Goudsche Courant, dinsdag 16 januari 1917

AardbsTUii LONDEN 16 Jan Part Volceaa bericht uit Tokio heeft een hevige aardberlag plaats gehad op Formosa waarbij 1900 huilen vernield werden en een groot aantal personen om hot leven kwam TWKKOE KAUJ IL v rgad op Dinsdag 16 is volvette eUjwii lEeTER vm aouDA iroulaire tan dm Mini Nijverheid en ijan1917 no 914 aldee Regeeflngs Poiilmiehléi 1 Heden la de tweede leading bedtaande uit 100 balen groene wten alhier voor de Gemeente aai rsvoeid In verband nwt d b iM rkten aanvoer worden de ingezetenen er nogmaala uitdrukkelijk OD gewenün dat niet meer dient te worden gekocèt 4ati Yoor normaal verbruik voljbeude ia en dat het maken van vafM ra d a tan strengste zal worden tegengegaan Alleen dan is een goede distributie voor atltf Verzekerd I l nkele werklieden werden als getuigen gehowd De officier van juaütle mr firantjes od actit bekl suhuldig meuMreert dat belü eobt bekend ataat en als bedtuurajld van een transportarbeidersvei eiUgiing er met bet g d van de vereenlgJttg vandoor Is gegaan en dat geld verzuipt Dat is Aan de man die voorgaat in bet vereeniglngrfeven en wel eensl zeggen zal hoe bet moet zegt apr Nu heeit hekl zijn zin hij is nog joQg boeit een vrouw en vier kindeiïn eu spr hoopt dat de geest van den verslagene bem z a leven lang zal Votgi Nu is bij een moordenaar welken naam hij tot aan zijn dood zal houden Spr is van oordeel dat bekl een ratempiidi e slraf zal moeten worden opgelegd en verontwaardigd roe spr uit dat hij hoopt dat do rechtbank aan dezen vent 5 jaren gervaugeniBBbaf zal opleggien Mr Weeterwoudt pleitte olcoipeulle kwani tegen de uitdrukkingen van èea offloter op waar deae bekl uitmaakt voor een dief m hij acbt de straf van jaren veol te zwaar PI hoopt dat de recfitbank waar bel l een tfroot gezin onvertoitïd achterlaat oen zoo cletnent mogi ljke straf zal opleggen De olïioieT interrumpeert liefst drie maanden voorwaardedl e gevangenisstraf zeker De verdedif meen een voorwaardèll e geva g aifi8 raf zaïl Ik niet vragen maar In bet beian van het gezin van i bekl dat ia armoede aohterblijft vraag ik een veei Hchtere Mraf Bekl zelf protesteert ook tegen do woorden van den olflder en geeft de adiukl aan dO jenever Uitspraak 22 d er uurtK re4d te Dat oau iwUiruu louKritUUmvéi vour wlea Ml kaut Im lugmrutd uWLh sljii dtciMilipnirac bevr idigeDil U door dit ootuiMwtilMt tMkadroiiH battvrij aldMditifsof jiubeeptfoouwMUidaolcn Groniio kaart dor Natiouai VartMSilclaC lot Hieuu aan MlUclcu luoM wcMrdtxi uU rillkt ladien mo oltjk iu1iuM q d vtdi n voordat d gc u i itiH vd i vHiiMMKk Jijk met klein ol K H üt viürUff du gvlederou sal verlatou lüf Dat aAit ledweu KwitoUlUeordo dia da ïroMU kaan outvan rt bij do ultreiklufjl da rvaa uwei woi t luodiecodeetd dat hij xloh ibet dlo groeuo kaart moet MMuiwKieu n wol vööraf godurende Mn alja r periodieke vorloveu blJ bet oluttö dmNaillouftle V orwoljfiu tot tiivtxn aAU MllioU oa In aljQo wooiipjaaw litdli u bij werk of hulp wetuwbt t uutvauc ilft aidroN van dat omvMé k im gomf ul 4iuiao El icr wooupèattta bvketulu 4t Dat aao bIuumukI niwr dan één groMio kaart inag wordeu ultgertdkt Uel is uauioiijk vooifci ooKA dat lennnd In hut bosll wa vau twee ol dal ffromui kaarten ütervw kou lo enkele gov lleu uilabrulk Kuno u wordtu gnautktj 56 Dm de bmoodlgde hoode Wllte en Uroouo kaartm door do militaire couraandant uio UU worden aaogcivraagd bij deu porbw 4bul biT an land u zeuinaoht Ó laodkiiacbt Tm slotte wijtK éo oppi rb v lbo ber erop dat bet do pUolit vau vüuai In d ee aaqgeleKcnihcid Iwtrokkeu uouiuaufbani Vw 0111 door iiAuwkeiirige opvoJgLuf vau vortNurtaaodo bovelcii de l alanseo te t obartigeo van de aan aijae Eorgou toevertrouwde dkaatpttohtigeiL t idlBt daaeo weder bh de burgenuaataohaiipij terugige koerd onverwiild door c4g ii arb M ipbet ooderboud vao zich m hun ffeain sulleqi kuMMn voorxleD Tel PMitlaverbaUriBg der ndenr scn OmtretU do oontoKmtle welke gi leriitortien tuflsohoa de mliüwtMa vau Hinnnklaiukwhe Zakon en vau Finaooifla iii d voorzlttere der veroohillfDdo staaikun dlge partijen lu da Twoedu Kantor boofi plaats g ad In aake ptwttlevorbeteriDg der omlorwijeors bIJ het L O wordt allevu gfSDOId dat de Otlnlalent met aan dacht b arguiiMfUen der partijleiders aauhoorden en lagfloover hen het rogoerlogaBtaodpunt iiit oorlg ulte fUEeU ii 1 ot em l ei aaM renJtaat leidde deze confertutie echter voorloopig oog nlM Onwettige Eaadiverkieiing Onlangs la toolding gtmaakt van de t eroopen van Ie den Raad dvr giVH nte 0 Hertogenbosob on 2e Tb A B Henoaen aldaar tegen bet beHluit ran uedeputoerde Staten van NoordBrabant van u 8 vtenri er IHÜ waao lj ernietigd Im het hettlaH van den Raad dor geueenie b Hertog a4 oscib van 16 At uetus 1916 tot toolatlng ala ramlilid van Tb A B Heimven Het bestuit vao Gedap Staten berustte hierop dat do opgaven van oandtdaton voor de veirliiozing van een Hd van den Kaad der geuioeate a Herlogenbosoh niet xlJQ ingest bij di n burgetiveeeter of bij Iteiu welkö dêo barg i w t ter vwvangt peraoooJijk docti bij een aml tenaar ter iiecrotarie wvtite de opgOA cn bij d n burgeiuec leir ot zijnen vervanger l e ft ingeleverd en we4ke ambtenaar aan d u p n oon of de peiraonon de c gave der oandkkatMi bobben intrel vefd het verelt cb bewi fi van ontvangst hee4t ter haul gebeid en dat dit In strijd i mvt d w etDe legen die iwotlaaiDf ingi ste4de eroepii z n nu bij Kon be ltüt ongegrond verlolaard op grond van de volgend overwelgingent dat op den dag dor verkleElnften niet aan den Inirgameestor of aan dengeno die heui verving perooonJijk opgave van candldateti zijn ingeieivord ao dat evenmin iwdat opgaven vam camdidMan aan de 8oore arie waren Ingeleivord door den burgenjeoster of door dongene die hem vorvii persoon lijk oen htfvfijp vMi ootvangBt Is ter hand gestold aan hen dlo de opgaven aan de Hecretario hadden lng léverd dat dorhalve ia gesteaid op perwMien dit niet op do door de Klei wei gMlaohte wlJKe tot caaoidldaat waren gesteld dat nUtotUen Gedep Btaten toredtt hebben geoordeedd dat het l eMuit van deo Raad der gemeente Hertogeobooc van 16 Aug I9l6 tot tocdatiog alir raadalid van Th A B Hermaeo behoort te worden vernietigd De sniAkelhandel en de Z E G Van welingelichte liJde wordt opgemerkt dat het artikel dat wU gisteren plaatsten onder het opschrift Smokkelhandel en de Z E G te BerlUn aanleiding xou kunnen geven tot misverstand Immers niet deskundigen zouden daaruit kunnen opmaken dat bet niet alleen gemakkelijk is wagonladingen en schespvrachten ten uitvoer verboden goed u i t Nederland te smokkelen doch ook dat zulks zou geschieden met medeweten van de Kedertandsche Regeering Niets 18 minder waar Indien behalve de kleine hoeveelheden die nog door dragers clandestien over de Nederl grens worden gebracht en die in deze geen rol spelen belangrijke hoeveelheden gecentraliseerde levensmiddelen in Duitschland aan de controle van de Z E G worden onttrokken dan kan dat niet anders geschieden dan doordat de Duitsche koopers op welke wiJze dan ook het toezicht van de Duitsche inkoopcentrale weten te ontgaan Indien dan ook de Eerste Burgemeester van Munster in zijn rede heeft gesproken van smokkelen dan heeft hij blijkbaar niet bedoeld smokkelen u 1 1 Nederland maar wet het invoeren in Duitschland buiten ds Z E G om De Nederlandsche Regeering verleent uit den aard der zaak hare medewerking niet om daartoe strekkende pogingen te doen slagen en het staat wel vast dat voor e 1ke wagtfonlading of scheepvraeht of gedeelten van dien aan de grens vertooning van het uitvoerconsent wordt verlangd De Regeering weet dus teer goed hoeveel goederen waarvan de uitvoer verboden is net ronnenten naar Dultnchland worden uitgevoerd dat a ook xou kunnen weton hooreel goederen na ovemchryding der grena aan de controle van de Z K G ontinappen is leen denkbaar Indien de l y haar de noodlge gi iwrtnê squ Ter trakkeii voor het berekenen Tan het verschil tusschen de uitgevoerde en de door de Z K G ontvangen hoeveelheid Zending van eetwaren vaor Noderinwiers In Dultschland HorhaaldetUk komt het voor dat men aan in Dultsehland wonende Nederlanders levensmiddelen of versnaperingen wil zenden doch den weg welke daartoe moet worden ingeslagen Is niet aan iedereen bekend WU laten daarom de formaliteiten welke daarbvi vervuld moeten worden hier volgen Het zanden van pakketten met levensmiddelen aan in Duitschland wonende Nederlanders is toegestaan begeleid ran een vergunningsbewys hetwelk aan het con sulaatgeneraal te Ajniterdam of aan het consulaat te Rotterdam verkrijgbaar is Voor pakketten naar de Rijkiprovineiën wordt dit door het consulaat te Rotterdam Ter trekt daarentegen voor alle and plaatsen door het onaulaat ganeraal te Amsterdam Op den voorgrond wordt geiteld dat de levensmiddelen slechts als geschenk mogen gezonden worden en door den ontvanger uitsluitend voor huiselijk gebruik mogen bestemd worden Verder mag maandelijks niet meer gezonden worden dan 6 K G boter vet of margarine 10 K G vleesch vleeschwaren en spek K G kaas 5 K G gecondenseerde melk en 60 stuks eieren Wie aldus een pakket met levensmiddelen naar een Nederlander In Duitschland lenden wil moet zich vooreerst voorzien van een uitvoerconaent der Nedertandsche Regeering en vervolgefts een aanvraag richten tot het consulaat generaal te Amsterdam of het consulaat te Rotterdam De handteekenmg van den aanvrager en de geloofwaardigheid van de verklaring moet door den burgemeester erkend worden Verder moet overlegd worden een verklaring van den ontvanger die onder eede verklaart Nederl te zijn en dat de geschonken levensmiddelen slechts voor buiseltjk gebruik lieBtemd tjn De geloofwaardigheid van deze verklaring moet door het poUtiebestuur uit de plaats van den ontvanger bekrachtigd worden Eindeiyk moet bjj iedere aanvraag een bewijs van Nederlanderschap een pas een varklaring van een consulaat of een ander bew s worden bijgevoegd wA iruit blUkt dat de ontvanger Nederlander is Verder moeten er de noodlge ingevulde geleidebiljetten bUgeroegd een bedrag van 60 cents in den vorm van een f tostbewy doch niet in postzegels en eindeIjk een briefcouvert met volledig adres en porto voor het antwoord op de aanvraag Tabak Naar het Hbld meldt zal Duitschland op IB Februari e k weer voor den invoer van tabak n waarschijnlijk ook voor di i van tabaksmatenalen worden opengesteld Mail Ned Indië De directeur van het postkantoor AraHterdaui brengt tor k iis dat brievwirinalen willen worden verzonden naar Nod t astIndMï en PorL aid im t het maliHtoom dilp WUlis van den RoWerd Lloyd In do brievennwal voor Port Said wortk uitsluitend opgenomen oo rr pond Mitie op verzoek der afzenders blijkendeuit eene aanwijzing tot verzending metgenoemd stoooischip De laatste bo liehj ting ton hoof h ostkanito re aldaar is allvolgt vaMgest Voor Nod Ooet lndiö 19 Januari a 9 uur a morgens aanteekeoing tot 7 30 uur morgeoB Voor Port Said 19 Jamiarl a s 7 30 uur s morgens aantoekcning tot 18 Januari 9 uur s avondlB In berinnering wordt geibracht dat het zeeposttariof adlMn van toepassing is op stukken ljest€ nd voor Nedi Oort IndiB Postpakketten voor Ned Oost Indie met dato gedegenheid Ie verzenden kunnen Ie AnwterdiMn worden awigoboden tot 18 Januari 8 uur aavondi De SchMpvaart en de Oorlof Het Nederlandsche s s Bertonde getorpedeerd Ven Keuler lelegrani uit Madrid meldt ViMohem vonden fn volle zee een tK ot vani het Nederlandteioho s Bertondo Men vermoedt dat de Dertoode werd getorpedeerd De iniOMenden in de boot werden aan iKwrd van een MidOT sohlp op I en Ned soldp van dien naam ie ons niet bekendL GEMENGDE BERICHTEN Vreemdelingenverkeer aan de grens Men aobrljft uit Venlo aan hot Hbld In verband mei de uitvoering VMi do nieuwe wtlitaJre verordenlnig waarbij het oveiwdirljden van de Rijksgrena vsn de RiikBgrene en hei verI liM binnen hel in Slaat van bele j veu tlaardö gebied verboden wordt aan vreeindeling w die niet boHohikken over voldoende niAddelen van beslaan is thans weder een militaire grenswacht ingeateïdi I Angs de gren wegen wordt g M egeld gepatrouilleerd om den mwiechen bet passeerea van de grens tö beletten en hen die aan deze ïljde worden aangetroffen voor den greneSvaohtoonunandant te leiTot voor een paa d gen liep het hier noj storm van de Duitsabers elnkoopen kwamon doen Hoe het nu in t votvolg zal gaan zal de tijdl inoefen ieeren Wordt de aaak in hot begin krachtig aangevat dan zal men e n euoces kunnen boeken Maar laat men eiven de twigels glippen dan verloopt allee in een minimun van tijd weder in oen groottm papierwiuk l van beteekoning n van een verbHjfverbodt verblijf certiHoMen gualemeotcn em waaruit men ten slotle met iliHi hmii a w it l T w 4d get n le wid 11 M e I il gt 11 dl gi tiii4 raude uhkt luui Ifuiieii M u UMHt u I ttedoukt dat de iiTMle utaal dhlt hij lu t vervolg aaikgetrollMi ordt du uugewwwG ite vretnudeitng uof vrij uitgaat Wordt bijvoor den tweedon keer aangi tixrfftin dan volgt onuiiddt illjke g4 vsngeiHM ulii Meu gevoell boe iiMMll k het ml woixfcMt ai de lijkten vau geslgtiA4eerdi u groi4en otn erin u te speuren ol A6n vam de U utalleu pei Aontai dUt voorgeliHd worden hier of elders reeds eHSiiaaJ Is uitgeleid i eu lOen Jamiari is de verordening 1 wtirklng getreden ilet o e gevolg is dat men de laatste dagen bijua geen Trotmdellngeo ueer slet Oedeelteitjk zal dit ook we aan liet sieohte weer auoeuw eii ri gen te wijten zijn Want men veriiMX dt dat ais de eerste sohrlk over de uicuwig iekl wat t Zal w als een Wka Iwdoeld lÉjii tin dunkt al wae ewi Sink boeteolelHet ons Hever goweewt dat te zainon met h aanhangig genstakto nieuwe wetsontwerp tot wering dor fraud waarItlj voorlooplge hechienia wonU toegolateii ter sake aa dt n sniokkeLIiaudet de mi liigevoorde Biaaireigel et bij oen kracbt e toepamlng alles too bijdragen kan om weder eon geordeoden toestand langs de OoetgretM tu sOhoppen SMokkelen In Zeouwsob Vlaandwtii noeuit desknokkelbandel in runderen den laatsten tijd groole afmetingen ao 1 is geen grensptsalii of er gaan bijna iederwi nacht koeien over de grens De Dulteohers nonien de dieron gaaxno In H itvang it on maken het den HniokkoUars giemükkeli door op lie MUtld jriaatsendenolootrlsc en atrooi tijdeli af te sluiten Men vreest lUar diat wanAeer bet zoo doorgiaat dat binnen drie maandtti Zeouwsoh V laandoren zonder vee tM xljn De smokkelaars maken i r totaail geen giohc ini vaai op wflke ptaatem het fikuokkelen hot geloakkelijkta gaat 1 eu tuipdige truc is liet ook om des nachts kooien die reeds lutn de ocMmniezea zijn opi oven en die dus niet van stat utogen te Btelon en over de grens Ie brengen Het blijft oen open vra g in boeverre dit eigeiiaar bekend Is met dien voorgenomen dietstai Smokkelaars verdronken Onder do geiiM ento Well is op die Haas een omgekauteid l ootje komen aandrijven dat den weédsoh naani voerde U 59 en het opschrift droog Op rei naar keizer Wilhetoi Naar de N Ven CA vomeenA js aan deze Mnokkelaarsgrap een treurige gesohledcnis verbonden Met z n dr n zouden ze s nachts met het bootje eenige baaHjes meel over do Maas aanöKlurfen Het bootje kantetdo en dV3 Inzittenden geraaki m te water Ken van hen wl f zloh te rotk i maar de twee anderen ekere V van Venio on F uit Anw idhijDen te rijn verdlronken Een meisje ontvoerd In 1 laatM dier vorige week verkeerde man te Voortiurg in onrust door het verdwijm n van het 8 A D jarlg dochtertje van mr T Daar hetf levenedustige kind nogal eent ïn de school moest blijiven wekte haar wegfolljvon eersit geen ouigerui eld Toen editor bij intonniUlobtoek dat bet iiiewje de aohoot reeds lan n had verlaten wurd de Vliet afgedregd Wijl dit tot geen resultaat leldiae word aan spuurhondeti reuk g even Dc e liepen aanMonds den weg op naar Rijswijk en hielden stand bij een Zigeunerwoonwagen I n daar vond men werkelijk het vertiiistckiDd dat nu spoecËg aan do raddoozo ondiere werd teruggegeven Vergiftiging van vee Te Hoog Bleklaod heeft zioh in den stat ven ien veoliouder D de Jagier waarschijnlijk e xi eitiatig geval van vergiftiging onder hi vee voorgedaan De Jager bad op proej oen baaltje meel gekocht van oen koopman een godioeltetot pap of drank beredd en dot aan zijn jonge rtindiereii of pinken voorgezet Zes van de 8 pinken dronken er van en bwee weigerden Alle zee waren binnen dcni tijd van een half etmaal doodL Onder het groote vee deden zioh siedits eenigo go Hol meel is door dien hoer Goedhart rijksveeartH te Meerkerk meegenomen om het tot onderzoek op te zenden naar Wagenin en Staking Gisteruiiddag is in drukkerij zetterij en binderij van A W 84jthotfs Uitgeverauïaat happpii te Lelden een staking uitgebroken Alleen het vrouwelijk personeel der blni rij Is aan het werk gebleven 1 oorzaak ligt in hot ontslag van een vijftal werklied door de Ureotio wier lowi volgens liaar kraohteos b t oolleoLieif oontraot te hoos zou zijn Hot overig personeel haeH zich toen met de ontslaa nen solldear verklaard Dei directie wilde bet boofdbeiatuur van den Typografenbond niet otirtvangen Kolenbesparing In Den Haag Volgens de Avondpoet W Den Haa0 een der steden waar het minst wordt besuimgd en aandacdit wordt geschonken aan de koleosohaarscAte In sommigo siadsgedoe4ten schijnt men zich hoedemaal nJet te liel onanfliren over In te veco ett besulniging omdM de flnandeele kwestie bij de peroonen geen rol speelt Gestoken In de Oranjestraat te Tilburg is gisteravond M S logement houder in de Veemarktstraat aldaar de hals doorgestoken De vermoedelijke dader W C is gearresteerd wmamasBamBBBOBmmBBB sm Geïnterneerden en Vakvrrcenlgingen De sociaal diiiHHtrallscJu hatnerlraotie U vonrn niHVH d i MhiliMt r vau Hwlog 0111 w oa l4 rho ud te vorzoekfin ns vwrtegeawoDrdlg ni dier traotle naar aanlriding van nel vertKid dal de BolgiiKlie gokilerneerden die hier t lamfct werkzaam zijn g Mte4di geen deel mogen uitmaken van de NedtorlandHohe Vakvereenlginffen 5700 ma 5737 6761 67 67 fl S l 5868 rf477 mt B9W ft H mn öösa oöa lioiiö mis tKMM 61Ut 6110 6rX tilB6 UIU 16o f illl2 tilVU 1 211 ii JiHt t M2 mb 1 544 6404 1449 am Um Ü5Ü3 bftTlt titt2ö 07tl4 6787 mtd 6968 7 rfJ 7I J6 7143 7178 7243 7MÖ 7ati3 im 74 a 7Ö62 7571 75la 7tW7 7744 7 50 775y 7777 IWÜ 7910 7919 7UÖ9 796a oüH y öo w autói mti mm hiiw 8U4 8128 m42 8161 H172 818U 8195 8296 8 5 84U3 H44Ü 862 1 8536 8662 8602 8tóy MMl titl i m l mXt 8861 8870 8888 8942 89 19 Ned Reisvereenl ting De Ned Reisvereeniging zal naar reeds werd gameid haar elfde Jaarvergadering houden op 21 Mei te Groningen Ze organiseert dit Jaar een zeiltocht naar de Friesche meren die gehouden aal worden van 22 tot 28 Juli 8971 90tl 9UW 9126 9138 VJÜl 9270 9278 9 105 9351 9667 M2 tMSl 9691 9688 9727 9872 9874 10075 1U113 10180 10 il7 10230 lOOVÜ 10794 11085 11264 U4 11631 11772 U968 12300 12601 12645 13980 13307 13526 13674 IJtftl 141U2 14361 14640 14948 1 3B4 1 4 3 156ld 16709 1608U lb26 t 16559 16791 17098 17331 17653 17öitó 18023 18186 18b42 19004 19136 19294 19t 55 19919 30186 30403 30b28 3067 10692 lOÏOÜ 10807 10814 11119 11130 11366 11316 11436 1149U 11693 117U8 11797 11808 13097 1318L 13404 1 620 1252813748 12 73 13029 13119 13444 13534 13636 13748 13M 2 U980 18986 14183 143Ü5 144U3 14409 t4b65 14683 14968 14995 152j7 16371 15482 15661 to6L4 16616 IM62 159U0 lbU87 16114 16 H 5 16435 lb618 16620 lt ti59 16932 17105 1718317369 1742717698 17715 l tt4 £ 17911 iaoi 6 irfOöl 18307 aö38J 10535 10786 nü78 11348 114Ü9 llöW 11764 11905 12354 13461 U610 13979 13241 l348Gi 13670 13 tM 14t 4 14Ö51 14497 14889 15186 15488 15601 lOOÏb lti336 16543 16794 170 22 17396 Uull 17783 18033 1M38 1Ö 43 18952 19110 19Gi63 19647 19916 20144 30371 3Üb20 3U8W 10529 1U748 11068 U Hi 11393 1159Ü iifiiü 11914 12237 12459 12677 12878 l3 i4U 18476 1351M 13 72 14010 14326 14489 14871 16156 15311 15Ö95 löb9U 15938 lb212 lb448 16267 mtf9ö 17291 1751Ö 1 769 10492 1U742 10980 U17Ö 113 11500 ilïlS 11841 12229 12151 12W3 12889 1H224 13455 13461 137b4 13987 14287 14422 14ÖBU 151U2 10285 10573 I6t 49 15921 10lt 2 H 430 16041 975 10237 10283 1Ü811 10313 10400 10486 Beffalo mU t Buffalo Bill de grpote strijder tegen de Indianen de held van zoovele verhalen van durf van slimheid en scherpzinnigheid van Vermetelen mannentnoed is dood En al mogen er ender die verhalen velen wat sterk gekleurd en gecompleteerd zijn grootendeels zijh sii toch waar Want deze merkwaardige figuur die velen slechts voor een mythe of voor een geachikten eircusbaas houden heeft in de geschiedenis van KoordAmerika inderdaad een zeer beiangrijken rol gespeeld Kapitein Cody zoo is xtjn eigenlijken naam is 70 Jaar oud geworden In 1846 in Scott Country lowa geboren emigreerde hij op jeugdigen leeftijd met zijn ouders naar Kansas dat toen nog niet e n rustige geordende staat was maar een dier woeste streken in bet Wilde Westen waar alteen de krachtigste xich konden 4iandhaTen waar revolver en lynchVet nog recht verschaften en waar de Indianen vooral de krijgszuchtige Siouxstam nu en dan hunne gevreesde aanvallen deden U745 1W48 19361 19473 19696 199Ö4 3026b 30436 20657 8b90 190U6 191 19458 19066 19941 20346 20434 30643 266 RECHTSZAKEN Mishandeling met doodeiyken afl b chuldigd op 11 No vai er den Werkman van ü r bans te met n mes wnige Moken ie hebben toeg6bra l tengevoige waarvan teae is gee orvc4 bee t KiHteren naar wij la de N K C lezen roreobt geataan de 23 jarigo losseiu werkman J Ö wonende te ixift Bekl erkeodie voor die Ua bank 9 morgens van dtn bewust met den verslagene een ling te bobben gehaid m het wei te l eélt naar aanloidin van het v ten van werk aan de garfabriek rnjdig gewordfen omdat hij niet aan net werk kon gaan w t z i te beBrijpenw a46 men arm i on vier khidoren heeft lerwijl men een vijfde vorwacht Vaneen gooden kemila ontving hij één gukten waarvan hij aan t drinken is gegaan Hoeveel betjt ge gwhronken vroeg do president iïekl Voor zoover ik weet 16 ai 17 borreU verder weet Ik het let meer Pres Zoo en dat voer een man die een vrouw en vier kindereoi heeft en een vijfde verwaoht en die hard moet weriten n aan den kost t kotaen Bekt zwijgt Pres Je hebt je vrouw ook al eens mot een mes gedredgd la het vittf Bekl zwijgt Als getuigen deakundügen werden gehoed de doktoren Polak Danl€le n libera uit hot Haegsohe ziekenhuis die het lijk hebbefi geschouwd Zg bevonden op liet lijk één ateekwond aan do vooiwjde van de bowl in de riohtiugi van den oksel waardoor een slagadertak was doorgesneden Bovendien verto mde bet li een wond In dön rug waardoor do lie wervel en de lange rugspier was getroffen en em wond in de heup Beiden zijn van meenlng dnt deeerstgenêeuide wond aan de voorzijde van de borst den dood tengiavoige heeft gebad Daarnaar gevraagd erkeudte bekl altijd met het hem vertoonde med een kort alge eteu slagersmes in den zak te loo Pas ef jaar oud ging de kleine Cody mede om de Indianen te tuchtigen en doodde hit zijn eeraten roodhuld die nog door velen zouden gevolgd worden Zoo was de Jongen in dat land waar spoor noch straatwegen waren waar de blanke bevolking nog schaarscb was tot strijder voor zijn ras geworden Zijn moed en aeherpclnnigheid bezorgden hem spoedig eene groote reputatie en alterlei moeilijke gevaarlijke werkjes werden hem toevertrouwd Hij was spoedig een bekend en vertrouwd gids verkenner en beriehtrijder voor groote wagenconvooien die door de wildemll trokken geworden In 1862 brak de groote opstand der Sioux Indianen uit Cody werd een der vootnaamste aanvoerders der blanke troepen Ook gedurende den Amerikasnschen Burgeroorlog verrichte hü belangrijke dienstMi als berichtenoverhrenger Telkens wist hij weer door de Unies der Geconfedereerden heen te komen Vjjf Jaren later zocht de regeering hem opnieuw aan om als verkenner op te treden tegen de Sloux Indianen die onder aanvoenirg van het opperhoofd Sitting Bull weder opgestaan waren Dit was de echter de laatste pvlamming van krijgshaftigheid der odhuiden in die streken geweest En nu kwam Buffalo Bill op het denkbeeld het merkwaardige stukje Amerikaansche geschiedenis die hij uit eigen waarneming zoo volkomen kende aan de vergetelheid te ontrukken HiJ richtte een circus op waarin hij met eene enerme troep in voorstellingen een denkbeeld gaf wat de strijd in het Wilde Westen beteekend had Telkens weder wist de regeering hem te bewegen ander belangrijker werk op zich te nemen Zoo kreeg hiJ ook de opdracht om in het Amerikaansche natuurr jnument Yellowstone Park wegen aan te leggen en hotels te bouwen Toen dat werk voltooid was Icwam de behoefte aan avontuurlijker arbeid weer bij hem op Opnieuw zocht hjj een circustroep bijeen waarmede b j een reis ondernam die zich ook over Europa uitstrekte bij deze gelegenheid bezocht hij ook ons land 4I3 STAAT8 L0TERIJ 6o KI TrolUciug van Düwdag 16 Jan Nos 3045 5735 en 9300 ieder f 1000 No 19880 f400 Not 18043 en 20819 ieder 1200 Nos 4928 9867 10154 166U 17710 en 2090 ioder f 100 PrilEen van f70 45 112 180 348 444 476 560 697 1039 1109 1216 1274 1344 1465 14 3 1501 1572 16334 requisitoir 1729 1865 1952 2294 2333 3478 2751 2768 2789 3865 3068 3068 3106 3142 3232 8275 8413 3746 3913 4046 4321 4346 4383 4390 4423 4453 4580 4622 6330 5496 6657 5865 5893 6176 6416 6480 6811 6818 6872 6982 7067 7094 7329 7408 7905 7914 7946 7993 8086 8108 8149 8153 8318 8397 8649 8667 8696 8754 8834 8910 9003 9116 9311 9341 9724 9944 9986 10031 10086 10186 10203 10447 10478 10500 10510 1058210871 10903 11018 11148 1U66 11 47 11367 11301 11362 11387 11419 11675 11874 11956 1200112113 12346 12508 12926 L3174 131871335313721 13839 14134 14326 14382 1468914866 1505S 15127 15338 15607 15662 157071574915877 15936 16097 16116 16450 1653816562 16809 16817 16881 16894 16930 169711716017220 17226 17227 17312 17603 176831788618021 18033 18169 18202 18232 183721837218414 18646 18841 18973 19029 19117 1915219166 19211 19399 19500 19568 19667 19791 19949 19965 19978 20108 30347 203812040120639 20736 20801 20821 208399 Nieten 16 20 72 153 174 191 251 261 318 324 382 388 468 486 503 525 675 676 816 839 946 989 994 1169 1200 1203 1315 1348 1358 1363 1388 1450 1488 1502 1611 1514 1659 1700 1703 1883 1868 1937 2023 2028 2051 2073 2260 2285 2339 2874 2479 2563 2594 2651 2657 2675 3717 2800 2937 2967 2992 2994 3091 8124 3192 3197 3198 3245 3377 3484 3495 3529 3545 3656 3677 3858 3870 3877 3905 3929 3938 3950 8991 4148 4214 4216 4245 4289 4347 4469 4517 4563 4643 4646 4661 4656 4698 4718 4763 4768 4797 4906 4946 4979 5054 5137 5150 5312 6264 5280 6467 5468 6488 5605 6583 Koopt Uw Hoeden Petten a Baretten kil OAREL KROPMAN MlMiwa tmmêmlimt 12 BBKBNDMAKING I Drankwet BURahMKESTEH n WI THOUDERfl der Ci nHH iito tlouda breiden tor op bare kennis lat op 10 JmiuItI J917 bij ben t iugekojiH n w n verrzooksohrift van Joba cs Hwidrlkus Jao u8 Cornells Valk van In roep g nnt wonende te Del l om vwlofj voor dekt verkoop van aloolioHfoudendent drank aiuferan dan sterken drank In de benedeolooalltelt van bet perceel kadastraal bekettd Unneents ÜOuife plaatseiljk gemerkt No 68 en gelegen aan d Antlionicstraat aWaar lllnnien twee wtkcn na de dagteeketiing dezer bciendknaklng kan een kder tegen het verleenen Sran Ut verlof srturtfteT bezwaren bij Burgiemeeeter 4a Wethouders inbr Dg ea loude 16 Januari Buivtniseater eo WetiwtidBn Tooraocmd R L hartens De 9cKve arU J V HEUSDE jfK ÜDA 16 Jan 1917 Voeratf 1 Dr Broekhnlsen over operatie bulten het v Iterson Ziekenhnis B en W hebben tot den Raad het vtdgend schreven gericht In xüne vergadering van 27 October 1916 werden wQ door den Raad uitgenoodigd om praeadvies uit te brengen over het in die vergadering door zyn medelid den heer Dr B J Broekhuizen gedaan voorstel om tien heelkundige vad bet van Iterson Ziekenhuis vHJheid te geven ook in andere Inncbtingei spsratioa te verrichten Ten einde aan die ultnoodiging te kunnen voldoen verzochten wij beeren Regenten Van het Van Iterson Ziekenhuis ons over dat voorstel van advies te willen dienen waaraan zy by hiernevens overgelegd schrijven dd 27 December 1916 Totdeden Vit den inhoud van dat schreven lal het Uw Raad duidelijk z n dat boe ook zijn beslissing over het voorstel zou luid i dese geen effect behoeft te sorteeren Het schrijven van RegefiEen van het Van ItersonZiekenhuis aan B en W luidt aldus Bö uwen brief van 1 November j l mo 1218 werden wjj uitgenoodigd U van advies te dienen o a over het voorstel van het Raadslid den heer Dr B J Broekhuizen om den heelkundige van het Ziekenhuis en de Gestichten den heer Dr A Montague de vrijheid te geven ook in andere inrichtingen dan het Ziekenhuis meer in het bijzonder m t gebouw der Wykverpleging operaties te verrichten In ons antwoord van 16dez r op Uwen brief deelden wif U reeds mede dat wij ons voorstelden aan Uwe uitnoodiging bü afzonderlijk advies te voldoen De aanleidinfi hiertoe is gelegen in de omstandigheid dat ottxe Voorzitter tevens Voorzitter van Uw College zich vi le vrijheid van handelen wenseht voor te behouden en geen invloed op onze beraadslagin gen wilde uito enen noch daardoor geïnfluenceerd wilde worden De heer Dr Montagne heeft toch bü de gevoerde besprekingen welke hebben geleid tot zijne aanstelling als heelkundige aan den Burgemeester eenvoudig mondeling beloofd uitsluitend in het Van Iterson Ziekenhuis althans niet meer in het gebouw der Wijkverpleging te zullen opereeren en acht zich als eerlijk man alte i tegenover hem gebonden zoodat naar zijne opvattin niet de Raad maar enkel de Burgemeester hem van zijne belofte zou kunnen ontslaan eene opvatting welke hem tot eere verstrekt Buitm onzen Voorzitter hebben wij ernstig overwogen alvorens U ons advies In dezen toe te zenden in boeverre wü bet verzoek van Dr B J Broekhutyn zouden kunnen ondersteunen Ons insiens sou het niet in het belang vanons Ziekenhuis zijn aan het verzoek van Dr B J Broekhuizen te voldoen ten eerste omdat terwijl ons Ziekenhuis in allen deele voorziet om aan elke aanvraag voor operatie en verpleging te voldoen wij aan andere inrichtingen onze beste krachten zouden afstaan en ten tweede onze inrichting niet ten allen tiJde de beMhikkfaig over den persoon van Dr Montagne zou hebben daar het geval zich zou kunnen voordoen dat de hulp van Dr Montague in eene andere InrichUng was ingeroepen terwijl deze in ens ekenhuls gelijkttjdig hoog noodig zou klunen zijn Hoe gaarne vrij dus onze ZustervereenlSing van dienst zouden zijn moeten wU in deze bet belang van onze inrichting voor m fwijscnd advies staan en aan adviseeren liroodkaar m mag InMitln maar dai mm de IwiiM vsn do kaarttu hij vurscÉillleuds bakkers kan bimllea te Mi broed BeelriJdlBg van dratlUKlsbrsllt bU deMeUttaaOa Door de Ne rlandselM Vtnenlging tot afschaffing van aleoholhaudcnde dranken de Nationale Christen Ciebeelontbouders Vereemging het Krulsverboad en de MariaVereenlging alle te Gouda is aan den Raad een adres gericht waarin wordt geaegd dat lü het op hoogen prtjs souden stellen indien de Raad in navblging van onderscheidene gemeenten in ons likd maatregelen wilde treffen om bij dejfcbillaatie van ons leger de gelegenhedoOjjffjwaar sterke dranken verkrijgbaar ztin 4lil lolutleHf waar alcoholhoudende mWnken andere dan sterke dranken word verkocht te doen ilulten Genoemde ver innglngen wijzen daarbij op de bekende MM ive van den Minister van Binnenlandachfiisken gencht aan de Commissarissen d koningin betreffende deze aangelegeattjiU Adreasanten doen met allen aandrang eil peroep op den Raad dat hij door doeltrefleide maatregO ten voorkomt dat bij demobMatle in Gouda de naar huls keerende mililUren zich aan dronkenschap en daarujt W iftkomende ongeregeldheden kunnen ovejlmen Oök vodr de gezinnen der gedentëpuseerden zoo wordt In bet adres uegiiMl de aluitmg der dr gslegenbedin eenyiegen zijn en de kennisgevhig daiuW net blijdschap worden ontvangen AltenMM toch is men Ti i meening dat de gedinMijllBeerden zi h in hun vreugde aan Untibisporigheden itiplen overgeven zooda dnjvnseg m de geainnen verstoord zal wordM M d t er alhw menschenlevens yerlqPól cul Ai gaan VèttchUende militairen Jfmi toch over GAida hun iveg nemsn otjltln omliggende gebeenten waar zIJ hUnnSj fp plfata beb te bereiken en dn i zy j e water zuilen gela denkbeeldig Adresi t óók óm liH tat op de len Raad nikt ivenstaand idre eadvies uitgebr t n het netnn vmn iet f oiIxUg Ie achtei rftoB Idide d weth bfj b l 11 4 ia iHv Haag vaivwego tiot gtwiwnteiyk diMtri6uat4Mdnjf ttUc sv a boekje eniieldt o a dat en foalu Van bijv h personen éu óf ultihillmd witbroodkaarten kaï aan rag n At uUslulleud brulnbroodkaiarieu uiav hel kan ook vow eeiilge l dm van lui gvaln wllbroodkaarleii krijgen voor de ovsrlge bruin broedkaarten in gevaJ dll g sin voor 4 personen witbrood wensoht en voor i porNottiii bruinbrood d a sullen dus worilen uitgereikt 4 maai 4 16 witbroodkaaoteu 2 ami 4 tl bmlfilibroudkaar teil voor den tijd van vier aohtereeuvolgeii e weken 1 a bruialmKidkaart bevat 7 atsoheur 1 arii bons I Iku bon geeft r iht tot bet kuopeif an een bruinbrood w geude 400 grai i kleinere liociveelheidHi zijn niet verkrUgbaar Oji oen der seiven Iwum staat vermekt dsi mplaats van bruinbrood 250 grani ot i pon tad snast d l da groi dMof nooihg ler bereiding van bruinbrood kasi wonden fakoeht I en wiibroodkaarl bel M bons van vermihllleiide grootte lul 10 bons voor 50 gram brood 5 voor 100 grain bifcod 4 oor aoo graiii brood en 4 voor 250 greni brood tlbauien dus 3800 frani witbrood per week of 400 gram jper dag Hel gewicht van kletn wltbro d sooals oadeljes e d bedrasjgt ougevtXT 50 gram zoottat met behulp vin tm wiibroodkaarl ook klein wlUa ood kan wordeDJ gekocht t p twee der vier botts vait 200 gramkani In plaats van brood 125 gram tarweWotni gebuikJ tarwe4i J wonlwi g©k t De Ikkis van etti wltbroottttaarlgeven ook recht tot h aankoopen vanrogij Hirood of van balfiKorrtlMjHcbiiit i IJwbchuit geVooht in ongeschonden orlglu le verpaitilng kan zonder broodkM t duH ofPdo feiwofie wljae worden iv erkrtTgen HJ l f bons vaffl een broddkaart zihi gol War dBt Jdig voor een bepaalde wewk zoodat bons j lWelke de aeu week niet ijii gebruikt Vde yolien l k nl ïnettr geldig zijn men aan b rood of didDStüode lid ia vau het p is 1 dat in u l e hrood jbooveellllShl waarii zij haar Hgen uioeted nredo pH il dkse enuan W bm aiwfllw u I petnhikbadr moobt i maat 11 lie Uièr an bepaalt blsMelllAat de wettig iL B eniW geven daarom din Raad weging op het adrea Rfwi Fend te Sa wat Mi halve waniperi valligerwi z4 4j ijn hun bi dos te gebrul tljdailjk verbli leiki mil idlnl 1 Uhiiö ro a Aordt nïttiiuiteud gSeverd in K elbec we eu 400 gram en £ en Jubilaris Naar wij vernemen aal de heer L C J de Groot onderwijzer aan de openbare school v g 1 0 no 1 alhier op 1 Pebr a s gedurende 40 jaren hier ter stede bet onderwijl hebban gediend De heer de Groot werd b Raadsbesluit van 8 Dee 1876 benoemd tot hulponderwijzer aan de toenmalige Eerste Armenschool zulks met ingang van Febr 1877 Regeeriag Qort en HavenwKt Hedm ia de derde zfltldlng gort staande uit 25 balen van 100 K O de eerste zending hwvermout beutaande uit ÖO balen van 60 K O alhier voor de Gemeente aangevoerd De KaashandeL Het bestuur der Kaasvereeniging bericht dat te beginnen met de bestelljngen die van 15 Jan af by de vereenlging inkomen aan alle grossiers ten hoogste zal woiden toegewezen 100 pet van hun normaat omzet Voor volvette Gouda kaas blUft de bepaling van kracht dat van den normaal omzet zal worden afgeleverd 30 pet m volvette Goudakaas seisoen 1916 30 pet in volvette Goudakaas jong 40 ï ct in andere soorten naar keuie van het bestuur De regeling voor aanvuUingakaarten voor volvette Gouda kaas blijft in werking STOLWIJK Door het Leger des Heils uit Gouda werd gisteravond i het café van den heer P L Bonter een Bioscoopvoorstelling gegeven De opkomst was tamelijk goed en de stilte in de zaal bewees dat allen met spanning de verschillende beelden zoowel komische als ernstige volgden Zeer voldaan keerde men naar huis terug Ook de voorstelling voor de kinderen was flink bezocht Algemeen wenschte men dat het Leger des Heils dezen winter bier nog loo n avond zou geven 1 Op den len Nov 1880 werd hü benoemd tot onderwijser aan de toen herdoopte Eerste Koatelooxe School welke school op 15 Oct 1900 den nieuwen naam werd gegeven van school v g l o n 1 zooals ze thans nog heet Bijna verdronkem Vanuiergea een poosje voor 9 uur waa r een leven vag belang voor de H K Meisjeascboot aan de We liaven De kinderen die daar bijeen waren vermaaktHiL zldi dot met een paar groote honden die Karnen speelden en de malste sprongen doeden bijaa een paar clowns Totdat opeens een der bonden lu de diepe haven viel ongeveer ter hoogte van bet K K geeticlU van Weldadiigiheid Het arme dier deed aüe mogelijke moeite om togen den hoogen walkant op te klimmen maair natuurlijk tevergeefs Ken der medi eB blgkbaar lifi m esterosje stond wanhopig op den kant en niemand van die toesnellende voorbi angers wist raad Het kind had door langa bet water te loepen den bond gens k li k kunnen brengen naar het trapje tegenover bet percert no 19 Maar daaraan dacht zij blikbaar niet Een heer probeerde door piat op de straat te gaan hagen bet be et Ie grijpen maar de afstand bleek te groot INGEZONDEN Het Nederlandsche Reode Knila Als naar gewoonte geeft bet Vr Co mité voor Gouda van bet Nt erl Roede Kruis een kort verslag v n zijno vernohtingen In liet afgeloopen jaar Het eigenli p doej der Vereenlging voor oogen heeft het courité zich steeds gereed gehouden om b j eventueel oorlogsgovaar hulp te kunnen verleenen aan zieken en gewonde krijgsliedMi Zoo gaf het Oomké de gelegenheid een cursus In verbamBeer voor dames t houden ook werd er een derde cursus gegeven voor mannen Uit deze mannen heeft zich nu eene plaatselijke ooloone gevfomid om het C oufité in tijd vau nood bij te staan Verder gaf het Comité aan zl e mobiele colonne 4egenheld zioh te oefenen in het vervoer van gewonden eu ook om de geneeekunAge manoeuvre in Augustus te Katwijk gehouden te kunnen uiedemaken In Juli werd aan da geachte Penningroeeatercs Mej N J 3ohelUnff ten huize van de Voorzkster bet Kruis van Verdienste u bt dawhij btdmorend Brevet overgereUU door Jbr Mr W Rotilt Een ieder e den groeten ijver en de llttfde voor bet Roode Kruis van M J QobH Het Her raakte zichtbaar uitgeput on nsrn dacht dat het zou moeten verdrinken toen eien paar flinke jongens met een boot kwaniML aanroeieu De jongste wilde den hond bij den nek grijpen maar icreeg zoo n fermwj beet in z n band dat hem de lust voor redder te speJen voorloopig verging De oudere probeemde het ook duiht voorxichtiger te zijn maar kwam er niet beter af Zij riepen daarop het meisQo toe mil liet gevaarlijke werkje te doen Het kind werd toen In te boot geholpen en haalde zonder veei moeite het geheel uitgeputte beest in het vaartuig Zander de hulp van de jongens zou de hond zeker verdronken zijn i daarom zullen zo voor hun moeite wel zijn naar wij bopen beloond Vabcha guUen Bij de politie alhier is een valsche gulden gedeponeerd welke biJ een ingezetene in betaling js ontvangen Het valsche gridstuk dat vrij goed is nagemaakt is kenbaar aan slordige afwericing van den rand waarop bet randschrift ontbreekt bet is vooralen van den beeldenaar van H M de Koningin en draagt het jaartal 191 De broodkaartcn De N Ct geeft nkele awiwijzlngen omtrent het broodbon aysteem dat ö Febr in werUog treedt Voorop wordt gesteld dat men sleobls één formuiler voor de aanvrage van llng keni al iuQ tm loegtvvem dat ikw omi4rMulH4diiig Un volle venHend t i tul s iiipatble werd lu door oim t ouMi dan ook bijge oom Het bestuur oadwging e silge veraude ring door het liedaiwiuo van Mevr van t klik Thl nK iUm kwlutirwlld in Wlnr plaaiN werd gukoaeu Mevr l wune leter die ot om k cdweaim uos ook s tocrilg Bi gaan vertalen De rektniiig en vnrautwoonUng o er het jaar I91b Is us Mileu door Mevr A MüuUjn HulieÜlMg n deb Heer A van Iteedt Durtland eu Iw lu ordv bevflndfo 11 H Nederl ItOode Kruis lu aller welwHIvndhdid aanbevelend MsN r J ten Bosoh tk holiena Vooratt it r Uti C V W van Aiikvouv beoretamne Mljnboer de RedaoMir Naar aaideidipg van uw berlobt Iwuw blad van glstcrim over RegeerIngs groene erwten waarin wonh tut fgedecJd aln aouden Iteg erwleti ioor een eenvoudige bewoHilQg door sommige wiukeiierH wordeu gospKnm en ais Ittrwtea in d an handi l worden g ibra 4it kan Ik u V rziikecen dat voor peen der wlnkelliwa albW Keg rwlln l lj mU als eenlg 1 rlüliling Ivler ter stt de a aar xutkt na kunnen j laats heblH n zijn ffesplll lic nfoet deae best mldlgtug deit ook aiH zi r ouJulM liesohouwtn tenzij du bewerking buiten lotida heelt plaats gehad wM Ik natuurlijk niet kan beoord vlon i Heogachiend P G OVERUiNDl R UotuK ia Januari 1917 UJNPdOUW Vereenlging van StreMaelfabrikantMi De Minister van Landbouw berft afmgowexeu ais vootaltier van de Vereenlging vau Idtrauwelfabrtkèiten F U Loblila oudlpsp v i detij tauidbeuw teDea Haag i I öt ot Vwhandelanni P J i De Nederl jjond ran Voetiandéjaieu zal In óv it ipovioctkle atdceltngvè protest vergad ring uitiJiRiirijvcn tcge do jongste regelingen bijl don uitvoer van paarden eu Ka n K 44vDd De oorsl diir Op iuB paardmliMidé wordeii grootesimmen vfrk rao terwlfl bij dén veeultsterke bevoo ecl ng heeft utaalsiad Nw Footkontoor Ooi nkis Lgat Tan de in de Ie helft der maand J an veisonden onbestelbare brieen en bi efkaarten waarvan de afMnden onbekend i n Namen der PUwteen vaa geadr o se oe rdMi Reeuw ijk Rotterdam Rotterdam ÖtreeOceillc Binueoiand Brieven Akkormans Vordenbaak Mej M WÜdeuburg Qeode D van Ansrierdam Rotterdwn Tilburg Maastrioht Haag Rotterdam Rotterdam 1 holen öohoten BoHkoop BrieOEaarten A Hn W C Butselaar Meij C Gorkuiu Mej v Groot Mej A deHeoihneter Mei J t Hoydoncfc Gre Fr Van Kroeg P A van der Lunenburg M de Meijew W chenk B Vrws Mej Zondor adr Buitenland Briefkaart New York Tillekes Oor KERKNIEUWS Belesdlglng Men schrijft aan de N R Ct Tot enkele jaren geleden bestond in de kerkelijke gemeente Wedde hot gebruik dat met Oudejasrde leden in natura btjdroegen tot het predjkantstraktement De bode ging rond en naar de grootte der bt rderu werd rogge verzameld De opgehaalde rogge werd dan verkocht en de opbrengst bij bet traktement van den predikant gevoegd Enkele jaren geleden zijn echter de bijdragen in rogge veranderd in geldelijke bijdragen Die roggebijdragen later geldbijdragen werden roggepacht geheeten Het geval wilde echter dat In 1914 een boerderij is verkocht waarvan de nieuwe eigenaar zich niet verplicht acht de roggepacht te betalen ook niet op Oudejaarsdag 1916 De predikant nu heeft op Oudejaarsavond over een en ander z jn afkeuring uitgesproken en nar het beet o a gezegd Die met God willen leven moéten niet doeii als hij hier volgde de naam van den weigeren n belastingbetaler die zijn roggepacht nog met of weer niet betaald heeft De bedoelde landbouwer ter kerke zone diende hierop een aanklach in wegens beleediglng Hii aal ook het classicaal bestuur van Winschoten daarvan op de hoogte stellen LAATSTE BERICHTEN Ben flater MILAAN 16 Jan Part Volgens de Secolo heeft de handelwijze van den pauseliJken nuntius te Weenen Mgr Valfro de Bonzo oji het Vaticaan groote ontevredenheid verwekt De nuntius had over den ongelukkigen bmnenlandsehen toestand van Oostenrijk en den hongersnood te Weenen gMchreven aan zijne familie welke dit atp het Turijnsche blad Stampa had medegedeeld Men hoopt op het Vaticaan nog te kunnen tegenspreken hetgeen door dit blad is gepubliceerd terwtjl anders de nuntius zal worden teruggeroepen De Ooatenrtjksche Regeering heeft reeds door haren gezant bij het Vaticaan opheldering gevraagd Jan Is ILfH UBf utM aluer d heer J H ttahapar Kwgeling van wPrkiaamheden Du Vooraiitar stelt na overl ui i den mlutstsr lu afwijking van sljtk Itetdott wordt bet w o htfaku het burü rlljk tot i en Inbreuk op het aol kunrtubt au de agiHUta voor Iwi ahip liiigi4un l riritH4 op Donderdag a s loe t VOtg l Oc lieer D r 1 O n v l lloht mi acoen Uiiieitt toe om de buur ounmitfNile by de MiHhHelling van den buurprija niet atlet a mul buggere uMgaveo Inaake üo woning maar uuk UM Os Htijglug vau de Uijk landaard rekening ie dowi houden lie berar Ht timer a r Iteatrtjdt b t oiiK iink ineiLl Meudeis mu U tkwii wval l u ilv bepaling dat buur verltoogtug oiii Andernt grond dan vtrboogde explottatie k J mt u kan wortl a twgetateu als de huurdi er iiive instemt t e lil i H 1 M t e r van Justitie de Iteer t r I venledigl zijn ontwerp l f wet vrkagt nirt eeu fictie luaar leihtu naar de wtvkulljke uitgaven Het auioademeoKMioouk llenknuaiw wordt door fpr beatredea 1 eiiJge motivoerinf van de beslissingder huuroontmiiWie liJ whter luiasUbleuwel wvusdM djk wopruui spr In bet arUktil invoegt d woonh u Hare heajll Ming in luet nnk nen oiiiklewi jl UttTiM V ojgt attiuiiiiiig over laatstgenoemd uii eiMlinmnt dat voorstelt tot bamIm Ie uiviit de normale buurwaaidu op 1 Jan 1 J16 I H aoHiidtmetit wordt aaugettouteu met 8 sttaiuuen uigt sisuatdng over het amesdefDenturivu rekening houden mtH stijging van ilut reiUe Htandttard hotwjlfc met 4li 20 steuamm wonh viTWorj en Het amaidanvut tjdoeck HeuketMUH hoegeru kostm oviv t geheels bedryf einslaau woret erworpen uwt 3fr 27 stemmen 1 4 amvndement MemW geen afwijking van dm regel mot toesleuuflng au dwi Imurdor wordt met 4ft 18 sieuimen vitrworptm waarna hrt artlkW 4 zondtuhoofdelijke Menmilng worat aaogMiomen Hierna pwtze iMTg io iten wordt bet araendemeutHttssü Uwelt om esMmUe in h belang der wet mogeli o tmkm van deu4t preak van den kaniou rechter inzakeliet beroep op d beslla ng veh dehuureuumilsBtes Het Bukendemtint Mendela om de bwa llug op tl atHH u dat gedurtodeiauiaaB len na vaHtott iiing an d huurprito door ie huuroonsoi de verhuurder al l n llll P r K niag doen t lkfigien indien de redeosn van eon zegging door de huuriMMimlsele sJIn sebillijkt wordt na l estrljdlng door denIi r bftoet Henkemans itrlou Deuiosren minister ürt verworpen met 47 18 temmen Opgeheven De itaking bg de jtitgevenfirnu Sythoff ia geëindigd De eiaolien ifa n ingewiitigd iorhtiiériohton Betterdaaucke VsoMarkt Aanvoer 71 paarden 3 veulens 1037 magere runderen 700 vette runderen 297 vette en graskalveren 487 nuchtere kalverm 3 schapen of lammeren 1 varken 106 biggen 2 bokken of geltai Prijzen vette koeien Ie kw l S K 2e M ƒ 1 10 3e kw ƒ 0 90 Ossen ƒ 1 24 2e kw ƒ 1 10 3e kw 0 86 Stieren Ie kw ƒ 1 04 2e kw ƒ 0 90 Se kw ƒ 0 80 kalveren Ie kw ƒ 170 2e kw ƒ 126 3e kw ƒ 100 Melkkoeien 230 400 katfkoelen ƒ 255 42B stieren f 140 466 pinken ƒ 100 186 vaarMn ƒ 110 186 werkpaarden 125 400 slaohtpaarden f 95 176 nuchte kalveren ƒ 14 21 fokkalveran ƒ 17 28 biggen ƒ 7 14 Kaasmariit BODEGRAVEN 16 Jan Aanvoer lOT partijen 4930 stuks wegende plm 29628 K G w o SO rüksmerk Prijs Goudsche kaas Ie soort ƒ 69 71 zwaardere ƒ JO 78 2e soort 66 68 met Rijksmerk 6 7fc Allea per 50 K Q Handel maüg met conditie Telegrafisch Weerbericht Imtitout te DE BILDT loogBli iMiMKlmttaé 7B1 7 te s k Itoloi VurwiKhtUig lot l n voInniMi u Ml imilge tXrtdljk lot Nooi5ooi 3ilk wUbI bcIroUKo tot ur bpvollu uaaraoliynlljk iilgo immiw llditèvorBt BIIRGKRLUKK STAND GOUDA OEBOREiN 12 Jmi Wllhdmta AnndJ MaiTt r th d H Komokoop M E v n Mourik Corneli t v Hoomrdlik ra A BreukmM 18 Ju Thonuui i J van Me tercQ en J Stark DaaiHI V D NuwlatJIn m L van Eijk li Jan AUda Conwll d P O Schoutan an A M vu Mourik U AatholUa d t K VemieB n A ran Laauwan Iiaak G Braa en G UiialatUn OVEWj deN 12 Jan TlatJ lUdamakar wad J D m s J Johwioaa C Moona 1 i 13 Jan Johannaa Th Boar