Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1917

No VSSOL 55e Jaargang = OE SEXUEELE ZtllEII IN WOOKD EN BEELO = CLIaffctoan Zlnn lllkh lcO D PH VAN VLOTEN ELDERINCK Uitgave van GEBR GRAAUW te Amsterdam Singel 19 Tel 6460 Noord I i4 s f lOn gebondan in stovigsn Linnen Praohtband Betaalbaar In maandelQlnchc termqnen van f 1 50 of meer naar verkiezing Franco naar le plaatsen In Nederland 3iTi© u wrs INGBZONDBN lUOBIMUUJmUM i I Op d voorpaiHa d d bal lariet G OM pr a Gr o l KLEINE ADVEKTENTdM naga a b l d i n g fc betreaamle dleaa tHM aeal koop n verkoop bwir en vakoor l S ragfia I O S Ik tegel Keer i nel Mi i ABONNEMENTSraUS per b t l I 2S er waak 10 eeal ael Z o d lbl l pa kwartaal t 1 75 per wrak 14 cent overal wMr de besorgum per loopar gaacbiadl Franc p r po i pu k ailad I 1 SO mu ZoadafbUd I 1 Abeuieaaenlan ordM deg li ka Mn naaen naa ow borun M UT 31 Gouda Mj onie agenten den boekheiidcl en d potskaalorca ADVKBTENTUraiJSi Uu Good en ooKrakni Oxkoocende lol den beeorgkrlng l S regeU I O elke regel m r r OiO Bi dri achtereenvolgend plaaumgen ocd a den legen twee berekend Van bullen Oboda en dan beiorgkriag I S regel f OJO elke regel meer f O 1 $ ragala IJl elke ra l euer I M telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 badoalfBg daarvan tiJn das verhoegan Veel b l r ware h t Indien men aos de algem r r ittg ging herzien en tot de conctuW wüde koman dat de overheid ten aanzien van d saloneering deser ambtenaren van de dwalingen haam i terug te komen en wal aar moot i terug te keeran tot dm eenigen llsle grondslag voor ean loonbepatlng n 1 die welke vervat is hi een eeuwenoude stelling van loon naar werk Ixh i naar ouder dom loon naar behoefte en dergelUke leiden alle tot nadeel van den 8taat omdat die stel Ungon m het particuliere leven nergwu worden gevolgd en slechte zy zich r aan vastklemmen die meer levensjaren ea m tt b hoaftott b U n kd ca wcitaitoa Dat arvaart da ovarbaid na al vala Jaraa Zal men wijtar w d nT HAGKNAAR Dit anmer beaUat alt twee Uadeu Eerate Blad De verkiezingen in 1917 In politieke kringen wordt overwoffen A Terkiesinffea in 1917 voor de Tweede kame ondter strQd te doen i oopen Neemt d Eïerste Kamer zooals verwacht mag wor den de Toorstellen tot Grondwetaherziening aan dan is er alle reden om in 1917 geea BtembttHtr d te voeren Na de aanneming der ontvetten door de SUten Generaal moeien de b de Kamer ontbonden worden Da nieawe Kamen nog gekozen op den grondslag der bestaande kieswet moeteq opnieuw over de Grondwetsvoorstellea temmen en m elk der beide KMners moei een meerderheid van 218 xich voor de ont werpen verklaren Pe houding door de verschillende par tijen tegenover ds Grondwetaheruenina aangenomen geeft zoo goed ala lekerheidl dat dexe voorstellen met groote meerder heid xoo met met algemeene stemmen door de nieuwe Kamws zullen worden aan genomen Volgens art XI der nieuwe Additioneel artikelen treedt dan b een volgende ver kiezing het stelsel der Evenredige Verte genwoordigring met Algemeen kiesrecht eQ stemplicht in werking De bedoeling is ni niet de nieuwe gekoien Tweede Kame volle vier jaar uttiog t doen nemen doch vdeze te ontbinden xoodra de administratie ve maatregelen voor de nieuwe kiezersIijflT t a sttn afgeloopen De I nenrerkiezms volgens de Evenredige Veri enwoordigin zal dus in den zomer van 1018 kunnen plaats hebban De in 1917 te kiezen leden der Tweed Kamer zullen dus ongeveer een jaar zittmg hebben Het zou 1 te dwaas zijn indien df versclullende partyen daarvoor een verkiesingsstrijd gingen aanbinden We weten alleen dat een algemeene verkiezing aan d partijkassen hooge finantieele eischen stelt De samenstallinc der kiezerslijsten zal amige maanden tijds vorderen De voorbereiding der verkiezingen volgens de nieuwa rXïrondwet In 1916 zal van de partijbesturen heel wat inspanning vorderen De organiwtie der partijen is thans ingericht op de vertegenwoordiging van lOa enkelvoudige districten volgens het meerderheidsstelsel Uet da insteUing van IS Ueskrihgen ieder met 6 ft 6 afgevaardigden xal elke partij tot hervorming barer organl satie dienen over te gaan Beïeenng gemeenteberturen en partijraden zullen dus den tijd vÓór de verkiezmgen in 1918 broodnoodig hebben om zich gereed te maken vooor den geheel nieuwen vericiezingBBtrijd Het zou de moeite niet loonen de oude verkiezingsmochine nog eens voor het laatst in werking te stellen vooP MlUtair Geneeskundige Dieast Zooals reeds gemeld heeft de Minister vaa Oorlog aan de Tweede Kamer doen toekomen een Note mat bijlage vermeldende wat na da aanneming van de motia K ter Laan is goaehied tar varb aHog vnn de varpleglac van zieke en gewond miUtalre In zfn inleiding zegt de Minister ca dat als reorganisatie van het dienstvak of salfs als en inleiding daartoe de genomen maatregelen niet mogen worden aangemerkt Eene reorganisatie kan eerst in rustig tij den worden ter band genomen nadat man zich g l rd ook door de thans oModaaa ondervinding 4m voUe r k n eh p hMft knanan gaven wrika wQalgfaigMi n vwte ftoringen blUvend sullen moeten worden aangebracht Dit neemt met weg dat vela r plaate gehad hebbende voorzieningen van zoodanigen aard suo dat sU van blüvand nut in elk stelaei sullen blijk n Gebouwen Bijsonders aandacht ward aan de verschillende gebouwen geachonken Zij werden op onbekrompen wijsa naar moderne eiachcn ingericht zoo goad als d bestaande toestond slechte gedoagd D Minister wijst oji op d b tai rMka vergrooting die de varpleeffmimU ta Amsterdam onderging De inriohtinc d r g boaw n te Delft en t Gravenhage ond rginc nMda ingrüpand verandenngen in gelijken zin an in niet minder mate is dit met die te Utrecht Uorinchem Hoorn en Alkmaar het geval Verbeteringen m dcnzctfden geest maar in verband met hun toestand en grootte van minderen omvang liJa aangebracht of neg in uitvoering te Amersfoort Bergen op Zoom Breda Dedemsvaart Gouda Haarlem Harderwijk Hoorn U uward n Loidaa Maastricht Middelburg Muiden Roarmoad Schoonhoven Venlo Vtisaingen n ZwaUc Voorte werd de gelegenheid tot v rpt ging van zieken op v raehilt nd 4aata Feuilleton God waar wan hawf Augiwte looli r weeetr Het ws nu t niet na nter Ik h bdm g aaèUi naefat op bal void rondgetoopen bet heeft nd ookl Dat was w wklariog Ai piate bad se met baogt nd boold ge wwnld De oud vrouw blieB tn baar handen out ze te VOTwariiien voortdurend wreal sij de koude voHMii bar dDshter Zij kun iiietA Bf gou oen te f oot Médvstviitdt baar wat haar Ai puste had roudgedwaaJd sij wkM loA waar haar uwediv wooodn Zij bi Da bktw te w eoMit Nu nawdnde Aufuale B slrakkabUk Bnikkesal oUet aU uit Mij geeft niete naar om mU hl iU geheel nieta we glateiavond wa ik aiaar een IiaH luir wi OW iiikooom la doen toen ik terugkwam stond hg op een potlaal bl verwwbtte mg no aM Wj kMd bet dkoahaM dM knoiwa vaM den koopman uit het vooriuMs vwi on koste liaar kuanhaar Zi buiil Mtm mij bM t bil BOoH aoa gekast ma d r moedwr W w aar m Aognatel UiJ la Iwt niet waard dal je son huUU Vrouw B d 4 drwwda haar 4 oC i af en daarna wla atj éo tranen van Auguste gelaat Aeh het arme klodl Maar als zij eeoa al de zi iroBg voa JuUua keoid Uet ia Ded dat je van hm beM w W Mn nrfde x4 trooatend Dal is t iNenlgm wal je kon doen J knnt je sooiets looh ntH laten w 4 nvaUmkri BmtMi de Stadspoorten Naar het tseh van CliARA VIBBIG Hewerkt door I P WEÖSELINK VAN aoeSUU dmI autorlMtie van d ackrijiater adrok vwbodmi 74 lfl Hanue Baddrow er wm daobt dat sljUndarmd haar Guste bad la4 a S a torn ze m x daar op de oaii pé bad geeetoii ach soo bleek vocvovergebq aOs eeo belaste steeds in baar kopie roerend dW zij toen haar kind zonder geld hAd laten gaam dam brak baar nu bet hart Had zij tocb maar geffeven wat Paeobke veclangde terwilie van voa AiupuMe I Ttwn had bet nog een dioel gebad Met boeveed IwMie bsd Aufiiste vso boeir lasn gesprokeu daar voor de talej bail zij met vleanmende ooeea geBtoeob en bad ul ger wpen Ik bHjt bij mlin JuUu0 bM mijn Julius boor ik en aj gevea jelui aUeo op hem ik laat nMs vsn bem zeggen ik beb ban Urfl De moeder wlat nog Ik woord Indkn Augwrte bera toen het gek bad kunnen krfwcen dan zou hij toch r lifi de en dankbaarbesd voor haar gevoedd hebbeu dan zou bet er nooit toe Zijn dranien dst Mj Mr k aaotfeed wat hn haar dsama aangednon badl De bezorgdie vrouw zucWle dft Psecbke gsf zleta met ttchiwmic tl Het woe be I GotMed visten bet heel I Abonneert V op dit Blad W i4iaam Adyertentiên TE KOOP OEVRAAOD een Trekhond hocfu 70 cM W aOOAAR Zljdeoel BtSmop m7 Openbare Verkooping teOOUDA op MAAN6aO 22 JANUARI 1 17 dM vond 7iir In h t Hotel O Zalm ten OTenuan tib NOTARIS J KOEMAN VM Huizen en Erven te Oonds Il Btn tn de OotthavOB No 14 Dria Mn de Boolokado Noa 77 79 o OB Bon Mn de Karaonolooloot No J7 Drio een de Mlndorbroodontaof Nol 14 n iS Bon un de Lonbardltooc No 11 Bon een de Jarnialanatraat No 4 en Ban Mn de Walanltaaf No 9 met bet Pakhall daenuMI Breeder omKbreven bij notitie welke vin ef 1 Jaanarl liin te bekomen bl Nolirii KOEMAN te Hnatteebl 2S3 3D Zeer mooie soUede meubelen Tafels Stoelen Kwten SpleKis Schilderden Theetar fell Buffetten StQlameublementen In leer en pelucb Boekenkuten Tweepenoons onbeslapen VeerenbedsicUen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz allei Bpotgoedkoop Rucbekleede Leerstoelen vanaf fl7B0 StQlkast f20 StHItaf el f 9 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz nwRUiiw iiHiyiiiitiiiiidiii m Rotterdam Eenvertrouwdadres voor het maken en stoffceren = van MEUBELEN Is bQ s N HESSING S Peperstraat 24 Couda S Billf e preien pi ima mats S riaal lUparatie san alle men 5 beien Singer Ott ééne woord zegt alles vanneer er sprake is Bn Uaalmacliuies want SINGER Naaimachines zyn een ËersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hmshottdel k en industrieel werki met roem gehandhaafd heeft SniGEB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkels DIE MEN AAN mm UITHANGBORD EAN HENNEN SIN6EB Maittschappij D p6ta alom GOUDA Kleiweg 5 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant IsMla m eM 0 Da tdTerlf ntiei kostei sImUi MJ TMIHltlHIIalilli 1 5 regela f 0 26 voor eUu regel meet 6 oenta Opgaaf nitslnitaad aan hetBtman Hèt prachtwerk dat tmder bovenitaanden lt l het hcht et behandelt de aexueele zeden niet zootüa zulks In de tallooze werken met el JksooTtiKe titels het arevat li van quasi medisch weteBSchappel k physiotofiach hjrriënisch of decelUk Kezichtspunt maar het betreedt een nog zeer weimg ontgonnen terrein het Eehandelf het leven der liefde van beschavmcs hittorjsch ethnoloffiseh en artistiek standpunt en vormt als zoodanig een even intereeaant als doorwrocht stuk beschavingsgeschiedenis waarvan de bouwstoffen uit nagenoeg alle bereikbare bronnen zyn bijeengebracht en welks verschüning een literair evenement mag heeten In dit werk wordt het oneindig veelzijdig ge bied van het liefdeleven deze wereld vol zoete geheimen vol schoonheid en hefe lükheid maar ook vol wreedheid en lijden telkens beschouwd uit een ander gezichts punt Zijn verhevene Bchoonheden en z n dolle diableriën van uitgelaten dartelheid het vredig familieleven en de ziekelijke i uitwassen van onbeheerschten hartstocht komen achtereenvolgens naar voren waarbU mtusschen nooit de grootheid en waardigheid van het onderwerp uit het oog wordt verloren zoodat woord en beeld steeds evenver verwyderd blyven van on ware pruderie ala van ongezonde zinne lykheid Met consequente strengheid m a w is zorgvuldig alles geweerd en verme den wat zou kunnen strekken om onzui vere neigingen te atreelen of te prikkelen De schr ver bedient zich evenmin van den toon der dorre geleerdheid als van de grof en platheden van een dusgenaamd realisme 7oo is een artistiek en literair hoogstaand prachtwet ontstaan van welks kleurrgken inhoud de Hier volgende greep uit de vele behandelde onderwerpen een denkbeeld geeft Wat IS liefde r Etherische reeele en grof zinnel ke liefde De mannelijke en de vrouwelijke zinnelijkheid Mannelijk en vrouwelijk schoonheidsideaal Vrouwenschoon en zyn miavonning door mode enz Mannenhaat Vrouwenhaat Dit naar sijn Uterairen Inhoud reeds 290 belangrijk prachtwerk is met zorg versierd met meer dan honderd vijftig illustraties naar kunstwerken ontleend aan de GROOTSTE MEESTERS op elk gebied der beeldende kunsten zooals Rembrandt Rubens Van Doek Correggio Titlaan Vel squeï Raffael Wat teau Fragonard Boucher Jan Steen Gerard Dou en een menigte anderen en reproducties naar dikwijls zeer merkwaardige en weinig bekende zedenprenten Prijs slechts f 10 1H GEBONDEN IN KEURIOEN PRACHTBAND 360 390 Betaalbaar met f I BO per maand of neer aar verkiezing Maak gebruik van de KLEINE ADyERTENTIÊN Aanvrageii en Aanbiedingen van Dienstpersoneel Koop en Verkoop Hnnr ei Verhnur 28 CENTS voor 5 regels bij vooniitbeuUntf nn Elke re el meer 5 CENT BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAGEIIS acoonnbant en Hootdredaotear van HandeliBtnaie S J AHËSZ loeraar MO en H J BEKEERINa Ja Boconntant en oadleeraar eener H B S worden door het iDTiiaii lol MliÉII fao MDselipi iows Keixert aoht 15 en Leliegracht 30 Amsterdam georgftnueeid venohülende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Iieergasgen voor beginnen eeni aini gevorderden en meergevorderden Speoiala onruusea voor de praktnk diploma a en voor de acte M O Kvanmna popiilanre enraaa vooc lakenmeniohen Normaal lesgeld f 9 per kvartaal Bnelle 0 leidmg TJitatekende reenltaten Zoo Maasde deaer dagen voor de Middelbare acte de nauwel ks 17 ange P SIEBESMA mt Sne die voor het eerat examen deed en die geen andore leiding had gehad dan onien onrana Ia het vonder dat onze aohnftelnke leergangen op dergeljke vna popnlair irarden en dat ateeda meerdere oandidaten voor de praot ktliploma i of voor de acte M O onia aohnftelnke oursnaaen zelfs prefereeren boven mondehnge leasen I Belangstellenden vragen ons gratia proapaotas aan Zg verbinden lioh hierdoor tot meta Advt rteert m dit Blad Amazonen De eeredienst der liefde De lokstemmen die de exen tot elkander voeren De rol der zintuigen in het liefdeleven De kus De omhelzing Tweeërlei moraal voor man en vrouw De cultus der vrouwelijke maagdelökheid Dartel zinnelijke liefde Wellust ala levensdoel Bacchuadienst Phallus dienst Don Jiianerie Uitspattingen Orgiën Flirt Tijdperken van algemeen zedenbederf Hetaeren en Courtisanen Galante t den Normaal liefdeteven De jacht op andere sexe De jacht op een man De jacht op een vrouw Hofmakerti Coquetterie Opschik Toilet De m e als sexueel lokmiddel Monogamie Het gepaarde Huweluk VrvJage Verkeering Verleiding Het Trouwen De Bruiloft Bruidsnacht Zeden Huwelukavreugden Familieleven De echtelyke on trouw Onnatuurluke huweluken Het kiiMier huwelyk Hot coramercieele huw uk Het roofhuweluk Het koophuwelijk Het ideale huwelijk Weduwschap Polygamie en Polyandrie Collecüef geslachtsverkeer De wettelijke polygamie Het liefdeleven en de Gods tdienst Het religieuse element in de vrouwelijke zinnelijkheid Gewijde pro stitutie De tempels de eerste bordeelen Platonisme Vestaalsche maagden Bijgeloof in de Sexueele zeden r Godsoordeelen Heksen Flagellatie De liefdemaaltijden Naaktlooperü Het ceUbaat Amor in het klooster Kerkwijdingsorgien Carnavals bacchanalen De erotiek der Mariavereenng Sexueele Godsdienstwaanzin Tragische hefde Liefde als bron van lijden Onbeantwoorde liefde Biedrogen liefde Jaloezie De liefde in de kunst en in de literatuur Surrogaten der liefde Liefdeloos lief deleven De vrouw als genotsinstrument Odalisken Prostitutie Vrouwenhandel Blanke slavinnen Zedenpolitie Koppelarij Sexueel geweld Vrouwenroof Verkrachting Het abnormaal liefdeleven enz enz enz GoadHh Cni 1 BESTELBILJET Onderjoleekende wenachl n OEBRa ORAAUW te Amitordem Sintel 192 Tel 6460 N frinco te ont anlen en te beulen In maandelijkicbe termijnen ven 1 SO of i conUnt I EX MPUI R DE SEIDE m iH m u m W D PH VAN VLOTEN ELDERINCK Gebonden In linnen prachtband voor den prQs van f JO Nuai Woonplaui Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Vsphandelde in den Qemeantopaad wan Qouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stokken de besohilkmgen daarop en de stenografisch opgenomen diaonssies alles bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal by voormtbetaling voor niet abonné 8 f OmSO per kwartaal bg vooruitbetaling V Abonnementen worden aancenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA KLEINE ADYERTENTIÊN Schoenmakerij 15 Boetekade 132 211 k 8 eeat p r regel bU TonrnltbetallaS Meyr HARKINK Krogeriaui 65 VRAAGT TERSTOND voor halve dagen een net MEISJE niet boven de 16 jaar 405 S A a EinD A 12 Jan 7H n Soc De Réunia Ver v Vrouwenluesncbt Spiekers maj C de Groot en de heer H Borel 15 Jan Bouw en Wosingtoesicht I aar OndersUnda eommiuia Jan Bormaat HoUandla B uur SerlevedBbqdlen Nedl Diunixnd Jan Hot Blauwe Erula 8 uilT Verg W STIJNIS HAA STytE OHT HAQAZUN VAN IJzerwaren Keukengerei H j wielen en onderdeden L andboawgereedschap pen en Werktuigen Cte Lettert Verixnd 31 Ju Uu Tl SerieweM l al Nail DiiDbtwd Q SS Jan Soe de Buteia Alianee rancalse Soiree comédje door Mad Dharrmond BeleeU jmixkm ij ferefoM m laedediielliif te mafm ontraosea Tan versaderiacfltt eoaeertea varmakelijkhc dan eiu om Saaa daa la iom afwd Ie variiMldeB Bmttimib Dmkkeiil A BRINKMAN ft ZOON Qoud Zaterdag 13 Januari 1917 fiOpCHE GOMMT enealU M latiaanilaa liagiallagM I Me Wian en iwla naa ptaMarnl M verschijnt dagelijks JWW BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 1 Uitgevers A BRINKMAN jk ZOON gunstig iB Geheet in oven w tBnuniag mef hetgeen wU verleden waak reada achiwen was ook naar het oordMl Van den rgervader de indruk zeer gunctig zelfs meende hu dat wat de werkleeoheid betreft de algemeene toestand m normale tijden bijiila niet gunstiger had kuimen zijn Trote d langr jke toeneming van het aantel verzekerden daalden de uitkaaringen ten laste van het Rijk en de Gema ttte van een bedrag van 03 duizend gulden in 1916 tot ruim 13 dutsend in 1916 Er onlirtond een oogenblik zelfs een tekort aan werkkrachten weshalve 600 geïnterneerde militairen hier te werk gesteld konden worden De vermeerdering der btvolking bedroeg een getel hooger dan asnlc voorgaand jaai bijkans twaalf duisand iM Nog cU dui zend uitgewekanen varlfaven In da residentie Alles te samen is er ifala alte reden om tevreden te zyn over bet Jaar 1916 voor zoover er dan m deae tranrige tijdaomstandi eden plaats mag sjjB voor ttVTfden at er een tekort la au goede aiMdi acbtaa is ons desat dagen geblakan leegt d post dienat in d eerste da i van het jaar altijd in da war te ziJn lio verward m dit jaar da bestaUing is g aai was e het nimmer t vorm Het is onmoga lijk geweest eenlgsains gvaehikte kraehtaa voor noodhulp te krijgen In één der buitenwijken bijvoorbeeld mMHXnrreerde een hulpbesteller zoo onbakolpin Met jn voorraad dat de heele boel over straat viel Per telefoon moest hiJ aan het luofdkantoor assistentie vragen omdat hij nitf in staat was d brieven weer op volgordt te leggen WIJ zagen diverse brieven dia uit nab gelegen plaateen nliar den Haag varsonden waren en dagen onderweg waren geweest Onlangs vertelde één der Haagsche bladen het merkwaardige geval dat een brievenbesteller aan een wandelaar dan weg had gaVraagdl De woede van nieuwjaarsfelicitetiessen den is heusch niet verminderd al ia reeds zoo vaak van alle zyden op afschaffing vaa deze gewoonte aangedrongen Misschiea daalt het getal naamkaartjea dat verzonden wcSdt het aantal brieven en bnefkaarte stijgt geregeld en tn met geringe mate Mea onderschatte de gevolgen van de toenemmg der bevolking met ook voor den dienst der posterijen W durven wel te zeggen dat het anntal zielen Van 1913 en 1917 meegerekend de vreemdelingen een verschil van Vijftigduizend aanwijst Weliswaar is de dienst der posterijen in dien jd uitgebreid maar de schommelingen in de drukte van dien dienst worden ook grooter naarmate het zielental stijgt De onmogelijkbaia om gaad personeel te krijgen is de oorfaak Hoe n nd dat gebrek is en tot welke middelan dat moet leiden bleek reeds uit het volgende De r kstetefoon 18 sedert den noodlottigen brand in het teiefoonbureau tijdelijk gevestigd in he gebouw der gemeente Nu is door deze broe de sammsteüing van een Kamer van zeer tiJdeUJken levensduur Het belang van all partijen brengt dus mee den stryd te verschuiven tot de verkiezing in 1918 Daarvoor zijn twee voorwaarden te vervullen T i eerste dat de r reering zorg drage dat de Karaerontbindmg met valle na de periodieke verkiezingen van 1917 en ten tweedy dat de verkiezingen bij enkele candidaatstelling uilen afloopen Het han dus af van den tijd van behandeling der Grondwetsherzieniog door de Eerste Kamer of id 1917 één of twee verkiezingen noodig z fn Doet deze de ontwerpen af uiterlyk in Mai beter nog in Apnl dan kunnen vóór of op 5 Juni 1917 dë meuwe Kamers gekozen worden en nog vóór September 1917 kan dan de Grondwetsherziening xijn beslag gekregen bebboi De nieuwe Kamers zullen dan weinig anr ders meer te doen hebben dan de gewone parlement re werkzaamheden af te bande len Van ingrijpende wetsvoorstellen zal tudens haar bestaan geen sprake kunnen zijn Mocht onveilioopt de oorlogstoestand dannog om ons heen bestaan dan kan m s lands belang het Ministerie Gort v d Linden aanblijven dat met voorbeeldigsstaatemaMkunst ons door de woedendebranding im het Oorlogsgevaar heeft heengeloodst en voor de handhaving oj ior neu traUtei heeft pal gestaan En zoo er verkieinng kwam op welktn grondslag dan strijd gevoerd Zi tm slechts toopen over de GrondwetiAerziening waarover alle partijen het eens zijn geworden n strijdleus zou ten eenenmale ontbreken En over artikel 60 het algemeen kiesrecht èn over artikel 192 bet onderwijs IS tó de T eede Kamei zoo uitdrukkelijk tot een vergelijk besloten dat geen der partijen daaraan zal willen tomen Waar zoo de zaken staan bestaat er geen voldoende aanleiding in 1917 d politiekett stembusstrijd te voeren Op grond van het bovenstaande zoudenwe het dus ten zeerste toejuichen als dspartijen overeenkwamen de verkiezingenin 1917 bi enkele candidaatatelling der zitftende leden te doen afloopen De leiders der verschillende partijen zija he ter reeds over ecsis dat geen strijd moet worden geveerd De staatspartijen hebben dan tevens voldoende tijd om ongehinderd bun organisatie te herzien met het oog op de eischen dia de nieuwe kieswet stelt darlijka e ugesindlield bat Tieds vooifAoT men dat een van de meoschen in dlanst van het Rijk is overgeloopen naar dien van da gemeente waar d voorwaarden lete betef zijn Als Rijk en Gemeente elkaar nu nog maasehen gaan afvangen wordt het heelemaat aen rare geschiedenis Het is niet ba eerste gaval van dien aard dat zich hiCr voordeed Zoo in elkaar s onmiddellijke omgeving is het al meer voorgekomen dat aan een ambtenaar in dienst van hst K k aca goede betrekking bij da gemeente ward aan geboden en omgakaenL Enfin dat la natuurlijk nooit te varbite deran BINNENLAND Da foot dia oonaak is van bat takoH aan personeel blJ RiJk en gemeente Ugt U ders Zoolang het anciSnnl itestelsel de be vordering en dus betere aalarieering ra geit zullen de baste krachten liever in particulieren dienst gaan omdat daar voor hm de vooruitzichten beter zijn De overheid baitaalt haar goede ambtenaren te laag en baar minder goede te hoog omdat de salar neermg nu eenmaat aan een algemeene vei ordening zit vastgekoppeld Een enkel maal verstout men zich utt het gareel te gaan en een Jonge veelbelovende kracht een sprong te laten maken De ervaring heeft echter geleerd dat deze aprongvariaties e weinig goeden invloed hebben op den geest van het personeel terwijl natuurlek altijd da mogelijkheid blijft bestaan dat desa sprong er nog aan la het dalstar ia BBlfiVEN UIT DB HOFSTAD CCCLUI De Nieuwjaarsrede van den Burgemeester by de opening van de eerste raadsvergadering is altijd een gemeente verslag m zakformaat In groote tr kken geeft zy een overzicht en zonder in finessses of te daten wordt geschetst of de tetaalindruk over de gemeente in het afgeloopen jaar al dan met Da overheid heeft bovendien lulka zofr derlinge opvattingen ovec salarisaan di ontevredenheid niet kan uitblijven Onlang is tot lid der Tweede Kamer gekozen Mr Dresselhuys secretariagsBsraal van Justitie Deze man lal nu s jaaza 8000 gld varlofstractement uit s rijks schatkist ratvaagea Wat een dwaashsld niet waar lamand ambieert oen andera functie verlaat ilJn eigen functia maar krijgt dan toch nog ean salaris uit die verlaten functie Zoo aitten er in de Kamer al meer De beer Duys als adjunctcommies bij de Kijksverzekeringbank heeft al kcht jaar een nonac tiviteltotractement niettegenstande zfjn InktHpen als Kamerlid en wethouder voa Zaandam verre dat van xiJn vroegere be trekking overtreft de heer fioogacrte is ia ziJn non activiteit zelfs bevorderd tot ingnnieur Ie klasse van de waterstaat de heer Bogaard heeft een vertofstractement als Indisch ambtenaar Misschien zitten er nog wel meer leden in de Kamer die aldus van vete walletjes eten Geen particulier krugt zoo iete in zijn hoofd Dergelijke salarissen drukken de aigemeena salarieering natuurlijk en moeten ontevradanhaid wekken Nn het Kameriulmaatsehap welUeht spoedig tot 3000 gld vergoeding aal stijgen en er eea pensioen aan verbonden is war het wel te wsnscben dat dergelijke ongemotiveerde toelagen werden afgeschaft In de Tweede Kamer zal binnenkort eaa algemeene discussie plaate vinden over da ambtenar n salarissen NatuuriUk zal d iii jj L i j i jii N ii j ii I II luL iL i JLJ JL i JElLLHllK Beker vetm wisten hi Maar oudank dat tm eet hij nog £ poed met Auguste zijn t Wart Ie hopen dM iS er nooit nooit aebter sou koneml i iirwlUlteit un r breidde du luoedar do armHi uit oveoal toem Je kan aUtqd komen oHUur dAaraw liet zij z met een zuchli zinken riai vielen zijneer op bet vwtren b d ach neeu Auguste aM oet maar luet thujskomen ale I alleen om die reden mi zljnt Ot bet uutoob ook niet l eier wa ondanfes allee n PatM ke weer op de been te helpenPtHet WSB i et 0oed van Ji unn en Gott fried to zti cn Ja ala ge denkt dathij haar werkelijk trouw is zoo n echtHefhebbeodw echtgenoot dtn Neen dal dooht ZIJ m iv gt5hiwJ niet zij wist dat het an ïers w maar zij had hand todi het verlB der kapitaal moeten gevm Al was het waarachtig ge U ktvintéb d het mooie g men hsKl bet oob ook niet op straat gevondent Hasr uriaseblm was bet nu nog tijdfl De moeder lag in grooten twijfel d u lend verliepen de no eiijk ureo zij vond geen elsap meer Ren bertult nam laD zaaiD vorm bij baar aan ja zij sou Au ste s man voor deasen k er nog hel pW Zij zou zelf naar hem toe paau zij woondeu niet meer in du Krausen BtrasM maar Johaon en Gottfeied zouden w 4 weten waar ze nn woonden en als Hui het niet walden zeggen dan glnff zij naar de politie Het watt een Hidragelijke gtednchte voor haar dat haa doch ter eene fiadokow gese had Ik koiu niet meer tkaar buie Aoffuata zon nweet weer naar huJbi ktl ieo koraenl De oude vnmw voetde aioh abt eradbiaalU toen zij opetend Maar zij kon nwl n vr btt en t gen boon het noft heel vroeff wa L Er w een prikkelend lo hoM ledm en een dutseHg gevoei iu hear Iwotd MoeUi aditiubar ienid etlet zij éa luiken open etm hoeriijke oohtendlrieobbetd stroomde naar binnen mawr zeil vond zij haar oud friech beid lOet God la men lhi leefU niet ahapt ja dat mwkt oMn zuobue zij NoaiHlaofattg ging zij op lMuu plaats aan het Vüustea ziUen haJf leed in onderrok mi naohtjak eerut inoeBt slj oof een beetje uitrutttm voordat bet aaükleoi den vaxüDr w dat waa nu ook een werk voor haarf Droomend kedt zij h strani langH Nog bewQOg er zich nieü t wbn nog volkomen atll de nidikkarren waren zedtonog met ttltgeiredpn Maar reed buMe om vier uar in do vroegte de zooneeobijn De lucht wa belder ala pen be oft ajs jeugd Isf het op du oude Iindciboo men Overal kleine iiohtgroeue blaadje welke uit bet 4ciev ngH iUlae omhulsel nleuwagterlg te votH sobiju wlklm konten Vrouw Bodekow knikte mm za bet OU bepaald groelm A A Ja luaor de oude vreugde om naar bet groeien te zien waa er niet meer Spoedig zou het hiw nwt de landelijkheid voorbij zl a Dit jaar waren de ooiervaars ad niet meer gek HDen aan dm overkant wa s bet nMt leeg 2e vonden bet zeker te onrustig tn Tempelbof en gisteren had Johann er vao wprokanr dM hel bealiet Roodlg waa de ouds sefauur oo laag te halen iSe bouwvallige mmnri in bet stroodflk waa een mbande voor degaaecho dorpsfvtraat Aob vroegee wa het l r voal mooier gvweaiU Haane Ba 4Hnr aleunds met bMr limpeüge handen op de venatarbank mi kedi dn stTMi verlmgond af Daar anr slj ieesand a a k au wt baar hart stond stU L iq g g w naderde een vreoweÜJke I etalle Mur siJ Mep niet op dm bmiM unddunweg oudw de liudm zij Utspheal dicbt langie do vüeratrulken nlaol il niet gezwu wilde worden Maar vrouw Badekow keek Zlj bcrk nde de bevend voortwaokeknde dadelijk en onderdrukte e luiden kreet Waair lunn je vaodsao waar kout Je vandaan Du moeder hakkelde baar t m was ala verloind van solirik maar tocJi waa bet blijde iKhrik Augu tu was r zij bad haar Auguëte wotsr hu b j slcb hl da kamer s b AtigiiM y streelde b t 0idaat liarer dochter oott wat waren haar wangen ijskoiut Zij greep de alan neerhaagandb handtn m drukte ze Neen oo letel Waar kou Je todb soo vro vaodaoart Waar ou ik vandaan komen Van Berlijn natuurtijk Auguste seMs het ongeduldig knorrig Waar zou ik auden vandBM kmoenr Maar tonk wesd baar oofeduJdlgiB toon pen aodure n beltigv asoBrt trina er lp door haar knorrige uUdmkkiiw wtnlem wsDbopeuds zij aïoeg beide haodm voor het gelaat Nu jooest Uc toch terug komen Wvsmé Badc ow vroiii nMn st di keel waa bnar to lOMeMMMtd ba waa abM een band baar wUdo wore nu bod Auguote het u qh zeker geltoonki Qa altten scéde zij Mobi dtawda baar doobtea op een stoel m b eg o n baar uit te kleedea dead baar mantel uit nam baar hoed alia was nat voa d dauw dnaraa knieUki tMoroinbaar aehoeken uit Ie tndcksn £ M wam paotoOids v a dwarle alol aM fHaaafct vooc soo n vanen wen Un aan flar dm Bet aelMnA vnww Badakow voor de wna haar hnnditt beaM aU kon da kapotte stoltai oehonM aMiMK utl