Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1917

Nü 13283 55e Jaargang NDts Depurtomeiit Gonda Voordracht avond van den Beer Mr Jl W KAMP wit QravwilMg op DONDERDAO 4 JANUARI 1917 dei avoiHta 8 uur In de Sociëteit De Réunie Ooitbaven PROGRAUUA Het helcienlied Wildenbrnoh Forum scine nit Jnliai Caeur Shakeipaare aa PAUZe k Het broodje van Beowulf Speler De koekbiuu Kamp Beioek aan de AbdQ Galipanx Entree voor nlet Leden 1 Leerlingen Qymn en H B S wier ouders of verzorgers geen Leden zyn f OM alsmede de Leden van den Bond van Handels en Kantoorbedienden voor moverre de ruimte het toelaat Bovendien zijn voor zooverre de ruimte dit toelaat voor de Tribune kaarten 10 Ct verkrggbaar ten huize van T CREBAS Wijdstraat alhier en wel nitalnitend op Woensdag 3 Januari 1917 van s middags 12 tot s namiddags 2 nre N B a De contributie voor het lidmaataohap bedraagt ifiO b Overigens kunnen zioh de toegang tot de Leeavergadering verzekeren tegen betaling van 2 60 per jaar Ongehuwde personen onderwijzers en onderwijzeressen werkzaam bii het Lager Onderwas mjts geen hoofden van scholen Qelegenheid tot aanmelden voor a of b by ondergeteekende of den Penningm den Heer CREBAS ABONNEMENTSPRIJS t psr kwarlaal f 1 25 por week 10 cenl mei Zond iblfld ptt kwartaal f 1 75 per week 14 cent overal wair de heiotgrnt per looper ichledt Frmco per pott per kwartMl f I 50 met Zond Ait ta l f 2 Abonnemeaten worden dajielijki itnienoni aan otw burnii Markt 31 Qouoa t i onxe É enteo den boekhandel it de poMkantoren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gogda en omstreken behoevende lot den bezor krii 1 5 re li f055 elke regel meer f 0 10 Bi drie achtereenvoltfesde plaetaingeo worden deae te en twee berekend Van bulten Oouda en den bexorgkrin 1 5 re flli f 080 Ike re el meer t O 15 Telefoon Interc 82 Hu tfi urt hechts xetden dait bowolu rb van dlobt bij het front gedegen gutueenten o or de greiw komen iiök iren en dn Duilscher zeer ttlr iige luaatro gelen om to belotleti dat luütHiliiitfRi over ïroepcnijewegiDgen verstrekt worden Personeu die vergunning hebben bcAXHuen zlol naar Holland te cgeveii moet 14 dagen 1 lent Mijvon ONS OVÜBZICHT De deur is vöor den vrede nog tuet dicht dit g wel de concluBie tot welke men komt Jia de lezinK van al hetgeen er greflegd Ml eechreven wordt over den vrede Het antwoord van de geallieerden aan president Wilson Beh nt de voorwaarden te noemen waarop de geallieerden bereid zyn te onderhandelen Dit zal met worden openbaar gemaakt totdat wellicht twee dagen zu verloopen nadat het den president aal hebben bereikt Het concept ondergaat nu nog Mntge hchte wuzigingen Terwyl het ntwoord aan Duitschland de voorwaarden herhaalde die niet konden worden sang nomen kan men verwachten dat het antwoord aan Wilson de eenige prehmmairen waarop de gealbeerden bereid zijn te fonderhandelen nader zal aanduiden en scherper omschryven Wilson zal dan de eerste ztjn wellicht die de voorwaarden van beide zgden kent tenminste aÏB het waar is wat de leider der Hongaarache oppositie graaf Andraesy verklaarde in rijn Nieuwjaarsrede AI de Entente beweert dat ons vredesaanliod slechts een manoeuvre is en met gemeend dan kan ik mededeelen dat president Wilson de vredesvoorwaarden thans kent en de Entente ze daar te weten kan komen Tajenkeli de leider van de arbeider m de Russische Doema heeft daar zyn meening over den vrede ook eens gezegd en het blukt uit zyn woorden heel dmdel k dat de ware stemming in Rusland niet vertolkt wordt door de bladen Tsjenkeh zei We E fn met alle besprekingen op het doode punt gekomen Wat hier door de zoo genaamde liberalen wordt gedaan ts stelselmatig misleiding der openbare meenlng Een willekeurig gevormde meerderheid in het parlement schettert tegen den vrede om het feit te verdoezelen dat het heele Russische volk alle Russische arbeiders niets beslister vragen dan vrede In sp t van herhaaltïe aanmaningen van den voorzitter gmg Tsjenkeli voort het vooruitstrevende blok m de Doema gebrek aan doelbewuste politiek te verwaten en het voor te houden dat het Rusland tot sLaaf van een zoogenaamde verbonden mogendheid Engeland maakt die meer gehaat wordt in Rusland dan alle vyanden Als de regeenng met toegeeft zag spreker maar één uitweg de revolutie In Frankryk en Roemenie gaat de stryd voort In het Westen is een l eftig artillerievuur aan den gang het is met onmogelyk dat een nieuw offe isief aan t uitbreken staat van welke z jde dit offensief ondernomen wordt IS thans nog met met zekerheid te zeggen Belangrijker is de vOMtgttande actie in Roemenie Macm en J tla in de Dobroedsja zyn genomen zoodat de Dobroed a thans geheel m handen der Centralen is Nu concentreert de opmarsch zich tegen Venizeloa vervloekt ItaliaauHthe blatlcn bertohten over do pleohtige vervloektogi van Venl o4os aooalH dat deeer dagc n naar oud volksgebruik lu Athene hoeft plaat gx iad lu oen langu stoet trekt liet olk ln dil geval dus de UigunutanderH van eniaelos door de straten van AtlK mv dragende in du hond Wu stetn die onder het uitkrljtetv van de vervloeking Verbonneu en vervloekt liJ de verrader dio het vaderland uiteonsehenri iu eengroole i kuit geworpen wonM Ook de güealelijkbeid spreekt dien vloek uit Waande ouder het portaal van de kerk der parochie t le duizenden iuu M vi aan de plcchiig i hondeilog deel tn do steent n oniKkin ten slotte eeu kleinen heuvel waarop do bee lenk van VeniieAos weni werd ver braod MiddaMtasdaeredlet Vanwege dii KegwnngscoimuiMiile fnaake h Middi ustantfaM riidiet wordt het volgende luedegedmld Zooats l ekenid is ontwk Vp de Hegee riug luirt na de ovorstroomk c van het vorige jaar oen regeihig u van ataau wt gn de voorziening ia de orodlL4b efte aii dv door deu watersnood getroffenen Itt vergvfuakkei Ijken Deze regeling 1 ihan door do Btato Generaal goedgekeurd V oorzoover liet hulp betreft aan de Slachtoffers bi tioorendu tot d n handetdrijvendvn oa induetriuDien midtkustand werd de uit oering opgedragen auii de RcgeeringsConanissiu liuake het Mldtk nutandborodiet Vt büdoedlng is dat de Staat oadct zeliere voornaardeu zich als borg zal steileii voor 55 pCt dor beooodtftde voorschottciu Do Prov Staten van Noon Hlollaudt bobben zfioli votmwover het deze provincie IMreft bereid verklaard om eenaaaVTttlende garantie op Me van den titaat te verleeom van 36 p Jt aoodat door deze n edie bdK evendi n slechts voor lU SLl van het voorediot op andere wljie org zou luoctcn worden gHrteid Slachtoffers van den watersnood voorDOOViT zlj behooren tot den liaiKUddïijviiiden en industrleeten n id dkMista d kunnen zich dus thane lot b 4 bekcmen van ec i vuorsdtot wr den UM de bij de Itegeeriugseomuilssie aangesloten BanklnsteliiDgeu V oorzoover de adresaen daarvan aaa rR iauglKtblH od i niet IwkitMt zijn kutmen Zlj zich tot iK t l ekwiien van nadere in Feuilleton stuk M JaQsA rood too en gaf haar voii dt roods bonbons iu de gjasen stt flesc i Maar Hulda wierp geen bHk op het bt Jani rood van ter iijdk keek zij haar sUe moedef sdiuw aan en zoo gauw de felcgenhtiid aaiMOa was glipte zlj weg txmboas 11 x J liggen Nu schrok de VTwv tot ln laatdleiiat van itaar xM zij nam geen H4dt6r aan eu hle4d andere zoo van snoepen Waarom nam zii k o1i M JansbroodQooh bonuoBS Dat kwelde Ida Aki tnen ta luasr lilt kon krijgen wat xlj wetdoohtl Met opeeugeklividtt tanden hïre woeda welke tooh t igettlijk meer 0 W wa heerscbend lie p zlj rond fn even bang als liJ wa voor het klad zoo bang was het kind voor db de vrouw Wat wilde zij dat xlJ haar m den winkel had gvirokltea haar Si Jatitfbrood en bonbons wilde § mm I Hulda had Sneeuwwitje niet vwfalMi bet stond iuouers In bet l oek de booaasHeC uwedir gaf Sneeuwwitje een appel die o luooi UAiag met roods kleurtjes i uaar toen 1 evuw witje er ia beet vM tij omi en was zij dood ZU bad haur roods lionbons gegevea Het kind huivecde ibocn duw at y ttlet v Zij wa bang Kr dmkta een last op Kwrl Uetiaw a huis de gasten laerkteo bet ttUbt er wiMe geen vroolijkbetd komeiK ais tama onder oen gtaasije zat De dióone vrouw had niienigeeo gekrftt maar voor dan ge wonen man was zij oAets Zy Is ta hoogfawtig add deroerüaim en boormtoeoht Wofft TttTOlflI Biiiten de Stadspoorten Nftai bet Dultsch van CLARA VIEbIÜ lienerkt door I P WEÖSKLINK VAN ftOSSUM met autorisatie van de 8chrijtat r Nadruk verboden Nu pu Do Rixdorfer dl © reeds dan gmaoiim tijd aehteo dtm zandifeu beri het paartje had li0g ii beluisteren hetwelk zoo veo UeJd wa dat het in het geheel niet merkte hoe Sducksen August en KlautotdeuLde uit hoi bosohachtlg doel der Hasenheade over hd veld kwfunea aiiinalewter rlctolte zioh plotseling op Pju op Sctiioksoi Au sfl Andershouden de Mauwen een razzia En danheefi men hier n ruatlfr plekje lueer Laat hAor loopen anders nennt Klamotten Edte alleti alleen Heb je d i briljanten ring gezien Zoo iets geeft je kameraad niet a I v Zij wierpen zich itlle dtrie aje wolven op den op d grond Ugigende geiiec4 vevdoolde NauwetiJlcB had Ida zicji bevrijd gevoeld uit óen greep van den joageia Bma erf zii sohrëeuw met meer BUI snelde zij hemi l r moobt aehter baar gebeuren wat wlïdel Nu voeWe zij alleen dot zij vrfl was kon loopen loopen en dat haar niete waei geoohiaï Dan vm bet p d al ten eénde daar wu de heirwafr reeds Door kwam lang lÉen DiÉileilll Zeer mooie soHede meubelen all llafeli Stoelen Kaaien Spienli Schilderyen Tbeetafeli BUMtten St9lameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoona onbealapen Veereabcditelicn Kapokmatranen Slaapkaaiemlenbelen enz ene alles ipotgoedkoop Rugbekleede Leernonen vanaf f 17 60 Stgikart f20 StUIUfel f 9 50 Spiegel f6 60 f 7liO enz illillfflUT4 ImMiiilliiihlli tarit Rottepdatm HMHH rmmmf sx Ten gevolge van het vireder verhoogen van de sleeploonen te Rotterdam zijn ondergeteekenden genoodzaakt de franco huis en franco boord vrachten met ingang van hedei te VERHOOGEN terwijl het oponthoud bij de bezorging van goederen aan de loodsen van stoom vaartmaatschappijen of expediteurs extra zal worden berekend Januari 2 1917 Be Secretaris C J M KROON 66 Adverteert in dit Blad ll ir lleeilerJjileyv li i G V iiiilerGarileii Fimia T C v Men W H Elskiit 237 190 DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie taoeii s UÉld Fatrien piijiilleloriiiiirveer OPSERIOfiT ir Voedert iw Vee met da autveee murtr Oh LAFEBER LMranr OuKuli M O C 3Houlmaasgracht 19 QOUPA LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L en 80VABO0IIEIIK0EKEM ni0i W L Abonneert U op dit Blad ültmantende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingawaarde XuvDtploma Pariiê 1900 Xtgen Oowden MèdaitUê NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor aoUOA Firma Hoffman Co H ndelsor dl ton Rekening oouranl n Oapoeita Effeoten en oaupons iniMsseeriHflan op Binnen en Buitenland Vpeamd Qeld Adminietpatia van Vopmogens r KaatoapuFMi m Zatanlaa na Zie Etalagq Zie Etalafe EEN REUZEN VOORRAAD HBEREN DAMES en KINDERSCHOEISEL SOLIDE JONGENS SCHOOLSCHOENEN enz 20 Vindt u in hst Sohoenmagazgn MODERN LUWE n Qouoa Zie Etalace Zie Etalage SCHULER C Plan O Rottapdam Dinsdag 2 Januari baginl da mvENTimis UIIVEIIKOOP Alia artikalen wan het vopiga Wintapaaizoen ijn gedupanda de wepbouwing laal opgapuimd zoa i dat in desa inventaris Opruiming aleohta aptikaien van dit aaizoan worden aangeboden De Modellen Ooatuuma On Tail leupa wopden vOor de helft van da raapde vepkooht 23a 172 Costunms MantelCostDums Pluche en Fluweelen Mantels Hoeden Blouses Zijden Onderrokken Spotkoopjea in alle aidaalingan A O EaTPA 4 Jan J e Bjuaie Nuts d artantnt Gouda Vooniiaehten vaa dca Iwer mr A W Kamp 9 en 16 Jan BirrenzMl HoUsndia 8 u Serlmrfldsinjdleii Ned Daooibolld 11 Jan Soc Ons Gelloegsn IIH u Kring 2 Holl Mi V Laadbauw 12 Jan TA o Soc fi lUnnia Ver v Vn QwaB d Breeht Spiekers mej C de Gzoot en de heer B Boni 21 Jan 11 u Tjn 8 TiaireiMii tal Ned Dambood 15 Jan Bouw en Woaingtoalicht 2 uur Onderstanda ommisaie EleotriniM Drakkoll A BBINEUAN ZOON 0004 Donderdag 4 Januari 1017 mmm comaivt VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 4 regela f 1 0S elkt i mm I ro 28 mOKZONDBN MBDBOBBLfNOKfi I 1 Op de voorpafina dubbel tarief Qewooe adTertenuin en iii oiiden mededetHnleA Nf eoAtrael M mtr trwlucMfdM pttjs Groote letlera en randen naar plaatarulmte KLEINE ADVKRTENTltN aanvr ea to aaobl lia e batrefltode dIenMperMMMl koop es verkoop huur en Verhuur 1 S r li f 025 elke ragel meer S cwl by voOfuU beulin Maximum frootle 10 r i le Bavl aaumm rB S cenl Telefoon Interc 82 Uitgevers Aa BRINKMAN ZOON en dat de departement plaatamg bureaux de organisatie descr arbeidsJ aditMi op zich nemen H j rai nt dat toepassing van z n voorstel het mogeiyk zal maken aan het leger mannm terug te geven die nu in fabrieken en eldera werkzaam zyn In beroepen waarin ze door minder krachtige voor den militfciren dienst algekeurde of oude mannen vervangen kunnen worden Bérenger zet vootts uiteen dat zyn voorstel zoowel de versteriung van het leger aan het front als de versterking van het economische leger verzekert zooveel als het Frankryk moggl k is Hst beantwoordt tevens aan den wensch van hen die billykerwijze willen dat het sofaoone heldhaftige werkzame Frankryk op het oogenblik van den yrede in staat is oninlddellJlik het geheele economische leven t hervatten De kolennood Uernot de Franscb minister van o ienhare werken en tevensmtddelenvoorzieaing heeft aan rertegenwoonUgers van de Fnmsche pers mededeelmg gwlaan omtrent de middelen waarmede hU verbetering zal trochten te brengen in het tekort aan sttenkolen dat zich in Frankrijk hoe langer hoe meer doet gevoelen Dit tekort is ontstaan tengevolge van het onti reken van arbeidskrachten in de Fransche mynen en tengesrolge van de kosten van het aanvoeren van Engelsche kolen Aan het eerste bezwaar in Herriot tegemoet gekomen door den ministerraad te doen besluiten de m nwerkers van de lichtingen 1900 J901 en 1902 en de hoofden van tatr ke gezinnen van de Uchting 1903 van h6t front naar de mijnen terug te zenden Voorts jtallcn er van de gtnie en uit Marokko nog munwerkers bUkoraen waardoor men In het g el de beschikking krirgt crvar 000 MMPOO mijnwerkers Daarby komen dan nog 6000 Duitaclie krijgsgevangenen die mijnwerkers van beroep zijn Deze arbeidskrachten zullen per maand 100 000 ton steenkool opleveren Deze hoeveelheid is natuurlgk onvoldoende de productie der Fransche mijnen bedraagt 1 700 000 ton het verbruik is 2 800 000 ton Maar Herriot zeide te hopen dat invoer van Engelsche kolen verder in het tekort zou voorzien Ingevolge een overeenkom met de Engelsche regeenng verwacht men dat er voor het vervolg kolen uit Engeland aangevoerd kunnen worden De laatste voorspcUing MadaaiK de Xiièiïes do bekende Parijsohü waarzegster die aan die lichtgeJoovighc id d r Pairljzenaai a bet aangename buiU nv erblijt bi Meimg aan de Loire domjctc waar zij kort geleden gestorven iij heeft lu hear laatete almanak voor het nteuwo astraJe jaar dat telkene op 2Ü Maart eindigt nog een voorspeilllng gedaan omtrent het tijdstip waarop de oorlog zal eindfigen Volgens Madame de TlièlK 8 aan wie het jaar 191b 1917 awart en rood op vlamonend gouden aoliiergrond was vo Mrg 4onion zou do oorlog in de lente van 1917 godaan tipx Braila een stad van 60 000 inwoners welke niet bizonder sterke vestingwcrken béiit De Russen zullen ze echter met dan na een hardnekkigen str d pr ageven om dan op Galatz terug te trekken Galatx ligt tegenover Braila en is door de Roememërs tot een uitstekende vesting gemaakt De stratÉgiflche ligging 18 voor de verdedigers gunstig in het zuiden is het de Sereth m het oosten de Donau en in het noorden een groot meer welke de stad met zyn 7 t000 inwoners beschermt Zij heeft in alle Turksèhe oorlogen een groote rol gespeeld Barseaci en Topesci z n eveneens genomen Het arme Griekenland heeft een tiltimstum van de Entente gekregen Honger lyden of toegeven een van de twee moet de Gneksche regeenng kiezen Inmiddels heeft Griekenland naar de Corrière della Sera uit Athene verneemt aan de mogendheden een nota gezonden waarin de intrekking der blokkade gevraagd wordt Deze nota is in gematigde termen gesteld en bevat geen enkele bedreiging met represaillemaatregelen m geval van weigering Z j stelt geen termijn vast waarbinnen antwoord verwacht wordt maar stelt zich tevreden met te betoogen dat de toestand der bevolking door de blokkade hoe langer hoe ondraaglyker wordt In de nota wordt niet zooels velen onderstelden gedreigd dat een weigering het transporteeren van troepen mtar den Feloponesus zou doen onjiouden deze transporten worden geregeld voortgezet Telegrammen uit Athene melden mtusschen dat Griekenland de eischen m denota der Entente gesteld in principe heeftaanvaard Raaptietln Oemengti Oorloyaiüenw Do oorreepondeot van ds Daily Chronicle Ie St Petersburg meldt hoe de Russieotie monnik Raspootin wiens cK d nu al driemaal in een jaar Ijdit geteeld is aan ztjn einde e gvkonu tk Ilij werd in een autoi o4rfel gervoetd naar tvu huis èoi aan prins Joerossof toebi liooft en blijkbaar in den tuin doodgesohoten Hot lijl word daama door de auto weer nK egeniom en in de rivier geworpen De getKtirtenls heeft groote belongetefliiig gauido gemaakt niet alleen wegenjs do ersoonilijkhc4d van den veriiioorw maar ook wegens d n hoogcn rang van de pereouen d e bij den looord liutrokken zijn teu van hen is em knappe jonge luan van 10 jaar die zijn opleiding ten deele in EngieJand heeft gehad en et ge jaren geleden ln de defttgu kringen van Londen zeer populair wa Men zegt dat hij Diet versohetden van zijn vrlenlen on bloedverwanten getoet zou hebben wie de dood zou volvoeren Schipbreuk Een telegram uit Sjanghai meldt dat het Japanache atoomachip Hankata Maroe van Tsjifoe naar Dalny onderweg in een sneeuwstorm wrak is geslagen Slechts 0 van de 400 opvarenden ztjn gered Kapitein Stampe van de Nwierlandsche havenwerken heeft met behulp van Chineexen in e n sleepboot kranig reddingswerk gedaan BINNENLAND BELGIIJ BCXT£MiAM0tt NliaUWS FRANKRUK Senator Bérenger die by den Fronschen Senaat het voorstel heeft ingediend om de mobilisatie der burgers in Frankryk in te voeren en de arbeidskrachten in Frankrijk en de kolomen te orgoniseeren wijst er in de toelichting tot zyn voorstel op d t er in Engeland een nationaal comité voor den arbeid is gevormd en in Duitschland een hulpdienst van burgers Volgens Bérenger 18 het m Frankryk niet minder dringend noodig het volledig gebniTk te realiseeren van alle hulpmiddelen p het gebied der ar beidskrocht Bérenger omschr ft z jn doel aldus De nationale productie in zulk een verhouding vergrooten als onmisbaar is om de overwinning te bespoedigen de aankoopen m het buitenland verminderen bygevolg de Fran he wisselkoers verbeteren aan Frankrijk het behoud van een economisch leger verzekeren als noodzakelyke voorwaarde voor de pverwmmng eerste voor waarde om profit te hebben van e zegevierende vrede Bérenger wil dat de burger mobilisatie alle Inirgers van 17 tot 60 jaar zal omvatten In allo 0eineenten tKo eenige kilometers achter het Weatöljk front zijn gekken zooale RUutbeke en Lodeghciu worden alle mannie l e Inwoners die nog over zijn zelfs joDgms van It 18 jaar en nmioen vaa 5 7U jaar gedwongen tot het verrtebten vin ndHMre weritzaamhechsi waarbij zij aan allerW ont l iringen zijn blootgesteld Velen aijn re dB ziek of gewond teruggekeerd Van af het begin der beze h moet do laaaneliike bevoiklng van KUmboke lu eeni buloenfabriek voor Dultst land werken btraffen en boelen worden aanho iueud opgelegd Toen onlangs een Dultsch vHegtulg tietwelk door de ngelschen omlaag was BOh Hen brandende bij RUmbeke iH r l Ê4 worden de toeschouwers die liumio voldoening over de nederlMig vai den DuiUKher te kennen gaven utet zD Mark beboet Crenoenide diofat bij het front gelegen plaatsen ontvangen weinig nictiws aangaande den strijd roch Komvn er nog couraMen uit Gent zoodat uien ook bet laatBtc succes der I raiifi dHHt bij er n had verwHDen Het le en is aatuurlijk duur maar tooh wordt er utiuder gebrek g lt dtsi dan in de groote stedien Te Gent verwacht men dat de aog overgebleven biu gers op oog grooter schaal zulitn iworden wt gwoerd Zij dlo aangewezen zijn niioeten zich gereed houden op het einde dezer week te vertrekken Het is vergnod zkh in de stad of in het grratftgobied te bewegen aiils in het bezit eeiier idoBtiteitÊétaart nooit mwriets naders zöu hooren want de vewooordo was epoorlooe vcndwenen Men zou hem zeker hier of daar ia het veld fae iben verstopt of in een z k wefggesleept wie weet waarheen Do herder bad h meuwa naar Teoipelliof gebracht Toen had hij bij den Franseben pla bloed gievondcai veel bloed het zond had het w 18 waar Ingezogen maar do donkere vlekken waren toch niet te nidaken nen Ln een ingeslagen lK ed lagfer naast een leege binnenste builen gekeerde beurs en een paar oudo g ee4ieurde loaniefi die nauwelijks uieer zolen hadden Al do Tenipalhofer kinderen afcotmidwi naar dvn plas Fpt je der Ltetzow slingerde steeds weer den tot een plaKeit koek gieworden hoed juiobend in dehoog te tot die opeens in het niMIden va4i den pkuB wegzonk Nu was de pret eerst heel groot men rtok met stokken men visohte mreu plekte men zweepte de hoed viel uit elkaar I n 900 g het ook met de jrortemonnaie Toen de BerUinsohe politie ver cAieen waren alle sporen uwge wisoht Men hoorde niet wie het slaootoffor was geweest Toen in de herberg van Karl Lietaowiemand van don overval op het Tetnpelhofer veld sprak werd de vrouw zeerbleek Zij s K ifc juist een glaasje kuinmel in haar hand beefde eoo dat dedraojc niet in bet iM maar op de tafelviel 0 in d t winkel sprak nxen van den overval Daar atavno Idbt het i eel dat eij juiM afwoog en bij het wisselsn van een taler verrekende zij sMi vijf gnwehm la haar naded zij was geii l in de war S wofr letiiida sij toen de zotuii de omnl bue aansii kelcn ij wenkte hem ZIJ steeg m nKt kiukJcendeknaaën uitgeput zonk zij op de bank Zij woe alleen in het voertuig 5iJ bekeek haar kleeren de mouw van haar jakje was geeoheurd flattten liiQgen aan liaar rok er wapen nog meer Bojieiiren zij verborg ze zoo sjoed het ging O dot v rwenec4rte veld I Haar tanden klapperden nog Maar hoe meer zij TeinpeUiof naderde de te ktiimer word zij Dieper en régelnia tiger hooide zij adem haar doodsbleek geJaat kree veer kleur bij het uitstappen gaf zij den koetsier een fooi zlj was geredl BiJ de huisdeur stiet zij op Huid Wat zette die een oogen op Hd waa nog tioht genoeg om IcKa te zien kon men wat aan hoer i0erk n Boven op de aloiaipkaiiier keekdev rouw in den sjHeigel en zij versohrok Wat zag ZIJ er uit Al lemuid die in een dooi h d gelegten haar japon geiKheurd en ecdieel benuodd erd Dot had zii ia den omnibus niet zoo g oed gezien Eu haar geeioht was ook vuil en een paaf etovlgo kvdiAfen had zij ook gekregen en zij ontblootte haar armen n wat een blanwe pleickenl Huiverend s oot zij de oogea u die opwinding voorby wafi voaWe zij een lUa dal KiJ onwet werd Tastend ging zij naar haar kast Daar had zij altijd iets krachtig staan zij had zooveel verdriet een paar atlokje opdat het haar iriet op do maag sloc nu noiu zij er o VOO Daarna tcroop zij in baar bed en trok het dek boog op Zij rilde voortdurend en nog altijd voeido zij de geweldige vuisten aan haar U Feil gerucht deed de nondte r moeet bij den FrauBCfaoi plea weer wat gebeurd zijn een mowd Ja een iBoordl Ea een moord wMrvan men koopur vertnokken was tegvn di toonbank Was hij wedteli dood Dal zou haar spi enk Haar knt ni kodkteu en toch verbaasde zij er zieli over dat zij gven heftiger smart gevoeide De onsM was groMor dan de smart Ma nu ules me uitkwam Moor men vond hem niet en dan zou er niets uitkomen want zlj z f zou nooit nooit u4s zeggen Maar de oogen barer etl doohter waren lastig Hulda kon toch eigt nJijk in het gelied oietó welen als iKwploimeenU die ook altijd iedere schrede het wonen luogeli en toch moest deze vlwniniis die in liet donker zog overal dooMoop iets weten zou zlj anders zulke oogen hebbep apg De4 dom nieiiwsg ier en kwh zoo hiw i Toen een klapt vwteJde da dendag van dm moonl doorddngegido kre ten eener vrouw waren gehoord meende Ida op het gt lcht liarer sliefdochler d4ti ingea otmen luistnrde een heimelijk lach jt te bespeuren Wat zou die geniepiggrijnzen iAb zij wM dat de kersroodedas weke men pas ln een atruik bijden plas had ontdekt de dennen metbun ruige takken had ze vaatgc KMtd n de du was waanaede zij zii i badgetooid voor het rendes vous Ida hadbot dusverre de dtas niet genrist pas toe men de vondW vertelde zooht ziJ haarkerspoode das en vond ze niet nu herinnerde Zlj zich dat Pasehke zit gebsotieerend bad losgemaakt de aodnre uioestse haar hebben a jeriAl OnrustW 4waa4dea Ida s bUkken rond Zlj speurde in liet ondoordringbare geaiobt barer süefdoc iter w M wat wist zlj i etsf Met bteeke lippen ba proefde zij Ie glMaoben Zij was nog nooit MO vriendeii tegien het stie ind gvweest ij lokte het tot zL ZU trok Halda ln d it winkel school haar en