Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1916

75 Ê M ÊÊMÊJÊ op deSo erAónt LArMM ff n ¥ r zie Etalage T I no iia Gondt Schoonhovi Krimpen Zqvaardl k eens n piMieff blijft n klan lesaafleii alaÉldijke FÉiaken peslllatamar UFSEBIOHT ir ft Voedert nw Fee met de nuivtre muruf LIJNZAADROEREN merk TER en W L 28 n 80YAB00HEHK0EKEII mark W L Uitmint Dde door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingtwaside MIeréIHplonta JParifê 1000 Segen Gouden MudaOlet p UÉgaS FelrÉoiii en laBielaloren Aanleg van Electrisch Licht en Kraeht ao Aanbevelend VEST io9 iu J VAN DUIN lüöERPOSTrSIGAR OOUDA De gunstig bekende Amstel Bieren i o vench per lust of op fleech sebotteld verkrijgbaar bij M M Belonle Jr Agent Beiersoh Biepbi ouwei y Ob Amstel W J 5MVIS KOMINKLYKE PABRIEK VAN METAALWERKEN ARNHEM FILIAAL 9HEERENQRACHT DEN HAAG 5AniTAiRE ARTiKELEn Keixeralraal 83 Tal 148 GOUDA m jjiil 1 HMD J Htij i 72 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van l aaimaciimes want SINGKU Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hui lioudelijk eu industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEB NAAIMCmNES kunt U krijgen In al onze winkels DIEMEÏÏAAN UITHANGBOED KM KEMEN SIKGER Haatscbappij Depdts alem 40 QOUDA Kleiweg 5 PrimaChloor rerknjgbaar Uj C C KROM soolang de Vttoitaad itrekt BeKoekl Melksalen RONA Zeageitraat 106 hoek Nieawe Uarkt Bekend om zqn Chocolade en Angimelk 10 AANBEVELEND J Broer Sohoenmakerij s fiAe Boelekade 132 211 FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opguioht 1879 HET ADRES VOOR lEDËRËM Zie Etalage EEN REUZEN VOORRAAD HEEREN DAMES en KINDERSCHOEISEL SOLIDE JONOENS SCHOOLSCHOENEN em 20 Vindt n id het Schoenmagazijn MODERN MKIWEa M BOUD Zie Etalage Zie Etalage Fa W J V ZANEN 20 0 Haven AttlUr voor Modedie Portiet Fotograile n Eieotrotechnisch Installatie Bureay llrmM T I MM rllrüU Adr de Groot Kleiweg 79 kJL ïn ir Mi Gouda KLEEFV mjE OUEOO EDEREN Pril viriui DEKKLEEDEN EN OLIEGOEDEREN als lange jassen Jekkers Broeken en Zuidwesters Waterdicht dakkltedn vwir t g brallc tahul re 4 l P M Elk Btnk wordt met garantie geleverd Aanbevelend Firma P J Revel ft Zonen 20 Veerstal 30 QOUDA Tel Int 494 i NIEU JAAR Koopt Vyye I EMfGESCHENKEN bij 24 FirinallJOOÏieiDigazijnllorteTienilewegO Tel Intc 479 Zie de Etalage güT Abonneert U op Het Stenograiiscli Verslai van het Verhandelde m den Gemeenteraad wan Gouda Bevat AiXE by den Raad inkomende stokeen de besohikkingen daarop en de atenograflich opgenomen iBonssiea allei bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad t 0 25 per kwartaal bg vooruitbetaling voor niet abonné s f 0 50 per kwartaal bg voomitbetahng Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 GOUDA Md dom 4oot KOKO t lm braUna KOKO ff HAAR KOKO DOET HET HAAI OKOEItN OAaT HW VITVALLtN TCOEN HEWEa AtS lUISTAU BEVAT GEEN KUOISTOr OUE Or VET VElniSSCHEND VOk SB HOOrDHl n 00 HIT VANDMO V OTr BMMI T Or COimDK PtUSi tl O TS IL 1 O M fl S 09 rf m ImIwA SSPKS DËPSTHOUDERSi ANTO COOPS Wydsti aat 39 A N V ZESSEN A 6H0ENEVELD Lm A OOSTEBUNQ 6 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR