Goudsche Courant, dinsdag 16 januari 1917

So m294 DE SEXUEELE ZEDEN IN WOORD EK BEELD = LIsKto n aElnn ll kh lcO D PH VAN VLOTEN ELDERINCK Uitgave van GEBR GRAAUW te Amsterdam Singel 192 Tel 6460 Noord Prijs f 10 gsbondsn In staYlgsn Ünpian Praohtbands Franco naar alle plaateen In Nederland BctaalbMT In mMndeiyktche termynen van f 1 50 of meer naar verkiezing Het prachtwerk dat onder bovenstaandcn titel het licht tiet behandelt de exueele seden niet looals xulks in de taltooxe weriten met gelUksoortige titeti het geval is van quasi medisch wetenschappelük physlologisch hygiënisch of degelijk geaichtapunt maar het betreedt een nog xeer weinig ontgonnen terrein het behandelt het leven der liefde van beechavings historisch ethnologiach en artistiek standpunt en vormt ate zoodanig een even AIONNEMENTSraUS per kmnaal I 1 25 per week 10 ceat aal Zoadafablad par liwatiaal f 1 7S per week 14 cant overal raar de baaor lad par looper laachladL Praaco per poai per kwartaal I I SO met Zondafablad I 2 Abonnemenien orden da ali ka aantenomen aaa one harnaa MlBIT II GouoA bi oase ajtenten den boekhandel en de puukenlorea ADVERTENTIEPRMS Uil Gonda en onatrckea bebooiaade l dea bano hrin I S rclela I 0 55 elke reaal meer I 0 10 Bij drie achtereea ol Bde laalsla an Rwden deie te en twea berekend Ven bollen Ooiida ra den baaor krln l S aa aU I OJO alka rclal meer f 0 15 Telefoon Interce 82 TuBflchen Foscani n Bralla aan belde lijden van Vadeni iljn de Russen tot den aanval overgegaan maar door een tegenaanval werd het terrein dat sij gewonnen hadden hen weer ontnomen Waarschijnlijk jsullen deze pogingen van Russische zljde beoogen het veld voor Galati wat ta ruimen In hoeverre dit gelukt ia of nog geluk ken sal moet in de naaste toekomst blijken Het Ruasisehe legerbericht zegt dat d strijd voortduurt In elk geval schUnen d troepen der Middenstaten op het oogenbllk niet in staat te zljn hun tegensCuident verder naar het N te dringen behalve dan op dat gewichtige punt ten Z van Galatx ta daar ia de opmarsch nu waarschijnlijk ook fa de dnosige Zuidelijke boorden van de Öereth gesmoord De gevechten tan Z W van Pralaa 19 wersten ten Z van da samenvloeiing van de Casinu en d s Trotus ontwikkelen tich met toenemend succes Roemeensche en RussiiKh afdeelingen die 7 wersten ten Z van Pralea opdrongen kwamen 2 wersten vooruit Twee nachtelijke aanvallen der Centrale troepen 2 werst i ten Z nn Rekes aan de Suslta werden door de Roemeniërs afge stagen De toestand is nu vrijwel zoo dat de kansen aa beide zijden geiyk staan Van groote vorderingen der Düitschera hoort men niet meer n als bet verloop van den strijd nief verandert zal om Galatz nog heel wat gevochten moeten worden In het Wwten geen bizonder nieuws De dujtBchers urobeerden een overrompeling met luchttorpedo s en bommen met verstikkende gassen doch het Franache legerbericht meldt dat de overrompeling niet lukte Fransche aanvallen bü Beuvraignea ten Z van Roye hadden evenmin resultaat dit natuurlijk volgens het Dultsche communiqué i t BUITENLANDSCH NIEUWS FBANKRUK De jairmarkt Farlfs maakt toebereidselen voor de groote jaarmarkt die op 1 Mei geopend zal worden van monsters en modellen Het zal geen wereldtmtoonatellintt zgn maar een Tcrzameling van modellen van artikelen van Franschen stijl in navolging van de jaar markt te Leipzig Parijs heeft sedert 629 zijn jaarmarkt te St Denis gehad en de groote tentoonstellingen in de 19de eeuw In 1902 werd het comité van de Farljsche iaarraarkt gevormd In 1914 heeft de gemeenteraad twee van zijn leden opgedragen om studie te maken van de jaarmarkt te Leipzig ter mrkrijging van gegevens voor de Farljsche Delavenne en Miniot Feuilleton Runderlappen per S ons 60 Runderpolet 55 Rundergeliakt 50 Rolstuk 65 Opgerolde Unde 70 i Buiten de Stadspoorten Naax het Pultsdi van CLiARA WEBIG Bewerkt door I P WEÖSEUNK VAN OSBUM met autorieaUe van de achrijfatetr Nadruk verboden 77 Steeds had zij nog gehoopt maar haar Qoop was beeohaamd geworden de railiioenenwedüwe was niet meer te krljSt i De dokter de honfferüjder d e afgeeiehulmde Berlijner dien Paul ook in haar hule had willen bifingen hadi baar weggekaapt Zoo auw mogelijk had hij üaar gotrouwd zoo snel en in alle etilt dat men eff algonJiik pae leta van be inerkte toen aij e Zon ta B na Pinkrtev r i glnda bij te oudie vrouw Badiekow voorneden In bet doJctorakoeteje en Marianne aan aijn hand er uitstapte meteen lowteindeuw wit paanJepharaa kapoihoedje met een kraaw van roee hyaoiothen eo crepfrdfrChine iaal over de zijdten jap Hi Met een woede waarin ook angMlag gï vrouw Lcogndok de vutot on naïr oet dak waar waren de vogetaf Pahl ritiïS cMvelavo Ial Laten Zij teerde de öohuur den rug toe en u thwaen in dte groote vertrekkto der villa Weer ging zy wwr het W en stond piHeuw te ataren naar den nok der I tij 1 Wmu lm 17 J Q Hot Blauwe Krol 8 but Verg Ohr Lolterlt Vorhood 21 Jan 11 u v n Seriówwiitrijden Ned Dambonl 23 Jan Soc de Ruénle Aliance fran aise Soiréa comMia door Had DhayrrnoDd Beleald raraoekan wij feiefald tlldlf laededeellas te mogea ontraBgaa vaa Teriadarlageii nosrtaa TermakdUklit dea 1 om daaa laa la aaia agauda te aroieldan Advertentiên Terttond gevraagd een FLINKE DABOUENSTBODL 4fi6 e Adcwi Turfmarkt 111 Dagdienstbode Zoo apowlil nocttllk o1 nM Fabnurl Dagdienitbode Adm FLUWEBLENSINQEL 44 ClowU LEEIillll6EII voQr directe Indlenittredlng Aanmelding ConfecUefabriek OOUDA Weetliaven 62 46a Ifi Zoo iponlll moialiik f atfl een net DAOMEiSJE bil MKiom VAN DUK OaniIu Kni arl luo 43 4S4 t Eau n Hm SomnabuJlH VRAAGT TBR STOND In aouda een 45a II gem Spreekkamer en kUioe WACHTKAMER op nellM ad oIladl i ioii vuur en licbl Pri l 13 S0 i IS luid p r wack Brievca worden In lawdckl mat opt v priji tol a a Vrifdaloiorgao 10 uur oadar ao 2938 Bureau deiar Courant NIEUWE SCHOUWBURG iNiÜ HHMr DONDKRDAa iS JANUABI 1917 DIE HAQHESPELERS E DUARDtrBRKADE NNt REDE la Voorualllnl la het Abonaonanl CAROLINE BIljiiwl in 3 b lrilv o n W SOMMER8ET MAUÖHAM r prcciM 433 43 Auvaal 8 i Sntrét voor H H Leden en hunne huisgenooten ƒ lp75 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelinfen ƒ 2 26 per persoon X fe Stelles Balcon i Loting der te beepreUen plaateen op Woenedaffavond 8 uur Enirte voor de Galerfj zoowel roor Leden all NietLeden 40 cent per persoon Kaarten xün daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken i 10 et extra Woensdag 17 Januari des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entréepr ien worden verhoogd met 6 Auteunreehten Na afloop der voorstalUDg Tcrtrekt een extra boot naar Waddiagsveea en Beakeop Woensdag van 9 tot S uur worden in Luetnin lOlUIDII CfeannaaaO Markt no 4 Teleph 325 OOUDA Oude Xuostgelijtteii I al a het alukken en brakken tot reusachtige liooge prijzen lalakoobi loi 1 M uad Hoo achlend 4SS 30 Gebr Barendse P S Zijn ook aan buil te ontbieden Openbare Verkooping te QOUDA op MAANDAG 22 JANUARI 1917 itê avond 7 ara la hat Hom Zalm ten ovarMaan van NOTAIUS J KOEMAN vant Huizen en Erven te Gonda ala Ban aan de Ooitliavaa No 14 Drla aan da Boalakada Noa 77 79 aa 93 Baa aan da Karaanala loot No 37 Dria aan da Mladarbnadarataaf No 14 6 an 18 Ban aan de Lomfcarditaaf No 11 Ban aan de Janiulamatraat No 4 en Baa aan de Walanataaf No 9 mat hal PakbnU daainaaal Breeder oauchreTen bl noliliaa welke Tan afIl Jannarl aijn te bakomaa bl Nolarte KOEMAN la HaaMrachl 3 3 30 Interessant als doorwrocht stuk beschavingsgeschledenÏB waarvan de bouwstoffen uit nagenoeg alle bereikbare bronnenxUn b eengebracht en welk Verschijningeen literair evenement mag heeten Indit werk wordt het oneindig veelzijdig gebied van het liefdeleven deze wereld volzoete geheimen vol schoonheid en liefeItjkheiJ maar ook vol wreedheid en lijden telkens beschouwd uit een ander gezichtspunt Zyn verhevene schoonheden en zijndolle diableriün van uitgelaten dartelheid het vredig familieleven en dé ziekelijkeuitwassen van onbeheerschten hartstochtkomen achtereenvolgens naar voren waarbij Intusschen nooit de grootheid enwaardigheid van het onderwerp uit hetoog wordt verloren zoodat woord en beeldsteeds evenver verw derd bleven van onware pruderie ats van ongezonde linneHjkheid Met consequente strengheid m a w is zorgvuldig alles geweerd en vermeden wat zou kunpen strekken om onzuivere neigingen te streelen of te prikkelen Oe schrijver bedient zich evenmin van den toon der dorre geleerdheid als van de grof en platheden van een dusgénaund realisme Zoo is een artistiek en literair hoogstaand prachtwerk ontstaan van welks kleurrijken inhoud de hier volgende greep uit de e e behandelde onderwerpen een denkbeeld geeft Wat is liefde Etherische reëele en grof zinneliJke liefde De mannetyke en de vrouwelüko xinnelQkheid Mannelijk en vrouwelijk schoonheidsideaal Vrouwenschoon en zUn misvorming door mode enz Mannenhaat Vrouwenhaat Dit naar ilJn lit ralr n inhoud reads zoo belangrijk prachtwerk ia met xorg versierd met meer dao honderd vijftig illustraties naar kunstwerken ontleend aan de GROOTSTE MEESTERS op elk gebied der beeldende kunsten zooals Rembrandt Rubens Van DiJek Correggio Titiaan Vehibquez Raffael Watteau Fragonard Boucher Jan Steen Gerard Dou en een menigte anderen en reproducties naar dikwijls zeer merkwaardige en weinig bekende zedenprenten Prijs slechts f 10 GEBONDEN IN KEURIOEN PRAIhTBAND 360 390 Betaalbaar met flaSO per maand of meer naar verkiezing TK HUUR gavpaagd een flink WINKELHUIS op prima tand Brieven fr no 431 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 3I Kleine Winsta Groote omzeta Geachte Burgert van Gouda en Omstreken betaalt niet langer die hooge Vleeiohprijzent het ii bealiat niet noodij Bij M J VERZUL Klèiwej 36 Gouda kunt u eerste kwaliteit bekomen tefen onderstaande Prijzen i Rib zonder been Rosbief Ossenhaas Pyne Biefstuk Rundvet per 5 ons 70 70 75 75 65 MINZAAM AANBEVELEND Ma Ja VERZIJL Kleivreg 36 Gouda Telefoon 379 HF Abonneert U op Het Stenoirafiscl Verslao van het Vaphandelda in den Gameenteraad van Qoudsa Bevat ALLE bg den Raad inkomende atakken de besohikkingen daarop en de atenograflëch opRenomen diaetuaiea allea bgeen in bockformaai ABONNEMENTSPIIIJS Toor abonni i op Bit blad f 0 25 per kwartaal bg vooraitbetaling voor niet abooné a f OJSO per kwartaal bg vooraitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de Drvkkerij A BRINKMAN Zn Hurkt 31 GOUDA Amazonen De eeredienst der liefde D lokstemmen die de sexen tot elkandervoeren De rol der zintuigeil In het liefdeleven De kus De omhelzing Tweeürlei moraal voor man en vrouw De cultus der vrouweiyke maagdelijkheid Dartel xinnelflka liefde Wellust als levensdoel Bacchuadienat Phallusdienat Don Juanerie Uitspattingen Orgiën Flirt Tijdperken vanalgemeen zedenbederf Hetaeren jmCourtisanen Galante tijden Normaalliefdeleven De jacht op andere sexJ De jacht op een man De jacht op eènvrouw Hofmakery Coquetfcerie Opschik Toilet De mode ala uexueel lokmiddel Monogamie Het gepaardeHuwelijk VrÜage Verkeering Verleiding Het Trouwen De Bruiloft Bruidsnacht Zeden Huwelijksvreugden Familieleven De echtelijke ontrouw Onnatuurlyke huwelijken Hetkinderhuweljjk Het commercieele huwelijk Het roofhuweiyk Het koophuwelük Het ideale huwelijk Weduw schap Polygamie en Polyandrie Collectief geslachtsverkeer De wettelijkepolygamie Het liefdeleven en de Godsdienst Het religieuse element in devrouwelijke zinneiykheid Gewijde prostitutie De tempels de eerste bordeelen Platonisme Vestaalsche maagden BÜgeloof in de Sexueele zeden Godsoordeelen Heksen Flagellatie De liefdemaaltUden Naaktlooperlj Het celibaat Amor in het klooster Kerkwljdingsorgiën Camavals bacchanalen De erotiek der Mariavereering Sexueele Godsdienstwaanzin Tragisohe liefde Liefde als bron van lyden Onbeantwoorde liefde Bedrogen liefde Jaloezie De liefde in de kunst en in de literatuur Surrogaten der liefde Liefdeloos liefdeleven De vrouw als genotsinstrument Odalisken Prostitutie Vrouwenihandel Blanke slavinnen Zedenpolitie Koppelarij Sexueel geweld Vrouwenroof Verkrachting Het abnormaal liefdeleven nz enz enz Ooadaaho Con 2 BESTELBILJET Onderdelaekande wenacbt van GBBRl GRAAUW la Amaterdam Bin el 192 Tel 6460 N franco Ie onlTao eo en te balalen in naandelijklche termijnen van 1 50 of k contant I ExcNPuiaR ge mEU zn in md en ra D PH VAN VLOTEN ELDERINCK Gebonden In linnen prachtband voor den prQs van f 10 Woonplaau Naam BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAQEItB aoconntant en Hoofdredacteur van HandelMtndie J AMESZ Itjeraar M O en H J BEKKEKING Ja accountant en ondleeraar eener H B S worden door het litniaii lol PoHIÉII m Maseliappiii iuwii Keizers aoht 15 en Leliegracht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginnera eenigszins gevorderden en meergevorderden SpeiMale oarsnBsen voor de praktyk diploma i en voor de acte M O Eveneens populaire cnnus voor zakenmenaohen Normaal losgeld f 5 per kwartaal Bnalle opleiding Uitstekende resaltaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwelijks 17 jarige F SIEBESMA nit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen oarsns h het wonder dat onze sohriftelijke leergangen op dergelijke wijs populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de practijk diploma s of voor de aote M O onze sohriftelnka carsnssen zelfs preiereeren boven mondelinge leasen I Belangstellenden vragen ons gratia prospeotns aan Zg verbinden zioh hierdoor tot niets DienstaanbiedingeD hebben in de Cfoudscüe Courant tteeét tueeeê A a Ea T3D A F DexetdrertenUeii kostcB leekte MJ mrnltbelaliog 1 5 regels f 0 26 voor elke regel meer 5 cents Opgaaf nitalnitend aan hetBnrean DUITSCH Dnitsjche Taal en Gonrersatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER EleotrlaiAe Drokkerji BRINKMAN ZOON aoi d iMTur Diiltrab M O C Houtmansgracht 19 GOUDA 55e Jaargang Woensdag 17 Januari 1017a GOÜMIHE COVRAIT i© vxTxrs ea i$i d Trert©aa ta eTol© d v ppr Q o vxcla © aa Oaaa stxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS A ê BEHALVE ZON f EN FEESTDAGEN laém 1 4 ia sb riJik alka i sl aaaf r m INOIZONDEN MBDEOBIUNa Ov da oorpaiiaa dabbol latM Gawoaa adeafiaaliia aa ladaaaadaa a liillasia M i prija Orooia lettere ea móm aam p laa w lwü KLEINE ADVaaTSNTltN aaaerafaa M iiililian koop e artoop kwa e Mrtav I I ia ela I tJS alka reeal aaaa aaaa UI nanabataliaa klaaiwaa raaaali latak Bftrileaaaaaea t aaaa Telefoon Interc 82 II Uitgevers A BRINKMAN ZOON contingenten der ttoapan aa ONS OVEBZIOHT grens aan zienlijk te verminderen Sinds het begin van het jaar weid het noodig geoordeeld meer aitit br lde voorzorgsmaatragelan ta nemen Om deze reden ward bevd tgaveB tot de mobilisatie op 24 Januari v da 29e divisie en de nog niet gemobillaeerde contingenten van de 4e en 6e dhiiie nn het üondsteger De Bondsraad blUft tan wlle vertrouwen op de bedoelingen van de yartüio der oorlogvoerenden ten opzichte nn de Zwitsersche onaijdigheid viowi ittuii vvrifiuvü i c ovt i ie l verzwijgt dan wat zij voor goud houdt ea deen het volk zooveel moe als zij pa Éiend vindt Over Maaleaakvn uwgaleohla in d volkavwgaderlngen beaUMen wor den Het blad merkt op bet feit dat bUtt Bübeu de boekdrukkuoat uitgevonden 1 en dat de votken het seer vertakte orgaan van de ofwubare para hvAiüm geIkrv ea heelt duze reed ÜÜÜU Jaar oude ataauwijsheid lot nog toe bij few der zoogenaamd oi tuurvolken aan liatwso kelen kuoorni breogfiik Waar is von Falkonhayn Tijdeiw de operaUea In Hoenenie verdween v Faikeohayn ptotaeUogivaa ttooueel ZijD naatu kwHoi niet uieer voor iu de otnuieHe hooMkwartlere Kriohten en MackoBMea s naam aam ziju plaats In Te Kome heet mm tliaus ouldekt waar t alkeuliéya gebleven Ifl De oorlogaoorreiqKmdntt van de tieoolo en MesBagoro aobrljft dat de Uiitscbe veldheer zich niangH ie KavaJla lugt uheept beeft op een Dultsohe duikboot laaruHw overgebraobt la naar Athene waar hij met koning Oonstantijn ooofereerde en aü Athene vertrok oMr Lariaaa oootdelijker hl UriekenlatidJ waar hij thaw nog vertoolt en telkeo twmeosfyrfliclDfea met konbig Constaoti houdt la lüalaaameai U U H ol 0 v iaaloiil OMslaa aflaggaa Ito UB dsrwifwr 90 leerlkigen aga vaa ds hsaCMaU eener mlddelbani taolialaoba aohool vaa een landbouwwlutarainua al aoarlgeUik likiHobtiug Uitstel ol varliMlal XW oltlM vaa esrst oa eiyi irocSat i Twlaaul aaa dIeaBIpUoiiUftB dia bljir 10 ala aaideal lagsMliranai nor hel amio atudtaiaar aan md uidvatal Mti 90 raeds beiieldilnc bdilaailio ea dooMndnxKh taoalnde hua pnaüls W verbeloran looato a ooderwtjaer dl alok bakwauan roorde booldakte ol voor aodata aktao on b personen die warkzaaia aijtt op kaï oren in bedrijven e d en laa aaoMnIn boekhoudeo ol aodars vaUutt i So loarUogen al ft vaa san saliaol ol aodsre larioMla alwaar alMkU nk ie uren la da sak las wank gaaanani 40 ihih wijlen aan een laéL ëx la het gtlneen jiAel van ovacwaaaadM lavloed la op hua maatBishaopolljlls bairek Zlj dis in bovaifeuaeaid lijdvak naa ten worden inceHJU en iiMatsl ol vatleucine van uitstel wtaaahaB auataa daartoe ssU taaa spoed pMs kaa varia gen bU aii osa aldJ vacaoskaoMII aaa d n mlnlatar van Jorbic ta kanMB favan tast avniiagglua vhz aan dausd bawllBMuk oiMtaM da rata dar brachten een gedataUlaaid venlag uit maar de oorlog brak uit Nu hebbvi da Parijecha gemeenteraad en de ParUaehe kamar van kot handel beslotan hun ataun aan het comtité te veHeanen en daarmee volkomen samen ta weriien Op de algemeana vergadering van 7 October j l seide Oausset die verslag over de begrootittg van de stad Parijs had uitgebracht Het groote comité bestaat uit vertegenwoordigers van handel en nijverheid en staat onder bescherming van de Farljsche kamer van koophandel den Parijscfaen gemeenteraad den Algemeenen Raad van het departement der Seine en de senatoren en Kamerleden van dat departement Qemeiiffd Oorlogniaaira Hulde aan Jo£lre De vooruitstrevende Spaansthe elementen behoereade van de reformlaten tot de socialisten hebben op een vergadering gehouden om een betooging ter eere van maarsehalk Joffre te orgtiniseeran het volgende adres opgesteld De Spaansche democraten Anatemmende met de opperste inspanning der groote Fransche natie en haar bondgenooten teneinde het Pruisische militarisme definitieve te overwinnen brengen hulde aan den heldhaftigen persoon strijdende voor het recht en de vrijheid der volkeren en bieden hun vurige wenschen aan voor de overwinning der beschaving bij het einde van den oorlog Bijna honderdduizend bandteekcningen zyn verzameld f Onderscheiding yji j Bnnnx 1 o d Annuniio die gedecoreerd ia n t het Franache ooriogskruis seinde den ministor van Oorlog zijn dank voor dese onderachaiding de hoogste welke is verleend aan eenig strijder sinds deze decoratie de borsten tooit van hen die streden in de wonderbaarlijke overwinning van de Mame en de verbeven knekelhuizen van Verdun en zoodoende tweemaal de wereld redden De oenauur voor SOOÜjaar l H Frankfurter Zellung haalt eeum kwaardige pJaats aan uit tjeear a boek over hm GaliiBolieai oorlogi waaruit blijkt dat de cenouur ree 2ÜUU jaar geleden vrijwel in den tegmwoordigen vorm werd toegepast Het blad verhaaM la de Qai iache staten die men voor de be tingeriohto moet houd eo umoH volgene de wet iedw da ne wat hij over Hlaataaang eigonibeden door geruohtea ot van hooren zeggwi bij nabirrige voiken vernomen heelt mmddöiaHiJk bij do overheid aaaigeven en mag hij het nionrand anders uwedieelen ooMtat oobezonmtm en kortziohtigtt Uedens tMor meax bij ervaring weet vaak door vatocbe genioUtea yerachrikt worden en zich tot uitepettlnr gen q beeluitea van dea grootsten in De jaarmarkt duurt van 1 15 Mei Da internationale bezoekers van Parijs gedurende het voorjaar verzekeren het welslagen Het moet den vr mden bezoekers van Parijs gemakkelijk gemaakt worden om regelmatige koopera te worden van Fransche producten om nader de kwaliteiten da elegantie de afwerking der Fransche producten te toeren kennen om te koopen en coatracten te sluiten afliaa van aaai daugdsüik kat wirMlIk BINNENLAND n de radta daf httmi Ia lial ncaaakaekrill bahaan la Inljiviag UchUag IHT In da Uema geuoemde tijdvakken inllen van de mtltaeiiotiUng 1917 wolden iagelUW 1 in het lijdvak van 1 5 Uaartl917 a de tHeniirtpUohliKcn toegeweaet aao de mmeolen velMvartlilerle bestemd voor het eeiM in te lijven gedaslta h de oieostpliohljgen toegewezen aaa het korps panlaerlon arililerie c de dieiMtpiichtlgen toegerweaen aao hel korps torpedteten d de dftestnpliehtlgen toegaweaen aao de cavalerie die bestemd ijja hslalj om te worden opgol id tot offtderpaardemni paMer hetzij om bij hei remonia iepotla worden belast mei de paardeonrercorglllg L 2 In hei tijdvak vaa 12 19 Uaart 1817 de dlen Uchtigen toecoweaeo aaa het derde batalion vaa een der regimenten gfenadiera en jagers ol van een der overige regimenten infanterie met uitzondering van lieOf die In hot bezit zijn van hel In art 7ü der MIKUewet bedooldo bewijs van voorgeoeietidiieid Deze laatste zuUiw twee maantten laIer worden Ingei d Voor den verderen duur van ds tegentvoordbge lijdSonartBodKgibeden aal uitatel o verlenging van uitstel van eorate oelening slechts In zeer beperkte mate worden verleend en alleen onv zeer gerwlehtige studio0 andere rodeoen Om studieredenen kan wel uilBM ol verleniping van uitstel van eerateoefs iiiog worden verleoid aan dlenslpllohtigeo die bijv dkaHtpIlohdai list lu pa aan hg la Os dlwi1 ilir illiw allan nlog Bwataa kaaiaB aM di dal iMt uilaM w i laaainkkaih do omalawll ir moohtan senrao De jaarmarkt zkl worden gehouden dicht aan de Seine op de Esplanade des Invalides Zij zal niet zjjn een tentoonstelling noch een gewone markt Zij heeft tot doel het vergemakkelijken van transacties tusschen kooplieden koopen in het klein is uitgestoten geen artikel mag wwdan afgeleverd de monsters blijven daar ged rende de tentoonstelling Bestellingen worden aangenomen na onderzoek der monsters en modell i Men zal er vinden optische instrumenten uit More in de Jura horloges en klokken van de Doubs porcetein uit Lirogea kristal van de Meurthe juweelcn reukwerk enz en ook bontwerk waarvoor Leipzig tot dusver wereldbekend was Uitvaar vaa aakafaaTlassek Da Binisler van Landbouw ena haall met fasirskkiac tot den uitvoer vin aoha penvkwaoh ca nader bopaahk Is dat ttkvoarooiwealea behalve aan ffaronad provinciale ooanblnatiisi van n eriimiaiii i gen ter bevordarlog van den aanlok ea de nnwterjj van vatkeiai ook kuemaa warden a egeven aan Nedralandaabs Vleaaol exporteurs die naar da meaning van da Kljisoonaiilsale van Toeakihl op da Vleesohvn eeolglog daarvoor in aaomar king koaaen voor de schapen die sij sinda 1 Augustus 1918 In aigea boatt hebben 2e tkat gedurende de periods vaia bedrn 16 Januari tot en mal SI Januari 1917 ooosanlan kunnen wardao afgegeven tot eeoe hoeveelhald vh 1 500 000 K a aibaranalaaKli SLot De jaarmarkt zal ode in het bijzonder aandacht geven aan de articles parlsiens in t algemeen zoo bekend om de elegance Men verwacht dat de jaarmarlct een succes zal zljn en een hulde tevens aan de Fransclie vindingrijkheid en den Franschen fijnen smaak Dat voor de Franschen nog veel te doen valt moge blijken uit het volgende Duitachland voerde in Frankrijk aan aardeen glaswerk voor 6 milUoen fr per jaar in Oostenrijk zond uit Bohcmen en Gablonz glas in overvloed de thiitschOostenrlJk Bche industrie leverde Frankrijk voor 10 millioen aan leerwerk 30 millioen aan luxeartikelen 30 millioen aan papier 70 millioen aan kleeden en tapijten 71 milHoen aan chemicaliën enz enz De Franschen hopen in de jaarmarkt een der middelen te vinden om de eigen indifstrie nieuw frisch leven te geven Nadailaad aa da Balgiacl dayaitalia Ta Aalwatpan haaA naar van da graas aaa ds Tel woidl fsmoU d Duüaaha ovsrbéid bekead gemaakt dat daauderaal vrouwot van wis aoosn ol ds nan fadeporteerd werden ea dl kanaan bawljaaa dM de wi gevoerdn jdna ds vloabi Vrouw Ijingnick daelit er aM aaa da wegtrrkkeeuk n twug Ie roepeen Zij nl op d kist met oud ijzer la hst vartalSB vertrek waar ala eenigs Isvsnds vasaoa de muism i ndMopon OoMaMaf had haar aaogogrepm o wae da aalavaara waren aM teruggekeerd hst laai aast biesl als een dretgend teekea opiailaM I ZU hulvards aki van koude Baw g zicht was vaeügroea Ze proaMa da gal wevr Kvenals dialljda toen alj ilah aaa had moetm rgereo ver haar aafaooi dochter ha dU waa vaa allaa M aohukl dis waa ook Usr da saMdraa die had hal ongaluk ovst IM hola gabraohll Bad faul haar latar ooalt s Hel hax der moeder b n da dMidt heftig aan ta klagen Wat bad alj na faul gemaaktr Nu wm terwtji alj la kat Si taT dSL ïï t vantaad adel la De anas Joiweal tUd eiken da naar oen waar nu de h n het kruis stond dis ht wott zijn vrouw verw i aaa H a aa dte haai nal haar wMlen ana waokts 1 1 a aal wati D ze gadadile varhM liali aoklafa reuiengrool ki Risks al ksl aartira varfat zii er door Haar amnmw waak iels alB triool bagaa ar ta kaw la laven Het portret la a nnMIkMBar kad ze raada eeoicee jd g Uld at wigailla ga hij had kal k kal faiual aStt merkt vooitaiB aooAo Aa aaliiea aaar bet kaakM aak taaist ZWITSBRLANÏX In een officieele mededeeling verklaart de Bondsraad dat de omstandigheden gedurende de laatste maanden veroorloofden de itmur Men wae tooh zoo gewoon dat om dezen tijd hel ooievaarswijfie daar boven broedde m bet mannetje voer aftn droeg klkv mMhen aa slangetjee Zij wendde sAcb af meo zou ook hieraan gewennen Dan l I e T e n zij maar weg In allen dulvedaoaam dat zij eldleirs verMaar ook die nachts zag Bleke Lc igr nick het leege neet altijd voor ich zij woelde ruatelooo in haar bed om Honderd jare misschien roeda veel iang a hadden do ooievaare daarboveagegnesteld verleden najaar hadden zij en Psjui de vogels zioh nog zien oefenen voor het vertrek en va het zweet brsk haar uitt Zdu bet opeoi voorbij zijn met het geluk bU d Leogoick Het waa een naoht welke geeoi verkwikking gat Vrou Longniok word door droomen gékwedd Toen die wassen pop het splc ge ding nder nog wb rond gegaait toon aoh wa4 voor d n koekoek wat had du roet geluk te maken 1 Beter waa hot dat die maar wa bet werkelijk beter dat zij In het gral lagf I De teere geatmlie der aoboondoobter verhief utah ptotaeling voor de slapelooze Hoe teer zij ook was tooh wse zij reusMAsterk Hoe ckig het met Paul aedert zij dood wat i Vrouw Lenginlck knec de oogeu Boht zij dwong zioli gelijfematlg ruadg teadiomen met geweld wilde zij dn Blaap tot zich tnékm Maar hij wil niet komen hij oi lood haar aaaboudend Met oogen waarvan he4 harde wit metroode adertjes woa doOTlOopen etood zijden volgeoden morgien op Zij werd naar jhet veioateagedreven het waa imnwrflmogelijk dat zij tooh nog later kwaoveo jHad zij bij het aanbreèoi van dm ikg Lgeen geklepper geboord Als sij bet I eeoe waren I bracht haar tot zioh zelf Alle dienstboden kvauen op bet erl de dokteri de dokterl Aoh was Uuataal doodF l e arms manl Haar hat was ook wat heeti aoo op het dik ta aetvlai llai was toch geen werk votir een oerlijken knecht Het was laaff van vrouw I ngnlok I Toornice blikken oolmoeuen haar laid werd or geenotd Albsulster van ds menschea I Itanaod Ueld haar de vuial onder den neus Wat aal alj er den aarmen duivel nu voor ak hij tl armen en beeeien had gsbrekeoi Vrouw Len alok boog h hooU alj mompelde leis de kosten dor veirplaging sohadevis goedinc olet zoo erg en toen zonder zioh verder om USA ivofi ap f z SofS nsjoainioiiaq sjs hU achterhuis waar zij het diohtsl bij waa in en sio g ze aohter alch dlofal Luid schelden werd bulten gshoord ZIJ hteipen Gustaal op maar hij kwam weer alleen overeind hÜ waa maar iiiiilgsaias verdoold door dan val UU hinkte rea rond en speelde gewsldlg op Heeft ten ooit zoo iets belaeld een ooievaarsnest stuk maken 1 Dat brengt altüd ongWuk I Het sou da oimIs heks duur Ie staan komeea HM zou haar een rok nlng zeeu voor dokter en verpleging waarvaal ze vsrbaaad aoa staan En als zij niet goednjiiika bslaakls dan klaagde bij haar aan Het was nu itlst moer aooals vroeger ook op bet laad niet meer men was even wij gerwoidan ala ds Barll er Hal was voUlrakt nW noodtg dat laen ihih op hst dak Ue storaat Maar de rijken kohten dat zij voor ta geld allee konden elaohen oho I De val van hei dak waa seab moois gsIsgeahelif een hadCventaUng Ie gaaa en Hl de fiit Luaei van Ueiiav trakkot sr atkn kai Maar zij drwon zioh van hetveoMer weg te hli VBB wat kon het haar wjbelen 01 ós oaievaare er warett o aleiy tijde Tan Panl Ooioïaar ga men b ku om hun veraobijiutti maar nu wa ér niemaodf meer zoo bijgeloovigl Toen do eeraio knecht nog elnapdroo ken over het erï wlofte riep vrouw Leo aiok hem hij moest de grooto lad ler opzetten de braoxUaddor ginds tegen de echuur het nest er af otooten het leege neat I Wat het ooieraarsneat er alstooten f Zoo iela deed men loob alefl Uo kneehl wilt ultvluobten het wa veWloekt boog men kon er den hal bij brelteal ilan breek je hem maarl zei de boerin kortaf Als je or niet tmkUint doe ik het zeU Kr tt moet het Toen lette hij qorAiul de ladder op Maar de iatider waa te kort ea een Ijaeren haak aan eeu lang n etok reikteook ni tot aan het rad van Patil Oalovaar Ue knecht moest zeil op het dak klauteren alB een ruiter aoboof hl langa den nok den aAok als een wapen voor zich uitgestoken gevaarlijk genoeg Beneden vuurde Kieke hem aan Vooruit maar vooruit maar Dan krijg je nog een borrel Je krijgt ook tien mooie gra oheii Vooruit voomill tt Hij iet er niet den alok naar maar het neat zat teivigor op bat vervallen rad dan men zou gedacht hebben het viel niet Wel verloor do dakruller bij deu bevigen stoot het evenwioht hij liet dan stok vallen greep woest om zit heai en mei een gil rolda hij langa de schuine dakpannen Ds val was hoog maar beaedeai was juist do mestvaalL VHmm itntlft Was bij doodf Vroaw Lngnlek kon zitdi niet bowegeo zij dorat niet naar deai gsvaUene sian hst saahreeuw der mekliaL dia het hui uil osoM wana