Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1916

trllUuguük dar veraeihlU ode klanken regiHtr Tt j o vorwautaolmn luawhtwdlfer en plRiut dïe die natuumihMoor lVoonide OQ do goloerd venooedOe m uu met vüPra Bi de Mkun heUl boweawi ÏUjae appanat fa kWit M r ttunoop VBO 40 hairdcloppinfett dipp planum b eQ naald t wkent het In puiUt ii oip mol roet bewwMird f M Waiuuna de nrofetvtor de plant bölavloedt door aleo hol dwi vertoont dit earvi IkA tot vn van vnjugdie Hij goatt haax k H l aur de plant wordl zlrk en dat Is op hot pta or nits kbaar HIJ tTglfÜ t ha ft polrt l loi t Pijnlijk iftoete lanigiaaDier en lauffuauker lot blj ttswlo ie oi lioudt Door d ae proeéactnifisea hedi uvuii ge con tatüerd dot de fdaalon zioh tua clien zes en uefTcu uur is don oalit wd steeds In oen Hlaaptoe taud beri dmi cu dat do adduuhallng in dm i 7wakM iA IM planlon wordni ren Hvt Itivm ia de nwraliBöflircod Zij vood zoodat ze prikkels antwoordeo De planten ujn i der=j dor dteran gewt Wij kcnioen nu a jiiKtuo van eon platit gevoelt en op prikkel r© g X ri een volkömeoi eemheid toe ea jtijH emi vtrzaiite Img oj i mienhan fute cfe eu aldus sinU prof Hose zijn iutefemml artikel Nationaal laboratorium In Prankrük De Aoadëmio des Scienoea had zooals bekend d wonsoheit oid ullg öproken van do opriohting In rraidtn van een nanonaail laboratoriiiBJ vooi phisie en moohanica zooals or boHtaan ni al c landen voornameli in DuitsOhland ageland en de Voreenigd O Staten een laboratorium dat zioh ulteluitend hwJg houdt met wetenechappeJijke ondexzoelcingen die van nut zijn Voor de onlwiWküling der industrie In w n nieuwe gwheéme vergadtTlng heeft de AcadÖinlo des Sotences l eslotPn tot dij organisatie d r fudmiilistralle van dit laboratorium en ba liat dat do algemeenc leldSng zou vot4w toeveirtrouwd aan eeti raadt voor de holft liejjtaande uit gelverd i door haju aan te wijzen voor een kwaJK uit vertegenwoordiger van de groote adlmlnistratleve Holianien van den etaat en voorheen kwart uit verfcegenwoordigera der grooto indu trleeIe ondemiemlngen voor den evport beetenid alin Do Minister vnugt nu cu laodAwitwOTs uoAT deze diooir dl UjdlèiontetMuligiheden g OdMi elsoheni hun iKwwplan voor 1917 te willen regelen Maar aan dat veTzoek verbhidt hij een belofte De Mlnlater be A volkomm hlUkona mee mnlaD dkrar Z Kxc gedane ult fipmkom diat uten van deni boer niet mag Vi rgen te werken te pï odwoat rwi v w r d geuM M olwip en ze f daarbij axmo te lijden Ook de boer moot kunnu u loven iji dlaaWMU mag doz daarwutn ut wel euiJge kBrheid erlangen De MtxiUU bindt die aaji fifj verklaart zleii buroid do voor binnenlaiidlach verln ulk verltQuwde ewatmen eoo oioodl g zl rzijds a doen auikot Mn tegen flinke prij Z4311 I FUnke prljtfn welke zijn dio Dat is i te voirffli nMuurliJk niet U aoggwn Die kuunen eer later naar oiut tandlgilied n ia biUiikb wonliecH vaMgc bold Dlticfkl gosohledlün door een omniistfle vbji Advies waarvan dirio leden door de landbouworganisaties n drie door don Minister zullen wordan aangewezen op deni baHls der productloko ten Voorts heeft de Minister do bodoqlüig zoodonlgie maatfiegeleu te treffen t de teelt van aiwïere jfeheel of gedeeltelijk voor uitvoeir bezemde producten mlndor loonund zal zijn Door oen en andV r zat het diia in het voordeel van den landbouwer zijn ala hij zleli toelegt op den verbouw van gvwasBen w 4kt voor do binnenlandigeho con uittplle kunnen dienpn t Zou zeteo beter geweest zijn méér Jlect g ihad kunnenr hebben ale de Minister eender In dozen geest voorrteüm liad gedaan Maar ar kan in het Ijouwplan nog vflel in do gewensohte richting gewijzigd woeden De dodr dien Minister g dane loeoieggiiig omtrent de flinke prijzttn op den basis d r produollekoBlen ia wel nlot vrij van Hel beroep van don Miuislier op de bocj en zaïi aeker niet te vergeelwch ijn Ewi uitnemend idee van den Mlnistiw i ook dat Wj zich de medewerking van do landlbouwwrganisatieB wil verzokeiren Deze zullen evenmin in gebreke blijven Zij zuHen w l nader meer rechtötreeka van de plannen des Ministco heoren Mocht een poedlg tot etand komende vre do deze bijzondere roaatreigelen ovorbo dig maken zooveel te boter Ma ir dSe hoop ia aog te bedriegelijt om er ooa te zeer mee te vielen 1 u ook al wordt dio oorlog gestaakt daa nog zaj het goed zijn in de eenrtetijden te zorgen voor een welvoorzlwievooiraodftlobmir gevuld met producten van oi en bodlom C B pot tuttdvet 40 pot etibeolfloKtlffe atof feu m 40 pot ruwveaeri Het riet Inverteorbiuwtield gieliJk tolk de met het hardt aiwltstroo waannee het zoker niet lo kort wordt gicdaan biirokeAt het blad de Mtmeelwaarde van rietotroo op ll tfk H hoi jertenB l e zctmeelwaardo van middiThnatlg liooa ia 11 van klavetrhaoi van goede kwalWoll 82 van havoratroo 17 van winterroggestrQo 10 5 van boMieinstroo lit 2 va erwtwistroo 16 2 van wtatergerstfttiw 10 7 K O par 100 K O voeder DU tor vergel tik ing waaruit we zicïii dat liet riet ongovtwireviM Teel waard Is als lYinlOTSOtsttïtiPoo Mit de dieren het willen vrettm en al liet absoluut vrg M van HOluuieliJke zwaimporeii en moederkoren V di frt iwm riet met die zwam men dan beHiaat gevaar vau verworpen koliok en danoonitateklng Met rletatroo als voedor nioetuii do veohoudw moeiU l et blad zloh het hoofd maar niet breken n het malen daarvan moeten zij evooBlAl het hierbij BoprodMOeeirde meel maar awn andeirea ovwlUan Van riethooi d w z vén riet grfmaald vóór den bioei Is het ruwelwltgehalto heel ytaA hooger en het ruwveaelgebalte heel wat lager dIan bij eietstroo Geen wonder klavorhool Is ook heel wat andierö dan klaverstroo Hot zou daarou misachiwi voor IxMtittea a v n rletwaterplaaseu eu dergelijke waarin riet groeit overweging verdienen om den volgenden zonier dot riet af te snijden ftJei het nog jproen ia en vóór den bloei om h dan te hoolca of er wellicht pecsvoeder van fe maketji Do ondenwnïBnda mensehem die nu riet h it bcti opgekocht ea rieimeel willen San fabrieeoreft zullen wol vortelleo t het ric nM3cl meer vocdingHW aarde heeft dan het rlot als zoodlan ten minste ala zij h rletioeel als rietmeel willen plaatsen en Iwt niet verkoopen aan menseben die andent ook wd weg weten met gemajeo grondnoton en koKledoppen Is rietmeol gezond n even verteerbaar als troo en ale dan de dleo en het on willen en Iwjt goen schadelijken Uivloed op de ftpijsvortctrlug uitoefent Ie het vood lien die doodvoriegen zijn om voedei tegen don tegenwooaidigm strooprije bereken wellioht t 5 per 100 K G waard We hoorden eohler zegt de Redafcüe van da gevraagd prijzen heel andeve ottbeA kraken daarom veehouders oogcn open en handen hu den zak opdat die van anderen er uit blljven Nader toeldlt het blad nog oen monHtertje gezien te hebben dat er weriicii op t OO0 blank en ook overigen niet kwaad uitzag het voelde niet zett scherp aan ajs de dieren het vreteo wlHen n als het onder üijn waren naam verkocht wordt tegen een prija ia overeenatcniming 1 met de voederwaarde is or natuurlijk niets tog ii om het te geèruikeïi Wellicht is het een goed opruimingBudddfei voor melasse vrOCfm morg fln liet I tÊ net als dediel cAoikai werkt de slap en overop riooU isohe weritelijke Ijroo hüölo orga zlttli beweegf die De BESTE REKENMACHINE voor het moeiliilute werk ia de TRINKS BRUNSVIGA VRAAGT PRUSCOURANT 57 Adr ROLLER vai OS lü ÜtDERPnSTrSIBAR LAND EN TUINBOUW Ben beroep op de Landbouwers Onze leüei zullen 1 d nieuwskolommen wol al gelezen beitbcDj dat de Minister van Landbouw m beroep doet op do landibouwer een onw Üg beroep waarop we hlor noff ons met den noodïgcïi ernst willen wijzen Z Pxe heeft aller medewerking noodlgi opdlat bij bot voortduren van den oortogiaitoiBHland rtraka menseh en dier geen g l r k zullen lijden Daarvoor be taai jodieirdaad gevaar waart hootüsli opoe er ia ljett of wo van overzee weï Voldoenden oovoér vm voedlngsmiddolcn zullen kunnen krijgw Daiarom moet de productie daarvan op eigen bodem zoo hoog m ijk worden opgeveord Md name granaa m peulvruchteo mooten zooveel mogeli wordcmf verbouwd Iriervaa is in nocrmale omstandigheden do productie kWneir dan bet verbruik IngïkiPonïpen moet wwden do teeJt der gróvo tuittbouwgewaaeen i de landbouwbedrijven ook dtoze zi wel vangroot belang voor de voeding maar de normale productie er van is grooter dan het verbruik EiKdeli moet worden naigelaten da teelt der gewasEten welke nagienoeg uitsluitend RietmeeL I e schawtwhte van vevoedwr heelt li Duitsdilaiid vooral maar ook hier t lande bet ontstaan gegeven an eon veevoedomijverheid wawaan men te voren nlot zou hebben gedacht De nood maakt vlndlngirijfc n doet vwvanngingwnadaelen vinden neU e bij g bM en bruikbaarheid on dctigdidijklieid dien veehouders natuurlijk zeer welkom kunnen zijn t Spreekt van zelf dat de fal rikaut zijn eigien belang op het oog heeft en niet dftt van den veehouder daarom dSent deze voorzichtig te zijn opdat bij niet bekocbt worde t zij docw de ondtoogdelijklieid der waar of dioor te boegen prijs D lezer hééft wellicht al gnHezen dat we in ons land o rfc en riotnieel abrioag i hobljen gdcregen ea zal zich mlssobien hebbm afgevraagd welke waairdo rietnioo ala veevoodier heeft De Veldfbode ia hleromtrelnt aan t snuffelen gegaan DeKedactie vtmd dat het gemiddeld gehalte i van riotmeel is 3 X pot ruw eawit 0 85 1 De Afwijzingen der Kumtmest Commisiiie Heel wat mifflw e gdaM4d h or onder de landbouwers gewekt om door de afwi zliig van aowvi agoTH op grond alleen hiervflo dat die mensobcni bvi vorige r niet of minder haddoni boeteld Wie dus verledtMi jaar zich maar beholpen heeft uH zulnigiieid kroee dü nu ook niemendal Het landi reeds verarmd moe tdu i nogmaals misduid of in t geheel niet bedeeld worden Van alle zijden ia er dan ook gekla gd reohwlreeka blJ de K C doob zonder gevolg in vergadering m o adreasen van deui Mioistar Kindelijk Jb er eon clrculaiöe van deK C gekomen die weca moed geeft Lr wordt in gea gd dat dkwr vele aanvragers niet voldioan Is aan de voorschriflon uU onvereoliiliiglKld en slordigMd uit ttkweteodhe d n slechte voorliditiog vm handelaren cu vereeniglngien De Commiaete wil nu ai die terzijde gelegde bestellingieu het moeten er we worden was in laat ati op Kudolf En nu eeui eig naard ige kerAtvorrasratetdo mevrouwtje voor Lize aun woord kon komen Kijk eens klnI vanmorgen ontving jk dezf n brief van onze wederzijd iche vi iendm Irna waarin ze mij beniut dat zich gisteren verloofd heeft mot Barkia hoorde niet ens iin t nlo Een vreesedijt onaangenaam gevoel I tar l Ove hem En mijn pakje vxoeg hij m t een benauwd gezicht I heb ik opeu gemaakt antwoordde lize voor mevrouw Coolde ieti 7eggen kon en zij knipoogde hom heimelijk toe Hij verborg zfjn verlogonheW tn wjlde dat bet zoo heel goed wa Toen hij v eg was liep Llze huwi onder een voorwi ndsei aohterna hetgeen h voorzien had want hij stond buiten op haar to wachten Lize begosi uit e leggen en hO legde uit ea ze deden beidien heel verlegen ea wisten niet goed wat te zeegen Ze werden het echter eaa du niemand ooit iets van het extra pakje zou booren Den volgenden dag kwam Barkis weder op bezoek en dlon dnwop volganden weer Mevrouw begon hom een beetje indringerig te vinden doch Lize vond hem boe lan e loe aardiger Op den voorlaataten dag va de vaoantie sprafeem zij een oogenblikje apart Spijt het U dat u mwgen weiggaat juffrouw Tto hij Zo antwoordde dat hei haar speet Ze had zoo zelden een uitstapje Toen begon hij weer over het ringetje en zeidie dat het liBm spoet daö hij het pakje aan Ima geadireeseerd bad Vindt U bet hael erg d ik ringetje gavondto helj vroeg zij Neen alleen al ik mocht had ik P d£je wel raaig aan u geadres WUt u mevrouw Gooide had meegedeeld negeen andere reden waairom Irma iiaar verzocht had in haar plaate te giaaji Iriaa stond namelijk op Irat punt zich te verloven met Rudtolf HaTringr Dit wa ook een reden waarom ze deze Kerstvaoantie liever in hui bij haar sohooozuater waar zij wO mde wude doorbrengen Het wa he waairscbijniijk dat de verloving gedurendie dei Kerstdagen tot stand zou komen en dat zou Irma natuurlijk verhinderen wanneer ze uit de ad ging Zoo wae haair verkoudheid haar z er welkonï geweest ala voorwendsel om in de stad te kunne blijven Lize heriuDerdie zidi thans hoe Irma 1 baaor eens verteld had vao een jongen I man die geregeld eiken tweeden Kerstdag bij Mevrouw Coolde een bezoek kwaro brengen i die elk jaar bijna precies hetzelfde zeide Deze heer tuurde ook altijd voor haar een kerstgaBtdienfc dat mevrouw Coolde aan die kerstboom hing De laatste koer wa er echter ia Irma s pakje een boretplaien hart geweest at niet geheel van bedoeUngen ontbloot was Jai zo had zelfi beweerd dat de fiobenker haar wat al te boffellik behandelde en dot zij vreeede dat hij in stille igecJijk een beetje veriield opbaar waa En houd jij niet van hem had Uze gevraagd Ik Verbeeld jet Hij is al over de deög Neen hoor het zou me vroeselllk voor hem spijten ais hoj zoo mal wad om iets om mi te gicfven maar bet denkbeeld van hem tiel te hebben schijnt mij beapottcjijk toe ThanA wist Liiw waairom Fn als ae Rodolf veiwleet bif de beeohrijvlng die Irma van haren ouderen aanblddêa gegi ven had kon ze dat heel goed begirljpen Beo zaak echter hhiderdb haar Irma haid g QKcd Hij ia al over de dertig Waa dwt daa werkelijk al zoo oud Irnta waA veel joneier don Ll2o en nu reeds verlooft terwijl zij zelve nog zelfs rjongmeoieeh ook maar intiem kenZou ze dan Woo elijk op haar aoht en twImtlgHte jaar reeda te oud zijn om aan trouwen te denkan Llze had zich zelf nog altijd als een jon nwJaje beschouwd en niet geaneakt m de jaren vwrbÜ gingtal Toen haar gedAdam op punt gekomen waren maakte Lize aen baarge droom maar Bever een eindte bliee het Don volgenden avond glinsterde een kerstboompje van dozi oen liohfjes en eenige pakjee lagen er Hider omdat de takken niet steik genoeg wareni om ze er aan te hangen Voor mevrouw Coolde waren er drie E n van eea ouden kennis een va Irma en een van mijnheer Barkis dejong gezel van over de dertig Mevrouw Coolde wilde diat Uzo hot vierde pakje dat aam ImwigeadresisoeMiwas zou open makeni Maar roevrmiw ze Lize prolestee ing het deren W akwn Irma u nietl Het oude dametje staarde het öeiBje dat se lanoeni gdaten hadi van top tot teen aim Neen dist is Irma niet gaf dtezelaotwnd en aratwooi Maar tóa u Irma dan niet hesvt wie ia dw wéir Ik ben IwuKT vriendin Lize Ala u het oed vindt kom ik hi haar plaa4a Ik Ml u uitleggen M Ar klodlW niH hier in dat toditige porta Doe e ï t je mantel uit en ga mee naar biunen Heel graa en het meisje volgde how vriendöli e begolcidster naar het kleüMi Tertrekje waar een thei wt op het koraloorti B 0DdL Toen zij geGsetinu wawn zeide meivrouw CooMib Fn vertel nu ene wat er met Irma ebeord Ib Ze ia tocih niet zlek v iet emsÜ tenminste Ze watf gisteren en wcdnig koorlsig en moest het bed bouden Vamdwg mocht ze natuurlijk nog Biet op wtrtMt m otekdioon het niet anitne ika een verkoudheidi is al ze deze w ejï toch wét haar kuner nMetenhou d IMo arme Inna riep mevrwiw Coold vol deekiie nin s uit Oiateirett dftcht ze nofp dat ze vao duig wel bij u zou kunnen komcm dnar T n morgen begreep ze dat het nietmotriifli was TVxtt zei ze telgen mij Uze gft JU morgen in mijn i laats wuw nwvïwiw Cooldte n zag haar waarom ik niet komen kam Ik zal je een bri ie moegwen en aJö je mi en mevrouw Coolde een pledzier wilt dnen da blijf jij de KeraATflMUitie in mijp plaats ÖMT Jofoereo En lixe haalde een kleia met poUood Rwqhreven briefje voqt den da Fn dlaar beo ie nu eié © mevrouw Coolde Alfl u m leomliQste hebben wUt wegde LIJM er Mt Haw natuurlijk fcbidlief wae het antwowd Ik beo het geheel © jaar al Ma h o n vlei n er altijd mee da ik met IT di KerflCnoMitle een Joofl meiflje oro mij fci m babbin W a i mm nu d t rend Je bent hier in i aafs van Irma duö moet je dat ook in alle opzichten zijn beweerde mevpouw Coolde En ten slotte opende Lize bet pakje van haar vriendin dat van mijnheer Bajrki afkomstig wae Een fraaie dooe poetpapier eom lesohje reukwater e versoheldene tKwst platenvormen kwamen er uit te voorsofai n E eu kMn pakje waa editer ei bij gepakt en daar Mond op Aai Itma het heel alleen moest openen Nu kind dat noem je vanavond mee naar bov ta Maar mevrouw wat zou mijnheer Barkk daar wei van zeggen Dat zullen wij morgen hoorcn lieve want dan komt hij hier op bezoek Lize Het zich overreden en dtmi avond opende ze voorzichtig het kleine pakje op baar elaapkan rtje Pen roodleeren etui rolde er uit En dbarln O maar wat een anoetelg ringetje F en papiertje wae gr bij gestoken en daar stond op Wilt u dezen als verlovingsring van mij aann nenf Lize schrok Wat nvoeet ze tbane doen Hei aan mevrouw Coolde zeggen zou dl zaak niet beter maken Het b flte was alfl ze trachtte morgen dieu mijnheer Barki £ even apart te spreken en hemiallc uit te leggen en hem dan tevens voorzichtig m te doelen dat Irma al verloofd waaL Toen de heer Barki dan ook den volgenden kwam tracbtte LiEo aui haar voornemen gwolg te geven Zoodra mevrouw Coolda hwn uitgelegd had dat Lize iQi plaattf vaa Irma geko Den was trachtte zij het te doen De heer Barkis was een eenigozios verlegen jonggezel die zich nlot zeer op zijn gemaak gevoeld © Ondanks zijn een i en dertig Jairea zag hij er jongensachtig I uit en Um kon deh bitaa niet begjij pen dM Inn ntet wlMd op bem g hel het seerd atametdë IriJ blozend het van mij aanneavm 0p doeeilSde voorwaarde vroeg iij even stetric bloaend Ja zeldo hy Ik bedbel als verlovin lBiring Even later feliolteefde merrouw Coolde het jonge paar U bad waarlijk thanii in allee Irraa s plaats ingenomen Nooit hreeft mevrouw Coolde echter gewet i weit de eerste aanleiding tot de verloving wao Tal 8028 T l 9028 ANT NOMAN Oppert 45 ROTTERDAM BIEDT TE KOOP AAN gebeeldhoawde bnHetten en Toonbankenin Tenohillendo maten oer billijk Cafétafeli Oaféitoelon Lee tafeli T bouretteQ 100 Theaterstoelen Zwanenhalson metlekbsk Spoelblik Blerpomp Tapkast Manometer Koffiekannon Sp jakaatjes Glazenrekken Huis of Roataarantlift Cafébanken Bntfetitalages Oeslepen glasplaten Glaswerk Koperen toonbankhekken Winkelkasten en Toonbanken waarbij glasdiohte kasten Teakhouten mannfact artoonbank twee teakhonten étalages drogistenopstand 64 laden Baibierswaaohtafel Grnttenbakken Aardappelbokken Boterstellingen Winkelptankon Bascules Balansen maten gewiohten Koifiemolens Koffiebnsaen marmeren Bladen in diverse maten Koperen étalages partij glasvazen gasfomuis ledikanten Fortemanteaux mahoniehouten sobrgftafels etc 60 In en verkoop van Café en Winkelinventarissen OppeiH 45 Rotterdam T l 9028 Tel 9028 VOOR DE KERSTDAGEN BANKETKRANSEN SPRITSKRANSEN APPELBOLLEN SAUCUSEBROODJES AMANDELBROODJES en fijAe soorten THEEKOEKJES zooals BUROERTJES LEKKERBEKJES MOCCA BATONS AMANDELSTAAFJES KERSTKRANSJES THEEKRANSJES KOFFIEKRANSJES INOIAANTJES PAIN D AMANDE ALLERHANDE enz enz GËBRs DE JONG PEPERSTRAAT 32 TEL 462 atr BakroOBil Met Qoudan MedalUs Interaatlonah Baklcarlltcntoonstelllat Amsterdam Janl Jull ii U 30 DEKLElNEWINSr Korte Tiendeweg GOUDA 40 DRAAGT ONZE Electrotechnisch Installatie Bureau We r kb roe ken Kracht I T I OM t 1U Adr de Groot Kleiweg 79 it rr tllLr rr Gouda KERSTMIS NIEUWJAAR 24 Koopt Uwe FEESTGESCHENKEN bij FiriitayOOYiliieiDigazijiKorteTienileweoS Tel Intc 479 Zie de Etalage Da gunstig bekende Amsfel Bieren zijn vench per fust of op flesch zebotteld verkrijgbaar bij M M Belonje Jr Agent Beiepsoh Biei biHiluwei ij iDe Amstel Keisepsiraat 83 Tal 148 GOUDA II II Adverteert in dit Blad EEN IEDER die nog geen prijscourant ontvangen heeft gelieve er na met de feestdagen een aan te vragen by D A MULDER 10 WIJNHANDEL Oroenendakl S3 S8 Tel 306 DroBia tepij Mft BKT 8 Tandbopstels Tandpoeder en pasta S H VAN LOON 13 tiWaiFFAC Zeer mooie soliede meubelen als Tafeli Stoelen Kasten Splento Schilderyen Theeiafeiii Bulfetten St lameublemen feiii Bulfetten St lameublementen in leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Styikast £ 20 StfliUf el f 9 50 Spiegels f 5 60 1 7 50 enz 20 tlM0ISTIIUT44li gainmitulUdiitUikade Rottapdam G0UD8CHE Fourap ulraflioieDUel OEVESTIÖD Kanaalstraat 70 iJifliiM T lpli 4M T lph 4 Een uitstekende brand z in BAGGËRBL0KJË8 geven ve a hitte en zyn goed koolfioudend Prijs f 2 10 per 100 K e franco hais Bfcad 20 Aanbevelend OEBR VANDENEND Eenvertrouwdadres E voor het m en en stollteren £ van IHEUBELEN Is bQ ü HESSiNG Peperstraat 24 Gouda Billöke pr sen prima materiaal R aratie aan alle meu 14 belen nU BSSHWaBB dammer Maar die moogt gij niet tesen want daartegen Ib gewaArnchuwd in een lüvig vlugschrift Daarvan had men nooit gehoord Op Welke gronden er dan wei tegen was gewaarschuwd Naar mijn beste weten somde ik ze op in bik geval het mocht niet Het lukte me niet den mensehen hun gecoachte uit het hoofd te praten En ik moest beloves dat tk lou zien of flc de N R Crt kon bezorgen Een van het geüelachap vroeg me toen ik afscheid nam of ik nog pndfre bezoeken had af te leggen en of ik wel den weg wist hü wilde me graag vergezellen Nu hier had Ik mets tegen we gingen samoi op stap Toen moest ik nog onder de wandeling allerlei vragen beantwoorden en inlichtingen geven zelfs op het punt 8 ® mengde huwelijken Ja ziet ui wiJ denken hier wel en begrijpen veel dingen niet maar we hebben zoo zelden gelegenheid eens openhartig te vragen en onpartijdig te worden ingelicht Een Veldpredifcer komt voor zondeillnge dingen te staan en de verzorging van de geestelijke behoeften van den soldaat stelt bovenal zware eischen aan de verstrekking van ieesatof Och help een handje Wie heeft nog Iets ter beHchikking Talm niet maar geef op of stuur toe wat KÜ oeds kunt miseen aMien heer F Tieter bibliothekaris van de afdeelmg Zuid Holland van de Vereeniging van yrijzinnig godadienstigen voor miJ en mil tehuizen Ui woont te Gouda Markt T ZATEUDAU üa DKC 1916 Tweede Blad UIT HET LEVEN VAN KEN V£LÜPHE1 1KEK BIJ tmS LKOËR TE VELDE CXt ï De Llmburtrers lyn een heel ander volk dan de Brubantera Het komt in a l6s aan het Hcht Ze zijn levendiger meer onafhankeltfk en zullen hierdoor eerder ontkomen aun hun achterlijkheid Eenheid van geloof gaat niet gepaard met eenheid van streven Zoo gevoelt de Limburger zich even weinig aangetrokken tot de kerke jk aonbevolen en door de geeatelükheld goleid nieuwsbladen der BrabanterH als dezen tot hunne meentgeleeen kranten Wetenschttppeiyke Berichten Het zie1ele en der planten Dft In flscht geil rdi l rof Ja arfis Candra Boee h ft alk rlei ondor XH kiiigKm go iiaan omtrent het zit ifilflveii van planlfO on daaifmüe vete iiitwossaiito oiitluilUngra aan hot licht gebiiicJit Hij hoefi wn nlouwe inoüiodo van plpivUijfond rzook toogepust dlo m de kriiigi n va botaiiici diP groolste aandteht vwwierf iJe idav dat plonfwi op die ol ii jj u al Uwt o zoowiJ vpougde ai nart voetoii en da zij hun gevoelens zfil optt eiiien óoet ons zeer vreondl aon Ea toch zijiii het Icdtwi die Bww s ondorzotA ingm bowcaon bobben In dp ie Calcutta Wi cihijncaide Modiem Ucmcö dwlt de geloerde zoli hei resultaat van zijn Bliidiëii mee Volgene PrtABoeo zijii allt plnnXen voor ge oc4eiw vatbaar on enkoW van hen hebben weefaéls diio lulm zoo ataan al9 het hart dtor dior MJ Dew pol lagen der planten kunnwi door vorHOhilleinU prlkkola op dezedïdo wijz wordwi heinvlood als bij dkaren zij roRg iren ook op een lootrischen prikkel pn ioö zoo Prof Bo e hóeft dat n lli gtoonsta teord met bcimlp van een zeU uitR diacht iN gilstre rapparaa1 dni dpi fijnste trillingcai dter pianltflizit l vaethoiidt en opschTljft In eeo kouier In de naliijhoid van Maldft Vale bpvmdit 7ich een ongelukkige peen die door de draden v u een eleotrlsche baitOTij met o n tafel k vor bonden aia klmiwefi pakken de draden do plaat beet Ww oer moïi do plant nu mot em tang Imijpt dian krimpt hij ineen DU ItwCTi rimiptii M ordt op eon eleetrische registrator overgHjracht waaraan zich en n kleijio spiegel bevmdit De spiegel wwpt oen lichtslroai op dwi imiur aon den aiidiareo kant van de kamer ea zoo wordt d beue ing van dip peen geweldig vergroot Op dieee wij e ont sluiert de wedenEichap aJle gevcKttnuï van een oo ongievoelage plan t als een doodg ewone peen Op dfil priticipo beruüt in groote trekken het apparaat van Bo e dat hij door een ja eolangen att l oid zeer vortijnd heeft Het i goeonstrueeird volgens dï zelfdie principe a 8 het instriurK t dat de fijne Ëen beetje erg gezocht l kt me de vrees in het aangehaalde artikel van de Limburger Koerier geuit voor toenemend drankgebruik der Limburgsche soldaten aU vrucht van hun langdurig verhief in Brabant Zfj vinden er hun roem in veel te dipnken dit ziJn ze zoo gewoon En ook totoordeelen b oegden staan versteld over de ontzaggelijke hoeveelheden bier welke xü verzwelgen Inderdaad kunnen zU op dit gebied beiwaarlÜk iets aanleeren van vreemdelingen AU er iets voor hen te leereu vatt zal het alleen xaaw afleeren z n W hebben te doen gehad met Limburgsche troepen kersverech uit hun land gekomen hun drinkvermögen ging al het tevoren vei toonde zeer ver te boyen ün of hunne maatschappeliijke en staatkundige opvattingen veel bederft hebben opgenomen uit de door en door behoudzuchtige inzichten der Brabanters gaa ge betwyfelen als ge verneemt dat de Limburgsche i egimenten een sociaal demokratische mobilisatie propagandaciub r jk zÜn welke weelde de Brabantsche wnarb j nog wel vele Hollanders zUn ingel fd zich niet veroorloven In een van de groote Limburgsche garnizoenen had ik eene ontmoeting zeer toevallig met Mn gezelschap korporaals Nadat Ik roe bekend had gem aakt en allen duidel k was geworden met i doen hadden kwam aanstonds een groote vertrouwelükhcid in het gesprek Men wilde ietfl van me waartoe ik wel in staat was meende men Of ik wilde helpen Het ging er eewt in groote wjjde kringen omheen en ik moest telkens aandringen op grooter duidelijkheid in het omschrijvM van wat men nu eigenlek bedoelde ifcn laatste kWam het er uit de leestafel was geheel onvoldoende voorzien in de kantine Ik had mooi wüze op de Limburger Koerier die er dan toch maar steeds met haar laatstvergcbehen nummer tijdig aanwezig as Ze vonden die veel te eenzijdig Tegen een zifdigheid kon men zich wapenen door een tider Wad te raadplegen vond ik en ik i noemde de Maasbode erop bedacht dat het gezelschap uitsluitend uit roomschen bestond Maar dexe opmerking was r biykbaiw geheel naast Ook eenzijdlgl luidde het vonnis Niija maar dan het Centrum of de Tüd Bwnmin vond men deze in overeenstemming met de bedoeling en de behoeften Er bleef niets anders over dan aan te dringen dat men niet langer zou voortgaan met raadseltjes opgeven Zeg dan eens eerlyk waai gU het oog op hebtl Men zei het Of de Nieuwe Kotterdammer werkelijk onbereikbaar zou zijn £ e Nieuwe Rotter LJ i ü J OO FEUILLETON gaan zmde te blii In plaats van Irma noegen ontnemen en weer heen Irma sprak die waarheid toen i dat je mo vorpUchten zou door ven JAMES CLYDK ftr dat is Irma Nu heel graa r dan zedde Uze en glimlachte tevrecfen Zo waa ondtTwijzeree aan em dorpsiechool had bijna geen enkel verzetje Het denkbeeld van nu eene efln heek vacawtóo uit logeeo en te ga ui lokte baar aan En zoo was het diat I Lze dien avond na het diner oen éxtratje omdat de gastvrouw op Irma gerekend had gewllig met het licrvo grijzo movMuwtje zat te babbelen als liadden zij elkaar jaren g ekond Mevrouw Coolde wafl ec kaplteinswer duwe die van hoar peneioon en een laarrente leefdie en zich Volstrekt niet behoefde te brfcrlmpen Ze wan roedl op loefU d diooh wilde dat niet graag bekennen Zo gingwelnlg uit n er was in het kleine plaatsijQ waar zij woonde o geen geleigjMihedd voor maar zij was vroolijk van natmir en had gedurende den zomer altijd logé s Ook gediurende de Kerstvacaotie verhuikdo zl een kamer het Hefet aaji oen jong melsid niet om bet vooandleel doch om gezelligheid te hebbeQ Op die manier wa jio in kennis gekomen met Irma en reeds eenige jaren kwam Irma ger€g f d dte Kerstvacande met haar doorbrengen en het oude mevrouwtje met haB jonge hart warmde ztoh aan de jeugd vto haar gaartjee met hun hoopvolle iaealeni waar zij zelf nog altijd in op kon gaan lm wa dol op mevrouw Coolde en bracht bij baar altijd pretdge da n dooi Er zijn wel meer roensohefi 0 p leeftijd die hun jeugdS ie ideailen niet verloren hebben onzondler bHterhedd met jonge meisjes kunn i omgaan els eon moederlijke vriendin die tegelirkertljdi nog belangstelt In alleö wat dee JeugdE i En dat zijn waarli d e slechtsten niet Klndli zelde mwrouw Coolde ïk heb een aiaapkamertje voor Irma in orde laten brengen en daar moet jij nn maar genoegen ntee nem i Heel graaff lieve menrouw zei Lize die een weinig vermoeid waa eo ze Wetzich door haiar vrlendielijke gaetvrouw naar boven breiden naar het kleine nette kamertje waaa alleö zoo frisch uitzagen waar zoowaar nog eenlge bloemen ineen vaasje proiïkten I Toen Lize alleen wa diacht zij nog u eona na over de gebeurteoliBKn van dezen 1 Ucht uit o gjntf naar bed dif Sr irmtt heSéir Im S c ze mu