Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1916

Il Tinikiriig Kiii niÉttii m inmiaui Masr aanleidinE van de talrijke vragen vaa geabanneerden op e 8 Zandagablad Mar een polis voor de verxekering tegen ongelukken uitkeeringen ƒ SOM en i 2SM deelen wü mede dat in het eerstvolgend nummer van het Zondagsblad een formulier wordt opgenomen waarop aBe bijBOnderheden worden vermeld en hetwelk geteekend met toevoeging vsn 25 ceoits aan het Bureau kan worden ingezonden DE ADMINI8TEATIE LAATSTE BERICHTEN OOUDERAK Ds B Bstelasr pred bij doNed Berv Kerk te De Bilt heeft een beroep ontvangen naar de Ned Rerv Kerk alhier BEBGAHBACHT De heer J T F Kalkman te AnBterdam hl benoemd tot booM der tweede openbare lagere sclwol alhier vernomen aren an liaeft dau p claterea en antwoord ontnngai dat aadert bet vertrek van Newcaatle nlata maar van hat achip is vernomen De hoop op behoud van bet adiip ia daa wel uitermate gering Omtrent een antwoord op da vraac wat net het echip sebenrd kan lijn Ueef men atnurUlk in bet duiater daar het zware atormweder erat Zaterdacmorgen bagonnen is toen het Khip Umniden reedi bereikt kon hebben De Themia had een volle lading kolen in voor de Rijkakolendiatrilnitie Gezagvoerder waa Icapitein P Burghout De equipage bestond uit 10 man van wia 4 gehuwd Het ichip waa in 1903 c nwd Het meeat waarachünlUk ia dat het aehip op een mijn ia galoopen worcK heptM dtt te Teeiuxidere zelt da koatiB diomcb Aratpn voaRvtokntfe ult dB boMrtldtaig tw rand n klauw wer w g M k J en Hct Id D Too e UUijktKid cmover da bocnn en oafaouAftro last dB tedn guiiMJce t ita zi i 0 eeker uiUen komen bOTOiKlkii l de K e€rlii uiH verpHctat k Eninrer e Mud die oita opoderina rw k ln en turpasniiig M Nadirlandnhe volk ziilka gmoto dtewtm la vkwalijd lM bew un Mag van ztllk li ataod naf ineer gftpiukt wordn dm nu nteda i wh a n lai Kedaaa warden denk aan de bclaalfai n n de haoce aaaataan IHe gmnnaeliM nTkiat van het Ned L C op ds KKetrkic lal eerat dauMn CUD a van 4aii landbouw werkt waor amr bet ooi4eel Is ceboord vau onder a C B BEEUJtl 30 December In Oosl Watadlije draven de verbonden troepen de varslagen Russen bü een onstuimige vervolging voor zich uit tegen de Sereth Vergeefs trachtten de Russen zich aan een sterke stelling vast te klampen die zij ten O van Binraieul Sarat in voor verdediging uitstekend geschikt terrein met moerassige lagten kronkelende beken modderpoelen en kilometers lange meren tusachen de rivieren Rimnicu en Buzaul voorbereid hadden Zij werden ook daar opnieuw teruggeslagen Het vele kilometers diepe slagveld is aUerwege met scharen van gevallen Ruasen bedekt Rimnicu Sarat is ondanks hardnekkige verdediging zoo snel onder den voet geloepen dat de Sussen er aUeen maar ia slaagden een brug ten Z van de stad te Vernielen terwijl de voornaamste overgangen over de Rimnicu onbeschadigd in handen van de vervolgers vielen Het station ten N van Rimniea Sarat weid tot het laatst toe door de Russmi verdedigd De laatate spoortremen vol vluchtende Russen werden intusschen reeds door de batterijen van de vervolgers onder vuur 8P0BT Voetbal Programma voor Zondag Ie klasse Quick H F C V O C D P C 2e klasse B Geen wedstrijden 3e klasse B Gouda A D O W van Wijl BMelsior V F C C Sportman Togo H Geen wedstrijdoi Gdudscbe Voetbal Bwd Ie kl T O P 2 Gouda 2j ZwaluwenAlphen 2 2e kL Woerden 3 Zwaluwen 2 Programma voor Maandag Goudsche Voetbal Bond Ie kl Alphen 2 Gouda 2 T O P 2 A W Zwaluwen Schoonhoven 2e kl A W 2 Gouda 3 Vrienschappelijk Sportterrein Olympia combinatie 3ondsche veteranen Een vrö dim programma ditmaal voor de beide Zondagen missdilen nog wil zoo goed daar de terreinen er de laatste week niet op vooruitgegtmn lijn Zondag moet A D O weer hier komen btj Gouda Hoewel we nog niet gelooven dat t Goudaterrein morgen bespeelbaar zal zün bestaat er ditmaal meer kans op dan vorige Zondagen Er is aan verbetering van het terrein hard gewerkt en t ziet er ook at aardig uit Wil het morgen echter bespeelbaar zijn dan moet er vandaag nog heel wat aan gedaan worden Dan wacht ons een zeer spannende wedstrijd welke Gouda nog lang niet gewonnen heeft men weet dat A IXO een stevige partij speelt A Verder enkele wedstrijden voor den Golldschen Bond tw T O P 2 Gouda 2 waarvan we niet weten waar die gespeeld moet wordenl Zwaluwen Alphen 2 welke de bezoekers wel zullen kunnen winnen en Woerden 3 Zwaluwen 2 welke de thuisdub wint Maandag moet een dftal van de Goudsche veteranen op het Sportterrein spelen tegen een Olympiacombinatie die pas opgericht is van oud spelers allen tegenwoordig voetbalenthousiasten die oorapronkelijk bet voetbalveld als speelten in voor hun vaarwel hadden gezegd De animo schijnt er zoo ingekomen dat men bealoot een combinatie te vormen en met z n elven op het oorlogspad te trekken Eerst tegen een Olympia combinatie I Wij hoorden dat Olympia zal trachten eveneens een elftal van oud spelers in het veld te brengen Het wordt dan een wedstrijd van wie het het meest en het minst verleerd is Wij hopen maar dat het doorgaat dan kan het een geaallige ontmoeting wordenl STADSNIEUWS OPENBARE VERHURING VAN Wei en Ho oiland Burgemeester en Wethouilerg van QoudB zgn voornemens op Dlnsilag 9 Januari 1917 des namiddags haU twee onr op het Raadhuis bg enkele insohrjving in hun geheel of in gedeelten te VERHUREN de hierna genoemde perceelen WElen HOOILAND gelegen tnssohen den Fliiweeleiuingel en de Krugerlaan te GOUDA a de perceelen Sectie A nnmmers 683 3872 3871 en 3878 groot 3 H A 12 A en 65 O A vorige eigenares Mej S de Ooeg Wed P de Graaf b de perceeleo Sectie A nnmmers 3878 en 3877 groot 1 H A 71 A en 20 C A vorige eigenaar deHeer N Dekker C de perceelen Sectie A nummers 4228 4931 en 4226 groot2H A 45 A en 15 o A vorige eigenaarde Heer JL J van VUet De voorwaarden liggen van 3 Januari 1917 af dagelgks van desvoormiddogs 10 tot des namiddags 1 uurten $ adhuize Kamer I ter lezing De inschrijvingsbiljetten op zegel moeten door inschrijvers en borgengeteekend niterlijk op DINSDAG 9 JANUARI 1917 vóór des middags 12 uur ten Raadhuize Kamer I ingeleverd worden 40 GcBuacd Oorlogiiiieain Bantliakebttit Ban officieel Duitach vlootbarieht meldt Een der Duitache duikbooten bracht enigen ti d geleden in da Noordelijka Unee ten O van de Noon aap het stoomachip Suachon op van da Ruaaiache hulpvloot Hat atoonuchip waa met oorlogsmaterifal beladen en bavoiui zich 09 weg van Amariiu naar Archangel Nadat de Buaaiache icheepsofficieren als gevangenen aan boord van de duikboot waren gebracht en een Duitsch zeeofficier met eenige onderofficieren de leiding van het atoonuchip hadden overgenomen werd dit bagalfid door da dnikboot naar een Duitacka havan gAracht Hier bleak dat het acUp het ddor de Kussen bü het uitbreken van den oorlog m de liaven van Wladiwoatock in bealag genomen stoomschip Speaia van de Hamburg Amerllcalijn was De lading welke een waarde van vele milUoenen vertegenwoordigde bestond uit 100 000 granaatkartetsen van 1 e c H 76 000 apringgranaten van tfi c H 160 000 patronen van a 7 c H 2sa 00 lonten voor springgranaten 100 000 automatische lonten 126 000 schroeven 160 000 K G trini trotololie een springstof van grooto waarde 176 000 K G geweerkruit 4000 1IL G zwartkrult 127 tukken geschut van 30 C M 160 cylinders met turen 1 230 000 K G lood in staven 7 vrachtauto s 200 balen sooUeer 600 klossen prikkeldraad en 0000 spoorstaven In BelcU Het Kindhovensch Dagblad nwldt uit Arendonck Bil de laatste kanniageving moesten aUa personen uit ons dorp voorzien van twee atal klaena een lepel en een vork te Tnmhoat op het stationsplein verschijnen Hoewel de betrokkenen r eds voor goed hunne dierbaren hadden vaarwel gezegd werd aan deportaties nog geen gevolg gegeven en keerden de arme sukkelaars welgezind naar huis terug Thana is het echter verandenL De Duitaabaaa habbeu 10 ons dorp 19 pera opgaackravaK die eerstdaags zullen weggevewd worden Uaanen en vadera van een talrijk toaaati Het Amerlkaanaelie kapitaal In da twee oorlogsjaren is het nationaal vamagaa van de Vereenigde Staten van Amerika met met minder dan 200 milliard toagtoomen Ondanks de ophooping van gond ln da massa bankdepots sien de fiaaaciMIa politici de toekomst donker in D Mm zijn waliawaar tot het dubbele va lWMd maar de kosten van levensonderhondflpn ook met 100 geategen UOÜiJA 30 lieoember fi Da Eaaaprüaan De prii MQ op dt Alkmaarsche kaasawrkl varivwitu gisteren tuaecben I bU en 171 por ao K U Up do markt van 1 Deoember 1915 waa do pryu 172 loen moest er en enwet 40 voor het binnennaad worden algeataao hans is dit percentage öü J bedroeg de aoovoer neden een kleine lOK UÜO K Ü 31 Dec van IM vorig jaar ws dit tM aC7 K U ie voren had men toen ovewwel wet 2 markten te doen elisdi waar een 2 U 0ÜU K U wend saoKevoord aangvzion d markten daarvoor ile producenten iiun aanvoer badden stopgeai 30 Doe 1914 oedroe de aanvoer oveowel 7U 826 K U ioottai tot oog toe niet geoonl tMeerd ksa worden o d produene rcedo ih Nog kunnen wij meiden dm door de totMandk nia van d Duitache regeling d NoordBulandaohe Uomiidesie ninlalratio voor de AlginKi bondoi Kewtiagaraad Bg Kon beaMt ia met ingang vaal Jan 1917 voor do Udulng 1917 lo eervoi ontsSag verlewd a aan den kokmei F J u SeboU als vtwrKltter van den eeraten keurtng raad in hel ad dIstrM van Zuid Hollaixl dit ia verband met zijn benoenJng lot nniitleoanmdasarla In bel Ie strict van Zuld IloUand 2o lienoeod B tot plaaUfrervaogMid voomUter van den tweeden keurktgnraad In bet Ie diaIrlct ven ZuM HoUaiid de kokmei imllfitHXxnniseails F J U ankott voornoemd j tot vooia tior van den eei teu keutingaraad in hel 2e dIttUI vau Üuliif loilaod de gap kiil koloael A L plauw De aanstormende bondgenooten breidden hun succes ook ten Westen van Rimnicu Sarkt uit door het kronkelende bergdal van Bimnlcu over een uitgestrektheid vah 26 K M in hun bezit te brengen De diep in de Karpathen gelegen plaats Dumitreati heeft ais kruispunt van drie bergwegen bijzondere beteekenis In de Dobroedzja doen de Russen wanhopige pogingen om de bedreiging van het bruggehoofd Macm en van de ver in de Donaumoerassen naar Galatj toe uitspringende verhoogde landtong af te wenden Zij zijn door de dappere Bulgaren en Toiken teruggeworpen Nog op 26 December vaardigde de Tsaar van Rusland een dagorder uit waarin hij de successen van de bondgenooten tracht te verkleinen door de verklaring dat de Roemeniérs geen ervaring vdti den modernen oorlog hebben In den slag in Oost Walachije en in de Dol roedzja zijn echter niet de Roemeniëra maar een Russisch legercorps met oorlogservaring volgens de regalen van den krijgskunst bloedig verslagen Schadevergoeding LONDEN Part Tel Ik verneem nit betronwbare bron dat Engeland en zgne bondgenooten zijn overeengekomen de Roemeensche regeeriog schadeloos te stellen voor de schaden veroorzaakt door de vernietiging der olievoorraden en installatiea De Roemeensche regeering zon op haar beurt de versohilTeode bg de besohadiging betrokken belangen achadeloos stdlen K MilUard schade Het Persbnreen V D verneemt nit Weeaen dat door ds verDieliag der Roemeensche petrolenmbronnen t milliard aan HoUandsch kapitaal ia verloren gegaan De heer S E Ypem sedert 1895 bargemeester van SUedreoht is heden te Rotterdam overleden Engelsche Inchtbalh aangespeeld Te Katwgk aan Zee is een lacktbaUon aangespoeld van Engelsohen oorsprong W Belgen over den draad Hen seint ons uit Bergen op Zoom Hedennacht zyn 45 Belgische mannen Over de grens gekomen Een van hen ia aan den draad blijven hangen Zy hebben zich aangemeld aan het Belgisch consnlaat om naar het front te worden gezonden 99 van Adr ia ont de PREDIKBEURTEN ZONDAG 31 DEOEMBER OOUDA RaMmetmtMilM Kerü 7 n n m Ds H VAN ASSENDELFT Collecte Toor g t aflossinirfonda M Jamkerk 10 n v m D J W BERKELBAOH T D SPRENKEL 2 n n m Geen dienst 6 n n m Ds 0 CANNEGIETER Kerk PayarMraait i n n m Ds J E BIJL Urtlierwihe Kerk 7 u n m Ds Th SCHARTEN Colleote Ned Bghel aenootaohep BOSKOOP Bett MD van Laadboew i Ulsteravond liield de aid Uouda en Oinatreken onder vowBitletsoliap vsndiM heer H N Vaiokenler de Ureeve ledcnvorgnderlnB in do iKnrtamaaJ liet SBbaakboid Door den heer L ds Vrte Jzn werd ale afgevaardigde naar de Algeoieene Vergadering te Amsterdam verslag daarover oltgebraoh Voor zijn uitvoerig rapport werd hem onder applaus van de vergadering door den voorzitter dank gebracht Up vooralei van hot bestuur werd besloten voor de in 1917 te houden voor en najaaroverioluig ta vm lO OOO en 15 000 Votem de Konlnklijko goodkenrtog aan te vragen De uitvoering van deze verloting werd ook thans weder aan het bestuur opgedragen Door don voorzitter word medegedeeld dat in bet aigedoopen Jaar onder groote lielang etting oursuaaen worden geiioudeu te Uoiida over Paaidenkeuni Ie Slolwijk en ook Ie BeriieawoudH over Boekhouden en te Bergambaohl over Veeitennia Het Ugt hl de bedoeilng dat door den heer Koimers nog een cursus zai worden gegevoi Ut atotwijk en door dr Bsiiker o Uouda over bat ndetwerps Wetenschappelijke VeetseM Van het Eerste Kamerlid de l eer C do Boer Kzn is de toezegging ontvangen later voor de aid te komen Apreken over LandbouW eoonomie Versdiillendk stukken watren kigakomen Oodte deae was het bekende adre van den Bond van HsasprodUoenten betreHenéo bet Ingediende wetaontwerp Inzake de beetrljillng van bet Mond en Kkiuwzeer De strekking van dit adres werd nog nader door den beer A van Wi M voorzitter van den B v K ukmnceaet Nadat hierover door enkele leden van gedauhleo was gewiaietd werd besloten dal namens de aédeellng aan den Kring een sobrljven zou worden geaanden waarin de moUeveo in hei adres gmoemd nwt kracht word ondershaint Vooi i was er eot sohrijven van bet bestuur van den Kring waarin wordt medegedeeid du 11 Jan Ie Uouda oen vergaderkig zai plaats hebben In deze ver dertaig zat ook het hierboven genoemde dros aan de orde konuu Ook tal de Zamertlid een onderw va besprek lütmiften y Nadat do niel a feiiaakte pri en van de verlcttBg bi pbod onder de uwelarigen wsiM veritochl weidm bij do rondvraag oog eenige VTS en van actueelen aard behandel Gevraagd werd ol bij de levering van voovoedor voraohil werd ganaakt luaaohen ein veehouder die oonsumpUwMlk bivwt en een ander Het solwootd daarop luUde 4stdavoeral ohi van veevoeder aoo onvokkende is omdat het de Regeotint aan voorraad osbreekt Het peroenlaai dM thana wordt gegeven zat In de onmida maand nog minder worden De Regeering waoM thaiM aelfs Of maia 41e ta booten onderweg is Oe toealand is wel ernslig mmmm Kalodsnna ZaapyE u d CologneZeapiLanoline ZeapiLanoline Eau de Cologne Imperials BU 12 F Weijep Hoefhamei OOUWE 135 TEL 35 een 4 van OBHBNODB BERICHTEN De moeril te Oss werd door do uiare a MBeee hand geiemll op den vermoeVBU den aJblei op j l gehad liebboidei moord op den veelMOpmao M van a de Boaaohe etraa Tegen tiaudeleuze hauMIngnu in Utaleren ta Oaa de delijken Woenadag met rooi Heealoh dn W STIJMS HAA STRE CHT v MAGAZIJN VAN IJ zei waren Keukengerei Rijwielen en ondcrdeelen Laüdbonwgereedschappen en Werktuigen e u n m Dr K H H0E8SINQH nit Leiden Mega Heipv Kw ka D OSKAM nit Benthnizen Da fiOEKSTRA Emeritns Predikant STOLWIJK ad Hapv Kerk 10 n v m Ds F A PRANCE 6 n n m Da F A FRANCE MMiallsrtegekom Gonwweg 9 i n v m en 6 a n n m Den hetir C MVLLE l God Ondw te Bodegraven HAASTRECHT I Her Kerk 10 n vjn Ds E v o BROEK 6 n n m Da E v d BROEK ere t e rf er Merk Geen opgaaf ontvangen MOORDRECHT 10 n T m Ds hTcANNEGIETEB nit Gonda HICUWJIUIRSDJia OOUDA Verbrand Te Egmond aan Zee bad gisteren de kolonie knecht Koper hot ongeluk in een met kokende melk gevulde bassin te vallen Uit angst sprong de man toen in een tobbe met water In zorgwekkende toestand werd Jjg dekmit gehaald en in het koloniehnis Kerd k opgenomen waar hem de eerste geneeaktindige holp verleend werd Oeedgeschoten Door een ongelnk met een jachtgeweer is gisteren de S jarige A B te KoUnm doodgeschoten 10 n T m 6 u n m fsmeenWigeWbsinin en aodiert stalde Ootober bnlln dienat geeteldM gemeenleveldlwanhtn Ucru H SL oud SH Jaar waren aware vermoadena gerezen Na ziin gevanfenneminc w iden zeer iiezwarende bawilBSD W in bnn getoverd Bljachouwinc en seQÜe vsa den veralagene werden twee kogeia getvonden van oen revolver aooaiit alleen In dienst van de gemeente zijnde personen in besit hei ben Bij d plaaw geliad hebbend hulszoeklii werd in de nok van bet dak een bedrog van ongeveer 4X 0 goUeife oenrondm lenigeu tltd voonlu demaardplaaila voia la S door enkele perspom In ds omgeving van dto piaaits der mladaedgezlen Da awmtaerda blIjH onftennen GetBlamaard D Dnittohe officier die dooi den milt verdwuld met nyn vUegtnig op den Oroeabeekaoheo veg bg Nymegen verdwulde ia de ade loitenant vlieger Ton der Beek van het Inf Jteg nn 48 beaitter vanhetijxeren ECrtua Ie en Se kUaee Hg vu det morgeoi van Orefeld ojweatégen en ter interneering neer wieriokenobkni geleid BURGSRLUKE OTAND GOUDA GBBOREN 2 Dec ComeUs z v G Kegdeman en M C de Bmyn AnnaMaria d v P T Thijssen en J van Wan 28 Dec Catharinn Johanna d v P De Bnsschere en Heyl Harcel Joseph z V L Janssms en J H F Geyzen 2 1 Dec Micolaas z v N H Heulman en G P M Thiel GETROUWD 28 Dec C T S DeaoalM en J M A Stukje 1 ONDBiRTROUWD 1 P M van d il Broeck en J C De Man L A A tak Hamersveld te Amersfoort en R M van t Wel OVERLEDEN 28 Dec Johanna Koet wed V A F van Maaren 74 j WB Genie 69 j 2 Dec EUsahetk C Hartog 4 mnd Maria C Wieier f 10 a v m D J W BERKELBAOH T D SPRENKEL STOLWIIK tallMtiaaakaaise 9Vi n v m Den heer C VOLLER God Ondw te Bodegraven la de ander gamcenten Geen dleaat OOUDA Woensdag 3 Januari t JaaskMPk ia u m Di J G DEUR Hawd kainiegening Het vierjarig dochtertje van J de Hun te SUedreoht is giatenniddag door een beleden molenaenvagen ovemden De Toorwielen vuf den wegen gingen over het hoofdje oodtt het Und dadelijk dood wu DaTkeisia De raederll kaeft eenige dagan gdadan aas Uoyda telegntlaeh geneagd of ae dert het vertrek van hat atoovaeUk Tka Blf op Deaderdaf 21 deaer btfrad tMan moet zicb autesD zien een e Door oen lid werd opgemerkt dat aan de Beurs te Bollerdam deze wKk maïs ia verbaodehi voor 1500 dat ook op de markt te Gouda mats la aangeijoden waeruH daas apr oonsludeerdo dat Ude Begeering iriet ovw alle maia beseldkt 61 er gtaveadetd wordt De secretaris der aideelhig draeg er Uj de ledw op aan vooral zuinig Ie djn Door ém heer J N Both werd gewaaradmwd voordcbtig ta zijn met bet knopen van vtorkeus dsar er nwt pest besmette onder zi Door onderlinge waarschuwing n aanspraken in rechten van den verkooper wilde spr iaenn voorzien Ken der aanweoigen vertelde wat h so ten aanzien van den koop Van varkmi waasood er waren nvet pest was overitoimai Bij minnelijke overeenkomst was dl zaakje opgeinkapt Dat was naar zikl meening voor iedex de aanbev d iswaaoig wij Aan het etod dir voqodertalg had de gewone verioiing piasta OaiveiL Zondag 24 December Meld de testamstdllngaelnb van de duivesvereeniging 4 e Poatduir hare jaarlijkache tentoonstelling alhier De volgeiuie prijzen werden behaald In Kinase I BL k Dof Ie prijs C Th v VUet 2e pr s H Oemt Se prijs C Th v Vliet ♦ Zeer eervolle vermelding t H Keiler eervolle vermelding Snoek Klasse H B k duiven Ie prijs C Kuis Zeer eervolle vem J perwerda eerv verm J Farwerda Klaase III Rood k dof ie prijs J G Jongeneel 2e pr js J Snelteman 8s pr s C Th v Vliet Zeer eerv verm J Sroeneveld eerv verm J HoogerdUk Klasse Ivi Hoed k duiven Ie prtjs Joh Stalenburg Ie Ma K v d Voorden 2a prijs O Tb v Vliet 3e prijs D V Lit prys C A M Spruijt Zeer erv verm C A M Spruijt Klasse V Blauwe doffers la prijs 1 Gïoeneveld Zeer eerv verm J Hoogerdijk eerv verm K v d Voorden Klasse VI Blauwe duiven Ie prijs J Stalenberg 2e prijs J Sneileman 8e prija W Molenaar Zeer eerv verm 1 Hoogerdijk Klasse VII Bento doffers Ie prijs H de Bruin 2e prijs C A U Spruijt 2e prtla G Schouten 3e prtjs X Brinkman 3e piljs C Th v Vliet Zeer eerv vermelding L v Duuren zeer eerv verm C Th v Vliat eerv verm C Th v Vliet eerv verm J Farwerda Klasse VIII Bonte duiven Ie prijs C A M Spmtjt 2e prijs M de Bruin Zeer eerv verm U v Duutm zeer eerv verm C Th v Vliet eerV verm C Th V Vliet Klasse IX Jongbroed Dof alle K Ie prijs C Th v Vliet 2e prijs J G Jongeneel 2e prijs p A M Spruijt 8e prijs J Snelleman tewt eerv verm C Th v Vliet zaar a r varm J Snelleman eerv verm M V Di eerv verm J Snelleman eerv verm O M Holthuijten Klasse X Joagbloed duiven Ie pr s J e Jongeneel Ie prijs C Tk v VUet 2e pr s J Groeneveld 2e prijs J G Jongeneel ie prijs J Stalenburg Zeer eerv verm C Th v VUet zeer eerv vorm J Stalenburg eerv verm C Th v VUet EerePrijlen Eere prijs moeiate doffer J O Jongeneel eer prijs mooiste dolf J Stalenburg eereprijs meeste pnaten C Th v VUet De aiaeeioounnt no 306 bevat de statuten van de N V A Jonker en Zonen in brandkWIen en ageoturtn alhier Het Comité tot Steun aan NoodlUdenr den door da Moliilisatfe te Qoudlab oeft op 30 December geen steun ta verieenen Gedurende bté jaar 1916 z k elegd en terugbeleiaU de navolgende bedraigen Inleg in 3060 post I177003 26 i Bijge8obr4ven rente 763 S2 177766 06X TerugMaüng in 1246 poelen 155587 69 I a3178 98H Ueer lnl geid dan teruglie 5666S6 18 Aan bet ehide van het j 1915 wsB ten name der toggers infBsoteeiven oodat bnn tegoed uianw 1916 bedroeg f 677815 17 In den kmp van het jaar 1916 zijn 176 nieuwe bodlies igegeven 36 algeloopen boekjes op nieuw fat gebruik gesteld en 211 boekjes gtbeel anielaeld zocdataan het einde van het jaar 1916 Misboekjes in omlocp wareni BOSKOOP Do uitslag van dw te Uouda gelionden keuring van UmdsionDpilchtlgen der jaarklasse 1917 Is ais volgt 7 gesi UJcl 4 ongeschikt 3 niet vereölieneD Dê AHeeltaf Boskoop van S D A P zal op 2 Jan a s des avonds 2 uur in hotel Neiif eeoe algoneene vergndering houden waarin als spreker 1 optreden de beer Dlftgrasf vsn Sohoooboven over bei onderwerp Wachter wat Is er van den neoM HAAISTBBCHT IBeetriack Uckt Uit goede bron vernemen we dat op 1 Januari a s de stroom op het electr verdeahiet bi dsaa gemeente zai gezet worden Se atraatverttiMng sal dan branden terwijl diagaaeB wiar iasMlatia gwned ia op hnn veneak aangesloten nUtn worden SCHOONHOVEN Ds J H F Ramne te Ond Beijeriand heek voer het beroep bij de Ne4 Herv Kerk aUder bedinkt l LEES DIT EENS I Belangrgk voor Uzelf en Uw geón Gebruik bS Zenuwaclitig beid en overspanning Mynhardfs l nuw tabletten Deze tabletten geven kalmte Per koker 60 et 3 koket f 1 70 Advertentiên UU 1 en slijm wordt verwgderd door Mgnharilt a Laxeer Ubletten Deze tabletten zijn bloedzniverend regelen don stoelgang Per doos 35 et 3 doezen f 1 00 HOOtdpP en migraine worden sptiedig gestild door eenige Mynlianifs HoofdpQn tabletten Per koker 45 oent ÜlBülllSt wordt opgewekt ongesteldheden van de maag als maagzuur maagkramp maagwater slechtcspgsvertraing genezen door Mynhardfs Maag tabletten Per koker 60 et 3 kokers f 1 6 JlOSSuBII heesohheid keelpijn alsmede benauwdheid op de borst en kriebelingen in de keel veroorzaakt door vastzittend slijm genezen spoedig door t gebruik van Angabonbons 30 en 60 et p doos Winterliandeii en wintervoeten ruwehuid barsten kloven en springende lippen genezen snel door Purol zaU Per doos 12 25 en 75 cent Bloedarmoede bleekzuoht algemeene lichaamszwakte overwint men spoedig door t gebruik van Enersan tabletten Per koker 1 gld 3 kokers f 2 86 Wormen by kinderen en volwassenen worden verdreven door Enfan bonbona p doos 30 et Uit de hand TE KOOP het HUIS NIEUWE HAVEN 338 te OtJDA Brieven met prnsaanbod te zenden m Goudsche 9 onder no 2934 Bureau Courant Markt 81 Jjiaim en zacht wordt Uw huid door het gebruik van Purol zeep Deze zeep geeft een geurig zacht genezend s nim dat weldaig m de huid inwerkt en alle Jodheid en ruwheid wegneerht Tevens de aangewezen kinderzeep Per stok 60 ot 3 stuks f 1 70 WQ earandceren le volkanen deugdelijkheid van bovenstaande artikelen Alle deze artikelen zgn vqorzien van onzen naam en plaatsnaam A MnNHARDT Pharmac Fabriek ZEIST Men zie b j koop scherp toe dat deze naam op t artikel voorkomt VerkrQgb In ledere plaats b Apoth en alle goede Droglstefl Te Go ds A COOPS Wl dil aat i gohoonhovea A N v ZESSEN BoskoopWsn 1 SPRUIT J F VERKADE Waddiaavaea A V n HEIDE 1 Moor dreeht v GENNEP SS V jen hebben in de Goudsche Courant Êteedt tmeee $ B Deie advertPDliep kosten Bluiis bij voeroltbeialiog 1 5 regels f 0 25 voor elke regel meer 5 cents Opgaaf oitaloitend oon het Bureau VEREENIQINO V OOR VROU WENMESRECHT OPENBARE VERGADERING op VRUDAQ 12 lANUARI 1917 des avonds te 8 uur In de Sodeteit fit Réunie Spreekster Mej C Groot en Spreker de Heer Henri Borel De Heer Borel zal spreken over De Japansche Vrouw ENTRto 25 CENT 24 EM ÏETT MET 181Ï 1118 S VAN C A SCHOLTEN m UIT L Tlendeweg 63 te ROOKEH GROOTE PAARDENMONSTERING Op WOENSDAG 3 JANUARI 1917 komt de heer S mLBRON van Lochem op de navolgende plaatsen tot het aankoopen van r JJIRIGE RUiilSi 8 00 Hotel Paardsnburg 8 30 Verhoek 9 00 CiJé Wed van Vliet 9 20 G Smit 9 40 F O V d Bosch 10 10 RJnzioht 10 30 Hotel Vergulde Wagen 10 50 s HoIenaars 11 10 ba de Bmg 11 30 Café Boers 11 50 Stealduinen 12 10 Hotel de Gouden Leeuw 12 40 Café van Morzel 1 10 Wapen van Moerkapelle 1 30 St Joris 2 00 de Unie 2 80 Uarktpl 3 00 Oafe van Benthem 330 de Dubb Sleutel OUDERKERK a d AMSTEL s morgens UITHOORN NDEÜWVEEN ZEVENHOVEN NIEUWKOOP ZWAMMERDAM AWHEN s MOLENAARSBRÜG KOUDEEKEKE HAZERSWOUDE BENTHUIZEN ZOBTERUEER nam BLIJSWIJK MOERKAPELLEN ZEVENHUIZEN WADDINXVEEN GOUDA BODEGRAVEN WOERDEN De Commissionair C D VAN WIERIN6EN Beverwijk N B Bg voorkeur ïwkre paarden met veel vleesch SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M O worden o m de volgende schriftelijke eursussen georganiseerd HAHDELSWETENSCHAPPEN Handelsoorrespondentie Ned Fr D E 9p en Kal Boekhouden enz Handelskennis de Techniek der Administratie de Techniek der Bedr fsreclame de Techniek van In en Verkoop Bedrgfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Veraekeringawatensohap Statistiek en Handelseoonomie Sohoonschryve Uaohineschrqven Handelsitenognu e en vele andere vakken TALEN Nederlandsoh Ftansob Duitsch Engelsch Italiaansch Spaanaoh Deensch Noorsch Zweedsch Rnnisidi Maleisch Latijn Grieksoh Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scbeikoode Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktnigkunde Electro teobniek Teekenen Graptaostatioa Vak Duitsch Vak Engelsch Bedrfjfs en Arbeidswetgeving ONTWnCKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Fsychologje Logica de kunst van het denken Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Studie techniek Energetioa Sociologie Staatsinrichting Staathuishoudkunde GeschiediBnis Aardrykskande Aesthetica Schilderknnst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen bijbelkennis Bibliotheekweden Joumalisti k Gezondheidsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bij ngelokken Perspectief Opvoedkunde Uethodisoh en hygiSnisch s roken Verbetering viHi spraakgebrelteq § cllr3yen zonder Fouten een Otoeda St l Handschriftverbetering Vlug en goed rekenm Harhal sOiid irw§s U L O Fröbelen Sl jd Spelleiden Fotografeeten CUR8I MP VO9R DE VROUW De Techniek van het huishouden Kookkunst en Voedingsleer Ijnnennaaien Kinderkleeding Ooatnnmknippen en GostaujmneaiAn volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLBIDINO VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle aoten L O voor alle aoten M O en voor alle traktykdiploma s Notariaat Mr In de rechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Consnl Poster en en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedr fsleider Accountant BoekhouderCorrespondent Handelscorrespondent Administrateur Secretaris Redacteur Adspirent Landmeter Uarooniat verder voor Reservekader M U L O diploma einddiploma H B S B o einddiplomaH B S 6 i o Staatsexamen A Staalaexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Ryksverzeketingbank Fostspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T ETS Militaire Academie enz METHODE volgende de collectieve M rm un utm iuu£ i j uo ei e j vertalingen of taekeningen dan wordt de indivIduSele correctie toegepast de leerlingen zenden hun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retourneert Verder hebben de cursisten het recht van yragen stelten Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist en de leerling werkt onder de persoonlifke leiding van den leeraar Er zijn leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de verschillende examens bestaan special cursussen zoodat de leerling geen ballast ibehoeft in te laden Bijzondere leerlangen die men nit liefhebberij kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIËNi Het normaal lesgeld is f 5 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 Ü5 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze condititn beduidend lager zijn dan die van alle andere Inrichtingen we lct onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de Inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebbeo de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars hun kwaliteit en hnn bevoegdheid vindt men in onze gratis brochnre RESULTATEN I Een nauwkenrige statistiek bewees dat gemiddeld 90 der cursisten die met sohrifteiyke toestemming van de Directie van het Bnrean of van hun leerasr examen deden welke toestemming werd ge ven als de cursisten werkelijk gewerkt hadden voor hun examen slaagde Wij geven onderwas per brief in alle vakken en wg leiden op voor alle examens nien klopt dus nimmer bij ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE I Wij hebben een speciale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deze adviezen worden in het algemeen mondeling op verzoek echter ook schriftelijk gegeven Wy staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en zijn derhalve in staat ieder met raad en daad bg te staan Weet een jongmensch niet wat hij worden moet dan wende hy zich zonder schroom tot ons bureau wjj zullen hem zeggen in welke richting hy zich verder moet bewegen ook in verband met de financiSele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN I Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze afdeelingen Schritteiyke Carsusaen als onze afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrsge men aan onze Interessante gratis brochure Ons adres is Keizersgracht 163 Leliegracht HO Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den secretaris iederen werkdag 10 12 2 S j Zaterdags alleen 10 ia 64 LEERAARS 339 CURSUSSEN RUIM 6000 LBERLINQEN 266 Bnrean tot Pnblieiteit van Wetenschappelijk Nieuws lilioiiiieert U op deze GouniDi