Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1916

mmsmmÊÊÊÊÊÊÊmBBÊsaÊÊmiÊit mm cursussen en VakAfdeelingen en versprei den van geschriften die handelen gver het middenstandsvrOagatuk 6 bet beleggen van vergaderingen waar Of doel en middeleti nader worden besproken en onderzocht g i an onMo worktuig n lo het por cet i l ig 5i aan do M rkt No ttöolbter kadastraal bofceud btwütt li No 106 lk Lig cu voortM Uu algtuio nu keonis T dat Lu busue vwgadnHng ven 19 Deomi her mt de beHlls li c i op d verzoeken van hA Brinluuona tobrikant te Uouda dd 4 Novembi r 19l6 om vvfrgunaiQgtot ojiriobang vwi een oonjeollefabrtek en plaA4stoig daarin van 6 elootroniotoren rmmwtktv i 4vau2PK 2v ul P Kt 1 van 1 P K on 1 von J PK n het peroiwj gedegen aan de Wmtha ven iiio 6 adtiter katHastraal l ukund afi iiHHiite Goud Votlü i No 2182 N Mogieudarft koopman to Gouda dd 4 NoveaiXer 191 i oui v iguiining tot uit rt4dii g ztjiier z oiiberij mi burgpia t i v n huiden iuuur 4 jliea txiz door plaatsing dsiariu van 3 ele otromatoircn respeotlovolijk van 4 en 2 P K vWe het drijvea van een pore en 2 lieren hij bc por ctMit elogen aan de KAmi6nielkslo9t no 69 attkier kadotttraot bekend mte louda boctde A No üjati hlJ een mei redenew omkleed lieelult zijDi verdaagd Goud 2Q Doooniber 1910 Bui meesteir en Wetbottders veomoemd R h MARTBN8 Do Seorelotlo J V HBUaOE a ffW 7ijD It o W berekt ader ut k dii toukeoning von esft anbM M Ii vord ww Daar evönwèl blijken de mi d HkH Lliiig lil voruiibedoeld adres van tul ptm meenen H en W dat voor dttzeq wlnlw met en iiubakllie van f 00 ko iiiraide ten la te van den dlentt 4917 liian wondtti Sl Uuua lunuers zal i tocN AOg ongiivt or 1109 oHMir vool de iio kiWoiwÈrrfüiing ixwuhikltaaa zijn dan loaiHldijk bloek noodig Ie zijn IJ t W 9t€iUen dm Kaad daarom voor 1600 éubfudio to vertoenoi en ndH g olg daarvan biit Iwofdstuk On i voofiiiini uitgo vtm an de g4 iiei ntHie Unrooting 191 fe voruiinderen met f 500 Diefstal Hedttmacht is alhier inbraak gepleegd bij den firma T Venney bakkerij aan de Ooathoffon De dief is blijkbaar het huis aan de achterzyde binnengekomen is toen door de bakkerij naar het woonhuis gegaan waar in een der kamers een zilyerkast is opengebroken Daaruit z n eemge zilveren le pels benevens nikkelen voorwerpeoi ont vreemd terwyl ander zilverwerk dat daar lag onaangeroerd is gebleven De dader heeft zich tegoed gedaan aan appelbollen en v p4wuit den voorraad tekkem jen eenige QOién pralines meegenomeu Ben nieuw Pongersrijwiel toebehoorend aan een kamerbewoner in dot huis trok niieaan ee qkamerbewoner m dat huis trok mede de aandacht en werd bij het veriate vai het huis door den dief meegenomen De politie heeft een onderzoek ingesteld om te trochten den dief op te spordu worde nvervolgd Alle onderen ook de heer P b waren toen het bericht gopubli erd wer dzondw uitzondtón iwda weer op vrije voeten zoodot hun WiJkboar niets ten laste kon worden gelegd Wij lotm hier volgen de verschillen vtrar de afzonderlijke rubrieken De grondbelas ting bracht ongeveer f 78 000 minder op dan m November 1915 de personeele belasting ongeveer ƒ 1000 meer De inkomstenbelas tmg bleef ten naastenbij ƒ 280 000 beneden verleden jaar terwijl de bedrijfsbelasting de afgeloopen maand niets opbracht tegen ƒ 78 000 in het vorig jaar en de vermogens belasting ƒ 188 000 minder opleverde Het recht op de mijnen komt voor dit jaar met ralm f 9000 op den staat voor terwül het voiAg joar November niets werd ontvangen De invoerrechten bleven ƒ 170 000 lager dan het vong jaar Van de accijnzen trekt in de eerste plaats de aandacht het germge cijfer van de suikeropbrengst n 1 ƒ 1 281 000 minder dan m 1915 als gevolg van de thans uitbetaalde restltuUe voor den uitvoer van suikerhoudende ar kelen waarop wj een vorig maat wezen De w jnacc ns verhoogde met ƒ 2SW en die op het gedistilleerd even 1 eens en wel me thet aanzienlijk bedrag van ƒ 865 000 De zoutacCijns was daarentegen ƒ S6 000 lager doch het bter en de azQn goven ƒ 17 000 en het geslacht f 84 000 meer ttet ƒ 8000 vermeerderde de belasting op goudo fen zilveren werken De zegelreohtoi vijzen een occrès aan van ƒ 122 000 de ijppstrotierechten van 49a 000 de hypotheekrechten von ƒ 63 000 en de successierechten van niet minder dan ƒ 660 000 Uit de domeinen werd ƒ 108 000 meer ontvangen doch de loodsgelden vielen terug met een som van ƒ 30 000 wel begrUpeUjk nu de scheepvaart door de tijdsomstandlg heden en bedenkelijke crisis doormaakt Uit den afzonderleken staat omtrpnt de opbrengst van posterijen telegrafie en telefome zien wjü da ƒ 125 000 meer werd ontvangen dan in November 1915 Wat nu de opbrengst over de eerste elf maanden van dit jaar betr t het totaal van de lijst bedraagt ƒ 178 453 533 91 tegen ƒ 150 427 186 08 m geluk tijdperk van 1916 terwijl 1X 12 der ram ƒ 167 732 582 88 Wel komt men dus tot een som von ongeveer ƒ 11 miUioen boven de roming dochzoools w hierboven schreven laat men deabnormale opbrengst van bedoelde middelen buiten rekening dan is het resultaat latde overige bronnen van inkomst beneden deraming zijn gebleven f De opcenten geheven n bate van hetLeehingsfonds 1914 hebben In November ƒ 2 459 133 08 opgeleverd en ƒ 24 790 693 24 over de eerste elf maanden van het jaarterwijl nog vermeld dient dat de belastingen m verband met de buitengewone oinstandigheden oorlogswinstbelasting en v rdedigingsbelastingen ƒ 1 881 059 91 in November opbrachten en ƒ 2 988 431 72H Inde eerste elf maanden Uit laatstgenoemdecijfers blijkt dat van deze belastmgen nogzeer weinig is ingekomen N Ct w iiteriBr de Vereenl ing Di Hoef Mt rmrllfoHng tfdiowlen orden van de Vereenl ing De Nederlandaefae Padvinderq gevottti door een Algamflese Vergadering waarop v m het verslag Von het ofgeloopen Jom zal worden uitgebroeht ZKH de Prfts der Nederiondan Beschermheer dezer Vereenigmg zat op btfde vergaderingen tegenwoordig n Ned Scheepabouw Mij Naar de Tel verneemt sal op de buitengewone vergadering van 29 dezer aan oaa deelhouders der Nederlondsche Scheeps bouw Mij worden voorgesteld over te gaan tot de uitgifte van ƒ 1000 OOQaandeelen De datum van uitgifte is nog met bekend doch voorgesteld wordt de nieuwe aandeelen zeer bumenkort aan te bieden TWEEDB KAHSR Vergadering van Vrijdag ItooB U it i n get woon oor I og tre I ediet t Aan do orda te hot wetflontwer p ver hoogmig van het VlIIeto hooldsUik der htaatabegrooting voor lUlb buiten woon orediet va f 5 mllllOen liet wordt mder discussio ia zonder liootdiFdljke Btommiiig aangenomeu Beveiliging vai monHohanlevona op zou Aan do orde ia t wotsoulwerp Aan Het wetsonlwivip bctrafftfuk Opoonten op het Leenlngv iMids word na eenige disLUHS e z h B aangenomen 1 v neene höt wcWontwerp Inzake da lnffuig van rechten v an retriatratie De Kamer werd daocaa verdaagd tot Dinadiaig 9 Januari instollaüe raadsheer mr Kosters In de iioogc BaAdsUtiflg van hedtm la de nieuw beooeiude raodebeer in dat Col lege nuKostem laatstelijk hoogleeAtaf aan de UijksbniversUeit te Gronl on ge ioetaUeerd IJitvoer grooB enz De Minister van Ijandbouw heelt Bur gemeesters bg olrculaare medegedieeld dot lum gebleken ia dot graan van oogst 191Ö al diua niet vermengd met graan van OQgiBt I91t tegen buitoosporlgi prg zwi in den vri handel wwdt g braoht l m dtt legen le gaon hoett de Mml rter het veobod van Hvoer uit ewiR gemeenc te uMp irttd MIfi roggie tarwe ger t haver en boonen in gemalen of ongemo len toestond De Minister verzoekt 1 iluigemece ters den uitvoer dezer giraxuen welke met rtolH door hel Kijk ziju aaugekot t te belette t zij de tigenoiien dvze alsnog door hunne beamddciting aan hft Kijk verkoopen tegim prijzen vaetges tHd voor granen oogst 191b DipEwa Ukfaig Uit Dmgerdian wordt ml N tt ge meld WMfBdag buil in dm dijk foljb t nNwts ijSapf net ingespoten anowmniT de plotóeüng de dijk ovm een laagte van 60 meter en vendfveeo er bijna 4000 M3 in en onbekende diepte onder naat lig gcnde weiland waarvan de greppels over elkaar aehoven Do werklieden zagen ia tijds het govaar aankimwu zoodat er geen persoonlijke ongelukiten gelieurd zijn 1en vroegere pealing oond op 11 meter chepto ewi ilijk en voeniaag aan soodat er nc heel wat zand aal ver dwijnen LoÜsico De Hoogo Raad beeft veataetigd het ariest van h t Gereohlshof te a raven hage waarbij met bekroebtiging vwi een vonnia der Rechtbank aldaar de vorde rmg van dwi houder van een poli der Maatsohapp Lotf col td ui eering vau tUUniet ontvankelijk verWoard was op grond dat die vordering moest geacht worden voort to spruiten uit spel en wedldenscftiap De Hoogo Kaad nam echter san dat het hier goltt on overeenkomst waarvan denokommg wét ïe golijk kon worden gevorderd ent mdkezKfa de Hooge Kaad hier ten pi pile kon recht doen werd de vcHMÏerinL fdKgewezen en dus de gedaagde Moofchappij tot betaling van genoemd bedrag en in de kosten verow deeld 0ptak aedrilB ét HliOstcir W t lodltt betreft nKtfuiiu dK Mkü teir dat ai bxK mo gcdijk ipediaaa OMMt wocikm eu voorb nrUI voor d v axMliK van ladift UU to Mftrlu lM r wÜn ui MliuMrt vmi Marine oii twli Ul op éti doüulpunlui wljfflwi Bij Kolwifta Ijw W matwrietUi betaii ii m aillo voUudtlmiwii betw k i maar bttvendlen rurt op on wAdte d MtnitrtOT oen raorooto ta k l e H rta heeft Innttö r ohtv nliB tt befltuwan m voor lle Itevolking te wrgm lUA ia seidiB pr HO te vroi om naar lie oorMOum van omi oorMg te aoeiteo op èo i tha dl vo km l oawt men ai0 op WulgiPOiudl Aafigiezieniuu nniut u e ü op CU ondier wol co oniHtttaidigiiwloii Av vreiiêwmdlerhaiwklliigen zullwi wonkii g voord ntoet do Uogeeirin zlch het rooiit voorbelioui in op w 3dk i wtjze zij de Ka nier op dw hoogte za4 houden d r gevoerde onidarbaiidiolingeii pr vindl de zaak ohler vau zoovoel De Minister van FlnanoiAn de tbcer v n 01 beantwoordde enMe pr 4oeurs Hi weeë er op dtó indien na dt n oorlog op tm ze kupitaalmarkt en aamvai gedosn word ala op onzci levene middieilcn het nood zou zijn te iuaaat TogeleD tó nemen Het i niet de bedoe ling van den Minister dat het Nedierlaodsoho kftdtaad siob uioet iaoteeren De Minister van Oorlog de heer Boirtjoon den hoer Duyraaor van Twi t beantwoordend gal toe dat men In het begin van den oortog t royaal geweest ia Tirana ecAiter worden alle voorKjbottea van brood e i eten produotiel gemaakt voortdurend worïbt er naar geotreeld de nog bestaan dB aohteipstand zooveel nwgeiljk In to halen Na r Jlkdcen weorden dp ajgeoteeno bomhouwlngcn gesloten Aangieoomon worden vervolgeoa hOoM stuk I Huifl der Koningin HoofdMuk VUa Nationale ochuld de wet op de nriddeleo oenig wetsontwerpen tot r gie ling van het weduwen en woeden toode4 van burgerlijke ambte no en en van het peswioeofonds van de Qfln eenteambtenaTen voor 1917 ËnkelA kleonerto wetaöntwer pen werden veirvolgen aam nonvon waar na de v rgkll0rin geeio n werd om streets 11 uur J von üostirze m i M boor OVl ftLI U lvN A W JongoiMwl echt gen v i D dei Borat 10 jaar VpOB DE VROUWEN De wAcht bij den Gasmeter Uu UuuMUoeders hebban eau meuwa laak gukrugeu de wooUt bÜ dcau gasmeter Zul iiighuid nog eene xainiglitsiii verAoudigt men is van do pannen tm dakÉQ rtcr buizen meu iez krant eto cdrcuJoi 1 ea toe i n wlj al gehoomomo buigertkjaen dte aXH het kiesreoht bozitionen noolitan gelioorzauni ijii wij doutions ulterstu best ha oontoi kubieke meiers dst dl gasiuc ttz da aan dag ottnwijst zoo laag mogielijk te houden ognooit boeit het guuineterkaslje zoondruic böa wk geJiad f Hoe te büsparenl 1 ornuis braiulen iu plaats von gossteJIenl t leotrlsöh llobtin plaats van hal gospitje Aatnblieft nietl i iftkrua raktm wu v u dien al d sloot Bedankt goed dal bet hier gaat om bezuiniging op alle warmte en licht produco rende stoifcn want zooWd gas als electrlclteit kan men torugvoeren op do giroudatof wteeukool lj r ziju kolen noodig 0111 gA te maken en ook k kn om t lrlüitvit op t wokk i In huis ekscht de keuken d meeste brandstof op ten onderbipud met do keu konprlnses ov r do noodzakeli beid vau bezuiniging m de maotsoliappelijke ml dadighèid van venuortang is natuurlijk allt jreerst noodig Meer nog dan de wooi den zullen de voorbeelden strokkeiw a dus vojgit er exm order om lu t gongkciit ta vefvangen door em petrolcumila jt en het trekkertje van het vestlbule iii alleen neer io iialen als er geb wt dt Verder is uu de tijd door om eoo men nog niet voorzien is een hooikist aan te st urffen De spijs vlug aan de kook en dan in de kiat zij het parool i en duur karwijtje in dn huishouding ia steeds het strijken daar valt op to bezuinigen O wee dat duro biousje waar oor de docriuórdes huizee aputiaal even oen ijoutjo opzet Daar gaat een kapitaal van warmte verloren door dm speciale boutjos Dat een atrijkljzeff ook achter op do koohei of in döi oven warm wordt boiJenki men zelden Wie zuinig wil doen égint reeds vroeg de bouten te waii éleni op een plantoje waar het niets kost en de to iaat ingeleverde kleedingstukkt n protondienttai naor tiet Goctra botibb beboete men heel disciplinair met tfin dubbo ge Daar Is zoowel zoonlief md z n voorliefde voor een kMirlge doe als hot doohtertje met haar zljdm blouses zeer gevoelig voor h en andere okop in buis Is de goijser wione vraatzucht oohter e enBens wel te tampcreu is Waarom laet men do oen maal verkregen warmte verloren gaan badrooster papa zoo hut doohtar anderlialf uur daarna msnuk enz kan wonderen doepi Het is voor de benuini gdng niet jnoodig in elkaors water te stoppen De brand te Amsterdonu De schode vferoorzookt door den brond te Amsterdam in het gemeentelijk lompénbedfijf wordt geschat op ruim ƒ 100 000 De brond heeft nog een sloch ffer geetacht Toen gisteren m dan laten middag een uto van de brandweer met aflossend personeel naai den brand reed moest de wagenbestuurder op den Haarlemmerweg bij de Van Limburg Stirumstraat plot seling uitwijken voor een wielrijder De wagen slipte daardoor en gleed do Haarl Vaart in met de geheele bemonning bestaande uit zeven personen Zes wjiren dadelijk weer op het droge mor de zevende de hoofdbrand wacht Bralsmo die vermoedelijk over den wagen heen werd geslingerd was niet da delijk te vinden Alle poging werden in het werit gesteld om hem te redden moor toen nwn hem vond Uggende voor den woceu was Ml reeds overleden Uij loot een weduwe met eenige kinderen no De outo werd door middel von Sinek o toestel op den wol gehèschén Wormwoterbnm Men meldt uit Groenloo Bi de Beiersch bierbrouwerij von den heer Th d Groen werd een put genuuuct waarvan het water op zes meter diepte éen Warmte hod van plm 20 gr Celsius Ofschoon men er minstens 100 M3 water had ttitgepompt bleef de temiieratuur constant TOONEEL DOOK DU PUAAiJISS liiouit Nti I Ui dtio iM ttruVLU van UttULMLllKr lIltUllH uOOr V Magllü xw mti Jieefl iluor zgii vojig wolk uuh g4 tttOnd oen goi U tooueuMuAurijv ei ki Jigu iu ook üiuiiwii iiLMAt iiij düoi i u iwwr nNüuuig Éi u viiwt rkin loi i u vioi luoptiiM vatL bt fJiii lot iiid buiieiui üüut olejtu J ixwüztn uat uleeu tj nttu tiutuiff liet H pel luei ik opzLt hoolduKUk lu lllj tl t U m OIIH liWt O iiülkiti gOiU KitfJIl liiu tunuu luvLUilo uimimuu lL Ülj c yi ai lunH uux t ig u id itji opgotuid m zgn wnk vu iik zijii iititlt vooi 1 vrouw Uu üpgntfrotiU 111 iMMi zeiu 6liv tit iiuiAu OUur iiuui gttkuiiHU JM op UtwteilttU lioogie dwz liMOwSobftppQlijK tui geeiuiziita gtNj ulljk Was dui laaisi i wei nel gt val dan Uü lul üoiuliot ï Ux MfiL oatrtta ii ou b l UMio gtluji vau Uu twct liu iirK lu n iiiil 7ijiii venvofrt i fu aainledditng lot ihwu ljr k ut t cji anu K urekkki f UK tt e dOi ooui Ucu aitiout nbulpeti wordi ij ia zgii ueuig i ky rtmgt wanl aileen uoor iiH d üiijticin voor luuu e eiidtgi omsuuucUgitedi u hufpt iuj haar totdat zij wm aoovw zal zga dut £ o voor zictizeif tm ima t oude uiovr itif het brood zal Kunntii vt naaenco Natuurlijk Iteeft Dorothea ziju vrouw daarin luooit kwaad geaitien Inie endM zy hoefi baar man nog uieqr U 4 om zijn gevoelig hairi en zij veilu ouwt Iumu volkomen naor zij zelf stellig geilooft Vtaoir de menecUen ja dot is wat aaüerfl ie denken r hec liunno van en ze zeggen het ook u tuurliuk ïinxl voor zichtig mot tialvo wuonlieui tia meisje is mooi ww doet ïu er toe of ze arm is en tüokéoüf Du belette tiaaa vroegw met een minnaar it heb bi ii daarna word ze half cu bAJf umjdel van den ortiofii Model oi maitreei o nu ja ottjlbnluk lu dat lietzielfde in de oogen van hot praatgrage publiek Men vindt do i Mioiu8ie vnj voor die Jartd ii gend Zijn v flaiw z Hi r hem iiiBuers aiiirimni t een verwijt van kunnen iim keu ate hij nu getrouwd was met een vrouw uit ztfo stand die zou dat zeker mot toöötann Maar nu mooht em yv l loiokbawr zifii dat hjj liaar tot zijq ochtgenoote geuiaiakt heeft Hot w de broer Vaa eten arüeet n verloopiMi lui tyipe duo bij haar de vw denking wakker maakt en al d H louzie eenmaal is opgewekt laait zij fel op wordt ae nog aongieblasien dow wat gedujuHlige vriendinnen weten te verteil leü totdat dkj vrotiw t i knate vanalies l i slnit liaor man en die Jeitflnge te Jieiden Zu hee wel werkelgk lotf en i maaHn beeft dit MO voortreflolijk getóekend het is dfte woeste hartetocbiteUjke liefde die wil dat alles voor haar wijkt aik edel gevoH alfe j deoe nng Die Mde ttuiMiten ben 1 zoo groot MO móotitog gircKot du atj zeiSa viemièg zijn fitero dnjqfhaoJcolUklieid te breken zij haalt henï neer en doet iiemi bulgen voor du praatjes van do menschen waar om hy vooeger sieohtsi even hooghortig geighaïhwbt asou hebben Zij overwint den man maar de vrouw ook Want aia bij heengaat gebroken vernietigd om het arm © meisje te zeggen dat zij haar eenigen vriend verloren heeft boëelt de vrouw dat het nHK geduk dat tussoben haa Idefde ver raetd ia In ail sl soberhedd is dit stuk voor 1 treffelijk van levenawaarheid En het ia gisterav Hul goed gespeeld Dirk Verberfc was de flere in het besef van zijn onalhankeliikhedd en ztja liefde Itoogstaande artiest Hij was spon iènn en edetanoedig bips kinderlijk geluJücig AHoe Plato spoedde met oai bg zoimwe levendngiheid de jalocrsohe vrouw d5 IJes geeft en alles elsoht Henri EjFens had do nol van den miaiukten Jrfoer en hij vormde voortreffelijk m ai les een sohrtUe tegenstelling ine4 den artiest een te genstelüng die dn selirijver noodig had om scherper die andere fijn voelende en edeldeukende figuur meer nog op den voorgrond te plaateen De aankieedi deed heT niet bijzon der vooral to i de broer zed dat Do rotbea wel te benijden wa om dialaio e artistieke omgeving waarin zg leeft deed het onmiskenbaar toüereikenhou ten kast je m de blikken aiotplaAtjee moeite niet gezien te worden Haar ten siotte moet er voor onze faniaaie ook wat oiverblij ven Het publiek dat den Aouwburg bijna geheel vulde gal door krachtig applaus zijn ingienomeniKiid met de vertooniiig te kennen JC ISGEVINO De BUHÏateiiÖTtR van GOUDA Oeim op h Oepaalde bij dm circulai re v n den A iilJdler yoDi Landbouw Nij verheid en Handd did 14 Dooem4iar 1916 Directie van den Landbouw no a2iHH be aAleelmg B Gelet oo ta op de besohlkkJng vangwoemden mDimx d d 13 OotolMr 1916 Directie van den Landbouw i 26161 tw afdeeilng IJ g Brengt t r aJgenteitiue kennii a dat door den Mini r M ZmaA bouw Nijverheid en Handel het naivol g do ia bepaotö lo de w4 0ttW van geel mosMrdxaad bruin uKotieT aad karwlloaad kanairLf 4 zaad blauwmoonzaad splnosDiezaAd zou j uien Mikerbieten en viae wordt me t toeg Htaon dan onder voorwoMde a dat de verbouwer v6ór 1 Januari 1917 opgaaf heeft gedaan aan den byr geraeiwier der geqieentt waar zijn be drijf gevcetigd to an du opperviakte der door hem lu bxt oog tia r 1917 met één of moer der vöreng neWle gewaeisi tt betelen grondm en hem dlBArvoor door d ien BuigemeeeMff ee veiiguooiD pBbewip b dat de opipervtaktei doot den aan VTag T in totaal met geel moetordxaad bruin moatlenkaad kanvijzped konariozaad btauwmaauxaod Ainaai aaedi en zoal uien te berieden ak grooter ia dan h gemiddelde der op vlokten welke ia bet be ljt waoroveir da opgaaf loopt in de jaren I9l3 1914 en 191 iQAtdtme gewassen ki totaal ziin betieeld o dot de oppervlakte door den aan Vrager nmt suikerbieten en vla te betelen voor elk deow gewassien niet grooter ia d n hflt g ndddetde der np vlok ten wflWwi in het bedrijf waarover de opgaaf loopt in de jaren 1913 1914 en 1915 ipet elk deow Sow4 9ea ai be teetd d dat hot onder o Id rvor nba4oeld4 vergUDnlngaibewiJB op eecflte vondBiing wordt getoond aan ih amwenaren genoemd m artikel 19 der Dl8fciibu iewe 1916 3e de oppervtoktea welko overeenkomBtig het onder 1 aub o vermeide met sulkerbleiten of me vlas n ogen worden boteeld kunnen teUcene met 1 H A worden veffigroot wanneer do oppervlakte walk s door denzeJtdeo atanvroger met da Hider 1 sub b fewoeupide gewoawn magworden beteeld met 2 H A wordt in akrompeni 3e bet bovenvermoldo ia niet toepasse lijk op vertxmw von roeda te v lde staan de karwlj met dien verstande dat de daarmede Ijeteeida oppervlokto we4 In re kening wordt giefcraoht wanneer de aanvrager naast jürwijzai levens eten et moer der onder 1 sub b genoemde gewa8 en wenscAit te veirbouwen e dot blauoo foRuulieino bot hei doen der onder A fflib 1 a bedoelde opi fven ten Stadhuize konv I veikrijgbaw zijn Gouda den 21 Deoeouber I9l6 I 0 Burgemeester voonuKud R L MARTENS BOSKOOJP W oeaïsdftgiaivMid b i uur had dö pleoh j tlgp mxioLng plaoite van het gebouw der Coaiewlon Veveeniging aan de Voor kAdo RMch f n uur v6ör den aanVai stroomdQ het g u w vol zoodat alle plaatsen spoedig bezet waren er moes ten dan oiA heel wat stoken bijgezet wolden om aillen en zitploola te ver sohaflen Als itpi 1 op ds H Schokikiog uit h Gravenhogie Ke lot tekst gielDOzen had Jetsaja 61 vw 3 bpr bracht dook aiaii ailflo die bun beSto krachten hadden gegicrven tot stiohting van het gebouw ï aafna voerden nog hot woord de bper E Q Konings geraeente seerataria yen Boaitoop dsi Kooi uit Reeuwljk da lr gaapd uit Woerden ds Kor rvs uit Hooerwoude en ds Tuinstra uit Anwtoiv lik Aan het sOot w rd Psalm 72 vors 11 alaiando gtezongen WADDINXVËJËN De hear H Fostun oaderwijser aan d Hohooj voor Ctv M U I O alMor 18 benoemd tot hoofd der Chr schooi ié üppndons Hoor moii doodgcoehoteib 1 eiklgo itava giedciden werd ecm strooper dood gevonden 4n een jachtveld óa der Uafvet De oorzaak bleef onbekend De weduwe trouwde spoodlig daarna met den onbeaoldi ri svoldwaohtar Jorlse n uit Bavei Het moet eoht r gibleken ziju dat een dorpsgenoot Bulten genaamd eel indruk oip haar had gemaakt Hut ten en ïi zsmbi Zaibeirda pavond j 1 bij een toen JoirlBi8 n bimumtrod i vrofiw verzocht hem kool uit don mwotuin te gaan bal n Nauwelijke h d hij hot ver trek varlaMn ol zij nami een geweer ging hem aiCihtoma on stshoot hem dood Hutten en virouw Joriaeen zijn te Breda in verzekoid bewao mg geeteld enhabben reede bekend Hbld Uit het Huis van bevoring otttenopt CriatenniddlBg om halt zenwn w d In liet Huifl van Bowarin oen het Kleine Lairtmanplantsoen to AmoteirdaraploiWeling alarm gemaakt doiar een dear bewakers had g ieiTkt dai twee godKXmeerdeiL utt het géiiouw waten ontsnapt zekere Tu bergen en G tiÖworpenhmzen Besipeotievelijk wegens diefstal ei heiing waren zij veroos deeid tot atraüen van én joaf ïm zes maanden l èn hunner moet bo r trokken zijn gerweest bij de diefetalKn bij de fiarow Gee ur en K per aan den Do beide gadetineetrden zi nut aU I hun oedlen oatènA pt ma r uit een der gangen woor zo bezig waren werkzaam heden te verrichten Zo waren voor den eersten keer met de Justitie in oaor ktng geweeat en haddten in bet HuieVan Bewairlng steed goed opgepast Het onderzoek dat itn óu a werd eodor leiding van den dlruïteur den h er Bierenbroodbtrat acht oon het lioht dot een der deuren d e gesloten had mcketm zijn op owverkloarbaro wijzo openstond De beida vluchtelingen zijn toen via den muur aan de zijde van he t gebouw der Vrije G miecntei m aehter de woning van den brigadier Troa ontsnaipt Dadidjik werden Ue politlflbureonx telegraHscAi van bet f lt In kenniit geateld tr iB een streng onderzoek gaande dat zich niet adleen builen bet Huis von Be wao iog maar ook bhuuen de muren van ddt gebouw uLtHtreiit Onwaiekenng zegt die Tei waaraan wij dit bericdut onitteenen z l men moeten denken a o de gieheime fnoigo ontanop pang der nooU opgespoorde deekund gé mevrnKiw Romedn E enzoo aan de poging bot ontvlucfatiifg van oen der vier gebroedera Dekker In februari 1913 waarbij de beambte Schut de bebulpxaine hand hoeft geibodlen Dat d t plannetje nd hikte ia aan verraad te duikien geweort Ot riDM Naar Zwitserland De Minoater von Kolotóën i heden ntMHT Zwilserlasud vertrokken Hij wordt 5 JvHi ri te flOraivenawge tenigverwacht i llandelsvereeniging orAmsterdou In de heden gehotodeh vergaderingvan aandecdhfrntfers werden de voorateïlen von het befltuur n betrekkingi tot de uit iWting der 9de Se rie aand el n ad fï500000 aan aandeeHhoud ra ngenomeo Beslotew werd het aantal leden van den raad van oonHnAAsetriBben vast te stel lera op 5 STOLWUK DondeodiagnMTgeiL toen de Teoon van den i manufoo iu er N othicr zloh owthood en kar op dRQ ioudsoMn i bev nd i bet énm péUKbt en fadïinW do G br M Gduda m Jtéeteoeb Door hetschi i ten van ds mfflfclten maakte de hond zich zoo vraeeelijk bang dat hg zijn tvig wiet te verbreken en Cttuder de kaxi vandaan sprong juist op het oogenblik dat Got V zieh met paard en wag u voor de kar bev hiden De hwid kwam yoor het paard terenbt zoodat dk ver cdir Q met wagten en al in de Gouw vliet telreolvt kwam Met vereende kiooh Iw werd ailes asoo spoedig mogelijk op hei droge gebroohl en konder de Gebr V zich zondtar eenig letsed of sciiade doOh sMt dm sobrik naar huis begeven 24 Deo 7 i uur 00 Ow QeuMgen Concert Stefmuzlelt 4e B g Infante rie 27 Deo 2 ner Gebeuw Bouw ep Wo ningtoeziebt OmlDratatadnaimn le AmiMMOrg Belaeld rerioekea wt feregeld Hlnig uiededeeling te mogen ontvangen v vargaderlngeir oooeerten verinakelljl tir den ana om d M dM In MM ageli LH vwiiHjlden BINNENLAND Ongeoorloofde ccnsaur In die gedeelten des Unds welke in staat van beleg sj0n verklaard wordt van militaire cljde censuur uitgeoefend op het verkeer per post en telegrafie Wettelijk volkomen In den haak en menigeen heeft reeds een brief ontvangen gesloten met een censuur zegel De imlitolre autoriteit schtint evenwel ten dezen haar mocht veD br te gebruiken dan de wet toe laat W ontvingen ten minste klachten over handelingen van de militaire censuur die we geneigd zouden z jn ongelooflijk te achten indien we onzen zegsman niet ver trouwden iHtJ deelt ons mede dnt m den laatsten d in z n omgeving steen en been wordt klaagd over wat hy om een zocht woord te gebruiken als onbescheidenheid v n de mibtaire censUur beschouwt Een voorbeeld Een zijner vnenden koopm van beroep had een brief ontvangen over trans acties met een Duitsche firma Kort doarop werden hem door een belastmgambtenoor enkele uitdrukkingen uit z n brief onder den neus geduwd waaruit hem ten dmdeliikste bleek dat men den toegezonden hnet had gelezen Hu onderzocht nu de enveloppe waarin de bnef hem had bereikt en het bleek hem dot de oorspron keiyke gom was losgemaakt en de brief later met l m was dichtgeplakt l ter bleek uit uitlatingen van een officier der censuur die zichzelf niet genoeg onder censuur had dot bij het verrichten van die took niet altijd de kiesehheid wordt in acht genomen die zt in ieder geval ver eicht Zoo werden oa tegenover een mib tair quasi grappige toespelingen gemaakt op uitdrukkingen m een bnef van a n ntelsje De minnebneven moesten het over het algemeen nog al ontgelden Dot dit voor de betrokkenen hoogst ergelyk 18 behoeft geen betoog Het bleek ook dot lasten van de monschappen werden ha gehouden met oanteekenmgen als 4n het oog houdai ht correspondeert te veel met vroor zijn meisje woont en met woor zÜn ouders gerütlgd z n Het feit dot de brieven xooals uit be venstoond voorbeeld biyitt soms geopend en weder geilotoi i n geworden zonder dat xjj voonien van een censuur strook of aegel stempelt deze wQze van doen tot iets achterbaks dÉt niet er op berekend is een goeden geest onder de betrokkenen aan te kweeken De Scheepvaart en de Oorlof De Dtis Tetrax Een Wolff trfegram uit erlijn meldtDe Duitsche zee strijdkrachten vanVlaanderen hebbon in den nacht van 19 op 20 zer bij een tocht naor d Hoofden hetNederlohdoche stoomschip Otis Tetrax vanRotterdam naar Engeland onderweg nnorZeebrugge opgebracht Daar een onderzoek v n de lading bewees dat het stoomschip geen contrabande vervoerde werd het s middags weer vrij gelaten en zette het de reis voort Telegrafisch Weerbericht von het Kounkl li MetAiiologucfa Instituut te DE BILDT Hoogste baromcteratond 767 8 te Hapa ronda Laagste baromete tand 74S 2 te Skagen Vefwachtlng jtot den volgenden dag Matige tot krachtige zuidoostelijke tot zuidwestelvjke wind betrokken of zwaarbewolkt waarschijnlijk regenbuien zelfde temperatuur OUDEWATEB In da plaats van den heer A Sobouw e bedankte is tot ambtenaar belwtmet da uitvöfering der Distributiewet beawömd de heer J M Muldor te Santpoort SCHOONHOVEN Do auditeur militair bij den Krijgnaodte sGrO veailioge mr PalÜ Wesenhagen requireerde tegien A A korporaaL der artillerie alkomstig uit Soboonhovenfwegens 2a desertie 2 maanden militaiiedMMtüe ingaande 6 DeoairiMr j 1 Aan d Staot Ct no 298 zijn toegevoegtl de KoiUnkliJk goedgekeurde statuten dc R K irfiddenstandvereemgmg 4e Hanze gevestigd alhter De vereenigmg stelt itch ten doel de ze delijkeen stoffelijke belangen van den hondeldrdvenden en industneelen midden stand in het algemeen en van haar leden in het bijzonder te behartigen overeenkyn stig d beginselen van den R K godsdiepst De V01 enig ig tnacht haar doel te bewiken ddbr 1 het steunen von elke R K sod e oc eT welke de welvaart von den hondelftrüvendpn en indnstdeden middenstand kui bevorderen het bevorderen van een goed geregeldkredietwezen door oprichting van handelsbanken en spaar en voorschotkaSsen hetbevorderen van smbochts ep handelsondèrwiis het oprichten van informatie enschuldiflvördenngsbureaux onderiinge ofcollectieve verzekeijmgen het streven naorcontante betaling Zondagsrust gezamenlijken aankoop van grondstoffen benoodigdvoor het bedriff himdelsgMderen bestryding van oneerlyke concurrentie enflesschentrekkeri en von hatidelsmisbruiken het oprichten of steunen von inrichtingen of ondernemingen welke de welvaartvan den handeldrijvenden en industrieelenmiddenstand kunnen bevorderen samenwerken met R R vereemgfngen welke de middenstandsbelangen behartigen tijdelijk samenwerken van dezevereemging met vereenigmgen van andersdenkenden voor bepaald wenscheiijk geacht Voeteinden in beide gevallen met beIwud van eigen selfstondigli 6 het oprichten ran propogaadodabi Gisterenmiddag te vüf uur kwam te Vlis sinnegen oon de moilboót Prins Hendrik uit Grov send In totaal waren aan boord 90 passagiers onder wie 30 vrouwen en kinderen die verder reisden naar Duitschland STADSNIEUWS Advertentien GOUDA 22 Deo 1916 VuwjunknuiiK De MhiiBter vui Landboew bttü be puild du de gewone RilsnooillMrslnn rin ven tot dddiing bmlcmte heurateii In 1917 gebouden nel wor n vooir 2ui t Hellimdi op 15 Fehraari te Botteidun Opgemaakt lm mochmefaibrikant te DUseeldorf had een zijnef bedienden met 2100 mark naar on £ land gestuurd om levensmiddelen to koopen De bediende beeft het gold och ter verduisterd Hij ia door de politie te Koftepdam aangehoudien en naar het Huls van Bewaring overgebraoht Het gekt was te Venlo e te Rotterdam verteerd Ontduiking van Inkomotenbelastbig Sommige naamlooze venniootödha pp i dlu binnenkort belangrijike winst zullen hebjjen te vordeelen schijaen een nrfddel te hebben gevonden oiai dit zooctemig te doen dW hunnw aondeoUwmdrasi over de genoten bat in geon inkiODiFVtionlH fllaïA ing hebbPn U betalen Het naddt bestaat hitrin dat ten taste van oen reeervetfoode nieuwe aandeeden kosteloos worden uitgereikt waoma t reiserve ond tlt beschik bare winst weder wordt aangevuld Naar wlj vernemen is in voorbereiding een wetswijziging ten doel hebbende het in dien vomv gekleede dividend tIjiHg te achterhalen Overreden en gedood Hen meldt on uit Oostburg Te Schoondijke IS gistermiddag A de Smit uit Oostburg onder de tram geraakt en overreden Hi is kort doarop overleden StoomTftarüiJnen HoU Lleyd Eemlond paso 21 Lizard thuisr KENNISGEVING Heden overleed zatiht en kalm DB een langdurig Ujden onze lieve zorgzame Moeder BeBehuwd Grooten Overgrootmoeder da Wad E Mopie geb Db Recs 10 den onderdom van 73 jaren Dtl aUer naam 16 J W MOKIE Baartje Saiïders Erf 114 INBIGHHNOEiN WELKE GEVAAR SOeADE OF HIN DEK KümEN VEROORZAELN BURGEMl E8TLE en WLTHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hkiidlerwet Doen te weten Dat zij vergunnmg hebben verleend oon H van Waardingen sohee t Hmweir te Gouda en zi ie reciitverkrijgeoidenden tot he4 uitbr den von de bestaande obeep makerij door plontsling van 3 ele Jtromoloren reepeaüe vieüjk vnn 3 5 m 7 PK op het peróaed gpieigen a n den Hoogm Schie IodMihea Zeedijk No 9 athaer kadastreol bekend sectie E No 2243 aan de Fimw J Kortenoever en Zn to Gouda m hisro rechiverkrijgendien tot het uitbreiden van hare machinale Ga ren en Neitenfabnck door de i ootsing van één eleolronvotor van tö P K t vervanging van do 6 beMaande eleetro motoren ra het peroeei gelegen aon do Lasaruskada No 1 alhier kodoBtraial bekend se olae 1 No 2427 aan de Firma S L Oats te Gouda en haro rwïhtverttnjgBJidlen tot bet uitbreiden van hare confeottefaibrlek door de plaatsing von 4 eotromotoren nl 3 van 1 P if en 1 van PK voor het in be wef Qg breajgen van verafthilleode amAa neti in het peroeel plaatsedijk nemei Zeugatiaat No 2 ktvdaistranl bekend ge meente Goudai Sieode C Nq 1687 a n J Hombrink banketbfikker teOou do en zijne i iQh verkHjg qfbn tot he uiibreiden zijner beBtBOMto bhtrice Akkerij I en pla t0ifi Aiorin vam een eleoferofbotor I van 1 PK voor het In beweging bren 1 LAND EN güEEMACHT Bepaald is di t officieren in het open baar ook buiten dienst steeds gewapend moeten zijn met de wandelsabel behalve in veldtMine bij schaatsenrijden gladheid en in gevallen waarbij door de bevoeg de autoriteit vriastelling ia verleend Officieren va nmitrailleurspeletons en van de mbtötafdeeling dragen beenatukken mplaats van beenwindsels Buitendienst en bij kleme diensten is toegestaan om voor eigen rekening te drageneen jekker van het model als voor wielr ders voorgeschreven voor allen aan wie vanrijkswege geen jekker wordt verstrekt Vooronberedenen li ige pantalon en voor here denen rytaarzen van zwart ger inlaats von r gschoenen mei beenatukken Avp Teem het reakm door Uiidera Door iKt dHteliJkseh beetnur van dm Bond ter Betenl Dg van de Belugw vui het Kiod ie mode njamen een ffroot untsl biJ den Bond awgcelotru verewl fageo een adr msrtóht il iii alle gemeenta eetuiw in Nederlaiid wo dat vu Goudh in welk adres wordt betoogd di wear liot root van liindleren em jeugdige penn n in Nederiaud een zeer groo ten omvang iieeft 8Mi g neaien de dadeelige gevolgcb dMo van zoowel van dB zildjB der medici Ie van £ e der onder wijzere alsook van de rootuerliitce maoht aJeemeen woidm eikenld adreesniiMn deo Raad dIrinIgeiU r r iel u vatniipbigti iu het lava te reepen waMdWw M rookcn door klodertn en ieugdlge personen met Icraobt worden iieetreden Bij het adres ia gievwgd em monorle van toelichting voor nadere niotlveixiog v i het v0M 0k KUNST Nederl Opera De Nederl Opera geeft Zaterdagavond 25 dezer eene herhaling van Butterfly in denGroeten Schouwburg te Rotterdam thansmet mej Annie Ligthort in de titelrol enmet Louis van Tulder als Pibkerton De rolvan Konsul Sarpless wordt door EtJ von der Ploeg gezongen Posterijen De Directeur van het Post en Telegraaf kantoor maakt het volgende bekend Op 26 Dee as is het Post en Telegraaf kantoor geopend als op Zondag Op 26 Dec 0 8 a Voor postzoken von 8 9 v m en van 1 3 n m Postwissels en guitantien aan taekende en geadviseerde stukken worden don behon dèld en postpakketten ai igenomen Rifks postspaoriiank alteen van 8 9 v m R ksverzekenngbank gesloten b Voor 4en Telegraafdienst vaïl ft 9 vm en van 1 3 njn c Voor den Telefoondienst van 8 9 v m en vap 1 2 n m f De Directeur voomoen d HOUWINK Hiermede geven wlj totonie droefheid kennis van hetoverlgden van ons esnigst kindje L FRANK M FRANK 12 MoGEHSOBrr Ootida 22 Der 1916 Éenige kennisgeving Grands Mogoaliu dn Boxar 4 la PoU WARKRWUIS SpnUtroat t o d l onog Tal Hoog 41 KtnaTBQOiliVKIlSlERiaSKII KKmTOCtOHEHKln S CokemratrekUag uu mliiT rwife Het Oomléé tot eutt aM nnodlljd ten evo e der bmMk zich tot den QmmMMi nx JZ winter 1916 1917 GEMENGDE BERICHTEN oftloniiogeafl De Nieuwe Ot meld nader dot von eenige spionnoge tegen Kederlond Heen bQ één der gearresteerde Belgen ïaderflaod spralce moet zijn hij ii g vfl giitt gehouden en zol BUBOELUKE STAND RBEUWHK GFBORFN Pleter Coenrood z v J Mj 1 biinaii i Zot Uitvoer von varktiuvleeach f joraister van lofadbouw nijvériitid en jü f 1 handel hMft d m duur der periode welke bij beschikking van 9 dezer was bepaald tot 2S dezer verlengd tot 81 dezer onder handhanving van het in de beschikking van 5 April j t vaitgestelde Kewichtopercentage en den ufkooppry D uitvoer van Tarkentnleeieh zal alleengeschieden langg een der grensstattonsNleuwescbanB Oldencaal Zerenoar en Venlo Stct Uitvdw van zaden De minister van landbouw nijverheid en handel heeft bepaald Aan exporteurs en produdenten van tuinbouwzaden mgeachreven bU de rUkseom nxissie van toezicht op de Vereenigmg Zaad centrale zal vergunning worden gegeven voor den uitvoer van bepaalde part en au gurken en komkommer auft radijszaad kropslazaad ilukHla en snyslazaad man gelwortelvoad voederbietenzaad krotenzaad veldslazaod r mmenaszoad en snljbietzaad van nader ioor genoemde ryicBcommisBie van toezicht aanHbryzen soorten SUt Spraitkool I De minister van landbouw nijverheid en handel heeft bepaold met wijziging van de beschikking van 16 Nov jl wordt het percentage van de dagelijksche aanvoeren van spruitkool hetwelk volgens het bepaalde van 28 Juni j 1 op de ingeschreven veiUngen voor het binnenland moet worden geveild tot nadere beschikking vastgesteld op 70 Stct Commissie von prtJistelUttg Tot lid van de commissie van landbou wera die gezamenlijk met de vertegenwoordigers der regeering de prijzen zullen vast stellen voor de landbouwproducten van den oogst 1917 is voor de provincie Gelderland aangewezen de heer D van Wijk Heuff te Zoelen Boterconsenten De minister van landbouw heeft bepaald dat de boterconsenten dlë op Dinsdag 26 dezer verloopen geldig blijven tot Donder dag 28 dezer s middags 12 uur Uit de Staatscourant B kou besluit z in benoemd b het reser vepersoneel der landmacht biij het personeel von den Oeneeskundigcoi Dienst tot reserve officier van gezondheid 2de kl de heeren K Lugtenborg en D Huyser vam Reenen artsen is de eerste luitenant B von den Berg van het 14de rog infantené ter zake van tijdet ke ongesteldheid op nou acBvitelt ge steld IS lo aan den prestdrat van het Hoogge rechtshof van Ned Indjë mr I A Neder burgh op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit t lands dienst onder donkbetui Eii 2o 18 benoemd in dese functie de h er mr G W Uhlenbeck thans procureur gene raal 1 het Hooggerechtshof van Nedïndife tevens advocaat fiscaal voor de land en zeemacht Het Kameriedeu pChsioeii De Tel die zich tegen pensioen aan Kamerleden heeft verklaard treki daartegen te veMe Sr bestaat alle kans dat de tegenwottrdige Kamerleden de grondwetsherzienug tot een definitief einde brengen en zichzelf een pensioen toekennen van ƒ 100 per jaar dat ze zitting liadden Het blad geeft een lijstje van de Kamerleden en het pensioen dat zij zouden InHj gen voor enkelen zelfs het maximum d l f 2000 Het blad zegt venter De heeren die er alt d zoo vlug b j zjjn overal te speuren naar rechtsgronden die vooral de leden van Hechts daamaor ikarstigl k zochten toen het gold een pensioen te verieenen aan ouden van dagen hebben in alle talen gezwegen over e vraag of er wel een rechtsgrond is henzelf die toch gc ambtenaren van den fetaat zijn te pensionneeren En ze hebben in t geheel niet gedacht aan die Kamerleden die jaren loiy zitting hadden doch uitvielen We noemen slechts twee die ons op het oogenbUk te bmnen schieten Staalman en Nolting De heer Kleerekoper bv kriigt voor ztjn vier jaor dienst levenslang ƒ 400 pensioen s jaars de heer Nolting voor zi n 12 jaar geen cent We vinden het weerzinwetóend dat deze Kamerleden den buit v or zichzelf binnen halen hun pensioen zullen te danken heb ben aan de toevallige omstandigheid dat ze in 1917 lid z n en niet de bepaling hebben gemaakt dat de pensioenbepaling van kracht zou worden voor de leden die onder t meuwe kiesrecht in 1918 gekozen worden Indien het pensioen in de thans voorgestelden vorm wordt toegekend zal men het slechts als premie op het tot stond komen der Grondwetsherziening kunneti beschou w n De Rijksmiddelen De mmister van Financien schreef in de Memorie van Antwoord nopens de Staats begrooting voor 1917 dat de Middelen sta ten van de laatste maanden geen juist beeld von de werkelijkheid geven Zoowel de op brengst van de nieuwe Inkomstenbelasting als die van de suikeraccijns den vleesch accijns en de successierechten moeten bij een vergelijking met de overeenkomstige maand van het vorige jaar feitelijk buiten beschouwmg blyven daar z i door verschillende omstandigheden voornamelijk tenge volge van den oorlogstoestand abnormale uitkomsten gaven De opbrengst wad in de ofgeloopen moond November ƒ 17 518 60432 terwijl die ia de I gelijknamige moond van het vorig joor 1 ƒ 17 290 920 66 bedroeg 1 ï AATswiSffiKicannteN WUsoii vraagt de Vredeovdprwitanleii LONDEN SSt Dec B i Persbureau puMieeert de nota van presldenl Wilson welke OOR alle oorlagvoerende mogeadbeden is toegezonden en dia aan de l ond doet spoedig een anleidigg te ioaM om van de oorlogvoerende volken te verarmen wat naar hun meening de voorwaard zijn waaronder aan d oorlog een einde kan woiden gemaakt en de regeling die waarborg kan geven tegen eeil herhiding van een derge Itlken str d De president zegt dat hij zich eenjgsalnB bezwaard voelt op dit oogenblik zijn denkbeeld te berde te brengen aangezien het den schUn heeft ef het een gevolg is von de aanbieding van de centrale mogendheden Inderdaad staat het tq echl r in M heel niet mee in verbond De president vestigt er dan de aandacht op dat het doel dat de oorhigvoerende aan belde zijden beoogen elgenlHk hetzelfde Is n4 de rechten t prlvilegtAi van zwakke volken en kleine staten tegen aanranding te beveiligen Beide zgden wenschen in de toekomst zekerheid tegen een herhaling van dergelijke oorlogen B ide uden de vorming van strijdige verbonden die slechts een onzeker machtsevenwicht aanbieden wantrouwen maar beiden zbn bereid de vormhig te verwegen von verbond van volken ter verzekering van den vrede De Vereenigde Staten hebben een levensbeJang bu maatregelen die voor den vervolge den wereldvrede verzekeren De president stelt dan voor op de meenlngen aangaan de voorwaarden aan de slotregellng voor den wereldvrede dienaangaande met elkaar te verg lQken Geen van beide zitden heeft nog naawkèurig het doel dot hen en hun volke ou bevredigen ontvouwd Ten slotte zegt de president dat hU geen vrede maar slechts peilingen voorstelt opdat de wereld wete hoe nabij de vrede is De president zou zich geli lüg achten daar bii van dl st te zijn of Mlf het initiatief te nemen Deinvloed apde Beurs NEW YORK 22 Deceipber De nyta van Witson en de uitlating van Lansing dat de Vereenigde Staten di ht M d p oflpog zijn heeft de effectenhartdel f èruk Er ieeft een totaalverkoop van dt j tlUio aaadeelen plaats de grootste fe p sedert 4e Northern pacific paniek von I9OI De katoenhandel is gedemoraliseerd en sloot op zeer loge prjyjson AUWA tarwe steeg in den namiddag op berichten van seer grooten uitvoer LONDEN 22 Dooemben De Times verneemt dd 20 Decemtwr uit Syra De gezanten van de ententestat i bevinden zich nogaan boord van onderscheiden schepen in dehaven van Piraeus De uitwerking vion de HöU hde Wordtlangzamerhand merkbaar Renige Vetilzelisten zijn op vrije voeten geijld onderje blij1ven nog gevangen De milftaire port wint veld é I Het overbreng vm trwpen naar den Peloponnesus Morea is begttnHiitt Er lEfjo er die staande houden dat alleéh ë hetA von het Söste regiment werketfik nsir hm buiden Is gebracht H6t is teer noodig dat de geallieerden toezicht Jt ouden op de Gneksche tnepenbewegmgen De Gneksche reservisten zyn zeer listig en het ia niet gemakkelijk met hen te onderhandelen De bladen schrijven dat da Thessaliérs trachten te verhinderen dat de kanonnen naor het Zoftlen worden gevoerd Scheidemonn o er den vrede Een vertegenwoordiger van liet Pergbu reau Vas Dias ontving van jen sociaal de mocratischen Rgksdogafgevaordigde Schei demann de volgende verklaringen over het vredesaanbod en het vredesdoel van de Duit sche Regeering Het komt mij voor dof zoowel in de her haalde verklanngen van dw kanselier in den Ryksdag Is de officieele nota en het begeleidende schryven aan den Paus volgens mj de doeleindui van de Duitsche Regeenng tot nu toe het duidelijkst uiteengezet zijn Het schrijven legt er den nadruk op dat Dmtachland slechts een verdedi t pgsoorlog yoert niets iinders dan e veiligheid zijiier grenzen eischt duldelifk te kennen geven dat de ICataselIer er met aan denkt eenig ander vdïk te onderdrukken Een zonder nWder onderzoek categorisch verwerpen ven het vredesaanbod door de Entente landen zou totaal onbegrijpelijk z jn en m ons moeten doen getooven dat zij hmuierziids onderdmUugtplanaen verwezenlijkra willen Het heeft mij i 4 rwonderd dat stemmen ten gunste van verwer ping van het aanbod geklenken hebben doch ik ben er reeds onmiddellijk van overtuigd geweest dot de stemmjng m de v andel ke landen niet gelijki op die welke in de pers tot uiting gekomen is Ik kan my met voorstellen dat het Fransche volk den oorlog slechts zou willen voortzetten om ten slotte de Rossen ten koste van Fransch bloed ih het bezit van Konstantinopet te stellen Voor het Engelsche volk geldt hetzelfde Op de vraag hoe Scfaudeitüuuï te soaolisten in de vyandelijke landen beoordeelt antwoordde hij Ik zeg von hen geen kwaad chtar tk er vost van overtuigd en dat slj bü alles wat zÜ gedaan of nagelaten hebhen m het ge loof verkeerden de belangen van hun eigen land te dienen Thans even l zl n 2 $ tegen over de moeilykste vraag geplaatst Fen geweldige veranwoorddiJmei rust op hen Welke houding de Eilgelsche èft Fransche R eenngen ten oaozien van het Duitsche Ttedeaaanbod zulten aannemen hangt ten slotte niet van de socialist of Ik hoop dat zij hun stem ten gunste van den vrede zullen doefl gelden Zateidag 23 December sol te Utrecht eea