Goudsche Courant, maandag 1 januari 1917

No 13281 ONS OVERZICHT Nog jaiBt het oude jaar ia het ntvoord ter geallieerden op de nota van DuitechlftDd verscheneii KfQ vindt ha t hieronder afgedrukt en zooals mfn b de lezing erran zal opmerken z n de voori spelingen omtrent dit gewichtige stuk juist gebleken de vredesidee wordt niet afgewezen alleen de voirm waanii z tot uitmg kwam afgekeurd Immers m het antwoord wordt gezegd de verbonden mogendheden weigeren staat te maken op het onoprechte voorstel waaraan de trekking ontbreekt Aangedrongen Wordt op volledtg heratel dtf achade en op nrzekenngen om in de toeleiÉist de veiligheid van de werrfd vaet te stellen Radoalawof de Bulgaarsche mimaterpreeident heett in het Sobranje da de Bulgaarsche Kamel merkwaardijte dingen gezegd Voorop werd gesteld dat de zaak van Bulgarue gezegevierd heeft met andere woorden dat het doel waarvoor BulgaT e zich m den str d mengde tiereikt is Voor ons klinkt dat een weuug te voortvarend Men moet geen Mo roepen voor men over de brug is placht Sancho Panza de schildknaap van Don Quichot te zeggen maar m verband met hetgeen Radoalawof verder verklaarde klinkt deze tirade toch anders Aj zei nX Wu ztjn bereid vrede te sluiten want w willen een einde aan d n oorlog maken W j zullen censesBies doen in naam van de menachheid en tot heil van alle natiesAan het emde van zijn rede verklaarde I Badoslawof De bezit stukken t n bewjgze dat onze v anden onze rechten op datgene wat wtf vragen erkenneik ken IS en biimen enkele dagen de vrede volgen kan Maar zoo ver zyn we nog met Het antwoord van de geallieerden op de nota vap Wilson houdt geen groote verwachtingen leveifdig Dat aan Duitschland spreekt duidelyk genoeg en wy mogen nu een wisselmg van stukken tegemoet zien over de v rwaarden tot den vrede tenminste wanneer Duitschland terugkomt op x ii oorspronkelijk plan om die voorwaarden eerst op de vredesconferentie bekend te maken Het IS vTu waarschynliik dat nu althans eenige toenadfenng van Duitache z ide volgen zal Voorspellmgen daaromtrent blijven gewaagd maar w z n vr optirois tisch daaromtrent wul de weg aan Duitschland zijdelings openstaat door de nota van Wilson Het antwoord op die nota onvolledig omdat nog met bekend was hoe de entente de nota van Duitschland opnemen zou kan nu volgen Weigeren de Centralen meerdere gegevens te verschaffen dan is deze periode af aloten zonder dat eenlg resultaat bereikt is A VAN VEEN Sr Stakadeor 106 p f Vrouwensteeg Heil en Zegen toegewenicht aan al mijn Begunstigers Vrienflen en Bekenden L VEERMAN Korte Tiendeweg 11 J H V d VEGT weasoht ziin geachte begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar Gioenendaal 86 108 109 Buiten de Stadspoorten Naar het Ihutsch vau CLARA VIEBIG Hewerkt dooï I P WEÖbEd lNK VAN liiOSeUM met autorisatie van de schrijlstw Nadiruk verbodemj 64 Vroegoi hoel vroogt r voordat Ktbel kwam had die jong © Uogniok zjjn plaale aan do stamtoiel ehfld In do herberg m had hij haar weer Geen nwosoh verbaasde zioh dQa wver dfe arppei valt met ver van dieai boom da oude had iniuKwe ook gièdronkon Nu werd het aütijd heo laat Ate de somte naar ijuia gtnigen dan bleef de jonge Lengndok noff zitteai en ware t r altyd nog een pafllr die het met hejn volhfraWten Waapora zou hij naar hiüs ga LtM was er niat meer Daar was sicchlB dt herijmeni4 ea bot ver anpj bij biee ItevW Mer Vrouw Lengndok hadi v r8 oowfe naoh ten JEUtón nacht zat zy oi en wachti © op haar z oe Een we0 hij thiiiBg koloeQ m hftd het eteatóigat um kuimeo vinden vm loelijk © evaiko had het ge elo ezicht gekraibd aan de pan iv ii iet bek dftt loooht niet meer gwbeuren de buiedeur aiwm wae zy ér da im bij en maakte hem open Dikwi s nioeat zij i n op han waohten Maar ttevor zoo waohtao waclUaa tot io bet A BRINKMAN ZOON Uitgevers Goudsohe Courant Electrisohe Drukkerij GOUDA MARIT 31 i TELEFOON 83 m t W I D VAN RUHENAH p f n Hall en Z it9n to few njKht au al bm B uiutifftn en Bekaiul ii oowvl bulltanall biBMn de lUd 70 DE BBVEN A VAN MEURS H J VAN SCHALEN TapUtea ea MtaMea WUdatraat 21 Tal 868 OiKtluTn Nlram Hana Haereiutnkat Haadal ia Biaua n Buitealaiiteh OadiitiUeerd WÜa m Ukurfaaiidel N H VAN SCHELVEN Hatoaaar M p U Puat C MICHAKLIS Tl StiwaBmakutI F t Boalekada 1S2 U J C Hooiftraat E H VAN MILD P t wanieht Un rtachtan Beffunitin au B kandeii aaa fAuUÜi Nieuwjaar 72 Veantal P J SNEL CMffmr il7 p t Zaugeatraat 62 Aan ntenden tn baruitlttn een gdnkUcjawtoateweaaehtdan 7S H M0NA80H Mi SNOEK Peperstraat 68 p f Malkt f ia Gimd ea Zilnr U I MULLER Daa Ben Kladtrkaa4aa FIRMA C SMITS BckonOiaadel Laaie Tleadeweg 74 76 Klllweg 48 GOUDA f t A jr OPSTBLTBN p f f t A F VAN DER STEEN HOEDEN EN PETTENMAGAZUN p f 100 Klelwetstraat Viê 80 C ORKESSE Auén ea paderhoud Tulaea H t t W L VAN DER STEEN TAILLEUR 101 p Klelwetstraat Kleiwecrtr M J OUDEBKERK C TEEKENS Vleeaehlioawer ea Spekslager 102 Lange Tlendewag P t IIXTIead w ï a PERDUK 7 Bnuidetafteahaadel p f Karaemelkiloot 77 HMdaamagaiiia TBANSVALIA rootteaa 1 SCHENK 108 A H MEUER FIBHA 8 H POLAK M Optideai p f f f Harkt 2e Oooda VAN DER VALK STeduüach Bamw Wüdstraat 8 p f 104 L N POLDBRVaABT Geadadw DIaaalTeRMitlai Naalerttraat 16 18 82 weaK t itia CUëntile em gelukklf Ml iw aar J A VAN DER VALK Gas ea Walerfltter Lood ea Zlakwerkor Doolestraat 21 p f AMter 4 RINSES Haiktzt W GEBR DE RAADT p t 84 Westhaven 8 Heil aa Zwen toetevanscht aaa al mlja Vrioaden en Begunstigers 86 H J BABOUW en Echtgenoote Loodfiater Raam Vad heil en lagen aaa Vrieadaa Bekaadea en Begunstigers 86 E RADIX Niwwa Havaa 240 A VEBBOOM LnnebnMHU Hollandla jp J BEVET EN ZONEN BalascUMers 87 f Oosthavaa p f A BIETKERK FIBMA B VERGUN8T RUwtelkaadel Harkt 11 m g 110 Blauwstraat 8 FIRMA WED A RIETVELD FnUthaadeL 89 p f Laage Tiandeweg FIRMA VERMU SLU1TER UEHANGERIJ STOFFEERDEBU VERHUIZINGEN p f 111 L BIETVELS Dabbala Buurt 4 A VERKAAIK p t CoUtaar N Haven 120 m g 112 P SONDkin UZBBHANDBLAAR ÖOÜDA u Verstoep waaicht U deie sUaa Begunstigen VrienK nvi 1 waaicbt du oeie sync B auu dea en Kaaaissen eea gelukkig jaar1M7 toe 91 in Koloniale Wartn Bogen 68 p f 118 DE PJIPIEIIHAMDEL ii M A CATS GOUDA TU WT M afl 114 EI oM h SlaarenMlcJesfabriek FumBUJUiMnu aarM K Vn n S iih c Mt Weatili4e Baani M Ulthaagiiorf JULT HIBS U HrT weaieht st a f illa BefaaMIgan eaVrleodaa eaa nortpMiilg Jaar 1I C VAN VUKT CaH É fUtn p f 1 Markt 41 P DE WAAL voorheen t d HORST 116 wenaeht sjjn geachte CII4btile en Began stlgars een voorspoedig Nieuwjaar J van Weelde COlFrSUB SPOORSTRAAT IS h g 117 Poppenhsadel poppearcparalle ea poppenpralkea J H VAN DEitWERKENi Handel in Bier en MIneraalwaterfabriek p U8 WI8BRUN k LIFFMANN Harkt p f 119 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR TABAK EN SIGARENHAGAZUN A WOIJT p t 120 p f Nieuwe Haven 342 WED A UirrBNBOOAARD Oosthaven e 122 JOH UITT NBOGAARD i I Horloge en Instmmentmakcr p f 128 Lange Tiendeweg 19 T ZAAL t BANKETBAKKER arkt 32 R Zandvoort Maga4jn DE LUCIFER IHVEI 232 234 A ZOEt p f m SL Antkoaieatraat 18 FIRMA J VAN ZONNEVELD Schoenen a Laarseaaiagaitln DE BOODG LAARS p f 127 Lange Tiendeweg Het Compliment van den Dag aan Vnenden en Bekenden 128 F CHHI8TENSEN Stolwükendais Hët Bestuur en den Raad van Comraisaarlssen van de Bouwvereemging 4Iet Volkabelaag wenschen llfiden en huurders een gelukkig Nieuwjaar 129 H L BOUWMEESTER p f 130 H H VAN HEUVELN HoM DE ZALH p f FIRMA POLAK DE RUWE Electratechaisck Bureaa p t 132 VAN ROOSMALEN CaH de AmateUtroom p t St Anthonieatraat CaU de Amstelstroora is en blUft Je adres voor pnma Bieren ens 134 Haastpeoht CUëntile Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar 1 C B AERTS Mr SCHILDER G BAKKER Bragwackter Süeia Baaatcecht p f 2 Aan Vriaadea en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 3 GEBR BAKKER Stoom HoutdraaieriJ en Kuiperij BEUKERS ft BAKKEB BCBILDESS Wed A IL BLANKEN CaM HUU DIN HOSK T BROUWBB UE KONINO Braedkakker p t OHR DE BRUIN BearlBckipper HAASTRECnTAMSTBRDAN p 7 W J VAN DAU p f 46 CHR VAN DELFT Mr METSELAAR G VAN DIEST Zadelmaker ea Sloffeenler p f W DOGTEROM K VAN DUUBEN Haadel la ROwielea p f W EEÜDEMAN Vleeschhouwerti ea Sp kslager I r ir t P GOUDKADE RUND KALPS ea VARKENSSLAGERU p 18 Vrienden en Begunstigers een gelukkig Jaar toegeweifscht 14 J DE GRAAF Handel ia Boter Kaas en Eieren J GROEN Bode Haastrecht Gouda p f HAASTRECHTSCHE MOTORGBAANMAALDERIJ EN FOURAGfiHANDEL p t 16 Miln Clientèle Vnenden en Bekenden veel gelnk en voorspoed in het nieuwe jaar B W VAN DER HEIJDEN Brood Beschuit en Klein oedbakker D HELLINGMA Riltulg en Wagenmaker Haaalrecht wenscht vrienden en begunstigera een gelukkig Nieuwjaar 18 Vnenden en Begunstigers eea gelukkig Nieuwjaar toegewenscht 19 Wed H VAN DER HEUL Uanufacturen en Kruideaierswaren A A HOOFT H J HOOFT WENTINK p t 20 P C HOOPT p f TH HOOFT A HOOGENBOEZEM 8toomKr snmk erü Aan Vrienden en Begunstigers onze beate wenachen vopr 1917 24 Wed H HOUDIJK en ZOON Wed G JUNGELING en ZOON SCHILDERS p f 26 A KOMPEEB Bleekerii USSELSTROOM STEIN m g 26 A M VAN DER LECQ Schoenmakerij en Schoenhandel wanscht aan Vnenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 27 O MULDEB EN ECHTGENQOTE m g 2S MELKSALON JJOVUM m h g N V Stoom Tabak en Sigarenfabriek DB OOIEVAAR vJk BLANKEN ft DEN HARTOG HAASTRECHT BI g 81 H PAUL Hl TIHMBRUAN m h g TH RATELANO Hr BAKKEa p f F BIETViaj Handel la Maaafactann ea JOB HCHEEB Haadel in Knidonlan en Oruttarawanap f M T SPEK Haadal ia Oude UeUlea Lompea Hataa an Keailaeovallea m g K Wed T SPEK 36 K STEEHOUWER Gin Haadel ia Steeakelea e Petrelsaa p 1 S7 JAC STEENBERGEN Mr Sckoeaaiakar 3 p t W SlilNIS Gediplomeerd Ho fsrai4 8 Het lieAe wenaohen voor 1917 L C STHAVER Hh TIMMERMAN C H VERZAAL Mr BAKKER Het t mpllment van den Dag C Th VAN VLIET Rtttaig en Wagengiaker ra h g P DÉ WILD Oroentankweaker p 4 W C W T ZIJLL LANGHOUT en ZOON m h g 48 J VAN ZUILEN ♦ GedlpL Hoefaaüd 44 p f H aastrecit Stolwijk Gelukkig Nieuwjaar F J BATS BMod en Beschuithakker Tentweg 1 Stolwtlk P BEZEMElt Smederij 2 p f Stolw ik Aan al mijn begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 3 P C BOESBEKG en ECHTGENOOTE Aan allen een gelukkig Nieuwjaar P L BOUTER 4 Cafi Hanaaaia P VAN DAM Broodbakker teatweg Stolwtk h g 6 Aan al mUa vrienden begunstigers en bekenden eea geluklug Nieuwjaar A J HUISMAN 6 Hr Smid Stolwijk F KLEUN Sigarenfabrikant 7 p t Stolaijk J KRAMER In Uanufacturen j p f 8 Stolwük Een gekikkig Nieuwjaar aan al laUaa CUëntile 9 JEAN LEE8TMAN8 Belgisch Barbier Stolwijk A NATZUL Boterhaadel h g n Stolwijk MELKSALON 3F0RTBU8T A ROMEIJN p t 11 Stolwtk Aaa al mija beguastigers eea geluWg Nieuwjaar 12 C J SCHEER Ai Ia Granen en Kruidemerswama Het Complunent van den Dag W C SPEIJER Schilder Drogistartj Stolwük 13 L A STOPPELENBURG Ia Kruidemerswaren Tentweg Stolwïk h g M W STOPPELENBURG In Hanufacturea 16 Statailk Gelukkjg Nieuwjaar J H VERBUBG Ia Haaafactann WSdstraat 16 Stalw k L VBRDOOBN Ageat Goudache Couraat te Stolaijk p f 17 JOH DE VREUGD Kmideaiera ea Grutterswann h g jg J J ZUIDERVLIET Bniod en BaasbaittMkkar i s M f 55e laargang Dibsdag it Januari I917J mimm wmm 2ïTi© a wrs © aa i d V3xt©aa ti©Tolsudi V 00 Q onjtd a © ga OiMtstrelceaa i VERSCHIJNT DAGELIJKS I BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN maiZONDBM lUO DBBUM aJM 1 H la 1 0t ell Mei aHor Op d oorpsaloe duMwl Isriof Cwooc dTerteatiCe D logcMaden me M lla ea bi coalroer lol seer prijs Qroole m n n ad assr pimUtuloita KUUMt AOVBHTKNTltN asriv a a o ititadiagte Iiaue nd dlMUpensaaal koop ea verasop kauc ea Terkaoi 1 S regel 0 15 elke ngsl net S osai M Imalis MasiMW pf Be li aii Bse t eeaL I M ABONNKMENTSrfttlSi per kw rtial ÜS ptf week 10 cenl met Zoa4 blad perkwtrteal t 1 75 per week 14 ccnl overel weer de iMiorfiii per looper geichiedl FrancoP r poet per kwarteat f 1 50 met Zonda tblad I 2 Abonaemeoten worden da eli ki aengmomen MB Dn urt u M axT 31 Gouda NI oxkti fenien den boekhendet ca de poitkentored Gouda en omitreken beboonendc tot dcto batorikrini leer f O 10 Bij drie acMereenvot ende pla tain eo worden Ven builen Qouda en den befor krin 1 S r el f 0 80 elke ADTRRTENTlBPRUSi Uit Gouda en omtti 15 Vegeb i 0 55 Ike tedel meer f O 10 Bij drie athlereenvot ende pla tain en won dese le én twee beraksKl Ven r el meer f 0 15 Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 NÉ ilitgeverii A BRINKMAN ZOON Omtrent den atr d is er weinig nieuwaDe opmarsch dei Centralen n Roemenie vordert m het Russisch legerbencht leest men dat de vUand m de Dobroedsja tot driemaal aanviel in het vak vier weraten ten ZO nm Braila Vooral iit l atate ia van belaag want daaruit blijkt duidelijk hoever de Centralen reeds zifn dooi gedrong Ti in dit land Verder z tn Herestrau en Ungurem in hun bezit gekwnen Dt bek yoa den ifAJptang sluit zich vanuit ïiet Weaten ea he zUiden en de Hussisch Roeineensche leger zÜn genoodzaakt snel naar het N O terug te trekken om hetgeen nog van Roemenie achter da Sattth rapd te verdedigen Verder ontwikkelt zich de strijd om het bniggehoofd vaa Uacm in de Dobroedsja Uit het westen geen bizonders Het offensief scËifnt ar gedeeltelijk gestaakt Uriekenlana heeft voor t n meuwjaar verschtUende eischen van de Elutmte ontvangen naar aanleiding van het opstootje op 1 December verontschuldiging voor de v jandel Jkheden op 1 December degradatie van den verwitwoordeloken officier publiek eerbetoon aan de vlaggen der geallieerden amnestie voor alle gearresteerde Venezelisten schadeloösstelhag voor de den eersten en tweeden December vermelde eigendommen inclusief die van de Venezelistische perp herstel van controle op die Ignen waaromtrent onderhandeld zal worden tasschen de vertegenwoordigers der Entente en de regeenng teneitfde deze aangelegenheid minder verward ie maken voor de Gneksche autoriteiten overbrenging naar den Peloponesus van alle roepenmachten wapens en mumtie van wat noodzakeluk 1 voor poUtie doeleinden Ver wyst de nota er op dat militaire gem de rcgeenngaa der geallieerde Staten mdarling naaw verbonden a la vo komsn overa nBt nroiB mat hun rotkeo de aanneming v n eaa voorstel itonder oprechthaid en londer strekking en verklaren xü nogmaals dat er geen vrede mogelijk is zoolang zy niet verzekerd tijn van het herstal vaa da geschonden reehten o vHjlwden en da eikaBning van het b iasol d r natMoaliUiten en het vrije voortbeataan der kleine Staten zoolang het niet z kl is dat een regeling s j worden getroffen die van dien aard aal aijn dat sÜ definitief de ooraakau zal wegnemen die de volken soo lang hebben bednigd ea da aanige doeltrtffanda waarborgen caaft voor de m ghald van da waratd ÜITENLANDStU NIEUWS KealM Karel t van Haagartta i p tWn lUurgMu vau dO l o Mdta Qoeikt iuecdntradliBk Ufl k w aloiMkar Bbet MoiirlJfMlljk gt jLibuj van de gvheete btnrolkliig In t mwoonl th 4d van alhe ledoo van ttt Mzfrlijke is het oorpa éi pkmtatlque vu ik grtm hBo iapp llJk Ooe tiMiriJkf ti ilotigmaiwuiiit miuuHurK in de Madlwunkerk d knMüiig vau ibu k tiuig m dl Kouingilu piaMv waarna de kuuiug voor do kathodrasi voor iMiversHum ldo votk dott eed op dE gtran ei aflegde Daaruei Uqk d krouinffBriUM naar deu kruulnealMMVOl waar do KonJaff volg aii Uvi oude sobruik met 1m zwaard ao dm U Uteübaa vl r aiagen naarde vier wiukiflMtogeq dinvt L e ptcnbtig eld iriiidigdn luet getjrulk lljkcu knmrtncaniMltgd in deoHoAuri SpwHrwtgoagetnk t t tnhyam uit IlasDbubc okW ki Zaterdegavood op dm wpoorweg Uerge dortfUeeat ftdwr ew ie ge ixviu met olie kracht Of eea peraancntrela liep waarin vi aibMidBrd uHingiMn faoirtdzakcli k ftibri kMiiMdera aaien met het g H olg ikt de Ink noUeveu en de voorMe wagwui locMknctat intieot iH onc a eu dat ma ti ssvw efkBob n iijn gadood 18 4 flO swaar ewwd m 70 4 80 MA guw wl 1 vrtjhei4j dan volken gativdw aan de v pticti ng die zif op klch hebben genomen om met afzonderlijk de w ns neer te leggen hebben besletm eoll ti f te antwoorden op de zoosenaamde vred fvoorat ll a haar gedaan vanwege de vttantfelijke rageenngen Het antwoord kopint eerst op t ren jtwee hofflTdMéweiingim m d nota der vijanden n 1 die waarm gettracht wordt de verlantM ovrdetiikheid v tor de oorlog op dl geallieerden te Bchuiveh n de overwinning der centrale mogendheden wordt geproclameerd Gwawmi ÓorioggnlaBwg I Deze nota berust atolaalmattgc miskenning van den aard vma den strtjd in hel verleden het heden de toekomst Wat het verleden betreft ignebeft de Duittelifl nota feiten data en cijfert uit welka U fct dat de oorlog gewild uitg okt en varidurd iB door Duitschland en OostcdriJk HoBgarye De verraderMJke münea Beriohiüb uit Kopüihatgeu lue duu dU het Flnaoh MowuBchip rjybena dM mi kuaUKtilk rkMkria buiimu hetwellt tijdelljl b ds AlandB riiaiidea wair ratattuuneenii naar llelslncfort twiiginaohtt op wn KuMsdaube mijp Cmioopeu ul lu weinige uifwiten ginoiikvii l AlU pi rmnCD die zioh aan boord bevuudeu ultgemowkird 50 tma dïe gured konden worden verdnrakea Verder gilaaan 1000 paardm ea girootu voorraden rtlUtrie verioreQ Hetaedtdo Itrt trof de poa i oot dda den geregeiden diemit onderhoudt tuatfobea Abbo en Uariuhacm Ook hier ir het aantal veirdrcotkeuiu aan zienlijk IMde oataMrophea worden Mii Uti aaik slooht geaokerdte utijuea liiliH uitMiu t lütiHstscbi mijuVeld in dU 1 inaobo zeeboeztxu Keu nader bwic meldt dat bij den ttdtii si s IM p as B i iste verdtronluwit Uet whip zosit m eukeie HocoudHi Dt verre Vrode De Frankf Ztg heaft een particulier teleFrankf Ztg heeft een particulier telegram uu Kopenhagen ontvangen waarin wordt gemeld dat de Doama basloot daar het vredesprobleem blijkbaar aan meer tastbaren voim heaft aanganoman eenige afgevaardigden naar de neutrale en verbonden staten te zenden om zich over de verschillende meeningen die betreffende iet vredesvraagstuk heerachen inlichtingen te verschalen Het Bemer Tagbl interviewde Dr Alfred Fried die in 1011 den Nobelprija wöa voor den vrede Hü is aear verheugd ovtt t begin vrede Hij ia xee revrughhrdeoevbmmrfk vrede Hij is er verheugd over het begin van de vredes actie en naar zijn meening naderen wij het einde van den oorlog H j ziet in het verzoek van Wilson aan Brazilië om de vredesbeweging te ondersteunen een poging om alle 21 Pan Amerikaansche re pablieken aan zijn aijde t krug n Ford heeft het plan gemaakt voor een reis naar Europa en zal ook te Bern over dan vrade spreken vwwwm ii n vwtirand em braad to hut OMUaht vaar 1 te Baktt Fanteuidin de provlna by top guebee M H iou zoo fetrgen dat alles al bekïon f f de Entente er tiïe zou kunnen Bit wK t ov wtrow in iB Itt Noord lijk jumvsland zijn t CkvraOQt houdetxi lueiuwhou vtudrookeu brengen troepen op Itea te doen landen ten eiflde deae naar Salomki te kunnen doorvoeren Omtrent de actie ter zee wordt gemeld dat het Fransche slagschip Gaulois den 27en Dec in de Middellandsche Zee ia getorpedeerd Er zyn vier menschenlevena verloren gegaan Het schip zonk m een half uur De Gauloia was nog betrekkelyk meuw in 1896 gebouwd mat 11 2600 ton en voerde een bewapemng bestaande uit 4 kanonnen van 30 6 c M 10 van 14 c M 8 van 10 c M 20 3 ponders en 4 torpedo lanceerbuizen De benunmng bestond uit 681 koppen Het antwoord op de Duitsche vredeavoorstellen Een uitgebueid antwoord is ter hand gesteld aan de vertegenwoordigers der neutra landen aan wie was opgedragen Het vootstel van Duitschland over te brengen Dit antwoord komt in Jaoofdzaak op het volgende neer De verbonden regeeringen van België Frankrijk Groot Bnttannie ItaUe Japan Montenegro Portugal Roemenie Rusland en Servië vereend ter verdediging van de Te a Gravenhage was het de Duitidba gedelegeerde die in Juli 014 elk voontet tot ontwapening van de hand wees en het wfiB Ooatenrtjk Hongariie dat na aan S rvfe een ultimatum zooala nooit te voren is voorgekomen te hebben gericht aan dit land den oorlog verklaard ondanks de onmiddeliyk verkregen voldoening De cantrale mogendheden wezen toen alle pogingen van de Entente om aaa het plaatHlQk conflict een vredelievende oplossing te geven van de band Het aanbod van Kngeland tot het houden van e conferentie het voorstel van Frankrijk tot benoeming van een internationale commia ie het verzoek van scheidsrechterlijke Miaadelmg door den Tsaar van Rusland tm den Duitseken keizer gedaan de ovvrafdcomat dia tusBchen Rusland en OoatrnxiSk tot stand was gekomen den dag vMr hatKMsfUet nftbnkrf a deze pogingen liet Duitschland onbeantwoord of zonder gevolg BINNfiNULND Tegen dw vradc old Nederland vau den Bnidvaa audw betïft Uwlota Jier Leud AuierUdnaiMaïhe legwring ttt sg oui varaohUlmde redede atrale atafleodba België werd overvallen door het rijk t z jn neutraliteit had gewaarborgd en dat zich niet ontzag te proclameeren dat verdragen vodjes papier si jn en dat noo l wet breekt De Nt utwie nki brengen dU li t den geeu bewlj bo Ki naAaid hebben gegeven van eenitfea goeden wil wat betreft bvt stakeu vau de luiHlwndelÜNg der burgcrbevolkiug in het door Iktw beaettu vijandelijke gebied lt teg a aan vaad luaAi nioordm in Anu ü4 het staken vttu de ontvoering dw Btijgwi het terug voerfiti naar hun wooit plaat m T y 4e oiuvoivdti BolgkMiM burgers het heratel voor zoowïT zulk wogtalgk i van bet utmuale ktveo iu bet bmM vijandelijk gobied het iflakeik van den duikbootoorlog legen bamcMsaciiepen on de g eet wouto in de OMtfale rijken blijft beersoihen ma blijvend ffevaar oplevert voor dm wervldvredu eu voor do ataaUcuodlgon n otiOOUNuiacbo ooafhaakdijkbeid der ueutrejfl lauden gtvitwind door wn lijk was goweeet elkaar bullen i i outOKK eul Nu swudeti zij ulkaar weer tn len op het plaaWie bij dm b vro 4den pla anr mcti geheel vnrborgcu zat tiuMobon de zandbeuvelal Lm lachje aqM Me om di n straks nog zoo harden OMuid va Idla Uetaow maakte haar lippen l ugewen weainUg Zij liep met em zacdit wwigeo dtv beupm ui ani tfaa zwaalm dwr aruNU aü ghig trteods voort nie4 dk gtoulaabja ZÏ fitg naar het r udi z vomt met JuHua SHolike WoM tiet eigenlijk niet dwaaa soti wirliefft aUt zij op desw man wMfl i waren toob nog andere nMHUHM t Haar de boerm die zij da elljka te tonkreeg dto warnip tóeb néels voor baar 0 it a fijuertt ffswooa waa la haar vroegHte j u0d zij waa w geen tmtim gewt HHt toen had zij eeoa een luiteauM g ad dat wii z gg si baar vad waa er Mtvu r gekomen ea had haar daMt f klappen geg wn zij wa een hasl Eal oenlijk uH je gewentt I htn lultnoaothad eveiia4 Paachke en zegelriuK godragm maar bij wa niet half aoonal tt weeet Hs ohk droqc ook nog tvn brillanteo ring aan aijn pink Olhij r al zou zijn Hij bad baar 1 wel tegmKM kunnen kwwnl Ztjeen knrmdlg oiweduU Ia on tijd haddt zij jkaar niet eaten te w ken nUtt Het bad ffm MMl a eKnmiwd g lDmid 9f MgvM n ddM was bet gttweeat dat men er tot di ea keta moeat dcMrwaden Mm had eleeUala in De zoogenaamde aanbiedingen van Duitschland berusten op de oorlogskaart alleen in Europa en deze geeft slecata een uiterluk voorb gaand beeld van den toestand en niet ven de werkelijke macht van de strijdende partuen Een vrede die uitgaande van deze gegenm gestoten zon worden zou uitsluitend in het voordeel zyn Van de aanvallers die t wtil zü meenden hun doel in twee maanden te bereken na twee jaren bemerken dat ziJ het nooit bereiken zullen Voor de toekomst eisohen de verwoestingen veroorzaaltt door de oorlogaverklaring van Duitschland de ontelbare aanslagen gepleegd door Duitschland en zijn bondsgenooten bestaf fingen heratel en waarborgen Dmtschland ontwijkt zoo wol het een als het ander Met volkomen besef van den ernst maar ook van de eischen van het oogenbllk wei Feuilleton oolit nd g rauwun waicihtein tot in allci ecuwigMad da u toe te siaam dai hij het portret aanstaftrde hrt portrtrt van do waftsesrpoip dlu hik haar girooto oogen van dkn muur oiiKlaojg k M¥k alsof zijiiog lutifife Nu kou hl haar bsi miïvatü de avMidb m snaolit niet meor aankij k ïii en syiioigtiis oofc nliet waait hij dliep dfikwljle tot laat ia dieo ninddiajg Zelfs Iqohto hij lui en da ala hij vaa KiokebuBoh tlmi wam Dam had zij v ol moeite htm niaar bod lo breogeji imwr dlajii ziJ mot ziju vadier liad gehad die v aa ee woudi ® stomdrauken geyifKSi vomir nu moest ziJ altijdi wggen Paul nu waoht au gie dildll Nitt zoo woeat zoo dadiilijk gaan de laarzen meti uit I Nit waoht inaair als oorst do urillfoeneuwodhiwe i naar bed brtaigitl Ale vrouw Xvengmck haar aooA dïw eindelijk in bod liadf loop zij nogi Uuig dioOT do vertrokken der nieuwe villa rondi Ala bevreesd kwk zi in alle hoeken Ziij tffibrok op bij hot knappen van bet behaiia bij het krakea dlra moube len Ging diaar niet Jemamd hoel zaoht bAoop daar niet i imand LaiogB den muur En gieed de kiffldieirka ar in J Ji daarna rsSiBx ikn vleugel f klonk er geea getik De snaMjj ia io ptano trildien een koude koedte ging dioor de kamer ZKch diobter in dMi doek wikkelend wolken ZIJ huivereod ov t haar uaditjak had gieworpea nam lüeke LeShgnidt een lidht m do hand Zq beHditte eiken hoek Zij koek ajle gaatjeo na Zij ging de trap op Nianand ergeu verstopt alles leeg liet waren geen menaohen dip haar angat aaaijoegen Bij Kiekebusch a men overe feko men aan dett jong m lA oigsAck niet allee te geven wat hg beeteéAs hij merkte het n I Al0 hij vijf gtozw Uer dronk i vlakte de heuvel zloh welft wsA nog steeds vorlatm Het bjao ook eeuzaiuu zelte nu terwijl rondom reeds tervenwas Wie atzonderiug zocht kon iHWbeeii gaan hij vond stille paadjes gvuoeip Ida Uelzow kwam van T uipeJhof Zij liep hard Bij e k paar abhredm keerde zij ziofa om kwam er oiak iemand Vroeger wae zij bang geweest als er geen nwn oluvii ie berovpeo geen Imlzen lu de nnbijlwAlt wartu Nu ïmA zij geeu angst uwer Variedim hertel y am zij hltr zoo dikwijls guweest t rzijd van deu rilraotweg dK Kieing voetpad dotalxweggt wiselit sleohta t vlndwji waa door heaa die htit kendB door zant en verdotdgraa loopt Het WBB aUeM ooizin wat Karl haar had wijsgemaakt van dm poel der Franscdiea op dim avond to n zij van de illumiDaitie over bet veM naar huis liaddeo woetTO geaii Toen waa Karl dronken gewtx rt zooala tegenwoordig altijd Minaclitnid IW zij de mandhoeken zakken Hij had haar maar willen plagm Haar nu kon hij baar in b l geheel niet meer plafon hi wa haar vol komen onverfvohilligi zi had getffi getnecn schap meeir iiM hem i Jii ale het kleine ding Huida haar Misaobien zou willen verradm d t z g aiim met baar gemeene oogffi dan moest zij eens Waa zij dan een rtavin dsc zij zioh door dezen man en dit kind Iwt dwingm Y In dto bndne oogeib der jonge vrouw vlauidle iew Zij waa m de rouw haar vmadt de wacbtmeeater waa met Kt stnris gestorven nu liad zij niet meer da uitvlucht at moet naar Berlijn naar vader bah zij bad ook Keen uit vhiobt mwr nood Zij ging eeovoudlc era unr twee uur ook aog Imger zoo als bt haar belieide Nu werd bet t oh voorjaar GoMsok de iketlge wteter wa voorMi waart bet bijpa oooMve inplaaifl veui zes giMerjee jenever maar viw was Sa voor lieni g ioeg hi kon mi m hot gtAwfA ndete vordrogtm Hij za er toch reodH uit alsof hij bajf dionkeu waa zijn oogeo uitpuileod hm haar vorwaïd aa de gelaatsuitdrukkmg aoo oavwraohillig Ziju hoofd scheen b joa nog dtklu r te zijn ë worden dan anders j IijD als ineni lutu aansprak gaj hij 4ochls j kort antwoord of in he gfAyeei niet hij luisterde niet ecos Om Hju boova liekoniraOTdto hij ich in iwt geheel niet meer de oude bezorgde allesr dttar wsh ook niet veoi mwr mede te doen Overal Ia Teropelhof krompen de bedrijven in hot toijnée de moeit njet meer evenale vroeger het land te bebouweben voor den veetitapel te totgea aia nmi het land erko At wae n n er veel betel aan too toeb Wflfdt nmriffé Het verkoopen van mi gfnff steeds door er kwam tdï