Goudsche Courant, donderdag 21 december 1916

No 13274 Door bet verbindend wordKn der E alte tW4MH cri4 t bet illu 15 n P h C RMJN rtof leerder t Oond OraNDKH De CanUor Ub A C A STEBN CooiiiBgel 18b Botterdam a0 12 16 Tradtfts VAN ANDEL tNÉ li VM 24 DECEMBER tot t JANUAM 8 AFWEZIG In ipocddtclieiHt vaUen xal TMMtart Ooattncli boQt lb TOii SCHIU VAN DER LOEFF Weetheven 19 Oottdl VRAAGT tegni 1 Febrntri unitunde een 7 TWEEDE MEISJE Te huur gevraagd Een WINKELHUiS op goede ittnd gMcUkt voor vleeechhouwery te UDTMrden direct of niterljk Febnuri 10 Brieven onder No 2981 Bareeo aoQdnhe Coarant Hukt 31 BERICHT IHBUWE ABONNE die ieh met lagaoc van i ian 1917 voor miaatena een kwartaal op dit Uad abouwarai ontraniai va tot dia datum vanckttaeBde nammarB GBATia De abouamentvrOs bedraaft ƒ 1 26 per 3 maanden f bg wekaUlkKke betalinz 10 eenta per week Ut het fiflltatraanl Zoodatriilad laet ftatla varaikeriiiz togen onf nkkm 1 76 per kwartaal o 14 eenta per week Abonnemeiitai worda aaacaiimieB aaa bat Bnteau door da agAten i de loopve DB ADMINISTRATIE E n hMT 1 b b h h nskt Z rt u sliiphme met of ionder pension liefit too tpoedis mogeiyk Brieven obder fto 2w2 BnrMin Qondtche Conpnt jddete koiM As t db ooverwaoMa WU war TMi deee nota elioel onkandig gxlalen wH laJIen er au wel m er van baoren MenlkiOiXhTte t nanaiK Mei groots belaaoaMUnc wordt der telle ven Otm paus Wynawt geoien Deae zal a I Zondig ajl In antwoord op Ide Keretwenairiieo van bet ooU lKe vaakardtnalen am rede houden waarin naar men verwnoht let zal worden geaegd oTw bel vredeBvooMtet der Ceotmltn De txikal AazetgiT aohrljll M krugt den lodruk dat LloydQearga ffeeo eniatiff antwoord op een tm g aanbod boeft wtRw geveih om ntet aan de taiel W ukriiandelaKJ l mo n gaan zlUat Terwiy de mid Mn en wier legere Belg ft dnekn van Iranknjk m BuirlBnd geheel heïviö 1 Montenegro Buiten de Stadspoortea Near het DuitsKfe vftn CLARA WEBIG Bewerkt door I P WËBSEiUNK VAN meSVU met MitoriMtt Ttntle aohr Mtf Nadruk T rboai8L 67 Na i nUMdiiMt nM HMr swa er kedt Baar Mu met snik e aoiMakacb en tmh t t lulk een medeUltbeed knti pen xfiaeT blauvro OQg o dit sb sterk btdkendo anBl voor liob keek aoL ia bter mlUlocfMO wann cuur TvtffindI Lletzow had 0ed Zij had erhaar e vd voor moeten geven haar mboonate jaren BitterbeU drf igA bij haar op te komen Maar sij Mdde bl tinbatiU bat ia DD niet te laat m zi gfanjafhta Nu vert j dèb tooht OraUi dlevwg vaa uïeuwB eriglHid aeboof haar aloel Aditer naar OnMtkd Maar daae asKKl heel HHhBldlr Wat d wai dao Ziéb UU ti BohooiuiMMikr frenteiid vete by na n öf IndlBn SU wftkeitfic 0T c ui i iyt to grond van aw hart er TaatTanen toiffd dat hl € lieflMbbCKidB litraawe aahtwtnoot voor Augwle K gBiHmn a M aptttM Dan ia bet aiQ foed m ook eUa JobaniLawl Jk aal r ma opbatapen HaanB BnMow aerriacfallc Zi op van a Sofa Nn ga £ oaar Ik bcB raialaaii nav Da BiMaer k Ma hai brt hM 21 D 8 uur Nieuwe Sdwowhgfc 24 Dl 7K uur Soc One Concert Staftmil ia rie 27 Dm 2 uilr Gebouw Bouw Atroeaeorc B rierfd v Mk vlll MMwUac t W i wgaderlaca ocetrtM o k Witte Bioscoop VRUDA0 en volgende dagen FERWERDA TIEMAH 10 OoriogenYreile 170 IJSO 0 65 WUNHAHDELAREII Ram Fnnch Citroen Pa A Arak Panob Prima Biawhop WSn f om 0 95 1 10 2 40 St Eetèphe Medoc Cb n Melieret St Emilion Chemp Imperiel Opde Roode en Wilte Portwijn f 125 Eitn Oade R eaW Portwgn 205 Fine Old Pale Sherry 1 26 Vermootb Dom Bellardi 1 36 ïroot dnuaa in 3 deelen met verder nitgebrwd programma o De Wme BleMoop Coarwt KWONE PRUZEN Woenadag 27 December aroot Familie en Kinder voontelling Kinderen half geld verwacht Vrijdag 29 December Joc Deebi 30 Depot te Gouda bij T CREBAS Tel 40 FirmaC SMITS Schoenliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOB IEDEREEN Groote sorteering Dienstaanbiedingen hebben in de Ctoudsclie Couiaat Kerstboomartikelen Kerstgeschenken f G IJSSELSTIJN Gouda Teleph Int 122 40 Let p het adreii DUITSCH Diitsche TmI en Conventtk HandelBCorrespondentie Oh LAFEBER U LwMir Dalta h M O C Hoogstraat 10 MT D idTeriNUêi ktKn iImUi lij TMTIlttlMttUlS 1 6 regela f 0JI6 Toor Ike regel meer 6 oenta Opgaaf oitsloitand aan betBnrean rtOERPnSBGAR OOUDA HoutmMSCracht 19 Pronkboonenzaad Pronkboonanzaaii wan Witte Bloeaam icawc ooasT itia cuwawNCDU heb nog af te geven k 1 2M per Kilo tot onder de 60 Kilo en b j meerdere afname bsdaidende redactie H mEUWENHUUSEM Se Weenaaleaat H Talaf BTB ROTTERDAM aouDK T i o l a nh icl v in h t B Jarig bestaan Feeshroorstellingen ia de ztra verUohtc en venierde saai Van 3228 De rfi boofdnummcr de l SERIE van de oau kt fitoi I i NAAR HET GELUK VOOR DE KERSTDAGEN kOMANTISCHE GESCHIEDENIS IN 7 SERIES I achtereenvolgend elke week een lerie zal worden vertoond waarvan Volgorde der lariei Ie Serie of Ie w BANKETKRANSEN SPRITSKRANSEN APPELBOLLEN SAUCUSEBROODJES AMANDELBROODJES en fQae lOOHen THEEKOEigES J zooalt BUROERTJES LEKKERBEMES MOCCA BATONS AMANDOSTAAFJES KERSTKRANSJES THEEKRANSJES KOn EKRANSJlS INDIAANTJES PAIN D AMANDE ALLERHANDE enz enz ÏEBRs DË JONG Het vai dwenen BmihabaeW ek PEPERSTRAAT 32 TEL 462 Bekronini 30 y in 2 episoden of 4 acten of 2e of 3e of 4e of e of 6e of 7e 3e 3e 4e 5e 6e 7e HET TESTAMENT in 4 acten Nieuwe Kaasprqze INGAANDE 19 NOVEMBER mil s Ter drukkers A BHlNKMAlir ZOON Markt 81 Sooda f VERKRQOBAAR Nieuwe Tabellen voor de Prijzen van Kaai met afiiek van 50 o o voor het binnenland Kiachtena Hiniiterieel Bnlnit ingM DE OPIUMKIT in 4 eten Singer Dit ééne woord zegt allee wanneer er sprake is van UaaimacM es want SINGER Naaimachines zyn een EersteKlsa Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeswvoor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHTGSB uhmKmm kunt U kreten In al onze winkels BEMHAM ÜTTEAKCrBOBI SAHZENSEN SINGER Maatschappij DapAta alom 40 QOUBA EMwdg 5 aBaBasMHBn OP iIeVEN en dood in 4 acten MAN TEGEN MAN in 4 acten DB WACHTERS DER BUDHATEMPEL in 4 acten GERECHTIGHEID in 6 acten geheel maar tevena een aohakd van het verhaal Elke erie ia een afgerold Deie noota Mrie fllm dis land en in do groote ted Zie verdere reclame Yti treft allea MElN VERZUIME VOORAL DE EERSTE SERIE NIET II men wil alle volgende aien llaiiwana dar wo r tollina ii als gMraen Vl tMaohrfving der Ie aerie Het verdwenen Badhabedd A S CT grootita en meett atwiitelende die ooit werd vertoond heeft in het baitenvan Nederland ovaral norm lUGCCS behaald kannen voor deie film niet genoeg reclame makan de verkelgkheid over Beeft men deie gwien de 19 Nov 1916 TeintbO H M met volledige PRUS 10 CENT Zie de jè G iEi nDJ 226 Prijaan dai Haataaii i Loge eO Ie R 40 2e R 30 8e R 20 et BMtrlMbe Dniktorij A BRINKMAN ft ZOON OM i A s Vrijdag gesloten wegens versiering 55e Jaargang Vrydag 22 December 1010 fiOIMlÊ MRllVT 2ïTi© va wrs © za d Trextèaa ti©TDlsucL voor Q o va d su © xl 03aQJSt3 ©3c Verschijnt dagel jkB A ê behalve Zon en Feestdagen PRHS DER ADVERTENTIÉN Van 1 5 gewone regela met bewyanommert f O U Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende plaatiingen worden deze teaen twee berekend Dlenataanbiedingen per plaatiing van 1 6 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O w per regel Groote letters en randen naar plaataruimta PRUS VAN flCT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 tb Idem franco per post l W Met Gedlustteerd ZondogaUad Idem banco per post Abonnementen worden dagelUka aangenooen aan ons Bureaa Habkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Poetkantoren Telefoon latere 9i Telefoon latere 82 Vitffevers A BBÏinomr ET ZOOI dorande aandacht aan da theorie en de pi km dafMaian wapanfaig Haar geld Naar de MoraJngpoat uit Waahingtan y neemt auUen Morgan A Co an aan baafcafB dieaat in het begin van het niouwajaar 9 nieuwe Engelaeha leening aan da maHtt brengen van £ 0 000iK 0 ateUKHlo de gewicbtiffstf get eile van UoemeiMë bezet h bea vn ftkitctvp tiUp ia de rtcfating van dm n rvóa tiedeu dut oiH aJJtwn ia de naiijdlC maar ook la dü ijandHiijko aiaiaa vetm weer op adnu dwdi komra heelt de eerMe mtmmes vaa i 4 and umH zyu nou potmuOua de wereld MS lUeper m dcu kryg gedompeld Hipöttder k iu GbeWHid voor het ilrtuob standpmit ts tku LlojdUeorge nkt Bite eerde aaa da vrndRvta t plaata te iMtmv uuuu uk4 wnt Htailcu geakfai op dtu rechU ratoei gnat Kitti zich tot rephiter owr ém g kM luii aixyti vau het meiMi idafu opwttriH lu iitct it gtt rhetonactH k UiuHgri pvu alle van zieti schuift wat hy ia tite m oidai g tk r rt Jttais do venKiMikkatyktito or ut oonllDg op de ochoudera van een iu le i zijnd nMiwch aai idde lerst wanneer dp LtuitwIm w niiBofa SGbeH vcrbrl Buld is wil dB t Dtiunto De wtvuttoe aan bet slot va Llo d jwrgf s rode maakt hot la alle gev l waaraclu ijk lat da offioeelo imM vou de entoale zich opn uw aan het voorwendsel dat gmm vrodeHVOorwaarden onfkr woorden zijn yebraciil xal vadtklampen De slotoom logwoh uit i u r duU trekken aou een boUo eu oiidul tWziiuuge wrwerpine zi gewww maar het ia dM aan te nemen itat d unteiMertjkeii des polWaike doaabeéd zull a bt gaaii Ue Vorwaï Dobiifi luen bcuMrktihatfelijk dat hK wei tu oiul rdwl n IxOtand inakcii van de vredeüvoorwaarden HtoafatH hel voo rw ui ei aan k liarid doet voor b t w€ Tw vaa h t DuilHohw vmliflB Ranbod Oe MMljko r dnwa daarvan xipt vaa h 4 anttorenr aard JM twft Waata la d garc Aitaaetio i f T entêmmupt weikm 4a vlk nler Mw 1 a iaelM vb tuigwi wwrpei mi K Cl san proieotie n op do spoorweigutotUma ÜijbnülkMur MetHK l hamlevUle ea Moalvrca I U vlkcbrigm IMea v ertiff gianatra van 13U mM op h atatkn Ve iksa ook op do kanyoarp la aaa o o fat de buurt en eveneens op en ouvooi dat op marscU was valteni hen UuHiisoh oommuidqué meldt ov r d n strijd ia tiet OoMen 2a A nolitLog van Zloczow heeft At vijatal oik liiuM In de iltreek vau dit dorptni Qtaitomoi eu OockaioibBe verwoed gt omii rdpetd Oaa arUUerie verHtrooido iiigv afdee Unc Vijandelijke inlanterks m oanwkrie dte vao het dorp PriDottxn Noordwaarta roktML Ons vaar bee t pogin fn vun de kt pMwtaoikra ou dn lN iiiio k i en Ihtkeruxrivler van de Zlota Upa bij het dorp bjibatiu over to steken gÜMiiit Xa HoMnenlë gaat htit Kuaatacbe U r steeds aohterurt Aan den LiuktiM ovvcr van den Donou ten Noorden van Huzeu waren onze vooriwodeHrfdeelingeu in toiiw Van den w Buseu Kaoiiilcu wl lot den weg Ineoeratzei Viziru wkane ins van ge tbut en gewowvaar Aan wewskaaleu van dat weg Insoeratzel Vlziru doet da vtjand ter aterkle van 4Mi0t e r eeu regiment inteiierie a n reguneut oavalene een aanval dien wij nwt ooa vuur alweren Aan hat ront Pirata 8lankuz droog de vtjaad onzo vooiuitgosohoven aïddoHngen o weinig terug In da UobroedRja nab do vljaad het o n e u a i o t aan b t D oot van tkun Donau af lot aan Bas keui In de stretdt van BalapantHje Basjkeui wwt d vijattd een hotugBenreokH t vermivstweu lu em u en an al verdreven wU heui van enkt lu H ogtni Wij zetten éx titrtji om dl beimtanbig van de andiire voort Ia de Zwarte Zeo heeft 0L4i Kunalüdie ondcrzee cr in den omtrek vm den Ikwporud een sioomaohlp m twaalf zc ili elu peo in diii gtrond getoard Valgeus dttStockhohMTidumgenUepdeaer di n ter lioogta VtUk Abo bet t rtaische paaMgierwoUp HkllM op ent mijn en im met de be lMlloil p m ao panMi giors geoonkjeo Ix HuM4aQlke aulorlMleu boudm het voorvad gtilicrlur Nog nwwrdero Ai icfifla zijn tot cadten gebraohtdn IkwiuMiMitftOQimeliepent hassle MacTHk en Jerda bet Noorsohe s s l alk du ingelaolio BayhaJI en Liverpool en bst Noonoha a o Mo 6 AlM n van hot laatate wordl geaMtd dat do UemaMung gdBod lo weging kuutuen ueuKn omvangrijkiu ont wwpm niet uieer la openbare vergadering 10 behandelen Beperking vau tteu t proekti d aou mede kunueti worden overwog Vv tm een Ite ttapeuiug van InitM vtTsette Hpr zioh o Ntuerland na den oorlog tot aiguheete ootwapuolng aai ktumo o t i aaa tn tbaaa niet to b JisSöft Ovrr VMrdwn milHauPw plannen moet tbauit ul H meer worde gt iaproken Praatia Da Uaoobeatar Guardian vartalt dat ni aenvotiuUge lialen in Engeland galoovan dat Kitchener met met de Hampshire ia omgekomen maar nog leeft en in Duitachland gevangen wordt gehouden De legende steant meaatai op een varhaai van ew schoanmaakator te Londen jü en dama by wia se werkt en die in da rouw waa voor aan loon die op de Haropahira diande op aen goeden dag in het wit gaklaw zag En de dama vertelde haar dat zU paa een brief van haar zoon had ontvangen seggende dat hü van het wrak gered waa n in Duitach land garangan aat V aou er van op ktikan achiwf htf vwdar u hoorde wie met my hiar gevangan ait Men heeft da worden teniet gadaan bat leh door het te aporen wftama bleek dat ie t verhaal van aen derde had Elan andere vorm van kat varhaal la dat aan man van zaken van de diraetrlea van aaa fabriek waarmee hU in betrekking atond had gohoonl dat een arbeidster op die fahriafc aaa brief had gehad van haar broer dia ap da Hampahtra waa geweest HU aebraaf dat hU in Daitaehlind gevangen zat en KiteheDar met hen Hot maiaje waa mat dan brief naar het mlnialaria van oorKig gagaaa Hat nderawrit teverde op dat da arbeldatar het varhaa faMi gehoord van een onvindbaar aangirtrouvd familielid m een zuatar De legende ia nog met rijka biaonderhadan opgesmukt WaaraehUnlUk hechten daae mmuchen nog aaa het oude geloof dat aan groote held zelfs niM door den dood kan worden teniet gedaan het zich in de oogen van anderen gewichtig makan door het te laten voorkomen alsof nwB van aen of ndare groote gebeurtenis maar watt apatlt aatuuriyk ook en rol Bla e ii da f aatadoctaraat Ganeraat veldmaaraehatk von Hindeebm g is volgens Duitaehe bladen door de v eartsenyacbool te Hannover tot doctor honoris causa in de vaeartaenUkuttda benoemd ONS OVEBZICHT IM Itljot At pnaUent WlUronanaota aacL de oortasvoeronten hiWt 0en t OOJ te vragen wat htuv v4mben zijn A Uuuns een telegram uU Amori iwldt Ah de m iiliMer van Htaat tnloiAieir van buJtcsUMldHbe taken L4uuang hwft i trkluid dlU da nota van pHsiiient UtW n 1 veraomkn niet om de atolleUike beWageu Tan de Vereeiaade Sialeit dooh ndat de AnMritaaoKl reoblm ateedawaer kwr de oOTlocvoereodGU vaa belde kaor l lm wolfden la iaH gednnff ffebraobt zaodu de toMlaut ToomluNild klitietvr wordt Wil worden vi Laoeliig zelf diohter naar den kant vut den oorJqK ff tmna i umxa iKiAtfn wii hM iwht om te wel m naar wat dk der oorlo oerenden Htreeft OfdeX wt dearitaar on gcM rfc in de toekonfit xuikm kunnen reoeleii l oor oo i geen rekeolnff gefaau4en QKt dlDuUaebe voorateJtea en vt iuein nirt dl rode ViOi hiayó Oettrgii Men w et dat er eprako TMi vm jlat de AioorikaMiliohe pre faieiU b de ovtorrdltliig van de vndesnol van DnUeohlaaut dio cou wgozeld doen gaaa van ecu eigea nota Dat la alel gebeurd WU mn beeft ecta r uH olgoi bewvgto aen l t hiKer Marcbaul v d wijdde een eokrt wooni aan do kwwtie van d © mi niatrkedn verantwoordnliJkikHld in vtv f band Hurt dto dsatrlbube van teveiwntddplen eu aan dn oprtohuog van wu nieuwn akbwllng aan het A iartenKOt van LAndijouw tk k venMiridiluktivuorBMnlug iSpr Kwaiu op tgigm óe mwning vau hn MUiMU r al w u zulk d Kautur mei aaitgaan ih Uin iMt r uioge zoo vrtj mog t k zijn hij 1 t vavitwoor Uiig soliutdig aan dn 8ta c K vnnraal üpt iMtoogd verder dat ie i opcu lil vttfk di evonouiisoiw vooralcning m dn taak dKv t ltcit du oomimfitawt uMt genottg giusohkdl 011 wk vr nMH gt ln wordt op dün oonombtcbeoi too Maud na dm ooriog Do lieer K u t g u r e o h b umditflde de bljaonderf poUa 4n posHio van iM kabinet d aomaJo wetguvinc en d kwe lui der oudnrdofiitrwMU t hoo de B g nug iham ooruuUt in dat dewf laaMte miei Ui de l einttt Katliwrtbehande ld wordt Met htA oog op do vurkiM ti e tn lUii weoaohio i r daarover Intiolkuagan Avondvtn phlcring BUITBNLANDSCH NIEUWa KNGKLAND In het Lagerhula ia da kwaatia van da gewapende koopraankAn nog aana iv t tapyt gebracht Caraott da minister an marioa aai in a itwoord op aan vraaC t Britacho tageenng met kan toaitsan dat er eenig varT schil wordt geimaakt tuaacben de rechten van ongewapende koopraard adiapen en van voor zelfverdediging bewapende koopvardUschepcn Het is oegetwijfeld het oogmerk van de Duitache regeenng hm verwarring t verspreiden tuaachen offenaieve an defenaiare actie waarby a dan ten doel heeft de neutralen er toe te kragen dat deze gewaprade koopTaardy achepen behandelen als waren h t oartogaachepen Ons standpunt is volkoman duidij tik n l dat koopraard achepen sinds onhaugeiyke tijden het recht hebben bezeten zich t v rc a dlgan tegen aanval besoak of doorsoaking door den vUand mat alia middelen dl In bun macht z n Maar z mogen den vijaad niet opcoeken om hem aan te vallen Dat ia een werk dat uitsluitend toekomt aan de voor den oorlogadienst aangewezen schapen Voor zoover mii bekend Is zeide Carson zu lie neutrale mogendheden zonder onderscheid het met de opvatting eens Het wordt duldeiyk te verstaan gegeven in de pri zen veronleningen van de Duitschers zelf De daarfo betrokken departementan w den hun voort Voortgi gaan wfrd avA d s klgameMie baMu ho uwiugwi over do jlaatab ogir oofcBg iM heer iitm t v XJaeudoorn v l weM er naar aaMddlng van de verachlUeada opmerktegeni dat a huttenfpwmin ona taiMtiigtii l n In zrkivon zin iwdenk lljktf H f L heJH eti en dat d ttUMistt riM ilM t v4Tr cWwüuniiHhjk ht4 ii ver zwakt wonk Mikr hoopte üat do rvgawrmg zal willni madewwksn om hieraan legvoHifit te kouMn IH hoer l t li or o h waa vanmeening dat in gwu geval in Itfl de n dNtrwijewetregrtbng imhandettl moet worden Kipr stoot ztch aan bij han dk er bij de lic rliigi op aandrtHvgen reada nu iHit oog lo houoasi op d toekouMt na dien oorkig l u kuhuttrio aai zjult vrij iiioHefL Ofrfwikkel iL hpr otuo rd uil bét boek VMi Mlnvrti r IrmLl dat vuor uiu vourvvrbod in vr Mttjd geeu pifuMWoiecr is maar dat are M umkI worden naar luirsU l van IhA internaiiiouaal vftrkwr TWKEOE KAMËB Vergadering van Doodordag 21 Dea V rvolg Do heer Troelatra a d vsrvolgéB zijn rede Naar apr MUfftffg sou de Aaraer trr b pMrftlng van haar arbeid in over De lievr Albarda sd kwam op te gnt dH 4ioor dm heer Feuilleton DeiMinleier van Binnenland acho akein do beer ort van dir LiodMi braubt dank voor din aan d K goHrlng V4Tl end ti m UMtpKZMgdJt i mMhip Van twmot lijkiug dur di f4 a M UngtHi door do iproiJiirwetoiwraieïiJog w gw n dbh Mariaiuio wijkte moeder eerst naar huis rHdm maar dtso sloeg ht a omci zij wlMe lievör loopen oQdanki ht l leohke weer zij vm een boetje verhit Zoo pttt Johaau don met zij mondter an zi vrouw Maar hij llw ateada tin pas vooruit n tiet do be£ e vnanran adrteraui komcBi Hij was nog boos op zi mwder De vrouwen sprsien o4 tomauwemood met elkaar Ia bel portaal dat het IniJi in twee dcclen TardeeMe zeiden zg elkaar atoemetener dan ander goeden naoht vrouw Badefcow waai verbaasd nog liclkt te vtodhwi toen zij in haar kaimetr kwam Hkke nog op Maar dto wt niet aaa dn tafo waar d loinp nog Jaag briaiddu zij hurkto in xü tioek zoo Inecngedirfua zoo verborgen 0 menltaar bemauwemoeid kon zien Laa dbi dwaaaheéd UKhV l e oud vrouw waa er boot over Zij had beden heusch geen luat rapjea te maken Waarom ben je nog op P Haar zij keek niet het antwoord km haar ia het geheel niet aoiifllen haM gedacfaten waren var van Uieke wob dfe Aocuate dkr Aagwrtet ten geeteun trok baar vmerkzaamheid paa Wat ki er dan gaancto Scheell ie wat Htdior Nu waa oaiiy der ranlii bij do is den boek buxkende 3ta kMh aaa op I Maar Mkke stond pen Hak ta Vm inoeder trok faaw p Hrt waaffem gfiiwfckcjjjl w rk wat de balfbewnstelooM gil aellif niet mede om weer op de been te koiano zij waa ala een bloc boot Doo Meck leunda zij nu te isi en aloel da baentn neht rao aldt tiMgaal Up 1 km tb ix gm Htrak en ko Itet lutfigen Hut WM em trwtflff VVal In er lolii met ief Val rukte llanoe bot oonet vack bet meb e ai al de banden dw rokken Nu werd bet wat betn Sfieke berainn de leu Ueur kwam af baar tlaat Zat Ik e s laafa braadewUn e ven r Of bob ie Haver kamilWIno F Mat en huivBrisg van tUginc aofetali de MMe liet bootd Oeix JU ziek Zeg het das loctr I Wat belj je dan tooh gegetn Biahiifc ie na g dl lie zlekr ateunde TerlesRi kMfc al baar aneder aan Ik weel aM Da na werd se weer bcwiiateloo IJat waM me een laanigonatne ffeariüi donlii 2oo laat hl dn aaoht heel alleen met ik hnipekmel Hoe kn zii die boven In haar bul Maar het kwam niet bIJ Ilanne Badtkow op aan de overiii Ui Johnin hulp Ie balw lU zoo bel wel alleen nut Uleke klaar gieten Hel zoo wel niet zoo erg zi ak bel er uit zag Do oud vrouw prak zk zeil BaMd in olRohooa bo onbMleTOd geivoel van a haar dknkte Ood wal waa bet htden n arend I Nieta dan onaangenaambedcn Daar kon oxat h wol oo zijn aenuwen van kriJBu al had raen daar anilov ia het gtim in laat van Hel duufida nrakm TaoadHWeka zoover waa dal a4 Iwi itlla daar haar Rionter ondETOteuod do trap op koa komen ZiJ had een kop terke koffie gedronkm en baar fdamm en de bartiitreek Blak met axljn talen wrüvan Uaar adKta D0 laag nM hl fdo t al at aohaat haw da taabf Ala hal wilde zegswl lilaar op al de rrapn barer naader anlwooi Hkt nlotVa bM loaar Ma ta 9 mataia verbazhig Klaarden haar ooft n vooruil t Wa 1 blesf looli een krul met Miel LaE etoud vrouw Badeltow voor ket bed barer doolKer dio onruMlg Inbaar koaaena bran en weer woelde Zij bad geen ruflt bnaedw naar haar bed te nn en do zhdu alleen bkr boven Ie Tatao Die aou i nkuw weer qpr kanana worden aki door kramp waa baarvoarfaoofd gerimpeld Zoo had Mleha vroafar atlijd dB weakbMuwi aaamgelrokken vooidat een wval vm daa Ht Vktiadaaa kwaniu Aob Ood dia MMie aoh Oodt Do ouda vrouw voe4da haar knlaln knikken Mh cwaro nehtr m liep rfjnaar do anders zljdo dv kMnnr waar het bed van AuguMo atond het wan wel nket opg ow DMT wat daad het er toe fy IPta r gaklead op ttg an en bltea de ksMwa uit Maar oewel Hanne Badekow zoo moe waa als zij nog nooit Mt tiaar Uivaigeweeat waa toch kon zij ink l in létmp komen Ieder mr ktder half uur kdar kwartier boordB a van den toren staw Ala e D nul gte bet door haarhnoè laoob Aufoaln Ai bij nog Mieka MlÜkef met em ohMaaw werd da moedor wakker Awr waa zij nn loidiksgealapen en had aoo vreeaelijk ahvonid Wat waa er met Miekief Aogatig en geJaagd stMd vrouw Badekow op van betW van AagwRe ZfJ aoiMe ttaar Mfeke Maw deoe bad akfa met b0w m cUlag tked aül Aki zij ni ti A mam ka Ier kon atenl Zou de maagf boMmnogaehijmn of werd hu raeda èêgf Daoudo vroow voeM een pioot vwlatMiiihnaar hakler Hefat Da kktTslMV mtSa uur HaAne Badritaw atlat bet htlkamn De i errm atondhat nof aa dan hanet maar de oofateod tafott rMda la gimwm Urn hoo Wéwi zien links ov r dw veldon naar Rixdorf m reoht uit over ht voW naar Brite daar kwamen rooacbUge strepoo aan dan hiouet Hal Un dto frlntcho luoht Hann boog zioh tüt het vwuaer d groote frisolkheld van dfn vroegen ntttrgen di haar goed nadat zij zoon tijd geww wt wAM in do wet groote maarr iage zolder kamer ZIJ haaidi begevrtg adem Aoh ala de dag hwar aanbrak dan kn i n m weer nieuwen moed Daar vereohrlkie baar otu run oer Up d t straat klonk ann Bchaiereud fuiack tiet ledk bi gelmil t en wooat verward goHvhrecMw Jndrq de Undm waglgBtdai Orio drlnketiroers Koetl wat kwaSnan dk laat uit iUf iKrtMayl ICn wat oaakMnaiJ een tipelttakH l kr ia het nidklw aohebn tiet mtwM dronken Hij kon leb icrasuiwtmood t HT Htaande boudon de beéda ioderfsi sleii en tiero l oet zoo n zuip lapt Nu ÜPten zijn maiüMra hem Jo hij tulmekbn lilj zou bijna zijn neergt all u Hij wagyeldo naar den anderen kant dtv sCraa in kromme iKiohten ilu iial Jaeob daar BU de i ngnieki lile 4 hij aan bet bek staan hij wliom hH open te willen maken lüj kreeg Im lot gedaan Ot Wlo waa dMl NibuwagierigfaeAd overvtol vrouw Badekow dat waa Paul LeognlGk toob niet Tot haar oatMtdng berkendo ze hem ja hij waa hett Hij hield zich aan het hek vai t Injaoliu Me er aao Bijn dof owdmig lïoh den wu rktonk luid over dnittraal nu kon hij zich nk meer staande houden nu viel lilj mn r wa je niet bet dan toob Sf Ü Paul van BMcel Nu paa tefpen den morgen kwam hij Umi ki zulk een lot tand ilanno Badekow zuoblto dif aeh wat kan snu toob veel belevni 1 Daam vouwdt zij haar koude banden en hield vaat keengedrukt voor baar bor ala hi aogatic g bed ach dloamuo j niKi 4e dnnk wri uit verdriet Wtmft yarrolid M 1