Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1916

lVo 132T5 55e laargaHg Mavronw 8CH1M VAN DERLOEFf Weith TOn 19 Oouda VRAAOT tegen 1 februui aanitaande een 7 TWEEDE MEISJE DISTIIBOTIEWET IStfi Ministerie van Landbouw Nijverheid en Handel Een heei z b b h h Eoekt Zit en slaapkamer met of sender pension liefit soo oedig mogelyk Bneren onder o 2982 Bnrean Gondsohe Contant Hukt 81 UO M ieio ws Verschijnt dagelijks PRUS VAN HÉT ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Het Geïllustreerd Zondagsblad Id m fhinco per post Abonnementen worden dagellks Ungentnnen aan ons Bureaa Harkt 31 by onre Agenten den Boekhandel en de Postkantoren iV Aan de Huisvrouwen Vlj IN uw EIGEN BELANG J hebt Ge bij het doen wan Uwe inkoopen ei op te letten lo dat b l Uw winkelier epekalager froenteboer markt of atraaiventer op leer dnldelQk dehtbar tlen van den openbaren weg waarneembare wHm IQaten hangen inhondeade de doot hen ten verkoop 1 vootradige attlkelen waarvoor maximampri n bestaan met vermelding van die maximam prUaeni2o dat de verkooper In geen geval een hoogeren pr a van U inag verlangen dan deie maximnm 1I prilzen en het hem verboden ie ieta te berekenen voor verpakkliVi thuisbexorgen of eenige andere I door hem te verrichten werkzaamheid alles op straffe bU de Wet bepaald I So dat im niet van V mag verlangen d t gU iets anders by hem koopt dan hetgeen cü wenaeht z f 0 55 Te huur tevraagJI Een WINKELHUIS op goede sUnd getobikt voor vleesohhon nrerij te unvurden direct of niterlgk Febmiri 10 Briliven onder Ko 2981 Borean Qondnhe Contant Uaikt 31 Telefoon Interc 82 Dit I ner bestaat uit drie bladen nu eeti blaam te wtillv pw op de ovurblijvcudo staa dit vfl dat da gezondste en du btpottnil t woord lêi van onzen vriend viertrekk u Eea gevolg vbitb deoe omatondlghoid it dat het zi ktoHHjter van dia dauwe ambtcnoren zeer boog ja en dat voor l jerüng rüp eo graen wordt awtfeoomen In ied rai Somt hee t e voortdurend verloop van anibtanaren plaat DU kan gieivgeld worden aangevuld Maar het U oaniog ili k eoit aènonuaal verloop zooaJs onder de vrouwelijke ambtenaren pl€iats Viiutt aan te vullen Vorecbeddeno reedft gctfjuwdo vrouwen tio vroegi r bij dm tolegraofdienat y €a kmma waren zijn weer In dStnst gïrtreden zij het dan voor slevhts weinlgu uren per dog Notiiur M dst een met gezondio fioeatand Bij baantjespeiniibneel is niet het meeet fpewensohte Minister Lely is zo wij en billijk geiw Hcet oni den naohtdionat voor do dametjes weer in ba stellen waardoor althans aan de mannen de ultsduifend zware taoik is ontnomen Onse segwiian verktaordia dat dagroobu ontwTiobtlng van den dieost waarvan d i nad eien in dozen orwistijdi wer rn sUg zi i gevoeld voonuumedtjk dasobuld IS van bet vixmweiiik ponaonool dat nimmer deze loopbaan kiest om er een evensbestaan in te vinden doch slecdits ais oen onderdak tot aan een enrentueirt huWolijk en labor ale oen noodgiedwoDfpen vooTzIeailng In da lev nsbekoeïten wanneer do ware Jozef weg blijft De vurigio fcminiafcai mogien dÜ altor wel eens overw en Voor een aanblijven ails anubt nareö Ook na een huwel kunnen zij met pledteu Wij hopen een volgïndB maal eexm iotir te vertellen van de treurige ervaringen die daarbij zl opgedaan en do onboudbare en aohondo1 boostsadten waartoe dot g eld heeft Voor liË oogienibUk geoen on saaohto Ie ereseea n lezers deze ervariiAgen van een in bet post en tolegraafvak doorkneden amJMenaar ter vriendelijke overweging HAGLNAAB epste Blad Te hnnr gevraagd 1 Flink Woonhuis mul grool Pufchul liefit bg elkaar aan groot vaarwater te Oouita Te aanvaarden begin April of eerder Bt fr Litt E Bar v d Blad IB Kellllmis Het Vredefeest leer de dagen om Ons veraómberan e kille eenxaftinheid van den hot leren s Angstig zich schijnt trekken voor de langzaam wegvreizigheid van de aangroeiende duis anneer alle leveQsbloei ve t4rven alle natuurlijke levensscMonheld dan m het kortste dier korte dameer het levenwekkende licht den de duisternis sphunt te hebben herdenken we de geboorte Tan ike dat in Bethlehem s beestenstal ich eenmaat der wereld openbaals de ops din en het leven leuv vorsï die i jen nieuw leven m dat doorJiteen duisternis zou ziim en m den dood aelfs lu En 1 isjln dit donluDrste dat de boodschap van zyMgeI telkens niepff herin fren hét leven sterke is dan de ffht zegeprailt dat het levej jnt eeu g is I de 1 fr bl l hoore we naar het li van heit l ren zien hcht diit aan 4le ki irend beseffen wi tet dood l t leven ferpi utt de dl nleuwte lich besef s fétLt dit Vef r Htw ffirwaehten die pae leen maar ook in fa hoop oD n bjster en gelukkiger toeki I kunB4i y en ilimlach en glimtacH kunr kien wirken aan de opbouwing vanhet leven der w reld Zoo ooit dad hebben we zeker m desen t d dat vertrouwen en die zekerheid wel noodig Het Kerstfeest is ook het Vredefeest De zang der Engelen in Efrata s velden heeft ons de boodschap verkondigd van het vrede op aarde m de menschen een welbehagen heeft der wer ld het uitzicht geopend op een betere toekomst wanneer de Htröd zou hebben opgehouden en de moegestreden menscbheid de rust van den vrede zou vinden waarnaar ze sinds onheugelijke tijden had uitgezien Want het is met deze boodschap die voor het eerst het vrede op aarde als het verlangen dier menschheid heeft geopenbaard Het is at een oude droom dat eens de tijd zou komw dat de wolf met het lam zou verkeeren en spiesen zouden worden omgeslagen tot sikkelen Alle volken en alle tyden hebben die droom gekend van een gouden eeuw waarm vrede en voorspoed en geluk iom zouden heer dat gil het algemeen belaag dient door wanneer Uw leverancier V te veel vraagt hiervan onmiddeiiük kennis te geven aan den burgemeester of de politie uwer woonplaats VERMIST Een Dobbemann Pincher ond 4 maanden teef gecoupeerd Temgbezorging Tordt V MRIJBNSTaAAT 1 4o v vetzoohtt 7 WEEST ZDIIIG MET linmELElHi NIEUWE SCHOUWBURG krtelil l 1118 KEm iKEII DINSDAG 26 DECEMBER I9M Tweede Kentdag Buitengewone Voorstelling PALJAS Beroemd drama in 5 bedryven 1 van D ENNERY Aanvang 8 nur Früien der nlaatten Stalles en Lo Leden I 0 80 Niet Leden I 1 05 Balcon Leden f 0 65 Niet Leden f 0 80 QalerU voor Leden en Niet Leden f 0 45 Dei namiddags 2 uur Gemencd Oorloffuiieawa Het leven In een duikboot In oen aairdlfl boekje doet Rudgiart Kip llng vertelUngea van Tho Trade d n Lngalschen ondenwedienrt Hat ia vw taald door A J Bamauw Wij vepoo iov n ons uit oerf dter verhalen het v Igwide over te nemen h H keanda terugi naar haar baela Het was een belsob werk tuabohen de Dardonelleniijetten heen te komen De forten vuurden natuurlijk op baar Ze ontsnapte nog net aan een torpedo van het strand a gie boten schutirde vlak langis een iiujn en ontdekte toen ze tijd liad om een oodlerBOck m te stolleii dat haar ttchroervcn omwoeld waren met diraadvan de mijnen en haar kiel geeobnund en bekrs t me diraadindirukken Maar zoo it te beboorde tot het werk van én hia a rtie 1 r is iets anders waar X j 14 baai eer in stelt dat ze zeventig dagen lans in de Zee van MarmOra gStrutot had met geen veiliger basis out to kaiefate De Kleine Lord Tooneelapel in 3 bedrijven 1 van BTIKNErr CEDRIC de Kleine Lord de U jMge ALIDA NAGTEQAAL Ptgzen der plaatsen Stallei en Loge voor YolwBuenen f 1 Kinderen t 0 75 Baloon Volvaasenen f 0 60 Kinderen t0 40 Galer tO 25 Bg alle prrjzen Kijn de antedrs reobten inbegrepen 45 Flaatsbeipteken vas tl Zondag 24 Deoember van 10 12 en 2 4 unr Feuilleton aviond ireedis donker Werd het toch maar nooit meer dag Daar klonken paordenhowen Stemmen werden vernomen twee mannenstemmeu Dat vma Johann en dat de ineeng r dokene schrok op dat wa de doktir Mt Gtsi siddorendten zuoht richtte Ha ne Badekow zich op baar m elkaar geulagwt handen ontsloot ij Zij streek het haar lAd Daarnai glhg zIj om erit t naar de deur mi moest zij Ilobt haicn en dén dokter tcgiemoet gaan DokWr Hiwwkom zag er afgebefuid en mo uit hij had do armenpraktlic in do wijk van de Haltestée poort la zijn binnesuiie had hij hem gevloekt dSe Juist toen hij om beetje wiWo gaan zitten aan zijo hui ebel had getrokken Maar wat hlalp bet de praktijk mowst waargenomen worden Ze was bovendien ni zoo winstgevend dot men niet dedlalijk zou zijn meegeireiden met een Tenipelhofer grwuSbezitter Met scbuw knipoogen peilde vrouw Badakow h t gelaat van den dokter zij waren beiden aileen in do ziefeenkamer Ach God die was nog jong É n tamelijk jong man hoe kon haar Johann r zoo aan haSen Maer Goddank hii was oen geheel vreemde voor haar zij had hem viog nooit gezien en zou hem later ook niet nie r zien De dokter keek haar met scherpen bUk aan U bent vrouw Badlekow aa moedarr Ja wol vrouw Buiten de Stadspoorten N ax bet Duitsob T a CLABA WBBIG Bewerkt door L P WEÖSBLINK VA nOSSUlU met ftutonsaUe van 1 chrijfatar iKadmik vorboden J Met de Rerstdagenl VERSCH BROOD KRENTENBROOD ENZ verkr gbaar Ook KERSTKRANSEN n alle soorten gebak 12 ar OeUeve s v p bUtllds op U vn Aanbevelend 8 VAN CREVELDJr 58 HOOFDffPUK XIII Het jug ia hot geheel niet goed met m ko BedKdcow Al bad zich een aanval alH nilajigH niet herhaeild toch wa zij nog a4tijd niet goed zoo slap zoomoe het hetet la zij boven op haair bedl en h0p Zij kon niet g noeg slapen Cn eten wüdie zij in het gieJieol met totdat pJoteehng haar eeai geeuwhong eiil overviel on vij a opsiokto wat zij vond Dait bekwam haair tdkcoB sleohi £ n toch w M zij geducht zwaar Zij had altijd een aoev blanke huidl gehad nu gtan de zij van wit vet Haar trekken werden breieder haar gezicht vervaagdiei tot een Meeke voll maan Zij sal het watfw toch niet hebben zeide vwww Badekow Laat dan dbn dlokter halen had örete weken gdeden reeds yeBegd Maair e wsB eenigie sühmom oT r d moeder ndcoQKsi zedf wikBo zij het zioh niet bcfcennen maar zij kon er ndieb toe besluiten m dokter raad te vregieti Het zou wel beter wordml Zij kooktd allerItinde tb ci9ioort a en bei of de huittoSd Wl atnnt i Tal MI Wedvroin woorhandeni 1 Eigengemaakte Rookworst f 1 40 per K G Hnisjes rookvleesch f 2 Grootere stukken is minder in prijs BEIjEEFD AANBEVELEND J Pha Va Leeuweiii Kdzentnwt 58 T ll 508 Adverteert n dit Blad Kleine Winst Groote omzet Geachte Burgen Van Gouda en Omtóeken betaalt niet langer die hooge Vleeaobiiriizen het is beslist niet Hooiit I M I VERZUL Kleiwel 36 Goada kunt u eerste kwa Hteit bekomen tegen onderstaande Prijzen 70 70 75 75 65 00 Rib zonder been Rosbief Ossenhaas pyne Biefstuk Rundvet per 5 ons Rttnderlap per S ons 60 Runderpolet 55 Rundergehakt 50 Rolstuk 65 Opgerolde Lende 70 MINZAAM AANBEVELEND M J VERZIJL Kleiweg 36 Gouda Telefoon 379 Groote sorteering Kerstboómartikelèn Kerstgeschenken f G I JSSELSTIJN Gouda Teleph Int 122 Let op het adres i 40 Hoogstraat 10 Abonneert ü op dit Blad I I Pronkboonenzaad Pronkboonanzaad wan Witte Bloesem aiKuwc ooatT ma clahbmhedkio heb nog af te geven k i 2 50 per Kilo tot onder de 60 EjIo en bi meerdere afname beduidende redaotie H NIEUWENHUUSEN 2e Weenaetraat aS Telef B7B ROTTERDAM Mi Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant f Mb aecM UT D adTettratiéi kutti itaelti ki mmltbelallig l e regeli f 0 B6 voor éUn cegal I meet 6 conti I Opgaat nittlttitend aan hst Bureau FirmaC SMITS Sdioenhandel Bleiwegf 48 Gouda Opgerioht 1879 HET ADRES VOOB I iEDEREEN m Mtüdeillll Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoeien Kasten Spiegels Schilderyen Tbeehütels BulIetten Styiameublenien ten in leer en peiuch Boeken I kasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapok i i matrassen Slaapkamennenbelen eni ens allei ipotgoedkoojj f if Ml Itfutailti f VOOR pÈ iik eéstd r o ücLm KODIT8KRANSEN APPELBOÉLEN SAÜC JDUES en fgne soorten tTHI KOEK Bekjes mIocca bat is amani li4Rof BANKETKRA dsN SPR1T8KRANSEN APPELBOÉLEIJ SAtJCl iT lo i nnnniBB Iltne soorten THEBKOEK rlf lS AMANI BROCtpjES AMAilABLBROOD zooals BURQERTJES LEKK BEKIES k STAAFJI KERSlIatANijES THEEKRANSJES K jtV KfUUOmL ININAANTjeS nklN ffAMANaB ALLERHANDE enzT enz OT 1 GËBlls DE JONG i 1 PEl ERStRAAT 32 TEL 4è2 mr Beirooad met Ooaden Medalll latemaUoaale Bakktrl teatoinit nin AmitenUa JaalJaU i i4 1 $ Herplaatiiog wegeni miiitelling Méi loDüiita NkriÉE pmlglIeVoiennr OPGHRIOHT IVM Voedert uw Ve met de re mtirwa LUNZAADROEREN merk STER en W U en 80VABOOHENKOEKEN merk W L Belangrijk Bericht aan de Lezers van Ons Zondagsblad PA K ME M EE In het Kerstmifflmer sal een begin gemaakt worden met eej hoogit intereiianten roman van de hand van da begaafde ichrüfitar van de Wapen neder BERTHA VON SÜTTNER geütel4 nitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingiw JUOHUi E Deze hoogit boeiende roman geeft een eigenaardige kyk op de 1 toeitanden in de hooge ariitooratiiohe kringen er Zy die dezen inteteaiant n roman in zgn geheel willea volgen en nog niet geabonneerd zijn op Ooi Zondagiblad gelievas 1 ondentaand Inteekenbiljet ten ipoedigite aan het Bnrean van d f Qondiche Crt te zenden blad PAK ME MEE 4 i Cent per naAmer VfoonThkUi Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van om ZondifN Naam Zaterflag 23 December 1W6 behalve Zon u iJi eeettdag ii mimm op ft 25 1 50 PRIJS PER ADVERtS flËN Van 1 5 gewAne regelt m t bewysnummer I Elke regel dieer v V i BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden dei leffen twee berekend Dlenstaanbiedingen per pUatsing van 1 6 regels f 0 35 bj vooruitbetaling elke regel meer 8 ets Redanwg f 0 15 per regel Uitgever A jflro te lettenf eu randen naar plaatsruimte Teltfoon Intero 82 schen Maar de christenheid heeft aan dien droom een vasteren vorm e een scherper omlijnde uitdrukking gegeven Z heeft het vrede on aarde bewust tot het uitgangspunt van haar strevea gemaakt en de geboorte vi den Christus door hemelsche zangers oen aankondigen met de boodschap van een vrede die gekomen was Maar het is met de chnatenbeld geweest niet de christelüke wereld die dezen iroom van vrede door de men ihheid verwezenlijkt heeft Si ds den zang in Efrata s velden wachten we nog altijd op die verwezeni king en de vrede i van deze aarde nog even ver verwijderd gebleven als ze altijd was Niet de spiesen lijn omgeslagen tot sikkelen n aar de sikkelen tot spiesen En in dezen ti d nu alle energie alle levens en denkkracht van het grootste deel der menschhetfl er op gen tr is te vermetigm en e beste en doeltreffendste middelen tot verttietiging uit te denken nu zU z in uibirste inspanning sabeUrekt om met an 8 wa de wereld heeft en bedenken kan den str jd zoo intens en fel mogelijk te Voeren in dezen tyd klinkt het vrede op aariS e als de voorspelling van den ti d dat de spiesen zullen worden omgezet tot sikkelen eerder als sp Ot dan als een lied van blijde hoop en zekere verwachting We hebbei arvoftr de christenheid en het christendom allerminst verantwoorde t jk te stellen Het i ondanks de schoone belofte die het christendom brengen wde at de menschheid ts vooitgegaan met den trijd van h at en begeerte en dat thans de chnstelvike Wereld te pogen schillit in op arste ra fmy zich zelf te v metigen laar het ïs niettefnin met nauwonder Irtütte Intterheid dat we oonieuw in g en lif n na £ het uvrede OU i dat ook thans eer gezongen zal Kden overfil waar de christenheid het ist van Mus geboorte herdenkt W j S hooren li t iniet meer alaeen lied van hoop en vert awen maar vmeer als een angst ials een wanhoopskreet Zal ooit nog die Wede komen watfrvan de menschheid smds haar eerste bewu8twordi ng gedroomd heeft waarop zy gewacht he al die vele eeuwen van stnid die voorbijgingen Het is of we at verder van die gedroomde toekomst afraken Want immers een oorlog zooals w thans beleven heeft de weneld nog niet aanschouwd En als het gevolg van dien oorlog hebben de haat en de vertntterde woede op de volken beslag gelegd zun ze openluk aangeprezen als de edelste gemoedsgesteldheid ais was het gebod hebt elkander lief m ayn tegendeel verkeerd Het 18 nu het derde Kerstfeest bet derde vredesfeest dat wfl vieren sinds Europa in oortog ontbrandde Zal Jiet het laatste zijn Duitschland en z n bondgenooten h ebben thafis m vredesvoorstellen de hand der verzoening uitgestf n Maar wanneer we letten op de iütingen m Engeland en Frankrijk en Italife en Rusland kunnen we weimg hoop hebben dat die hand zal wordeYi aangenomen en 3qo MI na op een nieuw oorlogsjaar 1917 ttforbereiden hoezeer ook de menschheid aair het einde van deze Verschrikking smacht Want het zijn niet allew dt oorlogvoerenden het ts heel de wereW ï onder dezen oork g lödt Nog nöpendèrdluk schjnt ons allen te wachten Zal dat n slotte de vrede noodzakelijk maken Bas moet het einde komen Maar het aèhnt wel of Europa alleen door uitputtlvg M baiftming zal geraken Het IS altijd soo Uit de dikste duisternis wordt het licht geboren lit de bitterste en benauwendste smart daagt de hoop van het nieuwe leven I feii we daarom btyven hopen niet alIeauriK dit oogenbllk maar ook voor de rard Pe toekomst der menschheid Wie weetjof toch ten slotte de vernietigende str d vin deze jaren de toekomst van vrede metpuler brengt of de ellende die we te dooriau krege niet meehelpt aan de verwesei Ü king van onsen Het vrede op aarde knakt toch nogalt d als een belofte Hi Kff vtfeeat blijfthet vredesfeest K de stad zijn allo nv het boofdkantoor verbonden Toen daar do aeiozaal in int oJMUfToedio was geratst hewk uilil du bij ki jxnea door verbondieni vudat dteans recUitre 49 uaai H terdkuu en AioSteréax kouden tteiüuea lnmildd as Is door dag etb oMitwork zooavoal iKTStedd dat dw telograaldbeoet weer epoedig zi nor malen loop htld BRIEVEN UIT PCJHOFSTAD crcL I H t oveueiAcnt van d c dftg lsualuur ijk in ko aanvang va de ataeloopen Week gcweofti de brand Ha op bet tel jgraafkaiUoor heelt gewed rep brand vin eenige beteAettte kéi ia den Haag asor zegden voor n ed brand ia eea der opeubuv gebouwea u al een groote utiBQiMUeidi Btf bnai tpcA niid d t j m ifimA f T ftgrt iT i tk onniuklollüke nafiijb vea do boofdbraudwacht zoodat binnei eniiwle woqoden do volki braodwoer kanweziff was DaaTaan is bel dan ookgie beei to daur l n dat bet onheil zoo eperkt i gebloven al I bot da © ooKcen zeer groot oiLhel gowordoo Het notiot ïveeü ge wiid dat julat dat gedee werd aaitgetaet waar de naeuwste iratellen opge Bteld Blonden Wel besohU men over het noodfigo DULterlaal doch van dlo fijno oonstructio als het aJlemtuwiBte iê bet mol De nieuwe toaslelko zijm niet alle vemiield zooal wellidit zu worden op gemaakt uit die kraaiteo vthalen Het is voomameliifc die uitwerking van inet water dio de toestedlen ia het oneareede bracljt Al het houtwerk laarvan iei uitgezet wat er aam g lijmdö ia kjageiaten zoodal be itkeabellen dli iitigie vol Bc onbruikbaar zija voor h t ogenhUk Het zal waanachi ali wed geücieci heel veel er van tei berflteM i Door de oumiddellijko t doortaeteode hulp van de gcmeenitefteftoon id zeer spoedSg een groot deel derlnitenxHoiminaIe teilefoonvenbindlln eiiB hoteid en het lijdt geen twijfel of als dw brie inde krant staat is het verkor we r ongiestoord Da tole niaf dii tist sledHd weinig gestoord geweest De ijkantoToa in Men ondarsobatto nitit de geweldige be teekenis van de om tr H he Het lolo graafvorkeeir is in de crisisjaren ciu rm gesteigen at v r dien tijd liet maxiraum getai tel p invMb heette ia ou allang bot mtoimum awotém iki Mi olBterio van Landfaouw de N U T het boofdtwtrtier van d defeiwie de giesMUon zij allen jagen dagelijks por telegraal hun duizendieiD boiie tcn naar aUe oorden van het lood en dow eld De buiteniandtoobo joumaliaten hebben ooi brt meerendael hun zetel In Dm Haag on aiJ selnsn er of los rf bet geen geld Icoat Uit da ooriogvoerendie landen komen hier van bekfe zijden de oouunu niqué s en El worden van hieruit naar f de overzijde gezonden Doig en oaolit ziju alle toesHko beaet e het personeel werkt voortdurtxid lue dan den nor J I malen dilensUi d Dat allee werd Zatardc oolitend met èén slag stcmgozet cnh is üi wel ee bcfgrljpep wew een oonaternatie dtt mqi t gevMn ünlangia is een tfrootei uJtbreidinigi van bet poaten belegnuikantoor tot stand gediracbt Juist wa mnu au bezig dietolofooib aMoeXing aanzienlgk te wrgrooten toen bet naompt er een stokje voorstak Zootang ate ons Iteugt is mien al aan dien uitbouw van bet poat en teilegraalkantoor beeig üog steeds i die niet volledig Wij miogjMk VB w a ecua alnagen waar dit altas ten slotte hem inoet l e gebowww wecdte steeda gnooter de loMt iiillgiirBiliiii m hut têmm eeiMa□ rco □ kthDt met den Ai Het is wel zofkderling dat do posterijen en telK raile afgenlljk doorUiopend gebrek beeft aan peraoue Len er z4ke kundige wlen wij allerminst van anti fcministisiihe bedoedingen mogen verdenken beeft ons een vorklaard diUdlt Zijn ooraaak vindt In de vrouwoiijke aanbteniaren Hl gaf deze verklaringi van het versohijneol üp aeveoüen h acbtüeor jarigen lecnijd worden tol van mesjes aangesWld a opeeksid te worden At aaii0 aidH kTiJgen zij eeoig salaris Zij worden Ilaii zaniierbacyd in de Kunst van hot vak inèewtjd zoodot zi op 21 i 22 jariden lerftajd volslagen kTaobten zijn voor deb dknat Maar da koont er een groolfl dpqcurpent Amor komt mot Mer ourlus den stnjd aanbiodenw Suooeseififvelijk verdlwiloen de gH ed geedhooldB kraob ten AiDor beeAi baar van het kantoor naar het hulsgozki teruggeleid l en zeer groot peroenfage vau dn meisjeB verlaat tussohen 22 en 27 jaar den dienst Dit brengt en voortdurende Magnatie hihet personeel En dan k voegde onze zegnnan er bij doet zioh het fedtuog voor dat ds beate krachten Wordon weg g plkt len kledn deel van de vrouwelijke amtitenaaren wordt door Amor vergeten of ht t biedt weerstMid en zonder dekjes Maar mets hieap u zou ni ab dien doktor iocAi laten komen Hedjeaumorgeni had die aanval zloh herhaald maar veel heviger Urendaog laig Mieke nu reedis in halve bewuAtelDoeèieid al i in oen kramp ï n heel vrocnidie toeotand I Allen stoadlm rondM M4ek p bed dezen keer had nweder toch JoJwan ge roepetii ztj ward ong ruat Toovsdlig was ï m Uetzow ook ewia over kiMnenloopen zl ging gmiw weer naar huis omhaar man to baden Nu atond Gottfried er ook bij maar even rodeloo ats de anderen em keek zijn zwaigeoJoJiaon aan Ën Jf iamn keek hem Bian daarna keek Johann Grete aan en GrHe hem en er wae zoo ieta zondlerlingfli m hun blikkeni dat Jo hann s eogm heej verwonderd vro rn wat meeö jei tooh De geboren Scdi lnacfc baalde dlesohoadera op Moedtelr ik zou u mi toch fftellig aanraden om een dkdcter te zenden ik hefc bet u reed laoc gezeftdi Wie weet wat het zijn kanl Zij heelt gelijk die dlokter moet ko men zelde G ttMedi Waarom boeit u die ni 4 reeds lang gdiaald vroeg hij aan zijn sohoonmoed r Do oude vrouw flmaterd lots Zij zat aan Mi 4u bed en tioeg met bekommerde ultdrukklngi het opgeawoUen breed geworden gelaat gade Zij wae geheei ia gedachten verlept Nu baar schoonizöOn zijn hand waarsohuwend op haar scirau der legde kromp zij iniaea Met betdei Iran naar haar alapeo jprijpend riep zij driftig Ik wil gieea dokt lr zij weten toch niets Ik ben ook niet voor dokters Maarnu krijgt mea het toch beiuiiuwd asideGottrried ik 1 mm gaan zien ot Smitt thuis isl i Neon neenl Do oudövrouw greep naar zijn jtiapaiuUen n lu heinmetloo niet onzent ouden dokter niet den Ttsnpelhofer düo nietl Waarom dan niot Dim niot och neemt Angeü bief de vrouw dö benden op Ik weet niet of neen neen alleen tse TempelbD Heeft u woorden met iran g had Gottfried ke k erwoodeirt de andereu aan en flc uddei bet boold e ouder vrouw waa werkelijk opeens booa Onae € 011petltofer kan bet oveni wmg en oven veel al do Uidero dokters Hij zal Mieke wei weer beter maken Nu au hij klopte zlja ecboonmoed op den gebogen rug zoo wamhoM zi t Jw er tooh niet uit Weer haeildfa Johana s vuw de tftiOU dera op Haar oogm hadn de ziske scherp opgienomen Met eei veelseggMid Nu dt wed het niet td zij terug van het bed Zi kJouTde H midOr baar vtaablonde baten Denk je dat het zoo jg ia vroeg Johann verschrikt Zij gei geen antwoord laar zij wilde haar sehoonizuster Ijeno i in het oor fluisteren teze verst Hid hv niet WatP Wat ze jefl Toen vkK de oude vnw Badekow op Laat dat gK luiis erI Zij baalde diep adem aid vit het mt t zwaar Ten slotte vermande zH z In Gods naam baal dan een dokU ifoor een uit Berlijn uit Berlijn l 4 muar Jofaann tuk Gotlfried aoR Gottfried Johann Meujort tooh maar geen wHdvreennfe man hal Wat viel moeder In Ik ken geeodlofctw Berlijn aaide Johann Grete iMik baar man m zip mouw Muir de W Haal dbcDob die bH de Hailasolia poort woont Vlak vooraan bij die Belle Alttanoeplatz bij da halte van don omnibus Die het g óot€i bord voor zgn deur heeft aoh je weet wel ZIj duwd bent de deur uit Laat inspannen maak W sb dat je wegkomt Met een verbluit gezicht trok hij af Het wati zeer benauwd in de kamer NiOTiaaid ze dle een woord Wat moeet sKsi oiA zeggen Men had den boeGstag van het paard gehoord nu was Johann weggerateldi Het turn erav uur duren voor dat zIj hier waren als alles meeliep Hopolijk bracht hij dan dokter mee De Lietzow s nonnen afscheid boe konden ZIJ ook verder helpen En tlmiswas er genoeg te doen TetgoQ den vond kom ik nog eens aan zrfde Leue Moedeir koikto Zij sobecn er gioonacht op te slaan dat Gottfried en zijn vrouw gingen Ook Onete gdag na een poosje Hanne Badekow bleef aan het bed harrer jongHte dioohter zitten Zij zaittesteeds meer in elkaar nu zij giebeel alleen waav Zij zat er als een oeroude een ztfar bajaarde vrouw gebroken doorhet leven De handen hield zij gevouwenm den schoot steed vaster ktenidm zicbbaar vingers inoem Zoo had zij in dediepste smart getEeten toen zij haar jongsten zoon haar lioveling beweende Hedoi woeudo Zij niet Maar ellenife srprakuU haar gezicht betwcAk opeens lOntdbaarvoei rimpeltjes en rinnpels t onde welke het oooit had geèad j o b ik zeide de oude Wwdt WiTOljd Het Ucht sobuwend al m schuwend ftloot zij de oogen Steeds dieper boog zij bet boofd steedB meer boog zioh hare gestatte akwf zij g eboe4 wilde wega Het betpon te achetneree De dagen reeds maar nu werd de Uurt