Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1917

55e Jiaargaog No 13285 DISTIIIBUTIEWET lOIG I riui Telefoon Interc 82 roMranioog te genieten knti uitwoord dat aan pak waa galH m n voor de varplaagdan van het hoapitaat Op dan loatsten van drie rustdagen na een onafgebroken varbltjf ondar onze soldaten aan de grens kwam hrt niet meer m me op dat men hunner nog sen zou gedenken Het veel gesmade B vadverknoeiende Koede Kruis wn vwt da nw een oppoasar hierin tan alotte dan l di allen anderen de bnaa gawaest dit daad lets voor eigen volk Welk een verscbil mat twee Jaar geMsiil De uitvoering was toen niet heat galukUg maar toen gebeurde leta an man most tosta wel meer den wil voor de daad nanun Bahalve wat plaats ÜXd in het groot gfbminto ook nog al tets in beperkte kring Varladan Jaar kreeg men hier en daar bssehikkJag over een Iboinmetje geld waarvan do kottfduitgaf voor een Kerstviering kon jbastradan worden Maar nuT Och zei m wat Iwschaamd een Itaptt dja dlngw konmB zoo plotseling I al waat ik nu nog ntMs hrt Bal wel gabeurro Komt u dan mat mtjn mannen faastvieran ik ben dan aan da grens niaqund kan mat verlof gaan Hat was een week v6ór KarstnUa Ik bêlQ tfd f we bfpaalden maar vast een uur Toan ik Karst I kwam had man niets otttvancan De mannen zoudan maar een kopje worma bielk drinkoi voor hun eigen centen wti ta vsrstaonl n ala er genoeg malk ta koopan sou aünl DeVaderlandcr schrift De Mioiatcr van I ndbouw he rt er ratda by herhaling op Kewexen Hst ons land in de komende maanden de grootste nioeiiykheden betreffende de voeding van het Nederlandache volk zal heben te overwmnen Beperkte voorraden van menig artikel doen da vrees ontstaan dat een tekort onvermjjdetyk zal z De opbrengst van den aardappoloogat 1 16 bleef baneden die van normale Jaren Er is dag alle reden om too zuinig mogelijk met de voorraden om te springen een stelsel van economische voorziening moet er op gericht x n een zoo spaarzaam mogel k gebruik der aanweiige voorraden te bevorderen Het atelset dar Diatributiewet en do gestelde maximumprjjaen werken daartoe niet mede Het verkrügbaar tellen van regeeringsaardappelen tegen 8 cent per kilo leidt er niet toe dat ieder Éoo xumig mogelijk met dit zoo belangrtike voedingsmiddel omspnngt Waarom gaan tal van gemeentebesturen er toe over den prlja van het gas verbruikt boven een zeker maximum te vü lubbelen Toch wel met geen ander doel dan het verbruik te beperken Het gasvarbniikend publiek moet ill den verhoogden prys een prikkel vinden om zuinig te z n Terw l men de maatregelen neemt ter besparing van kolengebniik laat men de aardappelvoorraad door verkr jgbaarstelling t ren lage prijzen inkrimpen Om niet te word n nlflverstaan sollen wü uitdrukkeItfk op den voorgrond dat v ü beschikbaarstelling gen regeermgsprüzen voor hen die het noodig hebben absohiut noodig achten Zooals het thans echter gaat kan de r kate man m Nederland van de rtjksdistributie profiteeren en duizenden die het niet noodif hebben kunnen regeeringsartikelen inslaan Men zegt ona dat de kosten toch uit de belastingen moeten komen Daar gaat het niet om Het komt er op aan de beschikbare voo raden zoo lang mogelijk te doen duren en het stelsel der distributiewet werkt dit niet in de hand W j weten wal da htb buitengewoon moeilijk is een scheidslijn te trekken De contr61e en de administratie zuUen vele moeil kheden bieden Dit moge alles waar zün doch m n zal die moeiiykhedèn moeten overwinnen om tot eeh doelmatige distributie e i rantsoeneering te komen wil men in het voorjaar iniet voor t orten staan die dan onmogelijk zullen kunnen worden aangevuld Dat de uitvoering der Distributiewet alierminat de regeeringsartikelen brengt bU hep die xe in de eerste plaats noodig hebben bewvzen de klachten uit tal van gemeenten Abonneert U op dit Blad I AND EN ZEEMACHT Beroepsofficier werttao Naar Uo Avp v aaeuM z illan MserviMtl aiareo en vaaawbrlg dMi in aHaorkhig wooMhen lo konwn voor bacoe Oflli dtir moeten voldom aam de navolgend cittflen Zij inoetiHDi In het beelt zijn vaal mm dilpkxua H B rï 5 j o of van een daérmode geiijkgeeliik getuigeidirUt nletoüdan jiii iHm S iaar btjaondw aeeoblkt aUa al iroepeotofttoLer n ztob door gedrag OIL gvxliu luanlertwi ondBrMobeédeo Zij Me in aanmerking worden gobracht zulko daarna om ourau moeten dMvloopeih AanwiJsiBg tot reaarveMtffldar AangeoieD venooedelijk tot aanwtlsins van njilitki n iSdMtatormpUohtigno voor de opletdb bot rvaervo omotfeT aal moe ten worden ov B g igaan heeft bet iegerbcütuur bepaald dot vereoekm ooi ontWttagi van dto opltMriog alleva zuüen worden ii t0 nlié$A waonwr do owertut ging bestaat dat do betrakken peMnnen workcfljfc ongoacblkt t Daar utka weUtcbt oen minder goad giidra iti gmbrak aan tjvec aie mMnel uiten aanwenden oi van die i tetdtnw cb va ide op hen valteuda zwaaraire laaien to worden ontBlafpen zal geen voorstel tot mthefflng van die oplefafln mogKUi wordtu IngieBOoden aévorme door êila geoorloofde lulddtiieu gutraubt kt do be truklv Mf in hei jroohto i Mwr tobrenffcu Nu tailk dti vadsT bot hoofd tiit twt vcnHtiT der gehigkaiuer to lk hij bulten bet tripptii a n Janken dur daniHmden boordt Waar ben je vnoratddsg ga weeBiy vroi g hij Hft wiTd ntet atrenc Cnregd maar zij schrok senuwacdidg op zoodat de kop W4ilken zij in beid bandtin bUiiA haar b wae ontglipt Haocr zwar ï f n ataardeu v rsc4irtkt gleden feMuma Mhuw terug zij xoolU enn scbutlplaata Je iM Meft met bang t zijM zeldo hij zijn ahoonau teT aan de overMJdB had hent opukarksaanv gmoaakt Jtim oaoo bier We éoad zij op Awb deed i dtla een pMr anrzetesMto paal JComhierI Htj weea onder bet veMter De bondn waren er dadtriijk daanm volgid sij Wat heè je loeit aMjd kk4ne peultnrhilV Hij tük knar aan haar oortje nog dtohtw btj Waawm beo je vano mUdag niet tliuia eknnn Opratokzaatn keek si hnar vadtor aan zij bef leddB nouv aurlg sUn faaMU peen hlJ waa niet booe En 4 nl t dronken Met eva sudit bMd sij kaar kopjo zonder oor in de hoogte 0 t e atgebrokm vamaoiigent Zoo Due daarom waa zij nM dwla gekonM Nuf HIJ loobSa Uttw Maar het waa zoo Ida hod vandÉagi nof tX een buil Id bij hnd toob tenr slmc dMui b t zich teewUla ran Imhh algim ooderfaandeo at n neiM daar Oot M vrouw d kMne h lieel venKMkdSc g rfa i met weg ta bHjv is t IknoumU ook b Mb OH aa ntétm gMnaakt hebT ben i Wordt TMTTBltd Buiten de Stedspoorten Naar het Duitsob van CI AKA VUBBÏG r ewirkt dopr I P WEöSEUNK VAK B03SUM met autorlaatle van de scbrijfetar CNadmilc verboden 68 i l Zij vlBt in het gBfaeel dM wat e4 moest zeogw hdj moeat toob vottr kir zij gdcömeii G id I Die gedadtto viHhaar hk iedtetoeen vdriangdle tegeoiwoordig gekit Uaax aAaot hiJ baar vreeei had gerad i zeide hi Uittn Ik wil niete van Oottftted Mijn vrouw wlkb aJIem maar weten wa èr met Faachke gaande is dot hil dËi aiffttreini nikc atutirt 6ü weet M loob eefcetr wed jelui otdccn toch aliqi de bocrfdlesi bij elluuu In ée familie Wij met PatfchkeP Lene atoetrde fa kdcn ia elkaar uu wae baar tong 0 eeoi loB Dank je wel nvet hem vllUa we ai 40 te maiim hebbeo die is fnnoea faJMiet GoUbied i juiet naar moadcr glmt0rwr mSt beeft PascMe weer go dïrov ii oJ wiJ b m omi Godbwil aouom wiaien bedpeu terwille van August Bankrodt zuJveringaeed bij had nu Imanerff een baaklnfltédlkig Sigaren verkocht hij aioftr lanff niet maer Xllce dertHdta varioopea WÏat je dat niet Wat gaat mij dat aan OnverschilWS baaAde Kazi da flvflxHi s op eea hij op nu wlat Idv Iwt FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 148 Gouda Opgericht 1879 HËT AMËS VOOfi immm Ëenvertronwdadres Ë voor bet maken en stoSceren S van MEUBELEN Is by i N HESSIMG S Peperstraat 24 i Couda S BÜlMke prffaen prima matft a riasl iteparaus aan alle mes Hwien overiced a can kort tondi e ii kie tot oaie diepe droefheid ove IcJlefdc lualer behuwdvuiter eo Unte mil mi m m m n d n ouderdom vu ruim 54 JMr Uil ll r aum H M VAN DER WANT Goudi 4 Jsntwri 1917 Turfincrkt 55 264 18 HartelUko dankbetulgini ook namens mUne familie aan den W ledel Zeergel Heer P DE BOER voor Ae verleende hulp en toewijdmg by het ongeluk dat my den 17en December j l getroffen heeft vraardoor ik in staat ben m ne bezigheden zoo spoedig te kunnen hervatten verder aan de leden vmn d afdeettng Gouda van de Ned Vereemging Eerste Hulp hij Ongelukken voor de verleende bijstand en verder aan allen die bewezen van belangstelling hebben betoond J H VAN DE WEBKEN Bierbottelaar Blauwstraat Gouds 4 Januari 1917 18 GEVRAAGD door Militair Zitkamer 2936 Bureau GoudKbe 251 7 Brieven onder Coarant Markt 31 Ben goed onderhouden Sohnjfbureau te koop gevraagd Aanb adrei Bode B OUDSHOORN Boskoop 262 7 Ter overaame gcvraigd een Nette Zaak welke eeo goed burgerliik bealaan oplevert Pr brieven onder letter R 8 bureau GoudicheCourant Markt 31 248 8 latohtlJTlag van CateofaiMntcn op Maundag 8 Januari i het Kerkgebouw ingang Koitenwoning Raam middag van 1 2 uren Hervatting der catechiaatl n Maandag 15 Januari ZoidigsscMol fii deo Keiisrl MslaÉoboDil Aangifka van alanwe laarlingea die den leeftijd van 7 jaren hebben bereikt op Maandag 8 Januari middag van 1 2 uren in het Kerkgebouw der Remon traot che Gemeente ingang Ko ler wDnmg Raam De Zondagachool begint weer Zondag 14 Januari 238 21 DienstaanbiedingeD hebben in de Qoudsche Courant tleedt tueeei tftr Dne idtertrotien kosten sleobt bij foorullbeialiag 1 5 regela f 0 26 voor elke regel meer 5 oenta Opguf nitolaitend aan hetBnrean W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Hywielen en onderdeden Lsndbonwgereedgcltappeii en Werktuig en Zeer mooie soHede meubelen ala Tafeli Stoelen Kuten Spieeels Schilderyen Theeta ld Bafletten Styiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepeneons onbesl pen Veercflbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz allea spotgoedkoop RugbeUeede Leeisloelen vanaf tl7 0 Stlllkast t20 Styitirfel 1 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 eni siiiinnun4tt knUiiiHiiikUt Mt Rattapdam Adverteert in dit Blad Mioisterie van Landbouw N verlieid en Handel Aan de Huisvrouwen IN UW EIGEN BELANG hebt Ge bij het doen van Uwe inkoopen er op te letten lo dat by Uw winkelier apekBlager groenteboer markt ot atrastventer op leer duidelijk sIchtbarA en van den openbaren weg waarneembare wijze lijsten hangen Inboadende de door ben ten verkoop voorradige artikelen waarvoor maximumprijzen bestaan met vermelding van die maximumprQzsn 2o dat de verkooper in geen gevsl een boogeren prUa van V mag verlangen San deze maximumprijzen en het hen verboden is iets te berekenen voor verpakking thuisbezorgen of eenige andere door hem te verrichten werkzaamheid sllea op straffe bIJ de Wet bepaald 3o dat h niet van U mag verlangen dat gQ iets andera bU hem koopt dan hetgeen gU wenschi io dat gQ het algemeen belang dient door wanneer Uw leverancier U te veel vraagt htervsn onmiddellijk kennis te geven aan den burgeme ster of de politie uwer woonplasts V WEEST ZOINIG MET LEIfENSMIDDELEN m lOLVUOE nsEMHTricniJLiH ssvon Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Reserven f5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman ft Co Handeisoredieton r Rekening courant en DepositoEffecten en coupons inoasseeringen op4innen en Buitenland Vreemd Qeid Administratie an Vermogens KantoAnirwi van I Zal dag M 8 1 BOEKHOUDEN Ondor leiding van S HAOKRS acoonntant en Hoofdredacteur van Handelmtndie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Jb acoonntant en ondleeraar eener H B S worden door het il m leli Keizers aoht 15 en Leliograoht 30 Amsterdain georganiseerd verschillende Schrlfteljice Cursussen In het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale cnrsnasen vpor de praktik diploma s en voor de acte M Q Eveneens popnlaire carans voor zakenmenschen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resoltaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Uiddelbare acte de naawelgks 17jarige F SIEBE3MA oit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andore leiding had gehad dan onzen onrsns Is het wonder dat onze schriftelijke leer f angen op dergeiyke wUs populair worden en dat steeds meerdere oanidaten voor de praotijk diploms s of voor do aot M O onze sohriftelüke onrsnssen zelfs preiereeren boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ona gratu proipeotns aSn Zg verbinden zioh hierdoor tot niets Abonneert U op Het Stefloorafiscli Verslao van het Verliandelde in den Qemeanteraad van Qouda Bevat ALLE b den Saad inkomende stokken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPBIJS voor abonné i op dit blad f 0 2S per kwartaal b vooruitbetaling voor niet abonné s f OM per kwartaal bg vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Droldierij A BRINKMAN Zn Marlet 31 GOUDA Singer Dit ééne woord zegt alles wanijeer er sprake is van ITaaimacliiiies want SINGER Nsaimachines zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer id n n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft shtgeb naaimachines kunt V krijgen in al onze winkels DIE MEN AAN UITHANGBOED EAN EENNEN 8IN6P Maatseliappij Oepdfs alom MS nniiHils HEUnOITI SEBHIIIES EB HEOI EMEnn QOUDA Kleiweg S Koopt Uw Hoeden Petten D Baretten Ml OAREL KKOPMAN KLEiwEa 2 H eouoa Mlawif modalim 12 £ J3t n2 nDj£iii 9 en 16 Jut Bovwizael Hollan a 8 u Seriewedcrtrljcben Nad Dainbotid 11 Jan Sqc Om Genoeffw 11 H u Kriag 2 Holl My V Landbouw 12 Jan 7H u éoc J e Béunle Ver t Vrouwenkiearecfat Spreken mej C de Groot en da heer H Borei 21 Jan 11 u T ni aea i0vred 9trij lai Ned DambtHtd 16 Jan BonW ert Woalngtoeiieht 2 vwt Onderatandscommissie BrieeH vMaoeken w l gerafeld tD nadedetibif te magtn ontTaafefi vau Tergaderingca oooflerten Torioakelijkbff Ava os om daae tam b a ae aseiwa ËteOtrlMfatf Drukkvti A BRINKHAN A ZOONi V Qoud Zaterdag O Jaouari 1017 fiOMGHE 0I1A VT VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN MSOBOUUNaCHi r r lsl Xt gtt INOBZONOBN Of d oorp iM dabM utM bwual f I 2S IM MS IS MM mat TiM eillliir p Mr d I wu i iia s 9 1 toopcr S Mih ii iS ftmm 12 MiilT 31 CousA Ni AaONNEMBNTSPKUS kniiMl t I 2S pw rat 14 per POM PM kw rtMl f 130 priji GrooM Itflcr ra rMdaa Hdi U B1NB ADVUTWmtN Soap ra vMfcoop haar ra fcdi I l Abonnemeotca tMJm daSia S MM m itRito dra MMkhudtT K da prMkwidrwi AOVERTENTlErBUSi VU Goub m onaratra tiS lin d KM dM bMotkrlal IS n d I US Ika IM 1 rara C O IOl Slj dri adurwamlll dnk l c M W rifcSiS Vmi iMJira Good ra dm S or ril nM Brar f US S ft t SJO dk Uitgeven A BRINKMAN ZOON Éa d Telefoon latere 82 Dit nsauser bestaat alt twee Maden geheel ten onrechte als den stuurman o den wal beschouwen Wat Intusaeluui van het stelaal der Distributiewet naar buiten bl kt geeft niet genoeg voldoening om niet de vraag te stellen of de door ons aangegeven richting niet in het belang van het gebeele volk zal moeten worden ingaalngan Wil citeeren bQv uit Het Volk van 29 Dae J Uit Kampen bericht men ons dat van den door de regeering kort geleden gezonden voorraad van 6000 K G bruine boonen niets meer te krijgen is terwijl er in sommige gezinnen wel 40 ft 60 pond aanwezig is In Winichoten is sedert 19 December geen regeeringigort meer te krijgeft De oorzaak de regeering ZQnd een onvoldoend kwantum terwijl door het publiek meer is jfekocht dan voor dadelij £ gebruik noodzakelijk was In Joure werdM den 2SBten December voor het e rat bruine boonen en groene erwten beschikbaar gesteld s Avohda van denzelfden dag reeds moesten éè arbeidersvrouwen die één of twee pond wilden koopen wi rden teteurgmteld Er was niet meer Juist zij die niet kunnen halen omreden hun weekloon eerst moet binmen ztfn z n er daardoor het slechtst aan toe De ïui met geld profiteeren De armaten kr ge niets t Uit KoUum schrijft men Er is geen vet meer Als het verkrijgbaar wordt gesteld dan vliegt het weg onder de burgerij Bij 10 pond i tegelijk In Schiedam z jn sedert 17 December geen bruine boonen en groene erwten meer te verkrijgen Door den onbeperkten verkoop in den kleinhandel slaan de flttancieel sterkeren groote voorraden in zoodtt hier In een week t jd ongeveer 8000 K G bruine boonen n 7000 K G erwten sijn verdwenen Door den Bestuurdersbond is titans b j de Levensmiddelencommissie aangedrongen op invoering van de Dordtache dlstrilnitiaregaling Het Volk teekmt bU deze berichten terecht aan dat de ter beschikking gestelde voorraden den meer wetge telden ten goede komen Nu kan de schuld voor deze toestanden niet op de regeering worden geworpen veelal zijn het de geemeentebesturen die niet voor een bebooriijke gemeentelyke distributieregeling zorg hebben i ragen Letterlek komen de regeeringsartikelen niet in de magen waarvoor zij in deeerste plats z jn bestemd en de voorraden moeten opnieuw worden aangesprokenl Herziening van het stelsel van de Distributiewet lal niet kunnen uitbi ven enhoe eer dit gebeurt hoe beter Ook om de finaneieele z jde van het vraagstuk De 80 millio n weijce thans zyn aangevraagd zullen b j lange na niet voldoende ztjn Duurt de oorlog noff een jaar voort dan zal het stelsel der Distributiewet wel minstens 200 mlllioen gulden aan de schatkist kosten Voeg daarb de kosten der mobilisatie en van de andere crisis uitgaven dan behoeft men geen profeet te z n dm te voorspellen dat minstens een kwart oeuw alle beschikbare gcgtden zullen moeteh worden besteed tot afdoening der StaatsBchulden aangegaan m den abnormalen tijd Naarmate de uitgaven toenemen zal steeds Eertite Blad Het hapert minder oeschikbaar komen foor soeiale hervormingen Een vooniitibnide politiek eischt dat men de Staa tgaven thans meer dan ooit tot het Sfodsakelijkfl beperkt Dat doet de Distribitiewet niet ZU is in haar werking een varitipte Staatsaubsidie aan duizenden die d A subsidie aller minst behoeven en daarondar ztjn er tolloorZen op wien verhaal door belastingheffing UIT HBT JUSVKN VAN EEN VELDPBBDIKER UU HËT LSOBB TE VELDE cxv Onder de versehc faerinnarinff aan da tiMverotrekan plechtige dagen ga ik aane VargaiyklnK houden met de beide vorige Jaran Dan aal ook hieruit bl jken dat eeue moblUaatia en dreigend gevaar niet meer behoeven t duren an 30 moandan om g heel van karaktef te w zlgen Ik wil niet over t hoofd zien dat het verschil moet gemaakt hebben de Oudejaarsdag thans op een Zondag en de b ide Kerstdagen nu onmiddell k voorafgegaan door een rustdag Ook geef ik voetstoots jtoe dat de mogelijkheid van met verlof te gaan en de veelomvattende regeling welke dezen keer is vastgesteld baar invloed hebben doen gevoelen Tochl wat is de belangstelling bekoeldvoor onn manneiï of jongens aan de grens I Nog altijd houden z t daar de wacht staan zij er in emiaamheid druilt de mist of klettert de regen hen om de ooren is tie grond waarlangs s j op ui neer hun eentonige wandeling doen modderig beslijkt Maar deze dingen zijn nu wel geheet bekend en dus afgezaagd geworden e k Aeet ze elk kan z weten ten mhute an sa deet elk alsof ze zoo niet bestaan Kn is het veel nieuwer en dus v l b lanffr jkar dat Duitache en Belgische kinderen naar ons land kunnen komen om op te sterken zoo tets had men twee Jaar geledan nog nieti £ n w j doen dank z j onze aangeboren degelijkheid nooit twee dingen tm l jk want vat we doen willen we goed doen Het iB derhahre de meest natuurl ke taak der wereld dat dit Jaar onder geen blaken van belangstelling van den kont derheiligbewoakte burgerij begon voor da zonen des Lands aan de grens en Kerstmis slechts voor eenigen hunner dan nogl aanevriendelijke herinnering bracht van do thuis geblevenen die liefelijke gewaam eMingen wakker riepen Men raakt aan alles g wend ook aan fl mis van de allereenvoudigste hartelijkheid En zoo betrapte ik me zelf waarlijk op verwondering toen ik den laatsteo I eratdag in een hospitaal op een tafelui estaid zag eemge flesschen en potten veranaperingen eemge nieuw uitziende spelen en een paar flesschen hoofdwaschwater Ik dikeht niet meer aan de menschen die soldaten zoudeA kunnen en wi l i verrassen in mij kwam geen ander vermoeden op dan dat aan of twee der verpleegden iemand tehuis iemand had gedacht Op myn vraag Ïiet mogeiyk zal blaken Of zou men denen dat plattelandsarbeiden die hun inko men v n ƒ 800 jaars wr Jen oorlog tot ƒ 700 il ƒ 800 tü ens dea oorlog hab ben zien stijgen in da vcdgaada he ngen jaullen bijdragen Op twee grondo dus Achten wy het noodzakelijk een anderen weg in te slaan lo om de aanwezige voorraden langer te doen strekken 2o om de finaneieele gevolgen van bet tiians gevolgde stelsel Na het Kerstreces zal de Kamar wel iipoedig het distribütievraagstuk gaan bespreken Ket zou ona mat v rw nderen als dan van meer dan één zjjjda de aandacht op de gebreken van het thans gevolgde stalsel wordt gevestigd E vraag welke b im audcoop van verschillende prodycten dotfd de regeering tevens opdoet en wetkf ook bij de besprekiivg van de productie in d Kamer Is opgeworpen is of df dóór da regeenng betaalde pryzeïi tot verbouw van voor d voeding benoodigde gewassen uitlokken Een boerverbouwt nu eenmaal om winst te Jtwhalen Is zun winstmarge niet Jtioog genoeg dan gaat h j tot vWbouw van andere producten ver alle schoone batoog n over altruïsme ton spigt Voor z n tarwe kmeg hit dit Jaarvaal minderen pr s uitbetaald dan de tarwe pp de werridmarkt gold Vp r de bnifcenlandscbe tarwe had de regeering veel hongeren prija te betalen dan z j voor de Inlondsche tarwe besteedde Zoo leta kan waartyk niet tot verbouw van een product uitlokken De minlst r kan op glrond van de Distributiewet d ii verbouw van een bepaald product verbidden b j kan iet den verbouw van een gewenscht voortbrengsel gelasten Er ia i aar één middel om xoodanigen verbouw te bevorderen de minister annexeere geen voortbrengselen voor de voeding benoodigd tegen prijzen te ver afwijkend van die kr wereldmarkt Slechts dan zat da cultuur zooveel mogelijk in de gewenseht richting worden geleid Men moge dan van enkele zijden gejammer hoeren aanheffen over de oorlogswinsten die de verbouwers behalen de ervaring zal leeren dat men dezen weg zal moeten inslaan om resultaten voor de volksvoedirtg te bereiken De commissién die de regeering thans heeft ingesteld om b j de prijsbepaling van verschilende producten van advies te dienen zal o i zeker in dez richting moeten gaan Het hopert schreven w j boven dit artikel Wj j zün er van overtuigd dat degenen die met de regeling van het voedingsvraagstuk z jn belast den buitenstaander niet Feuilleton 4era icinderen dat zij eeop it moeder beeft La bl j diBit ongêktk ntot eetm een goeden vaKberl Heelt zij zioh beklaagd vtoey hl aomber Waar denk je aan Ze zegt nooit letsl heoB heaeUe zich bet te zeggen opdat hij tocii mur nlvt woediend zou w irden op liet kiradi Moer hij zaïg er niet woedend uit er achemerda i ts door zijn loome oaverdchilügbetd toto dat op nadenken geleek Ik houd toch van haar inonipelde hi Nu dan nwet je je ook een beetje aan haar geèegmi Mm Hfpgenl Ik kan bet io het gidfuei i vergeten boe zij bier ki den nacht onder bet venster zat Ie weonou Ik had nnj luinnen doodfauilen MijD klnderisL lagvn wanu in bed eo dat ongel kk pl wujmpje Hep nog buken londl ZU bad tooh lts huto kuQnKo koroen bromdo hij Ja wel aJa nwo niet durft Lena WW buHeo zIohaeM Je bent tooh ook bang voor je vrouwl En Hulda Ik ben toch altijd vriendedijk voor haar eo Gettfripé ook maar zij vertrouwt nleumnd me r Ik weet niet waaraan het ttgt nnar jo vrouw moet een SMrd hebben een amrd Dien heeft slj Karl Uetaow kn te hesKi meende eera laip0 eeo groot droefeni op zijn g laat to lezen Moer zij ittoe t zich toch vergiet babben want b zrfdo eieoite Nu we zuUeo ziewr ov Toen Gottfried thul kwam en tjeae hem vao haar gwprek qMt Ka vertelde wilde hij van niets hoo Heden mMHt zij b D met HuMn tiet Karl met dat aktisoh die Idn mfit de geiheole ge BohiedBiiia van bet 1 lilijvtsi Wat bod men al tttot to a4 f l6 om PastfOPst Au 0Uate moeat terugkomen trfbcel in elk geval terugkomen moedeir verlangde het Nu wbet moeder óo gcèeole utak JoiAun en hlJ hadden bet baar emdedijk duidkHijk gema ct reohtuM genegd lioo wt nlg nauwgezet l a ohke bet met de huwvlijk trouw natn De halve ï riedÉrichetraase had liet reodtf langi geweten w ik een duiventil de dlmenwinkiej geweetit wae nKt tod reen wapraakjeait i a alleen Auguste dat elgenftinnlge eofac sei zwoer bij haar JuUuel Gottfried trok aso zi liaar Het was toch on zicéi dood Ie ergeren Hoe had Pasobke dan toch opnieuw geld g kresenf Een tgehoordtr mhu moest hij geleend birbbeni voor zijn hnntaeaak natuurlijk atk op de eefM te wachten erleni Onder zulke oroatandlghedo ging al het go de gield van Augtüfte naar de moao E n te tiffn vr niw Zij wdkle Hever verhongeren met haar man da hem verlaten bad zij laatot aan hi r moeder geeoibreveau Nu lift zl M gehed niets meer van zioh ooren alleen Peschke ndireef Dte n te d poet rijk MaAr laat iieiu maar Whrljvco Iaat ht ni schrijven hij krfjgt udete Zonder dat Is htj ImikroH 6 ïod d t oobt Gott rted was be h sevitr peasiiBMimA IM d r Men v r ie o k aiete te bagiAiM Pe kerel faeft geen sikkepit om 4s KMne je kunt praten zooveel je wl Ik heb bet toob gezien i IsOod S klangidl Maar Karl Uetsow bekonnerAs dch beden toch om zUn kind Htj zag hvu met hanr kop ittaHa zondn oor op de etoenco treden voor de Iwiwteur zittenHaaettg hapto zij een lu odje naar Idnnon bij het imddaget wae zij i g wmst Ida bad de arhoudm fi onCeAtMld Ik weet niet woso ae is 2tU rnanl Mlr Goeden uvongeol Hg wilde zijn achoou zuster de band geven Maar vaatberadeni legide Lasiebaer reeb trarhand op dim rug Ik ben booe op je iix had zij ge eigHQheiUli eeiur fl haar maenteg te zeggieiis wie weet of zij h n zoo weer io pakken zou krijfpm luleefde nog iets van den geeat vaa dm ouden Badekow in l eoia Zij wenl be jig Hetia ongebooipd zoo weindg als je je om Hukfai belcomnwirti Zij zafc hem uitdai aDid san tt j niwat nu nwer eeoa uitvarenl MbM hij aaide aloohle zoo terlooj Nu wat is € r deMui Dat ergerda haar neg ineer dan ecu grofheid zij werd roodi Ja bmooOi je aan je doobter kindereu zijn een gemdMok dee benode maar e bent het niet waard Ik heb diep medelijden met tiet kJndI Is aij dab ziek Neen maar zU giaat toch te gtondel Als ik er iwn denk Iioe Ik voor mdn kinderen beul Traom kweoMDi Leneln de oogHQ En i oe jij voor bet Ueiae dbi F beutf Genu iUmsoh doet haar wat zei hij vieirdrieüg Ida houdt nu eeocnaal nlot van tfevlg Mden maar klai pen krijgt zij Dooii En ik Ik zie haar in t 0 ed ndeil r Mla anèÜsiP oéet huM V Dat ia bei juistl De TC oht e oogen vaa Lena begnnnen te tonkalea zij stiet bau zwager dto wiide opaitaan miet den wijsvinger tegeo da bnretv soodat hjj weer plotseUn op den stoel naervM Moeder hee4t one dikvl g 4agen neit tovn ik reede met Gottfried verloofd waM heb ik nog een oorveegi van hacu g kreg i maair zuJk eea kla ia louter H Mei Ik geloof dat Huïda zioh heet gfaog zou laten elaaa acta zij i zoo bij de fiin I kcfk oij voelt mlMdüeo meer doa an y