Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1917

No vizm 8 aoten mo isiuiniis saDusin Miiuiua n mm nmmn Het is evn gomimeD t d geleden dat het officieel Koemeenaeli legerbericfat verschoen Toen dit land pas aan den oorïo $ deelnam gaf het eiken dag z n legerbericht evenalB Duitschland Frankr k of Bulgarije maar toen de zaken slecht gingen werd die berichtgeving aan Rusland overgelaten Door de Russische bekendmakingen kon men dan van den toestand der KoeVnemèrs op de hoogte bleven Qlstereu is Het echter weer verschenen Beteekent dat het komen in gunstiger positie of moet men er uit afleiden dat de Roemeniërs op zichzelf gaan streden afgescheiden van de Russen Er blijkt uit dat de Centraien bjj Oitos op Mon Casmu aanvallen deden zonder succes en dat de Roemeniërs ten Z W van Pralea een door den vijand bezetten heuvel omsingeldflft veel gevangenen namen en 4 machinegeweren buitmaakten Hrt Russische communiqué is woordelijk eender wat deze strek betreft Utt de WoudKar pathen meldt het nog een mislukt offen sief van de legers der Middenataten De Oostenrijkers melden dat tusachen het Putnaen het Susita dal een klettne onderneming volledig succes hadden De vijand verloor 1 officier 230 man en 2 machinegeweren Sedert eenige dagen worden Tulcaa en Isaccea door d Russiscbe artillerie beschoten waardoor inwoners werden gedoodDe uit het Russische hoofdkwartier twmggekeerde admiraal Fonmier schrijfi in de Hatin over de voorgeschiedenis vaa het prijsgeven van Braila Alle ongelukkif ge gevolgen van dpn Roeraeenschen veld tocht worden veroorzaakt doordat gen ral Averestu bij de fioekarester regeering geen gehoor vond toen hiJ zijn plannen uiteenzette over een gezameilijk optredeA met de Russen die door den Russischea generalen staf waren goedgekeurd Averestu wilde oorspronkelijk een stelselmatig offensief tegen Bulgarije beginnen maaa moest ten slotte voor de Roemeensche regeenng zwichten die van het plan 9m Ze venburgen te veroveren niet was af te brengen In het Russische hoofdkwartier werd met leedwezen de noodzakelijkheid ingezien het offensief van Broessilof af te brekeiu nmar de Russische hulp kwam door hei snelle opdringen van Von Mackensen ea Falkenhayn te laat Daarbif kwam de zeer slechte toestand der wegen en het gebreli aan spoorwegmateriaal De Fransche militaire deskundige kolonel Rousset schrijft Het staat bulten twijfel dat de Oostenrijkers en Duitschers di zijn samengetrokken bÜ de Sereth welk onoverachrijdbaar schijnt over het noordwesten het vtiandelijk front wilde naderen welks weerstand ziJ niet konden overwinnen Het leger van aartshertog Jozef dat tffilast was met deze operatie en in het ge Het Stenografiscli Verslaif van het Varhandeldo in den Genie ntepaail van Oouda Bevat ALLE by den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles byeen in boekfonnaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal by vooruitbetaling voor niet abonné s f 0 50 per kwartaal b vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Droldierij A BRINKMAN Zn Marlit 31 GOUDA PUITSCH Duitsdie Taai en Conversatiu Handeiscorrespondentie Oh LAFEBER LMraar Pullaoh M O C 0 Houtmansgracht 10 OOUDA Buiten de Stadspoorten NodiT het Dultsob v a PLARA VaEBIG Bewerkt door J P WESSELINK VAN IÏ1OS8UIM Bwt autorimtiö vaa de acbrijlBieir iKiüdnUi vwbodea KLEINE ADVERTENTIËN k B at PM r Sol bV vooraltbotallaS Schoenmakers Halfwas en een JONGEN genaaid ter opleidini in den wtnkei en voor loopwark Adrei FLUX WijBitraal 463 7 79 Do ouwagierigïti e zit voor Kiekoi U8ch hadlaen vorzataelcb dorsten baar niet diohtbij te voieoa uit die verte gluurden zij haar Bleiffits noi De oogm der vrouw hadldwn hen teniggBBphrikt De knokige geSltatto opgeïiobt h it hoof i boog opgeherveti stiet Rieke LengnEck deu wUiooze voor zidi uit die huisd eur in en sioot haar met grencfal ea ketUnir Niemand kreeg meer iete te zien Dedeur werd beden niet meer geopend Ala uitgestorven lag de villa dier Lengnicécs Oolc davtmdH vae goen Uoht ta zieq duister bloven de vertrekken die op destraat uHzagen Paul Miep nog altijd2ijn roes uit het was een sobrlkkcdt eroee geweeet Dat zmi een mooie rekening zijn welke ie ou4ei bi Kleliebüschhad te betaieo 1 Wat Kadi dSo man in enoogvenk verniieWI Kiekebusoh had grootgell ais hij het liaar flink in re4ceiniugbracht Het was gieen klelnigiieid bij de Fri l8ohoppea ai nm a Achandoall Alde stamgasten warot bulten zichself als oo Iets no t eena ge eurde dan j£on Kiekebusoh naar andere stvmapasten omzien I Do waa d watt in verkgenb id kern a Gf ED TC 17 Jaa Hel Blauw EmU 8 nar V r Chr LaUwk Voiwod 31 Jam 11 u T m Seria reilir rliden Nod DBanboad 2a Jan Soe da Rn nla AUanra fraataiss Solr a eomidie door Had Dhaynnoad Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg SniilHullabroKk Jan 8 uur Niavwe Schouwburg Rott Toonael Jubileum Alida TartaudKlein 5 F r Gtibouw Bouw en Woningtoezloht ODidl ratandaooinn3fiesie Anmn r OTg Eieotrlaoha Drukkai BRINKMAN ZOÜN Oonda = WITTE BIOSCOOP == WRIJDIIO n walgami dagen DK OROOTB PRACHTriLM HET KATTENBRUGGETJE loton CDw Kart nst o I aa HUMAII SUDKRMANN Caa baaiaada gaasMaëaala aH hat ti park aa apalaaa eaapartab Kette MEISJES gevraagil 4M 20 BIJ S DAALMANtt A OOa Plu v l n Slna l SS Dagdienstbode VHiftd HD Binke 457 8 Dagdienitbode Tentend gevraagd ten FLINKE DAGDIENSTBODE Adres Turfmarkt 111 466 6 Adrci PLUWEELENSINGEL 44 Goud Kleine Winst TE HUUR QEVRAAOD een flink PAKHUIS mM tolder en c n ruimte liefat ao oed vMirwalcr eleten 467 10 Fr br onder No 467 Bureau GoudecheCourant Mark 31 Groote omzet S BESZELZEN OOUWK 170 IS Leerares Piano Einddiploma Coniervatorium snEEiiiii imm m n m Geachte Burfen van Gouda en Omitrcken betaalt niet lanfer die booge Vleetobprijzen het il beslist niet nopdig K M J VERZLIL Kleiweg 36 Gouda kunt u eerste kwaliteit bekomen tegen onderstaande Prijzen i Runderlappen per 9 ons 60 Rib zonder been 70 Runderpolet 55 Rosbld 70 Rundergehakt 50 75 Rolstuk 65 Fqne Biefstuk 75 Opgerolde Lende 70 Rundvet per 5 ons 65 MINZAAM AANBEVELEND M J VERZIJL Kleiweg 36 Gouda NIEUWE SCHOUWBURG Mliil OllUEtllEiiEI W0BN8DAO 34 JANUARI 1917 Buitenlewona Vooratellia door het ROTTERDAMSCHE TOONEEL directie Van Bu dkn en Taitaud ter gelegenheid Tan de 25 jarige tooneelloopbaan van MEVROUW 470 48 ALIDA TABTAÜD KLEIN Telefoon 379 Bioscoop pQouda Voopulf a Daia waak blluadar PRACHT PROORAM nut d 5a Sarla van da inccatnini DE SLEUTEL miur het GELUK MAN TEGEN MAN 1 In 4 rd lla i MAN TEfiBN HAN f nritteU ees Idoedlo gevettati SONNA o Mn MOM voor Mn viouy wvlk oor goud g koeM aMMI werdtn O wtdtr oov IJn s docMw Indisch tooneetapel in 3 bedr van FABRICIUS Aanvang 7 ï uur preciea PrUun der plaatsen slallea en hoge Leden ƒ 1 2S Niet Leden 1 75 Balcon Leden f 1 Niet Leden ƒ 1 25 Galery Leden en Niet Leden 0 40 Alle prezen verhoojrd met 6 voor auteursrechten Plaatsbespreking bÜ loting Dinsdag 23 Januari des avonds 8 uur LD cent per plaats Kaarten van af heden verkr gbaar bij den h br J OUDERKERK Sigarenmaga Ü0 Kort Tiendeweg 10 en voor zoover nog voorradig op den avond van de voorstellintr iutn het bureau Na afloop der voorstelling vaart een extra boot naar Waddingsveen en Boskoop O MM f Wlkanoa aadaia It OUle Hal ralKha IS IHT gtdaldlg worwlon l g n ongaluk agM inaaMh ll li iljdtn £ n hst Gevacht7 Wto won het U kunt hot ii n tn h t nof nooil ovartraffM Dram e Sleutel naarhtl G luk £ nAan£rijpand 0ffKAl 4tnfl GjSÖJSSiSS ai SSïlïïilïSi OE SUEUTiL NAAFt HET QELUK BlQncl In t ZWaiPt Comedie fine in 2 acten ENZ ENZ 1 116 Belangpllk BarlcM I Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buftetten Styiameub1ementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7 G0 Stgikast f20 stgiUfel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz SIMOISflUTMi iomMiDaliPiMili bdl Rotterdam Concertbureau Max van Gelder Amsterdania Nieuwe Schouwburg Sodetelt ONS OENOEOEN OOUDA DmSDlE tl Jllllil 1917 8 oer EERSTE ZANGAVOND van Earatdaaga aarwaoM da groota Nadarlaadaaba 3 = REOEERINGSFILM == LEGER EN VLOOT fl Buitengewoon interessant t BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAÖERS aoooontant en Hoofdredaoteur van HandoUrtndie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Js acooantant en oudleoraar eener H B S worden door het na tijn erugkeer uit Ned Indit NIEUWE LIEDERENa Entreepriisen voor Leden Stelleten Loge t 1 Balcon f 0 60 voornietieden Stallea en Lo e f 1 25 Balco 0 75 Oaienj voor Leden enNietLeden f 0 40 468 33 Pleatibeeprekiol vanef Zondag vaa 1012 en 2 4 uur 1 Ëenvertrouwdadres B VOO het maken en stotfeeicn SS van MEUBELEN Is bQ i N HESSING 5 Peperstraat 24 Gouda S Billnke prgien prima mate ga riaal RaparaÜe aan alle mes 5 beien Keixerigraoht 15 en Leliegracht 30 Amaterdam georganiBeerd Tenohillende Schriftelijke Cursussen in het Boel houden Dienstaanbiedingen hebben in de Gbudsclie Courant Koopt Uw Hoeden Petten m Baretten Mi OAREL iCROPMAli LEIWU 1 H Bouoa Masn laadallwi T2 i DnetdTerleDtiêBkMtai slMlIt Mj Toornltkeltliig 1 B regela 1 0 26 voor elke regel meer 5 centa Opgaaf nitalnitend au hetBareao Leergangen voor beginners eenigaeins gevorderden en meergevorderden Speciale onrtMaon voor de praktjk diploma B en voor de oto M O Eveneens populaire onrsns voor eakenmensohen Normaal losgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde deaer dagen voor de Middelbare acte de nanweiyks 17 jarige P SIEBESMA nit SneS die voor het eerst examen deed en die geen andere leiding had gehad dan onaen ouraua Ia het wonder dat on e schriftelijke leergangen op dergeiyke wy populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de praotyk diploma s of voor de acte M O onze sohriftelgko onrsnsien selfs prefereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zy verbinden lich hierdoor tot niets t Besiel Uw Drukwerk bij j A Brinkman Zoon ft5e Jaargang Vrijdag 10 Januari 1917 GOMCHË COVMM 3iTie u Txrs exa ii d vextexa tieTola cl voor Q o u cLa © aa Oarrxstxelcean VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSraUS i p k HM I 1 JS pt Mk 10 c u mei ZoodU bwVkw nul I 7S p r k H oMi i r l w u d bctor o p r looper Midiiadt Pram p t pon p r kwaniil 1 l SO mei Zondafibled i 2 Abonnemcnicn worde d eli k nlmom Mn u bura u Maskt 31 Gouda bli onxe njtentcn den boekhandel en de pollk ntoren ADVERTENTIEPRU8 U Good n oaiMrekea bekoorende to de ben r krlnD 15 rclele I O SS dke nlel UMr 1 0 10 Bij drie Klilemovol aide pU iln cn wofden deae telen M berduad Vu boilMi Gouda e den beiorlkriu l S ruala I 0 80 alkc tejel mci t 0 1S bUdVr INOUONDEN MEOBDEKUNOBN I 1 4 rassl f I 0S alk r l omr f OJS Op de oorpailn diibb 1 urM Qewjne advaitenia M msewmlM madodMliaso I pn a Groot iMlera en randM luMr pUwarainM KLEINE AOVEBTKNTIlN eu iM i koop enkoop km e rwbiw I S ri i O IS Ik f d a a 5 MM bl eaondlbMaliüf Maiimuia fKMm 10 ala Bav aauaant i ttM Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON Telefoon Interc 82 vertellen dat die mimichill niet gedwongen worden Onder de in Duitschlant vertoevende in het Koninkrijk Poten tbuislwhoorende Poolsche arbeiders is veelal de meening verspreid dat de bedoeling is hen gedwongen op te nemen in het Poolsche leger Dit Is niet de bedoeling Veeleer wordt er op gewezen dat het Poolsche léger slechts uit vrijwilligera wordt gevormd Alle geruchten over gedwongen aanwerving berusten op verzinsels of boosaardige uitstrooisels Het Pruisisch Huls van Afgevaardigden heeft vergaderd en in de bijeenkomst zgn voor de Neutralen weer hwl iMmoadigende dingen gezegd Alle middelen geoorloofd om de rerwlnning te bereiken zei Heydebrandt Wij moeten do overwinning mat alle strijdmiddelen bevechten Wanneer het 1 gerbestuur het nuttig en gepast acht om van een onbeperkten dvikbootoorlog bat vereischte gebruik te maken dan zullen het Pruisische en het Duitsche volk ook bereid zijn de gevolgen daarvan te dragen Stormachtige toejuichingen Overwinnen Is de voorwaarde v66v Ilea wat wij aa dezen oorlog willen Friedberg zei Van eiken onzijdiice moeten wi verlangen dat hU zijn belangen tegenover ons niet doet gelden wanneer het voor ons gaat om den vemietigingsoorlog De belangen der onzijdlgen zijn dus niets meer waard in de oogen van hetzelfde Duitschland dat zich de vriend der kleine naties noemt Van je vrienden moet je t maar heUMnl bergte ovef een uitgestrektheid van 60 K M opereert schifnt niet voldoende sterk voor deze taak Het zal slechts nutteloos werk hebben vemcht indien Hindenburg het niet spoedig de versterkingen waaraan het behoefte heeft kan verschaffen Ia afwachting is Mackensen verplicht de hulp van Bulgaren en Turken in te roepen die uiterst vermoeid zifn Volgens dezen schrijver bevinden de Centralen zich hier dus in een uiterst moeilijken toestand waaruit zij in langen tijd niet zullen gerakette In Roemenië verder geen nieuws Het Russisch communiqué meldt dat bij Sanovitse ten Z van Smorgon Russische verkennmgsafdeetingen een inval in de loopgraven der Centrale troepen deden er een gevecht van man tegen man begonnen waarbij 20 Duitschers met de bajonet werden geveld Tegelijkertijd deden Russische mineorB drie mijn gangen springen Ten W van Semennka beantwoordde de Centrale artillerie het vuur der Russen zwak alleen eenige projectielen werpende op den weg van KtsslUn naar Plenof Bjj Kritsja aan de Bysmtsa naderde een verkennersafdeeling ter sterkte ongeveer van 100 man een Russische veldpost Na de Centrale troepen te hebben laten naderen tot zeer dicht bij de Russische veldpost dwong het geconcentreerde vuur hen te vluchten terwijl de Russen de achtergelaten oitrustingostukken en wapens buit baakten In het Westen ook ditmaal geen bizenderheden Als een vervolg vap wat wi gisteren meldden over de nnschrijving van een échec in het Dmtsche commumqué laten wij hier volgen hoe zij het terreinverUas b Serre vermelden De in den nacht van US op 18 Januari na de gevechten Aog door de Duitschers behouden gedeelten van de vooruitgeschoven stelhngen werden stelselmatig zonder door de tegenstanders gehinderd te worden ontruimd Buitengewoon belangrijk is m de m est gevallen het Italiaanseh communiqué t Staat altijd vol schitterende wapenfeit i maar er gebeurt daardoor gewoon niets Wij kunnen er dan ook nooit ieta in vinden dat de moeite van het melden loont Thans kunnen we er echter niet aan ontkomen Daar staat nl m dat de Italiaansche artillerie twee vliegtuigen velde waarvan er een met den kop omlaag op Brestovizza viel en de ander verscheiden malen duikelend bij Costagnevizza Verscheidene malen duikelend Geweldig is voonichtlgbeldahalve naar een andere plaats overgebracht en geïnterneerd Hat haadtlaverkttr b d lB Dr Balin de directeur generaal van de Hamburg Amerika liin publiceert In de Tégiiche Rundschau een artikel Uebergangswirtschaft waarin hij als zijn meening te kennen geeft dat spoedig na den vrede veel meer scheepsruimte voor het wereldverkeer beschikbaar zat zijn dan gevraagd wordt Gebrelckige uitvoer hooge vrachtprijzen hooge prijien voor grondstoffen en levensmiddelen en verder de ongunstige wisselkoersen zullen den omvang van het wereldverkeer m hooge mate b wrken Veel belangrijker dan het vraagstuk dfcr scheepsruimte is dat van de wieselkoersen Slechts een in hooge mate toegenomen uitvoer zal m staat zijn den stand van de wisselkoersen die thans geheel gedemoraliseerd is weer tot een normaal pijl te brengen ONS OVEBZICHT gevtii lievfiitm dU imH Int aitgi vau giv uouiiideu datum aan lüle luiUtairm ulut meei dtui U b K ii urood por dag mag worden vuratrekt Ten nde bij het in werking treden vaa vorengenwuido dli tTibutierege44ng oen regetmatige verstrekking an brood aan liet leger en da golnteraèerden te vörzekcreu wordt door mij luedu tn overleg met het dapartemont vau landbouw IM volgende bepaald lo In do wijze van vevstrekkluc van brood uit militair n etaypenlmkkerijm komt ge m verandering 2o De wljgie van aaiu ob lng van brood bij bakke4 welke van mélltaLre jde het beuooiUgde meel oiUvougeu Utjft ou eranderd BINNENLAND Het ontslag van den heer La Gni Het oi meidt Door bet Kamerlid ISanaee ztjn tot den mlnletor ven Lmoobouw eculgo vragen gericltt betrelfende bet oDtöiag vau dea heer La Gro alsi directeur vsu het Rljkadistrlbutlekantoor van levenoariddelen So Voor de broodvoorzleuing vso tro pon en geloterneorden welke het bwioo Hg brood aanschallen bIj biUtkere die nliH zooaW otKt r 2o hlurboi ea bedoeld hi t benoodlgde meel van uvlUtaire itjde onOangen treedt de oommandant in overleg met het geuHNmtubewtuur opdat tHt opdat dit aan de betrokken bakker verguuiuiug verleeiU dat zij het voor den troep benoodlgde brood tevoren buiten de broodkaarienregellng om op sobriltelijko beirtelllng van dien uommaiulant Vanhet door die bakkers aan dtn troep geleverde brood moet door deni coJiWHuadant wekelijks opgaa worden gedaan aan het gemeeutebp kur opdat d i bij h ultsehrilveu dvT bcHtelkaarttni voor grofkdstoffen teu behoeve vui fte bakkers dawnwde rekening kan houden Distributiebnreau Naar wij vernemea beeft de beer G A J MirrM dteZ alerdag j l I0 beuoonid tot ddri ieur au het ItijKs JwUraai admintotrauekandoor voor de distributie va lovenemtddeien gistertu s wedw onleiag uit éete hinotie gevraagd Do aaoleiding tot dit verzoek otn ontHlag ia naair liet Oorrespondenlleburoau uit zeer betr mwba re bron vemeeiut ultL luitoad gelegen In geBOudhoidsredeiHHL In de vacature za4 voorlooplg nog niet worden voorzien 4o Voor milHalren die op voonokrUt van den behondeMen oftie van geaondh d wit brood in ptaatH ven bruin brood moeten gebruiken woidt het benooifigde wit brood op overeenkomKtige wijze aangesohaft ah mkder So is aangegev a OemeDKd Oorloi miws DeFransoheataf Naar aan de Lok Ani uit Zwitseriand wordt gemeld is tengevolge van de koromando wlsseling m het Fransche leger de geheele legerleiding vereenvoudigd Elen uiterlijk teeken daarvan is dat het Fransche hoofdkwartier zich niet meer te Chancllly bevindt Turken aan bet front De Times bericht dat Turkache troepen in Oostenrijkaehe uniformen zijn aangekomen aan het Isonzo front Perzen Iq het Turksche leger Uit Konstantinopel wopit gemeld dat 200 000 Perzen zich hebben opgegeven om dienst te nemen in bet Turksche leger Generttal Töwnshend De N Fr Pr verneemt uit KonstantinoIiel De Engelsche generaal Towshend die bü Kpet el Amara in Turksche gevangenschap geraakte en naar een der eilandjes in de Zee van Marmora werd gebrachti In de gevaLteu ondiT lo tot en met So ULerboven bedoeld wordt dhw soodftt gebruik van braodkóarten lik db betuMlte aai brood voot du troepen en gtiMernotldea vooralen o MUltalren die i a h warUord met voeding worden beschouwd al te belioorm tot het geala vau éka kwartier BroodTowzieniag De opperbevejbebbeor van land en zeemacht b e t de navolgende erdor aaade korpsen geeondea Overwegende dat het aoodzakoljjk ii uiaatregelen te netuoni tor beperking vao van bot gedDrulk vaa brood uu van de groodMofien voor de bereildtng van brood hee t de miniater van Landbouw Nijverheid eu Handel een diMribiülo ri uUog vah brood OM vantgeMeld aii gevoeg waarvan de bur gerbuvolking met ingang au Ö Februari a B tm aaoalen vau de broodvoodSog op rantsoen zal worden gestekt In verband daarmede aoht ik bet noodlg dat ook het broodverbruik door bet le er en üo geïnterneerden voor zooveel mogelijk worde beperkt o wordt doo8 mij bepaald zuiks Onder Intrekking vau alle vroegere door mij t ur zake gq Eeiver Zij ontvangen mitedleii het voor en benoodigde brood op broodkaarten geheel overeenkomtttlg d bepalingen In do In den oaubt f deziu genoeuKte disirtttutleregeling Voor zooveel dit voor den betrokken connuandont noodlg eikgewecUM wordt geacht kunntvi door deu kwartier gever aanvullingHliroodka rtfln als be doeld in art Ivan meergeooeuide dlstrll utleregtHlog aan bet gttneenlebeetuur fronten OMigevraa In een telegram in ons blad van gisteren kan men lezen dat de Canadeezen bij een aanval op het Fransche front Polen gevangen namen waaruit dus blijkt dat Poolsche soldaten reeds zijn ingelijfd biJ het Duitsche leger Nu komt een telegram uit Berlijn ons ia Militalrtm i o zioh met verlof begeven kunneu zich ler plaatse waar zij dit varlof doorbrengen iea veikTlJipUig van een broo aart voor bruin of wit brood naar keuse van den verlofganger wenden tot het gemeoMt bestu ur Het gemenilobestuur zat bun alsdan op vertoon van hun verlofpa d vervoerbawljs een broodtaart uUreiken woan zij mer de dagen van dat verlof het ooodlge brood ovareenkontstlg de hepaUugeo vervat In meergenoemde AttiibutirmgeliDff luUen kunnn aansobaffen 1 te gemeentobwBturen ijn door bet de Feuilleton er niet toe kunnen bestuiten Nu w het reede te laat nuMOhien was hij niet tbul geweest was hij met Mariaiuie uitgegaan bü kon nu iaolien die had de unilio vnenweduwe gesnapt Aolt wèt mlllloeDenrweduwe dat deed er nu utet toe alsbij maar kwam Het hart vau vrouw Lwgnick klopte gejaagd Zij irteunde met beide honden op het ven erkozijn ea boog er slob ver ulL De teils regeu sloeg liard in haar gelaat Als htj mi eens niet meen zoo ver buiton de stad kwamf Het zou tooh edgenll dwaas van bem zijn hij had bet innuer nu ndet meer noodi l Kog stoed werd geen geratel van wleletitgehoortL Htjkwain niet Woedend sloeg zij tiei venster diobt Maar zij kou niet tot kalmte komen Het waM toch beter aja tj kwaut Paul abbeen liij zoo goed te zijn bevallen die iiod go zegd U komt todt terugl Onthutst boog vrouw Lengniok bet hoofd Dom dat zij daar niet dadeliik aan gedadH had die kwam nbH in baar buis Zij wa toon zoo grof tegen hem geweest Waszij toch maar beleefder 4egMh j hcDi goweosi Mafur wie kon odi lAiikea datmen hem nog oentf noodff sou beMieari In groote ODgedUrighedd liep de vrouw hetn vu weer Nu een0 was zij in de ka mer van haar zoon hij weniolde alcb steunend om en zUn gelaat was veurwron gen dan stmd zij weer aaa bet venster dsii weer aan de bulsdeur a daar na zat itj weer in haar kamei en hield de Vowrteobe Zeilung voot baar o en nksar lae nJat en stond spoedig we r op Het werd steeds later hj zij bad den bodo toch lng vrent dat bij haast sou niaken grooten spoed Vaa den toren sloeg het half Heere God reeA hal elf Vrouw Leognick aobrok nu kwam hij werke l aki meer UHgeput zonk Bij tn hur sloel Nu kwiun de noola wtwr dn lange oaottll Daar hoorde zij een rijtalg rollon Het reed voor Zijn lantaM na wierpen ongeetodtg sohljmtel oa r linnen Vrouw Lengnick snelde naar hei veuAer God kwam hij tooh nog Hij abroiM uU de koets wierp hot poriier tkobt m wal waa dat oen regm Het goot bet stroomde De vrouw Hnside naar bet portaal om de grooU koefcipoort open te maken om tiet riimig in d soliuur te lattai rijden den koetsier In do keuken te laten t Hlrsukom wae over negenen paa lituia gekonwn van zl zieken hij zat met al vrouw aan den avonddbsoh toen de hoostigt booènbap uit Tem pe4bo gekomen was Je mft er vai avondf tfoeb niet moer heengaan had Uariannt gezegd Natuurlijk wel H tr k het servet hetwelk hy in zi vest had gestoken er uit tn stond Adi en aU bed zlob 100 op tUt enkele uur verheugd Hij keek baar tn het gelaat dal In de fltadeluobt Wa smaller we geworden het toonde groote ttaeuratelUüg Anwi doktersvrouwT Het klonk en beetje spotimé Daarna zeij e hij mstigar Je TV 1 P ir dagen geleden bij Mekebusi Is gebeurd je hebt t uitj ze verteld De jouge Lengniok moeé er Hleoht aan toe ai a heet sEwht de oude vrouw u J laat rotipm m He li u Nog een Inepawwnl Ik lub medeliJEtw met dto a menkereL fc roa legde hy z n arm om de gevulde eohouders zijner vrouw Nu l m je zeker wel heel iHeoht te sp en Wordt vnrelfiia Vrouw LengnJck had dokter Holnaidt laten komen Paul was ziek Wat scheelde hem eigvnilijk Zij twUKni iuna l uwu telooB van bet kerkhtrf thulegt braobt Maar de oude Teuiipedhofer dnkler haaidiu de BOhoudlera op ea trok eeiL outtiuM gelaat Al soheen het he n wet duidelijk welk een geval dft was toch hadi hij lierver dat er m een dokier uit Berlijn bljg lukald werd Hij oothlekt Elob van elke verdere verklariug Op haar lippen bijtend atomd vrouw Lengnick voorovergebogen aott bet venster zij luisterde naar bet roticn van een rijtuig SpoedSg moest de bode terugkomen zij had om diokter Hirsekom gezooden Nu had zij todi om hem tnoeten eturen on dien betweter dien straatlooper dien opgeblaizon Borlijner Maarzij ke nde in ée stad geoa ander Ekii dokter BcluuidK had gisteravond dadeji om een dokt T uit Berli gevraagd en vmï morgen weer en Hlrsefcorn moest tooh knap zijn Hel was emetig zeide dw oudu Schmidt Ernstig K n ongdoovig lachje trilde om den mond der boerin zij haalde de aohowdere op Paul lag nu tooh h€ 4 vreedzaam in zijn bed keek naar hot plv fond at Ml drtmk cai keek weer naar de beweeglijke vliegetu Wat wa r voor ernittigs aan O neen o neeol Zij ondenhrukte een Idderenden zuobt welke haair wilde onisbappen zlj richtte zich re t op de TMnpenioft r wist er in t geheel nl van die Beriljner zou toch wel meer weten Ale hij nu maar kwam Weer luisterde zij Mau eentonig rulsoh te buiten d re en omlaag de hemel wae donker geen Ier te zien Had zij toch maar eerder gezondu Oen gaawOben dag had zij er tijd voor gebade maar zij had h zijfi klanten vorliezeoi Wie gaf hem de verzcicering dat zoo Iets mot deai jongen Len iok nog niet eena gel eurcn aou l Het was niet uoodig geweeet een uitvlucht te zoaken Rieko was gekouum en had zoitdur met die wiuvp 5r te trillen de aanzienli ti rekcniog betaaild maar Paul Leugnick ilet zich tüet meer zien m zijn Oud statnlokaal Len paar dagien had hij xXch in hot geheel niet vertoondi en toea inen henii voor t eerat weer zag ging hij naar het kerkhot Rei was toch eeni armo ketrei wst zette hij zijn voeteu graving en nJeouuid scheen hij te zten Daairbeea volgdio men hem niet Ken paar kludiereii gingen alieeof bij het klHne poortje in den muur Bt an met z kere spanniug waohtt u zij op dim teTug koinet hoe zag hl dïe onlangs bijKiekebufioh bijna alle gasten Mgéetoken had er nu uitf Zij moesten lang waohten NiettfigenMaaode zij met eieenen m de plas vlak bij gooiden en èo eeodeu ea ganzen die ikar rond par eldeni met hun gooitm bang niaakteoi weardMk zij toch ongeduld htj ble l zoo 10001 wegil Het weird leedb donker maw Weke Lengniok volgde heden haar zoon vAet OnopgÉBierkt waa de weduwnaar bij hetgral Niemand Tiep ham toen éa zon daalde De armen wijd uitgettpreidL lag hij plat vooroveavovalien onheweegli bëwustelofs volkomen uitgeput na em nieuwen aanval welke zoo julet zijn liohaam en geest haddlen gieeohokt Hi had het kruis amkiemd als in wraakzucbUgo woede er aan gesohud had beproeid het n te goctetL uit den grond te rukkem zijn vuisten had hij er Dij aaiu bloed geslagen waar wan zij Zijne vrmiw zijn Ethel ZiJD vrouw zi EtM Mtood bier niet