Goudsche Courant, maandag 22 januari 1917

i o 13398 sohünlük voor Evenzeer is bet mogelük dat bü hot bezoek der moeder het hemdje open stond en het kind muggenbeten vertoonde het was begin Augustus maar de daaruit getrokken conclusie dat de verzorging in het Ziekenhuis slecht zou zün wüst toch op eene eigenaardiflra mentaliteit de bewering dat het kind om deze reden uit het Ziekenhuis weggenomen werd was ik herhaal hét in strüd met de feiten Vrouw V W is wegen ey emgtig hcenlüdeu den 29 December 1911 opgenomen en ontslagen 19 Februari 1912 hare klacht bereikte mü dus eerst meer dan 2 jaar na haar verbluf in het Ziekenhuis hetgeen eenerzüds niet bepaald duidt op een overvloed van klachten andenüds natuurlük een vruchtbaar overtuigend onderzoek verhinderen moet fBy navraag bleek men zich intusschen te herinneren dat deze vrouw eene niet lastige nooit klagende patiënte was geweest Aangezien afgescheiden van de beenwond haar gezondheidstoestand zeer goed was is voor haar niet meer dan de normale hoeveelheid melk voorgeschreven of het waar is dat haar dikwüls deze voorgeschreven hoeveelheid niet werd toegediend kon uit den aard der zaak na 2 jaar niet meer worden vastgesteld evenmin de gegrondheid der bewering dat zy niet voldoende by hare behoeften werd geholpen dergelijk prtiol tverzuim van eene verpleegster zou een enkel maal kunneh voorkomen maar bü de gestrenge controle leek herhaling zeer onwaarschünlük Dat er in de nachtkastjes geen waterpotten zün heeft het van Iterson Ziekenhuis gemeen met de meeste ziekenhuizen langzamerhand zyn büna overal watérpotten als onhygiënisch en aanleiding gevende tot onaangename lucht by morsen en niet tüdig ledigen uit de nachtkastjes verdwenen en wordt alleen by behoefte een Mrinaal of pot gegeven en onmiddellük geledigd Dat eene zaal dikwyls een uur zonder verpleer ster zou zün is evenzeer in stryd met de waarheid als dat de nachtzusters reeds om drie uur in den nacht zoudenmoeten beginnen de kinderen te helpen én hunne bedden op te maken hoe kan trouwens eene verpleegtte in eee vrouwenzaal wet a n wat er in de kinderzaal gebeurt en waaromj De bewering dat bet verband niet voldoende zou zün ververscht is een verwüt aan het adres van den chirurg die óf zelf nalatig zou zyn geweest óf geen controle op de verpleegsters zou hebben uitgeoefend gegeven züne lederen medicus ten voorbeeld te stellen nauwgezetheid en toewüding mocht de bewering eenvoudig ongerymd genoemd worden Voor zoover nog controleerbaar werden de beide kldchten dus ongegrond bevonden De Voorzitter van het College van Regenten van het van Iterson Ziekenhuis H L MARTENS Ëei socialistische afgevAsrdiffde Preasensé vroeg gedurende de Franscha Kamerzitting verlof om de regeenng te interpetleeren inzake het antwoord der gealbeepden aan President Wilson maar hö mocht niet Briand noemde zuik een bespreking doelloos De geallieerden hebben in hun antwoord aan president Wilaon hun oorlogsdoeleinden reeds aangekondigd met een openhartigheid gelyk de prüzenawaardtge gevoelens van president Wilson verdiend zei hy en besloot V ij moeten bleven bU die nota waarvan de openhartigheid en de duidelijkheid in alle onafhankelijke landen is arkeod Zij uit de gevoelens van de Fransche natie zfl geeft ons doel en edel ideaal aan waarvoor w j stryden en dat bereikt zal worden door oflze overwinning De meerderheid der socialistische fractie verklaarde tegen bespreking der interpellatie te zün Haar woordvoerder wees op het verschil tusschen de openhartigheid der geallieerdoi tegenover Amerika en het stilzwegen van Duitschland Daarna werd met 487 stemmen tegen 57 de InterpelUtie voor onbepaalden t d uitgesteld Hieruit bl kt wel dat in Frankrijk eenigermate althans het misiukken van de vredespogingen betreurd wordt Ook in het besluit der Fransche socialisten wier dagelijksch bestuur wel weer het aanknoopen der internationale betrekskingen verworpen heeft doch slechts met de geringe meerderheid van 2 stemmen kaè men ziui hoe langzaam aan de stemmen voor hel verbreken der isoleering talrukor worden Het Vaticaan doet ook geen moeite meet voorloopig Althans een bekend te Romeverschijnend blad zegt uit goede bron te vernemen dat het Vaticaan niet zal autwonrden op de nota s van Duitschland ea Oostenrijk De Heilige Stoel zou voornemens zijn zich te palen tot dankzegging aan beid regeeringen en kennisneming van de nota s alsof deze eenoudig als mededeeling werden toegezonden Amerika dreigt met een nieuw conflict De Duiteche admiraliteit had immers naar w reeds meldden bericht dat de onzy digen onder de bemanningen van de schepen buitgemaakt door het Duitsche kapersj p alk krijgsgevangenen zijn weggevoerd Een telegram uit VaBhington komt nu vertellen dat dit een nieuw geschilpunt op levert tusschen de Vereenigde Staten ed Duitschland als er Amerikanen b j zljn betrokken Beweerd wordt dat de bemanning all a als krijgsgevangenen beschouwd konden worden als de schepen werden beschouwd als oorlogsschepen Het ministerie van Buitenlandsche Zaken staat geheel op het Buiten de Stadspoorten Nsar bet DaUlKb nn CLABA WKBIG Bewerkt door I P WEÖSELINK VAN BOeSUM met autori tie T ii i achriJlstBr Nadruk verbodm ANTON COOPS bROCrST WIjpSTRAAT 29 TEL 321 Winterhandenzalf Wintervoetenzalf 98 lo 81 Ik wilde dut het zoo was Hijuam kort afsoheid Nu ga ik Dokter Sohi idt zal Ae verdteofle behaadeiing wel op zich nemen Hij aeidte het vragend hy wilde ondlanks alles aag l ru£lc Hnen terwille VOD ésa ongelukktgen utaa Hij wachtte Kadi ZIJ niets Maar zg voihMéde in eeo jjzlg zwg r Aloof zij berouw had vau elk woord haar wa ootgüpt zoo ztitte zij de tsjidten op eikaar Hij gre0p naar zt hoed Zii reikte hem niet da hand tot atatdieid Zij kolkte Meohts met bet hoofd Keneklape word een 0 nor In de kamer er naaei veroionKn een dierlijk geknor Nu blee de dokter toch aarzelen Maar vrouw Lttagoidc zeidte kalm afwetead Hij Miorkt roaw Den dokter den rug o kwPw d gin zij in dö kauwr van haao zoon Hireekorn maiét weg bof de grond onder zijn voeten brandde ea tooh wm blj ijskoud Morgen wm hij zioh ia verbindiiig Bteilen tam ém behukdeteDdoi gweeehear aan doktfr Sohmkh bevinding mededée ten on moeten booren Wanneer men in vage klachten die óf ongegrond zijn gebleken óf door geen schijn of schaduw van bevüs zijn gestaafd voldoende aanleiding vindt om een derpiyk onderzoek in te stellen ont College heeft tegen onderzoek geen bezwaar mits het maar zU onpartijdig en beoogt do waarheid niet het verzamelen van klachten Wü stellen echter de vraag waarom dat onderzoek niet in de eerste plaats zou bestaan uit hel nagaan in het Ziekenhuis zelf van de verhoudingen on toestanden op hel gebied van voeding verpleging enz in het Kiekenhuis is voor een degelijk en onpartijdig onderzoek alles aanwezig spijslijsten ziektegeschiedenis der patiënten en andere te raadplegen bescheiden en te hooreu personen waaronder vele reeds langer lijd verblijvende patiënten Het hooren van een zeer groot aantal oud patiënten zal onvermijdelijk gelijk staan met cene campagne tegen het Ziekenhuia het provoceereu of versterken van klachten tengevolge hebben En tegenover het Kritisch beoordeelen dier klachten zij het ons waar zelfs een zoo hoog staand Raadslid als de heer Dr Broekhuizen daarin is te kort geschoten veroorloofd voorloopig sceptiscii gestemd te zijn Wat aangaat het tweede punt waarover door Uw College ons advies is gevraagd het denkbeeld van den heer Dr Broekhuizen om den heelkundige van het Ziekenhuis en de Gestichten wanneer hü met verlof afwezig is door een tijdelijk desnoods alleen voor den nacht op kosten van het Ziekenhuis aan te stellen chirurg te doen vervangen zoo komt op de gronden in het rapport der beide geneesheeren aangegeven ook aan ons die tijdelijke vervanging onmogelijk en onnoodig voor Mocht tot de verwezenlüfcing van het denkbeeld van meergenoemd geacht Raadslid toch worden besloten dan zouden naar onze meening vermits de heelkundige wordt gesalarieerd uit de gemeente kas de kosten der vervanging natuurlijk ook door de Gemeente en niet door het Ziekenhuis moeten worden gedragen en zou het aanbeveling verdienen dat het te nemen besluit niet van louter principieelen aard ware maar den naam van de te stellen vervanger bevatte opdat over de bekwaamheid van dien vervanger alle twüfel buiten gesloten zü Over het derde in Uw schrijven genoemde punt stellen wij ons voor U bij afzonderlijken brief onze beschouwingen mede te deelen Regenten van het van ItersonZiekenhttis B L MARTENS Voorzitter J H TEELING Secretaris Als ByUge 2 is hieraan toegevoegd het volgend schrijven van de beide doktoren van het Ziekenhuis aan den heer dr B J Broekhuizen alhier Gouda 17 Nov 16 Door Heeren Regenten van het Van Iterson Ziekenhuis alhier zijn wü uitgenoodigd mede te werken tot het onderzoek der klachten door U als Raadslid te berde gebracht in den gemeenteraad alhier omtrent de voeding en verpleging der patiënten in genoemd Ziekenhuis Ten einde dit onderzoek zoo volledig mogelijk te doen zijn hebben wü de eer u te verzoeken ons nadere inlichtingen te willen verschaffen en speciaal ons namen en adressen van personen fe willen opgeven tot wie wü ons kunnen wenden om nauwkeuriger van die klachten op de hoogte te worden gesteld w g 9 J DB VOOQT w K Dr A MONTAONE Jr Als iBIjlaK 3 is opgenomen de volgende brief door den heer dr B J Broekhuizen geriobt tot de doktoren van het Ziekenbnis Gouda 20 November 1916 Den WelEdZeergel Heeren Doktoren van hot v Iterson Ziekenhuis Hier WelEdZeergel Heeren Naar aanleiding van Uw geacht Bchrüven van 17 Nov heb ik de eer u het volgende te melden Ik krüg den indruk uit uw schrüven alsof bat in hoofdzaak te doen is om van mij namen en adressen van personen te vernemen Naar roün bescheiden meening is het voor bet inzicht in de betreffende zaak van weinig beteekenins om van één of van al de doktoren alhier adres8en te vernemen van enkele personen wier naam en woonplaaU zü toevallig hog in hun geheugen bewaard hebbe M i moet het onderzoek gaan ov een groot aantal personen die in het Ziekenhuis verpleegd zijn Zoo alloen ia uit te maken lo wie ol lof is over de verpleging en voeding 2o wie eventueel met recht klachten heeft 3o wie ten onrechte klaagt Zoo eerst krügt men m i een goed inzicht in de zaak Al hebt u er zeker niet diroct mee te maken toch zü het mü vergund terwiUe van bet belang van de zaak uiteen te zetten hoe ik mü den gang van zaken gedacht had Op tien voorgrond wil ik stellen dat ik persoonlük geen beiiohuldigingen te berde breng maar dat het mü als raadslid te doeq is om een onderzoek aangaande de klachten die men herhaaldelük en telkens weer van verschillende züden hoort blükt uit het onderzoek naar ik hoop dat de klachten geheel ten onrechte zün dan kan men er in t belang van t Ziekenhuis met kracht tegen optreden De beste gang van zaken denk ik mü ldus zooals ik in den Raad reeds uitsprak verwacht ik om voor de hand ligo ende redenen weinig van een onderzoek van een officieel lichaam in t algemeen en dus ook van het Collego van Regenten maar achtte ik een Raadscommissie tegenover wie de menschen zich allicht vrüer zullen uitspreken on die tegenover het Ziekenhuis onpartüdiger natuurlük onopzettelük staat het meest geschikt om deze zaak te onderzoeken Zü zou b v om zich een oordeel te kunnen vormen over de verhoudingsgetallen van bovengenoemde drie rubriekeh van personen een onderzoek kunnen instellen by al de patiënten die in een of meer jaren in t Ziekenhuis zyn verpleegd en wier adressen toch zeker zün genoteerd Of anders zon er nog wel op andere wyze naar klachten onderzocht kunuen worden waarbü allen die wilden klachten konden opgeven wier waarde de commissie kritisch kon beoordeelen Hoogachtend Uw dw dn k J BROEKHUIZEN Als Byiage 4 is toegevoegd het schrijven van de beide doktoren van het Ziekenhuis aan H H Regenten van het Ziekenhuis Gouda 9 December 1916 In antwoord op uw schrüven van 1 dezer met verzoek om te dienen van bericht op een brief van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente hebben wü de eer u bet volgende mede te deelen Het is ons aangenaam u te kunnen berichten dat wü over het algemeen zeer tevreden zün over de verzorging en verpleging der patiënten die in het ziekenhuis alhier zyn opgenomen bij onze dagelüksche bezoeken waren wü ruimschoots in de gelegenheid ons daarvan te overtuigen Herhaalde malen hebben wy op vragen aan patiënten over klachten steeds een ontkennend antwoord gekregen en bü navrage ook buiten het ziekenhuis hebben wü nooit ernstige klachten die den toets der kritiek konden weerstaan gehoord Wel betuigden vele patiënten ons bü het verlaten van het ziekenhuis zoowel mondeling als schriftelük hunne volle tevredenheid over de verzorging in het ziekenhuis ondervinden Uit het schrüven van B en W blükt dat niettegenstaande deze onze ervaring er klachten sohünen te bestaan en hebben wü ons ten binde deze te kunnen onderzoeken met een schrüven tot den hefsr Broekhuizen gericht waarop wü bügaanjj antwoord hebbe gekregen waardoor dit voornemen verüdeld werd Een afschrift van ons schrüven voogen wü hierbü Ten opzichte van de klacht van den beer Broekhuizen dat de zuinigheid overdreven wordt en dit in het bizonder geldt de toediening van versterkende middelen büv het geven van melk in limonadeglaasjes moet ons de opmerking van het hart dat deze klacht zooals zü daar staat vooral van een medicus ons onbegrüpeUik voorkomt Een medicus in de eerste plats moest toch weten dat het vaak niet wenschelük is sommige zieken volle glazen melk toe te dienen en het zelfs dringend noodzakelük kan zün zulks in kleine hoeveelheden te doen men denke slechts aan kleine kinderen maaglüders pas geopereerden van buiklüden apoplexien enz Een goed en objectief oordeel krügt men alleen wanneer men Iet op de hoeveelheid melk die gemiddeld per persoon en per dag wordt verstrekt Ten eitade nu een juist oordeel te kunnen voirmen of in het ziekenhuis alhier d zuittigheid overdreven wordt hebben wü ons gewend om inliohtmgon tot versohillendc ziekenhuizen in ons land Uit de antwoorden die wy ontvingen was de hoogst gemiddelde hoevoolHeid melk die per dag on per persoon aan f iek e n en personeel wordt toegediend 1 2 Liter bedraagt In Utrecht b v 1 14 L In het van Iterson Ziekenhuis alhier is dat bedrag l l Liter Van oene overdreven zuinigheid alhier is dus geen sprake Wat de gewone voeding aangaat hebben wü nooit zelfs bü herhaalde navrage zoowol in als bulteii het ziekenhuis klachten daarover gehoord wel steeds hot tegendeel en jichben wü ons tallooze malen door op etenstüd in het ziekenhuis aanwezig te zün kunnen overtuigen dat doze niets te wcnsohen overlaat goed toebereid wordt en er smakolük uitziet Men bedenke hierbü wel dat de dieetvoor schrifteu door ons gegeven wel eens onaangenaam zün voor een patiënt en waarvan de bedoeling ook wanneer men het poogt duidelük te maken niet altüd door de zieke lip de juiste waarde wordt geschat Dat dit tot ontevredenheid of ongemotiveerde klachten kan aanleiding geven en wel eens gegeven heeft is zonder meer vrü duidelük Wat de verzorging door de verpleegsters aangaat moeten wü u mededeelen dat wü over het algemeen genomen daar zeer tevreden over zün Wanneer en verpleegster haar plicht niet naar hehooreu vervult wordt zü daarover direct door ons onderhouden wanneer blykt dat dit geen goed resultaat heeft haar aangeraden haar ontslag te nemen Telkens als het ons bleek dat het aantal verpleegsters te gëringwas werden er door H H Regenten meerdere aangesteld ten bewüzo hiervan moge dienen dat Mi de opening vèn het ziekenhuis in April 1910 het aantal bcdïoeg behalve de directrice ééne gediplomeerde verpleegster en zes leerling verpleegsters en dit aantal thans gestegen is tot behalve de directrice twee gediplomeerde verpleegsters en dertien leerlingverpleegsters Bovendien werden herhaaldelük wanneer het aantal patiënten plotseling sterk toenam waarnemend gediplomeerde verpleegsters in dienst genomen Wat aangaat het verlangen om gedurende de afwezigheid van den chirurg een andere cWrurg als plaatsvervanger aan tp stellen al was het alleen des nachts moet de tweede ondergeteekende o merken dat wat er in theorie ook voor te zeggen moge zün de vervulling ivan dien wensch hem praktisch ontnogelük en onnoodig toeschünt Onmogelük omdat het wel louter toeval zou zyn als een plaatsvervangend chimri te vinden was hü kan zich tenminste niet voorstellen dat een gevestigd chirurg met praktük er toe komen zoude eenige welfcn zün nachtyerblüf in Gouda op te slaan en zoo zün eigen patiënten in don steek te laten afgezien van het feit dat hy s nachts dan voor eventueele nieuwe patiënten niet te vinden zou zyn en onnoodig om de volgende reden Als typen van spoedeischende operatiën mogen gelden de luchtpüpsnede bü kinderen lüdende aan diphtheritis en de operatie bü beklemde breuk beiden worden door zün collega do Voogt die volgens de instructie zyn plaatsvervanger is met succes verricht Wat het derde punt in het schrüven van B en W betreft wenschenwü de beoordeeling aan H H Regenten over te laten H J d VOOGT A MONTAONE Iz Als Bijlage 5 is ten slotte toegevoegd het volgend schrijven van den Voorzitter van het College van Regenten van het Ziekenhui aan Burgemeester en Wethouders Gouda 23 December 1916 In de Raadsvergadering van 27 October 1916 heeft de heer Dr Broekhuizen toen hy door hem vernomen klachten over voeding en veizorging in het van Iterson Ziekenhuis te berde bracht blükene het stenografisch verslag onder meer gezegd Ik heb er met u over gesproken Münheer de Voorzitter het zou onderzocht worden maar het bluft by het oude Daarom vind ik het beter dat nu alle heeren het hooren Uit deze woorden spreekt twyfel of er wel onderzocht is kan althans bü anderen de indruk zyn gevestigd dat aan de door genoemden heer mü medegedeelde klachten geen aandacht zou zün geschonken Ik stel er daarom prüs op te verklaren dat Zulks wel degelük is geschied De heer Dr Broekhuizen beeft mü ten stadbmle een bezoek gebracht op 1 October 1914 het door hem medegedeelde heb ik ia züae tegenwoor digheid aangeteekend op een scheurkalenderblad van dien dag de klachten hebben aanleiding gegeven tot een onderzoek op 7 Octobe r d a v door de Regenten van hot van Iter sonZiekenhuis uit wier arohief ik h t kalenderblad hel gelicht om het hierbü te kunnen overleggen Hy vertelde my dan meermalen ongunstige beoordeelingen omtrent de verpleging in het Ziekenhuis te hebben vernomen tot staving waarvan hy twee bepaalde klachten overbracht De eerste betrof een kind D door do moeder zou bü haar bezoek zyn bevonden dat het kind met een open hemdje lag en de sporen vertoonde van door muggen te zün gebeten en dat aan hot kind niet of niet voldoende de flesch wej d gegeven zü zou het toen naar huis hebben medegenomen alwaar het 1 5 pond bleek te zün afgenomen De tweede klacht was van eene vrouw V W die verteld had dat tydons hare verpleging haar verband te weinig vervei scht werd en zy niet voldoende geholpen werd hü het doen harer behoeften tcrwül er in de nachtkastjes geen waterpot aanwezig was er waren te weinig verpleegsters in het Ziekenhuis zoodnt er dikwüls een uur lang geen zuster op de zaal tegenwoordig was en de nachtzusters om gereed te kunnen komen met haar werk reeds s nachts om drie uur moesten beginnen de kinderen te helpen en te wasschen en hunne bedden op te maken ten slotte zou dikwüls niet de voorgeschreven hoeveelheid melk worden toegediend Het nopens deze klachten ingestelde onderzoek leerde het volgende Het kind D geboren 23 November 1913 is vier dagen in het Ziekenhuis geweest het werd ingebrhcht op 31 Juli 1914 omdat vermoed werd dat het een stukje pypensteel zou hebben ingeslikt Belichting met het Röntgen toestel waarvoor het noodig was de maag zooveel mogelük ledig te doen zyn toonde aan dat zich daarin g e e n pypensteel bevond Het kind is niet vrü$illig door de moeder medegenomen of haar op verzoek mcdegegeven Wü leefden toen in de allereerste oorlogsdagen en ingevolge eene uitnoodiging van hoogerhand om zooveel ruimte en verpleegkraqiitn als maar mogelük was in het Ziekenhuis beschikljaar te houden voor evelltueele gewonden zün alle verpleegden die daarvoor maar eenigszins in de termen vielen naar hunne woningen terug gezonden zoodat er slechts 14 in het Ziekenhuis overbleven Het bewuste kind scheelde niets en is ook om die reden den 4 Augustus op last van den behandelenden geneesheer mcdegegeven aan de moeder Het is natuurlük mogelük dat het kind door het in verband met het Röntgenon derzoek gedwongen korte vasten in gewicht is achteruitgegaan maar dat het vóór de opneming in en na de terugkomst uit het Ziekenhuis in het arbeidersgezin der ouders zou zün gewogen en aldus een gewichtsverlies van 1 5 pond zou zün geconstateerd Hwam niet bepaald waar Advertentiën Telephooniiet Qouda Aangjesloteh Tel oo 520 YlfwigUN EN LIFFMANN Miltt SO 482 9 T l no 521 9 J LBEFSMA Wijdilrui 43 THEE pHma qualiieK 20 S2 2B oent per oni GEBROKEN THEE 1SenaM cent pap ons Aaiitevalmd 431 18 L van dep Beek L Tienii w g Abonneert U op Het Steflografiscb Verslag van het Verhandalde in den Gemeantaraad van Gouda Bevat ALVS bq den Raad inkomende stnkken de besobikkingen daarop en de stenografiüch opgenomen disonssies alles bgeen in bOCkforauUu ABONNEMENTSPRIJS voor sbonné s op dit blad t 0 25 per kwartaal by TooniitbM l ll voor nietabonné f 0 50 per kwartaal bij vooruitbetaling W Abonnementen warden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA 55e Jaargang Maandag 32 lanuari 1017 GOMCHË MIAIVT 3iTieTj w s eza cLTreartean tieTDlsud rroox Q o u d su exi Oïxxettelcen VERSCHIJNT DAÓELIJKS J BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDETt MBDKOKKUNOIN i 1 4 r eb I 1 01 Ik rt el aM r r OJS Op da oorpaiiaa dubbel ivieC Gewone ad erteuiiii ea oinoodum MthdMlia i W tmu u a m ew wa w aid eB priia Groole leHera en naOm mm pUtfiratlM KLUNE AOVEmTENTltN eu n Mi êurnhmAmêm beMefc de diaMWpinuiatt koop a erboop huur ea wtow l S f ela f 0J3S Mtr 3 cM Ml aank ABONNBMENT8PIUJ8 i per kwartui f 1 25 per wak 10 co roet Zo ida ibUd ptr kw naiil f 1 75 per week H c ni overal wav da baKMimjt P r looper geMbiadi Pranoo fTer po t per kwartaal f 1 50 met 2ofida ibUd I 2 Abonnemeotcn worden dagelijka aanfenomcn aan ont bureau Markt 31 GoupA bij OB e aKenten den fcockhandeï en de pottkanioren Telefoon Interce 82 ADVERTENTIEPRIJS I Uu Gouda en omatreken beboorende loi den bezdr krint 1 S re eU f O SS elke re el meer f 0 10 Bi drie achtereenvolleode plaaiiin en worden deje tefen twee berekend Van builen Gouda en den be30r kfiiK 1 S regel f OJO ellK regel meer f O IS Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON ONS OVERZICHT de vuurzöne mu afstaiid 0e raim voldoende schijnt öm hen U bescinrmen tegen hrt gevaar van artilerievuuf op voorwaarde dat een get jke behandeling wordt toegepast op Fransche gevangenen in Duitachland Deze kwestie is nu uit dt wereld Nu doet zich weer en andere vooF Krijgsgevangen Duitsch officieren worden naar een telegram uit Berlin meldt door het Fransche legerbeituur blootgesteld aan een onwaardige in strijd met het vol l kenrecht zgnde behandeling om hen tot militair belangrijke uitlatingen te dwingen Op bepaalde verzam plaatsen zooals bIJv in de Citadel van Anlïns worden ze veertien dagen lang in eellualre hechtenis gehouden en steeds opuieuw aan vei moeiende verhooren onder worpen B j weigering van een verklaring af te leuren worden z j bedreigd n zelfs gestraft fnet drie dagen arrest in het duister op water en brood De officieren kragen soldaten eten en mogen de cel niet verlaten z slapen op een brits met een stroozak en worden in alle opzichtAn onwaardig behandeld Ter verkrijging van het oVerwicht ia door het Duitsche opperste legerbestuur bevel gegeven dat alle in de toekomst gevangen te nemen Fransche officieren en plaatsvervangers van officieren voortaan op dezelfde wDze moeten worden behandeld gers van Cadoma in den rug t kunnen grijpen Intusschen werd de Fraoseho en Italiaansehe pers met den dag onrustiger en eischte afweer maatregelen De Duitsche per zag in het geheele geval een manoeuvre een loos alarm dat dienen moest om het swnentrekken van Fransche troepen op de Zwitaerac e grenzen te versluieren En ook de Duitsche pen maande tot voor htagheid Intusschen deden de Duitabhe speurders hun werk en ontdekten werkelijk sterke Fransche concentraties aan de Zwjt sersche grenzen De Zwitsersche staf bleef niet onkundig van wat er in Frankrijk gebeurde FarljB stelde Bern echter spoedig gerust De gevreesde militaire concentntties bleken groepen van herstellende Invaliden te zljn die wegens het nevelige ongezonde winterweer uit het westen van Frankrijk naar het hooge droge Jura departementen yraren overgebracht DuitsehI land vond dat een praatje voor de vaak en nam z n maatregelen Zoo kwamen tegen over de concentraties in den Jura de ander concentraties in den Sundgau Generaal Wille heeft gemeend tegenover het aandragen van zooveel brandstof past dubbele waakzaamheid En zoo werden tegen 24 Januari de versterkingen opgeroepen die eigenUJk eerst veel later hun poit zoudea betrokkoi hebben De verrassende bliModarheden b j dit geval is deze dat zeer waarMh jnl k al die on rust binnen en buiten de grenzen veroortaakt is door het slordige weergeven van berichten door de Franache pers Gaat men al de geruchten na terug van den eenen dag op den anderen dan stoot men steeds weer op een opzienbarend bericht m een van de groote Franaehe bladen m ontleeod aan de Kéfai Ztg Waarin sprake is van een groot gevaar dat Zwitserland bedragt sedert het vredesaanbod werd afgewezen Alide Ktiln Ztg zoo iets schref wat kon dat andahs beteekenen dan dat Duitschland s jn heil in een doorbraak dóór Zwitserland zoeken zou De betreffende berichtgever jhad echter over het hoofd geilui dat da mededeeling in de KÖIn Ztg uit Zurich was gedateerd Het waa dus atlerniinat een officieel Duitseh dreigement ea niet anders dan een Zwitsersche noodkreet ITAUIk pe opstand in Tripoli De minister van Kolonién meldt over den opsctand hl Tripolis waarvan w j Zaterdag al iets meedeelden De colonne Latinin zette de vervolging van de vluchtMde opstandelingen na den I nederlaag van 16 Januari naar het O voort en bereikte hen op 17 Januari te Agilah waar z j zich hadden voorbereid op een verbitterden tegenstand In weerwil van den hevigen zand storm die den str jd zeer moeilijk maakte w rd n verbitterd gevecht geleverd van 12 uur s middags tot S uur waania de opstaodelingeD voUiomwi werden teruggeworpen n naar het O an Z vluchtten Generaal Latlnl die het door den Gouverneur van Tripolis gestelde doel had bereikt n 1 de Metazela Dpstandelingeu die Zouara bedreigden verslaan en hun emstfge verliezen toe te brengen keerde mat i jn colonne te Zouara terug Nadtre berichten melden dat de opatandelini op 16 Januari 700 doeden en een I dulzüidtal gewonden hadden en 17 Januari 120 doodm en ongeveer 300 gewonden De Italiaansehe verUeien ilja geriag de gMVt der troepen steeda opgewdkt DUITSCHLAND Polen on de dolkboottn B de begrooting in het Pruisische ia van Afgevaardigden kwamen de Polen en sociaaldemocraten aan het woord Wed otn z Jn harde woorden gevallen over Polm en wederom was het minister Ven Löbell dfe in zeer reactionairen geest het Pnti siscbPooisch vraagstuk besprak ZUn redeneering is gU Polen wantrouwt het Pniisisch bestuur welnu dan is er ook voor ditbeatuur geen reden de Polen te vertrouwen Ken hopeloos standpunt waaruit noch voorPruisen noch voor Polen iets goeds kanvoortvloeien Voor de sodaal democraten spraken twee vertegenwoordigers de vroegere geestverwa it van Hoffmann sprak voor de meerderhelds ffroep in de part Hoffmann voor de groep Haase die in dit Huls naar het HoU N b ons seint nog maar uit 4 leden bestaat die zich formeel hebben afgescheiden en oen nieuwe fractiehel HBi gevormd Hoffmann heeft nog gezegd dat h j tegen den verscherpten vorm van den duikbootoorlog was en het vnideeaaobod ontoereikend en ongelukkig vanvorm vond Btandpunt dat een schip met als oorlogsschip kan worden aangemerkt tenz j het staat onder bevel van de manne de marinevlag vpert en bemand is door een marinebemanning Een gerucht gt dat de Amerikaansche minister van Buitenlandsche zaken Luising zal aftreden Pe reden wordt ons niet genoemd I De Centralen xUn aan den zuideluken oevqr van de Sereth weer een stap vooruitgegaan ZD ondernamen onder dekking van het vuur der zware en lichte artillerie ee ioffensief met een belangrijke troepenmachtaan het front van Nanest aan de mond van de Rymnik en drongen de Russische afdeelingen naar de Sereth terug De Russen hadden waarsch jnl jV niet verlwimd de Sereth overgang b j het d rp te versterken en de maatregelen te nemè voor de verdediging van dit bruggenhoofd noodig Nadat de van steunpunten voorziene atellingen veor Nanesti waren geforceerd volgde een gevecht in het plaatsje van huis tot huis De geslagen Rassische troepen welke over de brug naar den noordelOken oever uitweken werden door flankeerend vuur van machinegeweren en artillerie bestookt zoodat vele soldaten gevallen zullen z jn 666 gevangenen 2 machinegeweren en vier münenwerpen vielen den Centralen in banden BUITENLANDSCH NIEUWS zwrrssBLAMa Niets dan pr atjea Een telegTMn uit WadjÜte maMt dat aan de Zwitsersche consul opdracht is gegeven de dienstplichtigen van de tweede divisie van het Zwitsersche leger en van gedeelten der vierde en vijfde divisie bericht te zenden dat z j zich onmiddellyk b j hun korpsen moeten voegen Aan deze Zwitsers was verlof gegeven Zwitserland te verlaten op voorwaarde dat z dadelijk zouden terugkomen als z j werden opgeroepen Men schrijft in verband met de maatregelen welke Zwitserland met het oog op een mogelijke schending van zlin grenzen neemt uit ZUrich De versterkte grensbezetting van ongeveer drie divisies heeft haar geschiedenis en deze geschiedenis heeft zelfs een verrassende bgzonderheid b$ al8 bekend ging hier reeds sedert eenige weken het hardnekkige gerucht dat DtHtschland plannen had door Zwitserland heen te breken Wi6r het gerucht vandaan was gekomen wisten wel zeer weinigen maar een eigenliijk houvast had niemand Dit belette niet dat er eiken dag nieuwe combinaties gemaakt werden vandaag gold het een opmarsch naar Zuid Prankryk en morgen een inval in Noord Italië om de ie Nanesti vormt strategisch het middelpunt van hét bruggehoofd van Fundenl het dekt de groote gzeren Serethbrug dia onmiddellük b den uitgang van Nanesti ligt De geheele aanleg van het tot vetdvestmg ingerichte bfniggenheofd Nanesti ï uideni doet zyn waarde als midden steunpunt van de Sereth linie uitkomen Het Russische communiqué erkent dit verlies Gemengd Oorlofuleaws Mnnitie ontploffiagen Te Londen heeft in een munitiefabriek een ontploffing plaats gehad Het aantal dooden bedraagt meegem kend 10 personen die inmiddels zlJn gestoi ven tuaschen de 50 en 60 Er z jn 112 gewonden In hospitalen opgenonifen behalve 266 lichtgewonden die verpleegd werden Te Spanden Duitschland had Zaterdag eveneens een ontploffing plaats De veroorzaakte materieele schade was slechts gering doch het aantal dooden bedraagt helaas Üm dat gewonden twintig De Engelschen deden Zondagmorgen een goedgeslai en inval in Duitsche loopgraven ten Z O van Loos Onderaardschc schuilplaatsen die vol Duitschers waren werden vermeld waarb den Duitschers veei verbezen werden toegebracht tegen weinig verliezen b j de Engelschen De laatsten namen ook gevangenen Ten N van Nieuw Kapëlle drongen de Engelschen gisternacht binhen de Duitsche linies zegi een Ëngelsch communiqué De Duitsche artillerie was overdag werkzaam yij Rancourt Beaucourt Serre en ook In den Ypereu sector De Engelschen bombardeerden de Duitsche stellingen m het bosch van St PierreVaast en in de buurt van Commecourt Atrecht en Armentières krachtig W c ns yemwende groote l ismiddelenzwendal tan bedrage van 2 millloen mark i jn Meta Kapfer én haar dochter te Berlijn in hechtenis genomen Feuilleton Wjj maakten meldmg van een barbaarschen maatregel van de oorlogvoerenden om de gevangenen in de vuurzöne werkzaam te stellen De FranaChe regeeering heeft nu verlof gegeven alle Duitsche gevangenen terug te Voeren tot 20 KM van len wtó zou hij hier nog éoeafl Hij gevoeldie hiiivereodi het troo elooze er v BB hier niet te helpen ÜlUend eleeg hij in het rgtulg mreed door den dionkeren reg ai na r Bffl lgn dat ZIJD heblen al9 vtaurbakoDe boven dea dttoip van hei donkere doorweekte veld deed opstijgen Hij verlai Ede naar wm me en zoohte imatm l enzaaui bleel de nroedier aftn hethed haars zooiM Nu de éokim w waaiebuzij heoi eenaklAips nog een h beb willen terugtroepaii waa IM wiorkelljk zoo erg luel Paut l i Zij nam ev o fliUr te voren de dofeter h t licht n belichtte bet getest van haar £ oon Faul was Ingieetapen Zlj hield het bobt aan den link k ot aan m rechterkant Zg liet het aohijneei van de flikkerendie kaare van boven vallen van ondM op hem adifjn nergen nergene vond zij meer den jongen knaippen men Er was iets vreemdls in dltg cht Veel vreem Met bevende hand zettezi de liaaw weer neer Kiwikzloiilg kranksinnig Zij ftuieterda bet na gend Lu daanut gaf zij zichzelf mtwoord Omin wie dat eïooft Ik geloof het niet Zij verliet de kaaner In div neerotrowneDden regen biepde oude vrouw Lengtück over h in nacht gebuide erf zij borg de fl liaotó m onder ha boecelaar Het aelit a huis dat andere altijd open had geataan wuf nu gedoteit Zij trok Om sknitel uit haftr zak De deur knai te in de verroeste adtmxnieren de lantaarn gaf licht Nu otrixfloot vrouw Ijenignidc nog een deur die van hei vertrek waar vroeger de hoopeo koren hadldfte geiegeo Behalve de muizen woonde hier mi nog l nand de mamner vrouwj Met den rm opgebcnr n atood de witte gedaante m wcnk le voortdurend Laat zij wenkcnl Door de dtobt getra4iede ven Btertjee zag niemand haar Rleke beogiinck zette de lantaajiL op den grond en ging op do kist met oud ijzer zitten Een gTOoto scbadluw wie p de manueren figiuur op bet helder wltael van dra gf Atreten muur m nkte zioh uit van den grond tpt de zoldeiring Vrouw Loog nick zeU e de lantaarn nte een ruk andera en oog een andere de ei iaduw boventnadg geroot in haoj onA ewe ijkhedd biee En de arin der wrtte vrouw wenkte niet meer maar dreigde gebiedend ii en laehje gileed overhet steenen gelaat het kreeg l ve l evenPt km ijzige sctuik griezelde vrouw IvengnioI Joor aterg en boen als veilanid hieei zij ziUim Wat bewoog zich daar Wilde zij die dMar Aond zich nu op ewtó beweg n boginnöa te zuohlen Pmil roep I I n puhr wiaizea etopen over den verbr rf kfiddea iteeoen vkw aih umleait Kn huitm de wind tusechen de schuren I Rleke lia ldedlep adeni er was ider mets Vastberaden stMid zg op glog voot de witte gedasote staat b Id ds Iteitaarn dichl bg haar ge ioht jij jij Bteen neen je wordt aaoit meer leivend Ëen Migevlerende g4iiida gleed over t gelaat vara vrouw l engniek ztjiilef dt vinger op mi koa z ij die da r gebieden JU iij lie je nu kaa je niele meer a ban hem ook vifOt meer p iigen HOOFDSTUK XyiU Het wae mlddMi ia de boomc de zon stoofde het stoffige vetd Gem broD 9een schaduw Bij de vora aareparade wano nwn r gt ii partij vftii Breklwn ale de luiar ontopWHung dor vid MedHsffeu gaarne In 1h4 owte dorp wilden vwto vm l Alleen de rijke ou geelaohlen blelden hun dmiren geHkrtcn Hanne BadiAmv was Müuo seer verootwaaïxtig ids 200 n BerlUner wuibeUe en vroeg of r katnare te huur waswa Dat makeerdn er oog uMMr aanl Zij had bovendÉon toch al genoeg giehsHl van Berlijn I at was het Berli oM meer heiwolk zij vro fr iets gjabraeltf fa 9 het wax Iwt Herliju faetwetir bwnr km ontrukt toet geweld bet on M bet ander De oude vrouw Itad or niets overig Iword getn lowsob MMe er banr leta van tegen haar maar ilj gavoekte zy wiet zoodra alj dtó oogen sou hebben geeloten zmi Johana ook probeerw te verkoopen OreUi irak er altijd over wat mm voor de opvoedmg van db tweelingen iDO it dotm o dat men Mer op bet dorp niets voor sdjn kinderen km beruiken Aoh ja naar fierll I Hanne Baddtow zuohtie Drie kinderen ted sij reeds aan de atad geffifven Jaooii Mar rianne en Augusie Want 1 woonde Augueto bier ook woer bet bert waa niet m Tempetbot De eerflte warmte vaa bet tbuje mM bet gwvo geborgen te xljp ww Aden en daanonidiif de Mll vero M twerd riiig over de betewBgin weik Paedi ke baar had aangedaan Aoguato bearem nu dikwljbi mit ntet dat zij mner MÖ van bon bed kmwiKn wegloópMk rt e v le manecliappen gevallen bg de groote oajaarfiparado kon het ook nog tTg worden Wie van BecÜju kwaju wa ojj het veld aohtar zich to hebben al ntea inaor in Teinpeébol wa dan wa uien r goed aan toe Daar gavw de oude lindtiboomea heerlijke eohaduw la hi t Kogelecbe park geurden de rosen toen genoot de veretarkande lamdehjke luotit welko zioh vennangde met lUn bloeiuengeur der boerenCudoeo Berlijn bad uu poe finds de paa rdenAraui liep Tei pHhof goed leuren keuum Nu waren ImiUïipartijeti naar Taopelliof aan deerAa van dm dag klaaeen schoolkiaderen vereontgingen faiuilies rijk aan kinder gingen e r been Zondags was er bij KIe j kebusoh geen plaatsje te vinden en tn cU nlfuwe reetauratle bg het berkeoboechje koiuten do fannlies koflie zetten Vrot i0r hadden do berken diMr ruMlg gestaan luietereDde new bet weiten der sikkels het elOpto der aeiaeo en kijkende naar den sukn en den vliju an ploeger nu werd er bij faun rtaioke Mamnien pandvorbeuron gespet nu kkmk daar het laobeo en het eotureeuweo van losgielRtitti stadnocnsobeu nu zag wen daar witte ondarrokkeo en bonte lerpeo ftaddtw WmOt irsfTolfd De kwarM lo bel naneto korenveld was vflreiomd zljs toep liet zich nW lEMer hooren en de aren etooden aohraal zij bioj en ale irf zij moe waren Deadmn dragroote ated was ov v he óotp g vatren reedö he volgende jaar zou men hfer getn kormvekt njeer zien H haBieren en kloppen by bet bouwaa van hH groote sickeoimls bed de kwartels verjangdu Bh nmm nedenle ttee mKr en meer ds MUts Kkkfi4 uf ah ver iunle nu aan zomergasten b t gebt e hoi wae hemt met ö rlljoer Jok andere tuailiem iwMm voor den zomer veAuurd wmnm um dL d é fk §