Goudsche Courant, donderdag 18 januari 1917

JabUcnm Mamukg bei dttuht ds JiA H IJUigen predlkaiH bij d Gerei Kerk alhier iljniöJarlg ambtwjubileuu lu 1HÜ4 gelwren deed d ljUigen in 1092 zijn intrede at predikant Ie uideubrofk In 18i 9 vtvtrokliij naar TltaiJ vea en nam d jaar latereen hnoep nm naar de jlsfci Rork t Gouda est Jubileum Hevroaw Tartaud Zooais wiJ reeds hebben ined gedwld zal op WoouBdag Ji desar in den Nieuwen fwhouwbupg di iiibÜeuiii vöorB teH bg van mevr AHda TartaucÈ Klein plaat bobben eu opgevoerd wordt dan het Indiaohe toooeetHpol bonua van Jan I abricluB ouCT mo r Tartaud in de titelrol Naar wij nu vememoB hebbea eeoige iJo oopffClio belangstelteudc op aloh ge i nomen de schouwburg uiet groen en blOfloKu te tooi€aii zoodat de leebtavood er een in oBtin forma zAl sl vooral als h pubUek wil meewerken door lu voer deze elegenbekl paeeënde ktewBng Ie komen De vraag om plaatsen is zeer giroot Wie d vooreteiflng wil bijwonen moot Biet to lang meer wflicètea om zioli oen plaats i vercekeren koop vtin Higsreri Kigaretten en t bak nan kinderen benvden deft lecftyd van ld juur wordt verboden Aalmoeceaiersarbeid in Daltachland Naar vemoi en wordt vertoeft de Hoofdaalmoezenier van het Nederlandsche leger t velde majoor F J H Bvers in Duttschland waarheen hij zich begeven heeft om den aalmoeaeniers arbeld ÓMtr te lande en ook bij het DultlKhe leger te velde tfl bestudeeren Zijn i unctie wordt tijdelijk waargenomen door den aalmoezenier der tweede divisie F A R Padberg De weggevoerde Betgen Volgens de N k Ct hebben een twintigtal in wetensdiappel ke kringen dom geroemde hoogleeraren van onze vier universiteiten en de Hoogeechool te Delft dezer dagen een drmgend bero op de Duitsche regeering gedaan om de naar DuitscMand weggevoerde Belgen wedc naar hnn liCnd te laten terugkeerep HuUcbroeckavond t lnadiag 23 Jaiwwi zal in den Niwwen Schouwburg die reeds vrö cer awigekondigde HuJkd tx eckapvond plaalB hebbm iu ia de datom wel heel ongelukkig gekozeijfc wauT dnenzaifdieu mvxiad ia w Soiree Comé41e van de Alliance fraoöatoe en den voigendieD e konit jnevr Tartaud hier HuMebroeok kan in diene oinstandiglieden geen groot auditorium verwachten eu dat sou wel jammer zljo omdat lioet veeU inenaolieo van Hnllebroeck kunst boudeoi Kan deae avond niet eeo week ver 0i veo wordjeof Dat lijkt one beter dan eeo stellig flaeoo te rU euren Verhoring Wei en Hooilau Burgemeester en Wethouders hebben besloten de huur van het wei en hooiland gelegen tusschen de Fluweelenalngel en de Krugerlaan alhier te gunnen aan de hoogste inschrüvers en wel Perceel a groot S 12 6 H A aan N van der Sprong voor ƒ 206 per Hectare perceel b groot 1 71 20 H A aan A Rykelijkhuizen voor ƒ 240 per Hectare en perceeif c groot 2 46 15 H A aan L van louwen voor ƒ 560 in totaal INRICHTINÜEN WfcLKE Gi VAAR ÖCHADE OF HINDt R K UNNfcJ Vlt ROORZAKh N BURGJ t jLÖTER en Wü THOÜDh RS van GOUDA Doen Ie weten Dat zij vergunning hebbeu verleend aan 1 Biswhop sigarüaiabrikant te Gouda en siljn reohtverkrijf ieaHten tot het oprichten van een sigarenfabriek met aunejt drogerij van sigaren in hot perceej plaatselijk gemerkt Üeiizenatraat No 9 kadKwtraal bekend gemeente Gouda sectie 1 No 2671 Gou den 18en JanuMri 1917 Burgemeester m WettuniAerevoonuMHnd w u R JL MARTENS v D9 SlMKetaiie J V HtrüSDlö STADSNIEUWS c GhOÜDA 18 Jao Q17 Afscheid Da H Cannegieter Naar wij vernttnen zal Da H Gan negieter predikant hl da Nedi Herv Oemeeite alhier beroepem bij de i nèl Herv H rv Kerk te Doetióehnui opZondag 25 Februari zijn aAKthe redehouden y 6o KI Trd£klng van Dooderda 18 Jan Nos 14491 eo 19774 lader 1000 Tvod 10989 10664 en 19178 ieder 1400 No 9074 12946 n 17889 ieder 20O Noe 456 769 8224 6810 11369 13506 14470 16887 16281 16668 17282 17609 18623 en 19222 ieder 1100 Prielen van f70 203 859 903 1049 1256 1621 1707 1791 1851 1869 2005 2114 2200 2841 2400 2480 2496 2752 9291 3966 9916 4027 4140 4398 4684 4709 4890 4981 4963 6008 5044 5097 5272 5641 5691 56 6887 5900 5923 5931 6943 6023 6063 6192 6295 6462 6672 6729 7093 7098 7281 7292 7384 7464 7519 7617 7643 7790 7930 8078 8082 82 9 8945 8684 8612 8667 8694 8861 8877 8917 8928 89a 9067 9091 8146 9721 9764 9781 10050 10179 10207 10465 10566 10618 10748 10821 11275 11940 11450 11480 11634 11646 11659 11706 11988 11969 12032 12208 12936 12481 13619 12619 12801 139él 13016 19330 13680 13781 BISmKNlAND Eaad van State Tot lid van den Bstd Tan SUte i b noemd mr dr G F buon van Hugenpooth tot Aerdt Kaneryeriilezing Rh d n Ër worden pogmgen In ket werk gwteld om jhr mr E B F F WIttert van Hoogtand commiea griffier der Eesste Kamer U bewegen een candidatuur voor Het district Rheden m de vacature w yien hr Van Niapen tot Sevuiur te aanvaarden ÖBtrulming v i acholen Op het 14 October 1916 gezonden versoekBchrift vanille federatie Den Haag der S D A P van den Haagschen Bestuurdersbond en van de afdeellng Den Haag van den Bond van Nederlandache Ondervezen waarin mede namens 7534 ouders Tan schoolgaande kinderen wordt verzocht om tot volledige ontruiming van de cholen aldaw over te gaan heeft de minister van oorlog naar Het Volk meldt Zaterdag l geantwoord dat ten aanzien van die ontruiming wordt gedaan wat mogelijk is en dat da aandacht van de betrokken autoriteitm er voortdurend op gevestigd bl ft om de nog b de troepen in gebruik z nde scholen zoo spoedig moget k geheel te ontruimen Ratfaoaneerlng Hi4 KamerHd Sanuee hofft naar helVolk uïoidt lot lipii Min Ut T van landbouw wquigu vragen gerlolit bwroffftule d wena chWijkhetd en noodirakelilkheid om ook v or eenlge andere le v iiiBDiitdkleipndian iH ood tot MLntooeit ertng o Vi r te WW De Oltambt Het zijn veelbewogen en ondeHinge tUden die wy beleven ea er gebeuren zbtke eigenaardige dingen dat yeel wat in normale tijden onze belangstelling in de hoogste mate zou prikkelen in dezen tyd ternauwernood onze aandacht trekt Klet minder merkwaardig is daarom het lot dat het Btoomschip Oldambt trof Door een Duitsche duikboot aangehouden te worden en een pr st emanning aan boord te krijgen die het schip naar de naaste Duitsche haven Zeebrugge moet brengen is op zichzelf reedt een avontuur van betekenis Te ontwaren dat die prtjsbemanning den vaarweg niet kent en het schip dwars doot het mUnenveld laat drijven is óók niet zonder avontuur jkheid Te ontdekken dat het schip na wonder boven wonder ongedeerd door al die gevaren heen t zi n gekomen eindelijk voor een vreemde haven aan den grond geraakt kan evenmin iets alledaagsch heet Haar dan ten slotte van de kust beschoten te worden door de Dultschers zelf omdat zij het schip voor een vijandelijk vaartuig houden ondanks de geheschen Duitsche marii vlag en de vlag van het pultsche prüsgerecht en dimtengervolge onder stormweer bij doodsgevaar ket stukgeechoten schip te moeten verlaten om het leven te redden zie dat zjjn gelwurtenisaen die men vóór dezen oorlog alleen mogelijk lichtte in romans Toch heeft dit geviCl nog een anderen kant De Oldambt is zwaar beschadigd door het granaatvuur maar zeevaardig te Brugge binnengebrocht De omstandigheden waaronder het schip verlaten moest worden kostten echter het teven aan den tweeden stuurman Halsfeld die met een omgeslagen reddingsboot waaraan hü zich vasthield onder een der te hulp gesnelde Duitsche torpedo ootep werd doorgeslagen en dientengevolge later overleed Verder lezen wij nog van vier leden der bemanning die bü de opbrenging gewond werden en dientengevolge in het hospitaal moesten worden opgenomen De Duitsche Regering stelt r volgens een der berichten een onderzoek in naar sommige onregelmatigheden die bij het opbrengen van het schip hebben plaatT gevonden BakkerspatrooM iJinadeg heeft d © Noderl Vereeniging van werkgavere In h t bakkerebedrijt onder voorzltterabliap van d heer Peless uit HotUirdlMii te Ameterdnni em zeer druk bezoQÏite vargaderir g oud it In hootdzaak golden de be pnA ingen de voor da liakkerg dWr de nieuw ontworpen broodreg ling gereeen moeilijkliPcteni Na uitvoerige beapreking werd aaaig noroen oen motlo van deoi hwr ïlonpner Utrecht waarin er bij hei liootdheetuur op aaAgedrmeen wordt dat dit etappen zaï doen om van don mirfclator te verkrijgen da er maatregelen getrofte zullen wonden tengirfffolge waarvan het bedrij voor de bekkers looneadie r zal worden dan dit thane ie govaJ la llejtoctud wefdlen als hooM1 8iuui leden de heere G de Jonge AmmentomO Tert Uoetoh Utrwht i H 4zel Uen Ha Hbld Regiment Dlenstvoorwaacden S S 1917 De Permanente Commisiife Van Categorische Bonden S S waarbij zijn aangesloten de Bond va i Administratiei e Ambtenaren de Vereeniging van Schrijvers de Bond van Conducteurs de Bond van Ladingmeesters de Bond van Halte Chefs Telegrafisten en Arb Telegr de Bond van Technisch bureaupersoneel de Bond van Wisselwachters en Rangeerders en de Bond van Arb Remmers heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden waarin gezegd wordt dat het Reglement tot vasteteiling van de voorwaarden waarop personen ia dlenM der Maatschappij werden genomen waarop zü in dien dienst werkzaam zijn en waarop hunne dienstbetrekking een nde neemt R D V 1917 evenmin voldoening onder het peraoneel heeft gebracht als eenig ander voorgaand BI D V Verschillende wenschen worden in het Kdrw opgesomd Adressante wljat erop dat hocwol het II D V iyi7 weder voor 4 jaren ih goedgekeurd toch met de voomaamste wenschen van h t personwd rekening lou kunnen worden gehouden inüt deze almog ingevoerd werden per verbeterbtad zooaU er op het R D V lail wel een tiental uitge geven zijn De ervarfnfvn die de organiaaties met het overleg hebben opgedaan Un opzichte van het nu goedgekeurde R D V 1917 Un weinig bemoedigend voor de nieuwe toonregeling die door den Minister zal moeten worden goedgekeurd tegen 1 Januari 1918 Zij hopen dan ook dat reeds 4idig en das bij deze Begrooting er bif den Minister op zal worden aangedrongen een overleg tuascheii Z E en de organisaties te doen plaats vinden over het concept toonregeling dat in dit Jaar door de Directie der 3 S zal moeten warden ingediend Koper vrUffelaten VolgMis de Tel zou de Ëngelsche regeering 3000 ton koper hebben vrijgelaten die ten behoeve van den munitie aanroaak naar de Hembrug zal worden verzonden De SeheepVMirt en de Oorloc Uit Bttslani vrtigeUten Gisteren is de Nederlandsche koftjalk Zwerver kapitein tevens reeder H Sloots van Norssundet in Zweden naar Schenkenschans bij Leeuwarden bestemd te IJmuiden aangekomen na gedurende ruim twee jaren in Rusland te zijn vastgehouden Over dit gedwongen verblijf £ n Rusland verneemt de N Ct De in Gass temijeveen thuisbehoorende kolftjalk was even vóór het uitbreken van den oorlog in Kotha met een lading houtpap beladen voor een Deensche haven Eenige dagen na de oorlogsverklaring wilde de kapitein naar zijn Instemming afzeilen en kreeg daartoe dan ook vergunning Na door een sleepboot tot buiten de inmiddels op de Finsche kust uitgelegde Bii informatie aan het HUksmunitiebureau vernam het blad dat de Engelsc e regeering de lading kpper voor de Hembrug die tot nog toe Werd vastgehouden vermoedelijk geheel heeft vrijgegeven Officieele bevestiging hiervan ifiad men nog wel niet maar men had redenen om aan te nemen dat het zoo was Hoe groot de voorraad is kon men niet precies zeggen naar het is in ieder geval ongeveer 1000 ton Aardappelmeeleontraeten nieuwe oogst Naar het Hbid verneemt heeft de rijkaeommissie van toezicht op de Vereeniging van Aardappebneelfabrikanten gisteren in de Harmonie te Groningen een vergadering gehouden met belanghebbenden bij de loopende aardappelmeeleontraeten nieuwe oogst Doel van deze vergadering was om zooveel mogelijk kdcerheid te stellen voor het nakomen der contractueele verplichtingen I mQnen te zijn gesleept werd zeil geheschen ir j l nAt 0 wavaA naaf Aa iMiBi AtntviinciiahatrAn en koers gezet naar de bestemmingshaven Na een dag te hebben gevaren stiet men op een Russisch eskader van hetwelk één schip plotseling op het onschuldige Nederlandsch zeilschip begon te scliieten waardoor de zeilen doorboord en verschillende schaden aan het schip beloopen werden Een marinev artuig kwam nader om een officier over te zetten en besliste deze ofschoon de kapitein een vrijpas uit Kotha had medegekregen dat het schild zou worden opgebracht Het werd nu eerst in Baltischport binnengebracht en later naar Reval verder gesleept Op kosten van de Russische Begeering werd hier de geleden schade hersteld terwijl inmiddels de lading door de afzenders ondershands weVd verkocht Aan den kapitein erd nu éen gedeelte van de vrao t welke hij bÖ t bereiken van de Deensche bestemmin ah en zou hebben genoten als diatantjevrachi uitbetaald Na verschillende onderhantjelinid met den kaQitem wilden de autoriteiten het schip naar Helslngfors overbrengen waartegen de kapitein zich verzette omdat den haven evenals Reval een oorlogshwren is en hij van een verblijf daar met veel goeds verwachtte Op zijn verzoek werd het scbip toen voorloopig naaï Kotka teruggebracht De verwachting dat de koftjalk spoedig zou worden vrijgelaten werd hiet tot werkeiykheid gebracht want nadat de bemanning ongeveer een Jaar aan boord was geweest werd medegedeeld dat van een vrijlating geen sprake was Na zijn bemanning te hebben afgemonr sterd trok de ezagvoerdter via Haparanda en Tomen over Zweden oji huis aan en nep de hulp in van den minister van Buitenlandscht Zaken Dank zij diens voortvarenden bemoeiiil werd eenige maanden geleden de mededeeling van de Russische regeering ontvangen dat het schip zou worden vrijgelaten Dit was trouwens ook het geval met eenige schepen van andere neutrale naties Kapitein Sloots reisde nu met een nieuwe bemannmg naar Kotka af om zijn schip wederom te aanvaarden Tegelyk met een Deensehen schoener kon dit genoemde haven verlaten en zeilde de Zwerver naar Zweden om daar een lading hout voor Nederland in nemen Vóór het verlaten van zijn schip had de bemanning het een goede beurt gegeven en in de verf geze zoodat het ook al wegens het versche water in Finland niet veel had geleden van het stiUiggöi gedurende ruim twee jaren Niemand had vermoed dat ereen oorlog zou komen zoodat de kapitein zijn schip niet tegen molest verzekerd had Het is dus wel te begrijpen dat zijn directeschade wegens de extra kosten en zijn indirecte schade door het gemis van zün schip in dezen tijd van hooge vrachten bijzonder groot is van koopers en verkooperszude Als resultaat werd een commissie gevormd bestaande uit tien leden aangeWexen en gevolmachtigd door de in de vergadering aanwezige handelaren en contractanten Deze comnussie zal onder leiding der rijkscommissie tracht een gewenschte regeling van zaken te verkrijgen Distributie Tninbouw producten Te IMh is een vengadiermg g houd i van en go Oot aantai tuindiers uU Vdlt Delfland ai het Westland Ze werd ook bijgiewoond door een veaiieB in tH ïddger van do v€fiUngwvea eeniglDig Overbotuwe te ElBt Ujtvoërig werden besproken dp maatregelen door de Regeering teij opzldhte van de distributie an tuinbouwproducten genomen VerBohlllende eprekewil wezen op het groote n d d dat hiwdoor voor deik tuinIjouw is onistaon o a dOor d i geUog voor de ajidijivle mx de bloemkool in hel vorigÊ iaar waaro ivA d ring e nd luio dig y m det tijdag maatregelen fijetunueé werden o u het scneippea van zulk éea pestand te vooi komeo De vergadering sprak ala haar meening uit dat le tuinders aclt het initiatief UA een aotie moeten neoHvi Zij moeten de bel B Tijke kwestie in de vMling8V reenlglng ter sprake breogen Dezo kunnen Zü dan in de gfoep ve41in 5 vergadiering beliandelen die zioh daarna tot d e provliKiS le coiumisflde kunn fi woodleni Beoioamd werd een oomrolseie befiiaande uit de heeren IC Flintermajh A A l ijgenraaan beiden te Delft J Barende se te Poeldd en J Terniioehuijaen te Pijnacker aan wie werd opgedragen zich tot alle V€aHng v reendgiin eii in © d land te wenden otu ze op to wukkua tot h H voeren van eeaa actie ou vaa de ite eerinig te eiec w a dat do Regeeriag van te voren zal vai ts Uen die perOentagee dïe voor bin neulandach verbruik zullcin worden aan gtwezen opdat de tulndieTs zullen weten jvaarvoor zlJ t€dani 2e dat de Regeering bij haar maatregelen een vaste lijn aal volgen opdat er geen l evoordeeJing zij van tuinders in de eene atrcKlC boven dfte in de andi re 3e dat er meer waarboi gen zullon zijn dat er voor de artikelen een loonenden prijs is te behaitou 4e dat geen maximumprijzen zullen wordM vtolgeetold ol althans tot een lUiniimim worden beperkt aangezien zij biJ het ontbreken van een eenheidbprij voor het verVQer tal van nKKdll hraen doen ontfltaan Met nadruk werd ten slotte door de vergadering geprotesteerd te n het heffen door de Regeering van pCt bejaating van het door de tuinders te veilen bedrag Deze belasting voor pen deel van het N edierleulMie volk werd in hooge mate oneerlijk en onrechivaardig genoemd waartegen met aUe krachten zal worden geetreden 4IS0 8TAIIT8 L0TERIJ Motor en Rüwielwet De minister van waterstaat heeft aan Ged uteerde Staten medegedeeld dat de vraag is gerezen of het veilig verkeer met motorrijtuigen en r wielen waaromtrent reeds een regeling is getroffen in het Motoren Rijwielreglement nog niet beter xóu worden verzekerd door een aanvulling van dat reglement waarbij voorschriften in het leven zouden worden geroepen aangaande het rijden in bochten en bü krui sing van wegen De minister verzoekt genoemde colleges hun zienswijze hierover mede te deeten en bü hun antwoord tevens re berichten of er naar hun oordeel termen zouden z n ten aanzien van rijwielen en van voer en rijtuigen geen motorrijtuigen of rijwielen zünde de verplichting te veHtigen gedurende de uren dat het voeren van licht is voorgeschreven aan de achterzijde een roode roflectof te hebben Rookverlwd voor kinderen De Gemeenteraad van Domburg heeft een verordening aangoiomen waarbij de ver BHM i j to 11171 l 9tf7 ifisirloesü 17016 17422 18979 18W2 19134 19Ö2U 20271 14140 11938 IIM7 16246 16560 17000 17308 18189 18871 1913U 19433 20106 IJ9 I IIIITiH l4UI t 112 JK lUSl liaiU 111 32 IMHÜ ian6 lötlt IBIMR 15 1U 16984 lUlSli 161118 lesd 16376 im latu 436 783 1044 1284 1696 1941 2376 27ï 3087 9998 8601 394ij 4087 4417 4511 4848 5087 5510 6946 6936 6753 7133 7291 7668 774 7928 8158 8446 8828 9147 9615 9921 10186 10956 10768 10992 11144 11591 11918 18138 12466 12897 13197 13389 13598 19796 19995 14156 14920 14486 14587 14789 14983 16290 16446 15734 16963 16334 16424 16746 16868 17207 17562 17759 17840 18380 18973 18604 18796 19072 19217 10915 10619 10916 11080 11596 11794 12078 12347 12802 19096 18314 19464 19689 19877 14055 14288 14448 14699 14664 14863 16190 16419 15569 16880 16166 16969 16677 16783 17129 17416 17737 17837 18089 18840 18681 10264 10437 10872 11000 11310 11724 11979 12246 12580 12984 13264 13402 18696 13807 13966 14223 14970 14601 14691 14789 16147 16876 16533 16775 16006 16848 16499 16761 16951 17346 17667 17800 17998 18902 18402 I667S 16716 16102 16906 17072 17186 ilW 17901 1767S 17748 17887 179M 18391 18528 185l 2 18801 18961 18980 19101 19184 11161 19241 19360 19906 19622 19098 UI606 1972 V U 20762 20887 NIakn 238 277 280 896 947 969 494 471 674 698 681 741 763 164 789 862 920 932 997 993 1006 1040 1136 1170 1194 1214 1268 1940 1986 1401 1482 1490 1662 1814 1836 I860 1898 1906 1926 1964 1979 2916 2247 2821 2929 2426 246B 2409 2606 2046 2678 2810 2947 2960 2979 3089 9066 3103 3122 9l74 9286 3328 3331 9466 8472 94Ki 9487 9490 9688 3062 9790 9886 3895 9902 9919 3989 9999 4019 4089 4061 4076 4121 4208 4268 4278 4297 4968 4419 4427 4462 4486 4600 4602 4964 4579 4608 4667 4779 4786 4S96 4910 4998 6010 6014 6078 5128 6200 6Z77 6944 6999 6473 5913 5509 6669 6595 5691 6694 6979 6099 6062 6183 6285 6299 6353 6506 6622 6696 6674 6603 6931 6932 6961 6995 7012 7117 7162 7177 7813 7114 7222 7278 7814 7974 7392 7449 7627 7644 7685 7661 7072 7694 7701 7727 7826 7839 7866 7869 7886 6906 7096 7066 8079 8131 8140 8146 8274 8317 8367 8406 8423 8433 8488 8699 8710 8727 8797 8799 6858 8862 8916 8946 9009 9142 9260 92Si 9960 9382 9644 9609 9641 9é56 9674 78 9686 9699 9924 10014 10098 10066 10088 10220 10264 10267 10915 10881 10617 10619 lOroi 10778 10999 11 11648 11934 12165 12516 12947 19245 19992 13625 19806 19961 14197 14349 14500 14606 14791 14998 16275 16601 15762 15979 16390 16440 16746 16900 17250 17600 17774 17961 10885 11038 11080 11062 11497 11596 11542 11779 12066 12M0 19020 13398 19412 19666 19848 14040 14268 14499 14622 14048 14884 15174 16406 15562 16842 16147 16958 16642 16760 17101 17898 17667 17817 18057 18326 18468 18640 18962 19179 19270 19767 20172 20498 20943 12125 12358 12819 1912 19971 19468 13786 18897 14076 14307 14489 14666 14761 14886 16199 16 0 15667 15946 16189 16877 16709 16761 17191 17476 17738 17846 ia fi 18944 18831 19120 19 54 19734 20143 20334 2087C 19149 19174 19496 18769 20331 20638 20951 20969 940 ea 4966 ieder 19767 20163 20949 20890 Nagekomeii ouiniuere m l 70 20048 811 20731 18573 18700 19046 19198 19671 19807 20273 20698 GEMENGDE BEBIOHTEN Belgische vluchtelingen te Bergen np Zooni Men schrift uit Fergen op Zoom aan het Hbid Nu ten gevolge van 4e plannen d er Segeering met het vtuchtkamp te Ede de aandacht in de laatste dagen weer meer op de Belgische vluchtelingen gevestigd is wil men misschien ook nog wet weer eens wat hooren over die te Berg i op Zoom waav over mdertijd looveel te doen geweest is Het zoogenaamde woonwagenlcamp op Plein Xm is dan heel wat ingekrompen nadat de meest lastige elementen naar elders vervoerd waren fin als gevolg daarvan is de militaiie iKwaking van het kamp opgeheven en aan rüksveldwachters toevertrouwd die daarin heel wat beter rust en orde weten te bewaren Maar toch wordt het nog steeds door ele honderden Belgen bewoond on er wie verscheiden mannen en vrouwen in den laatsten tijd een aardig stuk brood verdienen btj de hier sinds eenige weken bioeiande mossetenindustrie die dagfl ks een vi erhonderd menschen werk geelt Verder is nog steeds dagelijks een verpleegster in het kamp werkzaam by zieken en kraamvrouwen terwijl van de spljskokerij de school en de kerk in het kamp nog altijd druk gebruik gemaalct wordtMen ziet dus dat achter de indertijd door onze Regeering geuite bewering dat het Icamp op Plein Xl I een zeer tjjdelok karakter dragen zou en daarom niet zoo goed als dat te Ede kon worden ingericht gerust een groot vrsagteeken gezet worden mag Ook is de Belgische naai en breischool die in de St Jozefgczeilenvereeniging gevestigd is nog steeds in vollen gang Er werken pim 80 naaisters en een kleine 200 breisters en er wordt naar men zegt wekeiijlcs ongeveer f 400 arbeidsloon uitbetaald Betrekkelijk groot is ook nog steeds het aantal Belgen dat bier woont en voor een groot gedeelte in allerlei bedrijven men komt hier telkens handen te kort werk gevonden heeft Behoeftige Belgen mogen hier in het bezette gedeelte nog altijd geen geldelijke ondersteuning ontvangen maar wei mag het Damescomité liun als ze blijken deze noodig te hebben Ideeian verschaffen uit den voorraad kleadingstukken die wekelijks in de naaiaehool ge msskt worden Men slet dus dftt al U de toestand heel wat gunsttgcr en atmer dan nilm twee Jaar eleden tr toch ne altVd heel at is te doen Trouwens in de laatste dagen kwamen hier wear enkele nieuwe vluchtelingen aansetten uit Kde die niet naar Noaspet wilden worden overgebracht Sabetagcf Men aohrljlt uU Tilliurg aan de Tijd In de wolle gare lDaaril der firma Bwa swnakenf Bogaerta beeft z t i venooedeiljk tien geval Tan aaibotsge vuotgedaau Keu koordeomachlne aprong op een gege ea oo ubllk in Mukkea m toen nMw naar de oorMAk zoo vond men in de machine een groo e ijzerm pin De sekadk liedraagt ongeveer I 800 Een wreedaant Door een 17 jarig gehuwde vrouw te Uotterdam is bij de politie aangifte gedaan dM haar 20 jarig man baar kindje zoo mlehandeld heen dat het een verwoiudliif eu een gebroken armpje ImuK Ook zou hij reedb gediredgd hebben het kmd te verjjiftlgen l e man is aange houden Scksolhoofd ot luinderakneclil Te lloveokarapel wAar thana tuindersknechla I 1000 k f IIOO p r jaar verdienen roept de Oeni n eraad sollioltanleB op voor hooM der aohool op f 900 ina 2U dienstiaren f UOO Vergeten goederen S S Bij de niet aige4ia lde goederen die de volgende maand te Utrecht vanwege de Sxaawepoor zullen wordlen verkocht behoorefli o a ecu autookobisl een aiadp kamerameublement ea 35 balen kapok De broodkaartenregeUng en den fiscus De broodkaartenregeUng heeft Jn Den Haag tot gevolg gebade deelt dn Avp nieo dat Idlrijke personen zioh Ier iuschrljving in het ll0irotkln Bregi er hebben aangemeldit wiet ve iguig in de gemeente lol nog toeXonbekend waa iir zijn r bij goweeet die llior al jarip woobatóbtig waren Voor ouzeo fisous eto fortuintje daardie hen uu kan aanaifcnn in de gemeentelijke InkonwtMibelaMfag En ook de Kijkebelastlngen zulky er wei wat aan erdieneo Davdalag To Fcht is gearresteerd o naar de gevangenis te Hoemooodi övergebnacM de 31larige arbeddor J H te nehl Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op den mareohauaaee Drieeaen op 11 Apnl 1916 Deetijd stond hij als militair in dienst aan het iiooidl vaofc vier SDsikkelaans die toen werden aapgehouden É Poging tot moord a ndaginUidag zoo vertedt het lltr bl kwam e i bowftnfer een atro van professie va een der zijen oiHi d Oude Gracht min o meer besüliouJien Uutte De men had nog een oude veete jegens eau buunnaiH dte het bovenste deel vati do wotting in buur bed hij vond het nu bet g weaddj tf rnomeut om die i uaeetie uit den we te ruimen pak een geweer em ging naar boven met de bedtoellng aan er maar radicaal eeo eind aan te maken ener op los te sohielen Gelukkig was db deur van if bovenverdieping gesloten toen de man op gproflï en gettlop geen gehoor kreeg schoot hij maar op goed geluk dwars dioor de deur heen cm te kuen zien dat het hem ernst was De aiuUie van den buurman nam toen voüigheidlsbalve de wijk aaxr het dak Maar intusaohen was de politie g lwaarscluiwd d gevaarlijke aohutter werd door twee agenten overmand voor hu erger dingen kop volvoeren en naar bet bureau aaai de Ganzenmarkl g racht Maatregelen tegen het anokkelen Men sohrljJt uit Zoeuwsoh Vlaanderen Tot nu toe is slechts eeo strook vau 6600 meter vanat de grens in ZeeuwschVlaanderen bestemd tot terrein van toezicht hetgeen wil zeggen dai men daar geen goedereu magi vervoeren zonder geleibiljet terwijl het voorbanden liebbeu van meer g ederen dnn redtedijkerwije kan worden aangenomen del noodig is voor zaken o voor eigen gebruik verboden ie Daar eohter uit het Q verige gedeelte der beide Vlaanjderens tooh nog veel smokkelhandel wordt gedïroven kaïi worden verwaobt dat besloten wordt dese deelen van Zeelanx gtiieel tot terrein van toezicht te maken Dit zal voor d b i flde bewotteis vder streek groote onaaor genaamhedeo opleveren m a r t zal den Hiookkelhandel zeker voor een groot deel fnuiken GoedereBdtefitat Daar in den laatsten tijd van het terrein van da Olieihron der firma B en v d L aan de Rijnhaven te Kotterdem wel voor f 400 aan versohillende goederen gefrtolen was hebben zkib gisterenavond twee agenten in een ton verdekt opgeeield Zij zatgen een persoon over een htiniog springen die daarop mei een breekijzer een vat openmaakte en 16 K O nlk daaouit baalde Hij werd gearresteerd en bleek te zijn zeken A v E won idF Korte HUieStraat Voor de map Door de ri inipolitle tb Haarlanmetlneer ia prooe verbaai opgemaakt tegen eene sergeant der veetlnnrtilleirie teVilffHilzw die voor de aaz held op den openbaren weg met aoherpe patronen had geschoten De kogels floten boven de hoofden van eenige arb Jdte r8 dïe in het vel4 welltzaam waren Aanranding Op aan stil gedeelte Van den weg tuasehen Ede en Arnhem is naar da N Amh Ct meldt een reserve 2e luit van de fiets geslingerd door een over den weg gespannen ijzerdraad waarna tantond twee personen uit de duiBtemiB naar bitn toe ff ivuten hpransen De aangevuten of eier had nog juist tüd om zijn gelad i revolver dienst te laten doen waarna d theldeB het haz npad kozen Het ongeval liep zondeiT v rder ongelukken af en de reis kon pe1 fiets worden voortgaut Het aabiUantinBew 1 ü Baani heeft een ItaMkKxcmuiMio dl ad it z lugewooaeii van de vaaver cni uigfn au onderwijeeia ïa ttke auiuiiiaiuuiiiie uiiiaiuuiiiieAu doet ziou aid r d etgm aajmgiifait voor zogt de Tüw dat m t auiltuiHiutmuti Bla sieiwl lUol iHMtaat wani aaa wn vau de vwr pc 4 re wtüolen in Ie Hfsm der gcanemto tieeJt het hoofd dttr HChool reeda güaurnMlo utOer dan lleu jftur vftn de opnclitmg ier sohoel alj I eii igen klas Alleen twi dese Hdtool wwden teivgpveJgt vaii t aoïd on omterw ijzere goregotó zes m al per jaar Ht uooi arga tormgtii geh dt n im geV oigi van de mtetuii e ik rerstandhoudiiig t n itendrachtigie sijNoenwarking lusaelien noold vu perwoni zya de reaullalfn Van U o l rwi aan dïe school vau difA aard tl t dij pta teelljke schooloouBUiaWe ate di vol loi ie Het spre i Jan Ugthartw In d e vergaderhig vaa het uitvoerend caaAiÈ vau iiet Li hart OMnité wrad med d0eld dfkt vuu tiet UaA che gnueentobeetut r verloi is ontvangtoi een gedeukBteen te plaatooi in den fjavel van het HCiiootgebouw in die TuJlin Mlraati atdaar Van OB twee versohema deeltjee vaa de con ité ui gave van Ligthart a werken KiiUen aan opeabare leeszalen bibliottio ken van vaKvareenigingon wijkvoreeuigiagcïi kweekscholen e d die zulke aanvragen bij de secreteweese mej r Oomuiii gratM exeaaplaren worden verstrekt zoolang da besatukbare voorraad dkt toelaat i evenB werd boaloten ook axempftinn te zenden nAar onze Kolomen en haaf ZuidAfrUta Vlaamaoh Èelgift zal im den oorlog evenmin vergeten wordea KENNISGËVINU Opgefpoord Twee hier nog onbekende perBon o hebiKsii blijkbaar vannaoht te Rotterdam van een kooipntan aldaar diens hlttenwagen uiet zijn hit meegenomen en zijni ex mede naar Gouda gegaan In het café i rbervelü aer zij vanmorgai sillhlelden verkochten zg de hit met den wagen aan den daar aanwezigen heer T v D uil Bodcffroven ditf r daarna mede lUUirde Nieuwe Markt reed Door de politie uit Rottwdem in kenni gesteld met den gepleegdien diefstai vraa de t oafk icAte poliile hedenmorgen direct op zoek gfigeMa en jtBof zij de Nieuwe Markt ée gï olen hU en wagen aau in hamdeo vui dien nieuwen e naar uit Bodtagraven Deae mbeet hebeen hij üoo juist a ocht had aan de poliile overgeven die er beeflag op ïogdte om het te Joen overbrengiem naar Rotterdam ter beschikking van den CMaandsearLs van politie in de 2e afdeettog aldaar Te wateiigeraakt Inwisselen van pasmunt De monister van Mnaucdte brengt tér algemeene kenD a lo als kantoren waaride Nederlandsche paMQunt mtbs voor niet iidndtn dan 50 gulden voor de zilverea en tien gulden voor üe nikkelen em bronacni kan worden ingerwia èld iegfia rijksdaaldere guldenis en halve guldens zijn aangewezen a de NaderlandMihe Bank te Ameterdanr b de kaïitoren d r beiaaJmeeetera c d navolgeoite kantoren der directebetaiatingen en der invoeiTeohten en actijnze In de pFovimcie Z id Holiand Atbla serdaiu Alph n lioskoop Brielle Delft directe bejaslin eni Delk ii£voerrc hten en accijnzen Delf buitengemeentea Gorinébeaa Gouda Gouda bui te g e ni e e m t e m HeJlevoetsluig Hillegersl er £ HillegoiD Hoek vain Holland Katwi Leer un loeiden directe bela mgun Leidteu inveerreohten en aeojnzen Jvoidm buUengieinoettt i h k rkerV IvOOBdiuineiit Maeadui3 Mi didl8lhaTiuiB NoordiJ wi k ÜudUïeyorlaod Scheiveningen Schiedam directe Maatiujgeoi Si iedani invoerrtwhton en aocijiaiMÜ Schoonhoven SBedrorfjt Strijem Vlaq ngen Voor burg WoerdieOh IJTOel onde Zwi drecht Hedvntniorgen is een baggerman die vanat sUjn aohuit Ib du KattenMngel nabij de Kleiwe gbrug aani hel baggeren wae door de gladhedd uitgegleden en te water geraakt BniggewaoiiiterH vaa de Kleiwegbrug schoten ijing toe om hulp te bieden en ZIJ moohten er ia Blagen dch man op den kant te brengeoi De dichtstbijzijnde gcnee lieer werd te hulp geroefieii en dieae Dr BroekhulfflMi oordleeJdle het g wenÉ t dm drenkeling naar zijn woninef aan de Vierde Kadie te doen overbrengen hetgeen per poHtie rancard gcwhledde De toestand vau d bagtgenoan ie niet ernstig Stlerenkearing GedepStaten van Zuid Holland heblian bepaald dat de Iceuringen Van springstieren zullen plaats hebben In het 6e district keunngsplaats Meerkerk Woensdag 21 Maart v ni 11 uur in het 6e district keunngsplaats Brandwijk Vr dag 16 Maart v m H uur in hét 7e district keuringsplaats Gouda Woensdag 14 Maa rt v m 10 uur m het 8e district keuringsplata Bodegraven Maandag 12 Maart v m 11 uur in het 9e district knungsplaats Zqetermeer Zaterdag 10 Maart m half elf in het 13e district keuri pplaats Rotterdam Dondevdag I Maart v m 11 uur LeveBamiddclen diatributie Ter bevordering eener goede distributie van peulvruchten gort havermout zeep en andere in zeer beperkte hoeveelheid verstrekte RegeeiingB artikelen wordt ons verzocht er de aandacht van Iwinkeliers op te vestigen dat zü gehouden zyn om zooveel niogeluk alleen aan eigen vaste klajiten te verkoopen en van verkoopen aan metklanten lijsten bi te houden Daanloor aal b v eventueel kunnen worden geconstateerd of door het publiek de bepaling dat geen ingezetene per maand voor huishoudelijk gebruik meer mag ontvangen dan 1 pond zeep of het verbod van bet maken van voorraden wordt overtreden Indien het Gemeentebestuur ten deze te weinig medewerking ondervindt zullen scherpere maatregelen niet uitblijven Aau de Rt Ct no 13 zijn toegevoi de Koninklijk goedgekeurde statuten dw naaaiiloozQ veooooiscihap Koonau s Kaaaexport MaatEuhappij voorheen C Koeman alhier Doel het dirijvra van lu£pdel in kaas voonieaielijk den expor iuvdel en met kaas In direct verbaniï staande artikelen Kapitaal f50 000 verdeeld in hondlerd aandaelen van f 500 waarvan 26 geplaatst en volgoeitort Voor de eerste maal ia tot ItreotauT benoemd de he r Conielis Koeman kaaahandela r te Haastredif BEStJwijK Doèr de politie is oces Verimal opgemaakt tegen een alhier wonendwa vleeschhouwer wegen het vervoeren van een uit nood geslacht rund Door den Bijksveeaits dr Overbosch te Gouda werd het vleeeeh ali zijnde van een den natuurlijken dood gestorven rund voor de consumptie ongeschikt verklaard Het vleeach is onder toezicht van de politie begraven Regeeringa peolvmchten Heden Is de tweede zeiwSng bruine boonm bestaande uit K90 balem van 100 K O alhier aangevoerd Door verbreken van bet slot van een diaurijs van disn brandMoflenhandelawr iVS Nieuwpoort hl da ami eazeiide gie m Miitü Lao i ruige w 4d h bben M vu wü viertal ri i m rl H eu tHQ iwar efaroomlMkereiB pauitoffri sHtoKtk Di u volgendtu morgf wurtlén tw o der buitgemaakte rijwielen terugg0voiiik n op de louwbaan vao v 4 H ta Hekeadorp De poüiie stelt een ondenotit in Ken iwaar b it en ongeveer 4 Jarige lier van den veehouder W Verbuin athior bleek he4 kokMaate gewicht te TeiltqseuwiK nl cn van 9H0 K O 8P0HT VoetbaL W e kf rijd ro87AuiDia voor Zondag Ie kl ii V V D F Ü j H F € U V V Hercoi K H B Ö i V Ü e QuIck 2a kl B Oyu a Xeraes G il v d Moolm b V Y Ai t L e kl B TraowaUa Oooda J O A Hagen He kl C R O H Alphwt M Hkme t pp V C S 3e kl il Vriêodenaobaar l i O 0 i U F D O V i4 VoorwaM Goudaohe Voetbal Bood Ie kl Olympia IMhooiiJMweii Gouda 2 T U t 2i WoemJeuv Zwaluwen Boskoop pheoL 2h 2e kl A W a Glyropiai Alphen a Weerden 3 Voor de bekeroompetille zijn vastgesteld 4 Febr V V A V Ü C 25 Febr b eiJenoord K D Ü i 4 Maart D F C H F C Herouleei Ajaa A Wlttner V V A V Ü C V Ö v Frogramma voor Februari 2o kl ü 4 i ebr A L 8 V V t onoordia R l C DJV V V KjV i 11 Febr Xentea Conoomila V h a Ajax Ufi 18 Febr R F C Oi uiipia V R A aV V Xarxee AJax i 35 Febr Xieriee D V V Conoor dii V B A 3ü kl B 4 Feibr Gouda VvF C CV V l iXoelaiOr 11 Febr D li 0 VF C 18 l ebr Good U Ö C 1 35 i ebr V F C Gwidfc 3e kl C 4 Feèr V G 6 Togai Sportman Voi k w b h 11 Fri r L F C Hportmattt Berknuodie Togo 18 1 bruari L F O B rkeqrodeii 35 Febr VoUkew b hw L F C 3e kl H 4 Febr D 0 $ Veloi Voorwaaziei U F C Vrieaideoaohaar ti V B Ï 11 Febr T O P D D Ö Vri wleiiBohaar Voonr Ö V S Velox 18 Feiir Velox T O P D O ü Veo waart 35 Febr T G P VriendenJaehaar KUJÏIS raiN eo WETENSCHAPPEN I y i i I i i p llegea van Albert Vog l e Aoot den voordraohtkufisteaaar Albert Voe l te Gtoalnifen gyhoudon oollegevH in di weAa rekendh id kunnen door dames en he reik atudentéu gratis worden gevolgd De oalUegeA w£tdea in de oolFtigezüil der Rl kBiin veu cdt f geven zuUen aanvangen i p tm tiBHi 2ö Jtr nuari e k en voorloopig eetunaal per week plaats hebben In dttft be oe zullen de al emeeui techirisi ie èt obcn voor goed en feuiver prdcen tup wodiH ige wijze worden behandt ld dat bif voongezet te zelfstudie hierin door nonuaal aangeleiden vo4doende bekwaamiteikl kan wordeu verkregen Vervolgeua en dit zai vermoedniijk reedti na een zestal eollegee geachiedm toH de he Vogel zioh voor een splitsing te luakea Ie voor heiu die beliooren tot de Utteransuhe 2ti tot de Juridisobe a 3e tot de theott isohe familteit Daarna zal de heer Vog t voor ieder dier groepen a lzonderli e oollegra geven die ten dio l hébben lo op da juiste wifee te leerea lezen en verktinkeu van proza en poöi e benevens bet leeren dooêereoi 2e bei goed eu overtuigend uitspreken van eeo pleidooi besieVfine liet leered raagBcblkken der argumentatie u 3 het leeren prediken en bijbeiiesen De Vlaamsche UoogesckeoL Het Journal de Genërve schrift Ondanka de woediende propaganda ita de Duitsche fefVa tfonkanqHu onder ia Beiglacho etudwitcn aan wie do vrijheid beloofd wordt als zlj de ui verritcdt te Gent willen bezoeken en ondankt de belofte aaa jonge Belgen Vêxi dienstplichtigen leeftijd dot lj mi gedeporteerd zullen wordlen ais zij zich aan M Gentache universiteit laten iaaohrijven VoigCQ tot dusverre alectla 60 tachiilg stud eorïen de leasen TOONEBL Die Hafhcspders Naar de Bredasohe Crt viemaamt zal li t g eiaoha van de Haghenp ers directeur hdiian Verkad aan het einde van het seiBOeu worden Hi boïw en Verkade en Fnoy Vrede zuilmi va 1 tieptemiier af dleel uitmaken van de Koninkhjke vereeniging He4 Nedariandach Tooneel Ii rktb ptoliteii Goutfo IS Januari VëBMARK7 v Melkvee geen aanvtoer Vette varkens redriijlte aanvwer Handel matig 44 52 cent per half Kl G Magere biggen redelijke aanvoer Handel vrijwel f 1 20 f 1 50 POT ï eek Vette schapen en laumKTeu geen aanvoer Nuehtere kalveren redelijke aanvoer H det vlug f 14 f21 Fokkalverm f 18 1 27 KAAS Aai evoerd 19 partij 4541 K G Handel maüg Ie kw f 70 f 72 50 2e kw f 66 f 69 Het oomfitie BOTt R Weii lff aanvoer Handel vlug Goïboter f 1 86 1 90 weiboter f 1 76M 80 KIKRKN RedNiJke aanvoer Handei maUg 19 25 1 0 per 100 itaks il t 5 K V f jj f LAATSTE BEBIOHTEN De Engelschen winnen terrein LONDEN 17 Januari Officieel Vanochtend liabbea wij na een awaar bombardement een linie van viJaAdelUke potten ten Noorden van Beaucourt an de Aner bezet Ons Agmtrh werd bp een front van 640 meter breed tan volta bereikt en met geringe rerii zen De vermeesterde stelling verbetert in dit vak aanmerkelijk onze observatie Vanmiddag is een tegenaanval des vijnnds door afsluitingmiur ran onze artillerie met zware verUeien voos ham gefnuikt Wy zUa bezig d nieuwe stelling te benstigon In d boort vaa Uns hebban wQ gisteren en vandaag met volkomen succes belangrijke overvallen uitgevoerd Gisteren lijn Mute trosten onder dekking van xwaar geschutvuur de Duitsche loopgraven ten Zuiden van Clt Colonne ten Westen van Lens binnengedrongen Zij bereikten de dwarsloopgraven van den v and bombardeerden en Vernielden zijn uitgravingen en brachten hem aanzienlijke verliezen toe Vanochtend hebben de Canadeesche troepbn een overval uitgevoerd ten Noordoosten van Cit4 Colonne De aanvatspatroulllea drongen de vijandelijke loopgraven binnen op een front van 636 meter breed en drongen tot een diepte van 27S meter in de itetlingen door te we en tot de tweede loopgraaflinie Den vijand werden zware verliezen toegebracht Al z jn uitgraringen werden verwoest 98 offleieren en minderen werden gevangen genomen twee machinekanonnen en een Khansmortier venneesterd Onze artillerie en machinekanotinen werkten met succes samen met de infanterie Onze verliezen zyn gering Op verschillende andere plaatsen van het front duurf de wederzijdsche werkzaamheid van de artillerie voort De aanvat LONDEN 18 Januari De comspondeiU van Reuter üi het Engeltche Hoofdkwartier in Frankrijk geeft in zUn tel ram van Woensdagavond een beschrijving van een schitterenden aanval m de sneeuw door de Canadeezen Woensdagmorgen zegt M verwachtten de Duitschert em aanval en daarom kan hun tegenstand als een juiste maatstaf van hun defensief vermogen beschouwd worden Er was om het terrein nooit gevochten door een der beide parti an sinds de tw e tegenovergestelde linies zich hier In October 1914 Ingroeven Ongeveer de tien laatste dagen had onze zware artillerie een langzaam bombardement van het vijandelijke front gaande gehouden met het gevolg dat alle draadverape ngen geheel m elkaar geschoten waren De grond was met sneeuw bedekt toen de manBchappen tot den aanval wenden opgesteld De zware rook van het bombardement dat van beide flanken van 9ns aanvalireront werd voortgezet een gunstiire wind en de mistige atmosfeer begunstigden de operatie zeer De Dultschers hadden kort na het aanbreken vai den dag verkennlngspatroufUes ultgezontjen die spoedig gedwongen werden terug te trekken en het feit dat hun loopgraven sterk bezet waren wfjst er op dat zij den aanval verwachtten Er is fel gevochten aan de eerste Duitsche linie waar een aantal krijgsgevangenen gemaakt werd De Canadeezen bleven een half uur aan d tweede Duitsche linie Aan de linkerlijde bood de vijand eehlgsn tegenstand maar htj werd teruggeslaii n Elders gaven de Dultschers in de loopgraven zich vrijwillig over Er werden In een loopgraaf achten twintig krijgsgevangenen gemaakt Onze verliezen zijn zeer licht De Canadeezen brachten al hun gekwetsten terug Er zijn honderd gevangenen gemaakt van de 11de reserve divisie die alt Sllezien en Polen bestond EERSTE KAMER Vergadering van Donderdag 16 Jan Voorzitter J J G baron Van Voorpt tot Voorst Aan de orde ictiet wetsontwerp t t wijziging der Buccettlewet r e heer de Vos t Staenwijk bespreekt de motiveering van dit ontwerp in de Mem v Toel De cencessiei aan de Kamer gedaan zijn uiterst gering Nu de nood der schatkist zoo dringt zal spr echter over zijn bezwareii heenstappen Spr is overtuigd dat de Minister veel geld noodig heeft maar zetter zal hü de tuinigheid hebben te betrachten alsook i9et minder zijn ambtgenooien van Waterstaat en Landbouw Intusschen wi tt spr erop dat z i uitzonderingen had moeten worden gemaakt voor schenkingen waarvan men aannemelijk kan maken dat er geen ontduikmg mee bedoeld it want ontduitung is het motief dat z j voorop zat Een middel om de Bchatkiit te stijven moet deugdelijk zijn en niet erger dan de kwaal en daarop wil spr den nadruk leggen Dat het schenkingsrecht aoo weinig zal opbrengen Ifgt nJet aan het feit dat het Snecetsierecfat minder zal worden ontdoken maar daaraan dat men minder schenken zal Intussclien hebben destijds de tegenstemmers s Ministers heengaan geenszins gewild en spr verheugt zich over diens aanblijven Het gaat echt r niet aan te zeggen aannemen of ik ga heen Wat doet de Kamer dan bijeen waarom dan te beraadslagen De heer De Smltt r k efkmt dat de nood voor de schatkist voor den minister e n soort obtaitle it geworden en vele bezwaren zullen moeten terzijde worden gesteld Men moot echter In t oog houden dat het hier een bl vende maatregel geldt De Min geeft in zijn Memori et blijk den ernst hier voldoende te iUnfen Spr wijat op het heffen van recht op sehenkingtQ uui den Icerk gedaan W i 1ï i P dat foada geloovigea verplicht zijn de kerk naar hun vermogente steunen Het is seer stuitend te hoorendat de kerk met behoort tot een installing van maatschappelijk belang Spr Integendeel betoogt dat de kerkgenootachappeowei degelijk mat ehappel jk belang htoc ren v En nu kan wel de rechier zeker kerkgenootstdiap als inatelting van openbaar soort aanmerken ma r t r n oo haadelwiju moet spr opkomen De wijrigifurcn 8 alleimfnst aan pr ii bexwarei tegemoet gekomen hiJ kan dan ook niet beloven aijn stem er vMr olVte brengen De heer Franizen a r awmX dat waar de minhiter i eiegd heeft dat er een misverstand heerscht er alien reden is te vragen aan wiens zijde En di betoogt pr lat dit aan de zijde van den minister bestaat Zeker het eld moet er wezen maar men kan zijn bearinselen daarom niet op zij zetten Het stelten van de portcfetlil lekwestle kan volgens spr aiJeen tctigevorgo hebben dat men Mjn bezwar nog ent ernstig onder oogen aiet Spr zal z n stem naar etr mi geweten uitbrengen zetfs al zou o i mlniat ensis worden uitgelokt hoezeer zpr dit ow ou betreuren De heer O o 1 ij n a r beto vdo dat de w zc waarop de Minlstet het ontwerp na verwerping m de Eerste Kamer heeft gebracht aan ernstige kritiek bloot heeft gestaan De Mimtter zeide spr ziet de tQdsomstandigheden over het hoofd Indien de Minister priJs stelt op een blijvende samenwerking met de Eerste Kamer zal hÜ lich in dit opzickt hebben te harxien Bpr meende dat het ontwerp niet onbelangrijk is verbeterd en aanzien van de bezwai n die betreffen kleine levensverzekeringen en schenkingen Spr meende en met hem zijn politieke geestverwanten op enkele uitzonderingen na dat o dt al t er een bezwaar in het schenkingrecht wat betreft tuuehenpersonen blijven bestaan een miniitrieele cnsls niet tnat worden uitgelolrt De heer van de Berg a r is het met den heer CotÜn eeni en zette de beswaren tietreffenda het ichenkingsrecht ten aanzien van natuuriijke personen nader uiteen Mr GOKMAN BOROES lfS t Zoo Juist ontvangia wU bericht dat mr U Go auui BorgesiOB Is overledMt Proviale van handelsagenten Do vereeatein van vertegenwoordigers van handel Tm najverheld giovasUgd tu Groningen heen ïu een adreH aan den uiLnlMter van lowMiOtiw gtivraagd t d rtweli te willen leld éai d gut riiiki4i ko provisie vau alle rt goeriugMJ k liit wordt uitgekeerd eu aau wm vvuivtueel k Mluit dienaangaaade terugwerkeudtf kraciit te verieeoMi voorixmVi T b€ r de raeds geleverde partijen KOLoiflKN VUesen in Ind Aab fit Hbld wordt uH Soarabada Ik rloht De vlieger Hll a bleef twintig minuten Isug p 1000 voet hoogte lieven het vli aoip te KMi Dy Ü Hll maakte verder uuu vliegtocht van KahTDjati naar hut op 2 K M afkMuds gwk u Wanajasa hoen un twug AlduM XAyik aMgvÜjkiuiii zijn aan8 4ooad vau iKt vliegm alhier in bergterredu Kali Djati etf Waoajasa linsen beide in M Krawangaeho in het oostelijk itcel dw reai tio B tavla J Telegratiscti Weeri riclit InititQut te DE BliDT Hoogste barometerstand 775 0 te Heraosand Laagsta barometerstand 7K7 1 te Do Bildt Verwachting tot den volgeaden dag In het noorden matige tot krachtige noordooitalijke tot oostelijke wind betrokken tot half bewolkt weinig of geen sneeuw lichte tot matige vorst in het zuiden matige noordoostelijke tot oostet e wind betrokken tot zwaar bewolkt waarschijn tyk nog sneeuwbuien lichte vorst B BUBGEBLUKE STAND GOUDA GEBOREN 16 Ja Hendrik s v H Everting en W Agten Anuigje d v P J 3tolk en N Noonlegraaf Evert s v H J Buursma en E van Leeuwen GETROUWD A A van Hameavald n R M van t Wel B J PMthama ffl O H U Boot J F M van den Bioalk OB J L De Man OVERLEDEN 16 Jan Tauais Schaar 76 j Gerrit J Bloot 6 d REKUWfJK GEBOREN 1 CïonieHo v W Ooa erwljk on J de Graaf WcvoHriaiu V A èea HooffHD m A lluniUk Maria d v G JauMa mt J tichout B Aaotje d V L l j nat eu N raa VlaartHogen Uattheua Adkissiu V J de WU m U O Mooui OVEULI DI A J B GoeU uoUg van J M van der Sprong 63 i Advertentiën ll H I HIÉM WILLEM PETER J C DEN BOER O OCN BOER VOH OoiKta II u 19t7 472 1