Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1917

55e Jaargang No 13288 Jan 1915 opgenomen gemiddeld 7164 vluoh telingen Dat aantal daalde gestadig tot 4063 in December 1916 voor November 1916 bedroeg het gemiddeld S200 Het middel cUfer voor het geheeie jaar 1915 was 5264 voor 1916 tot 1 December 3418 Ta Ede badroeg hat grootste aantal vluchtelingen 6840 in Jali 1E 5 Het ctjfar daalde tot 4225 op 27 Nov 1916 De kosten van het Naderlandoctae personeel bedroegen ta Nunspeet van 1 Febr 1916 tot SI Dec 1916 ƒ 60 372 BO daaronder begrepen kost en vrüa woning voor zoover die worden genoten voor Kde hadroegan deze kosten van de Ingebruikneming tot 81 Dae 1916 ƒ 780256m meda daaronder begr en voeding en huisvesting H t vluchtoord te Nunspeet was oar spronkaluk ingericht voor ISOOO vluehtaltat i gen thans zijn er nog 8200 Aan hat deflt van oorlog werden overgadragen 10 slaap barakkwt 8 eetbarakken 1 keuken 1 woscfazaol Laatstelijk werden nog eenige harak ken afgestaan ten behoeye van de huisVfeatin van mijnwerkers in de mijnen van L Lintburg Het vluchtoord te Bda werd fngarleliit voor 9000 vluchtelingen thans xün r 4226 Aonhet Dap van Oorit warden ovargedragsn 6 slaapsalra 1 attsaal 1 kauken waoeh zidan Het vluchtoord te Uden werd ini rieht voor ontreveer 6000 lachte iingen thaw zijn er 6960 Belgische vluchtelingen en uit Duitschland uitgeweken Nederlandars Het vluchtoord te Gouda werd Ingericht voor 2600 vluchtelingen thans zijn er 1171 Inkrimping van het aantal vluchtoorden iB niet slechts overwogen maar rasds was besloten ttrt de overdracht van het vlucht oord ta EÜe aan dm Mlnistar vod Oorlog voor huisvesting van mitituren Toen kwam echter het verzoek van het K N Steun comité om voor uit Duitschland vertrek kende Nederlanders een groot aantal plaat san In de vluchtoorden beschikbaar te stel lef De minister kon in verband hiermede zijn aanvankelijk besluit niet uitvoeren Op heffing van het vluchtoord te Gouda is uit den aard der zaak m de eerste plaata aan de orde geweest Tot dusver is daia achter afgestuit op finoncieale bezwaren Immers toen onder dan drang der omstandigheden aanstonds plaatsruimte Voor vluchtelingen moest worden gevonden zijn te Gouda een aantal broeikassen enz gehuurd voor een prijs welke achteraf te Koog bleek De maatschappu verhuurster bleek dan ook al spoedig bereid in een vermimlerlng te bewilligen echter op voor waarde dat voor den duur van en oorlog werd gecontracteerd Deze voorwaarde is ais zoovele andere dergelUke thans bezwa rend maar de maatschappij in quaestle bleek tot dusver niet bereid haar prijs ta geven tenzij tegj n een sehWeloosstelUng welke de ministe niet verantwoord achtte Intusschen is thans andermaal een beroep gedaan op medewerking en de minister doet Het onlaniES door de Dmtsehera veroverde m de Dun ligende eilandje Glaudof ib wee door de RüsBcn bf rerraasin hernomen 7 machinegeweren en 4 bommenwerpers werden buits emaakt en enkele gevangenen genomen Aan weerszijden viui de Aa wer den door de Bussen eveneens aanvallen ge daan dexa hadden echter geen buccs De Centrale troepen deden een aanval op den RuBBiBchen sector aan de Oitos Vielen de Roemmiéra aan en drongen hen terug 6 Wersten ten W van Mon Casin aan de Cftsfnu De Ruasisehe troepen hebfien onder druk van de zijde der Centrale troepen niduwe stellingen op de linie van de Foetna en de Ser th beïet Om de Seretb gaat sich nu een belangr ke st yd ohtwikkelen In politieke knngen te Parijs acht jnen dit gevechtsterrein het gewichljjjrBt Niet onwaarsch jnl k wordt dit bekend gemaakt om ook dé belangstel llng daarheen te leiden en men zou dat met doen als de te Mrtocht der Russen welke geweten moet wwden aan minderheid van manschappen en gebrek aan artillerie bleef auihouden Vandaar d t wy op deze linie een krachtiger actie van Se Ru8 en wachten Nu Braila en Focseni door d n v and ge nomen zb twee sterke Serethvestingen z n daarmee gevallen dreigen de Cen i tralen op twee punten over de rivier te trek ken Braila en Tulcea Worden door de monito ren der gealUeefiden gebombardeerd In t Westen blijft de actie ho fdzakel dk overgelaten aan de vhegemers EMutochft iiUHriiier Tli gtvi w dedeD en aanval op een barakkenkamp ten W van De Panne en Nieuwpdort Eerst nu heeft de Efigelscbe regeenng den persmensehen aan t front toegestaan mede te deelen dat de Engel be troepen die m Frankrijk staan ongeveer twee mil Hoen man sterk en op een front van 160 K M samengetrokken zijn Geen gedeelte van de verschilende Ëuropeescbe fronten i 200 geducht bezet als het Esgesche front Reuter voegt bieraan toe dat de om vang van de aanstaande krachtsinspanning der Engelschen in Kuropa met op zjjn waar de geschat wordt behalve door de Duit Bchers Hoewel de geallieerde regeerinseii het belang en den groeten omvang van de door Engeland ontwikkelde krachtsinspan ning kennen geeft de openbare meening in Frankr k Italië en Rusland er zich niet nauwkeurig rekenschap van Ztj bepaalt er aich toe de lengte van de verschillende fronten uit te meten en beschouwt de kort heid van het Engelsche front als eeö tee ken 4ln militaire zwakheid Men kan er nog bijvoegen dat de tegen woordige troepensterkte aan het Engelsche front in drie of vier maanden nog veel grooter al zijn geworden wanneerhet I Fabnuri ajL GEVRAAGD eeo llln c Dfanstbod bij A EERLAND f Maardraakl EenvertrouwdSdres lllrmkoml Tom bij hlncuxiltiadi vltylttte sij be vend tot iKnt Wat e n j ok dU hij er wasi Ole daar mm kranAsd alcH De doktor VII had den jongeB Le nlek iuar buis gubraebth OavlHtg had Paul zioli laten kdden dke opwinding nolieen uu van hcuv inreken Kalmboor da hij aan wat dt dokti tot hmn zelde Zij reden itt dm str widen zoiLR ebijni loor t it vHd dl Frliwc ie lucht woei 1 vt iiwfkkpnd In bei rijtuig Hiraekom iiiaaktf dam jong n umul opmerkzaam op ihm goi dlL n ntfuid d r gi wajwc het vooruit iolit wofl vtvlb 4ovtud U htt uiU Wat VfTboawt gij uiwT lu h hijzondtr mijnhwr I gniok Ook voorrjaiiat di rog ge va aardkppHiw Het waa atdktv niet vw l UH het l uiMMiwl e rijf Bwlijn kwam te dtoht hij Had hij ook rMdrf van dt hond gixdaon aam en boitwmaatHchappij Dokter lliraekccn vroeg veol on lotff liaarblj hi4 roode verhlUa galaat van zijn tuttgiawd giade wlnwoogea nu wB strak op é ui punt gtn va gd wo rtii don wiw onruMlg roidtni Maar Paul IjMignJck btecd sondea eenl gd belongslHlHng Pan toan ztj de eerste aofaurm vaa bet dorp nadtvdra gree h J eeniértapa tht hand vao dm dokter ea drukte dk Ik dank u kou rati sEHhiel u bliirft ecfis opzoeken Ik gelooc dftt Uc wa ifiixvf iflkwijte noodlg hebt Maar Kleke Lengntdc iifhe n bet slat noodig fe vlndeB bij i m dokter raad voor haar Paul s vragen Mf wantrouwen nam ztj dea vraMnA ing op die haar soon naar hui had lii ofat WoiMlt wivolitl Bniteo de Stadspoorten N Mr bet Dultscb van CLiAftA VIEBIG Bewerkt door I P WESSBLINK VAN B06SUM met autorieatte van de acliri tster Nadiruk verboden 9 en 16 Jan BovbdswI Hollamdia 8 u SeriewedBMjam Ned Dainlxndl g Jim Soo Do Béunie 8 uur Opeili Verg door het Comité voor die Ben dmg moAat de Jodiccu Spr dnoi heer J van N e 10 Jan 8oc ie Henoie 8 uur Protes tao enboDd Ijeodof dB J C Knuttel 11 Ju Soc nOas Genoegen 11 Mi u Knac 2 Holl Hu V Landbouw n Jam Nieuwe Schouwburg iy uur Aixrm itoratell Kon Vei Bet Ned Tooneei Pomarius 12 JsB 7H u S J t Rtaiie Ver v VrouwahUenwht Spnkars mej C de Groot eo de heer H Boral 16 Jan Bouw en Woainctoeiieht 2 uur Onderstands fiomnissia 17 Jan Het Blauwe Kruia 8 nur Verg Chr Letterk VertMWd 21 Jao 11 u Tm SonawedBtrlideo Nod DsoDbood Beleefd VKioektii vil serefoll l dli aadedeellos ta mogen ontTSosen vau vermakelljJtBc u aseuoa Iiilirliiilielii Fnlnlylii loid EN fir ra IriMJirmiilH ii M unnoodloina tot b woniol der 1 Z I N O welke aal worden ebouden op WOENSDAG 10 Ji UARI dei avond Ic 9 uur in de baoedeniaal der 8oc nDB ütUmK Ooat Hnen door den WelBanr Heer Dm J C KNUTTBL em nred te Tcfbori nj een inleidend woord endenWalRara Heer OJtmMIIKTKR ovet e VeieeniBinc tot teun voor verwaarliwiden n levailenea Namene e beeluran H CANNEQIETBR T CREBAS C VAN KRIMPEN UT TOnAininiM as 71 De dokter ukwht nu In diP imiBkaoier komen waar do wod4 e huisde at ea drcnuk haaf iKXdi b ukfldl Am eefe x a koecbt baar bevnlen gu en kleediaQ en kanaipeekuasenfl paotolleds en voettnkus mos mei den kruleeteek bordluurdin De lokter ai en dronk bij had hier buiteo aHijdi goedai eetlust hii bewon derdie het nieuwste lapi eri©w Tk en do Il chsia 9 eu luaaiidroawi welke eldere f rat In den zoiifBr piaar hier blinnen tot hoog aan het glas dier klefoe vensters haar bloonen verlki iven Ea daarna vroAg biJ naar Miedu Ifuatiig en zalcelijk bad Marianne vroe 0er met deu d c ter over deni toestand harer zueter kunaen spreken alle vier V en v ti e Mi ke nu reeü9 bg haar WW hai ztj gie n piplljk gevoel tegen over hen gje ad ou op aea gmroe tij dat hl toch ni 4 aiUflui as W wan V n klmir kirijgeod taftperend ze tie zi dat zij al bai wa gsweest dezen nacht het rijtuii 9 naar h n te hebfoea luoetes Daao op ging hij et ofiBx boreo n ar ike kantor wc o terzijdo van de axidtnre Bij gebrek aan GROENE of GELE ZEEP 891 76 gebruiM men VlRULY s ZEEPPOEDER 4 irs Kleine Winsta Heden overleed lo den ouderd m TUï 74 jur oniM eiiefde BchtieoAof Vader Bcbuwd en Grootvader de Heer niEBn yu tuiiiut W 0 H VAN VLAARDINOBH $ ORKUI W HOOOENDUK VAN VlA4 IDINOIM A HOOOENDUK en Kindtren J VAN VLAARDINQBN N C VAN VLAAROINQEN VAN ElJK b Kinderen OMdi 1 Jmari 1917 D tmw aard baetalUal aal plaatahahb B Woaaadag ia Jaaaarl daaTMisIddal hall alt 304 2S Groote omzcit Rnnderlappen per 9 om 60 Runderpotet 95 Rundersehakt 90 RoKtuk 69 Opgerolde Lmdc 70 70 70 79 79 69 Rib zonder been Rosblef Ossenhaas F ne Biefstuk Rundvet per 9 ons Gcaehte Burgee van Gouda en Omttfeken betaalt niet langer die hooge VleeMshprijzen het ii beiliit niet noodig Bii M J VERZUL Kleiweg 36 Gouda kunt u eente kwaliteit bekomen tegen ondentaande Piüzeni MINZAAM AANBEVELEND Me Je VERZIJL Kleiweg 36 Goudae telefoon 379 Loos f 3 par Eraak 306 6 bbrlak van Goadaa warkan te inaen eenige Meisjes GEPLAATST WORDEN on opgeleid te wordeD tot goadpoUaeve Wcrktyd vai de trein half aeCeD te Schooakoven t 4 unr uit Scboonhovn BrieTen franco letter M aan de Boekh S W N ViN NOOTEN Bebooaboren 275 12 O Maak gebruik van de KLEINE ADVERTENTIE W J STOKYIS KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN ARNHEM FILIAAL KEIZERSGRACHT AjO Ajt BIJ DE LEIDSCHE STRAAT AMSTERDAM FILIAAL HEERENCRACHT 9 DEN HAAG iolied Héerenliuis koop i ngoi30dort I grsotwi tala m aparlMi ottsaaf e aanvaarden t Mei a Ta bevragen JW A J J Vos Turfmarkt 112 Aanvragen en Aanbiedingen ran Dienstpersoneel Koop en Verkoop Hnnr efl Verhnnr 2S C NTS voor 5 regels bii vooruitbetaling Elke regel meer 5 CBNT = NIEUWE SCHOÜWBUBG iii illliil lll jEklW DONDBKOAO 11 JANUARI 1917 KoBiabUJke HH6 VerewtMl aH t Nederlaudaeb ToOBeel 7e Vooratclling in het Abonnement taen s oiUIjte FéIéo geresld Ie loimeer jpsEBïoflT ires Voedert nw r met de ui ere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEli merk W La POMAmUS Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Ktrf THti otHa farU IfMO Keofm flotiAm MtidaiUeK DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Ben Comedle lo 3 Bedrijven van Mr C P VAN KOSSEM BOEKHOUDEN voor het maken en stoVceren van MEUBELEN Is bQ N HESSING Peper traat 24 Gouda Bill k prgzen prima matenaat Reparati aan alle meubelen 71 2 ar preolM Jünttib vooT H H L den en hunne hnisfenooten ƒ 1 75 per perwwn Entree voor Niet Loden en YraemdeUnffen ƒ 2 t5 per persoon Loffe Stallea Balcon Loting der te be prekea plaatsen op Woen daCBTond 8 uur Ehitrée voor de Galerij zoowel voor Leden all NIetLeden 40 cent per peraoon KAarten xiJn daarvoor te bekomen en plaatsen te ba preken k 10 et extra Woensdag 10 Ja nuari dei morgftns 9 uur aan de Sociëteit Alle entréepr zen worden verhoogd met 6 Auteursrechten 281 4fi Na afloop der vooretelllDg vertrekt een extra boot naar Wadillntivean m Boekoop Ondor leiding van J HAQEUS aoooantant en Hoofdredaotenr ven Handelsitadie J AUESZ loers r If O en H J BEEEERINa Jb aooonntant en ondleeniar eener H B 8 worden door het g Oh LAFEBER LMPaar DulMoh M O CA Hoiitmansgracht 19 GOUDA liireaD lol Pflieileil fan VMappei iDws Keizersgraeht 15 en Leliegraobt 30 Amsterdam geotganueerd venchillende FirmaC SMITS Schoenha dela Kleiweg 48 Gouda Opgertoht 1879 HET ADRES VOOR lËDËRËËlV as TD X Sohfiftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eni zina gevorderden en meergevorderden Speciale onranwen voor de praktgk diploma s en voor de acte M O I eneen populaire onrsns voor zakenmeniohen Normaal lesgeld f5 Ser kwartaal Baelle opleid n uitstekende resnitaten Zoo sla gdo ezer daeen voor de Middelbare acte de nanwel k 17 jarige P SJEBESfMA nit Snedi die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding liad gehad dan onzen cnrsns Is het wonder dat onse sohnftelgke leergangen op dergelyke wqe popalair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor d praotiik diploma s of voor de aote M O oüïo schriftelijke onrsossen celfs pr fereeren boven mondeknge lessen I Belangstellenden vragen ons gmtia prospeotns aan Zg vorbinden aioh hierdoor tot niets ieilll Abonneert U op Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetatela Bufletten Stiilaffleublemen tela Bufletten Stiilaffleublementen In leer en poluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteUen Kapokmatrassen Slaapkamermeitbelen ena ena alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 50 Styikast f20 StHIUfel f 9 50 Spiegels f 5 50 1 7 50 enz imTUlIM bnHMliuUliiiddt Ui Rotterdani flet Stenografiscb Verslag Ttn het Verhanileliie m den Qameentoraad van Qouda Bevat ALLE bg den Ka d inkomende stukken de beaohikkmgen daarop en de stAnograflsch opgenomen disansnM alles bgnn in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS kwartaal bg vooruitbatahng j voomltbetillog ▼ oor abanné i op dit blad f 0 29 voor niet abonni s I OiSO per kwartaU I Abonnementen worden aangenomen door d Elwtrlaeba Dmkkwt A BRINKUAK k ZOUN QoikW Drikkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 60UDA Woensdag 10 Januari 1017 GOVMHË mum 2Srie ci ws exa A d v erte3 vtie bla ca v ooac Q o o daSt eara Oaaa strelc eaa VERSCHIJIHT DAGELIJKS l Afa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDKN MBDEDBBUNGEN Op de oorpa iiM dubbsl lariai Gawooa advetlaalMii aa infatondwi nad la lu aa pr t Groota l iars n randsn naar plaaumiaia KLEINE AOVEETENTlftN Mnvra tn n aMtbiedm an httnÊU Om dianaiparMMal k varkoop hiHu an varinior 1 S ragali f O 25 Ika ratal matr 3 c M bi t ba ali 4 MMiniun ootta 10 ra üt Eawi isiiiBBi n S c m 1 4 r a leOfi Ik rafvl mm f OJl ABONNEMENTSritUS i per kwartaal f I 25 par c li 10 c at mei Zondafiblad p kwarlaal f 1 75 per weck M cem ovcr l waar de bcxorgliiC pw loopcr leacbiedl Fraao per poil r kwiTt f 1 50 met Zoadat bUd I 2 Abonnemenlen orden difelljka aan nomen aali OM baraao ÜAkJ T 31 GoUDA bij onxe atfenten den boekhandel en de poittiiniorea ADVERTENTIEPRUS t Uit Gouda en ommehen balwtonndc lot den bcaor krini i I 5 regcia f O 55 elke rt l meer f O 0 Bi drie chtarMnvol ende pUatiin en wordeo dexe legen wee berekend Van builen Gquda en den bezorCkriojf 1 S regels f O SQ elke refel meer f O 15 Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON steun aan de nota van Wilson verleende zyn hier bekend en worden gebillijkt Men weet dat de Nederlandschc Regeenng een anderen stap op het geBcWkte oogenblik zal oogenblik voor operaties op groote schaal gekomen zal z Jn Dat oogenblik is waarschgnlgk heaaald op de conferentie te Rome waaruit de Fran ache munsters weer ztjn teruggekeerd Briand zei tot de journalisten Wu komen voldaan terug met door de Itallaansche standvastigheid welke mm mer betwijfeld werd maar doordat men overeenstemmende inzake de beginselen ook ts gekomen tot een regeling van lle detail quaesties Vandaar onze uitstekende indruk Zou de vervangmg van Servische door Itallaansche troepen daarvan ook niet het gevolg ziijn Volgens een bericht uit Sofia aan de Neue Freie Presse n 1 zyn de Servische troepen van het front by Monastir teruggetrokken en door Itallaansche vervangen Dit bericht klopt met uitlatingen van de Fransche pers die van oordael is dat de refultifiten der coryterentie voor den looi van dea oorlog een zeer groot belang zullen heb ben op alle mogelyk gebi en men in de landen der Entente overtuigd is dat op de genomen besluiten onmiddellijk daden zul len volgen Gnekenland heeft weer een ultimatum thuis gekregen of dat bincen 4B uren na het oogenblik der overhandiging van dit ulti matum de eischen worden aanvaard tot her stel en bekrachtigmg geformuleerd in de nota van 31 December welke wnj reeds be kend maakten Het kleine Zwitserland heeft door op een jjselijke manier mët z n sabel te rammelen antwoord gögeven op de geruchten dat de neutraliteit kans liep geschonden te wor De opperbevelhebber van het Zwitsersche leger Wille verklaarde in dtfn Bfatln dat het leger gereed is om alles op te offeren voor het vaderland nauw verbonden met de tegenstanders van den aanvaller De vrees voor een schending der Zwitsersri onzijdigheid achtte h ongegrond De vredeskansen komen achter aan t Is eefT tüer de hoop levend te houden Ër zal weer nRtuurli k züdelmgs over gepraat worden Door Lloyd George Donderdag en door den Rükskanselier ook deze maand Tegen de helft dezer maand kan zoo meldt een corr te Berlgn van de T jd een betangr ke verïtlanng van den K yks kanselier tegemoet worden geiden Er wordt slechts gew ht op het antwoord door de Entente aan Wilson te geven om de verdere houding van Duitschland en zijn verbonde nen ten aanzien der vredesbeweging vast te stellen Deze vaststelting zal geschieden in de redevoering door de BÜkskanselier by de eder byeenkomst van den R kö iag te houden en gepaard gaan met een betoog tot de neutralen welke Wileons voorstel hebben gesteund De redenen waarom Ne d e r 1 a n d geen officieelen overigens met gevraagden ONS OVEBZICHT HWfg Qemengd Oorlognrlettwi Saeharof van kat bevel onthevëiit De speciale correspondant van de Rund schau seint van het Bocmaoosdit frcoit aan dat blad De san dit front binnengebrachte gevangenen beweren ewiatemmig dat de Russische generaal Socharof bevelhebber van het thans opgeloste Dobroedsja leger plotseling van z n commando is ontbevrin Negen Russische korpsan staan volgens de gaVangenen nu op Roameeoaeb grond gebied Tot hun beschikking staat slechts en xw kke Boemaensche divisie welke in den omtrek van den Gymnespas asfi de 2 venburgsche grens onder moeilijke omston digheden strijdt Men was genoodzaakt het geheele Roemeensch leger niet alleen van liet front maar bowenAen uit het geveehts gebied weg t nemen xjo dt n v t d u in overwe ping te ncnHV t u te iMwprtidEea l e Lntuuti uK wllu d it Iiobhcnb £ ulk reed mot tJMugii dukk ljk heud g daan m zuU in h woaniciiijuli eerlang z lfa op Aog duided jker wijze dwu De ueiitralo aio ndtM dim luditHtii op boleefde sells vriendedtjke dooh wr lA kelljke wijze dia uituoodigiiiig van dm Pnv AUent onit baar voorwoainku Iwkendi tu ntakeo van de liandf gewtteoo Uit maakt da4 de vredLttdliicuMtiM zich op h i oo genbUk op het doodo punt boviudviik Zooiira hmdn partijtni zidt giF lijk dljk opouItartigf butoooni dan zad tie wen ld kun oen oordeeltn ui dn vrediu waarnaar 1 der reohtaohapen iDtinsch verlangt nabij dau wd veraf ia TWEfiDS KAUS Onderhoud vlucMeUagen BINlVENLANa In de verschenen Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Twf e Ka mer b reftende de begrooting van uinnep landsehe Zaken deelt de mimster mede dat met zekerheid mag worden aangenomen dat er voor het onderhoud van vluchtelingen in 1917 uitgaven zullen moeten worden ge daan Om m den eeersten t d m dé be hoafte te kunnen voorzien wordt evenals het vong jaar hiervoor een bedrag van ƒ 2 000 000 geraamd Nederland ea de nota vjm Wllw i Do gösani dar VeMBi pd Btato dr H vatb D e be aan m Astfociate FrosB ter zake van iwt ovwhood n van Promdent Witlsons nota liot vod gcjulo verklei De uïedledt lang vani den NedterlandWohtni initulMer van BulbeiDhuidlaetie Zaken dat Preei ient Wilsons nota vani 18 Dtctui bir aan hetn door tti iv rd werhanr digd ztMuler eendg veraoelc M wenk tot ondersleumnÉJ ervan diow do Nederlanttaoh e Kegeering ts votkoavrai lulat Ik dpeed zulks ooiidat dioor uhJq Reeeering mij aklus watt bevoden Mijn opdïradiit tuld de de niota van dien Ppösidait oenvoii dig m e kennieigevjt ia ovPTlwHutifp i r was geenjer ni verzoek bij l redöiMer vfta LB dat Aimerika dt tioate en nvo lijke poeatie van die Nedierlondlsche HegieenniB te midden van deoen ogrkig be grijpt em er lU St bij haaf op aandruir gvin sedfs haar niei verzoeken wil iets te doen dat door haar niet raedisatuu voorziohtigi ea nuttig zou worden aoht Ik heb imjDj best gudaan dit juiste be gnp van da Nedlerlandlaohe poeitie in do Verotnjgde btoJion te bworderen t n zal ook diaarinediL voortgaan AangaandAn iii atructiee uit Wa tiiDg tiODi betreffaadè d wijze van nei overhandlgien dier nota van dhm PreaitSettfi te Mai tid Ismijndebi l ekenri Wat Ik mij iet kan varklarun is dat die nota zoo ajgieaioeni verkwrd U begri peit Lr wordt expreseoll verklaard dat ZIJ geen aan Hxl van IxmiddRling noch een vrodeevoorstel Mieiat Zij was mkeï ewi voorstpl dat dt oorlogvoerenrilisi van lieido zijdesi Aa yoorwaarefeii te k n i zouden gwon waarop zij wlll i zouden Omtrent de opheffing van het vluchtoord te Ede deelt de Miinister het volgende mede Het verMhil in kosten van het vtuehtoord te fMe en te Nunspeet ih een gevoolg van meer dan één oorzaak Het vluchtoord te Ede was bestemd voor een andere en betere categorie van vluchtelingen dan dat te Nim speet terwijl bwvendien b bouw en inrich Üng zwarigheden welke te Nunspeet waren uutervondon ztjn varmedan wat ook laldde tot duurdere exploitatit Voor zoover deie oorxaken in het spel z n heeft de Minister zich niet tegen een verschil tusschein de beide vluchtoorden veraet Nochtans is door allerlei otnstandigh deo welke vooral voort spruiten uit de verschillende w ze van be heer n inrichting de parallel niet zoo g makkelek t trekken Maar toen men mat cyfers zoo duidelijk als zulks mogelijk was kon worden aangetoond dat inderdaad te Ede de kosten hooger waren is dfezerzUds met klem op bezuiniging aangedrongen Hoewel da afgetreden Kegeenngscommissa ris in sommige opzichten aan dien drang IS tegemoet gekomen bleek op den duur toch eene meer ingrijpende w ziging van het bestaande stelsel met te verkrijgen De Minister ia er daarom op bedacht geweest hoe deze waar door te xetten ap het eerste middel daartoe was Nunspeet en Eda onder éénzelfden Regeeringseommissaris ts stel ten Dit kon nu eenmaal de moeilijke aan vangstud achter den rug is al aanstonds geschieden terw jt deze maatregel den weg baande voor eene veel belangrijker bezui nigmg dan met belioud van het bestaande régime viel te reiken In het vluchtoord te Nuiupaet waren m naa Feuilleton lag en waarvan du rameui uilkeken op M i vurwilufiwdl atuk tula waarin mc iia j iex iu inaktn haJ Msxianne bl ït btgiediein i zat nog bij de let ïoet het hoofdi ia do Itand te zuchten wat liadi zij zich toclt op den hailR gehaaldl Ala zj j csr langer over had gedBic wiei weet of zij bet dan wel g daan zou heWjom llöl was tooh gwn kleimghetdi Ysi z i waa zij oog ociorvarroD zij zedf had gteen kiiÏA giehed Zij raalite Ch klubs kw wi ajk wt g o d afloop en ZIJ aohrlkte Op I en rijtulgi wae bet beMra vxl opg Ta tii ddl A twnd g droeg üioh aieiol bij reoandl wae Ood in den Iicin 4 nu g eeni bezoek Juist nu terwijl z zooveei te beaprekwt baddenl ZiJ anvlde de kaïner uit onv ledt te laten alv itiaar zij kwam t e laat Paul Lengndc atond reêdb ia het por oad Heden wa hij nicit verlagen ilrijha zioti moed tgeven door een paar 0 irl e glaat ea van dM geklaag had b nu gonoefTl Hij bad niet wntasn wat h t dienebnieisüe tot heui edde drar hond had bij zoo n trap tag n zjja snuit gjegeven dat hij jankend zijn broeJceipiip kwiiet Zijn moedlar had host hterhOeo goaoodëik Ja tuj wa er hoen gegBan owq kon haar nu eeunaat niet in het gi Kicht zeggeo ik wil niet iraasr hij zou het de ntfttLoMKuwediïiwe e n bei v bvbuid brengeD en ade zij het niet begreep het haar rondluU zegigen tusMihen henH a baar kon mooit nooit leto wordKn i DOgeii gicgViL onru tigi zija neue vleugels trild ïi nenuwaiclitig zijn v4n gera sioeg hij in e4ka r en tmk ae weer loB zoodU zijn gerwrif rtieo kraofckn Mariannt waa verontwaardlad genreest boe koa ienmiwl vjo onbeatmaaond bin neadrhwen Maar het uiterlijk va Paul Lenf tok ontwapenle haar Hij wan zulk pen onöoozele man zulk ee mil Zij hooptf d tf hij weer niet zoo zou büjvtn zittfiiL ai0 deatdjd voor zija litiwt Ii t Toeni had zij ouv beiu gieloobien nu lachte zij metl Do anue man bad zijn vrouw ventoo vn hij uKwat haarwej ZiH r lief hcd ben gehodi ekAi dien keer had zij hmi ndct nueer geeprofcen wat wil df iiij nu boden Patiï zM op dkn lounlogetoel lu mooift kSdiwr zij xot tegenover he ii op de kaoopoci Hij keedc haar atralc a n f Xij iiKwet hcai ook aleedlB aan iieu wat yag Jjij er vörvadl i uUl Het voorhoold vo riuypela de oogieni zooAw gdanin alvol er geen Hcdit in was hij keek Imar wel aaos nwar dat wju geen zien Wa hij riokV Hij zai ads eem oud man d v j voorover g dx w met kroum e i rug Marianne wwrd onruaUg haar ifedach ten eoeldlen naor boven m de kauier waar de dokier nu bij Mieke was Wat zou t tot den beowelcer zdgigtn wa ook naar t Dviai te kuui n gaaor ten oogienJrilk Uc kModadedijk terugl Zij wildtei omtaani Hij Itidd haar bij haar rok vast Als ge het iMtar weet dan ga ik dadatüb weer ik hertrouw niutr I Wat bedoeido hij lurnio k I Zij ket4c hem oao Nu sloeg hij me da vi op de tafel zoodot kaarten en kaarlveti uit de albaaten vaari vlogen en ad zegt zij ook steeds tegen mij dat gij aleoht tyf raij wacht Ik kam niet raotadiOg Ik kan néett Hij zelde b met zi a vroe gere trouwhortighedd Maar daarna kree zijn aitan e a an Wc T klandc fliiJsteri n £ onrustig Gij denkt dot Lthel dood b dat is qjH waar Ik weet het ij leeft Zij komt we r bij mijl Hij knikte zwaamioadBg Het dburt ad leen iw0 ina r soo lanf Otn iode will MarlMaio olirokE Wat dieed Paul vrt tiid Maar z ij wf itll niet bang Zij had Paul ads kind giAiMid diu deod gwn vlk g kwaad Hij was uu he laaa weer drookenl Paui teids £ ij m le de baar zaï t h i i op zi gehaldto vuku araw Fault Zij koa Eriet ouders z j luoeat In lioar uiied lijdea we r jij tegeu hem z g g n Ja je h veel verlorenl Hij knücie a klJkto stecidB i per boog zijn boofd nu log 7ljn voorhoofd op haar hand Zij waogdö iKt ni t di wvg te tn kken Zij zuchtte ih ehta Ach ja Dit luaakti haar itart nog zwaarder Toen ze i hij evneltUvpcf heet kaïn op dm uieeat alledaagadten toen n llehtte bei wanne voorlioofd van tiaor hand NecanI u nw nicit kwodi vrouw Hadekow k heh gedrootod Dal kan Kvuand wol eeitff ovcrkonwn Maar Ik denk er slet aan nog ena Ie trouvrent Het sipijt u ada u gndocht hfledt Ik ik sou u neenl Hij maaktu een aiw rmdis lü we ilg nw4 de Itanil ootaeéÜog g1 ed over zijn gdtoat eo daaiitt tiotirewtwdis hij Ihh hard tiit Ik trouw u nteti Ulj Mtoad met Mbalde vuJstt eu otampte op dt n grond Wat moeat dat be ar4ceneafl Zij Mar ac3i Ila iidcow op Paul UtiuiLÜi loeren Dot waa i n MilM i Mianidbel f Dat liad m uand andtn dan zijn luoadtor RW kft Ledigndok hmi w gtwiaaktl t p mo ander oogoiMlk zou de wadiiwe niéBH dii 4i ook zgn uitigaliarsteni ia laatken naar tHi gevoede zij niela dOa ataobuw I n dtt was 8terk T dan ieia andna Zij ii p ooar den hoek waar naaat dp deur hel wMi kdcoonl hing Zij trok aan het uwt lioiHe kralen geborduui koord zomdal zij bet Mdiiforoede gdazen handvat lit de hand htald da dokter luoait dtadMyk an boDofcter likMckoral Dolcter n