Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1917

Af oork vo re overeeuBcËoiiMB Z pm MajMtek Ri ierliig ie terwijl zij vaa nieaaintf In da het edtie treVM van den prtaldRit van de Vereenig werd jlikT lüMT Ingwoeni dmi in de mdfifo iHviodii van 1915 waul kscjjftvM warei voor dto tw ILUrukulen resrp 818 426 wi 767 777 tott NfliM éesk kwrow vta gran Q kan low ook 1 van tarwo en roffiiwuiM l optellun 1 UivYM r van tarwemeal hkW voor de i othU 4f iitoaadm van dit ioar ver Ijwncdiai bM oijtw voor ifcwlIA p 4odt au UU wiuil gudurtiudu d ijerMte h rlodo waH db iiiivow 41 195 too feg n nHHT dan tweauaal MOveH u 1915 ol 93 989 toil Noord Amerika lm fnk t t dB de voornaanwtü liot V t41ied n Do lavow van imwl vaii roggo i iiifot van veei heitatg si bt iTtMyg dU jkar BlochUi 95K Wn m iiW Ion ii Ittii Nov 1916 Bij da broodigranni kan ook iw do rljat gvnJcend word i Do invwr voii dit produot bodroog Voor Jén Nov iui dit liuur 59 282 fon t4 gm 50 542 Umi g diirf idM U oerato elf uuuuiden vau 1915 Uit N dcirluiduch Oost Jodjj w nl i mindoro uj h rii lioirokLen Voor d iiiaaod NóveutWT vao liH loopeiulip jaar liodtwg de invoer jdaclüa HK 7 loii logen 5 9ÜH tofk 1 NovnobtT L915 Het hoapftaal te Bronbeek Men sdiriJCl aau de Hbrndaard Uii hot onderzoiik IngeMeld door led i dier oomiik Ui tot rooagnnltfaUc va ii de militairs ho pUftl i in Ik howpitaal to Bronb k liij Arii cut vtHid dk tM iniiiirtnio dü tooAlandtii voor süiWie oiul miUtaartiQ zoo bedroevuiid hIooIU diat zi onniididellijk rcorgoutoaitlo tqi ooodtzak dijken uiooh vondVoor dat dot j IwMüt dte iMreciiw van iiot WÏIhelroiinft ia hiiifl een twop ftJ wr plftgsitorH m Ml twootol verplogor a 1goAtaaii tl dl ill oen aam de li n lio4idt tocMtandtm i ii Mndk to niak sn IV r M rg aiiHa iio van dus vorplHging vindl piaaiM ondes leldtaig van zmi er i Bortje hooMf verptwgstor vaii h Wil lieinilnftdftBthuiH te Ainötcrdwn De gmtrande torpedojager Omtrent het ongeluk te VliBBingon met een der torpedojagers onzer Uarine vlrneemt het Correipondentiebureau nog dat het geschiedde op Oudejaarsochtend te halfxeven De oorxaak was het b ken der ankerketting Het schip had stoom op wat Uiteraard den toestand gevaarlijk maakte Ër zijn nog pogingen aangewend om af te Btoomen welke echter niet mochten gelukken zoodat al spoedig de schroef van het vaartuig aansloeg en over den krib is heengeslagen In het onderofficierslogies sloeg een lek waarna de torpedojager tegen den wal werd geslagen Er werden maatregelen genomen om bet BChlp zooveel mogelUk te steunen en ondcrw l werden het geschut de munitie ook torpedo s de inventaris en de installatie voo dvaadlooze telegrafie geborgen s Avonds werd nog een poging bndemoman om het vaartuig los te bretlgen doch aware xeeën waren da rtegen een beletsel Zoo werd langzamerhand de bodem van het vaartuig xeer enm g beschbdigd De bemanning werd van het schip afgebracht De officieren ook de officier machiniat bleven aan boord Heden wordt nog een onderzoek ingesteld naar hetgeen er voor het behoud van het schip nog w u kunnen worde gedaan Drie tachtigers Drie bekende Nederlandsche staatslieden zullen dit jaar hun 80n jaardag vieren mr S van Houten den 17n Februari jhr mr A F de Savomin Lohman den 29n Mei en dr A Kuyper den 29n October Staatsleening 1914 De minfliter van financiën maakt bekend dat tot 30 December 1916 uit de opbrengst der StaataleeninglSU aan provinciën en gemeenten uit t Rijks schatkist rentedragende voorschotten zijn toegezegd tot een gezamenlijk bedrag vv f 1 715 900 waarvan per saldo was uitbetaald of betaalbaar gesteld een totaal bedrag van ƒ Paarden voor Dultaehland Ter aanvulling van het medegedeelde omtrent den uitvoer van paarden naar Duitschland wordt van belanghebbende zijde aan t Ned Corr bureau nog h t volgende gemeld Wat betreft de vrees dat er een tekort aan paarden kou ontstaan dient te worden vermeld dat sinds het begin van den oorlog geen merriepaarden mochten worden uitgeToerd ovendi n ziJn er van de a g 1 iarige ruins plm 3 k 4000 meer aanwezig dan moeten worden uitgevoerd De snijbloemen cultuur gedupeerd De invoer van snijbloemen in Oostenrijk is verboden Dit beteekent voor de kweekers een geweldig verlies want de Invoer in Duitschland is reeds lang stop gezet omdat snijbloemen onder de weeldeartlkelen worden gerangschikt en aoo bleef Ooatenrük vrijwel alleen over Het schijnt echter dat by den doorvoer wel eens iets in Duitschland achterbleef en om dit te voorkomen heeft nu ook Oostenrijk aijn grenzen gesloten Voor Aalsmeer ai een beteekent dit verbod een verlies van circa ƒ 3000 omzet aan seringen per dag De prijken zullen nu wel zoo sterk daten dat het kweeken weinig loonend aal zijn Naar het Engelsche front De militaire misgie bestaande uit generaal majoor Burger luit kolonel jhr Röell en den kapitein Van Oorschot welke gelijk gemeld op uitnoodiging der Brltsche Regeering een bezoek aan het Engelsche front al brengen maakte gisteren haar opwachting bij den minister van Buitenlandiche zaken Jhr Loudon De Engelsche gezant Sir Alan Jbbnstone zal de mia e kort vóór haar vertrek dat vermoedelijk 6 dezer zal plaats hebben een dójeuner in bet gtazantachapsgebouw aanbieden Twe e Kamer De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal z jn btjeengeroepen ter vergadering op Woenadag 10 Januari a B te 11 H uur Keiring v n Bdgen De Belgen benadm de 30 jaar t Midddbiug ea Vlisatngen hebben aaaachrUving ontvangen zieh op bepaalde dagm te doen keuren voor den Belgischen mitlatlren dienst Spinaziezaad De RiJkseommisBie van Toezicht op de vereeniging Zaad Centrale deelt mede lo dat gelegenheid zal worden gegeven rond spinaziezaad uit te voeren onder voorwaarde dat voor 106 K G uitvoer 100 K G eener in Nederland gebruikelijke ronde Boort beschikbaar zal worden gesteld voor de Zaad Centrale tegen den prijs van ƒ 60 per 100 K G en met een kiemkracht van tenminste 70 en een zuiverheid van tenminste 88 2o dat na 6 Januari 1917 geen gelegenheid meer zal worden gegeven spinaziezaad uit te voeren tegen beschikbaarstelling van scherp apisaziezaad 30 dat aanvrager van binnenlandsche handelaren en kweekers voor spinaziezaad tegen de daarvoor vestgeatelde prijzen uiteriijk 6 Januari 1917 bü de vereeniging ZaadCentrale moeten z n ingekomen Voedingsmiddelen uit NedcrUnd naar Duitschland De BerliJnsche correspondent van het Hbid schrijft d d 28 December De Duitsche overheid heeft opnieuw veranderingen aangebracht in de regeling betreffende het zenden van voedingsmiddelen uit Nederland naar Duitschland Veranderingen waarmede zoowel afzender als ontvanger gaarne genoegen zal nemen Van 1 Januari af gaan deze zendingen buiten de Central Einkaufsgesellschaft om die dus niet meer het recht bezit den inhoud der pakketten in beslag te nemm De controle dat de geadresseerde het voorrecht geniet levenamid elen uit Nederland te ontvangen en voortaan zijn alteen Neder ders in Duitschland gevestigd die lukklgen dus niet meer EhütscherB van geboorte of Duitschera krachtens naturalisatie of aanhuwelfjking is aan het Duitsche consulaatgeneraal te Amsterdam of het DuitBche consulaat te Rotterdam Beide autoriteiten en zij alleen hebben het recht op aanvrage van den afkfender te verklaren dat de geadresseerde de zending mag ontvangen Deze zendingen worden maandelijks beperkt tot vijf kilo boter of margarine of vet vijf kilo kaas tien kilo vleeschwaren spek en ham en rookvleesch en worst vijf kilo melk geateriliseerd of gecondenseerd en zestig eieren Aanzienlijk meer dus dan tot nu toegestaan werd En de Nederlanders in Duitschland hebben dan ook volop reden zich te verheugen en dankbaar te zijn jegens de Duitsche overheid die ten koste van het eigen quantum de Nederlanders zoo royaal behandelt Want het gaat hier natuurlijk om consent artikelen De winkeliers in ons land die tot nu zich er op toelegden pakketten boter en kaas te Zenden naar Duitschland kunnen thans de nering uitbreiden tot vleeschwaren en melk en eieren Waarschi nli k t n de consenten voor deze artikelen niet zoo gemakkelijk te verkrijgen matr tot belooning van hun moeite kunnen zij rekenen op een groeten j afzet Nu geldt gelukkig ook niet langer het absurde voorschrift dat de pakketten gezonden moeten worden als geschenk van bloedverwanten De voorwaarde dat de zending cadeau gegeven moet worden is blijven bestaan Doch wie zoo vriendelijk i een landgenoot in Duitschland te bedenken doet niets ter za e Om misverstand te voorkomen wijs ik er hier nog eens op dat deze nieuwe regeling natuurlijk niets te maken heeft met de zesweekache zendingen van vier kilo van de commissie in cake voeding van mensch en dier Amallastraat 2 Den Haag Die verzendt artikelen niet met ccoisent bezwaard Zijn de winkeliers zoo flink dat zij zieh van voldoende consenten meester laken om aan alle aanvragen voor pakketten naar Duitschland te voldoen dan zal de klandisie voor de Amaliastraat belangrijk verminderen tot groote vreugde waarschijnlijk en van de Amaliastraat èn van de aanvragers èn ook van de ontvangers Aanbeveling verdient de pakketten te zenden met aangegeven waarde en per expressbestelling dar het personeel in Duitschland nu niet zoo geoefend en betrouwbaar is als in vredestijd Besbg gelegd Nil dt Ntiiferlandflcho Traomeg Mij d oxi loatat ie kr paardteiitranï B riikuin Bt Aiuiaparoolilp gestaakt hücft heiibeni B on W dwr gemeente De BlWï de MaatHcltappij aangelegd dbt zij gebcuik zullen mnk van liiui recht in do oon oBBitvooa wtiArdm vorleond oni lM lagte Icggoii op do tramlijn en divorsn gtiAiouwcni Pc Scheepvaart en de Oorlog Aangehouden goederen In St Ct No 1 maakt de Minister va Buitenl Zaken bekend welke goederen van de lading der 8 8 Castor Nieuw Amsterdam Kediri Jacatra Gorontalo en Ni kerie in Engeland zijn aangehoudenen voor wel goederen van de lading vanhet 8 8 J P Coen op 16 Dec een eisch tot verbeurdverklaring is ingesteld voor denBritschen prijsz cht r St Ct De Wahfsch De UnAlder Btoomtrawler Walvlach welke heden 1 dagen uit is is nog niet teruggekeerd zoodat men in visscherBkringen vreest dat het ycHIp verongelukt is Het schip had voor 14 dagen steenkolen en proviand aan boord De BraMwiJk Uit Hf terdam wotdt aan de Tel gemeld Het SS Brunswijk van de cargadoorsfirma Erhardt Beckej is naar wij thans vernemen niet op een mün geloopen doch in aanvaring gekomen met een tot dusver onbekend gebleven vaartuig Mat eigen kracht Is het den Waterweg opgestoomd en te Rotterdam in de Rijnhaven gemeerd De opgefoopen schade is gering 4I31 STAAT8 L0TERIJ 1 KI TreJtkïng van Woonadia 8 Jan No 19421 ƒ S 000 Nos 9118 en 16741 ieder ƒ 1 500 NoB 014 7286 en 11642 ieder ƒ 1 000 No S44 f400 NoB 539 i 14404 lödk r f200 No lOlÜ 2241 319Ü 8990 10649 17071 16191 en 20060 iad ar 1100 Prijam vaa f 65 11 til as 149 irj 228 246 259 285 aU3 J14 416 447 450 463 489 491 494 ÖOI 508 530 675 577 l3 615 ÜÜA 556 böö 7 790 8ÜÜ 812 BI H7ö yUl 913 9oö 1U12 1U5Ö 1111 Uüö 1191 liy3 1213 13ob Ubü 1395 1416 H85 1499 1608 1637 1592 I 95 lbi8 1678 ib89 l7lO l öt lliA llM 1807 183Ö 1863 1ÖÜ6 1927 2Ü4Ö 2091 21Ü0 2110 212J 216t 2210 2244 2208 2330 2334 2363 23 iï 2441 2449 z459 2476 2482 2623 Üd28 2 3 2572 2581 2598 2t Ui 2011 2624 2715 2748 2773 2778 2Ï98 2861 2933 2940 2972 2976 2996 3021 3üt 0 3059 dl09 3137 3139 3149 3161 3175 3195 3221 3254 3342 3349 MU 3435 3466 3447 85H 3640 5644 3Ö6fa iUAH 3621 3643 tm 3079 3712 3757 3766 3794 3828 3922 3925 964 3967 3995 4015 401 402Ü 4053 4069 4071 4076 4103 4126 4138 4165 4lS2 4268 4276 4367 4420 4443 4483 4496 4627 4683 4584 4602 4662 4710 4715 4732 4778 4782 4810 4813 4876 4917 4940 4962 4956 4966 4983 6050 5060 6066 5126 5142 6157 öl59 5250 6266 5291 5337 5364 5366 5419 542U 6461 5491 6499 5502 5517 5530 5562 5607 6 52 5672 3695 5700 5713 5715 Ö716 5725 5773 5803 5826 6831 5840 5841 6017 6138 6166 6281 6263 6255 6319 6326 6360 6369 6389 6398 6464 6457 6470 6571 6691 6690 6632 6634 6637 6ti54 6688 6701 6749 6848 6872 6889 6937 7ÜÜ0 7040 7091 7104 7226 7315 7433 7439 7469 7476 7559 7579 7660 7652 7715 7722 7726 7786 7808 7810 7916 7961 8006 8063 8118 8159 8212 8226 8229 8238 8263 8310 8339 8371 8373 8385 8447 8476 8529 8532 8613 8617 8637 8697 8769 8774 8787 8795 8811 8812 8820 8830 8904 8980 9001 9036 9037 9039 9062 9119 9132 9213 9222 9299 9361 9371 9429 9499 9530 9540 9560 9675 9680 9586 9590 9636 9636 9648 9651 9689 9709 9719 9802 9Ö19 9823 9832 9834 9837 9887 9945 9959 9978 10004 10024 10039 lOlpb iOlbl 10163 10189 10196 1020110227 103U4 10329 10332 10343 10363 10367 10370 10449 10473 10539 10551 1055910599 10663 10659 10686 Ï0704 10719 1076210755 10776 10825 10842 10 10976 10907 11042 11100 11106 11168 11 11242 1130311304 11346 11372 11388 118ÖÜ 11398 114471146311466 11491 11678 11696 11602 11614 1161Ö 11625 11668 11755 11774 11777 118861187911892 11803 11900 lï9 8 11951 120111204813079 12174 12188 12189 12197 13313 1321812236 12273 12334 12348 12357 124271244712466 12502 12517 12581 12635 12541 12555 12557 12560 12569 13589 12591 1260 11266712676 12684 12784 12789 12820 12827 12843 12848 12909 12ft i8 12959 12988 13ai9 13090 13200 13203 13330 1 3346 142 75 132941329913393 13419 13420 134S1 13443 13473 13621 13546 13691 13636 13649 13678 13699 1371013758 13792 13841 18927 13946 1 397813999 14006 14018 14099 14126 14126 141591417914198 14209 14215 14258 14272 1427314296 14304 14312 14381 14400 14442 144721450814624 14528 14569 14588 14592 14635 1463814655 14671 14718 14769 14848 14855 1486714861 14926 14945 14967 14981 149911500815026 16093 15113 16128 16149 151811520416221 15227 15345 15 63 15377 153871541015422 16466 15509 15559 15686 166351663815654 15672 15693 15703 15785 157871579115799 15812 1681Ö 15834 15833 158361588315949 15959 15951 15975 16004 160201603616037 16042 16196 16215 16276 162931634616379 16385 16394 16447 164fi8 1646616471 16493 16496 16523 1 5533 1653f 16575 1660216623 16629 16680 16683 16731 16741 1674916756 16753 16800 16826 16845 16861 16863 16872 16878 16928 16966 17030 170401705617057 17068 17062 17082 17095 171191713017134 17146 17150 17330 17251 172541725816300 17334 17 357 17390 17405 174291748317496 17505 17638 17567 17591 17551764417711 17826 17853 17884 17950 180161812818159 18204 18216 18284 18300 18409 4843218454 18486 18529 18565 18580 1865218661 18716 18721 18780 18799 18802 188661890118903 1892 18937 19002 19146 19165 l9l7l 19206 19206 19342 19250 192Ï5 192781943019486 19623 19536 19618 19630 19682 l96ai 19697 19711 19743 19829 19844 19913 1998219988 19996 2tK 07 20016 20033 20025 30040 2 X 80 20081 20090 20147 20152 2015fï 20165 20168 2Öl9 i 30303 20208 20212 20294 20317 20839 20345 20452 2 M66 30491 20493 20501 20632 20539 20687 20651 20722 30749 20779 20880 20888 20930 20941 20950 20954 20973 20974 20984 30993 4de Kla iso isto Lijst No 10264 moet zi 10263 en no 10806 nwot jBi n 10809 KOLONIëN Opstootjee op Flores rit Batavia aeint men one Op h ediand l lores zijn onluaten ultgebrokew iiv opetamdHinigw vleien te AtniiiK het gewapende politiekorps aan Er ziin oMiïicWpUi soldaten uit Endeh Kapt Lamster f Uit Batavia wordt aan het N v d Dag gemeld Kapitein Lam r is van de Djambi expeditie met geschokte gezondheid ten gevolge van zware koorts te Padang teruggekeerd en daar na enkele dagen overleden Kapt H Lamster geb 1 7 Juli 187B was op 19 Jan 1901 tot 2e luit op 17 Aug 1904 tot Ie lult bevorderd Hij droeg het eeivteeken voor belangrijke krijgsbedrifvcn met de gesp wegens zijn gedrag In Djambi 1901 1904 en Sttid Celebes ISOfr lOOS GKBfENGDE BERICHTEN Een kommieicnboot ala redder Ui den nood Men Bobrija uit iüllawfi Bath l e kointnleaen be Bath die tejpanwoordlg een stoomboot te huooer bcMolilkktug beübvn tooodieik mvt diaa bdvtgen storm een aardig atukjo oüiverechroilutenhi iii Uedouldü stocwitwot de sk pboot Kii AvBirt 111 lag Zator iiB 2S k e In v ri aind nn tkii hainkii wind onder Öa imgeii toen d sU plKJOteni Uöincioh eo Wuta reepectii Hijk ukH 3 on 2 Kijnschepcn op oviptouw in de richting naar Hantiweort voeren Voea de Mleopbooten in ht nauw van Bath wanen kre ti ze l pt dOor die gewuldtge boogo z n zoo kwaOd dat ze g u bae uxwiT ovur d u slei ipec epeni konden blijven De aleepboot Uoiju ich wa al zoo apoFdIg z u sohtipen kwijt doordat do F ecpdradon aproiigi n l e lo g raaikU iKhepetL zat m sfroedlg aan dun grondi ni wökbra waren er twee de NCliepi ii Comaopoliivi va de titdla MarÏH JU g root gnvaair Uet mooht de stoomboot llotairich vcniwtl nog geluklcen do benuuinlng te tvMkh van bet in nood zijndti KiJneKshlp OoankopoUte torwiji die beinoiuüDg van dö Stella Maris zioh niiet lovom fgovaflo m die roeiboot Iteeft begKWML en g ukkig is aaugefconten bij het derde achip dat op sleeptouw wö vam de rfoeipflioot Heinrloh De Hf niich kon bet vem KdHi li l ij liaor ohepen aiei uithouden wogena do OQtBetietHt hoogt ffec n evenmin at 4 d Wula die ook haar iKhopeD waa kwijtgeraakt zij voeren naar den ppe wai wmar de siwpboot Vm Avant lil juist vandaan kwam Nadat de kapltedu van dlo En Avant III i mat naar die sohepen gieivwron waa dtto aan den grondt 3 e l i en gcTAeti hedi dtat daar och g eO reddlen meer aan wa voer hij naar de Ohristina JoJamna welk schip g eeipt wa t kwr do eJcepboot Zaü f Hot mocJit die benianning van En Avant III ge4ukkeni een sleepdraad aan boord to knjg en vanHi Chri tina JoJwnna en cUt sohlp onder Saef I tingen te sleepen waar de zoo kalmer wejs Een aleuw Teyler proceB De heer F Ch A Cunea te Amsterdam voorzitter van de ruim 600 leden tellende vereeniging van erfgenamen van Teyler heeft naar het Hbld meldt zich met een breedvoerig geschrift tot de Haarlemsche Rechtbank gericht met het verzoek den officier van justitie die voor zich zelf daartoe geen termen aanwezig achtte alsnog te gelasten een strafvervolging in te stelleii Inzake de Teylererfenis De heer Cunes betoogt dat de Gecommitteerde Staten van Holland en Westfriesland op 15 April 1788 executeurs in zake de Teylererfenis benoemd hebben Dit blijkt uit een beschikking waarbij een Soor Teyler van der Hulst gemaakte aanvulling op het grosBe van zijn testament alsnog vergezeld werd onder oplegging van een boete van ƒ 1000 voor ontduikink der zegelrechten Uit het feit dat het later door de directeuren overgelegde testament dezelfde aanvulling bevat leidt de heer Cunes af dat dit testament na den dood is aangevuld en dus vervalscht omdat het anders overbodig was geweest het door Teyler zelf aangevulde grosse van het testament nog te laten zegelen Het verzoek van den heer Cunes is om de directeuren der Teylerstlchting uit hun ambt te ontzetten en vanwege de justitie beslag op den boedel te doen leggen om daarna nadere beslissingen te nemen Het testament dat vervalscht is wordt immers naar de heer Cunes betc ïgt van onwaarde doordat er geen bepaalde aanwijzing van erf namen in voorkomt Door een wagan portler doodgealagen Te Koog e Zaan wild do atrbeider 1 Kieli in bet atatton naar den overkant van dien s oorweigi begieven nm een wagon i zcf Ie lossen Juisl kwanv er een peroonentroin blnneuj waarvan e en drtT portieren opengeworpen wond Do onwelukkige kroeg dit portier tegen lH t hoorai waardoor hij binnen enkele oogenbllkkMi overleed Jw Door d vloer gezakt GiHtennJddag is een 58 jBir werkman in een perceel aan die Lijobaansigiraoht te Amsteaidlftni aHwaar hij een bezoek bracht door dien vloer gëoakt en met zijn hoofd l lfpen een glaeen deur gevalloii Na voofloopig aan een poliüobureau tb mja verbonden i0 hij naaar liet Bin nongawthui vc rvoerd Predikantstraktementen H M de Koningin moeder heeft een belangrijke gift doen toekomen aan dr H M van Nes kerkelijk hoogleeraar te Leiden voor bet bijeen te brengen fonds waarvan de rente zal aangewend worden om de trafc tementen van de predikanten der Ned Herv Kerk te verbeteren Gedood Gistermorgen is door de tram VoorburgLeiden de 16 jarige S die nabij de Venrsche tol op de trambaan liep en de naderende tram niet hoorde aankomra overreden en gedood De locomotief derailleerde waardoor de dienst eenigen tjjd vertraging ondervond Kindermoord Te Tilburg is aangehouden de 23 Jarige H K beschuldigd van kindermoord Achter dé woning van haar ouders werd in een regenput het lijkje gevonden van em pas geboren kind De a iBgehoudenfr zal naar Breda worden overgebracht Ontrouwe beambte Tfl tilhurg is aangehouden zekere Q 3 hoofdagent van MliUe verdacht iiefa te hebben achuldig maakt aan omkoopjng vut am commies Verificateur De omkooperij staat in verband met een groote smokkelzaak In woL De agent heefi een volledige bekentettis afgelegd E B roekebwae daad Te Kootwijkerbroek gemeente Bamaveld had de 19 iarige landstorm korporaal H Roaendai met zijn militaire geweer op rauBschen geschoten Aanstonds laadde faü ijn wapm opnieuw met vijf patronen waarna hij jhder den uitroep zal ik jou nu maar av legde op den lO Jarigen zoon van den landbouwer W Baadje welke jongen dien dag bij de ouders van den vrijwilligen landstormman op visite was Onbegrijpeiijk genoeg trok hÜ inderdaad af en trof den armen jongen die slechts een handbreed van de tromp van zijn geweer verwijderd waa in de borat Met doorboorde long is het slachtoffer van deze roeketooze daad In hoogst g raarlijlran toestand p r auto naar het zlekenhulB te Arnhem vervoerd Hbld Schadepost Tf Wijk W Zee h ibbe onverlaten eeji lamp die geplaatst wa op wn bnilboeJ stukge ngen en dden lefigevo4g4 li t land een sebadopoet van f 120Ü buraorgd De hoed die vpor IJnniLdcn geplaatst waa woog eonige duizenden kilos en is doof dni jongateu Monii lot aan Wijk aau Zee toe gesiingefd Vergaan Tc VUwintfea zijn Zot dag houdordan maniLkn en nMndjes voomauiell zoogenaamde kereewnaAdiies aac espoukl vem daarvan wonden door part4cuher n medegeuomen tot de polltto een eiade hieraan maakte u van gemeeiotewege tk maudm w rd i opgeruimd RECHTZAKEN Voor dï Kouordanwohe Itwshtljank werd guiici iL u lianiOeid oezaalc n etx de 14jans tti vtt tiouïter 1 u D tü lleeuwijik ui lereciH eiooit wejfentt njeiKvtirvB eiUüg up Ji Uütotwr zou beul aan de Maaiaciieppti tot xpjottauo van de Kaaelai nek uutt i loilaiia w UoUcgtjaven me wL iKo UitiatHuiiappij tu toen aeo ovoreeu kouwt Jiau tot ie t rnig ao voilo zoete uwJk 100 liter niöta geioverdi üeboen wflte umli met water aangettengd on üuö ver ai8Ctw waa gewetot BeK l gal toe tat Om niotk wel vervalscht 2UU zi gewe 0i Hij wi du dit aannemen llij veniiaardo evfüfwej niet tu wt ten lioe r water in dt iiie k ge uien waa iiij zeil iwuJl het er M aau loogevoemiL iiniiner xou luj zijn pe Koneet lain gege eu hebbeuv waier jii au jiielk lo dotti Nadiat tins vorvaileduing ontdtkt wa bail benei een scUulatjieiK etueiiiiM ad I iAM im behoeve van ds Maamsiiappij uuuHoiiand g enktaud Hij tiad cut gedaan oiiKtoï hij Kicti verancwoordeiij jevoeide voor heigeen faarsotupinjk dioo zy pwr oneel uuufdrövcn zon zijn en tfemaatnCHHjppij Outt Hottaiid ubaoekKHi bad willen amh Ue daonstbodw J van dier Woil waa vroeger m be rekKmg geweest vau l ekl ea nad horhaaikleii p zijft lest iiei elootwaier waar zij die mflulteniniars mee omspoelde aan do luetk toegevoi gd Up 25 October had zij gezien uat ae baati zelf siootrwater aan ue melk t fevoogde Dien dng bed bekl met zija soon de i ii seo moU aan dm dijk geaet vaiir v a r zy ongoveer eou batt uur later door djeu meikri er O vau tbx llieydeu warren wei eliaaldL Op vragen van diMi verdiediger mr D te Winket ileekle getuige npgi luediu 4at bekiaagdie haar vroeger opgodragc n had de pootet dier koei i vafit te bindien en de Hpeoiieu met vet te nncnren zij had aau üi n ktfit vo4daan Nooit zou a t l aa or oveir geklaagd hebben dat ziJ UJet goed luelkea kon en te weiïuig molk verkreeg Du v gendie getuiigo liadi wel eemg zien dM hot laei e vam der WoH tiet apoelwater bij de mout dieed Hijhaddat meisje we4 de koeden zien spannen hun pooten zien vaetbindeu maar ook wel eens dat zit bet naiUet De melknJcBer IG van dier Heyden verklaarde dat hij op ö October de buflsen molk van dieu dyü beü weggetetaiLd eu ze naar hei dNv p Rec uwi k gerixlfn bad Hij had ze ihUKr overgegeven aan e k ander dile z naar Bodegraven bad vervoerd üetuigo bad opgemerkt dat dte ge ine nte veidtwaohtes J Th van der WiH hem tijdens dien rit uaair het k rp Keeuwijk per rijWied had govoJgd Vorvolgeaifl werd de directeur der maatschappij Oudl Hoilland gehoord üie verklaairde dat die gmieait reldwoohtea in zijn tegenwoordigheid monater van do welk genomen had ten einde deseschetkundlg te doen oodorzoeken GetujIgebBd zelf ook eeu odierzoek iing 8teldj op boortedijk gewicht en v jtgehadte en de vervalsïriiingi vooHoopig vae geMeldl D aobelkuüdlige J T Leeman had de hom ter hand gmteidie monsters melk iM ieókundig onderaocbt en waei tot de slotwni gekomen diat de uve voor ongeveer a fr met water vorvatecht ttae De giemeeate veldwaohter van Reeuwi verklaarde daarna dat bij een paarniouh Blors van die uïelk genomen en deze verzegeld had Ëen getuige discharge dieeldie mede dat bij 5 jaAT bij bekl In dlenet was geweest nooit opdiraoht tot vervaiecbing van de mellt had gekre pen en ook nimm r had gWBien dat de baas water aan dé melk toevocgito Twee andeire getudgw k déobargo ver ktaardteo dat zij meer den een hadden gezien dlaA bet meisja Vara dier Wolf het spannca van do koaten bij het nïelken naliet Het O M eisDbte ier zake van het afievepen ven dvinkwarw wetende datdeee vervatocbt zün en die vvrvaJschiug ver ewijgende Tier maanden ivangen etraf Mr D to Wiokol zette uiteen dat het bewijs ulttfhiitcBd sWuiiAe op de vertcla ring van getuige Van der WoU en was i iin oord Lif uut V irttoliill de vwklarm vii vu tUKlien ti HuJguu vnieriigi u twijfel aii de getóoTwaaTdAgOeid vau At uMaje tiaddeu toen rijzeo ViKagrwkm fL deior i c tö jairige koopman ti H il te Uouda g l tineerd t Rotterdam Htoud toreoht wfgene dUeietal Up 14 Ootohor zou bekl ten nadeela van ziju vadier een koperen ket l wegg omen ea dien ten tgen bate i Tkoolit bobben tidki onik tMbe llij vt rklaarde dB l zijn vader beiu opülruclit gegeven had den liohH te verkoopen dat hjj aau dw opdtracbt vukbaan en de opbrengst HO cent aan mijn vader algodtagm had De vader van uekl f taêf tegen dat bij zijn zoon opdracht tot bet verkoopeu van d n ketel gege x t liad Getuige Had lierbaatdeli i M van ziju zoon geltiut tte heot al nkeemwleo bertolen bad Ten einde raaü W8 getuige or toe overgegaan een aaoJtlaclW lu te drteoen Uetuii cltfee do verkeorde dadea v u zijn zooQ aau dicitfl eerzuoht jü hoovoardiglieid toe lieki 40u er altijd veel prijt op gewield Uebben voor oeu knap Koopman uoor te gaan en er legen op bebl en gezku het te bekemben aiti bij eens tegcm ag oeii trop had gehad Urn dat te verbergen zon htj dan dietstal plfKt oni zijn veriieM e dekken Op een vraag van den verdiediger mr A van DoonuJacit antwoordde getuige dat htj vroeger ook al eeue een klactit ter zaKe van diefstal tegen audere lamilieleden liad IngiadMuit Do koopman K Vib liod het keteltje ven bekl gekocht He oiKter ki pecteur A J liooe had bekl het eerste verhoor aïgenoioeu iiij erk lMvde nog nooit eem jougeu te hebbeu varhoord die ntet zooveel e enduuk t ea zijn vader optrad en dezen zóó niin acutend boliaadeide Bokl ï ou bij liet verhoor dubr getuige outkeod be bbeii iets van een ketel te weten mt 9prak gobulge tegm Ter zake van diefetat ei olHe bel O M üèa iiiaaud govangeniaetipaf Mr A van Doormuck zeiU ullecu dat iT oneenogliietd luaschen vader ea zoon bad börtaan we tke daaraom utoeet worden tot eachreven d t bekl in lutelUgotutic outwlkkejhig verre de meerdere van zijn vader zijn eigen weg liad wdien gassï wat bent door zijn vader belet WM Van diefstal aobtte de verdodlger niet het nUnsto bewijs gedaverd jfii wee er Ojp dot H Sr al u eer pereonen ten onrechte van dlelstal beklaagd had l ielter vroeg onouddiMllJko iQ vrijhead telllng van beki Het rbrzoek tot onmiddeilijke InvrijlieldeteJUng werd afgeweken De tWjaïïgie stoker W H B te Gouda gp doUneerd te Bottardam lied op 10 on 11 October telken ten winkelbediende J Verboek bewogen ou hem twee gtgalvanJseerd ijaeiren pÜaten af te gevwi dbor liatigiijk vai ohelijk en in etrijil met die waarheid vogr to gt yan ddt luj gezoudeu wao door den KiödgïeieT Valk Op dozetfde wijze had hij op H October den bediende P van Iveeet bewogiön hen 7 M waterrloldiiWbuiia af te geven Bekl wm In dienst geweest van den loodgieter Vaik docli kori tovoren uit die oeireuking ouWagen Veajkaaik w an Lieest baddlen van dat ontslag nog niet gioweteiL va wudKa bekl UletH op crediet afgegeven lieijben ajs zij leet liet oD4iflBg bekend waren geweeet Ter zake van ophchtdng driemaai gepleegd oiBohte het O M vij maandien gevaaigenisBtral Mr A van Doormiiock meende dat er in dit geval aanl Bdbi p beeloud om bekl IH U voorwaaodieJijko dcraf op te leggen De 33 Brlgie eohipper A K te KrimpiML aau den Used had op 31 Augiutus een lioev eedheéd zand weggenouKsn van ikn bodeni dor rivier diü Lek ten nadoelt van den £ taat d etr Nederlaodtn liet zou ondier ÖtoJwi gebeurd zijn bekl ed er een vaartuig bij gebruikt Ter zske van strooperij door middel vau een vaartuig Meo f 18 boete euhe 12 dagen hoohtenis gaBiscbt De Rechtbank veroordeeide J do J 34 ja r gamoente arbeddcr te Moordreoht t f zake van het plegen van ontuohtige handoting m met iemand bonoden den leeftijd van 16 jaar tot drie maanden govangenittetraf A den U 28 jaar gnM vrerker te Reeuwi wegens het d o geweid of eeuige andere feitdljkhead etm ander dwingen ieta niet te doeu tot f 30 boete tfubs 15 dagen bachteito N R Crt STADSNIEUWS GOÜ0A 3 Januari 1917 Maximumprijzen Van bevoegde zijde wordt de aaodecbt gevestigd op de nieuwe nuudmumprijslijst welke met ingang van 4 Januari 19Vt van kracht wordt en welke behalve wat de wijziging van enkele prijzen betreft o a aardappelen rodde kool gele kool kaas petroleum soda zout tarwebloem gebuild tarweterbrood M het bijzonder in dit opzicht van de vorige afwijkt dat thans het overgroote meerendeel der prijzen krachtens art 2 en krachtens art 8 der Distributiewet Idlfl werd vastgesteld h tffeen tot practisch gevolg heeft dat goederen van deadfde soort onversehilUg of zü door tus BChenkomBt van de Regeering werden beschikbaar gesteld dan wel uit de z g vrjje markt werden betrokken niet dan voor ten hoogBte denzelfden prijs dX den gestelden maximumprijs mogen worden verkocht Jabllra J Verney He wae 1 Januairi J I 40 jaar geleden dU de heer J Vemwiy op betkanloor van den graieetrte Mi aatpBr alhier m dienet traid Het bee den jubilaris niet aan bewijze van EPympatfaio ontbroken De burgemoeBler do dWo wertlioudies o de ge nteenteontvanger kwamen den mer Vermey g tefcw n cfaea Van de politle Ngent veireeHtgiin t veireeHtgiin Per adspara ad aetra kreeg de jubUarls een mooi bloemrituk ea vJS v de audere iogezetenen tal van blijken van belangsteHlog Helt m van Uadbouw Kring X Op den 11 Januari des morgen te ilW uur zal In de 8oc t Ons Genoegen alhier een algemeene vergadering worden gehouden van leden de Afdeelingen behoorende tot Kring 2 der HoUandsche Maatschappij vnB Landbouw in Zuid Holland De agenda vermeldt o m Baapreking van het Wetsontwerp tot invoering van een Veebelasting tot b ila ding van besmetteliike Veeziekten Belangrijke mededelingen door den heer A van Wijnen ven z ne ervaringen als Lid van t Hoofdbeetuur te verzoeken by de Regeering aan te dringen om de Zomertijd niet meer in te Toeren De Staatscourant bevat de statuten van de Vereeniging tot behartighig van beurtBchippersbelangen Samenwerking gevestigd te Gouda Damvereenlglng In een gisteravond gehouden bijeenkomst in het Blauwe Kruis alhier is opgericht een Damvereeniging voor jonge lieden onder den naam D V V Aanvankelijk traden 12 leden toe Het voorloopig bestuift bestaat i t K R BUerbroek voorz J Hessen awr en M Keiler Penn Volksgaarkeaken Gedurende December 1916 werden in de Volksgaarkeuken verkocht In de zaal 3373 porties Afgehaald 900 Totaal 4273H porties Scheepvaartbeweging door de Mallegatsluis gedurende de maand December 1916 Schepen 2819 inhoud 201 466 MS Stoomschepen 631 inhoud 57644 MS Totaal vaartuigen 2960 totaal inhoud 269 009 MS en 8 Houtvlotten uitmakende 83 koppels uwelijkscoUecten De collecten bü huwelijken hebben in 1916 opgebracht ƒ 278 45H BOSKOOP Spoorweg Gouda AUent Het door oné reeds eerder gepubliceerde bericht dat het benoodigde kapitaal voor den spoorweg Gouda Waddinxveen Boskoop Alfen bijeen is wordt thans door de Rott aldus aangevuld Van de ƒ 190 000 welke nog aan het door belanghebbenden bu te dragen nüllioen ontbraken toen de wet tot bevordering van dezen spoorweg in Mei van het vorige jaar kwatn heeft de provincie ƒ 100 600 voor baar rekening genomen waardoor haar bijdrage op ƒ 676 0000 komt De Pomologiscbe Vereeniging te Boskoop zeide ƒ 8000 toe de polder Laag Boskoop IB 000 De gemeenteWaddinxveen verhoogde haar bydrage van ƒ 40 000 tot ƒ 60 000 De gemeente Boskoop draagt ƒ 120 000 bij Gouda en Alfen te zamen ƒ 75 000 Het bovendien nog benoodigd bedrag zal nu dank zy het initiatief van den heef J H v Straaten van Nes door de N O T worden beschikbaar gesteld Alhier is opgericht een veneniglng van melkBiyterB voor Boiriboop i Omstreken met het doel de iMdangen der nwlkslijters alhier te behartigen Tot voorloopige bestuundeden zijn gAozen de heeren J A Aarssen VDorxIttai ea A C Blonk aecretvis Door de duifltemis misleid en tengevolge onbekendheid met den weg geraakteop Nieuwjaarsdag een dame in den sloot nabij da wonhig van den heer W J Hardijzer ZQ was jiiet bij machte zich zelf uit den modder op te heffen op haar hulpgeroep werd zij door voorbijgaande peratmen op het droge gebracht Gedurende het jaar 1916 zijn in deze gemeente afgegeven 126 buitenlandsehe paspoorten ïn de afgeloopen maand hebben zich in deze gemeente 2 gevallen van bewnettelyke ziekte diphtheritis voorbaan WADDINXVEEÏN De opbrengst der alhier geboutfibn Uni collecte voor de scholen met den Bijbel bedraagt ƒ 229 31 HAASTRECHT Aan het hulptelegraaf en telefoonkantoor alhier werden gedurende 1916 verhandeld 948 telegrammen 1045 gesj rekken en 46 oproepberichten BBffiEBNWOUDË In de op Zaterdag 30 Dec j l gehouden vergadering van den gemeenteraad la o a herbenoejnd tot gemeente geneesheer voor 1917 Dr T Beekenkamp te Gouderak en herbenoemd tot Arnuneester de heer G Oudenes Tot leden vbn het stembureau voor 1917 da heeren G Oudenes en H van Dorp tot 4e lid de heer G Suijker Benoemd weid tot lantaarnopsteker T Boom WOERDEN I T aeuwcshnig te een Geret gaueente geatdoht en stuk grond is reed aangekooht vow den bouw vbq een kerk STOLWIJK Ingesebreven voor de laadstormjaaitiaBse 1917 12 en jaarklBBse 1916 6 LAND EN ZEEMACHT VHegtalgen Wi ontangB weer op eigen viUewtaigeii ia geoofaoten he t de oppetheve Bbber volgéoB de Avp bepaaiM m de in verband met hét steede onder du waijMsvea kouHia van mleuwe Uohthu dit dogefcrrca ordeaw mtretU de be eni ng van t gm en vreniidu vlleglulgni opuJwiw uyt kentdrt van die trot p vi moeten wordtin gebroclit en voortaan gtvegeld In berlnnering rnwien geitiraebt wordeA TOONEEL Ned Opera De NederlandBche Opera dir O U Koopman heeft tot den Gemeenteraad van Amsterdam een adres gericht waarin zij te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het gebouw van den StBRbMchouwbturg waarover de gemeente in September 1917 de beschikking zal krijgen Fusie BoyaardaVerkadcr In tooneelkringen loopt het hardnekkige gentcht dat tusichen de directie van Het Toon l en die Haghespelera onderhandelingen gevoerd worden over een eventueele fusie der beide gezelschappen Royaards en Verkade die reeds eenmaal het directeurschap aamendeelden het was in de eente jaren van het bestaan van Het Tooneel zouden dus wiiienw samenwerken Tel 1NG Z0ND£N Hutten verantwoordelykhetd der Red Het debat over de honden in den Raad M iuheer de Uedacteur Hol ZIJ inIJ vcrf fund em enkel woord te iBHen boureu maar aauoldiug vau beigeen de vroede vaderen over Ue honden tiebben ta berdiu gedraolit De heer lir broekhuizen he rfl ge egd dat eeu bond een vlw tier is Zeker en hond kan if zi ovcnale een iiKiwüh vies kan zija maar dit bekoelt uLet zoo to wezen Wie zijn bood met op Htraat laai zwerven en hwu MUlerlioiidt ml ge u laat van vieste Meren hebben Men oMet zioh ook niet laten idtken dat ia onhj gt nkicli maar ik meen dat zoenen ooiK wei eens onhygiëuiacb gevondKn t vn ik weet ulot ol w ae VToetfe vader huurom alstand van kimsen gettaau heeft De i Van Ier WerI U klaagl er zich over itat do hondje ougerechügjiedtu precies voor z ij n deur doen Altijd neb Ik ge ye en dat bonde i ootijke di ren zijn maar dat ze zoo wijs waren dut precies te doen voor ik deur van loiuaud difl er nu precies geen hond op na houdt ueen umuu ik vind het bewonderenswaardig I Do heer Vam r ijk beklaagt er ziob ovei ibat de boodien wei met zijn taooen voorbij zijn deur gaan enz i r worden nu emunioal ui de wereld mwt mamtelljlLU wezeias dau vrouweiijke geborim ook bij de uuMistiiieu Dat in d leosolKUWWeki meei luaiuieu dan Het woord dat do b K Jdutjlwijk ten guiiote van de hCKiden heeft gezegd is wij uH het lïart gegrepw ik ben d volkftQion met hem oena Natuurlijk kunnen meiMebeu die nooü dieren gehad hebben zich niet hidenktii wat ze boteokenüu voor hen die ze liefhebben Hun koude oordeol heeft dau ook geenorlei waarde voor diertenvrienden lOhN DIlCitENVlUJONDIN LAATSTE BERICHTEN Getorpedeerd BKHLIJ N 3 Jan Do Voae SS tg meldt dat bij het eiland MaJth hei Fransobe slagtiobip Verit door een Duit cbon onder oeer m getorpcdieerd liet dchip é met gewnken VerdveiMU BhKN 3 Jan De Maila meldt uit t tiarbourg dat dio hulpkruiaer Rou n In den noclit vau Zaterd op Zondag dlraadloos hulp vroeg in de buurt van Casquet Omuidde lijk ging k irieopboot Veuta iu zee oui at istenüe te vurleerMm Kr went eoliter eedert dieu van de l eide sdieptm m e meer gohoord Drie eniötig gewonde inaArozeu t enlen door een lorpodo eekader opgepikt Vredenota BERLIJN l Januari Op de nota die de gozauten van DeDcmarken Zweden en NoorwtTgen deu 2yen Deoeniber aangebodt u li t ben ia hun den len dezer een emtwoord overhandigd Daarin spreekt du k izerlijki rtgeermg liaar volle uuAeiuuviaig tut met de motieven die d drie regteringien bij Ituu vertoogen geleid hebben Zii verwijst verder naar de Duit ohe nota van 12 Deoen ber en op de beantwoording van de aansporing van den proBideut der Vereonigde Staten Do ant woordoota s bulten mei de opmerking dat liet van bet antwoord onzer tegonstandera a bangt of de poging opi aan de wort4d de zegeoüigen vau éna vretf terug tu geven löet auocee Itekrpood zWr wofdwii De Spaaucke iwta I e teket van de Spoanwhe nota aan WUwtt zie ons Overzicht luidt ongeveer Tegenover bet redejljke veriaogen van de Vereenftgdn Bteten od steun te ontvangen bij hun vooratel t n gunste vu den vrede m Zijaer Maienloha regeering vim oordeel dat nu de president van de Viu eenigde Statan dit iodtlatief heeft genomen u de vwsolÉlknde Indlrukkeni die bet gewekt heeft reedi bekend ziM d frtap wwrtoe de Vereeoi Staten Bpanje ul ioodit i geen ea ot zou hebben te meer daar de oentraie rijken roedB hun vaate yoonranen te k wn gegeven hefc de vredEMvo Paiiuden tusmhen jvofifendB mogendbeden alleen de üiaim alMJd db ibuikbsArbckl vau aUo volken zal verdienen bcMtoteu oui geen oud vhaoide4lngen ui alapraktu ai te vrijzui die beHteuKl zijn om het uwUMObllevende wivk t vCrlluhten dat au dmi t g iiwoor hgien ooriog evu cénde ztU maken loaar solwri baar optrede op en Iwhoudt zlcdi dU voor tot eeu ov eubltk waarop de p gingen van al degewn dte deu vrede weoaotaën groottvr uut eu iitluorking kumuu hc4 lH n dau uu in de ondortitdjliug dat op dat oogenbUk er reden zal ZIJU om t ge4ooveu dat haar iuidatlel of tuarchenkoniBt goede ultkosi eo aal oplenrorcik Het antwoord van Spanje WASHINGTON 2 Jan Het antwooid van Spanje op de Amerikaansche vredesnota met betrekking tot de tweede mededeeUng der Vereenigde Stoten heeft groote verrwaing teweeg gebracht Men was algemeen van meening dat de Vereenigde Stoten volgens hunne tradltioneele op oDafhankeliJkheid gabaaeerde politiek geeU beroep hadden gedaan op de overige neutralen om Wllaon s beroep te on dersteunen Naar thans verklaard wordt hebben deVereenigde Staten geen tweede noto verzonden doch hebben de Amenkaanache diplomaten in de neutrale hoofdsteden opdracht gekregen om de neutrale regeeringen den wenk te geven dat zoo zü het wijs achten om stoppen te doen m het belang van den vrede le Vereemgde Stoten den tyd daatt4 ethans goBchikt achten Naar uitdrukkelijk verklaard wordt wist geen andere regeering dat de Ver Stoten overwogen een Naetle te ondememetf en is geene regeering gevraagd geworden om die goed to keuren alvorens de noto verzonden was en hi er evuunlneene poging gedaan om hi aamoiwetklng met andere naties to handelen Hbld De oegst BKKUJN 3 DocMiiber DuitHciil nd i het vorige jaar met zijn graauoo goed ultgekonwu dank zlj deoootMHiruwbt maatri eleu der regeeriii De oog vau dit a r overtroh dien van verloden jaar mat l öOtkOOO ton Hieruit volgt zoudor nveer dat DuJtoohland er kt jaar nog l et r nieeSi udtkwnen hetgeen ook blijkt uit het oeataao van extra nuUaoeuon aau jeuffdlf persoiKu m aAn hen die zwaar werk mwtenverriühteo l e HhtersMud ia dm aacdtepelM die weikelljk aAozknUjk wder het g méddetde b gaweeat wordt g ooUiiide l goedgemaakt ooor eou zeer goeden bivteooogst met 0 plJt zoo gpootu ohelijko Voorla heelt de wrlagiiig van b t iifout mnttiicettt met 50 ptJt hoeveelheden gi rat voor dc vocihng vrijgemaakt dat daardoor quantltotlef het tekort aau aardappelen uH cr dau goed wordt geuiaakt De ruiw ve 6tapel lu ÜuitBchtand m BivAi aanvang 1916 mot meer dan 400 000 stukB loegeaonïen d 1 uiet 2 1 püt $t de vairkaieÉlt pel met bijna 4 000 000 0120 1 pet Uit deize getallen volgt datDulteclilaud met zekerheid kan rekünen op e i verbotariug van ziJu m en vetproducUe te meer wlJl d i Koewcnlë behaalde buit een beuogri e verbe Eringiwaarborgt altbans aan veevoedIngniMMeiii Be voorziening met voeding uttdde4ou heeft aicb due wat Duitsohloud tH reft vevgeteken by da eerste twee oork fj n in geen ookei opziobt vonrieebtcrd GemeuMidc doktona Naar de éarllBer Aeratefcorrespondenz meédl bedn tcn d totale vorüezea dor DuUaobe dokters van het begin van dot oorlog a tot den Slaten I oeiuber 1 1 1817 Hiervan zijn 396 goaueuveld 214 ten gevobw van sMcte gestorven 221 zwaar 677 lloht genrond 200 gevoogw genomen eu 110 veradst Markttorlohtoii Kaaaurkt Ondewatcr Aanvoer 73 partijen 685 Btuka wegttda plm 292 K Q FriJB GottdBche Kaas U soort ƒ 68 71 zwaardere ƒ 70 ƒ 76 2e soort ƒ Met Rijksmerk ƒ 70 76 Alles per 60 £ G Handel traag met conditie Markt Weerden Aangevoerd 90 kaasportijen Ie kw ƒ 74 ƒ 76 2e kw ƒ 71 ƒ 73 RiJkamerk ƒ 74 76 CondlUe matig Postkantoor Qouda Lijst van oobestoibare brieven en briefkaarten waarvan de afzenders onbekend sijn Terugontvangen in de 2 hetffe dar maand December 1916 BinneDland Brieven Beig W van den WatergmafsRWer Blanken Mej W H Haastrecht Gils Adrien van Tetwingea Groeneweg A Rotterdam Holl Auer Maatschij Rotterdam Aangetakelde bri f Nas i Co Adr vu Boskoop Noort Autoon van Delft VerhulBt Jongej B B Rooaendaal N B Hoogtrbniggen J J Ovtrsehie Briefkaartan Beek J W van NijntegM Leest Joba van Bottardam Luberti Jongej J Amsterdam Hul J Amsterdam Oosten J M van Kottontam 1 Zonder dm BUBGERLUKË STAND STOLWUK GEBOREN Annagje d v A Boer en N Graveland Willam z v C Stoppelenberg Adrian WlUwlnilaa A v T Koot en C van den Heuvel Telegraflscli Weerberielit TU het KoninkWk Uat ri logi ib Imtitout t DE 8ILDT Hoogat barometertUnd ni te trtehL Luftta buvmrtuitaiid 74 te Sluau V rwiulitlnc tot den énmii vu ln wlgenden diur Heetite krachtige xuid iKrtelUke wind WMrbewolkt betniklteli wurnh jnl ik rannbuien lelfile terapwatuur I Adyertentiên Onder dukw 4ln voor d beUn leltln op 1 Jeniiarl onderranden Medt ondergeleekeode wederkeerii iljne keilwenMken een J L VAN EUK eo PeaiUle Onder denkie lae voor de beUa Mellial op 1 Jeaiufl ondervoAa bledl onderfxeekeade ederkeerll eljoe bellwenKben aee 244 6 W HBUSDENS VAN WUK Mei wederteerllen bellvenicb mlln vri nde lijken da k een ellen die mif bi de iolrede ven hol nieuwe jaer Mljken ven bclen lelliad SÓ i A aOKOEWAAQEN S Mei wederkeerllen hellweOKh myn dank voor de belan leliln op 1 deeer oolvcafe 241 4 A OOEOEWAAGEN Ja II vrederkeerUe lelahwenech mijn de belenjpteliint op WaniierI ondervonden Mei Wedeik PUTOOB GOL 245 4 Met ederkeari en Jelukweoeek betalgea de heer en mevrouw KROON KlMlIT heitelijk denk voor de beUadWelliog op 1 deaer ondel vonden 246 S Mei wederkeerllen hellwenich mijn denk een ellen die bij de wUwIing de jee mij blijken ven bcleogatelliol geven 22J 5 B P VAN CITTEBT Met wederkeetigen hellwenicb mijn duik vooa de belangmlllng op 1 Jan 233 jT A J MS8KUTIJN Al iouda 3 Januari 1917 J H B SPAANDERMAN m d eo b g 234 4 Met wederkeerlgen helhvenech o n vrieadelijken denk een allen die mij bl de Intrede van hel nieuwe laar va hmute belaagMeAfog deden blijken 235 7 J A O OBITBU Ooude 3 Jenaari 1917 Mei wadarheerigni tdlwentcb beluiaen de Heer en Mevrouw IJMBL UE 8CHEPPERoa Riooaa hunnen opvechicn dank voor dt blijken van belengnelllng op 1 Januari ondervooden 2Jt t Mei wederkeerlgen hellwench beuigi ondergeleekeadealjo vrlendelljkendenk voorde blljke ven belengnelllng Uf de wiaullag dee jaaïondervonden 23 6 J OE JONG Ha Voor aoo ipoedig mogelijk GEVRAAGD een dame of heer die aelbleodlg de bianenleadKhe Corievoadanlle kan voeren en fok In itaal ii gedicleerdc brieven in t EngelKfa over te aeticn Sienograbe eo mechlaeecbr ven rekt lot aanbeveling Brieven met vermelding van werkkring en welk Mlarii verlangd wordt onder no 2935 Boreao Goodicbe Courent Markt 31 242 12 Een belegen KrooBstaal TB KOOP Te bevragen bU Q VBRBLUIS RkMer ven Calawcg 9 Goode 6 liiiiilriibdi tiiwli laeekellvtag vaa CeloeUeaMe op Maaa dag S Jaaaarl In het Kerkgebouw Ingeag KoMerewoning Raam amiddagi ven 1 2 uren Hervatliog dat caleeUntUa Maandag IS Janueri Ziiiilitkiil fu in Miri rnliisluliilnd AaMiA vu nltfuwa iMrUaiM dl d D iMftijd vtn 7 jcrtn fa bb a b reikl op Maandsg 8 Januari tniddatfi van 1 2 urea io b Kerkgebouw der RemoaMranlschc QeaiMnl la sn Koflcrawoniog Rasn De ZoodagKhool iMgbii weer Zondag 14 Jinusrl 23S 21 Donderdagavond vsa S tot S uur worden ia Lonehroom HOLLANDIA baveaaaal Markt No 4 Tctapb 3A OOUDA Ouili Kolistgiliitteii al aija het Mnkken ea brokkea tot reusachtige booge pryzen J F HINKEN Co Zü aak aa kale I a lU 4w