Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1916

No I3 97e PrknaChloor verkrijtba bij C G KROM zooiaag de roomad strekt FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgorioht 1878 OËT ADRES VOOR lËDERËËiV W STIJIMS HAA STRE CHT MAOAZIJN VAN IJzerwaren Keukeng erei Mijwielen en onderdeelen Landbonwgereedschappei en Werktuig en ONS OVERZICHT Weer nu in dezen oorlog voor de derde maal hebben de Kerstklokken geluid nog ivas hun klank met den zang van den vrede Maar krachtiger dan ooit heeft in het hart van het volk i Ieefd de hoop op het einde van dezen bloedigen oorlog Milioenen wachten met smachtend verlangen den dag waarop emdel k de roep klinken zal over de oorlogsvelden De wapens neer Sluit den mond van hetkanon en keer terug naar uw vrouwen m kinderen I Wel staat deze Kerstmis in het teeken van den vrede Gisteren op den tweeden feestdag heeft de Staatssecretaris van het ministene van Buitenlahdsche Zaken te Berlin aan den gezant der Vereenigde Staten Amerika in antwoord op het sehryven an 21 December de volgende nota overhandigd De Keizerl ke regeenng heeft het edele voorstel van den President der Vereougde Staten van Amenka om de grondbeginselen voor het herstel van een duurzamen vrede tot stand te brengen in vnendschappet en geest opgenomen en hetgeen in de roededeellng van den President tot uiting komt overwogen De President toont het doel dat hem na aan het hart ligt en laat de keuze omtrent den weg vr Het komt de Keizerlijke regeenng voor dat een directe uitwisseling van gedachten de meest geschikte weg ia om het gewenschte resultaat te bereiken Ztj heeft daarom de eer in den zin van haar verklaring van 12 December welke tot vredesonderhandelingen de hand bood de onmiddell gke samenkomst van afgevaardigden der oorlogvoerende Staten op een neutrale plaats voor te stellen Ook de Keizerl ke regeenng is van meening dat het groote werk der voorkoming van toekomstige oorlogen eerst na het einde van de tegenwoordige volkenworste OAREL KROPMAM KLCIWEB Il BOUD MlMiwa meil llMi 2 J C SIBBËS HOOGST RAAT 7 TEL 423 I Ijl Giroot keuze Wit en Jaeger Ondergoederen VRAAGT ZICHT ENDING Baitea de Stadqtoorton Naar het Duitacli van CLARA VIEBIG Itefterkt door I P WEÖHELINK VAN BOSSUM met autorisatie van de schrljfstor Naidn verboden 59 Eb dat ia mijn doohterl Zij ging ale beeohenuwid voor hei bed staan Mie ke mijn mya ongelukkig klndit Als kind heeft zij ie Vituedlan g ad dok teri nu ie zij ook noff altijd niet goed bij het hooW zij moet het wel geheel de atcin welke in het begin zoo vB t was geweest begon nu io te weileieo Dfi dipktcT duwdto haar op ziJ Nu Wat schwlde Mirfte wat Ach I lï © zij het wat ff vroeg © miMder zaoht I en siddiering kiende in haar em De doktor hief het boold op hij had heldere oogea in oen eohrandier fpozloht strak zag hij èe vragende aan Het a fer neen neent Hei klonk alsof hij haar toenumwdic Wat wfts die ruw Vrouw Badekow trok zioh bijoA beleedagd terug zij zou er zich wel voor waclriein hem nogi e ois wat te vragenl Maar toe de dokter bl6 zwijgen zijn onderzoek voortzette hetwelk eigenJi sleahta diaaria bestond zdfde utttriMtriiiei oclt cUndfd waneer sioring tin don vod VeTlud n jaar Al laat 4ko plaa4 Mf zi iuuIi h IwMHlf prootitkloJten at a hoi vol fijn mumcM Het ifl hetu 5h iaiumer tlM do raiuWur gterlnc ego TarauieU on dwudnor bet effect min o moer badorft Zoo iulat oatvBogcni wo dA J u b i1 o u ID lcal ibd er van bet Rovuft go l otia p Uonrl Tor Holl I Ike Baasd brengt ona la bmiuieTing oen dor l iikoto of mooéate aoteaa van ett van IW llalïs rovue s Zoo lim we op het Januaui btai oen 14 van do koatelljke blOHOOop aofebe la Halt lidor blijvoo en ordor aohtoreoijvolKeiis looooeltjea uit In t Uedlreii I aat d r op t Zal weti weunctt enz Veroioedotljk U men d zo horlnoering aan praU e avoodon guaatf plaaLi ia de butakaucr gevon Job Des Hing on o de bdcan do bandol In bouwoiatorlaleiii eu brand aboffen alblor goeft dit iaar oon aonUg ohlld met oen plawjo uit dMliolenatroelf De atoomvervorl on cbttotaobo waaocberij Do Rogonboofp to Tilburg zomi onfl oolc oen re iBui kai oder Ht taniig van kleur met oon kopordliepdruk vaneen allergezolilcpst Interleurlj Ton ovorvloe de krijgt men er dan ook no eon Nieuw Jaaritwenücb bij Een geUHlJücoIilte kajendor ia die van G J van Durk boekhandel alhier Hij Ie n I voorzien van oen w ekblok waarop de dagen luldolljk zijn aang ge v Bi on waaraohter rulrote vrü blijft oor allerlei aanteekemngen die een nMnacll gowoonJlJk aan den kalender aio een roaervegelieugen toevOBtrouwt n Bizonder dnidelijke kalender lo die van JCooler on Zonen in kaaastremael klouraol enz HIJ leent zich apeoiaal voor kantoor ta magaaijn Kik maandbkid goaft in tacaohe otjleni en kloeke lottna data on dagw aan en is bovendien vooralen van een memorandum Ten lotto nuMtan wo nog vonnoidon em kalender van de H IJ M die bot laatst gedcomen oodtonJ zijn een veud aiet de mdnot mooio Is Hen re produoUe van een plaageizloht van Gabriel ia zeer good ceslaagd Het fond is geboudon in een zaobte omborklmr tor wijl olke maand oen mooie foto blodtvan ohoono plekjos uit bet land PREDIKBEURTEN ZONDAG 24 DEOEMBER OOUDA Ilamiiinirantsoha Kark lO a n y m Ds P ELDi RING van Rotterdam t Jaaakark 10 n T m Di H CANNEÖIETER 2 n n m Qeen dienat 6 u n m Dl J W BERKELBACH T D SPRENKEL ark Paparalraat 2 n n m Da J E BIJL Lulkaraaha Kark 10 u v m Ds Th SOHARTEN BeveitisiD£ BOSKOOP Ramaaativntaeha Bamaaala 10 n v m D W J WEGERIP nit Oade Wetarmg Had Har Kark 10 n T m Di ZILLINÖER MOLENAAR a j n n m Ds BENNINCK BOLT ait ZwammerdamSTOLWHK Katf Har Kark 10 n v m D F A FRANCE vaagallaatlaoakauai Qoowweg 9 j 1T m en e a u n m Ds P BOKMA ts Schiedam HAASTRECHT Had Harv Kark 10 xf Tm D E V D BROEK Barafarmaarda Kark Gaan opgaaf ontvangen MOORDRECHT ad Hars Kark 10 a v m D J Vf BERKELBACH V D SPRENKEL uit Gouda 25 DEOEUBER I KER8TDAB OOUDA Ramenairaataeha Kark 10 n v m Ds H v ASSENDELFT Collecte voor de Remonstrantsche Broederschap t Jaaakark 10 n V m Ds H OANNEGIETER 6 u o m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL Engelenzang LuUiaraaka kark 10 a v m Ds Th SCHARTEN Liturgische dienst BOSKOOP ad Har kark 6 n n m Da KALUA nit Oudshoorn MOORDRECHT ad Har kark 10 u V m Prop D A HOEKSTRA nit den Haag STOLWHK ad Harir kark 10 n V m Ds F A PRANCE Eaaagaliaatlaaaboina 9 j tl v m Da BOKMA mt Schiedam HAASTRECHT Had Har kark 10 n vm Ds E v d BROEK 36 DECEMBER 2 i KERSTDAQ GOUDA 1 Janakark 10 u n m Ds J E BIJL Kerstfeestvienng Woensdag 27 December t Janakark 12 u m Ds J W BERKELBACH V D SPRENKEL HowalgkaiDiageniag BERICHT Op Mundsg an Dbudax i de Mde Kcntdftien zal deu counint NIBT VEKSCHUTNBN H t e rstv g nd Bumuer komt WowuidagarvBd uit STADSNIEUWS OOUDA 23 December 10X6 Witte Het programma vaa deze Teek be vat heel aardige nummers waarvanwe als de hoofdzakelijke noemen DeOeheimzmnige dood een detectivefilm een heel mooi gekleurde geschiedeniB LiefdeliBt met een heel aardigehandeling Voorts is er oenevens eeneditie van de Witte Biscoopcourant nog een komuoh nonuper Het Rook verbod dat wel in staat is om deoienschen hartelijk te doen lachen Hetdrama dat aU hoofdnummer geannon oeerd wordt onder den titel Oorlogen Vrede bereikt juist et tegendeelHet schynt wel mode te zijn in demeeste Bioscopetbeaters to dezen grnwelyken tyd de menschen het levennog eens extra van den donkeratenkant te doen zien En dat nog wel nuhet hcht in de étalages wat langermag branden De explicateur verduidelykte de films goed maar bij moetniet te geaffecteerd gaan preken ditdoet aan zyn goede exphoatie veelafbreuk Jarudl Wij vestigen de Aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie van de Stads Evangehsatie Jeruël waarin Jeruël haar vienng van het Kerstfeest publiceert Het publiek waardeert het werken van Jeruël welke vereeniging veel voor de voeding van het arme kind doet ten het heeft haar ook nu weer in tstaat gesteld de arme kleinen een aangenaam Kerstfeest te bereiden IZooals de advertentie luidt is de toe gan vrg Een Jubileum Qisteren 22 Deoetnber was het i26 jaren geleden dat de Heer Dr A Hran IJsend k bg Raadsbesluit werd benoemd tot Librijemeester ali opVolger m die functie van Dr D TTerpstra die de gemeente verliet Toenmaals in Xddl was de Librae nog gevestigd m de St Janskerk snaar in 1893 werd zij vandaar ver 1aatHt naar de Haven in de voorInahge Oasthniskerk In de vergadering van Librijemeesters die omdat door de traditie hun iDoUege met dat der Commissie van tToezicht op het plaatselijk Museum is gecombineerd in het gebouw jArti Legi werd gehouden is de Jubilaris door den Voorzitter van beide colleges Ds H van Assendelft bartelnk gelukgewenacht Hij gewaagde daarby Van de vele verdiensten die Dr Van tJsend k heeft jegeus de Librye wier belangen hh met groote trouw heeft behartigd Van Bulk werk gaat er naar buiten niet veel gerucht nit maar des te meer zal t nageslacht kunnen waardeeren wat deze Libnjelaeester heeft gedaan in t belang nzer Stedelyke boekery en dat nog irel uit zeer beperkte geldmiddelen Namens de Cfommts ie werd den jabilaris als herinnering aangeboden en door den Belgischen kunstenaar iTorbei t de Bouten vervaardigden gekleurde teekening van de Librae OUDËWATËB Vrydagmiddag geraakte door onbekende oorzaak de auto van Dr J Boer in brand In een minimum van t d brandde de geheele garage uit 0e auto benevena drie fietsen verbrandden Slechts een motoi ets kon gered worden Door de gunstige wind oteef de villa behouden MOORDRECHT DienstwcifferiBS uit bacfawel Ifej P A Ketel die 14 dezer te Utrecht promoveerde in de i chtsw etenschap deed dit op stellingen wiaarvan er één luidde dat de dienstmeigenng uit beginsel volgens het Ckimineel Wetboek niet strafbaar 0 deze stelling werd zy door één dlir hoogleeraren aangevallen OUDERKERK a d USEL Voor het examen akte vrg e en ovdeoefeningen slaagde gisteren ie Rotterdam Mejuffrouw N C Spoormaker alhier gcvna ZwtuMstbur VeMhuijem üagemaii u Van Putten den 34eii DiMwniber te 4 uur n in uit Leidun VHrtrfikk i om do 2 t uur nMurtfüh aan tn vangub zij Itopen deo 25on I eoenibor dx n tn te pi oi 4 uur wudler te Leiden torug te xiin De route is alfl volgt Loidon Kafmi bin n a foordhrijii hiaaen Keuk3 0baif Uulff nb ek IJmo RUpwetarlag Hooigniadie lo mat WeubrugHr Atphen 3k ada Se uüit Mowrkapetle ïko Hoorn 3e rvHt KoMar nteer Z gwaani Ijeiftevbendani Vaorburg Den Haag 4e en laatste nisl r rai IMil Haagtfcho iiohouw CAPELLE M IJ8EL Mej H C de Mink alhier komt als no 2 voor op de voordracht voor onderwgzerea aan school no Ill te Amsterdam Qrandi MagiuUe da B Mr de la Palx WARSMHUIS Spuistraat t o de Passafé Tel Haat 41 KERSTBOOMVCIISIEIIIIiaEN KCRtraCSOHENKCN 5 De airtand bediraagt pi m 128 K M zoeéat mof em snadtteld vtn 6 Km per uur gf ktopen wordt De beareu 9hxniaeK Aaree Jr en Vawa niMan éa loopers ipor UotA vorg CK dl4m De locH luxSft plaat bij wijee van propaganda SPOBt VMtbaL Waritotri fan TOOT l atmto liet tg r vawi org D lUet rooekleufiguit vooi 4e voetbeiloTfll tiitfiOD eai nogeuaa rearen nHuu goiakkig di n een itink wljQ4i u blijft hal iu g wftt wêmim dao kuiuKii die mooBte wodbstrlJÜMi W4 l dioorgiuic ht boD RECHTZAKEN OvertKdlni IHitrIbutiewel De Reohtbink te Middelburg veroordeelde heden twee landbottwera uit lerseke inder tot f 100 boete of een maand hechtenis en een derde tot f IBO boete of zes weken hechten wegens het vervoeren van roode 8taraardappelen terwijl dit verboden was oor morg o ooiBpotltie wedÉAriJdcn voor N V B OU O V B Olymjiia ca T Advertentiën Kaloderma Zeep Eau de ColognaZeep Lanoline Zeep Lanoline Eau de Cologne Impbriai BIJ 12 Fa Weijep ft Hoefhamep OOÜWE 135 TEL 3S P zliu beWMi vrij Ooud moet C ootvaiie ia Als het doorgAM wet WIJ nog niet ftedoovea lio ol irïluwi inet kraclit aan het torrein gewerlit wordtoui het voor alle wodatri l o pc jbaarte maken kan Ciouda mot loudJe elIL icugoed ttguur atoanr tetgm V J C e welkloppen ookl Aiphea moot naaT Volks w b h Ml nwet oppassen waai dS Wwr baartH i teTii eniicheit spelen enthuMast Up het ÖpoMtorr jii een vrodetirijd tio wel al doorgaan Olympia 2 T O P 2 oeote Koopt Uw Voor len KöTBtdag heeft l mpia eeo vritonictBcii pelij kO onUnkketing tegaa Goudai I Gouda kbI wel met haar oude elflal opkouMüx Oljroipia veirschijnt hoordieii wij m eokele InivaJiters wet jonimer een voUoddg 01 mpia voel v ei zoo aardig geweest Meer geeft het program ma voor MaaodacT niet leslel Iw inM tij i MiD Mi 200D Voor Dinsdag 2ea Kfvstdiag heeft Olympia voor haar 2e etu 3e elftal viiendRohappdijke oiatmoetiogcii tegen het RottordamBcho Pro Patrla Om 12 uur speelt Olyrapla 3 tegen Pro Patrla 2 een gemoedelijk pairüjtje om 2 uur trekt eeo Olymii 2 t eu Pro Palria s eerste op Dat kan wed een goede mi iiK etlnig gevea P P Bpee Ie klasse Rottend V D en kon wel e OM met de zege gaan strijkenl Voor den G V B oKKt A W naar Alphen 2 T ü P 2 naar Schoonhoven on Gotuda 2 na r de Zwaluwen In de eerste ocutmioiodng zal A W lu Alpheq er vel oodierigaaa bij de 2 aodiereD geven we den mecMten kams aan d e bezoekers Verder A W 2 AlplK9ii 3 Het weer sal echter voor aile 3 dagen iDoeteci medvweri Gaat het regienen dui bestaat er veel kans dut demooio kleurige bUjetJee voor oleaMndaJ hebben opgeliafi fcnl Waadeitii Hen a 4 Q ur ihm oir a ch Naar wij venHmen zullen eeolge leden van die LeLdsdhe BportveTeendiglngi d 1 de heereii vsn dier Molea RoniJbaut Laa Dames die op de bak en braadproeven onzer koks geproefd hebben hoe heerlijk OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS IN DELFTSCHE SLAOLIE smaken maken wij attent op de recepten die voorkomen op pag 32 en 33 van het receptenboekje der Delftsche Slaolie Wy herinneren hieraan met twt oog p de Aanstaande Feestdagen binnen dringt De oliebollen i n dan ofc vèl strekt met vet wel croquant en van een laooie liclitbrnine kiear Tal van xetuigeoisMn in het boekje mak n er Welding van dat de Delftsche Slaolie aeer zuinig in het gebruik is v l under mUm gettt dan andere olifia met spat en geen onaangenamen geur m de keuken verspreidt Deisdie Sdadié vDOr txikken en braden wwr sla en nayomlM In hetzelfde receptenboekje staan ook recepten voor Tulband en Krentenbrood op pag 34 Verder bevat het nog vele andere recepten van den kok der fabriek benevens aanw zingen voor het gebmik Het is o pm e r k 1 IJ k stMt er in het recept voor oliebollen op pag 32 dat hoewel de bollen m da olie zwemmend gaar gebakken worden toch de olie niet naar HET RfiCEPTENBOBKJE DER D£SLFTSCIIE SLAOLIE met bylage betreffende het gebruik van Delftsch Flmtenvet DeHa wordt gnit en franco toegezonden aan iedere belangstellende die het met vgraeUmg vM dit blad aanvraagt aan de Afdeeling Reclame der Ohéfabrieken Calvé Delft te Delft m 55e Jaargang Woensdag Zl December lOIO GOIMIE COIIRMT Verschijnt dagelijks ItA beh x © Zon n Feestdagen PRWS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelMks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten n Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN f Van t 6 gewone regels met bew nummer f 0 56 £ Ik regel meer 0 10 B jj dne achtereenvolgende plaatsingop worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedmgen per plaatsmg v n 1 5 regels f0 3 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote lettets en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 8 ïïitgeyeriGl A VBJSÜÊAS EN l OON BERICHT NIEUWE ABONNE b dte zich met ingang T B l Jan 1017 roor nunstena een IcwartMl op dit blad abonneeren ontvangen van tot dien datum verach inende nummers GRATIS De abonnementaprUs bedraagt ƒ 1 25 per 3 maanden of bti wekeltikgehe betaling 10 cents per week Met het Kelllustreerd Zondagsblad met gratis verEekering tegen ongelukken 1 76 per kwartaal of 14 cents per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau door de agenten en de loopers DE ADMINISTRATIE I I mvmmm mmm sBBÊmÊÊmsÊm ling ter hand kan worden ij nomen Z lal wanneer dit tijdstip is gekomen met vreugde bereid zijn tezamen met de Vereenigde Staten van Amenka aan deze verheven taak mede te werken Oostenr k Hongaritje heeft in gri kui geest gehandeld en een nota overhandigd waarin de hoofdzaak ongeveer op het volgende neerkomt De OostenrQksch Hongaarsche regeenng stelt er in de eerste plaata prys op te verzekeren dat z harerzyds zich door denzelfden geest van vriendschap en tegemoetkoming die m de edele denkbeelden van den president tot uiting komt hy de beoordeeliDg van dezelve heeft laten leiden De president beoogt een grondslag te leggen voor het herstel van een duurzamen vrede waarbij hiU de keuze van den weg en de middelen nlei wenscht te praejudicieeren Ook Zwitserland heeft een nota aan de oorlogvoerenden gencht en een blad dat te Zurich verschiet weet te melden dat ook Nederland een gel kluidende nota aan de oorlogvoerenden zal nebten Zelfs Nederland I Misschien zal men vragen waarom onze regeenng die toch het belang van deze poging moet en zal inzien niet zoo spoedig mogelijk en spontaan deze daad van Wilson heeft gesteund namens het Nederlandsehe volk dat onder de ellende van den oorlog lijdt en meevoelt met het leed door den kr ig geleden Maar e i regeenng moet men bedenken doet nooit iets spontaan en de onze is bizonder voorzichtig Wtf komen a t id achteraan als we nog komen Pe Zwitsersche nota mtusschen zegt oa Hft hoogat Vexdittatel ke parsooniykeimtiatief van president Wilson zal een krachügen weerklank in Zwitserland vinden Trouw aan de verplichtingen voortvloeiende uit een stnkte onzj digdeid in gelyke vriendschap met de staten van de twee in oorlog z nde groepm als een eiland gelegen te midden der branding van den verschnkkel ken volkerenstr d en in zJi n ideeele en stofiTeliJke belangen ten sterkste bedreigd en geschaad is Zwitsertand door een inmg verlangen naar vrede bezield en bereid met zijn zwakke krachten mede te helpen om aan het eindeloos leed van den oorlog welke het dagelijks in aanraking brengt met de geïnterneerde zwaar gewonden en geevacueerden een einde te maken en de grondslagen te leggen voor een zegenr ke samenwerking der volken De Zwitsersche Bondsraad gnjpt mitsdien deze gelegenheid met vreugde aan om het streven van den president der Vereenigde Staten van Amerilm te ondersteunen H zou zich gelukkig achten wanneer hy op welke bescheiden wijze ook voor de toenadering tusschen de in oorloft pijnde volkeren en voor het totstandkomen van een duurzamen vrede werkzaam zou kunnélii z jn Oostenr kschen schepen de weg versperddoor ten minste zes v andeli ke torpedoJagers B den doorbralék kwam het toteen hevigen artiUenestr d waarb een dertorpedo jager van de geallieerden in brandywerd geschoten en bleef liggen terw l tenminste dne andere van dichtbU vele maten getroffen en op de vlucht werden gejaagd waarbij xich een torpedojager bevond vaneen nog grdbter onbekend type Van de Oostenr ksche torpedojagers wci d er een tweemaal getroffen in dan schoorstee en een tweede eenmaal in den toren Ëen man gedood geen gewond Het benoht is als reeds gemeld uit Weenen tlng waarbij er grimmig can leven voor ttfteii zou wojtkn gövochtei hom sEuWto Len inilltalro betiU ting zou ook geem blyvendü zekeiheid geven Do Vonrfagesi partij zou Op woerwraak blijven xirmon Alloon een vrede berustend op een ver bond van volken kan zekerheid gcrven Miuilater Bonar Law antwoordde dat er geen blijvenido vrede mogcli was als éa vrede werd gefloten op den grond slag van een zegevierend Dultech leger We wachten nu nog 95 de Ententemo gendheden die de nota vm Dultschland en die van Amenka beantwoorden moeten Wel moet de Russische minister van Bujtenlandsche Zalten Folcrowski aan vertegenwoordigers van de pers verklaard hebben dat de geiUlleerden Wilson s nota volledig Kullen beantwooHlen maar weigeren diens voorstel te aanvaarden Qemencd Oorloganienwft ROEMENId LU bet onderzoek van iK t Duttstdie niiUlali ti iMietuur vaa KocineMë ia volgens eeu Uorlijueoli rapport gie4jl keu tat de i jtgeleolien een vigtti uuumiUi lo mdN i voorzitt trschap van koleuei i tiomeon üun i ngelHcben uulitairen attaebo te Boekaretti iR l ttn gev otiuit iin t het bepaalde doel itotlueenifch n omzijdig btzU van petroleimioniionituiiugiLU te vüriwtlen lx ze VeriuellitgUH omuiuwii ing uiei geweid aan het work tegen litt uiiüJuklitlijK e verlangen en bovU van de Koeuicenuche il geeiing ij giiig nnet de grootste zorgaAn hei werk oui de Dultacb s het gebruik van de petroleuiudbFouuen te beneuien Zi traolKie de pompwerken en maoUuifhallen met deu grond gelijk teiuakiii Jlrt ergst is er verwoeei op deonderuenimgen te Uura Ocuital Mo aan een Nedifiaiudsobc MaaiUwbapptj elioori tn Morifbt die iu hoofdzaak Amorikaaii solie en Kcderlandsdi be it ia Oat nietde gelieile petrol euut imduetrtt is vejiildd en reumicbtige beziKingieti va neiitraieiite loor zijn gegaan iu uitaluitend te danken aan bet aatA ojidringen van d Duiische troepm waardoor dt li ngedaebe brandflticiiteTfl midden ia hun vandaalvohuws k weirdKm geatoord L m groot deelveh dull voorraad alsiuediu van de wei itmi kondien d Duitechent redden oa dat het doel om do UuitaoherS van het nut V on de overwinming in Ko a enitS Ut beroovoo met ia gelukt vooral mi eendeel van bet verwoeste bedrijf in betri kclljk korten tijd hersteld kan worden IntusBcben is de wölvaart vau een doorde Lntenbe m dou oorlog gedreven landop de zwaarstd wijze geeUiaad en onzijdlgf part cuJier bezit noodeloo en booawUtig venucftd Het iMJrtuur van de Int Itiun Petrol Mij te Oura Ocuitati meent dat omtrent deze schade een v ooraifgaande overeen kornet betreffende de vergoeding daarvan gosloteu zal zun aHhaiis aeior zekor een recht 04 scbadöveTgopdang boetwt BUiTËNLANDSCH NIEUWS In loonden zyn alle nünisters van de overzeèsche gewesten tot Mn conferentie te Londen uitgenoodigd In deze samaikomsten zullen de oorlt awganisatie en de vraagstukken na den oorleg worden besproken Misschien zullep da vcBto ministers ook geraadpleegd worden éfer de vredesvoo rwaarden FBANKRUK Do Senaat heelt de geheime zittingenjjeèindllgd en nam een motie van ver Irouv en In de retgoering aan met 184 legen 00 Btcnuucn De Kaïtter hoeft een merkwaardig wcteontwerp aangtenomen dat ten doel heefC de ontgiQulng van staatswege vaa de verlaten gTonden Door het wetMiUwerp kuiineaL eetb 30 000 H A 10 cultuur worden gebracht De venndokten zoudtrai bif i ni oogeft kunnen helpen nadat zij een opleiding oor dit docd liadideii genoten 1 Ie etrkiaringen van dKni minifftfa werden zeiv toegejuiuht De Mnister deelde aan de Kamer mcdie dot hij het UKt dkm opperbefvedhebber was eeue gewotdten over het bebouwen van girondi dkwr soldlatcn in do zone aan het front BNQBLANa Do 1 n Jeche algevaairdlgde L Bmith apitk In het Laigerhalfl over dien vceOa Hij hoopte dat de nota niet zoo go Bteid zou zi o dat de xamii gven voort gang kon hebben Het ia van 4ot hoog Hte bellang zei hij dbt dta Duitatobe voor Btellen bekand woxdBn Als do 001 log nog een jaar dluuft zou he4 Duitsclie volk hongersnood en dood legemoet gaan Oeen volk zou dat vooruitzicht verdragen als bet niet gelooft dat voor o i edel doel oorlog voer De Dui 3oberw gctooa en daar wae Smltb van overtuigd au voor bun beaitaaa te voohten Modit hun uit d x pr8te41en van hun regieering blijken dat zij mo ien lijden en storven voor oen agremievo politiek dan zou d e cntonto t n groote overwionüig hebben behaald Smith la n jaar tangi aan het front geweest en weet dbe iets a van de gevoelens der Kngeladie midaten Hi wou zei hij dat de vredio ndet zoozeer van de kranten afhloig ails van de ntcnechen d e in den oorlog ze4f zijn Ulj waa er van overtuigd dat het le per te volde nage noog als één man zou Btcuuncn voor een voorated om een ernstlgo poging te doen oni de partijen tot elkaar to brengen inite Engieland zijn verplichtingen kon vervullen Hij hoopte niet door den eerete mlnls ter van laOiartigbeid besfohuldigd te worden al liij zolde dat het vooruitzicht van ooiï nog langen oorlog van uitput De minister van KolonKn heeft de genoodigden een nader telegram gezonden luidende JDe regeenng beMgt geen gewone r kaconferentie maar oen bizonder oorlogsconferentie Daarom noödigt ztj uw ersten minister uit een reefts vergaderingen vau het oorlogskabinet bjf te w men teneinde dringende aangelegwheden die verband houden met het voeirtietten van den oorlog de voorwaarden waarop wij in ovj rl g met onze bondgenooten er eventueel in zouden kunnen toestemmen een einde aan den oorlog te maken de vraagstukken die zich dan onmidd ll k xuUen voordoen te bespreken Uit hoofde van de buitengewone tó entie en het belang van de punlea van behandeling hoopt de regeering dfft het uw eersten minister mogelijk zal a Ji niet later dan einde Febr ter eonforeiMlie aanwezig te zijn Waarschunliijk zal een voorloopig antwoord van de geaHt t c td e VCTe e hBnwa Wat den str d betreft deze is hoewel niet bü onder levendig toch heftiger geweest dan op vorige Kerstdagen In het westen z jn het voornamelijk vliegeHictiea geweest die van zich deden spreken In Roenfemë bleek de tegenstand van Russen en Roemenen krachtig d verdediging van Filipt ti duurt reeds dagen en is nog niet gebroken Filipeati ligt aan den spoorweg BuzeuBroita Evenzoo komen de centralen niet vooruit aan beide z den van den spoorweg BuzeuRamnicul B Ramnioul in het N van Walachlje hebben de Dtiitschers SfiOO Russen gevangea genomen wat ach nt te wijzen op een doortastender offensief BINNENLAND Voor den Vrede Sympathie betuigingen aan President Wlkon Do volgeiidg teloigrammeni Van trympa tbiebetu ing zijn aan preeident Wlfson verzonden De Nederlanded In de Dobroedsja is de zaak van de Roemenen hoipeloos Tulcea en Isacea z Jn in handen van den vijand soodat daar weinig meer te verdedigen blijft Omtrent de actie ter zee meldt een telegram uit Weenen dat ïn deia nacht van 23 December vier OostenrUkscfie torpedojagers btj een inval in het kahul van Otranto twee gewapende bewakm stooméchepen tot zinken gebracht In den artillenestr d op den terugtocht werd den Feuilleton hot was toob © en dappere vrouw do oude Verwohoon id zeddó hij U weet hettoch al beetè vrouw Badekow waarom90Ü ik u wat wtjSDiakeni Het ia geenziekte He4 zi ajinplouilcm i jelfee in zulke omstamcHgih edciij voorkoiiii cii bi ieman die niet iu normalltti g y BHielijk too stand verkeert U dtoobttr heeft heb waterniet Maar zij moet een kand rijgen 1 n we tame41jk gouw dat bij het méiaie auidaohtigi opnam zijn hand nueens bier diaa eens dbar legde zich diEUu na bukte en naar icia luisterde vroeg ZIJ totii weer Wat sobeelt haar dan Is zij ziek Lrg ziek Aoh het is tooh het water niet Vraag me zooveel Ik zal vragen En toen deed hij eenigo vragen heel kalm heel zakeli vrsgcfa zoo natuurlik dat zij zelfs die boerin te onomwonden waren Zij were bleek en rood Maar wat maakte hiJ voor onderscheid oi daar een anne ddeneitinaagd i ot Mieke Bad ekow In wai het eigenlijk zoo niet goed Haar moeet dat toch heel goed zijn Vrouw Baiiekow v gat au geheel dat zij hxsQ eerst zoo jong had gebonden Het was geen men het was ëlechts eiHi dKricter Zij werd kalmer dé pijnlijke vertegenheid sehudde zij Vtui zidti af ZIJ kon er editer nieta aan doen dM tuMU stem bij het antwoorden heelde d t het haar ia dio keel wilde blijven eteken maar zij kon allee beantwoorden t nminate zoo goeA aje zi het wie Veel wist weHaiwaar nl Aoh had zij toch nMutr b ter op Mleko gepaet Zij had veol veel beter moeten oppoKsea Leed en zelfverwijt verhief zich In do moeder een aanklacht tegen zidiaedf zoo hervig éaA zij n eende het niet te kuimen éka wa Al i moeitevol veroverdlo kracht wae niet geiiQ g Met een jammerend Het Is t wiUer nietwaar Aoh zeg toc het water I U zegt het toch o £ t het water ilet zij z h zwadr op den otoe bij bet bed neervaJIeiii Toen mun de vreemde dokter haar koude ha en hWld ze vast in de zi e Ten rlucbtigie glimlaoh ghed oveir zijn gelaat het was bi gn applg zooals de oude vrouw siioh aan het waiter veM klampte Maar hÜ werd weer èmatig mlj niet meer buitenshuis wagens Zulk ecu whandaal Ik zou het mcnscb kunnen doodslaani Ak ik maar wist wie hot Is G Ï9tierenAvond dadelijk zoo toen Ik weer bij haar wo en dè dIokteT weg wa hi ik den ganeohcn avond met haar e epraat je kunt je toch voor Htutkm hoe en Lemti ook Moeder zegt nleW Maair ntij hebben baer gevraagd el göVraagd wat wij konden totdat Gottfried ze ide dat we nu mocAten ophouden Kn zij aolieen het njet eens te woten dat zo in gewgendto omfltcundif eden iff zij g oeft e r tenmlnate niets om Toen Leno zoo huilde zdéa zei Waarom huil je toch Wat moe mm van zoo iemand denken I Diei geboren Sohellnack aloeg do handen to elkaar Johann Uet het hoofd dieper zakken mi lag zlju voorhoofd op bet blad van do sohrijdafol Hij zeide geen woord hij haalde sleobts snel adeoD Zijn vrouw zaïg hoe aijn bneedeiacèoudiers steeds heWger op en neer gingen Om God wil je huilt toch niet builen om d t mecMch Qrete wao buiten zichzelf Zij had haar man nognoojt zien weenen en zij hadden toch ook reeds treurige diD en beieefd het eerste kind by bet tanden krljgien verloren Dat trok hij zjdb dus zoo aan l Zij legde haar ann onr zijn soboudeTa haar blownd gezicht kre g een nadtn kehde uitdrukking wat kon w gcdlaan worden om Jijtmmi daar overhewii to hel p i Ati niemand niemaind het bemerkte dan wa hM tooh ntet zoo vreeseJijk ergt Weet gdj wat Joüaiin zeide zij overredefkd we zullen eoei met den dokter sprekwa vanmiddag komt hijweer Dan nemen wij hem een ondwlütiuden Voor ild kon OHn alle gedfum krijgen imAer taoet maar wat laleo aptia gen Dokter Hlrsetom moet een knappe zwggzame vrouw voor on zoeken aoh de dokters heiibeu altijd zulko liodm aan dio hand waar men Mledo kan brongen Wij zoggen dan dat zljqp reis is Im dao atë allea voorbij 1 komt zij terugi ateol i nietu was gt beurdl Dat klonk vertroostend Ve huizo BMcdcov was een huis van rouw Dat wU ogg i van bulten zag men er mets ten de luiken wapen met oélotep nien ariil droeg rouwkleederen maar er heiersohte een akolLgc stilte een droeve zwijgzaamhad ia hot oudio ataui huie evenails bij e p stiea fgeval £ n toch moest eon niouw livon het da ioht zien In het reolrter gWeeite van het huis zat Johann Badtkow voor zijn oylinderbtireM jEcMb arm n op heti ultgetrc ken blad gieleund en zijir gezicht in Be handen vedixH en Zi vrouw atouA bij hem en trachtte te troosten maar het rechter woord kon zij toch niet vinden W e weet o het waar i Owtien is menr sche4ijk de b ewdMo dokters hebben zich wel vergist Gottfriedl om wicne oordeel jo zooveel gie ft zeg het tooh ook zij weten jeen van alleni iets Die weet iiet wei I J hana hJef zijn hoofd op een keek zi a vrouw met een vertwijfdenden büfc a ii God Johana trek het je to niet zoo Tg aani Zti werd knofvig Daï het toob niet goed met Mieke zou afloopen heb ik altijd wel edaobt Zuo n suf menscb Wordt maneielc iAb te op do jaren komt I Die Mduutde I Johann stounde Ik kan nrfj miet me er laten zieli met den vinger wijzen ze one na Ik rek hl r vaodaao Noen hier blijf Ik nle lh kan Johann bie het hoofd op er laf eoni ge verlichting in zijn diepe zuchten maar dadelijk word zijn gezrdit weer bozOrgd Hij vormioed dten blik zljjoet vrouw als of hij zioh voor ziohzedi moest aiëlhamen In toet kiudi zei hij zacht wat doen WIJ diaannicdie God ja dat ougclukeiwurinr Ja daar me te fl V Het v tord Grete nu tooli ook benauwd Dat wae een malle geeoMedö ndal Zij zweeg oon oogonblik radieloos Men kan het wurm tooh niet ecnvou dig wegamljteai ael Johann Badtokow 90mber Daarin zou iK nooit toeetcmlaen Hij hief de gebaMfe vulatonipwteen vloek in de hoofftei en liet zo daamai zwaar op 0 talei neerkomen fcr blijft niets over cwe oweten den lummel nog wat geven en hem bepraten dat hlj Mieke Badekow zoo gauw mogiolgfc naer hot altaar geleidt Hij sprong op zijn betraande oogcn waren met bloed doorloopen hij zag er uflt alsof bij nu wol iemaad dte nJet deed wat hij wlldte met vuisten zou kunnen neerslaan Vcrflchr t greep Grete zijA arm Achwat Johann dat moet ja niet doen Datzou de reinste onaln zijnl Dan zou je jeeerst reoht blameren en de heel © Uuailio En wte weet wie bet ia een knecht een dfaffkKinerl dat mafï te met dat laat Ik niet toe Wordt Tèrvolfd