Goudsche Courant, maandag 15 januari 1917

No 13202 55e Jaargang dan woidm dw d baldter of den 34atea l ebruart ia bet baalt la van aÜQ IjeateUuMi art IS Me Jld en dat het gemeeBtebeauiur dIenariMen m $ aal kiiaoen voldo isi aan bet bepaalde ia art Xi Toezuullng ven bewdteédsn aan d l ravliickMK BroodDOffisnÉMtOb la den aanvaug van de daafopvofgeailf week 4He van 36 ibruarll lot Maart leal de bakker zijp u4 lka r kUMU a scndvn aan dungeoe die daarop tot uit Oi rli K van de bestelMticsn ut vemwld art 15 en zal de Provlooiale BroodeoramlMèe kunnen vol toea aan iMtffeen bi het at van art U tste lid aat voorgeealuweiK He h Bt den o adeig iHm l t eu d B voor dat vor iM Waa udu tenafjum alle M nilm zijn geatekl dat verwaoM kan worden dtt d bakkflr op 5 Maart atdua ka bet boalt l t vut de bewtelllng door b m In getolge i voorgaande aHoea veraondeu M 4 veraDhuivliic van één wiwk zal ook daaa opvolg ud periode kunuen verloopen De bakkers lt v f ii duwbidere we 4 do boiw In welke a j In de ooiaiddellijk vooralMMuidk week oatrliMini Zij zullen voor de aidua verautwMrde boeveelhekl aAgetwerd brood wnovweiiAoBstlge hoeveelhetd ideuwe grewMof e van r i na drie weken tJtflt Bkf t lanre Da aibiater van laodlHMiw nUvarbaU en handel Imii ii paald 10 de liot etm al ï roggt of UR o al Ife ter liewifaikkinf kan wordnt Hatai wordl po laar viMgaaleU i p l f H L per poraoon ouder itis l au io du loonbaUMi aaowit ras rMBa ai tan Ufw tno aoortaoAi ia iJ utotalw f im tn i ni l I Mn circulaire aau d burcHMaataca Iw lu vorepbedoakie baoMkktiia gaetelOt lio vet4bekI u 1 HU p Jaar kouil oagevMr overeen met een broodraiMKen vKi 2 K 1 per week Waar bil de iMiMUnctredIng vao de broodMalrlbulii r eüii ogan eer de helft van dit eugaljaar Ml i n verloo xa niilen deritMve eeu Urw tn roagnvarbouwer aan wieii vooi heia en aijn genlu larva M rogge werd geM ÏmM noetea r don in het liesit Ie liJn van H l growblol per Hd van dal gélln lael welke iKMWu dlietd dat geaio in trigen broodltehoefte kan vooralen tot Hg ranlfoen ala den Nederiautera UH aaa kan wottlHi WaaMMo de b lrötk een broo iiaarl Ie otarangen dan W aan een daarloe etrekkend vtwaoek i kuHten worikv voldruw uiu ytnvtuu voor Ika aan beu of aan eo der leden n ita g ia uH ir feikon kaart abmof y H L rogge of tarwe inj vert u bett vin dtoae ffel nfaetd gebruik raaki da baataand vooraoMttoB In oege Ie wlirigan M sn db Inwtr kiogtredti vwt da liog niet aliem het ge luaar ook het webrood geoorloofd a I l f IMI ia 100 Vrouw UaJikow kalklo Maar men kan loob niet met Uod e wie IrouwfA f liat egt u im uianr aoo nlt in d lauiile Ik zii er nvt itmm In ala JeuMd builen de IwuUle trouwt Ale u bl VoorbeeM Kart Uelaow knt broer van mUn aobooawaa UotMed en dta vrouw au Ik dank J I IHa heefi bli uil Uwil aabaaM kTau varwaariooal ij liioi buWioudn Dal w geen oehie roufolbotiaiiM hg dig koiM oo lel in bet geheel niet VOO En at dat andere ook niet t n kijk eeia manf u Angueta itr i die er goeid aa geJMU Pambke ie unnni r Ulo bad bmr 4edaao ala i u ienaad uil de fMaiUa getrouwd wM looala llailauie Dan waa mi nu goed al Dat Ml 11 dokmjkaak baal nailg tjaar uw dodiMt UtriaMwlMail geen kloderfiik Netn dal hdaa iMt Ziet ga DM k M ar ook v ZU M een airienn awt aiimm lnuw h M aoon oude aoaa nlel aan tan da kaaïïw welke nidi eind hoialerd en boadtld iaren allijd WMT m elkaar bmA var gen bAbw I nok wat die doktara wUan tneb alt f Vraiiw B a a vAni a taaalia W J STOKVIS KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN ARNHEM FILIAAL KEIZERSGRACHT AjO JZ BIJ DE LEIDSCHE STRAAT AMSTERDAM FILIAAL HEERENGRACHT 9 DEN HAAG Buiten de Stadspoorten Naar het Ihiltsok van CIjAJRA WBBIO BwaAt door I P WEÖSBLINK VAN aoeeUU mat utorlMtle vsads wbrijiatar JNadnik Terbodta TC Nooit nooit zon ik vsiii h i zip weggegaaal Wb gij ook zegt en wat er ook feveeet looge zijn neen nu juist niut Dat wae we r de ou lei etgen innige Auguele maitr diaarna weende zij ajeeea bochrogen vrouw Maar dat bij een uul r het hof maakt wwn dM laat Ik mt niet welgevaUoDf Dat doet hij mi ftWi tt Ik h€i imj iotii iKwH bekjaagdi Neen God weet dMt had zi nieti fjeM Kikt zs do moeder bai dochter ia bet 0 AuguBle moest al veel verkropt h ben a bet was lang tiet zoo uit g omen zooaW sij het ziob altf bruid georoooil had en zooaW zij het zioh op b ar trouvdzg Iwi vwi ea eidl Zij had nieta beboweo te rertWlen baar gedobt Mii6 het £ n wat denkt g dat t toen beeft K Baii l Bij heelt getaeben n lachend be bn gtoegid Nu wat zou dat Io koortmchtnge opwindlncr herhaalde Auga te Moeder bij heeA mij ultgeiaohenr Die PaBchke zoo a dlendellDgl Johann RL Crottfried hadkkm groot ge jk God k dbt ztj heui het geiA vom niet bad lieven Auguete owole gw au I A f taru h wal l £ dokier aan r1 Hal andamir Mekaar dal on I aü ahraiaad Datfsa tmm att mét eer vrkaMhUk ü 1m a Ew aMld aiad awaMiA tlnr Adverteert io dit Blad Kr Eenvertronwdadres E voor het maliën en itoBé cuH S van MEUBELEN U b N HE88IIIG Peperstraat 24 Gouda Billfike pr cen prims matariul Repustie ua all mm balen I ÊkËËJ mm Goudsohe Wagenstraat hoek Aohterklooster miCdl 5 Jonkerfransstpaat 128 bij de Goudsohe Singel ROTTERDJIM GEDURENDE 14 DAGEN Singer Dit ééne woord zegt alles wantteer er sprake is ran ITadmaclÜBes want SINGER Naaimachines zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich r ed8 meer dan n halve eeuw Toor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SQTGEB NAAIMACHINES kunt U kragen in al onze winkels HEMEN AANDIT WUITHANGBOEDKANEENNEN 8INGËR Maatschappij Depots alom GOUDA Kleiweg 5 Groote Balans Opruiming ü H OEILERK m Vitrage Rol en Wollen GORDUNEN Reuzeiuorteeriiig Tapis Beige Axminsteren Koehaar KARPETTEN Nieuwite patronen Vloerzeilen Linoleums en Inlaids VAN ALLE SOORTEN Wollen Gestikte Dekens V P0 t ook niet ons opoclaal arool MEUBEL en BEDDENMAGAZIJN 280 436 Blauwe druiven Mandarijnen Sinaasappelen Citroenen Tafelperen en Tafelappelen Aanbevelend waarbij eeni asiiit vuil gewordea 24 I BACGERBLOKJES Lange Tiendeweg 27 OOUDA Telef 313 Prijs f 2 10 per fOO K G Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant iBMla iMMsea i Oeu dTeriealKi kostei sImUs kt tMnltkeltllig 1 6 regeli f 0 26 voor dke regd meer 6 oent Qpgaat aittlnitend aan hetBoreaa K 1f JOIIKEII EN ZONEN InBpandstoflen nAgentuiHin Kan4oaf i JAAGPAO 25 Telephoon 4 43 Bostolkantowi Fa D d VMI VREUmaaEII Wydslraat 20 437 m WÊmÊmmmmmmÊÊimmÊmimmmmmmimmÊmmmmÊiiÊÊÊiÊÊÊimmmm bettlMl DnAknü A BMNKVAN Jt ZOON Gm4i Alaandag 15 Januari im t wmm mmm VERSCHIJNT DAGELIJKS aL BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN t 4 ritftls IJS Ik n l Mr 21 Op k vtM rp wM éaUM twiH kwtrtul r I 75 per week U ceol overat Mr de besorgim p hMDcr leMhiMk Pniwo per po 1 per kwenul i 1 50 mei Zoiid ibUd I 2 i aii rrenco Abonoementeii orden dMel k Mii iuiilieii Ma oiu barna Uaikt 31 Goud M onic jtcnleo den boekhandel en de poitkenioren nJDNS AOVtATBNTIlN IlSWsfcplIi di ttMp I If f Go d om reken belioof wU i de b gkrin 15 rc eU 0 55 elke refel meer f O 10 B j drie ehMtMavoliende pU UmJen ie n twee berekend Vm buiicn Ooude n den beiorgkriB 1 5 re uTo ft M at wp jUMf a rhaur I S n f A2 $ etta f el w i MaalaaM grootl 10 leftle Sw üiuHMan S fWH r O JO elke Uitgevers ü jiilNipiAN A ZOON Éeconomi toestand M j j rt tot de nwnnmg dat w ztjn tot hm geven van mi Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Sen andere duikboo deet uitmakende van Aa Oostenruksch Hongaarsche marine is ook In Italiaansch bezit kennis Eat l nd brengt thans in staat z jn tot h t geven doodsteek Maar daartoe fnoet het ot en blik worden gebruikt 5 tot 6 maanden staan ons tot beschikking Dan itaan Engeland weder nieuwe bronnen veef z jn graanverztHging ten dienste Iedere dag dien wU ongebruikt laten is een verlies ook omdat de Engelscbe afweermiddeeten lederen dag volmaftkster worden Zal het ons hier gaan als met de Zeppelins Mefan wij goepaard bltjven voor alle weifelende p riitiek vaij onze verantwoordelijke penoonl4Jkheden i voor alle halfbeden Moge hun vaste wil tot de overwinning wordeir gieren en de kracht u t een sterk anel baaluit opdat wiJ niet weder aan het oogenbUk weigeren wat geen eeuwigheid ons wederbrengt wy staan m een rtoodlotatand van Duitschland in een groote stonde moga ij geen klein geslacht treffen 1 nautralleoenii Uacaamerhaiid aag asan het bedrijf oitbraiden Teen de haar Ifimr als directeur optrad was de omzet twee millioen guldep per jaar Thans ia het bedrag gestegen tot bijna tien millioen I BU De Handelskamer syn aangeslotm 225 codperatieve vereenigingen die op bun beurt een ledenaantal van 130000 huisge zinnen hebben Het bedrijf dar grootbande laarsvcraaniging ia in den loop der jaren dan ook sterk aitgebreid Nog Onlangs 2 Deeembet 1910 werd bij bet nieuwe gebouw aan dra Ruigeplaatsweg een nieuwe vleugel geopend In dit uitgebreide complex bevinden zich de kantoren de opslagplaatsen de koffiebranderij de paklümers enz Het IS een distributic bedriJf in het klein een centrale waar alle goederen die de coöperatieve winkela noodig hebben te samen komen gereedgemaakt en gedistribueerd worden Men mag dus w l verwachten dat de nieuwe directeur de noodlge ervaring beeft opgedaan voor de omvangrijke taak die hem wacht zegt de Tid Bij de opening van het nieuwe grihKiw der Handelskamer beeft ook de rageering biyk g even van baar bolangstelling Hrt Is niet onmogelijk dat toen de aandacht dor regearing op den heer Mirrer is gevaatigd ONS OVBaiZICHT BUimNLANDSCH NIEUWS DENEMARKEN De beide Huizen van den yksdag ztjn tegen morgen voor een gemeenschappelijke vergadering b eengeroepen In een geheime zitting welke in politieke kringen met groote belangstelling wordt tegemoet gezien zal de minister van Buitenlandsche Zaken mededeelingen doen omtrent den tegenwoordigen internationalen toestand met name van haiHJels en politieke betrekkingen Waar de Donau en de Sereth iuuneaTloeten en buiten da uiterste punt van de DobroeduJa hgt Vadeni aan den spoorwec van Braila naar Galatz £ t Vadeni ii nu door de Centralen veroTerd naar een WdWbencht van gisteren meldt Het lift nusiehien 6 K M van Galatz de sterke Roemeenache vesting die nu reeds van het vuur der kanonnrai te l den heeft Pe Bulgaren bombardeerden militaire urichtingen het station raakte m brand en vloog in de lucht Bulgaarsche vliegers wierpen eveneens bommen op de haven van St Georges en een vliegstation in de nab heid Oemeoffd Oorlofinieaws De opmarsch gaat niet vlug wat geweten moet worden aan het moerassig gebied Griekenland en België Havos w st er nog eens op dat de Duitsche nota Gndientand tegen BelflN tracht uit te spelen Duitschland had zich editer Jegens België verbonden diens onzijdigheid te waarborgen terw l Frankrijk Engeland en Rusland jegens Griekenland het recht hebbw van interventie Het land staat onder de bebcherming der dne magendKe door bet verdrag van Londm van 6 i 1827 het protocol van 3 Februari U80 en de overeenkomst van 7 Mei 183S Het verdrag van Londen van 13 Jtfli 1803 plaatot m art 3 pnna Willem van Denemarken op den troon en waarborgt Griekenland als ten monarchale onafhanke Ujke en constitutioneele staat De verdragen voorzien formeel n een militair optzedi der drie mogenheden op Grlekscben bodem Het Saloniki leger is gezonden om het Griekenland mogelijk te maken z n verdrag van 1913 met Servië na te komen Daar Servië die by dat verdrag bepaalde 1 0 000 man niet beschikbaar kon stellen zonden da geallieerden troepen naar Servië om die te vervangen Die troepen werden gezonden op verzoek van Venizelos die steunde op de meerderheid in het Grieksche parlement Verscherping van dfenporlog De KreuzzeitUBg schrijft in een hoofdartikel oa Verschaft ons de vrede niet een sterkere positie tegen Engeland en de m eiykheid tot een voldoende vlootpolltiek dan staan wij voor de komende tientalleh van jaren onder bet Damocleszwaard van een tweeden oorlog met Engeland d nogmaals alles vernietigt wat wy intuasehen op zee weder zouden hebben opgebouwd En onder dezen druk zullen w de gehoorzame dienaars zyn van de wil van Engeland en zyn bondgenooten Derhalve zÜ de leuze Thans of nooitl Wij zün in een gelegenheid geplaatst die wellicht nooit zal wederkeeren Wij verdienden slaag indien w i die niet weten te gebruiken Een juiste BIMNSNt 4im Dir R lkaHUatribiitla bareaa Door den minister van lAUlbouw N verheid en Handel is benoemd tot directeur v ii het Rijks Centraal Admfaiistratlekantoor voor de distributie van levensmiddelen d heer G A J Mtrrer directeur van de Cofip Groothandel svereeniging JDe Handelskamer te Rotterdam Naar wij uit goede brwk vereeman is de benoeming van den heer CbA J Hirrer niet Z0O plotseling gekomen alif de direct daaraan voorafgaande otitslaffttamc van den beer la Gro wel zou doen deaken HoifWel de beer U Gro aanvankdtfHMan de iaHeaming van den heer Mürer bezwaar had is deze ten slotte met zijn medeweten en met zijn instemming geschied De plotselinge m onmiddellijke ontslagname van den heer la Gro kan dus met als porzaak van de benoeming van den heer Mirrer worden beschouwd Deie moet veeleer wotden gezocht in een meeningsvcrachlt tusachen den heer la Gro en de Commissie van Bfjstand omtrent de functie van den nieuw benoemden ambtenaar De Commissie van Bijstand meende dat aanvulling van dé Directie noodig was welke meening niet door den directeur werd gedeeld Op dit ontslag warm noch de Minister noch de Commiasle van Bijatand voorbereid 4 e Handelskamer ziet ztfa directeur slechts Boode vertzekken Het ingang van 15 Januari zal hij zijn nieuwe positie aanvaarden en van dien tyd af ia bij door de Handelskamer tijdeUik op nm activitelt gesteld Reeds gedurende 10 Jaren treedt de heer Mirrer op als directeur van dit veel omvattende U aam De HaodalakwoMr heeft ten doel de inkoopen voor de verschillende coöperatieve verbniiksvereeiugingen in Nedfriand te Ër zun naar de berichten melden veel Turksche soldaten op dit front Zij waren het b v die Hibalea ten W van Vadeni op 13 dezer bestormden Vierhonderd man en eeniiv machinegeweren bleven in hun handen BtJ hun vlucht moeten vele Ruuen in de Sereth verdronkm lijn Tegel jkert d verovenlen de Bulgaren een nog door de Russen becet klooster ten K van de Buzeu bu den mond van deze nvier Ërooddlatrlbatleroiibi De mf iiater vaa landbouw ai rerhttd w bande heeft bbpaafd 10 de brooddb rilmtler ge bic treedtin werking op 5 Februari 917 milt ultxonderlng eobter van rt 13 istv Ud tut dende Aaii bakkera o winkaUere worden nieuwe vocffraden grooAMot voor hun bedMff verstrekt tegw lalevvaiac Mj h t g iue iitPtii Ntuur an de door ben ontvangen W B en R boosi 2o art 12 Ist Ud der brooddMH butieregellng treedt In werkln op5 Maart I9U Ao dn venitrckkinig vau de orondstofïen budoekl In art 12 late Ud dvir broodduMribtilieregWlngij in hel tijdvak vM 5 februari tot 6 Maavi 1917 zal goaohlo den op den ttKtmnroonMgett vo t In een ctrouSlkirf aan do liurgdneoBtere Hohrljft de mittMter daaromtrunt lugevolKe bet be uuilde mib Io van deze beeclUkklng sal divrbalve met ii van tf bruari brood alooliia Op kaMi worden 9ifp tfft Té Ter voorkaub vuk atagaatie in d verstrekking van ipvndBtoffen aan de bak kerlj atreftt bei bnaaUe mh 2u en Ho Prapottedi gefl wo en komt dU op het volgende neer Va de week van 13 tot 17 I i4 ruari worden door de bakker de boo m versamritlltatTO bij het geüi itebeetuur Infeden erd guUfk hl art 12 3 lid en volgende der i atribatie t dteg la bepaald De gianeente Mnuren zullen dan Io de week van 19 tot BM J efimari g f g mbeld heblKm tot de ooutrOh wn de afgifte van de iHwttikaarteo een v ander oorge ohrweo art 13 ngnuwen u Den volgend dag werd Vadeni genomen en een Russische aanval ten westen van de stdd afgeslagen Uit het feit dat de verdedigeres nog aanvallen doen kan men afleiden hoe hier evenals op het Westel k front elke meter grond verdedigd wordt De Oostenr kers hebben een hoogte ten Z W Vï n Herestrau genomen Ook op de hoogten ten Z van de Oitos woedt de strijd Beide partyen melden dat alle aanvallen werden afgeslagwi De Roemeniers vielen aan ten W van Men Casinu aan de Casinu en slaagden er na een hevig handgemeen m de Centrale troepen terug te werpen haar loopgraven te bezetten en drie machinegeweren buit te maken Ook in AI b a n ië sch nt de actie te herleven Op 11 Januari deden afdeehngen van drie Fransche regimenten een aanval op de OostenrukschHongaarsche stellingen aan het Zuidemde van het Ochrlda meer De aanval werd afgeslagen Zaterdagmorgen gingen de Centrale troepen tot een tegenaanval over en wierpen de gealbeerden over Cerava terug Van het Westel k oorlogatooneel wordt gemeld dat de Bngelschen ten N van de Ancre opnieuw aanvielen Oe aanval gold Serre Een voorste atallmg werd door de aanvallen veroverd de hoofdstelling bleef onverlet naar een Duitsch communiqué meldt Feuilletoiia Een bericht uit Rome meldt dat een OostenrUkscbe duikboot welke de Duitsche martfee had afgestaan aan de OostenrykschHongaarsche in banden der Italianen viel en bti de Itebaansche torpedobooten eskaders werd ingedeeld weH d a t t ni i HSte goredl Vrouw liadckow werA kalmer tattler streelde zij ii A betraande geiaat harar doobter Dat dicheen d a o goed te doen Kahner zeide Augwtte nu Toen ben Ik halrd de kamer uitgetoc pen Aio ïaj tMg vergiffenia bad gevraagd UMUur boon h b Ik mipi mautiol ooigeiliw3i onjn bMd op g se en wqj w ik Do poort uit het veld IQ waocr zon Ik been gaian Eertt merkte ik In bet gebeet niet dat Ik maar pantoffele aanbad Pas op het veld toen het zoo hard regvnde Het wa ook ffi donkepl JezuB AiigUBte ir H uu BadeJOJw wraog de baadun I t en hen je niet regefrec t naar Ast jfejoopeo NeenFl Auguste trok de w ikblraawm aauWD zlj bief bet hoofd m entke 4c haar moeder verwijtend aan U hadt nnj ook In den steek gelMen iLndandeaiir Avrtfti ich die bobben aitijd op hem afgegievea God Aa uBte denk daar uu took niet aan Kmd khidl vat bad je aJ niet in den nacht op dat donkere veld kunneo overkeuien Nog kort gieleden moe er daar ieuMid vermoord si Vrouw BadeJiow bujvetde toen zij ai aaa duAit Maar Ai puete giknlalc tc met blt lte Uppesi Had itttMUid mij maar vemlioord Daarna riep ztj weer Moeder moedert Wat een ellende Auguote wUde nleïmsoA zlan Met angstige oogen keek zU rond Er komt todi tkmnMAf Jobenn GreteP Acd nletoand toiebt Moedere bad moeite haar geruet ïe Btfldlenk Neea er kwam olemaoa bétwa nt veeè te vroeg AugllMe moent du gaan Iksgen boven In baar oude kamer dan kon zü bed wumi worden Moeder zcmi een kop kolHe boven brengen dat zou baur goed doen en dui oude vrouw nfOfatte fa bet cvy met AuKiMter iTiJ kon hur feniHtttttm Nenu twt wm oitit iTiwtig oMt iMMr Hot waiiri hfa de nMiurlIjke iwugHtkf m eene ffroole opwinding l ÈMf kweor 40c Mxivirkoudheld Uj w lka lij rich uuwtaiJuUJk op deo h 1 hmi ttkmtt xknnlu iJJ op hue dunne nhoénen 1 n hui door bet veld hMl gedweAld Ik h t haar eeu krtBieer iii t lukfalH voor wotirwfn n boud haar iD elk goval uag een paar dacen in b dt Ja naar Vrouw fiaiMww ohudde bet hoofd Dokier v ia dal loob inet mijD kindenn Za t la bet feheel Hiel Moalit lij luoeotal w Ma allflu twmilnale ojet Johaim ia em br va i aa luaar r ïij knikt iniju man waa heel wal me btj de ptnkm fa Jacob ia aoo vi raad4riijk boialt xioh bij iileto laov t B Anc He mj u kwi haar au iM dan UMiei l lkwljla dnrk ik dat het alet ao ouatukkif i dM Wilhelia dood Ie llohto irllUnt tlag over baar tfeiaal difwna gHiulaetite zij hee4 vat alacrf zicb xiab vroegere lij den herinuerde Badekow waa lo b zoo o fiinfce geaonde man eb Ik iMi Ik waa dmiida ook nM oliK dat kunt u geioovpo t Dal wil ik craac doaintll HIra kom lachte Nu ijl ge aoé Riata vrouw Vao bet t i f ai i w umdtf fwtaabl doet n l w aand bet u aiev qa MM £ vrwiw Uadekov bij Iwte aIjD b4d op baar houder hier Io TaBprtbat la Ie v el ondea edkaar getrouwd l t Ie niet goed OD aM d waar ilJ da iHullie Ie trouwen De t anglll de Uatiowa de Ludeckm d AMtMli a èe Ba4 kowi B boa 1 1 atai naaiii i i w aU aim TCÏTal zij kuoncn slapen oogeeioord ala tn MIeke Aufuste Mide deoogeo angstig open die zou zii nu ook niet kunnen zien neegQ o neemt Mleke ts in bet g ie slet Ibulfi zpj ks bij Marianne Nu üpraic tooh verwooderlng utt de oogen van Auginete W t doet zij daar Toen zeide vnmw Badekow hsiötig Augusto moeet het toüb een weten Mleke heelt Mi ke heeft een kind gfdcrflgen vandaag voor voertleD da gen Wat I AugHate eproog op van den stoel waarop ze loom bad gezeten z j was opeeoH weer t igewondea Haar oogen Rrandden Mieke beeft een kind gekregen Mi ka l fji ktV Zij s ek te de ann n uit alaof zij bet tot zkii wilde trekken Dan zou het nooit zoo zUn geworden nooitl Die beeft w eenPl Zij waa woedend Maar het Ia dood eide Kawie Badakow eraoMff Het b m bmhut ean paar dagen geteeld Het was aoo zwakl ZU wIMa ander praiw Jjij wMt kt sM aUaa Wat bet tooh met mijn kladertó ia zeid vrouw Badekow beaorgd M dendokter Zij bad voor AuguMe nu ookdokt Hiwekorn laten komoi dlewtot nu toch tA m ëd al qioofa ddOer Behmltt zlc ook beMaffeu dat men dm Berlijner dokter voortrok het waa daarin s4s Bietai het andere Berli a kreeg dft verh ndtn dokter Hlraekara leiit haar beef knap bij had Mlebe goed beteoMd Het ging xaH bfw ad wear oed Jitriiiioe wUdebaar nog nMar een beinfje MJ zUii houden want cli jirMv mi van tijd tot llJdbulM dit mU lokl begea te bullen atjwae loo klnMik biy met bet poppetje geweeat Zetfi II m m WÊm êémf 4t A