Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1917

uiol det luenioar de gKMKkc gewt onder lit ni sai w Ht Kowhaad ZijB mei aaa dh oplH fiiug vau uit V luLhtoord t die daarop i lf eudo overbraicnifc vut da tmrooetv ceer frootekoMeu verboodaof Ie én uBBÉeter bereiit op groud van dn Ixnwaretii s vko de te maken kosten Mm uvüoUteel voorgeiuitueiii 4 pb ttiDg vau liet luciitoord te i de m aaaere overwe gmg ie EHMaeik Ue uiUuMKT vaa l hu eiik iidKike zaken beeft daarop gietcreit geaulwoord Oelijk bereidia ia de Manorie vajiAnAwoord lozeke hooldetuk menat lïtl werd luedegedeeJid m IbéM gi go u ow liw Viluchtoord ie i xte geaeid lijK met del to Ntmspeet saiDeu te suMilleii i e reden weUc tot dit Iweiult beeit gi leid kt ui de ki g ooeiadiB Mecoorie meiwtfedeeid a ie mu eaiil aan dea eaëob oiu ook bij h bohecir vao da Vluubtoord a do uitereie spaarsaarabtiid te bairacbtm ti Van uiaseatl verluilzii zal geen Hpraius 21 omdat de overuen pkigi ge Wuklgk E l gew edeo Waarom Iwt z w iMHiwaariiiki zou zi abt gtooude lanawüiuu eu kutderwi per treui vervoerd wcnYtao vaU urodli la te iXm ea dku de goed geeet allli oe op dea duur zou worOBD geechaadi ie te n ndBt te vreeacu irntatt éb voediii £ en vwplegimg te Nmir HpetA Uiane volatr kt met minder vaogetukite u dau ta lüde bovecuiitu wordiut ata peo godMtn om te gei iu u tot opboTtmig van bet bewfrkiIojEtuNadiesueut dM bo Nmtepeet tot du ver door uultijuren wordt gievomid zoodat Kelfti de sohipi dait h unepeet voor miiiderwaard gm vludue lhigieti koü cija iMiteuid wordt venuedeu 4 Ma de overbrencüifl vui Lde naftr Nun peet zi uit dea ard der zaak beiredikelijk aauaMnlijki kOHtea vert oudea dic ucbHer duurt d oorlog nog eu ti dluig toort potidig zijn ingieliaald en door beapariug wo m B votgdi 6 Het epreokt vauoeif dai de bezwaren aan de overbr ti0iii varliondixk vanlu vonm eniMis overwogen z a zoüdat du vcr80bdll cide badenkiiog i tu de geRi iidu vrag eu vervait natuurlijk eeo aaakiidmg kunnen g evetk m ap bet beetuU terug te komen ThoqBMm monumeiU Je ontbulliug an bet TboDisonriböau uwut bt uitgiMtöid utoétSaa wordmi omdM but wauttidiLe uianiHH da uit ilelgië kouiKsi UKwat niet aangevoeni kou worden wegeoH gülirok aan spoor w gliiateriaal 1 booii tteelt Carkw vau W ck ooitiLV de t Mz fp g iMfetvaogeu dat biet i lcde van dczu uuuHul zul Orriveeron Uu datum van Mitbulllfijg zal nu waorëc tjollik geeiüld worden op den ateridigiK van Tlt msoa die 1 Juni 1914 aneuveUe De broodkaartcn In du Nt d IJakJitusoourant worden bezwaren opgNwoUKl tt g u de regeling vui rood vereeliaJnn £ door btA kaarWyatetiD I u wie Bial pr nu in etfliat zijti our in dt L vro g n iiKnigea bij pas ontwaakte illaperige vaaJi nog ni t gekleed vereoh iiende oUeniaa olet sterk indLvidue 4ti ueiginigeo de zaiui beboorlijk uit te vo ren De bouiuKiea zulMi dikwl le nog 8 zqoht oxtetea worden n bet gevolg ziU fijn t laat kotum bij andere poHiLan l au Naast lederen wagui een oontrotaur tu platttawL la oiidüienJgik en te koetbaar u zal loch vaaw hei vroege U tlp nle4 l den tot hat beoogide doel Bezorger n ooaliro4eur zullieui dan teoamen moeun waobt o iM bakker In dit gienrai de veraotwoordulljke peraoon iÉ buken de oiogielijkbeld du b u op0 4egicle verpÜolitinffeo ua to kotuen uu toob zal t van boiii geHttcbt Wordto Hei komt onB dan ook gfeweneeht voor dn de bedrijf cdders gezmxmii fi lt paion dat diu bezorgmc op oen later uur plaata viude of naar deói uiidda ver otêav a worde Dit laatete zou dan teveue dat voordeel bebben dat 4 uaobtproduoCiio gedeeltelij oaar den diitg over ebraidti kou worden Wat doen wu loet b it OivergeM tKM n iifoody Wat met liedorven niet verkoopbaar brood Tban zoü uien daarvoor geen meel terug kumueu krijgen Te ondervaijgen ware ddt bezwaar door oen buuigieiuooBtere toe tu Btaaa oud un bedorven Itrood legen etm overeecg éioiiwa prijH vau du bakkAjira te koopen eui ala vevTKoediv te verkoopeu 4n dan ook voor dit brood weer meet besobtiibaar te stel Bij betilQbuitVerkoop lorljgt men niet voldoende tue terug £ r dient eene verbou ding vaatgestidd te wordmi tusBcbec het gewiohl der beaóbuU a e u daarmee oorrutipondueroD bioevoelbeLdi brood lAÓ dat luea bij verkoop van een suker aantal beeóbutt ii oen bon kan verlangen die ov reenkon it m t dehoerveeUuid brood ifle men zou kunnen maken uit bet nwd dat voor du bere oic van dat oantiU besobuittin noodlg la goweoat r e regieUncr tuiat overganpbepalbt IJe g uia iUen zuilen dua moeten looien dat ur op j Febr voor ininatena 3 wek D voorraad ia Lr ziJd een 5 k ü taii lidiwuen die de dbtributle leotièen wait aaodzakelIjkwwljB omBlaolitiglMia en tijdverlies moet medebrengeox ja zells naar onze nieeuing eene goed fuuoUoaeoreade vo M ziwunjg t n zewate in deA weg atant Intussciieni ziin bij geen dogaer U 2wnien de bekk n dereobtstreekfl betaogihieiHwadeiL dits vertegenwoonfigdL h groot aaoMi aoorteu opplakbladen voor boQti brengt eenen ooAaêtMnden om illag m du Men bedenke dat mtfblSsoorteiL opplakkaarten krijgt Waaoxnu Itan men mal voèitaan met 3 ow m nauM lijk ééof voor wtlbroodl één voor brulnbrond ea één voor iprof roggebrood De dkuilalolnwieve imapaiiom it groot selb voor kletiMre bedrijven om iedaren morgen trij bet uUModan der broodbeaorffera nauwkeurig bet fowieliC van bet uitgaande brood ViMt te stattea Boeéndedlt la oratr eeren met de tokoavenda bwa Mo t MfOii Uj broodkaartenmgdkigeni de patroon ten vollo aauRprakedljk getNald worden voor de fouten ea venuinMl door bet pttfeoneel feor htmorgen d pothoudera ens bejipunP Het fawiohf van bot nBMriii ibrood Amt reraodenl te i r n na da ttm bedd van 5 OM teri pgeiivBicfat ta worden lot 4 en H ons ËTenzoo dknt de nnte vaetffaateta te wovdsB per 4 ooé l ene upehng bx et xijfa toc pcetaant Immere boe genwkkemk koimeo r niet bona verkfrtjQ gaao ben arOked dat aan baiA tbakk bet bakken vao bakwafen die oo broeè geIt ten verbiedt ntlueekt AaaTragM Ml bnodkaartaa Door den llbii ter was aaa db gemeenteitwtureB rcnoolit tawciMn K en 10 JaUiuan te wUlen opgaven boeveri atuka van iedere broodfcaarteoort roor de a a b ro draa MMiuNrtng bcnoo j j wanik Dmt nu de keue on ieder iognaeteiHi vrljg la4 ii wordt voor iedan periode van 4 wekco hetssij olie wittebrood betzU Mie brulqbroodkaaMen 1 betrekkeo zou een juiste op pave dfir benoodigde kaarttm eeret verzooden kunnea wor n nadat ftjl aan de lHrood gBbruikera te v ratreickeu aanvraacbÜietlen beÉMMM iiJk ingnvuki terug ontvaogoQ soodeu zijn Deae admlndstratiave rouboKÉdÉBc koat eoh r z6óveal tijd dat de broodkaartaanTnwn dwn de genmniebeaturm onawgelijld Uaneo deo door dea Hitdater gwoemdm termi koorden wottben üigoi oödea £ e e nnaÉaiiillt beid bevft fonwi jaa gienieeuiltibeBtiureni aanMd mg g g evea fo vei baudfng totbtet zleltxtaantiikl cijfers te noeAeo waaraan verder geen geg fVen i gnwdHlaig tigg xa en dSe zeor boog z In verba id niet die te booge anTragen Ia than door tiet Rtjka DWribuUebureau van Leveninnldddea aangemegot besturen per cireul ire g arzaacdi de aaovrag n ho bpoodkaaftan sM bt te riebten dat het aaotai wktetffood inbrood brood R roffgebrood iËÉMen ffDaa Mnlqk bet ziel naant T der gennenten tn g Mi geval met meer Ut 8 or rtreA Aan g ui eutt4ieBtui n die reeda boogare unvragen Ifaswnden la gnvraaÉvd hua ne aauvragm in dcnen zin ia wln i wijzigen MelkprQi te Rotterdaw In aan giiteraii t Rotterdam gehouden ve adering van den Bond van Melkveehoadera werd maar d6 N RCt meldt de vptgenc motie aangenomen De Bond van Itfelkveehouderi enz gexleii de manitr waarop de minister tot hiertoe den veehoeder ooiiiQgelUk te dragen Lasten opleirt door handhaving van de vastBtelting van den wlnterpriji voor de melk overwegettde dat zooaU bliülct uit de prb ductiekosteibbArelftening over een geheal iaftr de productiekosten b j lange na met gedekt worden om nog maar in het geheel niet te apreken over aenige winat i vagt zich af of het mtjttisterieel artikel Wat Jedereaa in den lande moet weten yoor de meUcveehouderü dan met geldende la en of er dan geen miniateneele toezegging was dat de melkprijs zou worden geregeld naav voo rra en pr ijs van krachtvoeder besluit er nogmaals op aan te dringen den pro uctie vrïjs der melk in overeen stemming te braigen Aiet haar produetiekoaten het rapport omtrent de productiekosten van melk te zanden naar den minister au da leden der Tweede Kamer er b zijn leden sterker dan tot nog to op aan te dnngen zoo weinig mogel k te melken en deze motie ter kSnnis t brengen van de regeering Na rondvraag werd de vergadering gesloten Dr Kuyper ongestald Naar dle Ted vemeemt ia dr A Kityper indH eentge dagen likkade aan influenza De toeMao van deD patient m niet zorgwekkeod De 8eheepT rt en de Oorlog De niaipart opgebracht l en Woïff tetegranv uit Berlijn meldt Oneie VlaammAie ztwatnjdkraobteni heb ben liet Nederlandecbe Hioomecbip Import 847 ton van Kottardam naar Londen bestemd met een Lading kato nen fftedieh ren ojl n o d ank naar Zeebruggie opgtebr Kiit De Invport waa IHnadagttvoiid 10 n 4Ü min uJt dm Nieuwen Waterweg naar I ODdein vertrokkeuL H 4 ndbip ia groot 84 tem bruto ea 513 netto en beinoort aan de KlaamAoose Vennootm tap Rottetrdaoi LoodeDf ËtoomvaaithUij De Koaingin Regentea Pe maiHboot Koningin RegeoUea kwam ballzea biuuËa met 66 paeea ers 400 zakken mail en 00 zakken pakketpoet terwijl gereed liggen vtoor verzendSug 400 zakktn mail n 1100 pakk tpoBt Onder de p f W Ba giere bevonden liab een paju Nederlandbcbe opvarenden van bet Deen0obe stoomac p Hollo dM op 7 December op de Franacbe kuat is getorpedeerd verdier 47 reiadgerfl voor Oooh fie door opheMng vao den mailtrein bier moeten yv intadMen ien daele voor elgan rekening in een boteJ maar grootendeeia in de voor dooxtrekkendlen beatemdeoude maohlopeioodk waar voor zieken een mtBonderiiJk verblijf ia a eechoten Deze zieken worden tot Gooh bijgeetaan door leden der traoAportoolonne van bet Koode Kruiè TWBEDE ILAHER Vergadering vao Woensdag 10 Jan De Voorzitter wijdde eeoige worden aan de nacediachtenis van Jbr van N ispeo tot Sevenacr Ae sedert 1908 lid der Tweedto Kamer si£b heeft doen kennen ate een zeer bekwaam en ijverig lid De Miniater Gort van der Linden sloot zicti namenal de Regeering UJ de wofwdtooi vao den vowzlUtfr aan De VooraHtar stelde daarna voor dadeHJk man de orde te atcüen de befaaodjcdiog van de HuttroomodaBlewet en in de fltdeellnffen Donderdag bet 80mllUoenootwerp voor de toveeamldEhrtflB voerztaokic te ondevaoekcB Aan ét orde kwam daama bet otit wt rp liuuraoaaDiüaiewei wett ontwerp beftogi vooriMoring van euredeUjke pèryvlug van huren van woninffen van lage re buorwaacda De baar M n d e I s aA weai op d ui eute kweede welJte ee froot votiubelaog geldL Naar a r meaiiiriDs to de mindeter te veel legóaoet tfiiconMa in dit tnitworp aan de wenecbeii van de hiua eiiaren Veiucbiüende noodtge bsfwihig en vudt men in bet ontwerp niet terwijl uit atleit btijkt dat de MiaimM niet weet boe hoogi de nood Ik aomndce groota steden geaiegeoi is Het ontwerp ia naar opr roeeniny e weontg doortaatend De heer Hoodenburg v d betoogde boe reede voor den Ooriogl jn eie 0euie ateu en gebrek aan as teéderswolung i waa AÜ aauieidiiigp tot Inifrgpea ie er nu tbana aa aoorttoeMand iaontMa ui dto dringend vooütonbic vraagt l t beer de Havorain i obmao o b a4 itte bet ontwerp een ititerke Inbreuk op ia recbt Voieene epr stol het ontwerp aan den womo nood niets af doen Vooral a oictte pr bet een l eizwaai dat bM voldowde udtkoint dat deae wet van tijdalijkea aard zal zijn ludben dat f at goed wofdt Tsatgewetd aal apr zijn eteoi er at gf veu X e lieer Aii k ermiau tur owendedat r geen w duisfide aaiileidbi tot ingrijpen la Hpr f VBu meening dat de tmlHet eoaren er weinig lKnujdien waar g aan toe zl De hej J a u u 1 n k u L wae het gebeel eenri met dea voorfaa d n epr en betoojgds jjM de Hegeesinip giebeeJ andere ndddcAeu dllient aan t grijpen tetiainde tot aMoenie bsstrijfflog van den w wiog uobd te k OMa De Mlnlater wan J u etl tie de beer Ort ficiitte bet wetaooiwerp iMder Uw Spr we n r op dat de zorig van de Kegeering xlob alleen dieot te bepalen tot maMregeiéQ tefneia luiuiWipdn v1ngr De vergadering werd daarna verdaagd lot Don er agnddda 2 wir OfiMfiNGDE BËBICHTEN De moord te Ambü b J Maastricht Dmtrent dam abchuwed en moord die Zlat rdag te AmbiJ heeA plaatsgehad verneemt de Tel dé volgende bijzonderheden flet andarff zoo matige dorpje Ami ij gielegeu vlak onder den rook van Maoatricbt ia door den alactuwedijken moord aie t wnre üx rap en roer giebraobt De M Jange Koedianef vader van 9 kinderen wae Zaterdagavond t p pad geweeat en in dm avond trof t4i In het safe H dement gelegen tèr hoogte van MarlSliwaard langiB dea Meeraerw gi den 2 jari£eu mij weirk Bijleniana dté niet Tg gtt i0tig bekend staat Benden droukou daar oog eenlgo dtupkee eu verii t n ometreeka 11 uuj het café Uit niets viel op te maken wat B van pion waa ofaoboon hij wel in bet oaM met een at rvig meei haidl zitten spelen Df sdOJi Ym Uenxl Roeonsne werkt in ds mffjnai Tom deize Zatepdafpjaciiit naar huia glae aét aenige kameraden vond bij op ki jNtdwag bl het putje oen klomp Tiii tija v bafldoe berkïMide bij daania 4e Uoinp van zijn broeder Pie i ii ima de klomp mee naar buu Da luoeder werd door bet uitblijven van haiar mau ongerust temeer daar zij wist dat bB At ocbtgetioot ée kkMnpeo van zijn zoon Pi t had aangetrokken Om drie uur in den nacbt kloptei zij aan bij bet caié Oknioat waar zg hoorde dat KoeiDans mat Bijmana naar huis waa gegaan om 11 uur Bij BijlenHne vernam d vrouw dat deze ook nog niet tbuia wa Vol angBt gingen nu aJlen aan bet zoeken en eind li niet ver van de plaatH waar de klomp gevonden werd ontdekte men het lijk In een korenvetdL D aanblik was ootzetli nd want bet liohaam van den lang o sterken man wa een bloedenge massa Iets verderop waei eiaa grooteo bk edpiiae ziohtbaar op die plaat waa de man door zi beeetacbtigeii tegenstander zoo loegietaketdi dat het bloed aan alle 7ljdeu uit bet liehaami waei gevloeid Blijkbaar bee t de moni 2iGti daarna nog een lod voortgewleept en ia ten Motte daar oenaaam bi bet veld geetorveo Wie zal zeggen w 4k dÉ aoia zlidi daar heeft algespeeld Xa er tuaacfaeD dUe door den drank verhitte measDhcn eerst een twist ontetaan of beeft de andere In een aanval van bier niet te beteugelen moordlust zijn slachtofter onn erboeds aangevallen en vermoord Wai om een vooratelllnff te geven v n de aataoiscdie bloeddorst waarmee t üiIaohtDffer ia afgeioaakt diene het volgende I e bals ie b ia doorgeeneden aan de andere zijde la ém njek i ook nog een steekwondf in da halswervel 4 In de borst zijn twee dfe pe steken in de armen en p sen zes en in den rug 8 of 9 beneven nog een gaten m tfobrammen an het hoold in bet g ebe hi 21 23 steken trf verwondingen Zondagnnddag verriojite dr Nijét uit Haastriobt de lijksdiouwlng met het parket van Justitie Het Ijjk bad noff één klomp aan De oppenMKAtnieester Mmtens heeft Bl emanfi Mrreataerd Eigenaardig dat by bet oodsraoek ter plaatse Bijleraane in de nabijheUi van het lijk werd en Bijlemans droog als vele mijnwerker mf spiders beslagen soboenen In de nabQheid van den grodlen btoedjrias waar blijkens d sporen een woreteüng heeft plaats g had zijn alporen gevonden vaiï cboenen met apijkeni dta betzelfde atdruksd vertOOMO als de aoboenen van van B Ook droegien R en B b deo een oiancheeter broek Rocmana n et dikke en Bil nons met fijne ribbels de aldrukken van die broeken zijn duide4i in do klei teruggevonden Boveotfien bad de vrouw van BijletnonB da met bloed gedrenkte kleeren van d seo bij baar vader veriMrgen waar ze door die niaroohausaée zijn oMMtt Oodanka dwexeer terko oanwijdiieea blijft de verdachte ontkenoen Aa de RakeakaiBMr Ieder kent het varhaal van het verschil van een halve eent in de verantwoordingen waarover men aan de Rekenkamer dagen en dagen zat Üb rekanoi om bet abuis te m Is tiwM voorby BU besltut van den liinistar van Finaneiën is b aald dat bf alta berAaataigea vao larenngeD ten laste van bet Rijk breuken van atn cent indien zy niet grooter fla dan MjlOO moatan worden verwaarloosd Z de breuken grboter dan ÓOjlOO cent dan moeten xa tot cent worjdea op l oerd FMüUedraaa Te Amsterdam heef bU e n twist tusaeben een echtpaar wonende in liet bodehuis Kleine Kattenburgerstrat Mariniera plein de vrouw liaar echtgenoot met een mea eao snede over h t hoofd toegebracht Daama wierp zy zich uit het raam nadat z van de straat waa opgenomen trad da dood spoedig is BrandatlcbtingszwendeL In de Voorstraat te Detli werd einde J eDmiber van bet vorigie jaar opffericbt een zaak la modeartiketieu door zekeren b D won ude to e jranrenihage In die zaak ontstond brand toen zij nog met geopend was tuwgatena twee k driie da iie de ioatailLaUe i ie zaak zat ac tn baar vol goederen r waren altbai een aiBi a doooeo eua aauweoilg die op veel goederen voorraad moesten wijzeiï Jiij imi ondjerzoek dat naar aanleidiag van dïmi brand werd m Mald heeft D bet aan de l lft 0 be potitie doen voorkomen alsof bij niet vertekerdi woei in zak Ml wob aüt ttortom hij weeklaagde ODi bet meelijden der poÜtle uKt zijne droevige onwMandtgbeden op te wekkeo De zaak bleef eenigjen t rustaov totdat een dag of vijf zea geleden deUaag aohe recheröbe t r oore kwam dat veerflen dacEen véór bet uitbreken van dan brand bet aan een drietal peraooeu in Den Haag aA bekmd waa dat die brand zou uitbrekflo Zoo i ia due al bet ge val van de belunde aueodotn van leuuüd wii Q men mededaelde dat bet bula van ziju bandelevriend m brand etond en die toen kaim antwoordde dat zulks ónmiogieiijk wjs want dat dit pas den volgenr den avond zou plaats hebben Deze wetensoliap gat da politie aoulelr ding tot verder onderzoek en op grond daarvan werd aan de Dedflaebe pohliie kennis gesenren van een en ander Deze beeft oen mat bebulp van de Haagnobe reoberohe een nadter ouderaoek IngeiaAekl en dat beeft gieleikll tot de frrestatle van h D voornoemd den penaal van de goederen von zeicieren B een aanbrenger van braodhrerzekiorlngen bij versclullendv Mo tsofafuppijen wonende te Lelden en van zekeren C een expert lu zake het opnefoen van brandbchaden bij veracl lleode iMlMUMMPpiJen enreneena ta Lelden Direot na desie arresiattesr beeft de Haagsciie leobcavibe een ondetsodc 1d Hteld t n bniixe en in de goederen van D ea daarbij zekere beawarende paipderea gievondou dto Jeidkkn tot de aanbiAifing van een zek ren Z en van een persoon B gtnaauid beiden te a Gravenbage en zulkfi op vermoeden van medefrllohtigiteid Naar nleidine weder van die arreatatiea werd niog BAnge Hideni een ander persoon ook Ö gienaamd die en gjeflngeerdn lljrt van aan D geiaveidie goederen zou bebben engeiBaaKt In het gebeel zt dus in deze zaak zee peraomen gteatreeteerd De bool ikereoon D de man bij wieu brand gieweeat la die zeidle niet gjeaeiBUreerd te zija en zoo rampzaligen indridt wilde maken bleek ten slotte voor f 15 000 geassureerd te zijn bij de Algenieene Braodwdarborgi l aatBcbapplJ te Rotterdam en beeft mi voltedlg bekend dat ajles bedfeo waa waarop op bun beurt Z en S de beide persttieo die on vermoeden van medepUcbtlgbeid na D s arrusflotie werden aangehouden bekend hebben den brand te hebben geaiioht Tjalk geUeht De QrODinger ijzeren tjatk Be Zwerver geloiden met aanfiappedmeel bertemd voor Gouda die do vorige week voor Arnbeni in den Rija ie geawnkeu ia giateren door den dr enifcn bok de Adelaar uit Rotterdani goUoht Lyk gevandcn Gistermorgen werd door twee Durgerdammer vissehers het tijk van den op 20 Nov even buiten da haven van Muiden verdronken korporaal Bander binnengebracht Op nagenoeg dezelfde plaats waar de ongelukkige 18 omgekonpen vingen z het in bun spieringnet op Het werd door het Mil Roode Kruis naar het kerkhof vervoerd Oicfttat De politie te Dordrecht heeft in verse kerde bewaring genomen den 17 Jarigen P V N aldaar die ten nadeete van den brievenbesteller K te Dordrecht een kistje matgeldswaardigen mhoud ten bedrage van ongeveer 2000 gulden had ontvreemd Het kistje had hy onder Bolnes tn de Oude Maas geworpen bet ia opgeviacht en in beslaggenometi Den inhoud had de Jongen verstopt onder een heg aan een d k tuasehen Barendrecht en Bolnes D Ct KENNISGEVINO INRICHTINGEN WliLKE Gfi VAAR SCHADE OF HINDKR KUNNLN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien trt 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij veicunning hebben verteeod aan 1 Fxlaii Brinkman bbrlkant te Goode zijne recbtveikribrenden lot het opriiAten van eenoonfeotiëtebrlek en pla Mi daarin van 6 tectrotDotoren renMotiMn lijk 2 van 2 P K 2 van K P KVlvte 1 P K en 1 van K PK in bet per0 ptaatMïIUk gffMritt Wcathav D No 62 alhier kadMbaai b 4cad geoMente Gouda seolte D Na 21S2 2 W A P F L da Haao sUmv Ie Gouda en zijne recbtvwkriJgeaiAia tot bet opricfaten van eeae slacÉMriJ In het peroeea plaatseii gemerkt ZeugéttaatNo 68 kadaatiMi bekeo t Mento Geuda eaotle C No 3 N HoffHMI kMMa ie maét en Ei recbtverkrijgenAm lot bet uftbiflkkn alJDer JÊouterij en batnd a i vsn huidnn haar vïilen nz door dB plaatatng daarm van 3 ed eai otnOt ren van riaBpeQtlev Ü E 4 2 ea 2 PJC voor h drijven van een pece e twee tteren la bet percee4 plaataeiljk enverkt KH e tnaikalootno 59 alhkr kadaMiaaf bék d ffMaeeote Oeada Mie A No 4896 4 J F Hul i otf nmrver te Oooda SU si reriitv dcrijg eudni tot bet nithreidGD z agt beataaoda Ververij mCbe miflobe Wassoberlj Hoot de plaatatngi daarin van eener staande stoommaicbiae van 3 P K met een stoouketei van 3 atmosfeeren aboonMbuk in bet peroeel plaatsell gemerkt Piuwe 4en mogei No 29 kadastraal bakend gemeenbe Gouda i aeede A Na 4730 Ö H J Vonk Ueubeifabrikaat te Gouda ea zijne i cb4iveitkriJg cndeD tot bet uiüireiidea iljnsr beetaande meubel ent en stoeioiAltaisk idet anneo etpffeerderij door de plaetelug daarbi van eleotromotc en a 1 1 van 1 P K en l van 3 F K in het poroae plaatselijk geoHS kt f uweelen xtgei No 297 kodaHtroad b kond gemeente Gouda sectie No 4513 Gtnida den 11 Januari 1917 Btn gemeeatcff en Walhonden voomoeatd R L MARTENS De Seeratezte J V HEÜSDE Mr Dr H Oocmaa Borgesius Het IS heden de dag waarop de leider der Lib Unie Mr Dr H Goeman Borgesius 70 Jaar IR geworden Gekluisterd aan z n ziekbed is het bein niet megelQk op dezea dag de hulde te ontvangen die duizendeji in den lande den grooten statsman zouden willen brengen Het beriebt omtrent zjjn toestMid IS van dien aard dat met groote bezorgdheid de nadere tijdingen worden tegemoet gezien h bracht een enrustig i nacht ttoor en de toeneming van zwakte blijft aaniiouden Hoevelen hadden gehoopt op dezen gedenkdag den Kamerpresident eij oud mmistar die in het staatkundig leven zoowel sis op maatschappelijk gebied een figuur was en nog is die om ztfn groote verdiensten in bijzondere mate wordt geëerd en gehoogacht te huldigen op velerlei wgsen heir te doen ervai n hoe zeer ztjn werk gedurende zijn gansche leven wordt gewaardeerd hoe veel sympathie hem wordt toegedragen In de omstandigheden van het oogenblik is dat niet kunnen gebeuren Maar nletteml n is de gedachte aan dezen grooten man op heden niet weggewischt z JB werk wordt in zijn persoon in stilte et eere herdacht En daarb worden gekoesterd de beste waasehen voor zijn herstel GRAVENHAGE 11 Jan Hoewel het algemeen in het land heftend was dat van den voorzitter der Tweede Kamer mr Goeman Borgesius de zeventigste verjaardag aanbrak onder zeer droeve omstandigheden hebben honderden toch en misschien met het oog daarop niet willen nalaten den zieke en diens gezin beden b rtel jke woorden te doen toekomen De Koningin die zeer belangstellend naar den toestand van mr Borgesius liet informeeren deed heden tot mevrouw Borgesius een schrijven nchten bevattende gelukwenschen en de beste wenschen voor het herstel van haar echtgenoot Verder kwamen ten huize van den zieke stroomen telegrammen met wenschen voor den algemeen geachten voorzitter wiens toestand naar wg omstreeks twee uur vernamen thans uiterst orgelUk is en het ergste doet vreecen STADSNIEUWS aOÜDA 11 Januari 1917 Export van kaas naar Dnltschland Het blijkt thans dat de export van kaas naar Duitschland is vastgesteld en in bepaalde banen wordt geleid De kaas welke steeds da vrlJe exportvoorraad Is genoemd iB thans aangewezen oni naar Duitsehland te wonlen verhandeld tot vast aangegeven prijzen gerekend naar de soort van de kaas Zooals het Landbouw Ëxportbureau te aGravenhage destijds een overeenkomst heeft aangegaan met de British and Generat Trading Association zoo heeft het nu ook onder den drang der omstandigheden een overeenkomst gesloten met de Deutsche Handelsstelle in den Haag en de Kaapvereeniging heeft het Landbouw Eïport ureau toegezegd hareruuds de uitvoenng der getroffen regeling te zullen bevorderen De regeling omvat den vryen exportvoorraad op 28 Dec 1916 en de inkoopen resp dê productie na dien datum Van dien vrijen exportvoorraad mag eén deel worden gereserreenl voor verzending naar de Nederlandsehe kolomen en voorts mag voorwaanMijk een deel worden gereserveerd voor verzending naar neutrale landen Van den vrijen voorraad op 23 Dec moet verder een gedeelte voor mdroog worden afgetrokken om te komen tot den voorraad die werkelijk kan worden geleverd Daarvoor wordt gerekend 10 van het op 23 Dec nog aanwezige gedeelte van den vrijen exportvoorraad op 28 Oct 16 en 6 van het op 28 Dec nog aanwezige gedeelte ven den tussehen 28 Oct en 23 Dec gevormlea geblokkeerden vrijen voorraad De overblijvende hoeveelheid moet worden geleverd aan de vertegenwoordigers van de Deutsche Handelsstelle tot den prijs van ƒ 90 r voor volvette Goudsche kaas van het gedeelte van den vrijen voorraad op 28 Dec dat afkomsttif u uitden vrijen voorraad van 28 October ea 83 voor bet gedeelte dat gevormd is uit de productie resp de inkoopan van 28 Oct tot 23 Dce De prijzen voor de andere soorten variee ren resp van ƒ 86 tot ƒ 77 en van fl9 tot ƒ 70 De beide groten van prezen zgn berekend met mbegnp van consentkostni Daar de bovengenoemde pr a i da bi koopspr zoi van dea handd aietMAM heeft da Kaasverettda beslotoi dea exporteurs tït de op deze voorraden te l den K ïade t eAoet te komen door één algeniasae vergoediac toe te kennen ad ƒ 6 per fiO K 6 voor alle kaas uit den vrijen voorraad op 28 Oct en ad ƒ 2 60 per 60 K G TMT ds uit het giriiJoUEeerde gedeelte van den rrifan voorraa op 28 Dec afgeleverde kaaa vanaf 28 Dec j l ia 4e kaas met vrij exportrecht doa geworden kaas mat verpUehte levennc aan da Deutsche HandalsstsUeHaag De geheele toestand is dus dat van de geheele productie kaas 60 bl ft in het binneniand gaat naar de Enteate landen en de overige 26 na aftrek van het gedeelte voor IndIS en voor de neutrale landen gaat naar Ihiitschlaud Zoc is alles preelea erdeeld HVereen tot Sten De Nederl Protestantenbond en de Ver tan VriJz Hervormden irt Znid Hotland hadden de afd GoUda van de Ver tot steun voor verwaarloQsdHi en gevallenen m staat gesteld ds J C Knuttel em pred te Terborg uit te Doodigen bier over het werk van de Vereenigmg tot Steun te spreken Die lezing gisteravond in Dc Réunie gehouden werd voorafgegaan door een inleidend woord van ds Cannegietor alhier Spr wilde allereerst vertellen wat er gaande is Dne jaren geleden was er m Berketiwoude em jong predikant ds W J Boom die met anderË predikanten meer van het strev n der Vrys Hervormden naar buiten wilde doen blijken Het was daarom dat hij ijvenie voor een oprichting Van een afd tan de Ver tet Steun die zich voornamel k bepaalt tot de opvoeding van verwaariooade kmdereo in Vrijz Godsd geest Hier in de buurt werd in April 1914 een afdeelmg opgeneht De meeste leden ztjn thans te Beritmwoude e 0 Hier m Gouda iSn er maar weinig wat eigenlijk aan den oorlog moet geweten worden Immers kort na de oprichtingbrakdcbverschnkkel ke wereldoorlog uit die alle voorbereidingen Van de jonge afdeeling togen den gr md sloeg Na e B jaar vertrok ds Boom en nam spr diens plaato In Kort daama vroeg de VoogdHraad XI te Rotterdam den Proteatantenb md alhier 5 jonge kinderen tet zich te nemffii Deze bond was echter niet bet aangewezen adres De jon e afd van Steun waf daarvoor eigenlek aangewezen doch zij durfde het niet aan Zij hielp echter wel aan het uitzenden van de kinderen en xU was eigenlijk wakker geschud En toen in Maart 1916 de Voogdijraad haar weer twee kinderen opdroeg kon zy die aanvaarden Spr wees erop dat door de hulp van de Vr z Herv Ver en de Protestantenbond de veivedering kon belegd worden Hoe dankbaar het werk was vertelde spr door een ervaring in zijn vroegere standplaats Borger la Drente Daama gaf hij het woord aan Ds Knuttel S uv wees er op dat 60 k 70 van de hinderen die de Ver tot Steun ondet zich neemt terecht komt Uit i lle oorden van bet land komen bewijzen van hun groote dankbaarheid Het trof spr dat er m Gouda maar 4 leden z Un en in de omstreken 26 leden en begunstigers en h gelooft dat men dos met moet weten wat de vereenlging beoogt Vandaar dat hiJ gaarne de uitnoodiging aahnam Want de mensch de Christen nogal kan toch geen vrede hebben met het hoeren van zoo legio kidderen die in de wereld ontvangoi Vorden door moeder met een zucht door vader met een vloek terwijl aan die U deren zoo weimg wordt gedaan ZiJn vnj dan niet eigenlyk de schuld als xM onderl an in den poel van t leven Spr is ervan overtuigd dat als men dat wiet men geen kind zou laten verloren gaan De geschiedenis van de Ver besprekend l l ds Knuttel dat zij werd opgericht in 1886 De staart voor verwaarloosden en gevalUnen verloor z eigenlgk al spoedig toen het bleek dat die de jongens en meisjes die de wereld in zouden gaan in den weg stend hoe dat kwam is moeilijk te verklaren maar het is zoo M n wilde de kinden eenvoudig niet opnemeB In huls of werkplaate Geltd ldg hebben de Kinderwetten van 1906 van Gort v d Linden de vereemgmges die op dat gebied werkm sterker gemaakt Nu ztjn wit zei Bpr sterk om op den iaffeslagen weg voort te gaan Want vóór 1905 bleven de kinderen altyd het eigendom van de oudenj Spr vertelde voorbeelden van Amsterdamsche meisjes van 12 ax 15 jaar die nooit thuis kwamen en altyd onder bruggen sliepen De vereenlging nam xe tot zich en bracht ze in Varssevald muur se de lagere school verder bekochten Maar toen het oudste meisje 16 jaar was kwam de vader het halen Hy kon er toen prttfijt van trekken Sfff heeft ze toeo wel niet meegegeven maar de vader had er recht op Door de Kinderwetten is dat nu onmogelijk geworden De ouderlijke macht wordt den ouders ontnomen en de kmderen worden toevertrouwd aan een instellbig die hen uitbesteedt ea voor hen zorgt tot hun 21e jaar Verder geeft men kinderen geen gevangemsiitraf meer De rechter beseft dat de jeugdige misdadiger moet verbeterd worden Daarom stuurt h j hem naar het R ksopvoedingsgesticht dwangopvoeding of naar de Tuchtschool straf De tuchtschool 18 onteerend Het R O gesticht niet Drie soorten van kinderen worden nu aan da vereenigingen toevertrouwd tw Regcenngakinderen voogdijkinderen en vrye pupillen Hrt eerste is het makkelijkst te regeeren Hat heeft een strafbare daad verricht is in aanraking gekomen met de rechtbank en de Of er van Justitie onderzoekt hoe het kind t rt de daad is gekemen Wanneer nu UQfct dat het kind bet misdrijf begfeg aUeea omdat het door de ouders of omgeving werd voorgegaan det bet dus met aoders kon wordt bet toegewesen aan de regeering die dan Fro Juveotute of een aadere vereen met de opvoedmg van n jeègdigau nütfdadiger belast De mnchtinv wordt das voogdes V 6og diJkiDdBr o zijn dk wlerl oudere de oSiderliJke madlt ia lontoenien en die daerqp toegewezen worden aan een vereeoiglbig Vnje pupillen zi bet ntoeütjket te regeeren omdat de vader ooob de ntoeder daarvan uit de ouderlijke iDaoht ontzet Lt In d t verband vtffklaarde npr uitzetten en witbe fea nader tbeAing wordt alleeu verleend of v rzoek van die ouders zcdf Dat gctwurt b v aan een moeder van natuurlijke klnêeren Ontzettinc bee4t plaats wanneer de reobtbank lugn nadat zg den Voogdijraad beeft geboi d Vf lj t puplikQ nu i daoudefiqi noc oiitbe ven noob ontzet De vader of moetkr vraagt venvoudïg blJ d vnrrw jjjing etei tu oiu de kinderen te doen opvocïdna Die kioderea kunnen dua alliji tot de ouden terugkeereo Ln er zgu loovele oudme die hun kmderen willen fifataan tot het l e ol Itie Jaar en ze dan terug balen Het ia Charles Dickeu gcwei Bt dke bet ooc heeft gevestigd op hM kind van de straat We luoeien Imu daorvoojr dankbaar zijn Zou een Chrlatelijke Lverfld nu te bodg staan om doe artneÉ vwwaarloosdo stakkers te bolpen Apd re 1 bet toch met te verklaren dnt de VeJr tot Steun slecdits 5000 leden te Sipr l wekte do aanwezigen tot het hdtnaatsohojp op Zijn met enthoustoemo uttffooproken rede werd met apptmiu beloond I i a Caunegltter praii enm woord van Acbtat Abonneneatavoorst llng Naar mfu ons meldt komt het gezelschap fDie Haghespelers 18 Jon e s naalr hier oBx als achtete voorstelling in het aoonnement der Sociëteit Ons Genoegen in denSchouwburg te geven het nieuwe stul Caroline blijspel m 8 bedrijven van W Sommerset Msughon De heer en mevrouw Verkade zullen hierin de hoofdrol vervullen en verder treden er in op de dames Schnudt Crans Hetty Beck en de lt eren KooJpg la ChapeUe en van Ew r T HoU HU V Landbouw Kring i In een zaal van de ÈkKdeteit Oiia Genoegen lutd vannM gen een aigeoieene vergadering pUatB van leden van den Knmg 2 eier Holt Maateohopplj v Landbouw in Zuid Holtoud De voorzitter de heer H N Valokonier De Greeve opende de vergadBring met te oouatateeren dab die ze bije kofoet heel goed bezo woe Upr hoopte dat bet pos aongevaog jaar dat zoo abnormaal begon normaal emdicti apeolaai mei bet o op da voedering von de beesten Na tWMjk komea de menaoh n ir do eerste plaats maar lodi ie bet bacd voor den landbouwer als bij sijn beeateti op rantsoen moet Sten l e aldeeüug Oudewaler verzocht bet beetutix van ditm Knung bei adree va den BMid van KaM roduoenben ten opzichte vau bat wetmoAwerp tot invoering von een VeebehMang tot bestrijding van Mond en Klauwzeer op de vergaderioc ter sprake te brengen Waar nu op 30 éeaae bet college van Landbouw advies moet uitbrengen v r dtt wetsontwerp g ooft spr dat bet nuttig is wanneer de landlbouwei hun ijuee ninjg erover zeggen l e heer A n ic e r oud voonaitter an de aJd Oudewater onder wleiM bestuur db kwestie besprokeu was in die afdleelingh zei dat ineni zioh do vraagi stelt wat de regeenng met dit wetsootw trp bedoelt Zeker met dM haar anders de udddeden zouden onltoekea het aioDd eu klauwzeer te besirijdien De wet yta 20 JuU 187U gee hoer daaatoe maeht genoe Deze pas Imgedliendei wet noemdB pr een tegieuioetkotiunc aan hen die dekoaten van bet moncl en klauwzeer wiïlen ternerennen op de boeren i Wanneer de Regeeriog nu werd gesteld voor m weigennK vsa de boeren om kraobtige medewwkli te verleenen zou zij ook den zedeJiJkcn 8tei in moeten missen bpr zou gaarne zien dat altbans de bijdvaf werd verminderd immers bet prmoipe wordt daardoor olet De voorzitter weeia erop dat b hier gnat om het bedoelde wetsontwerp Böetrijding van mond n klauwzeer meet bulten bespreking blijven Btwr vindt bet grootste bet waor dat de landbouw en groot foods bij elkaar brengt n daarover geen medeaeggiiagMbap heeit Zij wil gaarne medewerken maar stelt doartcfcbover de medeuegguigeobap ovw de gelden vao bet fonds De beer A van Wijnen licAitte het adres van den Bood van Kaasprodue ten toe Spr la principieel tegen bet ontwerp omdat het IS een uitzonderlngpwet een zoodanige wet is Adert 1844 niet afgekondigd en oKn mag êaa aaoaedsea dat deze gaD van zaken in dewetgnvl nlei de juiste is bevonden Spr vtodf hei voor ds regeeril p zeer bedenk ijfc dat sij dezen weg Inatoat Immers als deae wet wordt aao eooDKn kuooen de boeren eiflCben dot ook vp ander geUed waar andere groeqpen belan g heU enden sl eene bepaalde befoating wWdt g braobt I n als dat oonaeqoent werd toer ff ast zou ons staetsleven oit aUtaar gerukt worden Dit wetsontwerp komt teigenxiet aan de etenmting tegen den boerenataod die fmeer en meer verwgert r vndt dU□iet reebt en blUi A Ook op ander bied zijff er bezwaren er wordt b v maar ecms per jaar geteld e a Maar dat xijn kiek bazwaren dM wegrallea tegien dit ééne dat en we ontwerp in dien geest in de Sederlandsobe wetgerving wordt binoeogebaaJd Dan ia er nog de fliMooie xijdavwi bet vraa irtuk WMUien b wetsontwerp na twee ol drie jaren Wwatu ai de tOQgeuaanidu groote wïut vi an ik ijoeivn oorbij z en er woarsc bijalijk ei a toetMWtil V tui itiaJakM u ingelrtxK u ou bet fittker würdm algeketird Nu otadat bet beet dat de boeren ftooi winsftn maken uu zou dit ontwerp moeten wordeu bpr viikdt dat de boeren de rttgeering weM tuedewetklng moeten verleeeen ij wUlee uob ook v et brten weigevalieu Masur dtve wet is £ eea wet voor atmoruiali Ujden zjj ie een gewoou wet itte in uoruiato UJÖen swaar op da boMrwn drukuu xai De voorzitter deed daart t hi t voorMel b t adres van dea UoUt t on KaaoproduLenten t gea het witsoutwprii te ouite rsteunen iApptau De heer A u k e r i dat de veeboudera nioetui ioten si k dat ziJ wiUea oeeworkea er wordt UMb ook op ander gebied belaeUng van betangbebtNSkden § ebeven Men moet de Regeerinv steumu Lie iii r Dogterom M dat bet da bedoelJU £ vau de afdeelitlg tf idewater wan oiu iJKXN uHUdel au bwt KriuwbeMuur bij bet boofdtMeCuur de b e$ refcH aan de onie te steili n Uut was spr bedoeiing niet BOiiaeeiu te betuigea aan het adrve vau den Uood van Kaasproduoecriea De voorzitter atd oat waar bet LaudbouwHXHuitC 20 JoAuari bljeMikoiut het wel dietiBti ia wssavevr lutu de stemming oDKkT du landbouweTH yni A Voorts weeti biJ erop dat kx bei bedoelde aiA eig govraago wordt det de Uoad van Kaas produoeo en bet wetaeatwtffp i u dezen vorm niet aauneunelijk aoht i en veptegeuwoordli r va Lekiterkerk vindt dat de ve ons opgedrongwu wordt De bijdrage van 5u ts voor de boeren veel te googu tiet bevreeiwit r dat over deze kwestie niets voa uet hoofdbestuur wordt geboord Uat gsatbkv CHu een $ t kL belangi in deze smek Het beat Miimoorstei tot oadersteuniBg van het adres werd aangenomen met zes sttiusnea op bet veoratei Anker omi hei booldbestuur te verooeken to tracbtw da koeten von de boeren w t te verliobten Aan de ordie kouK nu punt drie belangrijke luededieetingen door den beer A vau Wi en vso 2i a ervortugea ola lid Vuu het bootdlteatuur deer Holt MIJ von Landbouw De voorzitter MM d t punt la uMJt de mededeeling dat er een kwestie wBd gerezMi lusscben deiii heer v W u n u bet hoofdbestuur De fieer v Wl uen zou bier op deoe voi adaringi aijn nteenbi uiten en de voonuHer wilde gaarne dat ook bet booUbealuur vertegenwoordigd zou zijn Er is wed over geecbxeven maar bet resuVtaat ie dat blijkbaar naeuwnd legenwoardiig kon zijn Den beer a van Wijnen speet het dat luet een der beereu von t IwwfdboBtuur aauwealg wae Öpr wa rwbuwde ervoor te denken dat ooncorreutiezucht aan deze kwestie niet vre ud was De ware reden is diu spr dei Itetde vo r eea vereenigiug niet hooger ktma eUeoi dftn bet reotu D vereeviiglag iser veilder voor de iefteu M mf anders om Daarom lueeut spr d aatpittriün gen op een mogel Jken Vert eerdeïa gang von aken niet act q £ ge mogna t iiiven UI In Deoouber m M beende iolle Teensfera in da Kamaï betaaodeld las in de Handelincea dat air Fofeest voorzitter van de Maatscbap llJ v i andbouw ort voor de atenaategi gesproken had en geze dat de booldbeaiiuurarvergaderlug van de Mij v Landuouw op dat oogenblik veirgaidereudlt unaniem zicb tegt n de motie Ueeustra v vktaardi bpr wa verbftoad dit te lezen Hem was a l van eeu verg tulierii uieta bekend hoewel bij lid van bet boc dbeatuur is Uljzoud een eiegrom om opbetderiiig aan lor £ 0reest diooh kreeft g eo aatwoord Hpr IniomieanteL daarop aan het bureau van de maatecbaiifiii boe de voorzitter een dei tetijko verklarlug kondoen De secretaris verklaavde toen dat hij deo Ibem van die maand een oproeping voor die vergaderbiifr welke of den f2 n plaats zou hebben had verzondmi doch de oproeping bad IHijkbaar enkele leden niet bereikt Waaraan dUt Ie wijten waa is nooit opcpehelderd De kweatie is nu deae d vlak voor een eteuuaing die de bcJangateUJpg van alle landbouwera trok de voorzitter zed dat het hootdbeetuur uneniMu tegen d n otieTeenatra waa De vomrzlitteT beïnvloedde daardoor de Kamer door bet te laten voorkoDMA atsof alie hoofdbaMuursleden achter böm stonden terwijl hem toch l uk ad wae dat dftt ulet het geval wofl dat behalve spr uoff verechlUéode leden niet He vergidering woiren De heer Foreest bod zloh persoa i tegeu de raotieTeef tra kunsoeu verkbirtv bij had ook kunnan neiggen dat eokule l Hteu van het H B zicb er tegen verklaar dm maar op het besUaaend motueotdoor een dergetljke beJovtoedinc gewicht lude weegsobaai te werpoa ia niet juist De mond n klauwzeer kwestïe kwam later weer opnieuw aan de orde oaar aaoieidSug van een oredéetoanvraag van den ininiieter toot bet tlmaiiiTn von vee Wat de voorxltter nw Foreest tu de Komei ffcaevd bad bleef van kraabt een andere icaÉag waa niet gevolgd Ook een voroatsobuldigfaig van mr Foreest y gde niet Spr nlaatate toeo ia het Ned LandbouwweCÉÉiIad eeo ingebonden stuk waarin apr de zaken reobt zette Voor de volgende vergadering van bet H B kwam da kwestie op dé agenda voor Sw was eveufw duw een audiëntie bU den ndBlst nr verMndecd Op die v igadering te kiunen Ma r o a bij de daaropivojgénda hljeenlcomst bezocbt booffde bij uit de nobiieo van de vorige vergadering dat alle leden van bet H B hoo aJkeuriog uitspraken over d bandeiiri e vm boa medelid v Wijnen i r ward toen naar aanietdltaig vantUe DOtulaü over de zarfc gBeprok a Spr wiMe gaanoe ds kweatie bljleggeD wil da scdls bekennea dat bet raieecUm tao tladi Juister had geweest als hü da zaak niet publiek hsd gcmaafct als daartegenover de voorxitler tbui wilde beks nen dat bet taotisob juiater ware gsweeat wanneer hij da bedOf4de varklaring inde Ksuier niet gedaan bad 8pr vaat testet De voorakter was nbêer niet bMreid die toesegg te doen o de a euriog spr B dMd blesC xet toeft zi i boudfa r Ne staad i spr tww w gt vpm öl voor zijn ptaats bedaofcen 6f diwa oImI er niettf g ettrd was Bt er vond hlJ litt cbtir de uitspraak over te laten aan d leden iA die bwi na betgeeu uu I i4taut geworden is willen handfaaven bpr wiï als b 4 ooodig ia gaaraa ii uMadaat Wr iMwfalkfcing atell n of al de leden det HtUen bi bet H B terugkenm al ia de sonMnwerkiog don uriflècbiea voor hecp niet zoo pr tt Spr bad gaarne uou lid vaa het U B hier geaièa In een brief doer bera aan het H B gerlobt deekfe MJ zIJd vootneuHU den Kring te lotep basfi asw i mede en versocÈt daarom bet H B te genwoo dig te aUa Als antwoord liet bel H B welen dat bet zicb niet vikpt ea uUspraek vanden Kriag weoMdMe te tellen 1 óU daarom oek DteoUHudl aowmdg aw slja Hat toonde aaa dat dl opvettliig van bet U B niet Jubit ie IM wordl niet voor een uitt nudL van den KrUig geÉTteld Spr daareutegm wel Het gaat tuaSLbm den Kring en bon De voorzitter weoa aeop dat bij bet noodlg aohtte d heer V Wyoen 0e gelegenbeU te geven zich tegeoever zijn kiecere te verkiarea De beer 1 e Vries ateède de volgeede antle voor De odgemeene vetgadcrbig van dan Krii II van de Uoli MIJ van Landbouw geboord db tBettedMlogen van baar boofcfeestuuralld dm heer A van Wijnea hoaako al ervaringen als Iwofdbestuueriid rreekt ziju volluvi rtrouwen niil lo vm tegeafwoordlgiiig van den heer v Wijnen in liet Hoofdbestuur co aagt hCkn op de betangen vau den Kring la genoemd lloofc stuur te blijven bebartlgnii Bij aoeianaute werd deae motie aangenomen Do heer J v a n T o I vreeadc dab door het aanoeuien van de moti stelling geaomen wordt legien het U B ttaart de voorzitter Ofuneritte dat het niel t ea het H B gaat en de heer van Wijnen tMgmaada erop weoe dat het bier een perao nll kweatie geldt De beer Anker betreurde dM de kweatie door den beer v Wijnea openbaar was genaakt ea vroeij ïwe eei bestuunMka op de vergadMngen tegenwoordig waren De neer v W ij nen betreurde eveneens dat de zeek openbaar geuiaidit moest worden maar daarvan draoïct bet H B de schuld Hoeveel leden er on db verjpKderingen waren weet apr nm Het bestuursivoorstei om aan t H B te versoeken bl de Hegeering aan te dringen hu den ZomerUjd niet moor in te voeren werd z b m aangeAionMn Bij du rondvraag zegde bet bestuurden beer de Vries ai steun toe om de marktfereianaar Sobocnfaoven g uutdhaafd te krijgen werd op een vraag von den heer Anker meegeaeedd dot er dit Jaar getraobt wordt weer zoolets ais eenlandbouwdog op touw tie zetten en werddea be t braat meegedeeld dot t bestuur atja aaodacht zou wijden aan de Inbi elagnaodng van giroenten Daama werd de vergadering gesloti BOSKOOP Tan nadeele van S van G aerai boomkweekar alhier is gistormidd g xiJn fiets welke bJi een oogenblik onbeheerd op den Ztjdeweg tegen een boom bad laten atean door een onbekend gebleven persoon ontvreemd De dief is in de richting Waddlnxveen verdwenen STOi WUK Van 1 Jaaoari 1916 jtet 1 Jaauari 1917 Telegranunan ui aaade f 40 inkomnule 771 Tot 1311 Interlocals Talefoongaprekken uitgaande 1441 inkomende 714 Tot 2166 Telefoonoproepberichten ultgaan p 17 inkomende 26 Locale telefoongeaprekken 127 BBRGABCBAOHT Tydens de vacature ta tot waamamcad hoofd dar 2e openbare lager school alliler benoemd de beer DanieU te Nijmegen larictlMHolitoii GOUDA 11 Jan GRANEN gaen notaering VEBHARKT Melkvee Red aanvoer Handel matig Prijfzan stetionair Vette Varkens red aanvoer Handel vrij wd 42 64 et per half K G Biggen voor Engeland geen noteering Magere Biggen Red aanvoer Handel matig 110 1 per week Vette Schapen Weinig aanvoer HwDdel traag ƒ 28 32 Lammeren red aanvoer Handel traag ƒ Xf Nuchtere Kalveren red aanvoer Handdl vlug 18 ƒ HXi Graskalveren geen aanvoer Fokkalvaren ƒ 20 ƒ 26 AlEREN Red aenvoer Handel matig Per 100 f 10 76 KAAS Aangevoeind 100 partyen wegendt 22 400 K G Handel miüig oMt eondltie Ie qual 7 74 2e qoaJ ƒ 68 71 met RJijkaroerk ƒ 75 BOTER Weinig aaovoar Handel ring Goeboter 1 86 1 90 Weibotor l 70 IJO De Proaereur Generaaf vaahetjClefecbtehof Ie siOraTenbage heelt gistetqa bvvestlglng geeisobt van bet vonnis waarbij A Tb U huisvrouw vm A v H ie Sabooabimm doer éi tecbtbaak te Rotterdam is vevoocdeedd tot f 16 boete of 10 dagen heofalcikis wegens nitshandsIbtg KUNSTEIN en WETENSCHAPPEN CwaefUa s gcboortehabL CwneUla a geboortehuis te Itouaan zal vanuadwd wardan in een Boldatenstiehbng Het huis dat nog onlangs vaa eigenaar la verwisseld werd door een eommiatie aaagekocbt en aan de stad Rmaan necbonkaa Desa beeft nu bealalM bet ia ertebtn la geeticbt voor gewonde acMaten De ma Coir aiUa ftomatige voprwenMO siüleo In het Stedeiyk Museum woi an ondtfgebracbt Aan bet architectonisch karakter van bat huis lal zoo mogelijk niete veranderd worden In den Haag hseftdeFranKbe Op fs opgevoerd een oorspnmkel k NederiandKbe opera van Constant v d Wall getiteld At i tiraa Het werk geeft een epiaode uit bet Jaraansche volk l veu De compoattie wordt evenals de vertoUUag door de Maden lebr geroemd en dt opvoering beafl veel succes gehad Koeberg s bloemenkiad Mevnmw T Riesi Klikee m dea Haag heeft met haar ensemble tie nieuw voltooide Nederiaodache of era Bloemenkind van F K A Koeberg tn studie genomenZij hoopt met de voorstudie klaar te ztjn om de open nog dit seltoen Mn toonetle te brengen en de eerste opvoenng van dit werk onder leiding van den componist te doen plaate hebben op Vrijdag 4 Mei eJu bi den Koni kliJken Schouwburg te a Grain bage LAATBTBBEHICgnW GrMealaad ea de Eateate ATHENE 10 Jasoari HM antwoord van de Qrlakiohe ngmxiag ia hedenmiddag ororhaadigd Griekenland heeft het tüUflutOffl un 4 ntonte ingewilligd Hol aatweard van da calMile ep WUboa s Bete PAIUJ8 10 Jumftri Briud d j niiterprwident heeft vanavona om hall Mven Sharp den Amerikauuchen gesant ontvangen en hem uit naam van alle verbonden regeenngen ban antvroord tar hand geetatd op de medadeeUng door preeident Wilaon den 19 Deoember aan de oorlogvoerende staten gedaan Het antwoord van de regeeringea i der bonilgenootea al VrÜtlagoohtëad Lv wortien gepablioeerd Veridariagen vaa Raalaad owate ST PElimSfiURat 10 Janoari Pnni 0olitiyn de nienwe eerete miniiter heeft m een onderbond met vertegenwoordigen van de RnMÜohe pen verklaard dat voor hem soo goed alfl voorzgne voorgangen deleiii van bet oogenblik voortaettiag vaa Itoi oorlog tot de algeheele en definitieve overwinning ig Oepertatia dti Balgen BEBUJN 11 Jannen Of üeel 2fe e ZQncher Zeitong van 28 I eiber bevatte een door haar aan een oienie Belgieohe bron toegeaehzevei berinbe vol ne hetwelk de Belgiaohe overheid m België bekend had gemaakt dat over alle bewonen van net land die penenen bg aioh aan hnii ventopten om hen voor deportatie te behoeden de dootittraf nitgenproken sou worden Uit benoht ia natnurl k een pnlïr versjnsel Kr is noch lolk een kennugering tütgevaardigd Dooh nü wegene de vermelde handeougen de dootittraf oitgeeproken worden Telegrafisch Weerbericht lAititnut f DB BlUXr Hoogste baremeterstaad 769 1 te Stockholm Laagite rometentaad 746 6 te Bede Verwachting tot den avond van dea volgenden dag Zwakke tot matige winden uit zaldeltjke tot westelijke richting Nevelig tot zwaari ewolkt wellicht eenige regm of Zelfde temperatuur BUBGiaUJJKB STAND OOUDA GEBOREN 7 au Pl ta WiUuliaai t P W TU AUm u A Ba a Ju Wouttnua T CJ u der Pori m O H PhiUppi Condia oivuii d D da U rl 1 M OtttnpMr 10 Ju PbUnwIU d E Roo W Voldtr GETROUWD 11 Ju Ji l rmml M TU AngmtB REEDWlTK QEBOREM Antoalni inidtn J Hwulieik i A M Blmki ELEiNE AOVKR ntNTlËNr Z o tttm m é k tmm i E B BOERENARBEIOeR ibtvSl TRRITOMD SIVRAMibi Een BOERENKNECifr B0Q EMn tTB E Jojl kimMM Mikn bil W VAN BUN UaémKm nmtwsuiiA TWltTONP aSVRAAGO Em ake BOERENDffiNSTBfMlE t a D d Uunuh Mik gl ttii k J H d W l D NOOSIjB5b R AcMtffarOM tnt B UIMWOUD j I i if i iirti tt