Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1916

hl die zeit zoo u iorat alon£g te op zi baal en dK ztcb met de mitwte mo te geeft om Me zujver te spreken Tai van dialecten zijn er m ooij land en er ztjo er bij die ve onaaogauunes oel loelijkor es veet onbCtttbaaldt 1 iten de eigenaardige bebbettjicbeid van den Indo Het paiRotterdamath ot AmBterdam wA het geotfccteerdt Haagsch u in xija wort miëStihien veel crgerti er dan bet kromme an de lu scbe spreekwijze Heeft men weJ ena een Dordtenaar hooren spreÉcen Ia het niet meer dan tMr wat taaltje Se or uitslaat Fu dat terwijl aa oniderwi a ioaoers zoo juut heet en liet loduiche zoo gebrekkl 1 Spreekt een Holtandscdie kiaderraeld beter baar moedertaal daa de ToAikbe baboe het aogeloerdB Nederlawtocbr Wij betwijfelen bet ten zeerste fn wat de manieren van db lodlacben betreft waarli c kan een groot do van Nederland daaraan een voorbeoid nemen Zij zullen olnaner die grofberid die brutatiteit aan den dag k K waannede een oetr HoilaiMt zelf traoht Ie geuren Hufl geeat w voel genroe er vaei subtieler en de eigenaardige Ooaterache zacht held beiibeni velen gc rfd Het komt ons dan ook voor dat men op het Noderlaodn toOned zich tieel wat kostelijker zou kunnen vermaken eo miiSB en heej wat meer nut Miehtt indien daar eens het Hollandse aan de kaak werd gcetedd Hebben wij ons Diet vormaaiU met de echt Araaterdaotecbe kluchten die eigenlijjt veel grooter aanklacht waren tegien h banale Ameter De Indo is eonraaal de aohtergMtelde De geest in IndÜö hoeft bom bet gevoel g givcn dat hij altijd maar met oen oog wordt aa raieti Het zou een be wat belangn er eit voor Indid zi wamiet meu trachtte dien geest te verandisrcn m we icbt dat het TOor bet tWioud van onze koloniën van meer betockenls is dan het aanschalfon vam eenig oorlogBöch pen Wij zijn hier in Den Had dag lijka in de geÉogenbt d het gaVrui te ras te lee en konoen Ntaimer heoben wij iets m hen ontdekt dat niet zijn weerga vindt bij de Hollandiers Het to een wbandelljke zedtoveiKohatliiw wanneer wE ons boven die menscfaen zouden witleo atM len Voor Tndi i de vrede aieiUg zeergewenscht Maar daarvoor is noodigi dlat dd dlrerse rassm e k ar zuUen Wij doen dbaraan niet mede omdat wij hot onverdiend en booget onliobbeiljk vin Wat IS dat toch voor eboootade die men nnj vanmorgen beeft felwadtt Heiwas a schuwelijk £ at H wateroboooMBi kindt Meik IS op bet ooBenlKUk eAdkiuHD en men maakt watctt iooolails 0 maar beU n niet toeer Catbenne Wat te dat voor ean oudje datnnj heeft gewekt Catberiuo is werngffgÊMA on bofomeu La oMken Wij hebb een bui houdster genomen Er zija geen dienotmei9 ea meer te kriwent Aan het 2d6 ontbijt uoppsfde dajeugdtge Henri Fr waren m o a w t c p ntaar xoo klein dat te bijoa nioMi leken Dat zi a laosneiea uit Boulogne aaide de vader man verkoopt en anderemeer In den loop van den éag toen hij een vriendiDncCje was gaa opdoeken a aarmede faij bij ijn on 3 e verlof had kenote genMakt vert kle haar coiuderge hem dat mile Jeane werk Uj een flr B waar rutri erhaiKfaoboflmB Toorvlieger werden gemaakt BtJ het mlddagtikal gin bij tatnelijk uit zijn humeur aan ta ei eb pruttelde Maar er bier niets te zlent Het Zijn oudere legden hem tom uit dat men betzuinigde op de electrkiteit en dat er van elke drie iampok twee iKutem gebruik waren geeleid Na ztJB koffi i wensdite hij uit U gaan mar de boulevards maar kort daarna Icwam hij wanhopig ttrug en wond zich ob u Dat is alsohuwelgk I Um ziet nlelslMeu moddert in do plausen Ën ik botiwel auto s gezien cUe mij vildec oowefnjden maar geen ikele dto my wiidenmeeoeimn hn hij rieip verontwaarfl d uit Wat IcMt men hier oCh vooreen leven t Is om geen voet meer tö etten in Pari Toon verttlaardo zijn atotièet op o recht Verwijtenden toon en zeer erMtlg tot haar jongen dSe ver terd was met de mtlltairo eereteekenen Wezenlijk Henril J dwrt of niet begrijpt dat er eorloff iel nige kusv ereoniguigen in de e eea kei b ben te doen Coocentraöei en kunnen oBÓar de meuwo KhesHet ntet worém ingediend l n ij de drie vrijaiiHiige b wden zelve sameoNnoHmi wat w geen huoner aal weoeohen Um aal dus overal moeteo fitsen hier lu twee daar in drie vereenigingiett of secties dS © bij de verkiexiagen Q et samenwerken Ligt bot ai t o dm weg der Vrijainnige Conoentratie t ëg te ovwj gen of zU niet bi de voorbereidiBg biervao eeSËige farineole Meng zou kunnen gwven N Ct ZATERDAG 30 DEC 1916 Tweede Blad Iter overweging Brieven uit de Hofstad cccu kÜMidtiflii zi a de Keratda m At jur met iete Bwer opgewektfacdd g ierd daa de taaUCe jsren bet geved wss üeéruk Aeo de üjiaoaaHMBA eótax ook op bel NadarlaoKisobe voUt o ent m web wwff eer grooier en zwaarder dao kleiDer ea Ucliber ewordKn an r bet mMkkead vpi bogen uasLT óen ierag effr van den vrede beeft eeti weialg berad n iQS d rugcai nu eiodelijli aJttiaus een wrate Uobtatraaltia rail oilzldtt dieuurop gaat gLimpen h d het nteaaobMi h rt is 200 hciu geoê zich aan de zwaicsbe sferoolialoï vifurt te klunpen wanoeer hot gedooipeld 1 mfHoaj t Vandaar dat het Ktraiftwt hetwelk is duizenden gezmncai gevi rd wonlt wet lidH to ieto VTOolijker stemming 19 herdacht dan de beitfe orig e areu H t ta dgen BfiËg dèi ook in taj van geziDöen waoahot g nt ohe jaar naar geeai kierjc wordt onigittzim toch dSt ty pisch korkfee in eere Wijït Er gaat ct bekoring uit van wijze waarop dit ïeeet wordt gevierd De Uinderon op wie oen dtovoto omgeving zoo g aiakkeiijk vat heett hebben een moeilijke keud h tuineer Ij te kiezen hebboii tu ohcu JSinterklaiee eor KerolMetvtering Deae beide eouourreeren ak wij het eeae minder eerbiedig iDOKeii uitdrukken al stade vete jairea met ettaar Omdat ze zoocHcht op elkaar volgea I0 bet te begnjipw dait èa oudKir beowaar beJ beo ze beidie to vferen Pr zijn huizen waar de vreóe ta dlon lia word bahouAni cbat Itet ewie ja r de goetie Sint met zija aanhang op bacoek wordt gemviteenl en het volgen ée jaar éo Keratbootu zijn entréé luaakt Op wijze wordt otui aller viMlangeu op tiin tijd tegetooe flekooien Het Kerstfeest bIuU het jaar a De vrodeasteniaDiiig dSe er bij behoort is de mee passende bij die wiasetiag Heiaae ifl die atennilag laateto jaren ivreoé gestoord Laat od aitleo vunff hopen dal ilj het voig nd jaar weer zal ever heeraeheo on dat zij voor goed haar I aaki zal faeMieii heroverd Van vrwJe goeproken juist in deze Keretdacm deed Ei een gevat voor dal niet allodkui 9cii ie en allesbehalve een vredig karaJttt had In den aoiiouwburg is em siuk uitgefloten en uitgejouwd Zoo Iets iuMnt weinig voor liet Nederlandsohe publiek ie niet opvliegend genoeg oni zioh zóó te vergetón het Is te nuobter ca te v T8taiid om zkAi op dergelijke wijze to uiten Maar er is eun ded van bet Nederlanidsobe voOt dat met alleen het koefe Wep t bloed in de aderm beeft doch ook een dbel vam het meer giepaaéioneerde uit het l d waar de ison ontwaakt Atlai hebben de tooneelstukken Me betrekking hoblx op In dil Indbche persoom raskwentiefl tm MaanAlK him it V tm kvMd MMd gtaet Wli berlumerea ar aan bn een man Jfl wijlen Mr C Th van Denreater zicto togwi de rdtkfcig va sonimi ge tukken herft verzet ca geweaen beeft op bet verkeerde ja zelfs het gevaarlijke OBir tto Induacèe gcrvo ligheden tekwetwih Uoar micia giutf door Aa stuikken op te voeren eoi telkens kwamen or nieuwe bij Nlu sbijBt or een de grenzen zoo 4M te hebben overeohredcn dat het van ds zijdle der geraakten tot daèen is giekometi Het Is en eereWn keer met een aiseer a goloopcn doch wij Itopen dat in het gKwai emwaartwlmwing zal blij ken te liggen voor alle verd re stukken Ieder Hagenaar kflut type van den tjohtgediito d e ate mikpunt to ghOs tigiheden di mt Ieder woei boe dcaenMDsc en ia vede opzit ten aieer te waaf rai zijn en duMalijk toonen ai ao4UUt nl t achter te zijn bij do blanken Inlegen deei zij bebbcn some zelfs eigenscfcap pen dS i hun een voorsprong ge en Baar naast hebben zij oenigie uiterlijkheden die licht lachwekkend zijn voor hem duo er niet aan gewoon iri Het ie een dunne ktinet om daarmede pea loopje te nemen Hun g c rekkige spreektrant i heel gemakkelijk to persirieenn De Hollander mocht zioh wel eeiw afvragen of hl t recht hoeft daarop aanmerking te naaken MWETy HTffllllfllIF begint Dinsdag 2 Jannarï s morgens 9 niir met de bekende verminderde prijzen in ane afdeelingen LAND EN TUINBOUW i Het adMoran van Graahuf Het sohenren van grasland Is een zaak waarop vooral thana maer dan in normalen tijd do aandaabt dor landbonwera gt nkigd mag worden De Misdster vraagt een grooteren verbouw van landbouwprtïductm 8 ieciaal van granen en peul vruchten tanelode voor de voeding van memN m vee zoomUk mogelijk afhankelijk te zijn van bet buitenland Nu treft het wel ongehdikig dat juist uu wijmeer dan ooit op tmae elgtzi productie aangewezen zullen zgn minder meat disponi bel U lang niet vokioende sdfs voor een normalen laat staan voor een tnut ng tnonen oogst Door wijzighig van het iiouwplan aartkior wij met onze pro ductie meer dan te voren zullen gaan m de richting der teelt voor eigen behoelto moeien wij in de eerste plaats aan die meetbehoefte legenwet kotnen Maar vorder kan dit ook door adwniring van a land Hienkxn krijgen we inde zode heel wat planlenvoedsel voornamelijk stikstof welke hv den vorm van kunstmest thans aoo duur betaald moet worden in die voor de te verbouwen produkten gereed komende bouwvoor honanlge graslanden zullen voelecrbe jU md henen te worden oor den verbouw van hakvruohten namelijk diaulke welke door onkruiden en mindern aardige grassen Merk bezet zijn Do teelt van bakvruchlen taal een doeltreffelide beatrij dtaig toe Op zulke gcAdieurde gnmden kan men m het derite jaar haver verbouwen als dekvrucht met gras en kla ver in een doelmatig mengM als ondengewas Aldus heeft men dan e m nieuw grasbeetand verkregen van betere hoedanigheid en goeddeels vrij van onkruiden In de Medodoelkigen van het Cen hraal Bureau van het N L C No 0 wordt ook op het nut van gnialand acheuraig m deaeta ti gvweaen de voor deelen zijn zooala wa zelden meer voed sel InaonderboM voor mensehelijk ge brulk en naar evenredlglieidi een gorin C behoefte aan kunsbneatstoffen Landwera die hun graahuid niet kunnen missen omdat ziJ tooh reeds te wdnlg hooi winnen geeft bei maandhlad den raad om voor het volgende jaar eenjarig gra en klaverland aan te leggen Hier toe zou b v een doel ylui bet bouw land met aucoea gehrulkt kunnen worden Men zaale hiervoor oiuler haver rogge gerst of tarwe het volgende graa en klavennenmel par H A 8 K O Ilallaansoh raygraa K O FraoMh raygraa K O BasmManiWöar en 10 K Q Roode BrahapIBche klaver Waarom nu juist d r genoemde drie graaaoortcn Omdat deze reeda Tiet eerste jaar veel nauva geven en tevena een hoo ge vOedüigmvaarde bezitten Waarom dit mengsel boven enkel klaver verkiezen Om de volgende redenen 1 DU gna en klavermengsel kan vroeger wonllen gemaald dan klaver alleen want in een gunstig voorjaar geeft dit reedi met half Mei een lllnke snede hooi 1 Dit geniengd hooi is gemakkelijker droog te krijgen heeft een hoogere VOOddttgiJw aarde en wordt dOor het vee liever gegeten dan klaverhool 9 Zoo men klaver alleen zaait deae adnder goed aanslaat ol g deeltell$i uitsterft dan krijgt men op de leege plekken onkri dun of slechte grassen waar door de opbrengst en de kwalMt van t bod zeer vermindert terwijl bIJ genmtud mekij dK nadeel geringer la daar hier hei gehcele gewaa tieter over ind blijk Do tweede snede van klaver wil weleens minder goed gelukken terwijl op goedw giond of bij flinke bemeeting voor mislukken van bedoeld mengsel geen gevaar is Klaiverhocl krijgt men moeilijkerdroog zells op ruiters en mm verliest Door vroegtijdigen inkoop van baitengewoon gpoote hoeveelheden zijn wij in staat werkelijke koopjes te bieden Artikelen welke niet meer in coihplete series voorradig zijn worden tot baapottelijk lage prijzen opgeruimd Van het grootste belang is het daarom voor een iei r van deze bijzondere koopgelegenheid gebruik te maken UIT OE PEB De Vrtjzinnlge partUai onbr E V Men begint er onder de vrijainnigen allengs op bedacht to worden dat hel niet mogelijk zal zijn ood r da werking van het olsel der i venredlge Vertegen woonilging if algemeen vrijzinnlg i klas V reenigingïn te handhaivcn welke vooral op IwH platteland maar tooh ook nog in beel wat steden aanhangera van de vorscbillonde vrijzinnige partijen onder haar vleugels bijeenhouden Het weekblad Do Vrijzinnig Demo craat sohrijft In dien zin de boetaande vri nnlfe of lllieTale of vdorulbatrevendb kveavsreenlghigen ol boe ze verder mogen heeten zuUen kleu moeten bekennen Zij zullen I vrij llberaid il vrgzin nlgdemocmtiach M unde liberaal moeten wordten Want alleen ala zoodÉÜg zulloi zij aacatimload h awna n ifcliiii U hw atüüen dbr candidaten het opmaken der lijsten en daarna hun leden en geest verwanten kunnen advlseeron Algemeen vrljzlmilge lljatcn zijo In strijd met hei beginael van Evenr Vert en moeten dus ultgealoten worden geacht Klea vereenl ng dte geen partij kieaen doemen zlohaelf tnt mai teloosheld ver liezen eiken invloed In den algomeenen Provincialen Bond van Vrljzinnlgni In Friesland die op 26 November te Leeuwarden plaats had en waarvan het liondsorgaan Vrij 1 rlealond een ongewekt verslag beval betoogde een lor sprekers de hoer Houwen van Dragten dat de vrijzinnige partijen Ie wednlg deden aan beginsel en progranipraq agniida AHereerat zekie die spr or moeten om daarin verbctertnfp te bwmgen de kl veroeniging n kietir bekennen door zich bIJ een der beataan do vrijzinnige bonden aan te sluiten want daardoor komt mtzi ertoe tiet program van zijn bond te bespreken en over voorgestelde wijzigingen te beraadslagen Een andere spreker kwaan hiertegen op uit vrees voor veranippeaing hij wilde alUuuia aan den baafaandm tOeMandniet tomen zoolang de Conoentratie bestond I veowel In het jaar 1917 zullen toch iwpt het oog op de evenredig vez kiezingen van 1918 de algemeon vrl ln I 11 den HAGENAAR Gemengd Oorloruieuwa Beter aaii t front Het booned speelt In een ParijflV gezin een r welfestelde burgwNwniHes waar tatn zonder het geld te verspil len In normale tijdtn gewend i zioh niefc tp onter jfen en hot behageli e la Ferglstemi verwaDbt4e men Henrl den em4gen coon die met zeven dagen verlof kwam Henri berlndt zioh sedert Au gustuB 1914 aan het front AU gemeen soldaat vetrokken is hij thans sergeant m hti ft v oorlo rui en de oilHtaire medainfl Hij hoeft Verdun en de Somme nrt emaakt en is er wat tnen noemt het lfauidb algntcoDKin Weliswaar niet bwlemaaj want hij heelt tooh de pink van zijn rechterhand verloren die werd weggesohoten dioor oen kogei op het oogenhllk dat hij den arm ophief voor een bevel aan zijn mannen Maar zooala hij in een van zlpfi brieven aohreef wat een geluk dat het mijn rechterhand is Aan de linkerhand zoa lij dat I lastig geweest zijn voor nujn Stradlvariu Want hij peelt a rdigi viool Zoo ia die jongen Daar natuurlik 7ljn trein met verlofgnngoN eenige uren te laat wa kwam hii te Parij nuldden in den naoh be reikte de ouderli e woniUig tastende en rond zijn oodler dïe h D dien dB niet meer wachtten na hem tewergeefa aan de G fe du Nopd te hebben gewaciit elapende Den volgenden morgen vroeg hij on middellijk toen hij te vooTschiJn kwam teleurgoeic d aan zijn moeder QOUDSCHE Fottraie uliiilÉllenUel oKvnsnoD Kanaalstraat 70 Kiimfiirl Talirti 4M n T l li 4S Een uitstekende brand zijn BAGGERBLOKJES ceven veel hitte en zQn goed koolnoudend Prijs f 2 10 per 100 K 6 franco hnis stad 20 Aanbevelend OEBR VAN DEN END Abonneert U op dit blad Feuilleton da tafel dat een fatsoenlijke familie aan te doen Onze familie Oedkirende eeuwen hebben wij als eerli t bekend gcetaan en nu op een dat Hij waa gtobeel gebroken Kalmeer wat mlpbeet Badefeow I de dokter hMd de hamerende hand vaat Oij uit ilek worden ala gij u loo opwtodtl Ach muu aio 1 mi wel Ik hob het je al gezegd viel Greto in Nu wordt je nog alek en alleen om zoo iemand Gij moei uw man niet nog meer opvinden viel de ddïter haar s ng in de rode Indten hij nu ziek wordt hobt gij er evciMreel sdMld aan alahetmttiaje daarboven maer want Voor den dnmmet dk zei hel hadr eena flinkl Ooitftied wiaaelde anel aen blik met lijtt Lene dat kon geen kwaad voor Grete Want vervolgde de dokter ematig het roelaje ia niet toerekenbaar Mijnheer Badakow u mooi toob rfnds lang opgemerkt hebben gij zijt toch go i kind meer W uw zuster nief normaal isf Hoe kan Ik ala vonUndig man booa wordoi op een ongelukkig schepsel dat wie weet hoe het gebeurde dat in leder geval misbruikt i gewordeiv Een on elnkklg schepsel mtebriiikt de woorden kwamen neer ala knodaslagen Johann keek vou zich dat bad hij nooit geweten dat zijn zaaier een flogelokklg schepsel waa Toch gnwelen wel maar niet bedacht AU Ik maar wiat wie de Dohurk is fluisterde hl Uat dat rutfeal Blraekom bie al wennd da hand op Jo uw plaiW sou Ik bat sM aodtraeakaa OU boort iiista aangenaams n kunt niets voranderen Gij moet u in het onvermijdlelijke aobik ken oil ihoer Badekow Dat doe ik toch Johana liet hel hoold diep zakken HIj was zeer sUl geworden Maar daarna vlet hij nog eens uit Maar weg moet zd weg la elk ral Het sohandaal wil ik hlar niet huls htWiml Ja daar hen ik ook voor gaf Uetzow zijn zwager toe Daarvoor ia Timpelhof toch te klein men hoort een kind schreeuwen van bet Mne einde van het dorp naar het andaro Hlar gaat zooiela BletI Neen dat niel zuditta Lms Zegt u eens dokter er zijn Inricbtingen genoeg ik bedoel niet juM openlijke maar private innohtingen Gottfried akle op elk woord hulzen vrouwen waar men haar aoderdlak zou kunnen brengen Weet u nleta Daar komt nleta van zelde uu zeer beslist een stem aan het venster Moed r was opgestaan Zij kwam op de tafel toe Daarin sUvi ik nooit toe dokter nooit toe dat zeg ik u Mioke is even goed mijn kuid als de anderen Ik zal geen mlkier kinderen uit bula stoelen Neon tneka gaat nKI Dal ia heel moot georngd knikte GoUfried aar weet ge gemakkelijker gezegd dan gedaan Mieke gaat niet weg Nu werdvronw Badekonr koppig Krankzinnig fluiateide arels Hardop durfde zij het nu niH meer te zeggen Zij traehtte een bkk met Lena te wlaseleu maar deae keek strak voor zich op haar schoot Nu zei Gottfried met gefronst voor hoold als u het kn niet wilt aohoonmoadar da maar vpomit Maar als a doet n verlflat u zioh Voor haar waa het duiaendmaal beter dat zij hel ergens heel sulletje aAiandelde dan dat heel Tanpelhol haar met de vingers nawyst ij kan zlob dta hier niet meer laten alen dat zeg Ik u Ik zou mijn kind utt huls doen Naar Ood weet wief Dit khid dat mij het meest nooifig bedt De oude vrouw Jammende In het eertrt waa zij zoo kalm geweest opgericht had zIJ geataan mi zakte zij in elkaar Tr o u vrouw Badekow kom eens bier zMenl Da dokter was opgeeprongtn Hij sloegl den arm ohl haar heen ats een zoom dacht Marianne hij duwde de oude vrouw zacht neer op zijn plaala en bleef Mast baar staan Als glJ uw dochter uil huls haU willen doen dan zou er misschien Vel Iets geachlkts te vinden geweent zijn maar werkefl C zoo goed als bi moeder zou zIJ het niet hehben GIJ hebt groot dijk vrouw Baddiow dat gij uw ktod liever bij u wilt houdm Zij begwnpen allen te Poenen Lena Gottfried Johann Greta als ds dokter moeder nu ook nog bijvidi Ne n maar het ging nlei het ging hl het geheel niet Men wa jegenÉf zichzelf toch ook Iets versohuldigdl Moeder waa een oude vrtMiw voor haar mocht de toekomst onversohMlig zijn maar rij de anderen hadden tooh npg met de toekomst p enlng te houden vooral voor hun kinderen Haal lonketde nU vier paar ocgen d i dokter tegien den vreemden man een man dien men betaalde Hoe deial hij zoo op Ie tredtn Dal gaat a fci he gelieel niet aan schreeuwde Johann ruw tot den doktor H al dan een ander zaide deaaecb arsu niir aoolaiur flc Uar ban zeg Ik ook allB BMiAwr Min MHMnlIl Zeer mooie sollede menbelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderlien Theeta tels 6iHtetten Stqianeublemeaten In leer en pelnch Boekenkasten Twcaporsooos oniwslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Staapkamermenbelen ens ens alles spotgoedkoop RusbekleMle Leentoclco vanaff17 60 84 Uiast f20 Stqitafet f 9 50 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz 20 iimTIUT44k ImiMtuHIlihU fariL Rofttordam Buiten de Stadspoorten Nur het Duitscli Ttn ChASA VIEBIG Bewwkt door I P WE8SELINK VAN R06SUU met mtartmUe Tan d scbrWater Nadruk rorbodea 62 HM nl wel niet t vtm lm itta dat ToiHieUiot ilm lohaodtaltje kHJgtT HtTsekom haalde de achoudera op Paag borfo kinder pl g iL ta acnreeuwan wanFn WIJ wltleci hopen dat ook dit klut duchtig duchtig schrocowll AUm keken hem verbluft aan hoo meeodo hij dlt I Neen dat gaat aietl Greta vecd onffentat Zulk een 9chabdaal te belervenl 2U wwd vuurrood BeJde handen braobl zij aan de ooren Dat ook te nvoeteffi anAooroir Nexi ht kom iknletdoorl Zoa n mekl Men had toch aitijd godaobt dat zij een beet goed nwbeje waa maar nu Fen atraatnteid eeni slet een deeraol De v ootwaardigiB van Johann werd weer hcnrigor hij vergat geheel dat moeder bij het veniiter lat die bij olk scheldwoord wsaimede hij Mieko noeradle inaoikromp hij vergat ook dat er nog e n vreemde aan de tafel aa Angad kekem vrouw eo snateïhem aan Hot bloed wa hem loo naar het hoofd geategen hij aou een beroerte knn EenvertroDwdadres E voor het naken en stoffterea S van MEWELEN Is bq 1 N HES8ING Peperstraat 24 i Coada B Billnke pr sen prima mat 188 riaal R puatie aan alle mesS 1 M ipip zijn ppÉ fii 9 lol I our fan 3 Inl n m ZIE DE ETALAGES TE KOOP alle soorten van Wlnk ellnventarisaen zooah Café invent kruideniersinvent boter en kasKstellmgen 50 verschillende toonbanken van 1 M tot 6 M Winkelkasten met koperen étalages met glasplaten Aardappelba en jnet bMonlea en gowiohten Barbiers wasohtafels met soheerstoelen En verder wat men noodig heeft van alle soorten van winkelgomlersn by BOTJTBI5 LANQteBAANSTItAAT 41 46 TBf EFOON 0 ROTTERDAM 28 mm s t ram en sUJf Laat U wrijven gij ondan van dagen en gi allen die Igdt aan de folterende p nen van rhanmatiek rheamatisohe senawp nen jiobt ipit in den mg stijven nek of alramheid Voor ü bestaat n beat middel n 1 de heerlbke KloostcrbalMin welke Uw spieren weder lenig kan maken waardoor Uw pynen vetdrevan kunnen worden D Kloosterbalsem l ImwMdlMi MM Hltotolim nlM Ui riBln iaiUlM m aaialMGib Pqnitillend vcrMchtend towzend en xulverend Prijs per pot van 20 gram 40 oent van 60 gram 80 oent van 100 pam f I 2D van 260 gram f2 50 Alom veikrggbaail Eisoht rooden band met on e bandteekening L I AKKER Rotterdam 84 Adverteert in dit Blad BOTTEBPUM hoek Heerenetraat lÉ Mag en iuijaarsila ploten ZIE DE ETALAGES H XI d e KZOLEÏSIC de Zoiien Ooudache Wagenstraat hoek Achterklooster Jonkertransstraat 128 b d Ooudsche Singel ROTTERDAM hditi lil nlinlile aim mr UIPEÏÏEI MKEIlElf LIIOLEOM ni Wenschen hanne geachte Olienteele en Beganstigerg een gelakkie Nieuwjaar 2i HORNEMANN HeT BoNTHUIS Hoogafraal 326 twak NaH Marii tM Rotterdam Voortzetting der TOTALE UITVERKOOP wegens uitbreiding en verplaatsing naar HOOGSTRAAT 248 Alle Bontgamlture Blouses Mantels Costumes Rokken n worden voor idnder dan de helft der waarde opgeruimd BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAOERS acoonntant en Hoofdredacteur van Handelsstad J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Ja acoonntant en ondleOraar eener H B S worden door het hriiaH lol PÉUeil van MnseliapiHii iuws Keizersgracht 15 en Lelietfraoht 30 Amsterdam georganiseerd versobdlende 63 Sohriftelijke Cursussen in het Boekhouden j Leergangen voor beginnen eenigszins gevorderden en meergevorderden Specijüe carsuBsen voor de praktyk diplomft a en voor de acte M O Eveneens populaire oarsni voor eakenmenschen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde d ier dagen voor de Middelbare acte de naawel ks 17 jange F SlËBESHA nit Sne die voor het eerst examen deed en die geen andere leiding had gehad dan onsen oursoa Is het wonder dat onze sohnftelyke leergangen op dergelflke wgs populair worden en dat Bteeds meerdere candidaten voor de practr k diploma s of voor de acte M O ohze Bohriftel ke coniusen selfs prefereeren boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ona gratu proBpeotiu aan Z vorbmden zich hierdoor tot niets ElMtrisclia ïtnkkmH A BBINKMAN A ZOON G rfa tIJ t hooien vaal blad dat jukit donwoate vaarde henU Gaat men dergelijk Mnjarlga ra a Maverland goed bemeaten zoo geeft htt heel wat meer opbreogat dan oud hootlaad Bovendien is dit boni van puike kwBlileit milB men niet ld laaHjfcaat maaien wat overegens ook nadeelig is voor hét paieuw ullsoUeten der graasen en U r Te Heelt men s winters een kaflc Bfaoqihorzuur en kahbemeallng e rva Jaa is güren na da eerste aneds vooral aan e bevelen Na vijf a zes wekabkatt aam zoodoeiMle weer opnieuw maaien aaito het weer wat meewerkt In t najaar gaai men t Mniarlggra land weer scheuren De zode levert ook hier heel wal plantiaiivoedael voor aan volgend gewaa Mgeen bij da daupa n aebaarsehte der kün me atoHan tn den legeuwoordIgEa tijd niet uit het oog mag worden vetkirea Hal Nad UwIbMtr CsiUU Da reorgaaiaaHa van bat Nad Landi bouwConilti ia oog steeds haaganda evenals die van het Ontraal Bursaavu dat Tomiti In t vooruitzicht iJ goatald een fusie van htt Comité met de Kon Nedarl Laodbooirver ailglng terecht door den h r W eïdi f Sr den dubbelganger van het Comité aienoemd Diereorgwlsatio en die hiaie hebben heel wat voeten ki de aarde In de variMerhlc van 6 Sept j I heette bet nog eena dat do leden spoedig zouden worden bijeengeroepen om te komen tot één nationale goed ingvrlohte op dcnworatlschen leest geschoeide centrale verlagenwoordiginc van den Sedirl Landbouw t Wordt na poudweg erkend dr VoorzlHer da heer Ltntbomt Homan heeft zioh h dien geest al meermahin uit gelaten dat het Comité niet beantwoordt aasv zUn doil dat het niet is de vartegenwoordlgaig van den landbouw dat op de orgaderingen van het Comité niet da hlzichten van den Kedetfl landbouw worden weergegeven Mettamin an In de an voer dan landbouw zoo boo moalllJkeB tijd la bet nel een zeer bl ionder en tsvana betreurenswaardig vorsohl iael wil hal het N L C bij iedere gel enheld ala de vertegwnjwooidigfng van onzen landbouw optreden ca wordt het ook als zoodanig domde Rc eerlng beschouwd al thans erknid leder zal moewn lo i v n dei dit niet ta den haak la en dal d onlateuaniog Uerovar ha llndtalwkrta BB zeer rechtraaliff la WIJ gaan geheel aoooord met ds strekking tan liet lioofdvdkel in De Boe renstand van 15 Deo waarin we o n het volgende lezen lén enkele organlaaUe Is noodsakaUjk én gohaam moet dbn gehaden land bouw onvvatten Maar dan dient dat Uchaam te bestaan uit aknaaotMt die niet allean voikeanni op da boeg sijn nM ds toastaodn maar ook mal den boer sanHnéeven met hem laadpla en Geen elonenlen dia ter vatgadering Eomen dikwijle geheel tegenalrlMg nat Ae van den boer denken wij hier aan bet atoaakaysteesn Geen elementen die nM Lodewljk XIV zeggen toen Uj by im vreda h nu ovar da Nadarlfadsn piafc WIJ handMeo MJ u over a onder u Wij zl k zeemte benieuwd naar dia rearganiMliepU nn k en wIJ hopes dat la eeralena aao Manell i a k n twa lka dM zij zullen Mdsn tot aw ware vartwan woordlging van den landbouw Staedala gebleken n vooral in deren ooriaaatoa tand hoe noodig de regeerhic eot lichaam bedoelt dat do warkeU e boeren verl4 ginwoordlgt een Uohaam dat niet van l nn af dooh van onderen af wordt saineng etelilL Hoi t het zeer spoedig tot alaad ka man ja zoo mogelijk voor de errata a gemeene verfldirlne die naar wij vernemen hl ds Se helft van Januari aal worden gehouden Over liet afmaakal Mleeni is bewwrd dB hollt diw Noderl veshoudera ar legen en de hdlt er vóftr la Wie hehUn dK uUwpraak gedaaz De heeren l iidoni van provluüala land bouworganl ati WIJ durvrn beweren dat een owirgroole meepdi rMd dier Ieldor een elgiMi meendng hebben vatondlgd niet ziki a edaald tol den boer Wa dit wol aoo dan zouden zij eM haal andere ervarhig M ben opgedaan Van den invloed dien hot Nad L C heelt op de regeorlng lielzij urocfal of art onrechte mo 4 gebruik worden gemaakt oro b gidiate ontwerp waarbij Johann opende dai mond maar sloot dien weer 5L l Oattirfcsi maar ook hj aaaW verder nleta Zij waren zeer ont reden op den dok maar toch wa liet een kerel Marlanna had er stil bij gezeten allee ruMlg aangeboord peinzend was baar blik Nu zoHe zij eensklaps met zekere haast Laat geen twiat ontstaan Ik ben zoo alleen mijn hoeve Hgt geheel afga chelden van hel dorp over mil heeft niemand leW te zeggen ZlJ zelde het roet een Wik op haar broer en zuster en roet zekeren trots rekte zij daarbij baar volle gestalte zoodal haar zijden kleed In d naden zaehtjea krakte ln wal mijn dUnsthoden betreft die zlkt reeds lang bIJ mU Ik zal Mieka maehemeal ZIJ wendde iloh lot haar moeder Ala u het goed vindtf Vrouw Badtdcow keek weifelend De dokter keek de Jong weduwe een oogenhllk met zi scherpe oogen nadenkend aan en toen zside hij Daar lalzij ook goed veraorgd zijn vrouw Badekow Was Marianne gek Dat gtaglochnlel Johann maakte bednkingen Ootllned b gon nu ook neen zoo ie ging 0 1 Wat val je in Wat zullen M men scben hn wd van j dmkao Lena ontstelde Grote flulatetde weer Krank zinnig Nu al wat luider Maar Marianne zelde met een Ulchje dat 1 eene vnrloMrfng In ds kanwr n l J J verschillig wat da manache denkml Won verrolgil