Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1917

OOUOA Woeoidig 17 JuiniurL t JwwMrlb n tt m Dl H CAHNEOIETEB Hnweiyküuagening 8 o n m D j r BERKELBACH v D SBRENKEL BdbeUéung Advertentiëii fifiHuiiiii iiNuis nmiiH m Voorloopii koH eaa Hj bsMUkkb vaa deo Recbter CommiiMni in bet fiilIJMtmsat van MC0LAA8 UlTBNBROEK fu boomkWeeker wonende te WaddbUTeea li bepuld lo dct de lodieniag der ehaldvOrdariaCDn U dan curatw moet pbuUi babbas vódr dsa luen Februari 1917 2o dat d Ver 6c tie V adiriaf aal wordsa gehouden op Zaterdag 17 PcbruBrl 1917 Set voorniidde i te U t uar in hot Osrechtf bouw c Rotterdam Ds euraier Ma A J THOMAÉ Rotttidaaa 12 JaauaH 1917 Boomplet 46 434 20 Openbare Verkooping te OOUDA op MAANDAO 22 JANUARI 1917 das Bvonda 7 ura In hat Hotal mD Zalm ten ovetataoa van NOTARIS J KOEMAN van Huizen en Errea te 6oud4 Ben uQ de Ooithaveil N I4i Drie au de Boebkad Nol 77i 79 Eaa de KarunalMloot No 37 Drio ua de Mladorbroodontoof Noa 14 16 on 18 Ban iw de Lomhardatoot No ii Boa un de Joriualoautraat No 4 ea Eaa aaa de Walaaatoac No si iaetbM PakhuU daamaaal Breeder omlchreren bil ootHiea welke an af ia Jjaanarl iljn te bekomen btf Noterii KOEMAN Ie Haaitrecbl 2t3 30 NIEUWE SCHOUWBURG kiiil lllinE UC l DONDERDAG 18 JANUABI 1M7 DIE HAQHEaPELERS i 8e VoorateillBl la hetjAfaoooainent CAROLINE Blijgpel in 3 bedr vca vaa W SOMMER8ET MAUOHAM 423 43 Aaavani S uur pracle Entiia voor H H Lodm au hunne buiige nooten ƒ 1 75 per penioon Sntrée voor Ijllet Leden an VreemdaUnfen ƒ 2 25 per penoon Loge Stalles Balcon Loting der te beapreken plaateen op Woenodagavond 8 uur Entree voor de GalerU lopwel voor Leden als Niet Leden 40 cent per paraoon Kaarten z n oaarvoor te bekomen m plaatsen te bespreken k 10 et extra Woensdag 17 Januari des rüorgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entréeprtixen wotden verhoogd met 6 Autoiursrechten Na afloop itr voorrtelUag vertrekt een extra boot naar Wai dliigive en Boskoop Formaminttablettan Kaatingspastillas Wyberttablattan M U Fa Weyer Hoefhamer OOUWE 139 TEL 37 Men waohtc aioh voor namaak 1 Ondei den naam Odol worden waardelooie ja diktrjla nlh aohadoljjke namaakaeli in dootan an fleaaohan Tarkooht Daanrooi y m n op jn hoede Het echte Odol wordt alleen in flaoona rerkoobt ala hier afgebeeld Prgt l 60 Vi totrakmd voor nuumdm f 1 64 nor ui rdbreid GcBoefnd wordm Arnbem BGmenhBfe Harderw k s Hertogenboach Zwolle Zutphen Bndm Kampen Alteen Toor de hier nottBsde cebmiwea u in de iaetete miJUMtoB ao bedrag ran ruim ƒ 200 000 Terwarict of reeda bcatemd op een totaal ran pUn 40D OOO aadcrt X AuK1614 Niet minder zorg legt de Hi itter ia besteed aan de inriclitfac ran de kantonm menteciekenvarbliJTen Het Fersoneet ia ooTeel mogeiyk uitgebreid terwyl bovendien afconderilJke eur ueaen xijo op ncht voor de opleiding tot korporaal en aergeant boapitaalaoldaat Verder herinnert de Min er o a aan te zfjo overgegaan tot de benoenung van eene commiuie om hem in te lichten omtrent de werking van den mit geneeskundigen dienet opdat bl ke of naar het oordeel van die commusie de zieke soldaat m tijd van vrede zoowel onder normale omstandigheden all by oorlogMtericte van bet leger eene doelmatige behandeling en verzorging verkr gt en zoo niet welke maatcegelen ter verbetering dan naar haar oordeel moeten worden TWEEDB KAMER Opcraten tea bdtoeve vaa het leenlngifonda UiJ hiH ahkwliD0A ndttruiek van h t omw rp vau wet W lierzlflojng vo ver urklng van dë hdfmg vm opoeoten ten bithoevu van hot LaemingifltoDde 1914 eprfrkim Kodge loden den wenecb uit hu btj votgende l etiiij i fen een lang ere teritriin V 01 allo Hing bopaatd worde intuittlLbea a K D andionxi hut wvtteoh Hühfjijk zoo lang uragWijk aan uen korten termoja raet te lümdeo waar het betrdt acdiuid voor impiroduotiwe uUg vea af te lomen Naar aantaldSiifg vaa de in de M uiorie van TwÜaiMaS aaugiiuinitliffto vooretel len indltin de Oorlog0winBtt ABatlDg into éer dan f liiO 000 000 zou opbrettgeo werd gevra waar deAnitieve cnJferB noffndet te twemen lifii of de iiiinl8tM niet raad ietii van de ullkoui i t der aaogifum kan Bü wil mededee ea opdat wen thonaetsu ge baalai hebba HicTU ooov r werd opgieiuffl kt del utea ten opzichte vau voorloopige ramini dfr OorboffwwijwUMilaet g vooirzl ditlff zli iikoet BeteugeUng van imokkelhandeL Ingevend i oen wetaonitwerp t M vaetr BlelUng iu d tt gt iijWOOTdïgn liulleogewou ouHtaudfghed u van Iiepalingcti in bet belang vwo ae uiwr aAlltH ndiL l o nigi ling vaa smokkoUiandel lor toeUoUiug zegt dledrihiMer o a hrt volgoado 1 Hiuokkelhaiidel waaronAea ten dese worden verotaan de miadrijvea van verboden uitvoer Vervoer en luMlUTtage van gioedierea i dreigt vennrtrueendt afuwtliijgrai aan ia nemiiL iJe prevenüovo werkiiig van de atraïwet blijkt ten deee ooivoldocad te zijn Voor die kau oui mut anurfcktHlen gr l geld te vecdieinnL aanvaarden zelfs gezeten Itodott het rtHico dt r straf yitHfv van levencnrerlie IJat du geuuwkkeUlo waar ter voorziening in do bedweften van het eQ v badtmovden strekken wordt uiet göteld Hoe iHi dten HtciedH atiJitprauko etroom van tHuokkeicakeu te koerm Hoeds wer den daarboo vereohJJlfude luaalregMen genomen door du Hegeering ot voorbereid alH Üjdelijka veratcriUng van het peraoneel blJ d ruobtbankeo te Ambuu Urodto Mt Maastritdil versclierpte gr J ewa khig eu het in utaat van bi eg vedilikF vaat ettelijke grenHg e iie ntevu Al Ue Uiu n m de gremeMn tkir geldeudo wetgeving getwnien niaatregiejen zijn eobter onvol doende om den noodtoestand weike ten deze dredgjt la voorkomen Z0 Hang ter zake vau den nuokkuUtaiidËd niet voorloopige hetdUeuiifi kan wordwn bevo eu en iMk uitvoer S degld kan naar hot oordiel van den mliuater een meer buvredflgebde toeetaud ui 4 wotpden verkrogeub Zoolang gelijk tbane hei genial to do euiokke laare na te xijja bekeurd wed looeten worden UufgfiMm £ Ull n zij aangie4okt door du zeer grootu goldlEsllJke voonSee tfltt van bua ongulooriooAd bedrij in vele gevallen aaoMondis weder tot berbaUug overgaan In verbuid hiermede wordt ia artikel 1 van het wetHOutwarp voorgerteld om terzake van den iftiiokkcdhandol vporlooplge iutchienlt toe te laten Met hut op ieu der mogelijkheid tot bet uUvaaodigen vaa bevelen vmu voorkMpig heohtenls kan ten de u eobter niet worden volBlaan I r moet teven wor dm gecorgd dat de bevelen praotiscb voor uitvoering va iaar zijn Ia dit het geval en drlngit het beeirf dat de eniokkelaar ee ie eroote kasw he mii in voorlooptge heciifeenii te worden geno men a ffefioudieiiL tot de bovol klng dar greosairekea door dau mug eene belang rijke vermindering van hei gietal lanokkelaars Worden verwadit Nu zijn kituaiwh i die liuiw van Bewaring in de grenearrondfaMetoenion reeda than zeer besBt Wil mm iix k goviülen vau gegroodo vree wh lierballng van mlsdh f de voorlooplgo heiditcttt an aniokk laarti S raotidcb dDorvoerec dui dient daarMu a mogiidtjliheld te worden geopimd om die voorlMqiiffa heabUvia ook in etralg vanspnitstwn of aodnre pjaaisen door den mtowtt r van Juetiiie aotk te wUzen ten itttvoer te Iti genk Art 2 van liet wet ontwerp atr kt daaitoe Bij de aodH plaatóen door onzen n oleier van Juatitie aan te wiisea ia ook gedRobt aan barakken w ke zoo noocHg bij voorkeur op terretoen vaa tr ip tk4itni tUth liJk zowlco kunnen worden opgericht AilM eret zal echter worden getracdit die Mrafgastloh n w fte benutten Ve vxM rded n daarvan U gen vobr de haod Intiulmhen ztjn ook de stra genrangenimen r fOs than zeer beoet In verband daaribede geelt voorts artikcd 3 vaa hei wetflontwerp dtsn mlnleter vaa JuüUUe de bewMgdbeld te venpinnen dat de ge vangeitlaatrar opgdagd wegena emokkel ba KM geheel of giedeetteli k zal word ten tiftvoar gelegd in een RljkewerktnflohUof Aan de onderbrenging van voor iooptg gelieofate ninderjarigeu zal deiul nistor Uhcoudere aaudadit gevtsu Art i van bet welaoalwMp etreklo Uk om do Mtrafleu op de nookkelban del feeteld aan te vultan igit de verbeurJverkladnc n de voorwerpen voertuigan ene waarmedle hetmi driy i geoleBBL Ve wentatMllJkheld dezer aauvuliintf la iu de prac gebkiken De ontworpen regeling ti uiteraard venK Uendto ullgamD leéden met name voor dB versriegïiis vau voortooplg gebecblen vojOr bacaklEcubauw en voord codnl iigl vatt jündn urlgaa in gosdilkto inrictitliigea Mochten de daarvoor op de btaeubegrooting to aatut poeteu onvoldoendu blijken dan zaf te zgner tijd verboogiug bij aupplotoire tfegrootiug worden gevraagd Coatrabaade Mat verwijziag naar zlja mededecjlog voorkomende in de Ht ott van 9 Deoeui ber no 200 brengt de mdoiHter van biütmtandeohe zaken ter kennto vui belang h bendno dat de Urkeobe regeerii aan de lijet van artAkeéeu die ak abeolute contrabMida woadcn besoliouwd heeft toe gOWMfd Oxadio aoU and wurïalei r Fonnio acid lid lormatei Fhenates MetalUo sul phltee oud tlitoaulphatee Üoda limo and bieaotilug powder Pkilin4iuk oenilum ruthenium rbodluni palloditim iridium Bfid the allies and c i poutidB of t eao metak titrontium eadts and oompcmnds thereof bul di te ot borium barytes Bone black Voor 0 0 8 van voormielda ll Ht ethyl alüohol methyl aloohol inf in de phtala geeteM Alcoht e iiududiag futfet oil and wood wpirlt and their deri natives and jv paratione Voor no 35 aluminium ahimio and sake of aluminium 1b in de plaat geBteld Ahunlnium and Ittp aJloya aJumina and Mlt of aluminium Voor no 41 wolfnumito ecbeedite is in de plaata getit id tungsten ores Id de lijai vau artikelen die ala ooo diticmeelo contrabande worden betiobouwd ÏB voor no fuel other than mineral oiW in de plaat ge teld 1 uel including charcoal other than minerale oils Stort Katocn moelljjkheden Uit vakkringen woidl on omtrent dra stand van de katoenkwestie bet volgende medeqgedieeM he Cïommieëllp weike zkh in het laatst van bet vorigi Jaar naar Umden heeft begeven oui dkar te onderhandelen over den aanvoer van katoenen manufacturen hueft bij dto toderitandrtaugen motdiijkbo den ondervendleii Na haar terugktxn hier te luide beeft zij daarvan aiuii de N O T luedetteeling gedaan u tevieaie de wtmRohen to déser zake van de Britste autoriteHen kenbaar gemaakt Naar aanleiding daarvan is TWEEDE KAMëB Vergaderli van Vrijdag 12 Jan Voorzitter de heer J H S rfiaper Voortge set worden de beraaifelaginsea ovar de HuuroonanlMlerwet l e beer De Savornln Lohnran replioeerde zoo ook de beer Hnoeck Henr keuuuuf die aanhouding van liet artikel bepleit t over liet auHndcraent De Geer op art 2 zal zijn baailiat Do heer arobanit v dL achtte aanneming van het amendeu ent MeudelH om do JO opelag te doen vervallen noodzakelUk om een redelijke buurpnjB door éh oohxaiOÊie te kunneu doen vaatetelleR De heer J a m n i n k replioeenïe üe heer Nolens rk Itf tegt n het toekennen van de 10 olsduurtetoedlagi aan dn verbuUrder i ia dan eerd r geneigd het au endemen b M GaHMB UstAetiDipn De beei De Geer o h julcbte de 10 opdac integendeel eer toe Deae bepaling zou ook volgene zijn moening aan de huuroommiaslee veel ukoelte bt pareo Hij hoHriJdt het amendement oiu ook dm huurpri t voor nienwe woningen door dA hutirooumitasie te doen vaettrieUen De beer D r 1 o h v 1 pleitte voor het amendementIfOhman Aan den nieuwbouw belfliiimeringen in den weg to leggen gaat De heer Van den Tetnpol ar acht het amendeaient de jeer en verbetering tegenover het regeerin 99voorslel Het onieinenmnt HeDdels zal evenzeer moeten aancenouMn wordfn ou een Julsten toeetand te adkeppm Men maakt hier Immera een wet voor de huurders en om onredelijke opdrijvtng te voorkometk Spr zal atanmien vow t wetanitwerp UU het er eAmairf ligt maar bad nog liever den ou l n toeetand beboudw De Minister van Justitie da ïwer O r t dupHoeeit n wa wel geneigd bet ameodement Goor over te nemen Het omeDdaoKnt Mendels de buur van Jan 1916 aki norm aan te nemen wordt daarop vrrworpeo met 2 $ 24 Htenimen Aangenomen werd luet 39 atemnwa het amendemmit Meadela betreffende de aohrapph3g van 4$s 10 Venrorpan wend het ameodnnept AnkeniMUD Nadat de heer IJ s e r w a a nieav af ift naardlgde voor Den Haag 11 wa be oidigd Mtaldc dn voorzitter voor eeoige wetaontwerpen Poudurtiag in de aUMlngen te bebandeteu Hiertoe werd barioten De voorzitter de de mede dat bet ont werpZolderaee ffpoedkj gnreed zal zijn en ti4db voor DiiiHdng en Donderdag dee avonda te vergaderen Ier betwad ling a de begroöüng voor Joatttie en Waterstaat De tiaer D u fl a d deelde mede zijn Intorpellatieaaiwragc in te tr tken in vertnirad met het antwtMird vaa den Mindstor vao Bukeoloiulaciie Zaken VtumfaCaliinVeBkainiip Ëde De beer Hugenholti S D A P i WestterBoltellingwerf etelde tde volgende vraag aan den minister sube zaken Is de mIaMar berel de het vluotalBHim WKHd te MhorseO totdat de Karaer deling van het vijfde begrooting voor 1917 ben gebad over deee nlster aa gcdaoliten te wlflael De Minlater van Bi nenlandBcfae Zaken aniwoonidie dafuop het vtriMide Het bet a reken van barafckens teneinde deze 0V€ff te brengen naar Nunapeet to reeds een aanvuig gemaakt Verdere afbraak van barakken zal v6ór bdmodeifaig van Ho rfdBtuk V niet éi plaats hebben 6EMENGDE BERICHTEN Moord of zelfnroordr Criaterenmorgen onwtreekit acht uur vond do heer Jan v Il te Oosterhout zijn vrouw dood te bed liggen Hei bleek dat rïjeen steak in het hart had De moord o zelfmoord moet piaala gehad hebben tuascben zeven en vM our daar de heer v U om uven uur bet huis verliet De jufltiUe atelt een onderzoek In DoediU uit zelfTerdediging Te Ijnmeroomipaaouum heeft de postbode H 8 te Nieuw Weerdhige uit zelfverdediging zeeren N aklaar zoodanig met ee mw Verwond dat deze daaraan is overleden De verslagene stond mguustig bekend S i aaogdidudeck Ken oi anardschc imAkclgaag Door de Militairen te Maastricht is onlangs iu den Si Pietersberg een mideraardsohe ng ontdekt die in verbinding stond met de gangen in den beigi van Lanaije op Bc acti gelried Het soliijnt dat he wai dawkkelwaar door dte gung to gepaaeeerd i enfge geode aoldaten hebbtn nu dkKMT oiidder van dynamiet die verUndSngsBBng doen lavalleu zoodat de paeaa g eol verbroken is hANDé BN TUINBOUW Uit het Wark van een Zuiverewuulent Slot VaA = éa i rschiUi idle werkzaamheden vermeiil in iN Verefag van den Bt zuivelc fBuleni vani Noond Holland wille y WO n ee paar dang i aanstippen eu veehouder vnoeg den owieuiMit bqe IfiJ he meest doeknactg zijn avondmelk op do boerderij zou kunnen behandelen da luau kon niet beechikken over voldoende koud watet om de melk af te koeten I en zQodiBntg geval komt nneermalen voor Hij ontving den raad de melk in oen ond epü laag bloot te stellen aan de koebng door de lucht en tengiëiv ge van de veidwiraing door ze te ploataen onder een afdajcje aangebracht op bet oosteli of nooraleilijk gedeelte van bel huto en z4X daiiig afgeelote dat er de frissobe lucht doorheen kon waaien terwijl de vllef geweerd wordeik Op t Bind van t Jaar do raad waa in Mei gegeven Vernam de consulent dat dez wij e van doen heel goed voldaan had Van een kaasmaker ontvmg dn cooisulent een fleseh Denia PerfeiA dat een middel beet ter vervanging van peter bij de kaaebereMing Het goedje wordt verkooht in ftesHobeo van pi m 980 gram nog geen kilo dns van een geel gekleutde waterige vloeristof De CmiBulent deed den Inhoud te Hoom oni zcicken waar bleek dat bei middd bestaat uit een ongeveer veertlenprocentige oplossing van kaiisaJiietcr geel ge kleurd mei een organiscèe kleurstof a zeer geringe hoeveelheden oboride sulfaat eu oalcliuQzout De prijs waéf toen Oot 15 von het salpeter In deft vorm van Dtela Perteot f6 57 per K Q dai was 6 maal den reedH zoohoogeo prijs In dllen tijd Vodgens gebruik aanwijzinr moet 15 grwn onbeduidende hoeveeUbeld zijnde n tiende deel van wat tneo pleegt te gebruiken om bat k amng y y ek los Ie baatrljdeti worden toegevoegd D Owsulent acht deze toovo ing zonder eenlge uitwerking Fabriekmatige Ka abereid rng In de laatste blai ijden bespreekt da coraeulent o m liet vt nabiu isel dat de kaa en boterbereiding zloh meer en meer van de boerderij naar de fabriek verplaatst enhij voorziet indien mvoorzlene ocu taaè heden niet remmend zulitn werk n dat de Nooird Hollaiktoobe kaaobereidiug voor verreweg het grootste deel een fabriekmatige zal worden Het gebrek aan arbeldakroditeQ dwingt ten eersie eu vooral in deze abaocnuue tijdsoiiisbandighedca den kaaaboer de melk naar k fabriek te brengen maar voorts virkeert de fabrlelUDatlge kaasbevwiding m e i tijdvak van verwordlog De ees voudige kaaaooakerijen vtridoen niet meer aan de behoeften van dezen tijd Fenige tlenteillen van jaren vormden ze in verband met den aard der NoordHoUandera eetl immisbaren schakel van den overgang von het boerdenjbedrljf waar men ailes zdf doei tot bet oooperatief doen verwerken der melk in een modem in periohte kaaa n boterfi rlek TM veeboudars willen nu ook de behandeling der avondmelk en de boterbereiding uit den room daarvan kwijt zija m overdoen aa de zoetlabriek DH ia e i goed versohi wel icegt h Verslag want bebalve la de ver bcnediea A i f poUient aan thans oog over loeiug stroomend norUMvwat F Ixwchikbaar to iaat do bc iandMing Oer avondutelfc m den wumen lijd van iiei jaar lükwljto veel te wtaincheu over terwijl dt bereidiag der boter uK kletue hoeveel hedtn room over vele boerderijtm ver deew in ongUAsUge oonditie veflteert zoowel nat 1 hoeveelbeidi als de hoedauiglieul betreit De Inaeudlngen 0 delanUi bouwleutoMMedUngeu in o laaute Jaren bewezra dat de boterbereadkng in A H met op een vo k eud peil staat ben zoetlabriek heefi een geiieel andere task lu vervullen daa oe primitievekaaemak rij Hei eysteon van alkoeting der avüudmelk In ëlwartdi eche vMen met behulp van stroomend oortonwater m een kelüer to geblettcu slecbte liJOelijk bruik baar te zi want de wellen brengen hetin vergelijkiug met eeu 10 taJ jaren goleden niet meer zoo ho V op Vele van iUe fabriekeu moeten overgjoau tot verbouwiog waarbij zij dMu een vlakken melkkoeier aanacbafteu wwrdoor hel nortonwater geperst wordt De afgeltoeld Rvoodmelk wordt don veelal lu den kaasbak welke tevens ato oprfkMubak dteust doet bewaard Het kiHut den oon0ul nt wenaobdijk voor dat er gestreefd wordt naar de op ricliting van ilinke zuivelfabrieken welke de lueik van mioetenH lOÜO koelen verwerken omdat deze met dezelfde kosten per koe beter kunnen ingericht en de icofiten der Htftdsbare deskundige leiding gemakkeli er gedragen kunnen worden Bij da kaaemakertjen van het oude type to de kaaonaker veelal de leidw van bet bedrijf terwijl eenigo veeboudera de functie van voorzitter van het Bestuur of dd rocteur boekhouder en kaaenwker vervullen Men to dus afhankelijk van de plaateetijk besclnkbare krachten eo de omstandBghedea zijn lu dit opzicht voor de versolaUeode fabrieken meer of minider gunstig De aJgemeeue toestand van de fabriek hangt daarmede nauw lamen Maar een kans en boterfabrlek ook al ijs dBe kledn stelt hoogere eoaohm aan de lekUng Daarm kout OU het Jongere geslacht opgegnoeid In bovdierijea waarde kaasmakerij reeds bad opgefiouden hi h 4 algemeen geen bdoiig telt In helpeen er mei da melk gebeurt rr te dus b wame geaabotHde leidingnoodlg en éeae Kan eeo girootere fabriek beter betalen De OMisiUeat getooftrdat de toekomst 1 aan de grootere fabrieken van het nieuwe type de moeiliJklMdea mn zethans zelfs tegen zaer booge koeten ge bouwd en iogerioht te krijgen zullen de beweging la die rhAling w wat ren men De oprit kting vau grootere fabrieken maakt de N H zulvelorganlsetie sterker het Is zeelr gelukkig dat da groote en kleinere iobrieken in één Bond vereeuigd zijn gebleven In dozen abnormaten tij to het voor ledteraen duidelijk van hoeveel wlang het to tot er thans een organisatie bestaat w€Ake voor de belangen br N H zuivelbereidors kan opkomen De ongewone tijd werkt de aansluiting in de hand Er zijn 9 faibneken tot den Bond toegetreden terwijl er 2 bedankteui h aaoial leden bedroeg 31 December 1915 72 terwUl er 122 lid kondm zijn dus 60 pCt Dcoe 72 verwerktekL 93 uulUoen K G meUc fjfn japr geleden was deze hoeveelheid bondacaelk rukn 73 millioen K G Door 11 fabrieken werd de ultbetalhig der meik naar g talba tngervoerd zoodat aan t einde van t jaar van de 122 fabrieken 92 de i ejk op gehalte betaalde Kijnde 75 pCt In deze to dus oedd vooruitgang te oonstatearen Hei totaal aantal kaae ubrieken welkeop 31 Dec hii werking waren bedroeg 135 C B ZemciMi Gries en Grint Deze afvalproducten van tarwe worden tfawQs ook ais Begeeringisveevoeder gedistribueerd In plaats van besti dei Am lijnkoeken en sameogcetelde koek knjgt men voor een deel gmoemda producten IHerQ ee tomen enkele veelioudeirB vooral in Frledand zloh niet lngen nen en hebban ztifs te kennen gegeven dat men doe artikelen niet zou ontvano n waartoe at a meende ook niet verpUcdit te zijn In andere deelen van het land waar tar wegries en zemeden ook m normalen tijd w l worden vervoedend wordt niet of Qidnder over de e beschikking geklaagd Van deskundige z den wordt echter getraoht bet vooroordeel veehouders weg te nemen eu hen te doen inzien dat men ia die afvalproducten gegqatijaa inferieure of waardelooze stoffen beèoeft tCf zien De beer Menlag ZulvetoMwulent In Friesland heeft in het Fr W aangetoimd dot de voedingswaarde van 15 K G tarwezemelen voor bet voederen van melkvee dCEzelfde waarde hebb i als lOK G tarwe Zemelen heeft blJ voedering aan rundvee een gunstige wea cing op de melkproduotie terwijl ook de ooter er weeker door wordt lels woi bij de knollenvoeidering van veel betlai lei Aan rundvee dai mm wenscld te mesten geve men om te bednnen 5 K G par Alt namr tam bedesike wel dat een gpoote boeveeUuid zemelien vleesob van mAnder kwaUtelt doet aanzetten Aon mrkws geve men beslist i et meer dan 1 KG per 100 K G kivendgewiohi anders worden vtoeadb en vet weet en onaangenaam van anMdc Veel paardenboudera meenen hun dferen goed te doen door bun een slobbor zemelen te geven A eeohelden van do wensohelijkbeid om steeds oog voer te ge en dus ook zemelen alhoewel men dese tagen het verstuiven iets kon bevochügen to het vervoeren van grootere hoeveelbeden zemeHen aan paaiden igewensc t ze krUgen wtA eaa welgedaan uiterlijk maair de kradit raakt r uit en ze zweelen lldit De vediouders zouden duU vnkeerd bandblflos indien zij in desm tijd van voedoaubaanMbte genoemde artikelen onvoorwaardriljk gingen afwijzen lutcffendeel vak het in de Be eering te w l dat zij op deze wike aan hun bcfioefte traobt tegemoet te komen Voor de maand Januari toob ié lÖOOO ton ma tarwe en gerst minder te dlstribueeren dan voor de inund Deoember Die afvaèproduoten kunnen dus hoogst welkom zijn letfi anders to het of men met d Bi prlJM aoooord kan gaan De prijs door de Hegoeiilsff voor de afvBtpnditk ten gevrawd is tot dien van tarwe nlet In Verhoodav der voederwaardeir mmnr la bat aakled der eersOe Daortefpaoi meat m t recfat woi dea opgekomen C B MOPE EN HYQIgNE VI uff Isa Vde kwalen i het gevolg van de groote fout die üi onze eeuw van baast en vliegen ztK velen begaan nametjjk te baascig en Dtt to i et aoo onsciiuldig als men denkt Zelfs onder d met at gunstige voorwaarden de beste tamten kan het snelJe kauwen bet voedsel niet bdKtorliJk fi maken verdeeten en zich met het speélcsel vermengen Kloioen de slecht gekauwde soHdo brokken iak de maag dim zullen zy daar veel kwaad stidhten eti zii die Jaren lang lijdende zijn weten niet dot dat dit Kout door het sne41e eten ea boe gemakicelijk zij zouden te geneaen zijn Voeds brokken die nirt goed gekauwd zijn prikkelen den maagwand n verhiudei n de gerefpilde sfHjavertering UIJ die baaBUg eet eet ook ie veel en dit to ook een nadeelig gevolg vaa Omdat bij zijn voedsel niet goed verteert beeft hlJ meer voedsel noodlg dan ouder gewone OKWtaudlgbeden de maaff zet uit ontlast zloh aiei beboorlijk sdieédt w nig moagiaap af wordt Inadiat en het g eeto Uchawn lijdt door gebrek aan voedsei aame Leer uw kinderen kabn te eten goed to kauwen ntot te drinken na eiken beet Ga ze zelf hierin vooTf laat u olet Moren terwijl ge eet zet alle zaken en muizenneaten gedurea de maaltijden van u af en ge zult gem nAagiüaofaten hebben Het ultsterveil d r blonden Ato standoardKype der etdUe Lnffelaohe vrouw denkt men zitdii ftkijd een hooge gestalte met goudblood haar m kodblauwe oogen J ohtar is de tijd niet var meer dat me deze echte Angetoakeers mei eeni otaomtje Ml moeien zoeken Immers volgois de aü tleken van de Kngelsohe Antbropologlsebe Vt reenjging neemt het aantal vertegenwoordigera van dit blonde ras voortdurend al Alleen op liei fdstteland treft men nog enkele zuivere typen aan In de steden is in een periode van 000 geen eeuw het aantal blouden dot ziob vroeger tot de brunetteu verbieAd ato A 5 nu aatunetkelUk vermlndeird Te Glasgow to de verhow ig mi alai 1 4 Manchester als 1 5 Loiuton als 1 7 Alleen in stadegedeeUeu du meergegoeden treft nwn nog wel deze goudbioude mensoben aan terwi l in de arbeodei en indufltriecenin dit type haasi niet meer voorkomt Uit de stalistiekcu blijkt verder dat da blonden op het platteland lang lenren en ve l kinderen hebben Wonen zij eobter in de steden dan worden zij spoedig ziek Iiikd OOTil B Daar een lÜcdOttm vooral door druk ontstaat moei men begdnoieu met Am druk op to boffen Bi bei aaoiweoden van likdooniBibkMen moM men vxMtatCih tig zijn de omliggende huid niet te pen eeelen of in te meren doch alleea den Hiidoam Men neme Ota atukge oarton waarin eeu kledu gat om atoohts den Ukdoom door Ie laienu Op deze wijze raakt men de huid a et met medicamenten Als goede ndddejeu beveelt T Gezondheid aan CoUoAum met ridnosoUe C odiumi etoeticum 12 5 gram Sor UcyJzuur 15 ffroca Im ïohe benuepex tract O 5 gram niermede den likdoorn penseeden of Venitiaaiiacfie terpentijn 1 grau Saltoylniur 12 g am CoAodbuu 30 gr hiermede den likdoorn penseeleo ♦ of Witte praedpitaol 2 gravn Zbkoxyd 2 grant Heelzalf 20 glrara vm weinig van die mlf op deni Ukdoinn Hoe een m oeder haar zoonii moet op vo ed ik Een moeder ze4d mij mos Ik vergeet bij het opvoedm van mijnjtmgiens nooit dat zij op een goeden dag met een andere vrouw zullen leven en daarom tracht ik het zooveel jk tan het voor deze toekomstige vrouw aoo geUMkkeltJk mogefi te maken Als deze Uohtenrv e ridderlijke zonen dan in hun genecwheid Jegens hun moeder toonen hoe zij zich jegens bei vrouwelige geglad u Ien gedragen dan zul ien o A de meiaiies dto MJ tot vrouw neaocai zeer gdukÜCi aijp De juiste wijze om een jongen voor den huwelljkastaai op te voed Is mei hMn op te passen maar hem te toeren dat hy jAdiztit oppast waardoor ook zijd moeder niet noodig heeft harde en onplezierige bestraffinfen te doea Ik zag een IlaCdenrtrile moeder naar ds pomp gawi en twee groote kanneu mat water pompen voor haar sterken zooo van veertien jaar Toen ik haar vroeg waarom clj dit deed antwoordde ze O dat ptwupen to zoo n hard wefk n bij vindt het zoo naar Toen docht ik au de toekomst en vroeg mij af wto aal voor bem tien jaar later die nw iU kedingen doen Een goad opgevoede Jongen van dieiï leeftijd moet zi moe niet toestaan een zware last in zijn teg nro Rdlghefd te beuren noch een ongemokkeUjfce taak te verrkfiten die hij van haar zou kunnen overnenien De onbaateuohtigiield van een moader to dlkwljhi de grootste lout tlla bwlt daarom moet zlJ wel bedteken éHt zij nlei alleen de nadeeHge g vo ait iMlt v n zal ondervinden taufien hair zelfzuchtig opgroelt BTADSNIBUWS QOVDJl 18 Jamari 1917 Nad Vsr4 glBg ra KaaakaMktonn Vervol VeraiAHfiig van 13 Jaa 1917 Dt iMsr D Ootts Tiadt balMUltMt tan de droulaire op z n zaobtst geneiflou oiid evredi d Ato wij on vtda spr bU de oefMÜtogcu ueerltggon zal de indruk zgn dot wij vroeger wel wat to hard vau stapel ztjü geloopen Waarom wordt de lodroglng niet algesohreveu aan bK ihd vau liet joarl Waarom moet liet consent nog wordeu betaakl ato wg tot ut oer georwoDgen wonteoy l 2 ittiuwnto V d r verlangde flpr te weten wie jie geadiiderdB dame to die de Kaasvereeniging iu ikaar cMobt beeft i r geloolt dM die maxdit zlifab sohuii houdt m ziob met bloot te atetlen aan de olgemeeae veroBtwowdliging D vastgesteklie f 2 voor geooutroleeq de kaa wordt bilbetaahl door Duitsoh la verklaarde da heer Van h ij k op een vraag De KaoAbaadel Mij beeft niet meegewaii aan de toistandknning van deze prjjsregeUng Ook zij heeft een boogaren prlja bedMgen Maar zij kan niet voUlOCTMto Invioedi lutoeienen De heer Poippelbouer wilde dem leveringstermijn voor de k Honit n verleugen HIJ vhuk ook de ubaUogebereke nlng te laag De voorzitter vtadl dit hMtste niet aHhmis niet voor Gouache kaas Mogeli voor hdanaiier Mtseohlen wozdi dit m de loekogust wel anders omdat dB prijzen van de verpskkingis artikt en stijgen Men loopt ook gevaar dot d prijzen der oonsenteu veïlioogd worden Ato zulk een prijeverhoogUig ploatef beeft moet de kaasprijs w gelijko mate rijzen De heer Ueljl mükte op dat de Xaosvereeniglog de regeünis met ootwor pen heeft 6Ij heeft de voorwaarden aangenomen onder aekeren dwang Het heeft nog moeite genoeg gekost om den toeslag van 1 2 50 te krijgen op d gekochte voorraden Immers de loden zijn al in October gewaarBchuwd bpr ontraaddt sleiik zich be verzotten tegen de iregelhig Wat het vrij consent betreft de koKcn van den boeauig moetoi geao Worden In de ibreogat van de consffltleu Komt hei consent vrij dan vervalt de toeslag De 2 disconto Is ook gevraogd door de koopere Maar bet oontraot mei de Dultsobe heeren to voorlooplg en bet nieuwe definitieve oontract zat Vflttuioedelijk in ii iruari wordeu vastgesteld Daarbij kan met de weosoben van de handelaren reke ng worden geliouden Maar wedgM u af te len eren ontraadde spr ton sterkste De heer van Zwet wees erop dat de Kaa vereeulglag en winst maakte van 1 2 OOO 000 Daarvan kan een goede som beeteoid worden voor de kaashandlelaren Hl don kan het vrij oonsent er ook nog wel af Wie to ten stoite voor al die xegedingcn verantwoordelijk 1 Ieder lichaam schidft de verantwoording op een ander Het go VKb niet aan ztob ailes te laten wefgenrallcn Spr bad veel liever dat de buUenlandnobe heeren maar bij hemt in t pakhuto kwauKU de heele boel iapakten en kem een dieque daarvoor gaaZ MJf bet nv Mt heeft men sg nl oirer te zeggbn De heer R i o t d ij k was het met de vorige prekers eens dot de vergoeding te gering is Spr to overiuigd von den gioeden wU van de iCaasvereenigiog maar sla hij zijn rekening opu akX Ul t dat hU leveren moet mei 10 verU en dan is de vraag gereohivaardigid hoe toont de Kaaavereeuoglng ooa baar goeden wllV Spr vreest dat ais naar Doltacfiland uitgevoerd wordt met vrij oonsent dit voor tngeland niet goed geweigerd kan worden De vergoeding von verlies door de Kaasvereenlglug zou In elk genral veel grooler kmm n zun Dit geld wordt besteed aan de melkboeren Dto moeten vet worden van het gefd van de handelaren ApptotW Iielitelijk zouden de handetoren m bUto moeten weigeren te lovereni Perrsooul to spr ar voor Maar om dit door te aettM to er to weinig harmonie üi de vereenlglng n daarom zou apr bet niet aandurven Doanan dteeloot spr maar met te zeggen vodruk beul doe Je werkl De beer Haijl ontwoonldo datbetbfrtlg saldo van de Kaasvereeniglngi ook ld een beetemmingi heeft die voorgMchreven is van hoogerhand Spr wU wel een poging doen maar hij weet vooruit wvl dat het geen resultaten zal geVen hoogere belangen zutton onS doen buigen Bpi spr In eUt geval zal spr toob een k as wogen maar hij herbaalde oog eens zijn waarschuwing niet te welffeiw Men beeft m dit geval ook vooralen en apr veirzekerde dot zulke maatregelen fenomeu waren dat men een welgénog lUer botreurra zou In veiMod met de opraerkfaig van d a heer Van Zwet ontfereat de bspaUng van prkna kwaüteit zei apr dat d KaaabaitdelMy toch niet zoo pijnlijk nauwkeurig zou zijn Be heer Van Eyk zei dbt de kenring zal ziJn als het vorige Jaar spr zal wel doen blijken dat hij een eollega van de beeren to en heel loyaal zlm Maar men lum niet von hem vergen dat h zloh oJIflB in de handen toat duwen Hij heeft zi pAU t tegieniover de D H H Xn cfk geval blijft bet beroep i ku bij de arhltrageoonanisBle dl uit hoogstaande firma s zal be lB a Maandag ai a wordt met de keorbigbaKonnen en spr boopt Ib 3 weken klaar t sljn Men befmeft voor de verpalütiog niet te zorgen De kaas kan ook los ge Untad worden dan to geiyk bet bezwaar van ds dor kratten oppibovea Bpr ontkost evenals ds vooodtter da daarop verUes geleden wofdL Men heeft bi dan taaiaten ijil zooveel over wUesgeaproken dai het i e resumeereud geloofl de voorzltttfr niet dat de ezporlaimibi bet algemeed belang slab mogen verzetten Awr tojr ra t levarsn hetgeen RMontraote to dDor hel L E B met ds Duitsdie ytebhiatle evenmin als mat de EDaatocbe oooifibutiek Het to wel e n bard gelach en deonbiUiJkheid ligt er dU op Maar tenslotts rest nog ander protest te aaovaardcu wat wordt opgeleyl Men beeft toob ook nt in óm tonde bet oel vêa recht en faiT li hsld Nu heeft aiim hier het govol de4 de kaost andeAuen wmdui gedwongen bun waren tegen varUes af t staaft ia hei algemeen baiang Dook chi sehCvon worden gerequlreerd dcxw da regeerlng gebeurt ook in bet algemeen belang wat haar niet belet e u prijs aan du r ders toe te k Qnen die zesmaal hooger to iton in normale tijden Fn nu gaat bet toch nl aan om door het leveren van haar aan DultscAiland den kaosbaodalaren verUee te berokkeueu om in ruil voor de kaas de roectora aan DuÜoobe kolen to helpen AangenODKn word een oi IJven ts richten aan de Kaasvereenigingi om baar te verzoeken de volgende wijzigingen te brengen n circulaire No 19 lo De tena n waarin de exportMirs opgave moeten dóen van hetgeen zg wUlen tonighouden voor neutrale tanden te verlengen die t mijn fndigde n 1 heden Zaieviigi 2o Tot hei dom van waaf van de voorraden welke men wonódit to reéarveeren voor de ktdoolën den termini te verlengen bot 5 maanden So De prijs van de voorrad i wetkevoor DuitsoMaod zijn bestemd na Januari mei f 1 per 50 K G maandelijks teverboogeo om de bedroging te vergoeden Ken eventueels verhooglng van het consent gedurende de aflevering van vrljr en geblokkeerde voorraden in geen geval te vorhalen Oj die voorraden De heer Schilt zei toe met den meest mogeli ïen drang te zullen aamdrbgen op vrij oonsedt maar spr raadde niet aan te behoeven een verbooging krljg n op den toeslag van do ge d keerde voorraden Men loopt den gevaar dtit tegenwoordigen toeelog van f 2 50 nog t verliezen Spr voelt wel voor het vrij oonsent en bij gelooft ook wel dai dit er af kan Friesland zou graag uit de kofll van dei Eaasvereenigiing willen trekken en daarom moeten wij zei spr zorgen dot we er ook wat van krljg i andera to ze leeg De voorzitter geloofde niet dai een aanvraag om verhooging van toMag voor geblokkeerde voorraden beantwoord zou worden met nu krijgen jullie i oluut iijeto De beer Schilt vindt tn de Konaalsbraoi ten slotte alles mogMlJk Dot toert de ondervinding web Bestolen werd dat de heeren v Zwet en Debrei zich met enkele andere heeren zouden asrimuleeren om aezamenii de motie aan de Rijkeoomrotorie van Toedcbt te gaan overhandigen Na nog ikel bespreklngeni werd de vergadering geoloten Zie verder Stadsnieuws 2 Blad PREDIKBEURTEN ZONDAG 14 JANUARI OOUDA RwnoHslraHataoha K rk 10VïU T m Da H T ASSENDELFT M JawiskM 1T5 u tm T i J E BIJL 2 a D m Gïeen dienst 6 n n m Dt H OANNEÖIETEU H Avondmaal KmpIi Pwwatraal 10 a v m 08 J G DEUR a n ii m Da J W BERKELBACH T D SPRENKEL LutliM ah Kark 10 n v m Da Th SCHARTEN BOSKOOP Ramowatrantaoh Kwk 10 n v m Da W J LENTE Pred te Leiden mi Hww Korh 10 u v m Da DRIJVER nit Nftarden 2Vi a n m Da HAITSEMA uit Hoogmade MOORDRECHT Bsda Hsrv Kaplia 10 n v m Den heerT J DE VRIES Oandidaat te Leiden STOLWUK Had Hai v Karfca 10 n v m Ds F A PRANCE Evaagdllaatlaflabouw Goawweg 9 n v m en 6 o n m D C BONTHOORN te Dordrecht HAASTHECHTV Urn Hw K rkyw 10 n v m D E v d BROEK Oaea opKuf ontvugen Aan Mmi wordt kmalt gomvM dkl tot ilHwAm i der rmu ovar fSte gelMenlield ui bcttaan In li t gewoon lokaal dar Bank op DINSDAOle WOENSDaO 17 DONDERDAO 18 mVRDDAO t JANUARI m7 talkou dn avondt van 8 lot ar Alle houden van Nute SpaafbankboeMct worden opieroepoi on op een duer avonden de rente te doen biidirQven daar nateUgbeM In deie bQ ierufnaf van gelden tot ver agiag loa kannm Mden Ooitda Jannari 1917 426 30 HET BESTUUR Wil man gosda kwaliteit an vakkundiga badianlng beitel dan Uw 430 M RUND eo VARKENSVLEESCH b J Ph VAN LEEUWEN K ta i slraMit SS u Talorf HCOCM baginl de aflewering wan 4M30 V Anistel Bockbier M M BELONJE Ji Agent Beieniah Kalxeiwlrnat 83 iarbiHtuwariJ DE AMSTEL Tcila 148 aOUDA lijn da tmtn ven veel Icveniiuit en t ven8vreu d Een getonde ileap ioode werit luM frooie werkkracht vju eld eq veerkrtclit vaa tijn d keaiukenea van 4 B tODd lenuwaleliel Gclukki wte xulk con fenond senuw ciiel heeft in dnea l d wMrln Bulke groolc eiichen aan da acnuwen C t ld worden Maar laat niamind llckl siani of sor e ooa daarover denken want ook da aterliUe aenuweo noaten woidea voed en verpleegd SangatnOM U hst eavoudlle natuurailddel det de seonwkraclii oadetboudl ca vertlerkt Prof Dr NeMOr Qiarbonnler aeM van d Benlulnoaa Ik aarwl eiet te verklaren dat de Sangulsoae bel beMa middel ia ia Ik ken tot beatrildin van ds eeureathenie senuwswsklc en al haar Cevol en Wat aan swakkc aenuwen de kreelu hergeeft ia van self ook in staat om tlerlw sanuwen op kracht te houden WIU gtf tarka sanuwen kr gae probeer de Sangulnoae En wilt gij een krachtig nnuwgèsM behouden neem geregeld eiken dag iiun lepel Sangulnoae gl suit er U wil bij bevindtn Prl a par fl 11 50 6 fl fS 12 fl f IS WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Den Haag de Rlemeiiimet 2c 4 Te erkrilgea bl de meeste Apotheken en goede Droglatee 80 431 Te Oouds bg ANTON COOPS Wiiditraat Te Schoonhoven bij A N v ZESSEN J C SIBBES HOOGSTEAAT T ttEL 433 i Gtrootc keiUM Wit en Jaeger Ondergoederen VRAAGT ZICHTZENDING 44530 Modevaksciiool voor Gouds en omliggeade plaatsen Aaifaalotap kl da varaaalflBc voor Moda vakackelea Ie OnTeBkate Ooedgekenrd b j Kon Baal 26 Aug U No 46 Opleiding tot Ooatumière Ooupeus en LeernrwB M HHhM INT HiH HMk II lern mxt m IWKBm Plaatiing van learbngen Diatdag eo Donderdag aan de 8ohoot 0oiiwe 100 DIr Damee v HEVZELENDOOiW NAPALE BANKVEREENIGINB kapitaal en Beserven f 5 500 000 Kantoor OOUDA Firma HoMman S Co Hand laor iliel a RekeningMtoHranl en BepasHo Cffeoton en oeupona ineasaeeringen op Binnen en BMitanInnd Vreemd Beid Adminialratte wan Veiwragana 1 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon