW DBN HAAO VMBMtrut M ROTTBROAMt HeagMnat j 4 OEOARANDEERDE BONTWERKEN 30 ZEirUWZWAKTE De raenltaten die ik verkregen heb met üwa SsngninoM weren oitmaatend loodet ik niet earzeUn cel om it voortreffelyke middel en eUe swekken en bentellenden voor te chrgven Dr Acu Aliumdrc Dat de Bangninoae sniver plantaardig ii ii hare grootate aanbeveling Manachen bg wie bet gewone itaal de ip vertering ver toorde laafden op door de Sangoinoae Z j wordt met anccea toegepaat in alle gevallen van ondervoeding en algemeen verslapping In de meaate gevallen ia tweemaal per dag een eetlepel van 15 gram voldoende Dan dnort een flacon tien dagen en koat de behandeling aleohta 18 i ta of Ib cti per dag SANGDINOSE koat f 1 60 p fl 6 fl f 8 12 fl f 15 Tweemalen per dag een eetlepel Dan dnnrt een flacon 10 dagen d i f 0 12 per dag WACHT U VOOR NAMAAK BH alle voorname Apothekera en Drogiaten 50 VAN DAM Co De Riemeratraat 2 4 Den Haag N Ooimi bö ANTON COOPS WHdrt raat Boaooiinovmi bjj A N v ZE88EN Succes in het Leven Da earat itap Bespaar bet verdiende geld Da twaada Oa in da pantjaa gekleed Wla da IpgUoha grond heeft begrepen koopt Jn Kleedlng In het vervolg allem b iiuyirii ruime CBUZE HEEREN m HPJOER MODE TIKELEN ROTTERDAM Hoogstrwt 327 333 y Telef 2600 AMSTERDAM DEN BOSCH BREDA I 186 WIT TE BIOSC OOP Nog alaohU 2 dagen Het Groote Engclsche Offensief De tUg van de Somme Aanvug 8 uur 1 Grapils Magasiiis dy Bizir dl II Pain WARENHUIS Adverleert in dit Blad lÉii IfmlKleilll Zeer mooie MUedemenMlen ala TlMi Stock Kuten Spimta ScMKMen TbeeUMt Ballettea Stqiemenblenieii 4en lil N M pdueli Boeknikwleii Twcepmoons onbeilapM Veereabediteneii KapokiMinnea 8U pkamcniwiibcIcil antfiBi allee spotgoedkoop Rntbdieede Leernoweo vanaf f17 60 SWkMt i M ttfd f SipoTSpleieto BBÖrlfriO auu l 20 lÉnUHMk iRiihliitlillk iUi Httttordanii Spuistraat de Passage Tel IIA AG 4L Kerstliooiiivlirsiiiriiip XerÉ pB NATIOIIALE B UKVEREENIGIIie Kifitul ea Reservei f 5 500 000 Kaatoor OO UDA Flraaa Ho ffaan é Co 50 HandalsorMlMmia hmtinaaeoiirairt n ll HMiito Efftaoton ooupons Inoassaeringen op Biniion n Buitealanda Vraamd QaU Admiaiainrtia aa Waraiogans I raa lalaa aa na t l Viert het Kerstfeest gezellig te midden iivirer huiaf mooten met een DMioie gramophone en platen Aanbevelenswaardige platen voor Kerstmis zljn Stille nacht O hoe heerljjk i Oez door Oarel Bntter Eere sg Ood met klnklmn orgel Kwartet met orgel met klokken k Wil I o Qod mgn dank betalen Kwartet metDat s Heeren zegen op V daal Uren dagen maanden jaren j Laat ieder s Heeren goedheid loven rn lcT K ft met org ChrlTm t U fl en harp Bovenstaande platen u f 1 80 per stnk D r S2ht lang de wolken Bos O Ke aoht schooner dan den dag Ito door Dirk Bos Oee door Eere aq Ood Ooidogskerstlied Stille nacht Sobonten en Kila stauT n f J A kUrii G door Dirk Bos Oeaang M vera 1 2 R dentie Qnartat Jesang 2 ven ï 4 1 2 J Psalm 100 v s 1 2 IBO 1 Psalm 68 vers 1 i 84 1 2 i Het Angelnsklokje Het Avqndklokje Dexe platen K f 1 85 per stnk OÜDmAARSAVONDPLAAT Uet Orknt klokken schieten ene door ALBERT BOL Een Hollandaohe Oudejaarsavond i oq Toast voor alle feesten taaëa a BlMnnte iNaanaak Orootate en meeat gesorteerde magaagnen van Oranophones plal mandqiincs gultaren citers hannonlka s llnltai occarino s mondliamioiilka s ena 1 VRAAOT onze i2 U cts Kerstnuzlek voor piano viool aang ena Benevens diverse Kentalbiuns vjwr piano lang ena Vanaf 6Q 75 CtS ena PH NAKKERT Jp IIOTTIIHIMIi M Wwte WamiMtraat TaM WT S MaMaaveglDOllMMCirri Ml VoarMrsMl Taia HM HCLtXVOmUin OoMMaMlia H L 140 MELASSEVOERMEEL in iMlen n 50 K Ga f 10 Zakken retour Zoolang de voorraad strekL jeL Oi Tsi nD £t 20 ftfte laargange COÜRAIVT IfTie uL w © aa A d v©xt©3a tieT3leLd v oox Q o u cLa © za OaaoustxelceaaL Verschijnt dagelijks Sihif behalve Zon en Feeatciagen PRUS DER ADVERTENTIEN Van 1 5 gewone regels met bewlfsnununar f O H Elke regel meer 0 10 Bjj drie aehteraenvoigenda plaatsingen worden dete teaen twee berekend Dienataanbiedingan per uaataing van 1 i r betaling elke ragel meer 6 ets Reclames f O Gnmte letten en miden naar piaat itimtè PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l tt Idem fnneo per pest l M Mrt Gellluatnenl Zondagsblad lis fO SK by vooruitper regel Idem franco per post Abonnementen worden dagelUka aan noiaen aan ona Bunaa HaRKT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon biterc 8S uitgevers A BBIBJUUÜI EF ZOOH BERiaHT NIEUWE ABONNB i die ich met Infftnc Tan 1 Jan 1017 voor rainsteiu een kwi taal op dit blad abonneeren ontraiiffen van tot dien datam Terachijjne dc numaiers GRATIS De abenneinflntspnjs bedraagt 1JS5 per 3 munden of by wckel kflche betaUng 10 eenta per week Met het t niuBtreerd Zondacablad net ffratiB veneering tégen onmiukken 1 75 per kwartaal of 14 eentfl per week Abonnementen worden aangenomen wa bet Bareau door de agenten en de looper DE ADHINISTRATIK T tamerhand die waarheid ook te begrijpen Het moet zichzelf bevrijden van dit monster voor het in de gemeenschap der volken kan terugkeeren Asquith heeft kort en bondig gezegd waar het op staat indien de Duitichers bereid z jn ons genoegdoening voor lu t verleden en waarborgen voor de toekomst te geven laten ztj dat dan zeggen Op deze voorwaarden staat de deur naar vrede wtfd open Willen de Duitachera aan voorwaarden voldoen Het Mgt op hun weg het te zeggen De Westminster Gazette zegt eveneais De vijand moet Lloyd George s antwoord niet beschouwen als een botte weigering van het voorstel om te onderhandelen Want w j zijn nog veel afkeeriger dan Duitschland nm het vergieten van bloed maar ids een beredeneerd antwoord op het voorstel dat Duitschland ons heeft gedaan Het ligt au op den weg van Duitschland dat het initiatief tot onderiiandeUng heeft genoman om sijn voorstellen mee te deelnt De drang naar vrede is groot zoowel in de landen der Entente als m die der Centralen dat blijkt duidelijk uit sommige berichten in buitenlandsche bladen berichten die kleiner z n en sporadischer voorkomen dan de groote klinkende redevoeringen der regeeringspersonen Het volk in z n breede lagen is met zoo oorlogszuchtig als men wil doen gelooven Althans nu niet meer De socialisten in het depamment Seine hebben op een congres de volgende elsch onder woorden gebracbt de regeeringea van de gedllieerdat moet i alles In het merk stellen om de Duitsche voorwaarden te wettxi te komen Daarbij teekent de Humanity o a aan De sodaHiMilitehc 3eiae bond heeft zich daarmee op hetaiaiMe taadptmt QÊ listiiche minister Hefl Engrim4 Op deze w jze zal men spoedig vdimemen of een vrede op den grondslag van het recht op til is dan wel of geweld over EunH lot zal biyven beslissen Inmiddels blijft het woord aan de wapenen Een officieel telegram uit Berlijn meldt dat in het noordelijkst deel van de Dobraedsja de Ruseen en Koemenen weer stand houden Het rej enachtige weer en de slechte toestan tan de enkele overbelaste wegen haddei voor de vervolging grootere moeilijkheden bpgeleverd dan de tegenstand der achterhoeden Onder den druk van het oprukken der Centralen naar de Sereth heeft ook de Russische generaal Saeharof die van Oost GalieiS werd weggehaald om het eommando in de Dobroedzja over te nemen de verdedigingslinie op den beboschten heuvelketen tusschen Babadag en Pecineaga ontruimd en zich m de richting van d t Zuidelyken monding Hb de Donau teruggetrokken E n bericht nit Wecnen legt dat de Bussw tegen dp stellingen in het vak van Mestecanesci hun heftige aanvaUon hebb i herhaald Zü werden onder de fwaarste ver liezen voor den aanvaller afgeweerd Op het oostelijke geveobtaterrein hebben ten Z W van Brody de Dnltscb OostenrÜksche troepen na een besebietïng met grof geschut van de Russische schansen bü het dorp Ponikowee een aanval gedaan die werd afgeslagen een nieuwe aaavalspt ing is later eveneens mislukt aagt het Rttsslsche legerberiebt Verder heet bet Aan de Bistriea hebben mze soldaten in de Btredc van Jezupol Selitz en Bogorodajany na door de versperringen te zün gedrongen de vüandetüke posten aangevallen en zun het laatstgenoemde dorp binnengedrongen De vÜand die enkele manachiqipen verloor en eenige gevangaaen m onae handen liet vluchtte in wanfmle In Griekenland blüft it toestand oi reveer dezelfde Volgens een te Oen re aft Athene ontvangen bericht willen df gezanten van de ententerüken die hun iiparek hebben genomen op schepen van de geallieerden die vóór Piraeus liggm eersl In Athene terugkomen als alle eisehen vaa de entente ingewilligd zijn De gezut vui Rusland was Maandag wegens ziekte nog te Athene Naar gemeld wordt zal een commissie bestaande uit drie officieren van de goalUaerden en een met den Griekschen naam Nikolaides het oog houden op alle veranderingen In het garnizoen Voor het toezicht op de telegraaf en de rükaptHitle zal eveneens een gemengde commissie worden benoemd Voor de op 1 DcMmber te Athoie begane euveldaden verlangen de Geatlieenlen ats geno doening bet geven van een saluut van de artillerie aan de vlaggen der Geallieerden wederoprkhtfiig van de verschillende contro e buraMk ai sebadeloosstetUng voor de offers èn wHwetle voor de gevangenen en gevtnchie l as U s l M Tet éai deze eisehen zullan lü lagewUUfd lal de blokkade van kracht bUJnn gm Vrijdag geen bealiasioc m ultalohttttellm Bij he voorstel vwl de mgevrlng tot lutaMd sleundn vele liberalpQ dv nalionalieteu f Uet hierop volgend dt bat dat é t IHUon luet eeu we flpr fcenda red werd geopend k 4dde tot eu eoort vau beslisshig Duke ea eorge wnumbm hekiea du vrljlaUog dw geYiing nen ea hun emdltestiseinig daaromtmut nl binnen 24 uur bekend si De toartand ia lertkod is aooaoer verbotetd dat een guneogo Iw iMrinf O vootxtm is Op ran taoen Lord l evon ort d voodtnga ntiUater In i ug 4ajid btxtt ht ImH Hoogérhul versohitkndo maatregelen afgo kOQdtgd on in bot LstgwImUt heeft zijn wom oenkr het veoeeue gedaan Uit en andvr blijkt dat er spoedïg eea HiilkturanltHH n zal worden ttepaaM dM hi t gi iriiU ui mvik voor choookulnfabrikaottdi zai vtorden Ix Tkl dat pootaardappelifi uli i oor mctittcb ot lüta mogtu 9 wdai gt iruikt dat vormoodtrlljk weldra de bemdvlklMre rijst n theo zal wordm t igmmiKn Ia hotHa en nwlauranta im bet baperkt mouu liïgi Voerd Oa wearbedea I oid Robert Ceoll beeft in bot IJ rerbuis iiM t Ktatlelif4ccn ici i pwproken dat DuUscbIwnd door NcderUnd m ijkandl navle yi eu koper krijgt dlc door de blokkade zijm hoengekouMn FBANKSUK Dti Franacho Kamor hcctt op voorstel dor retgcerlng mot ilü teem stciiiaMm besloten de wet op de inkouwtenbelawdng dadelilk in wetklng to doen treden D belaetbg zal progreeek f zijn m voor groote It otnat a tot 10 proeent kun M k Mtlgni DUITSCHLANa Over de 8 amhig hv DultsobiHid raeklt oa een iclegrsct uit Ikelijn Oo weinige plTsotuw die oa de houding van de euit ite per m de uitlatln f u van dea Kuaetatuitu Fransdun en tallaan cbeu minister van bultcnliudscliu k n nog opttmlAifwb goblevm waren ziillfii ook ttüuw wol all bo hebben ai ai varen Voorzoover uien kan bei erk n en do atemiiiing onder da bevolking kao waanufciMD wordt in Berlijn de nieuw feaobapen toestand met lulrate opgenomen Mm ia er tban op voM tiereM dat heti oMbicvIe antwoord van do Kntwte afwljztnid zal zijn Velen in Uulti otil ful zijn geoêivA tot vorioetdng m geoiaiigdbt dtt om opnieuw bet inoordm te verliiiukTon maar eon vrt dio en volk ftpwbuigt vi vomedort hoeft nc ninatter oen volk geelotw dat al bet Duit oh r mei gew ge oKura sohlttereude sucOeeHon hi t behaald m zijn vaaoiMe overal op vijandeHjk grondgebied lK clt ipefiiént De Voes Ztgi legt r den nadruk op dat het Diiltsofae volk overtuigd ks dat hot niet alleen nwaair0obijnll k maar zulb onmotMijk io dat Kuiriand bezit uesnit van CotMianltnopel en d Dardawuüm dst ltail Zuidrl irol Tri et ol Dalnatle verovert ot dat tngeland d DaiMcba biduMrie v na lgt ol deüejt ebe vleot ol zlnlutii brengt Op de Beurs V oor de Uerbjnscbe beurs waren do redevoeringen vau LtoyduoorfKtoo Hrlaud geen vttra Hiiug ti au tewoagiirvogofk V ao out t mttli wn derhalvo goui sprake VM lM r wtui de grondtoon van de geleek markt vaat Het aanbod wae gmrbttfw mi 000 ige uvif ng Iwuleen tortigf lekoopen wa luerkbMu MgciaaadiBit tn wiuea prl tt MH i ud ttiüigiex oigo van du vetboogiog dvr ijz Tjn U n lu bet bijaonder Oppor tiilcvtiioh aatkhvlen warai gevraavd 1 nk 4o ligzofith ro oorkigatondeen w o UMib M toU eu L out M be U afleniabrik aamlcnlijk boo inr in bet atgemeen watt du gc Mwle markt dor oorIfHprfoiMbteu vaet V i diD fondwu volkomen liH louM jdteLip saHa Hi irien zwak T TurkMche tabakken vbft Uuiuclie l ank aan k 4eu vta Aaudc 4on Hwkcmto MIJ daaronbegtik zwakiter liet Hlot der Heura WOH atgoUK eu tui l Kt gokhiHU tcl VB i zeer gevtakitelijk Dage l g ld was overvloedig va noteerde beuedon 4 £ De ovtrtge uiarkun ongowl i De oogst In ArgentialK Volgiwial duArgentljnaoheofftciedoooget ramint W da tarwo tuivor en lljnaaadoogtit teitrJijk mwjuki tarwe en haVtvoogel l dTai t iiitndiir dan do bt llt vsn Hu van but vorlgo jaar torwi de bonveellivJd beHuliik aac lijnzaad nietnoer iueiurwa nl hi L v touk tarweoofl beloopt 2 100 UUO Ion legen 4 titM 0UU ton do haveroogst 4Hfl O0O ton fuffen lJ eSU ÜO tou eu de lljnaaodM pM 1M 0UO ton tegen WH 00O ton In het vortc jaar Nao4f BUITENLANDSCH NIEUWS ENGELAND In bet Laèerhute ia wew gpBeprokeaover de Uraèm kwceik De aigevaardlgde I l l m had n wte verBchoideno wekt n gt lwten van do rpgoerlng dt IkHoII gekregen ibeA htfui rlsng gelugnttlwid 7oti ttorilni gc vtii om d n toeettnd van do IiTiwhe giwaji en i l nn Feinere te beRprektm 30Ü nunii er zijn oog niet voor kTi rwbUr fewooM zijn nog e Frongocb gcmtnmotTd l Aaro iilT ti4 is een onk r20ck aan fcu gaoK l ll in drongmot klem op k vsMstcIling v ten dagaan Duke l 4oofd i Mnn i tv dag n HH xtn klfM in over de vrijluing af te logge maar M bewerkte nog meer onriiat Ijij én natlooallsMi Het zou kunnra Jfetetikebon dM Zatexdag vargaderd wordii Dani kunnen za nie ntetv iDetd m r ln naar hui Uet teikheeid van eenratratrein maakte geen Indruk op hea Teikdu on t kow vroeg Law uitstel daar de rwmct m niHior met oortogffwerk ija baifdon vol iweit Hlj kon z Ifa teII I II Ipi Uit Zwitieriand komen lieriohten dal over hrt golweto l Yaniwhe Alpeofebied en over Oos FrankriJk Zaterdag eo Zondag ecu vuntrhHkktAltjko meeuwHtorm ie kwgeèrokon De dorp w In bet i alllon dat bpt bcn zeer zwaar geledMi i atraat wog van Berru kt ov m 200 M I ugtti v oriili ki Ook ovur de atrevtc vau BonnevlUt lü Bovim t vo e I wotvide een vreoartijktj Hn w tonu Ifk wsi k rk fdoog die iilLkMeu In IM kei toreiii stcHul dadelijk In vliuiHu Q on de kt Akcn vielen ni 4 o n ip WkHg b itien noer De brand van den krrktor ti iiriddm iu de blanki ftneeuwlwrgcib l ood een lontaMlwdi nc iouw pei aan Sterke ooauwvat wordt ook gemeld uk db arrowHasiniMintCn Rcnnee at Mirïo Lannkm n Dinao Ook In Pont Arlltnva in h t gebied van do HovenOoutis hoereoht eedert H dsgen ivn hovigu neeuwMtorm dto do vcirbindingeu plaataelijk heeft verstoord en de teievraaf lijnen bmchadigd in Poni Arlier Bgtde aneetiw M Itoog In Auvergne wordt de toesümd etiwilg De verblndbic sedien verectketdm daatiMn ie vwbroken Ia bet CantaJ gMbergte Ut do toiwtandnog n er Dfl v r orgin der l evolklnff met l enntdddrtim W zuer moMliJkt Om van de eeno plaatM aar do andtare te j ier Gottfried had heden tün halderen dkg Met bewondering kaek Lena naar hem w wat zeite hü dat alles duldelük uiteen Men moeat bet toegeven gelUk had hij Auguste waa elr volstrekt niet mee gehelpen dat men Paschke nu het verlangde Itapitaal voorschoot Eeo bankinrlchtlng op te richten was een krankzinnig idee Dan kon men het geld evmgoad op de meathoop werpftn er nog van afgaiien dat men den kans liep dat da kerel met het wetboek van strafrecht In bt ag kwam Eerst scheldt hÜ op zün vriend Rosenthal en dan z hij toch dat bü van hem heeft geteerd Gottfried stak waarschuwend den vinger in de hoogte het is zoo klaar Is een klontje dat hü zaken wil doen welke niet eeriük zÜn God zal niemand bewaren zich i et zoo teta in te laten Maar Auguste AngDatel Graote an rft lag in de oogen der moeder Die moet van hem wegl Het k Mlt kert en bondigGottfried aloeg met de vuist op tafel r uit met doi keral en het meisje er weer in dat is de eenige weg Zü moet zich lat i scheiden Goddank heeft zü geen ndl Jleen dat nletl fluisterde zacht de 00de trouw ZÜ aat 4Üa verplettnd Maar daarop zeide zü nwt wtAle overtuiging 4 at dtfit Guste niet Nu wedden Gottfried laehtte slim JÜ VMt er niets vanl De oude vrouw zag haar schéfmzoon treurig aan uguBte hangt zeer aan haar man i k weet bet ZÜ verzonk in diep gepeins de anderen keken elkaar aan Qottfried flu aterde Johann wat toe zal ik hem het kapitaaKvooiwüiletenl Zü barstten allen te lük uit Bent a gek zeide Johann Hü was bulten zichzelf Maar Johann I Marianne latk hem booa aan Voor zoovet zi booa kon fcÜkoi Zü legde haar mooie hand ep de werkvingers barer moeder Laat u maarl Ik zal Auguste helpen Dan kunnen zü n niet zoo aanvallen Haar verwütende blik trof elk afzonderlek ernstig Johann wendde verli ai den blik af iets dat op beschaming geleek gleed over zÜn gezicht hulpzoekend zochten zÜn oogen die van zü zwager Gottfried was boos Dat was nu weer echt iets voor vrouwen 1 Nu zat de oude en de jonge er nog om vechten bet goede werk te mogen doen en ze halen de grootste domheid uit In vier weken ia je geld weg lieve Mananne en als je nog eens geeft dan ia het weer weg De kerel is ida een zeef allea loopt er door Haar we kunnen Auguste toch niet in den steek latenV seide de goedhartige vrouw angstig Zij had zieh nooit erg aangetrokken gevoeld tot de aitÜd zeurende zuster maar nu voglik zü ffi oot medelinten zü schaamde zidi en die had a eens benüd Maar waa zü toeh niet te benüden ondanks alles Zü hield heel veel van haar man De rüka weduwe cOnEbtte jVuguste moet geholpen worden aaide wroj Badekow nu met kracht JihM t sprak van zelf dat wilden allen De beide mannen wsrien het er volkemen mee eens Johann aehfien spÜt te hebben vMi ün ruwheid en liet zü zwacer nn praten en knikte slaehta teeetenuMiid raat e i 1 Feuilleton ten verkoopen en zoo meer Hij had nu wat geleerd v n zijn vriend Rosenthal hü kon evengoed makelaarszAen doen En wat voor zaken Uetzow lachte spottend Heeft hü je niet dadelijk een paar loten willen aansmeren Saehsen Heiningen Hamburgers Lubeckers of tets dergelijks Neen maar hij verzoekt mU ik wij hij wil het bedrijfskapitaal voorgeschoten hebben een heel kleine som slechts nog 4 eena Auguste n huweliiksgiftl Jfe zult het toch niet doen Greta greep aerBchnkt den ann van haar man TnS Ik zal den swijnskop in het geheel niet antwoorden zeide Johann grof Knipoogwid had moeder Badekow toegehoord z hield het boofd gebogen als een plant bü onweer nu hief zö het op Zij keek haar oudste kalm aan 4 bem schrijven Eens heb ik Augaste weggezonden het smart mij Ik wil mijn kind niet veHiezeai Wat zi was reeds bij u Zij hd ben al eens bü u gebedeld Van alle kanten wenJ moeder aangewllen Deze knikte Door bezorgd nadoifcen werd haarftmd geaond oude vrouwengezieht gerimpeld B vMtil ons tochl Wanneer was zü by nV nletnngier drong Grete bij haa cIwomAMff Haar HaitB Badekow telde niet Haar hart was venrtild tan i i e droefwü haar Aoguste haar amAjAugMte Ach had ZÜ het kind toen tUch maar niet 100 laten gaani Met gnot iaqwming taerBtelde zü zich en even ala tertsen keek zÜ haar oaditen loon heel r a un m éamttt teacl iMwr Wllc lanfs anderenr Dan I 1 I 4 t