Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1916

iNo iasé0 AAe laiirgAOg GOfS8GHE mmm © u w © eaa Z cLTrertoxwtieTolsudÉTroox Gho va d au eaa Paacx txo VERSCHIJNT DAGELIJKS I k f 1 2S p week 10 nl mM Zoada riiUd per to r ul f 1 75 per ireek 14 eenl o ereE ur de b r la per loaptr McIÜedL Frneo per poel per kwaitaa I 1 50 mei Zondnjibled i 2 AbonntmeoUD wordoo d eli ki aanteiioiiien aan oni Iniraau MtUT 31 OoUDA Wl ooae afeBlen deo boekhandel en de poillanioren AOVBRTBNTIErUISi Uil Oouda en onatreken betooranda lol den beior krin 1 S reieli f 055 elke reaal meer f O 10 Bi drie acbtareenval enda plaaliln en worden daie U eo Iwee berekead Van bullen Oouda en dan beeontriuli 1 5 reiali f OW elke rc el meer f O 15 Telefoon Interc 82 imw u iii i n i pii ii w M mdag i i É uari 1017 BEHALVE ZON l N FEESTDAGEN WOBZONDBN MBOBOUUNaEM 1 4 afd t IM tik itêH mtm I M Op d oaip iUi itatk 1 latW Omnat adrarMUU m l iiii ln i ilnlll n M i pri B QrooM I4nera n raadea Mr flMttnili t UUNK ADVKBTBNTltN aMTra ai a M li l t l i koop a verkoop buur en rbaur l S re i a f CIS tik n al Wf M mI 14 b U MailBUB ro M 10 lalala B vl a auBBM I W Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINRtJAN ZOON alzoo ook met dw Sanaat ta ndraiw Een mlaiatar die d itt fttHki TonAbRl ea kortweg doet dnt kH wét Hé 4at Tweede Kamor warM en tel baar atatnhrbeid bobeart baadJft iMoastiltttiaaaaL BINIW UAW Gemeiiffil Oorloffsiilenwa Madame de Thèbcta t De beroemde waarzegster Madame de Thèbes is te ParU op 72 jarigen leeftijd overleden Haar eigeniyke naam waa Anna Victoria Savigny Dezer dagen nog had stj in haar Almanak voor het jaar 1917 yoorspald dat de oorlog in 1917 zal eindigen Zeer aardig is zegt de Tel Madame de Thibea de koningin der handlezerttaen xooata Alexander Dumaa baar noemdt ge Vroeger wmt bet h r nooit oavereriiU Ue geweMt M r hedkik ZU U9 n el opgeruimd uit Ik zal zo w il van do hoove icrij ea il Ia zo willen aauffet Zij lenhte nog os aleof zij vrodljfc werd g B eind bii gedacfate MUn i BBaaii er op go MdBoerd Ik ho l nvatu te zeggen pa p n hl laat ikleniaod op dO hoen e I toe Dita vUegoi er nardoal Haar vrooUjkhiid aam toe Zij za den ernjdgon wfeter ladien dW vond z grappig hij Mf ar veel sym pothMter lUt al hij nleadBlljk was wo kwiljL ocuig zms Ulka dB atadWmaa Mm nu 4 dieukea Voor dton dMnaoel een ventwMBge rouw van bet lantl Ja d t was xU oob N l partement van Landbouw dm verbniikem er op wordt gewexen toch vooral xumig te xUn C at iB een waarachuwend teeken da niet bijzonder hoopvol stemt en van 1917 geen weldadige verwachtmgen doet koesteren En wat ten opzichte van het graan ia gezegd heeft evenzoo geklonken ten opzichte van de steenkool Ieder ervaart dat wy voor onxe verlichting en voor brandstol geheel afhankelijk xljn van het buitenland dat het in xbo macht h ft door onthouding van kolen industrie en verkeer stop te zetten en ona voor verlichtmgsdoeleinden terug te voeren tot den ttjd dat gaa en electnciteit nog niet bekend waren De bexwaren verbonden aan de voorxiening van veevoeder de grondstoffen voor de melk en zuivelproducten en het vleesch Het Nieuwe Jaar Het aude Jaar ligt tchtcr ma h t nieuwe dl gekomen 1917 doet iQn intrede erenala sQn beide voorgnngtn met de oortogafakkel lichtend Tooruit De dagen van rrede xïjn OOK met gekomen en het heeft den ach n al wordt de drang bü de volkeren daarnaau ook steeda sterker dat het bloedig conflict lat tot een wanhoopsrazemd is geworden hm niet al worden befeindlgd Steeds meen npcen de str denden alle hupbronnei wurover zii kunnen beschikken dlenstbaae den moloch van den oorlog zy oefenen t een invloed uit 9p hunne volkeren die der neutralen die op den duuv B t rt demoralisatie en inzmkmg moet lijden en waarvan de gevolgen niet zyn te peiler w T d yolg niet un te j Ieiu rw rJoor d vwhoudera mondjesmat het veevoeder wordt toegeme ten hetgeen begrupelykerwlJs groote ontevredenheid wekt waaraan onze Regeerins niettegenstaande haar ematig pogen nieb kon verhelpen Er is een immer stagende ijn m de productiekosten van schier elk artikel te ontdekken waardoor in de economische verhoudingen ingrijpende wijzigingen ontstaan die niet bevorderl k zijn voor de algemeene welvaart De nog nimmer voOTtdurende mobilisatie onzer weermacht die in 1917 wordt voortgezet door oproepingen van nieuwe Jaarklaaaen van TOlwassen mannen die voor het nieerendeel aan hun gezinsleven worden ontrukt maakt dra agexonden toestand nog moell ker De nieuwe jaarknng die zich thana heeft geopend biedt geen hoopvol aspect er ia op dit oogenblik geen perapeeti In te ontdekken dat wtjat op apoedif vaitwt nng op de wederkomst van normale tt den Haar utj hebbeo ons te schikken in dezen toeatand die weliswaar zeer ernstig is maar die wij hebbed te aanvaarden ala het niet te verrayden gevolg van den oorlog die dank zij het beleid onzer Regeering onze beemden niet tot zün domein heeft gemaakt Wl wiUen hopen dat ook in 1917 ona land indien de oorlog zou moeten voortduren zijn eigen positie te midden der atr denden zal kunnen handhaven dat aan het eind de zorg onzer Regeering voor de weermacht der natie alleen een voorzorg zal blijken te xyn geweest Ho n de oorlogToertnde landen het nieuw jt toeaem jaar wordt ingezet wb kunnen het wel gissen uit hetgeen vandaar wordt gemeld uit de maatregelen die genomen worden die de staten financieel en de volkeren pbyaiek en moreel doen verarmen Maar binnen onxe grenien ondervinden wjj den invloed van den oorlogstoestand op zoodanige wijze dat daaruit zonder veel verbeeldingskracht ge ipakkeiyk is af te leiden ho6 het daar buil ten b onxe naburen wel ts gesteld Bü den aanvang van 1917 Bit het neutrale Nederland nog als een atootblok tusschen do twee geweldigen in dezen strijd Duitsch lood en Engeland Ën dan ia het de een dan weer de andere die door zyn maatrege Hm ttn zijn tegenstander te treffen de klei L ne neutrale bufferstaat een stoot toebrenift uit oorloganoodxak of bfj ongeluk zoo het dan lieet Zodoende komen wi telkens in het ipdrang met het gevolg dat het gevaar ilog tft warden betrokken ona atetda bltjft omzweven Ihtusschen onder viaéin alle ategonen van het bedrufsleven dra handel en den landbouw de gevolgen van d steed soh Brper getrokken bepalingen g waardoor aoo goed als alle handelsverkeer aaar buiten ia gestopt of langs bepaalde enge banen wordt geleid terwtjl de Regee fljng xich genoodzaakt heeft gezien tot het In t lev i roepen van mstaatazorg eooals niemand zich heeft voorgesteld dat deze in W rkel Dkheld ooit komen zou En daardoor JR er ontstaan een gemeentebi moeiing op nllwlei gebied levensmiddelen brandstof fnf f cd waarbij aan de burgemeesters de iitkre taak van uitvoeringen der bepalingen Wu oi édragen Zoolang de voorraad strekt r taWtat wy ons in 1917 tegoed kunnen doen 4 aan regeenngsbrood rcveeringBaardappelen regeenngsgroenten en nog vele andere m gredjënten die de regeering door haar naam I er aan te verbinden onder ieders bereik L heeft gebracht Waar het geldt de producten I van eigen bodem daarvan zal op den duur i w t voldoende zun anders staat het roet die voedingsmiddelen waarvan de grow Btoffen moeten komen van overzee en het moet inderdaad als ee4C raarBcbuwing wor d D opgevat dat officer vanwege het De Feuilleton Buiten de StadspoorteB Nsax bet IhiittfcA van diABA WBBIÖ Bewerkt door I P WEfiSELINK VAN ïdOSaUU mat ftutorltfftUe vmn d iMïhriJlBter INadruk verboden zucht van wr otrifno Ja aU Mieke bulten bij Mairlanno kon zljnl Nu hoor de xij nJet nwwtr wat de anderen tot haar neiÓen Zij konden zagg n wat zij wlldeuT Zij schreouwdan gowc4dlff Nu ja al Vt dan kou dat HMce bij Marianne on der dak kwam nn niemand er lettf van merkte maar wat nioeel er don mflt het kind gebeuren Dat loon toc uM bij Mariamio blijven Die aou con moolien naam kTijgm wat sou lOm wei tsepwaf Fn bovendï a hot lünd bet kind wat daar inedn Toen zeldci Haim BadeJcow AU bo klebe zijn veretand nvaaa krijRtl Dan cal adlee zfch wd vindnil en zIJvouw de de handenl HOOFDSTUK XIV RUdce Ongidok had baox oplonnetlo weer te vooirsohfjn gK haald Zij had hrt roede gew4frpem tua8ch w bot oudei Ijzf r de hak t J ohroov n do gpoote spij k ifB de g 4 rok n worktuiffen tuabohon al den verborgien yiearoeeten wuiutten ronun d wedken xi la bet M terbuM in h vertrek waar man vroeger dovrueh ten üitlegdQ zorgvul In een gjToote kikit bewa hrde Nu kou zij haar 9pi Mi act je weiear gitfbrulken nu woonde zljwc r aan den vowkant JUelM komt bIJ mU uiéit xti leer Uat Ik neem baar vaaAwg noffme iweier Nu UI nu ja ale ia dra wlltt il u bet ook dmkt doktar é De oude vromr keeir van de dkxAler den dokter en rmv hem wwrvMr 2 a doktar faOkt ZIJ aUiOtte ra Na deni dood der jonge vroaw waa de moeder bij baar aoon la de villa t trokk n bet wa noodlg voor bem hij kon toch nW zoo getw Heen ia Loerend irlo e n de ooffen van vrouw Leagnicb nau de BadcËmr wat ift beurds daar I Nu was er reads tweemaal e n VTou ite heer g e ww i t Dnn eersten keer wm bU bM Jobaafr la bet rijtuig I B MiMM rt M MO be schilderd door Julaa Chaiwi van d Petit Journal die in Mei 1 1 eeii e oak heeft ingesteld naar de uitwerkmg van htt deS tOdfl uitgevaardigde verb 4 4ef Parijache politie aan atle waarxegataMi aartlegstare Juffers die met eieren fcofAri gtasen kogels dooie Underen vlnganN en tiderc ingrediënten werken om wk praktijken nog langer voort te zetten Bij die gelegenheid heeft Oancel ook een bezoek gebracht aan mevr v De Tbibea Hij vond de waarzegster m t Air salon dicht bü de Place de TEtoile wairf reeds zoovele beroemdheden op allerlei bied den voet hadden gezet zooala de foto met opschriften van George Sand la Duaa Emma Calvé den hertog van Aumale aantoonden De zieneres groote dafne ala xU waa glimlachte nederbuigend tqm de beioeker haar oordeel vroeg omtrent w gestrengheid van do wet op hare IndMcate gelegen baidscollega s toegepaat Met hare zachte en toch oo doordringende stem witwoordde madame d Thèbes dat die vervolgingen naar har meening ver diend waren daar xvj een fawMniyk beroep onteerden Op de vraag van den jourÜMIat of D ui vc een toeneming In het aantal barer bezoe kers bad waargenomen sederf het begin van den oorlog antwoordde de it ljze handlezeres melancholiek Mijn clientèle la nur e windrichtingen verstrooid En al ik mm blijf ontvangen dan 18 dat niet befOf smatig maar omdat ik het mijn plicht aiht Ja zeker manheer m n p 1 1 c h tl JDat ia nu raUn oorlogswerk daar ik toch oud mt te gebrekkig ben om naar de f ekenhutzen te gaan en troont te i t n m liavBb ganuW deren U we t dat ik alleeit te nerk ga naar het handschrift en de ha dl Jne L Soma leea ik in kleme sidderende hnndeA vreeselijke dingen voor dengene die ze mij VoorhoudtEn dan 11 e g ik maar mtjtth rl Ik xeg maar al weet Ik wel beter Ulr man Ia krugagevangene hy komt najoen oorlogterug U moet maar wat gedjritf hebben hy heeft het goedl £ n dan g aat het achep seltje getroost bran aé kan tenmioate slapen leven II üi het verder verloop rvan het geaprek verklaarde madame de THIbea dat xy zooveel achoone en groote dingen voor baar heeriyk Fronkryk zag na den oorlog Dat ia dua wanneer vroeg Chancel vlug Haar aan dat oor jvas de beroemde waarzegater doof Zy miakte een ontwykend gebaar en begon over het weer te praten De journalist maakte bieraan een einde door te wijzen op een foto van den Duitachen kroonprins die voor het glaa van den spiegel was gestoken Aan dra ocbtericantwaren eenige regels met een xaer karoltteriatieke groote hand geschreven Chancel vroeg natuoriyk inlicbtingen Waarop madame deTbèbea antwoordde Ik verwachtte uw vraag Ja i bewaar leefd ult e4atien Wkn va dat I en stedeling n mf ni tamelijk aonxinnll Tooh ge o vrijer eva vrijer voor Marianne Itn pMK ncpe aofarlk overviel vrouw Ijcnigmlck u Lthel in het graf lag wasnoa oud ptatubca weer in haar op ooken do odUioenwoduwo waa nog wieeós vrij n het gin toch niet aan dat Paul altijd en eouwig dn Fug e lwbe betpeurdw Het was nu roeibr een balF jaar giohMlmiI Ulj nioeat er aon donken zt kindaren otm nieuwe imoedcr te geven cnr reit tooh ook ieta van h€ t leven te bebbeo I adhar voor wa ik milUocnweduwe nu juM do rechte de e iig warol AI0 nu en ander haar Paul maar niet afkoapte Het ijverzucbt i bllkke bowaakts vrouw Lmgnick da IniladHur der lladckow mnar éé hear In w ten zij den vt jm 1m epeurde Het atcb niet meer zien Haar de mltlio iweduwie Het zich ook nk4 zleu Dat waa weer letB betwt k haar zorg gi Wat bad die dan voor gnvidtiÜgB om handen dai sij niet aW SewoooJijk om d twee da eo bij haar moeder kwaiuf Hti word boog tijd de zaak enuatig tpt hand te nonen Paul moeet baar te Britz gaan opzoeken ifoar dat Mimod lijk gaan Paul Lengnlck brocbt zijn dagen In dolfe eoiiid 0rneid door Zijn lloht wm uit gebliiecAt ïiot word niet nieiv belder Iw hem Stom zat bij roor de groote foto grafie wttUce hij naar co klein visite portret van Ffli bad IMcn vergrooten Do trekken É kren faardar door ge worden bi vroetnd da toere lieftaJUg h wa r uU weggerukt maar zijn oogen hingen er toon aan bet waa tooh hot eeblge wat be van baar waa overgebkfven Hij bad voor nleta near oog aan zijn kladeren dkobt bIJ idei Grooünoedor had au ffink UodarJufbouw voor ba fwiBmi Mt w ra ihaat vliüt voor myn oogen goed zichtbaar daf portret van den vyand ala een kostbaar do Gument Het ia mU ternauwernood een paa maanden voor den oorlog door een magercn gebogen man met een ctownagexleht n dan sllngerenden gang van een statjongra gelbracht de kroonpriiw in eigen peroooni Ik heb lyo hand guwnm ra b m mor apetd Verdon vroeg de rapporter gratig Byna eén xware val op n bardon grond en waarvan hy zich voor het Ut iij gekneusd loa verheffen hy meende dat lit een val van het paard bedoeldo En het is mlsscbien wel een wal van dct trotml UIT OK PEB8 D SoccMolewet la de Band KaMer De Sueeeaaiewvt deer de Eenia Xaraar verworpen en daarop door minister Vaii Gyn gewyzlgd aal binnenkort wsar In d n Senaat worden behandeld Il nPif Dr Kuyper drioatnrt Standaard en legt ToM het conflict raea om de StKetsait bydrage voor onzen flnaacieelra nood de den we wat doentyk was om dit conflict geheel buiten het conatitutioneel vraagatuk te laten afloopen Op zich zelf waa bet bedrag van 8 millioen dat Financiën van de Snceeasle m r begeerde niat zoo groot dat het oodoeniyrscheen het prU te geven en niets zou im mera beletten na afloop van den ooriog wat nu feil ging weer in de betere orde terug te telden En dit acbeen te minder bedcnkelUk daar het bedrag waarover betvernebtt p tocb w boafan wrar absdni idend wasi i Er gaat thans uit ooidogsotrerwegui i In den vlendan spoed xooveel meer onder doM wat straks toch om ra ws xou komen vragen en xoodra na vTadeabarstel wederom een Kabinet van Racbta da sak a in banden kreeg en in beide Kamers op ateun xou kunnen rekenen zou het luttel moeite kosten wat thans aebeef word gotrekkon weer reobt t9 lettm Uit dien hoofde trok bet ons selfs niat sterk aan dat in de EorsM Kamor da oppositie het parlemratnir geding loo boog opxette Zeer is bet echter de vraag of bet gtrezen conflict gel k thans de xaken loopen xonder constitutioneel protMt lal kunnen worden afgedaan Een miniater ia conatltutioneol varpUeht te rekenen met bet ffit dat w In Neder laad een Staten Graanwl habbra dia nitt in ién Kamn opgaat maar uit twM t l dingen beataat I Of nu al in de Tweede Kamer de meerder 1 beid k tort et i travera haar eenzydige begeerte doorzet kan derhalve In niets voer den mmister de verplichting doen wegvallen om met de gefaeele Staten Generaal ra goed versorgd Hoe koD sU bem uH dit awU aad ata ven loaruUenrl Vrouw Ixnffdidg bad W zleh tot taak geeteld ba r zoon ie oontroleeren hij wist bet niet bij merkte het niet maar haar oogcQ waakten altijd over ben Want ook nu xlj dood waa do waMienpop bot spiubOgie ding zolla mt zij weg wae nko aij uog g boel Paul lu be ela l Vrouw Lengniok balde de vulaten ala zij door bet aleutefffat zag boe bet oog van haar soon aatu da fotcvrofie hing hoe bij er iMwir ke aondw xloh te bewtifpea ba arfln beeto arm uur na uur en don elodeitjk ndto Als eon kbin kind Zt Ie s naebta aid d vurige weueoh l in ook don nog U oon trohwren aAa zorg angkat li lde en but haar niet Ueten alapm mi haar naar zijii kamerdeur joeg zelfe dan aUt p hij duu niet Zij zag etm Uobtstraai door bet Sleutelgat hij Mond op hij iHoop de mooie kamer In zij loop li ni daar na Daar hdng de groote fotogralfe bi de breeife vergvUb lljat blJ vM op en mo voor dm v eugK i neer steuiidemaf beide ellebogen op bet baaton polttoer en staarde naar bet ontrit Dan werd het hM dB g laat der vrouw waarombeun d irijia hsien ondtr de nachtunilii uit flMHatau vaal bkKk De gedaant4 die blootavoeta bk korten on deoTok in katoensnr jak raedM zoo laog lulsber nd atond beeHe de doode op het kerkhof dtarbuitra die had tooh nog Bteeda nvetr du ds levewde hinr In htilB Zoo boa bet ea sou bet nietta ger aan Het was da oMMdtor dis dm aomaaaspoorde Uiób waar oana naar KMoBbuaah to gaan Daar satan sU ui aUon woratlra ov baas an aouM oMi omv btOfra bn waar ia slrai bQ bmwm D Arhildysrlisiangsa m èm lm van dtf gi ote mmm aagt la Btat B k Ja oórfac ibaa 1 Aa meeirta oantogroerrade tandia daet Jljtani i 4 dece boe xal In dB laidun K te lil van brdrijvco de vetbouAaf rib nm weckffcnrv O mrknaoMrf Zm Mloi w der b aof wmém foHJk l u Mliai afial qU fcn fMBMiMi van tbaa bQ raa b alglnc voorfrioelrair TM m i taM die ihoiha in awiraiii f root d 1 llwka la iwnir lkWw l la raet ta rilpt w MriU Mk voi dn MMd uT ImUBi I ilolPwote IM I HfuaMdiiM rf Élun Dtn taroflnuieur Hm wHttt naMMki pIJ nainma m ét u mn M t UD H U l h u iMt M l tooaAraM KW d i i iif uut lurtmilMni arbaM dM bm dn prikiMl tó rrSÜt nalM oogenUlk a M MaMi wr tanr Irmr mt aoomtaa na bet InM ntéii Mlaea nl rargmot liliTtiiJii ii ntiW vut kn buidlcn n mtim w n ttmt r beid lo kMlMMt en HUnwl ktfMIftt wl t nr Zit d laMraraitat Mktai jum arrmfeiMin M r m Im fril pol r mMtnlMimlItw iBMkMaT Ib do liii m h t t B Na aaien rami ia KmHia d MMM vat Mi tmiUuUti raklann kaST k airt S SrlJiXD IB iHt MWmÉaib M a i mm ia d MtiuulÊikf nu daa weakyye r eu nttka ftitr wM tat kort tm Qaaial 1 e o ma IJn da Ml da naar HJIc p i ai Hial i ll a M d w A M ten dia leTu fcnT tat kal ym mt ItU tH weuKtHv lUn mlac ka aaatal Orar natooailiiatla au Sm ail iiKiklJI waidl fleapreken ook In krlofeo awna Baa dM olM lou iKMten nrwada Da aniallte et keoll M matcerlaa iiiiiiiniwa iminlii gfaotv ttoEaat irtm atM mb M daavar la Pu ll a rtl m l té ta ndoaH Ital i ran w t a i m e iadM n ti a eik kioriMid biarobt fcimia ld ai aauncekn rov ahanMUk ill IM bedrljnn waaroadv h de aan aÜMe aa da Doala Ml i Éi ai iHm tm kt kit krna tT o t la aiak 1 0 laoomfeMif nor M attk dril aroi Ixnri dM GacriMdla dU opiMit n naaadarta dnm i lii Do oMaahertt disa bevallig iraraaU kanWaa a M aM rlnpoootrole ndtaaijt p ea o i rl deel van de a at a i Ravend aan etdael ItnK hridawflce o iKkana kt airarlar nat onder atadfceankig ran orarhdAaiiaaaiM oMkiadt Thaao U aea alouw Htefilaita opfotrad waaala di a iHfc Uayd Oaar Maai Paul line vekmidcn raat ket kr a0oapaa Elkii kad t mttd Drkdi oM aao irael aaan KI wUdo kl ook liet Tom kaaalB X fceMir t beatomt flea 6 leroaa1 ZIJ aolkiukta haar aaa gtar van Kkai Haafaaaaefcen wlja aaaaapta ar aaa Zl aakaak kaa em Tal tiaa lit s l ikw Mi kem alUeo Hol amaakl mlJ nM Ma ku aal wanboplKa turi 4oo ikeèd m aekoaf kat laa we ZU aaiioa kct hm waw laa Dillk maar aai dat tnH Ja mottl Toen kaak bU ign laa kt ataa Mw t alj adiodc kea aar kk RMio iMwotdL bad kaar lana laac nooit Mn g mém dtarrwr killn da nuutn In da faali5a te foté giaiald nauir nu dronk il lk rlad Mal pratüf allwu m Mukee kad Paal a etcd diaek alj aM kaar aaob Hli lou rerretait hIJ moeet vaasMntl Ëlkaa arend latm lit bU elkaar n ly draa ken fkaok oa ft Hcb Nu nieeode RIetu r e k ikA Paul aAai meer aoo ircurif waa Hll ataaida Mak lilet aM d a aitild waar dal dwaaa aariret aaa jt nu l u lH a il Il kU Martew aJa iH baat raaraMda Oa laab am naar KM uaefc Hat deal ja aaad ei hel ie Oa aawr aaaa Wamt ramlft tf i ¥ j sfetó è ï v