Goudsche Courant, dinsdag 23 januari 1917

u eerrte plaat tal van ij berlchl n il M de Koniatfi ifoA gjvteren geloond dat door HaM de o echte wintwsport m re wordt gehouden H M bedt gtewaii ui t Prinses Juliana eai uur gereden opde Haagsche Ueolub In do oohteudurwi bad bet i rüi ie ai oen half uurtje baantje gereden mot behulp van een krukje Later reed de Prinea mi eens alleen daa weer met haax moBdar ami Op de HaagBchoUJebawi aan den Waaaeuaarsoben weg wapperden lustig de vlaggen ea speeJde een militaire kapel De Zuid HoMamteolie IJavereeoigIng heeft de banen goedfekeurd voor üe riditkjg Lelden Op tal van plaateen zijn reed wedstrijden geiKwden U worden aangekondigd in Akkrum werd reed gereden om prijaen In Assen Ml Aaterdag een hardrijderij voor manm plaat hebben in Joure m vandaag f t en en komen de soelste rljderö op de baan Uaar zijn er kigwchxeven waarvan 4 uit Holl nd Ook 1 een 1 f steden ooht reed vaetgeeteMl vertrek Zatordagochteodi 5 uur van Leeuwarden 1j7 Leidiwhe Vaart werd Ma nda hier en daar bereden maar is evenman als de ringvaart v n de Haftrientmermeer nog met betrouwbaar In Holland s Noorderkwartier ia het lm tfoed de wakken ziJq aigieoet Verwacht wordt dat de Singels te Utrecht morgen zullen worden geopend evenals de Leidscho Ryn die gehel dicht ligt Het ys heeft ook thans weder offer geëiBcht Uit Rotterdam Wordt gemeld dat jongens en meisjes zich by tientallen achter de ruggen van de genten om over bet ijs waagden van de Schiedamschen singel Op een oogenblik lagen er wel een haU dozijn te geiyk door bet s De chauffeur P Kol de manufacturier G Swlzinski tm de heer W J Bernard begaven zich met levensgevaar te water om hulp te verloenen en agenten van politie wierpen hun dreggen naar de drenkelingen De 11 jange L H E een jongen werd bewusteloos opgehaald en naar het Ziekenhuis gedragen op een brancard Daar konden de geneesheeren nadat niets onbeproefd was gelaten ten slotte slechts den dood conatateeren De 9 jarigo J de B een meisje werd den winkel van den heer Hermans op den Schiedamschen Singel binnengedragen Daar verleende men het kind dat icopje onder geweest was alle hulp en is het van drooge kleeding voorzien Zy i met den schnk vrMgekomen De andere drenkeimgen zyn er lelf uitgekropen en hebben een goed heenkomen gezocht met een paar natte beenen de einmlairc van doi Uinisier van Landbouw Nijnrheld Hwidel dd 27 Dec nber 1916 no 109441 afdeeUng Handel Gouda den 22 Januari 1917 De Burg me ttter Toomoemd R h MARTENS Ontploffing riateonilddag 1 uur liOoft Us ilergim op Zoom eett cNmattge gaaoni rioHing plaats g Jiad bij de nrraa Peek eu Cloppeiiburg Door oavoorziobligtieid van een pi itter die tljdkma chafttijd de gaMelding niet afgeeloten bed etraomde IM gas in bet magaai eu kwam In aanraking loeth t vuur v ïi oen kached ICen odüploWlng volgde Alle plafoode en alle ruiten zoowfid Inais uitwendig zijn verbrijzeld I eu bedioide die in den vinM waa weni ibsergeslageu ea kreeg eei niet ematlge wonden terwijl het Joo0E eklnd Je van dien dgeoa r bij toeA ai gwupaard bleef doordat de o iigate ruit in di waranda waaronder zij taig geepaard ble SJeohte ikele glaaschorven lagim In het wiegje Aanvankelijk ontfftond broadi die echter apoeddg g it lufloht wordi Do schade beloopt ecnig duizenden guldooei De ontploffing WB0 in dm gieiieelen omtrek duidelijk hoorbaar Een lUmnenL Ion lam uwer te Rlpwater woud©vermlMe tedkeiu9 hoot uit zi a bei Da dader nasn zi weg geiregeld ovkt ean plank welke over het water lag Deae verwiasedde one boortje met een kippenplank De hooldilef moest dit meteen nat p bekoopcn eu staakte het hooi haleo De HsUegataldii De Commissaris der Koningin In de provincie Zuid Hoüand brengt ter kennis van belanghebbenden dat voor bet verwisselen va de buitensluisdeuren der Mall atsluis te Gouda die sluis voor de acheepvaart zal yn gesloten op 31 Januari en 1 Februari eJc telkens van dea voormlddags 6 uur tot dea namiddags 6 uur 19890 199ai 2Ü07Ö 20232 20312 20620 20724 20912 20970 1 17619 19763 19768 19921 19980 JOmS 20071 20209 20220 30293 20297 20466 20482 20641 20690 30891 200911 20960 20966 17090 m i op de kwoBftk batr kkiii bot bciwk wordt gi oKCn op ht ritvuèa LoeoeuMNMbt uijponao gubrek hoi dtn voor de iodutttriu Koo ouuutbaro groudiritiof u aaa den utlmMer woj lt verwwbi Mo poedig luogelijk een oonlerciUie t wMlea toaatHu Voorte zei Wilson dat geen overeenkomst tot samenwerking voor den vrede waaraan de volken van de nieuwe wereld nlek deelnemen voldoende kan zyn om de toekomst tegen een oorlog te beveiligen Die vrede moet m overeenstemming zy met de beginselen van de Amerlkoansch r reeringen Overeankomsten alle t TOwdBeraa ém vrede niet Het is volstrekt noodzakelijk eni macht te scheppen die duunoomheid vad de regeling waarborgt en die xöóveel gwoter moet zyn dan de mocht van eeaife U tie die nu meevecht en das eenlg bondganootschap dat gevormd of ontworpen 1 dat geen natie of waarschyniyke combinatie van imtiea er het hoofd aan zou kunnen bieden of haar sou kunnen weerstaan De vrede moet verzekerd wordw door een georgoniseerde overmacht van d menschheld SUistaonde by het denkbeeld van een vrede zonder overwinning leide hy De voorwaarden van den overwinnaar oon den overwonnene worden met vernedering i dwang aanvaard De onduldbare offers laten een angel achter wrok en bitten herinae ringen waarop de vrede ate op dxtlftand berusten zal Amerikaaaadw MoU Mitafiteepl ï o MtooiiHiohepen Noordam 9 deeer uit New York te RoMerdMi aaogiekonnii ft Zwiandl 19 dmer uit ZuidAme rlka u Amrterdani teruggekeerd hebben de poMt op iBHt van de BriUKhi mlUMri autoriteit te Falutoulh moeten ontiR wpi u Daar moest mode woréaa getoet dn maiJ va bet MtoomMhip Ujtwriier op van Batavia nodr RoMcmliat Udcrprltim l o I xbo vau Iwt Zuiden meMt dat het befituar vao dm N d Bockdi vu Wcl o iin k nip trooo8 beetoun liecft en prot Mvcirgmkruis tctfen d hoo e Merprijzeu te boudKU oft Zuardog 7 m 8 tauari te Grav ahH HH iMXKiabeatuur u4 d vof poide verk acinc Mu He veongAdariiuiK voorleMpua Ue vtrgaderlug oonetateort dnt Hedert het uitbieMTtt vau di u owlog d pnizoii vsn ftlie MooKvu founuturu iMxidig l ij liet uiakeifc eiu ineralwilwi vaa atotjoouott w vooral du pri sc u vui ovei ea au oUed r vorbaantid ziju g w i de luoeste bootUai luet moor dui Mi pCt eu Bindtai Ugklobor lUlt het Eooltodar awH ruiia f 1 por poud BoodBt CKA da prii vau ikoi iMWlIodier oooddg vwor hot uMuen vu ropareereu vaa odtoeaMU ainid JuU mi4 van 1 1 2ü ioi f üM per pood ia g etegeni aea aUJBM 0 Ue iMar aleedfl aanhoudt dat dleiiteovOTHtlgo de prijvea vau het Hchoeisol en van do ropcunuUe vooral voor do arb iderB eo buzgcrixyvolklng waar dat dÜfioiNigw e dudzculeo wboeojiMtr kora mot workkwefaatd worden bedr iigd eo reeds thans vooral voor dia aohovuuakeri die do arbeédere eo burgerbovolkia batteciA de toeetaiut onhoudbaar Ib gowordea dat van het begin vau duo oorlog ai door do lederfabrikawteo lu Noderlaiiid reuaaohAigo wiotften aiyi gemaekt en dat voora4 in do laatste maAnden taogiovoige vau ongebroideide ivpeouiuie zoowel in liuU den als in tednr enkeleo nicb op ouffok nde wljve verrijkt hebbea ten koote vaD bet NcderiaoilwiM vutk dM dB l doniUir vÉMéd zich op ver ochillotjln wlJpHai dloor de regeering geHteuad ug o m door het verbod van luToer TKi bet soodkoope AnverlkaianHche swoitvder waardoor de NederlaodBohe Iedertebrlkaolmi noiuter eemgiH ooucurrcatle ci n bij aa bepaling vau dm prijs vaa bet product betreurt ten xeerste dat uieticg Bietaande door de or aniaaiies vaa BotioenlabrlkaaitMi n sohoeiuDakfiMpatroofi daarop herhaaldelijk bij de regreering ia aaugedroug tii deze Op gieen nkele wijEO in hel belane van het Nederlaodfllohe volk aan dmee pnj0Opdri viDg paal eo perk geeteld heetl en hel daarvoor meetrt gesoiukte iDOiaeat heelt latcu voorbijgaAii aoht editor oogieubUkkelijke regeeruigflniaotregeten noodxakclijk m wenëolit oot de r g nng bwlaig liegge op aile ruwiala ideohe huiden voor ewi redeli in verbood loet dm oioriuale waarde van net vee vaat te teUeii prl e on deze daardoor te oaMreUtea a aa den invloed van de biriteiUautecho laariit dese huldien ter laibrtkatte tot ko 1 n overlecr distribueere wider de NedertandBche looiers dat het dU ledtr aao de whoeniabrikanten en aolkoemoakere onder redHvaardige dUilribulie ter lioeveeibeden ter óeHohlkkin ge Held wordie otu daaruit echoeum te vervaardigen en dese or mede te herstelUn een eo ander tegen door du regeering va te beélen maxlumui pnjzeD waarbij zoowel aan d lederfabnkantcn ale Bobocnfodirlkautm aoliocsuuaker en sohoenw iDkeJieiM een behoorlijke winst veryekeinl wordt dat een gedeedt van dit leder aan schoeniabrikanten n aciMKauiutkeirs door de regeering tegien lagere prijsen beBohdkbaar gfwbeld worde tot vervaardlglug en horstelling vam öchoeisel voor bet nnost draaglu aohüge deel der bvrvttlklng tegen vast te etollen uiaa iiiiunipri zen l e voTffaiderlngi aobt bet gewenacbtdat bij een hiervoor t onftweo pen nngieding zoowei de reohtnmige belwigen vaa deji Uialctieodiaindelaar ale van de ladu ri leii worden in B ht genomen en geen leder besoUkiboar geetekt wordt direct aan de bevolking oiódat bij zoU repara ie door oietdeAundigien bet koetbare achoedsel wordt bedorven en het materiaal niet oordeeUnuuttig wordt aangtvwend Ten lotte advlaeert zij bot de intftelHng van een cetüraal dlMii uÜekantoor voor huidoui en LooMoffen Uéer eu sohoeuetk ondier beatuur vau pereonen uit alle belaoghebbende giroepen em elke aldeoUi van dtt kantoor te tellen wtder dageli Mèie leidli Wan onpartijdige tor zake kundige ambtenaren BEKENDMAKING BURÖEMEE8TER m WETHOUDERS vim GOUDA Brengen tor openbaire kenulv dU op22 Januari 1917 bij hm Ie kagetomwi een verzoèkBcbrift van Jam Hofatedie van beroep ca éhouder woneode te Gouda om verlof Voor dm verkoop van uitolaitend ftlcobolvrijen drank hi de benedenloealltell van het perceel kadastraal bdimd Gemeente Gotida plaatsdijk gemerkt engelegen aan de Spleringetraat aldaar Binnen twee weken na do dagteekonlng dezer bekeaAnaking kan een leder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bes waren bij Burgemeester en Wethouder Inibrengcn Gouda den 23 Januari l tl7 BurgeftieMter en Wethoudersvoornoemd R L MARTENS De Seoretoria J V HRÜSDE Regeeringaryat Hadeo la een vierde zending rijst van 20 000 K Q bestaande uit 200 balen an 100 K G alhier voor de gemeente aangevoerd Bevordei By Kon Besluit van 8 Januari j l is onze stadgenoot de vice consul der Nederlanden in algemeenen dienst W P Montyn bevorderd tot Consul GBltfENGDË BKBICKTEIW De smokkeUry Van de ZeeuwüctirVlaanracho grene Uagelijka ziet nKct nog steeds vele rouwen waodolloohlen maken iu de richiiüg vau de greni terwijl ondanks atreng toezLoht ook bier eni daar opalagiplaatHtsi worden aaqgetroUen Onlange word eeo berucht amokkelaaavan ziju bedgediaald hij wae reed uitgiezet doob wlM weer hyiiueli terug te kouwm t en Oollegaimuoklbelau evenejene legen verbod na uilztAtiug tcruggekeicvd Uep toen hij döor d polHie ontdekt werd en geaomuiM rd oui ztoh te laten arreeteeren M aan den haiU ku bet water evenwel kop hij het bli baao niet laag daarm uitlioudea zoodat hij zkti moeet ovi rgevtsL Thana is bet gjeheele gezin dat naar raon aegt met Mi okk ariJ Zlcl bez ïi naar Bergwat op TMOta verhuisd i eu diende aaaboutÏDg bnd plaat met bOD werkn die otaohoon met klein verlof ihaim zoo nu cm dam zijn unilorm aautiok om uit smokkelen ie gaan De exploitant vjwi een huurauto uit Temeuzcb echijnt ook ai goed zaken te maken Vaak ge urt het dfU deze auto zee k zeven maai in 6én naoht do gireaiflwaobt paaeeert Bij aandumdlog lenacuurli nooit iet vordaiobtii te beapourcn Üet zijQ einitel pteizaertociiljïe die daar des nachta ondenKniien worden I en Botutaa4 kominief4 ging er in een der nachten van de vorige week alleen op uit J oea hij een beade smoklielaare outJiioette werd hij vaötgegrepein en werd hi Jii zijn revolver oiiftiiioiaeii öleohia na ecu hevige wOMtteJing gelukte het dten Hinken joiigoUng uil hunrte haiidiua te kon e Twee van d 17 man 8terk bende werdien later nog gieairre teerd Da H van Assendelft predikant by de Remonstrantsch Gereformeerde GeAieente alhier komt voor met Ds B Hougaat te Nieuwkoop op de voordracht voor predikant by de Rem Goneente te Zwammerdam Voorschotten personeel S a Door de Directie der S S is per dienstorder bekend gemaakt dat de in de dlenstorditr 5128 van 26 April 1916 bedoelde rente van voorschotten welke op den len Februari 1917 of later worden aangevraagd tot nadere beschikking der Directie van 6 op 4H s jaars is gebracht Ben oplichter geanapt In aansluiting op het bericht betreffende den oplichter die gisteren te Amsterdam In het Americain hotel zijn praktijk wilde uitoefenen al gevolg waarvan hy geknipt wefd wordt Uians uit den Haag gemeld dat dit heerschap waarschijnlijk behoort tot een Haagsche oplichtersbende van 4 man die daar aan t werk is Het volgende wordt daaromtrent vernomen In den loop der maand December kreeg de chef der firma KÜhne een groot bontmagazijn aan den KneuterdUk aldaar aan zjjn particuliere woning tweemaalbezoek van een chauffeur zich noemendCassuto die mijnheer te spreken vroeg Beide malen was de chef niet thuis Den21n Dec kwam die persoop ook aan denKneuterdük waar hij te woord werd gestaandoor den zoon van den chef Hig verklaarde den chef dringend te moeten spreken en gezonden te zijn door een zekeren Burgerman Volgens juffrouw A werkzaam bU de firma kwam Cassuto nog herhaaldelijk in dezaak om den chef te spreken Den 20 Januari verscheen o igeveer 1214 uur iemand aan de zaak op de Kneuterdijk De ateliers zijn tusschen 12 2 gesloten De persoon stelde zich voor als inspecteur Van den arbeid en verklaarde te heeten Burgerman De zoon van den chef de chef zelf was niet aanwezig vroeg geen legimitatiebewijs en liet den inspecteur begaan De inspecteur kkek lijsten na enz maar gelukkig was Juffr A op deateliers Zij vond het optreden van B vreemd en hield hem In het oog Het tweetal daalde zelfs in dezelfde lift naar beneden Het signalement van Burgerman Is lange man donkere oogen klein dOnker snorretje en donker haar gekleed in lange donkere Jas en n zwarten gleufhoed op Eenigszins Nronde gebogen rug Denzelfden dag werd de cb f aan z n gehelmnummer opgebeld De opbeller Was de mspecteur Burgerman die meedeelde s middags geïnspecterd te hebben en een plaats vWg voor iemand dien hij goed kende Inspecteur B gaf de beate getuigschriften van zyn protégé en vertelde dat dezen reeds naar den heer S chef der firma KÜhne op weg was Werkelijk verscheen minuten later een zekere Schoonderwoerd een man met blond haar zonder snor groot tamflljjk goed gekleed in grijze fantssleoverjas en licht beige groen pak een groote citybag in de hand Deze persoon gedroeg zich vreemd onrustig Hy vertelde een wasch en strükinricjiting te hebben raar de zaken gingen zeer slecht iz Toen de heer S over inspecteur Burgerman sprak raakte de man verward De heer S verklaarde daarop informatiën te zullen inwinnen waarop de man plotseling ƒ 15 of ƒ 26 tèr leen vroeg in voorschot op zün werk De heer S deed toen plotseling een deur van het vertrek open leidend naar een ander vertrek waar eetiige bedienden zaten en verzocht Schoonderwoerd onmiddell jk heen te gaan De heer S liet den vertrokkene door zyn boekhouder volgen Op da Plaats werd Schoonderwoerd opgewacht door Cassutof Beiden gingen naar een siyterg in de Halatraat Onmiddeliyk werd de politie gewaarschuwd die de heeren uit de slijtery naar het bureau bracht De heer S en zijn zoon gingen toen ook naar het bureau en de zoon herkende otamiddeliyk Cassuto De derde persoon gaf voor Burgerman te heeten en schilder te zyn De heer S herkende B aan zijn stem zeker als 4napecteur Burgerman maar de inspecteur van de inspectie was niet by het drietal Nader Is gebleken dat eenzelfde persoon als schilder Burgerman ook by de firma Ten Hagen hier mder den naam Vis en by de firma Luijendyk hier slaagde hU niet een bezoek bracht om geld af te zetten Daar de firma het terecht voor de openbare veiligheid van het hoogste belang acht inspecteur Burgerman onschadeiyk te maken heeft zy zich met een breedvoe request waarin de meeste van de hier genoemde bijzonderheden voorkomen tot de politie gewend Nog zy meegedeeld 4at inspecteur Burgerman ook trachtte tot het privé kantoor van den heer S toegelaten te worden maar dat het wantrouwen en tegenworïigheid van geest van juffr A dit beletten Koopl Uw Hoeden Petten eoBaretl n Ml OAREL KROPMAN KLCtWEfl S n SOUDA NiMiw moflallMa 12 reU Voordrachten over Ned Indië door M J Joustra De heer Joustra begon Zaterdag zyne rede met een en ander te vertellen over de doodenvtreering by den inlander Deze vereering komt niet voort uit piëteit maar uit vrees voor den afgestorvene De doode biyft volgens hun meening leven als geest en heeft dan een ellendig bestaan waarin hy op alle mogeiyke manieren de levenden plaagt Om dit te voorkomen brengt men allerlei offers die door middel van mediums worden overgebracht De inlander kleedt aich op de begrafenis geheel in bet zwart en maakt ala teeken van rouw zelfs zyn gezicht geheel zwart Door den geheelen stam worden de voorvaderen die deii stam hebben gesticht vereerd Aan het eind van zUn rede wees de heer Joustra nog op de sagen en mythen die by de bevolking steeds de ronde doen en die veel overeenkomst vertoonen met de mythen van de oude Grieken Verschillende plaatjes werden vertoond waarna spr nog een uiteenzetting gaf van het verschil tusschen het Brahmanisme en het Boeddhisme Beide godsdiensten worden op Bali nog naast elkaar beleden Ten slotte werd medegedeeld dat de eerstvolgende lezing gehouden zal worden op Zaterdag 8 Februari Voorxltter Tweede Kaaor Ia de VOTgaderiug w Ünie liberale iCaiin i ohib évMs dn Voorzitter Mr de MeeHler mede dat bij sleh neet besoMkiw eteide voor bet vooroHtereobap der Kamer Ook Mr Hink vcrklaante iHt 1 auniDorking te willen komen De club kooM daarop mr l Vk als haar cmdtdeot oor het KamerprtsH dluni Naar wij verneuiMi zullen de tfVerlge ractlee ter Unkerzljdi ook bun manam Mi Koek geven STADSNIEUWS GOUDA 23 Jan 191f Het ys De voiet zet door en daarmede neemt do auimo vK i r de wintersport toe Wai en het gisteren alleen de slooten rondom db stad die door de 8ohaat eairij dCTB voor hun terrein wordwi gekozen iiedten hebben zij zich meester gemaakt van die fluweelen Bleekare en Kattensingelgraohlen dde veel ntooier banen bieden en ook de vijvers in het Park zijn daarliiji getroit en Maar het ijeivermaak heeft op die mooie banen niet lang kunnen dbreo want al zijn ze oogeaisohijnlijk mooi betrouwbaar kuhnen ze niet worden genoemd Vamaorgen zijn van pohtiewego opdezo singelgrachten en op de vijvers bormgen lm het IJS gedlaan om te kunnen oonetateeren in hoeverre het vioor het publiek veilig zou zijni Het resultaat dier boringen ie voor die liefhebbers van eobaatsenrijden een de illu ie g weeet Op versohillepde plaateen was het ija maai ca 44 C M dUc op een vokiA plaats 7 oM klu daar lie4 nae t i na te gaani waar zioh preciee de zwakke plekken benrlnden daar heeft de politie gevolg gevend aan de voorschriften baar bij vetrord efung gegeven liet noodig gieoordeeld deze banen voor bet publiek te sluiten en en bordfen te plaatsen waarop duid elijk slaat aangegovwi Gevaarlijk IJ De politie heeft gemeend m d in geest der verordening te liandelen om de talrijke s iaatsenrijd van de banen te verwijderen voor er ongelukken gebeuren De aanwezigiheld van bet Rijitklend s stoomgemaal maakt liet nioodzakelijk de uiterf e voorzdohtlgheid te l etrachten Dat dèt niet overbodig lal moge biyken uit hetgieen te Rottendam pa ie geschied Men zie onder Gemengd Nieuws Ook die vijvers mi het Park kunnen nog niet betrouwbaar worden genoenwli Wanneer vaodaag en vannecht de vorst blijft aanhouden dan zullem de sdiaatBenri B vrij zeker iiHïrg en naar hairteluet kunnen BMiieten Vandaag moeten zij zioh MOg fievredien stellen met de siooten aan de Krugerlaan Graal Fk riswe de Wiotardfjk ei de Korte Akkeeen BCBGEBUIKE OTANP GOUDA GEBOREK 20 Jan JuiM d t K O BleytmbeTK 9 C M d Gruf Jacob 1 V R de Img 1 C d i B t i 81 Jan Hendrik Y H ran Waaa 1 C A ran Stroatan ü Jan Adtianoa JahantlM M V H H Vwhoaf 1 H M SnUhgnt OVKRLEDEN l Jui Hril tan dit Vliet ïrt met H Vtak M j tedeniiefataL In den latttftten tijd trok hel de aandacht der polttie te Harderwl dad van dn zendingen zoolledler die van uU Harderwijk uit de militaire kazerne verzonden werden partijen ieder vermist werden Als ürdratóht wwrdlen Zaterdagavond aanifeeboudeo de wtoker vasi de Cenitraie Verwarming bn hof en du ehefechoennia üer Palm boideti van de nieuwe kazerne aldaar Gebleken W dat het ontvreemde leder afgöleverd werd aan den schoenmaker Ilf rZrOg te Handerwijk Ae dit aan een viiuHurdajiioclie flmnia verzond Hel onderzoek is in vollen gang H t xi Tr4 9f ken van tabaksrwk vanfdgarw aigarettot enz Reeds lan brengt men in het mondstuk v o aigaren sigKretten enz fatertje out den rook te zuLve reD Gelukt t om deze fitter voohüg te houden dan werken zij beter MUllej benükt dit laatste r dv filtert te dreOken in een monkel van iJzercUioridö en ean rnagnosiurazout Hij gebrmtkt daartoe een oploeeing waarin 2 goWlohtsdeelen magnesia en 10 gewlohtedeeleu ijzerohloride zijn i èn of meermalen dlomp t uien het filturniateriaal in deae opLossihig daarna laat mem liet afdtuipen en brengt men de filter in het mondstuk van die sigaar enz Volgens Muller blijft een op deze wijze beffeid filter mamadenjan vochtig en onttrekt aan den rook allo twliadlelijke besianddeeien Mdbld Uaasa do vervatsolringieu In een BrabantKb dorp Met zijn vijven hadden ze straf m moesten deze uatboetein onder t Ilaadbuis in t aj reetanteul riuiail Ëen hunner doe het wel wal te eng voiHi en daarenboven een a raakje twbeCu te hebben ijilde toob eene een kansje w g n om even zijn èoe d amour op te zoeken Mager als hij waö kon hiJ door een kl n raam5 je of venstertje in oen voorlokaol komen waarin een uilgiang was op de straal Vlug de dieur open en woer dicht 4i onze minnaar stond op de k eóen Ken onderofficier die belaat waa met de mapecrte zou even zien of allen preSCTil waren irtapt naar liet arreetantónlokaal treedt binn eb lm de donkere schemering en traolU te tellen vier of vijf eerst oven U ht maken dn jawej nu telt hij er maar vier Op zijn vraag waar mimmer vijf waa kreeg hij edndelijk gehoor dat hij even naai zijn nMisije was iiiaar dait bij zoo weer tenigkwam Van wat or verdw gebeiird is niets bekend Door baldadigheid te water MBt a ennsacht pleegden ftchippöraknechta baldadSgheden op den Sohiedaniaohen dï to Rotterdam Door do politie vervolgd liep de 19 jacige soliipper Van der W I in do LeuviAaivien en verdronk KEBKNIEUWS Telegrafisch Weerberieht Inatitiiut t DE filLDT Iloogalo bwownomant 777 8 to 8k mi lAa lMa haroniet V 4aml vaikT 770 te rvhtMiDfC tot dn ro cmdeec da Zwakkx tot muite wtodeg itk OmMU bewolkt moet vorst Mr H Bogaar t Mr H ftogaar voorganger der Vrije Gemeente te Amsterditón ia gisteren op 43 jarige leeltijd aldaar averlieden Aanklacht tegen een predikant Naar aanleddine van het beried omtrent een aanklacht tegen den predikaat van Wedde wegens opzettelijke beleedigiD van een Ingiesieteoe tijdens ngodstucnfitoefening merkt het Weekblad voor do VrijB Ilerv op dat het meennalao voorkomt dat meiüciien iXcii een tekst of een l e paald gedeelte van een preek bijzonder aantrekken en zlcfa verbeeldten dat de predikant daarmee hen aan den kaak heeft wrlllen stellen terwijl deae in wcrkelijkbeld aan hen In het gehee t met gedachl heeft en zelts met het fedt of hst praMjc waarover hij heet te hebbeu gepreekt ndet eens bekeod ie loo verlelt het üiad da eeo toen een predtütant tot tekst had gekozen Gij verbergt Uw aejigtffllcht voor on een dame zich beklaagde dat hij dit had gedaan om er aanmerking op te maken dot zij in de kerk een vodle droeg l en bewijze dat dtergielljk ariOTeiratand algiemeen voorkomt sobrt een predtkaitt het volgeode vooar welks volatrékle hlstoricdteu hij in0ta at Toen een n predaluunt zijn tuinman een aanmerking had gemaakt over zijn arbeid waa de lidiitgeraakte men in woede ontstoken en vloekend den tuin uitgeloopen Doph den vo4gendiea dag wae hy zl bo xe bui reed weer veirgetea eo den eeratkomenden Zondag zat bij alfi gewoon op zijn plaatsje in de kerk DoA daarna bleef hij stelsehaatigi uit de godidienstoefeningen weg Toen die predikuit hem na eenigm tijd oaar de reden van zijn plotselloge oi erksohhedd vroegi aatr woordde de man dat hij at bli vao vesaoeningageizlndheid teraUmd na het standije In den tuin naar do kerk waa gegaan maar dat hij zioh daai zeer ergerd had omdat dominee over zijne booze bul had gepreekt De andere tobofichén hadden er toch niet mee te ifnaken dat hij zich vergrepen liad met tögeo BOSKOOP Bericht aan de abonne s Zooiamo d vaart eatpanid ia wai d aan apaolala dlanat naar Boalioop inflaatald opdat aaan atagnatia In da bBaorging van da oouraat aal plaata vrndan HPe lot NTfnfpe Adv ertentiên Slechte communicatie Zoo worden wy weer door den winter vorst bedreigd van de bewoonde wereld te worden afgesloten De booten van Leiden Alphen en Amsterdam hebben den dienst moeten opgeven enkele diensten met Gouda worden nog volgehouden Toch merkten wy ons Isolement dadeiyk door het niet komen onzer avondbladen op de gewone tyd Geen enkel spoorwegstation is door ons te bereiken daar zelfs gebrek ia aan paarden voor rytuigverkeer Boskoop achter by Aartanderveen Nieuwkoop Aalsmeer enz voor hoelang nog Het vervoer der gepakte kisten voor de Nieuw Amsterdam ondervind stagnatie Misschien kunnen de geladen booten Rotterdam nog bereiken doch of de kisten die klaar staan nog vervoerd kunnen wor den met de booten die hier gereed liggen om ze te laden wordt betwyfeld t Geld is er doch wanneer spoor Usongelukken Maandagmorgen reeds zakte de heer H N door het ys van de vaarsloot in Reyerskoop en werd met moeite gered Des middags om 4 uur overkwam dit 2 jongetjes van plm 10 jaar waarvan een het 9 jarig zoontje van dwi heer T G verdronk By het andere kind wisten de toegesnelde geneesheeren de levensgeesten nog op te wekken Zeker door de zeldzaamheid vut ys in de laatste jaren waagden velen zich nu te vroeg waar Zaterdag nog overal met gemak werd gevaren t was werkeiyk te haastig dat men de jeugd reeds hedenmiddag gelegenheid gaf om schaatsen te rijden Een dochter van W van Kleef wonende op de Zuidkade viel Zondagmorgen door een misstap boven van den zoldertrap Dexe val was zoo ernstig dat zy bewusteloos werd opgenomen en eerst eenige uren daarna by kennis kwam De heer Z J van Qy l thans miUcienwaebtmeester by het 3e regiment huzaren j ia benoemd tot agent van politie te Alkmaar Door eenige boomkweekèrs alhier ii gezien de gunstige resultaten welke hel vorig jaar de groententeelt heeft opgelevenl besloten dit jaar hun boomkweekeryen in te richten voor het kweeken van groenten Op de veilingen In deze gemeente brachten de groenten het vorige jaar hooge pryzen op Haastrechtsche Usdub Woenidi4 24 Januari du namlddao t ddi nr 1917 RingrijderIJ rafi5 fio fs f2 so aangift in de tont Inl g f 0 50 per pnar VRUDAG 26 JANUARI dM umiddad 4da r Hardri deri oor maniM ar dm korte baatb nUilf25 f10 fS f2 50 Aangifla In de tont Inleg f 0 B0 Verkeer te water verkeer te water diat gie eren al heden nog Het groote stagnatie ondtervood meer beperkt De diensten op WaddSnxveen en Boskoop zijn heden ook geateakt De Reederij do IJasel owderhoudt heden nog met moeite den dlenet op Rotterdam Dat is dus nog dö eenlge verbinding te water Hedennamllddag waa nog niet bekend of de pogingen mn de vaart Amaterdaia Rotterdam door mWdel van ijBbrekere open te houden met uocee zullen worden bdtxoond Wij willen er het beete van hopen want het zou werkeiijk een treurige toClstaod worden Verlef by stremming van de gemeenschap te water De minister van Ooriog heeft bepaald Zoodra tengevolge van het invallen van de vorst de scheepvaart door ys gestremd wordt moeten de aan de dienstplichtigen behoorende tot de groepen 3c en 3e van de gewyzigde legerorder 1916 B 131 verieende byiondere verloven tot het uitoefenen vaa de binnenschippery door compagnies esk batterii fort detachements commandanten worden geschorst Gedurende het tydvak kan door deze militaire chefs met inachtneming van de grens voor toelaatbare afwezigheid voor byzondere verioven 20 win hen die in gewone tyden transportmiddelen te land leiden of bedienen een bUzonder verlof Worden toegestaan wanneer dexe dienstplichtigen tydena dat veriof in hun maatschappeiyken werkkring noodig zyn Voorts zal by voldoende sterkte van het ys en dan by voorkeur zoo spoeifig mogelyk door genoemde militaire chefs met inachtneming van bedoelde grens van toelaatbare afwezigheid een kort verlof kunnen worden verleend aan rietsnydera landbouwers teneinde gelegenheid te hebben de dikwyis groote hoeveelheid riet in poelen en pUuuen te kunnen oogsten KOLONUN 4i Prwiaent Hoog G recht hof in Indië Naar de N Crt vomowiït is loar binnenkort de benoeniDg te verwaohten vao prof mr J H Carpentier AlUng hoogleeraar bi het Nedertuudbeh Iadieoh straf rechl ena aan de rijk uaiveE lteit te Le4don tot preiridemt ran het boogg t c ifihof in Ned IndSe Wie helpt Gouda aan een goede Ijsbaan Brijen fr ondw no MO BoïMu Goodsohc Courant Oalnatcn op Fbrca De oorreopondent te WeHevreden van Da Tel aelot omtrent de ooluMea op Flores de volgende bIjBwnderheden ontleend aan eeo telegram van den r elde ran lunor r e otvMe gezagbcMier Van Stanreren vM in de Mreek van Tiom aan d grene Van Fanabreo in den morgen van 2 Deoember zonder op de in a itocht zijnde InfaMerie te waohten met twaalf poHÜoaoldaten den ver Watt n nainpong Ekatado aan Hij werd teruglg Blagcn V i Staveren werd aan den bovenarm en de detaflheoMUlwonkDtndant aan dm pots door lanastckflo fewood Twee uren later kwwa de infanterie an Ekotadio dat nx4 ueoes opideuw werd Range vallen wetd geoonien Wij hadden geen veclleMtt Do vijand bad twee doeden De andere opMaóddingen wisten gel ruik makend van de moeilijke geeteldbeldi van ém bodiem te ontsnappen Pen 3 n Dwoerober ont0Qlieepl lutteoant 3 ± BEKENDMAKING Verkoop van meel en bkiem De Burgemeester Van Gouda Gelet op de circulaire van den Minister van Landbouw Nyverheid en Handel dd 20 Januari 1917 afdeeling Handel C BX no 140ï Brengt ter algemeene kennis lo dat do verkoop n aflevering van meel en bloem van heden af verboden is 2o dat het sub lo genoemde verbod met van toepassing is op den verkoop en aflevering van meel en bloem aan hen die bedoelde artikelen voor de uitoefening van hun bedryf behoeven 8o dat het sub lo genoemde verbod ophoudt te gelden by het inwerking trwi der distributieregeling van brood bloem meel en rogge ooals bekend gemaakt blj Het Nut en de B K Kerk De pastoor te Lisse hoeft aan de d n der R K kerk verboden als lid toete treden tot liet Nutallepartement aldaar en bodten oit gegeven door de Maatachappij te lezen N v d D Diefatal van tefefoendnad Op dm Smaermiaaedijk te Maaetrlcht wairen over een afatandi van 100 Meter al de telefooDKbnbden doorgeknipt Door de mareohaufleee werd daarop een mand met koperdraad In beslag genomen afkomatigS van olHtaJ Fen drietal beruchte peraonctt die reed herhaalde malen wegens diebtai zl veroordeeldi en pas op vrije voeten tvaren gesteld ztjn aangehouden Het i a Nu de vorst doorzet komen van alle kantiea van het land eb vau het Noorden 19799 19746 19912 19926 20018 20006 20099 20132 20284 20288 20429 204Ü0 20608 JÜHn 30771 20848 197a 19694 19991 20089 20277 20370 20540 20746 D Vri zloh iu t vijT briBfuteti lo Silufvre Hij pairouiUeerdo ia ée Tombroek a voud dm opMuKt beperkt toi enkalfl k iupoQ e HU deetda mede dat de politieke UKfltuui av r bat aig Kmm guöaüf 4130 STAATS LOTERU 21000 e kl 5e lljBt No No 10146 ontbreekt e KI TreéLking v n Unsdag 2B Jan Nofl vm 8084 9601 1 42 ItilSS m 203 U ieder tlOOÜ No 814 12266 ea 17271 lader f400 NoB h iTi timi 11196 11912 12 M2 12629 1477Ö 19251 en 20318 ieder f2UU Noa 3616 43 S 7697 H67Ü u 1126 leder f 100 PrijMU van 170 123 212 343 371 428 566 591 617 62i 098 843 982 1035 1104 1124 1166 1206 1264 1Ö28 1417 1453 1477 1584 1677 1888 1813 2113 2159 2288 2289 2377 2387 2896 2418 2522 2552 2502 2634 2818 2934 2964 8135 3250 32V1 3528 3642 3788 3840 3876 4010 4085 4112 4128 4178 4221 4442 4508 4541 4028 4731 6018 5208 5226 5327 6358 Ö412 5563 4030 6080 6150 6218 6332 6601 6676 6678 6773 6789 6874 6896 6934 6943 7420 7491 7560 7562 7594 7619 7832 7883 7948 8097 Ö225 8284 8324 8336 8342 8469 8504 8798 8872 8984 8987 9016 9384 9416 94Ö7 9543 9548 9555 9928 10029 10034 10180 1Ü282 10344 10611 10649 10785 10897 10927 lllül 11217 11360 11370 11428 11418 11467 11736 11816 11980 1203Ö I20öt 12166 12009 12369 12383 12446 12019 12662 12706 12837 12954 12i 75 13068 13179 13263 13296 1S3Ö2 13406 B411 13523 13667 13620 13672 13730 13981 14104 14167 14314 14321 14363 14402 14450 14605 14710 14711 14750 14752 14812 14883 14987 15030 16117 15240 16274 16381 16456 15560 15599 15789 15806 15813 16268 16275 16622 16707 16828 16864 16882 16972 17034 17075 17201 17267 17264 17292 17372 17451 17599 17620 17678 17705 17749 17776 17793 17917 18215 18370 18457 1Ö5 18 18554 18572 18595 IM64H 18764 18911 19043 192 19290 19305 19358 19449 19506 19556 19563 19602 1 42 19781 19783 19794 19822 19831 19896 20049 20142 20310 20223 20340 20437 20563 20583 20679 20793 20804 20933 20949 20953 Nieten 31 162 206 233 315 381 431 B26 541 644 545 546 583 587 624 696 818 863 881 919 928 935 947 950 951 1016 1030 1077 1180 1195 1231 1234 1847 1419 1462 1479 1577 1583 1587 1603 1604 1620 1727 1786 1789 1834 1838 1848 1862 1917 1925 1961 1947 1972 1975 19a3 2021 2245 2282 2310 2820 2332 2390 2413 2491 2527 2661 2575 2678 2596 2613 2615 2676 2688 2692 2716 2750 2792 2811 2871 2881 2893 2921 2949 2958 2960 3043 3064 3097 8l2Ö 3130 3132 3143 3144 3169 3147 3165 3205 3236 3243 3247 3272 3293 3804 3317 3376 3428 3434 3466 3537 3690 3650 S670 3676 3701 3890 3941 4083 4090 4120 4123 4250 4265 4285 4310 4338 4364 4 182 4384 4449 4464 4488 4601 4616 4524 4526 4659 4519 4647 4696 4730 4731 4774 4835 4856 4897 490 4977 5011 5017 5021 5033 5036 5040 5089 6105 5122 6175 6182 6227 6243 5246 5274 6286 5333 5346 5360 5367 5375 5415 54fll 5438 5470 5497 6655 5564 5690 5619 6621 5 i27 5679 5737 5770 5799 5850 5874 5954 6102 6145 6164 6284 6372 6 78 6382 6405 6431 6459 6475 6481 6568 6626 6653 6681 6710 6768 6894 6895 6929 6980 7026 7055 7074 7109 7131 7139 7154 7164 7193 7207 7236 7247 7254 7286 7306 7318 7319 737e 7376 7384 7403 7417 7473 7501 7537 7538 7548 7567 7588 7632 7645 7662 7751 7765 7J81 7850 7890 7933 7971 7976 7979 8002 8050 8052 8084 8090 8100 8105 8113 8117 8121 8124 8167 8184 8335 8246 8350 8369 8376 8 W2 8437 8472 8608 8526 8538 8642 8648 8677 8708 8767 8775 8794 8826 8883 8887 8941 9021 9109 9113 9134 9165 9172 9196 9205 9229 9242 9243 9239 9316 9243 9315 9339 9363 9389 9391 9464 9598 9631 9681 9720 9762 9853 9855 9858 9896 9936 9964 10019 10114 10129 10139 10149 10182 10209 10229 10286 10298 10367 10381 10398 10401 10430 10459 10476 10524 10614 10720 10722 10744 10767 10768 10784 10800 10818 10819 10820 10855 10895 10940 10993 11002 11003 11051 11060 11069 11090 mil 11131 11135 11228 11245 11268 11268 11331 11337 11880 11399 11430 U427 11442 11489 11538 11582 11686 11692 11609 11640 11657 11683 11767 11770 11830 11912 11944 1Ï970 13020 12089 12104 13U9 12168 12206 12246 12264 12281 12290 12310 12313 12366 12474 12522 12523 12565 12582 12598 13665 12671 12682 12713 12812 12834 12868 12891 12905 12943 12956 12961 12969 12993 12997 13O10 13014 13022 13041 18062 13091 18125 13163 1318S 13196 13281 13342 13251 13263 13306 13308 13834 13335 13351 13385 13431 18467 18514 13562 13564 13580 13616 18671 13708 13719 13740 13753 18800 13904 13914 13970 14004 14020 14024 14D32 14098 14114 14116 14130 14137 14170 14171 14270 14Ö98 14382 14889 14478 14492 14525 14659 14583 14618 14627 14674 14714 14759 14772 14773 14828 14846 14905 14913 16045 16087 15103 16181 15163 15196 15269 15287 16290 15302 15306 14368 16467 15487 15511 15563 15618 15665 I56a3 15686 15726 15761 15806 16808 15815 15817 15922 15946 15987 15991 15993 16022 16054 16084 16101 16132 1614Ö 16167 16172 16216 16267 16354 16392 16410 16445 16433 16454 16597 16606 16619 16624 16666 16681 16699 16788 16768 16805 16867 16879 16901 16960 16969 16976 16979 16991 17009 17035 17110 17112 17114 17155 17259 17281 17299 17889 17359 17449 17453 17509 17613 17546 17666 17583 17590 17607 17616 126Ö2 17701 17762 17799 17874 17904 17922 17986 18029 18048 18068 18096 18108 1812Ö 18166 18287 18253 18398 18814 1 65 18861 18412 18470 18481 18486 18496 18611 18619 18581 18734 18740 18946 19075 19083 19127 19164 19216 19234 19295 19340 19348 19353 19383 19385 19426 19427 1 mtO 19N 10 19 1 690 8T0LWUK De zoon van P N zou gisteren ook een poelje gaan schaatsenrijden Ongslukklgerwys heeft hy er althans gisteren niet veel pleJzier van gehad want hy was nog maar kort op het ys op hy zat er onder althans by zakte er door Van alle kanten kwam men hulp bieden met ladders en stokken waardoor de jonjj n apoedig op het droge stond en er miMchien met een verkoudheid mI afkomen Een paar visschers hebben gisteren onder Waddinxveen een flinke otter gevangen Een buitenkansje in dezen duren tyd worden dat het nieuwe f eneeamlddet mricheidene kostbare sera vervangen zal TOONËËL Mevrouw Ourta Crispl iK MuldBr s het volg inl elzoMi gecu dee4 meer uitmaken van Itet Rott Toonie iige lsohap maw verbonden si aan het HoftMadToonnel directeur Oor vao ier Lugt Mokert MarktbBPiohten Rotterdamsdie Veeaiarkt BBEUWUK Door de gladheid gleed Zaterdag de Sjarige logementhouder C van Vlaardingen uit Gouda alhier op den straatweg uit Hy brak daardoor een been Op advies van dr J U Staveren die het eerste verband legde werd v V door de zorg van den burgemeester per rytuig vervoerd naar het Van Itersons Ziekenhuls te Gouda Aanvoer 102 paarden 4 veulens 84 magere runderen 600 vette nmderen 198 vette graakalveren 608 magere kalveren 2 schapen of lammeren 111 biggen bokken en geiten Pryzen Vette koeien Ie kwal ƒ IM 2e kwal ƒ 100 Se kwal ƒ 96 Ossen Iekwal ƒ 124 2e kwal ƒ 100 Se kwal ƒ 90 Stieren Ie kwal ƒ 102 2e kwal ƒ 96 8ekwal f 88 Kalveren Ie kwal 160 2ekwal 180 Se kwal ƒ 96 Melkkoeien ƒ 226 890 Kalfkoelen ƒ 240 410 Stieren f 130 460 Pinken ƒ 96 140 Graakalveren ƒ Vaawen ƒ 110 186 Werk SPORT paarden 160 400 Slachtpaartlen ƒ 125 180 Nuchtere Kalverw ƒ 20 18 Fokkalveren 20 28 Biggen ƒ 10 22 Handel matig Voetbal Door de aloohte treiixverblndbic kwam een veiBlag van den wedstrijd KCH Alphen gisteren na het afdrukken van oom blad in oom bezit WIJ geven liet bier weer RHC Alphen 4 0 Alpbeo rtedt lob op met negen apelora waaromHer nog n reeerVe v d Wel Kleijne en Hijntto ontbraken op t appel AacDgealen t veid natuurlijk zeer bard wa moest es uiterst voorziehtig gespeieid worden Al spoedüg hU t lH t dat Atpiien het niet ken liouden en ongWi T tien lUinuten na bet bt iu doelpunt RGH daar Hofman uH zijn doel waa geloiopen Alphen houdt Imk vol umar kan sleohts zelden bet Haarleuieohe doel beoeiken waar het baokiNed alles keert Voor rmt krijgt RCH een strafsohop teitóroebi wat het tweede punt oplevert Na rust was KOH ateede overwegend sterker en Alpben verdedigt enonu en HofDMUi stopt mm h en fout der aciiterspelers on RCH maakt er 3 0 van Nog eenmaal moet Hofman vlseohen en het einde was daar RCH verdiende volkomen te winnifflii Alphen was door haar n gon spelers zeer gehandicapt HCH behawkïe op fra ie wijze het anteehngskampioen schap LAATSTE BERICHTEN ZEKOEVECHT Men seint ons uit IJmoideni Vanmorgen om 10 uur Is te IJmuiden binnengekomen de stoomtrawler Eems aan boord waarvan ilch 10 waar gewonde Dultachers bevonden welke het schip had overgenomen van een zwaar beschadigde Duitsche torpedoboot die bU de brulboel lag Naderhand Is de boot ook binnengekomen met 10 gewonden en 20 dooden aan boord Een andirc Duitsche torpedoboot li in vliegende vaert naar het noorden geatoomd In de Noordzee heeft waarachUniyk een treffen plaats gehèd tusschen P ngeUche en Duitsche torpedojagera Een der Duitsche Jagers is gezonken WaarschUniyk zyn de Duitsche strtidkrachten op de vlucht geslagen Reeds zMn er meer dan 20 zwaar gewenden naar het Roode Kruia Hospitaal ge dragen Ook Alphen 2 hoeft een vergeetoeben fletstoobl naair Boflkoop gemaakt do scheidffrec ter was niet opgekomen I O i wSB deoe verstandiger dan de oodaiI beeen elftal voor niets tiet komen dporniet af te keuren Men seint ons nader olt IJraulden Voor de sluis alhier ligt de Duitsche torpedoboot V 69 een oorlogsbodem van ongeveer 900 ton in deeriyk gehavenden toestand De schoorsteen Is in elkaar gescho ten de reddingsbooten hangen los In de davits Dammea De uitslag van den Mdi tlWengehou den damwedstryd tusschsÉ Waddlngsveen en D I O was C de Jong 0 2 J van Leeuwen C Breedyk 0 2 6 Snepels M Eeuwen 0 2 J J Kemmers G Barbier afgebroken C M Schouten H den Ëoon 1 l C D Bordewyk N e Jpng 0 2 Pickard P Voorkamp 1 1 T H Schouten W de Hooy 0 2 Bintelaar A Tol 1 1 C Spoelder niet opgekomen 0 2 J F Barbier De bemanning maakt den li dfruk zeer te hebben geleden A n boord liggen de lyken van een achttal Duitsche zeelieden onder wfe dat van den flottlelje commandatn een fcorvet kapitdn Volsens Inlichtingen van enkele Men dw ïbenninning moet de V 69 ter hoogte vm Zetibrugge plotseUng door een Engelseha torpedo fkittlelje zyn overvallen Geruchten gewagen van een overval van een gedeelte der Duitsche vloot hoofdzakelyk besUande uH torpedobooten en kruisers door eenige Engelsche torpedo flottieljes KUNSTEN en WETENSCHAPPEN Eenige Duitsche kruiser nen spreekt van een 6 Ul zouden in den grond lyn gebooH Bevestiging ontbreekt In het gebouw van het Boodc Kruis zUn opder gebracht 5 zwaar gewonden 4 minder zwaar gewonden en 6 licht gewonden De kade voor de groote slnls is door militairen afgezet MelUnapulUng la gcnceamfaldeL Onder bovenstaand opschrift geeft t Nederlandsch Tydschrift voor Melkhygiëne db volgende mededeeling Toen het diphtheritlsserum zyn zegetocht door de wereld begon werd van verschillende zyden beweerd dat dit serum ook andere ziekten genexen kon Zoo ging Jiet ook met tuberculhie Deze werking wordt toegeschrevep aan de na injectie opï redende koorts Re ds lang wist men dat in bepaalde gevallen koorts een genezende invloed kan hebben Een ander koortsopwekkend middel vond men in aansluiting met de overweging dat ieder eiwit dat ons organisme vreemd is en ingespoten wordt en door het lichaam opgenomen bepaalde reacties veroorzaakt die voor genezende doeleinden kunnen worden aangewend Niet alleen treedt daarby op verhooging van lichaamstemperatuur zich uitend in koorts maar ook het bloed verandert Het aantel witte bloedlichaampjes neemt belangrijk toe alsof het organisme een Ifger vaatcellen had gemobiliseerd om de v andeiyke bacteriën onschadelyk te maken Dit verschynsel bracht den Weenscben arte dr Rudolf Muller op het idee door inspuitingen van melk locale ontstekingen van 6 k 6 c M grootte op te wekken zyn broer de Weensche oogarte dr Leopold Muller schryft thans in de Medizlnische KlinJk dat de reacties op die melklnjeeties soms zeer minimaal z jn dar echter ook gevallen van ongeloofiyke genezingen voorkomen Hy noemt wonderiyke resulteten waarby oogcaterh hoornvUesverzwering en infectieziekten van t oog na de injectie genezen waren Tegen ophtbamia gwiorrhoica wel de zwaarste oogziekte hebben beide doctoren Muller in melk injecties een eerste geneesmiddel gevonden Dr Leopold HÜUer schrijft over etm geval waarby het eene oog zwaar ziedt en het andere reeds aangetast was In uiterste vmtwyfeling waagde hy een melk iojectie en vond den volgenden dag een byna weer gezond oog Dr Muller is van meening dat alle geneesheeren verplicht zyn by gonorriioe dit goedkoope middel te gebruiken en daarmee éen raddingscampagne te beginnen Te Weenen worden thans op groote schaal melk De V 69 Is geducht onder vuur geweeet marlnemenschen beweren dat zy 4 treffers heeft gehad Het dek is een ruine Den flottlelje commandant zyn belde beenen afgeeehoten Hy leefde nog l en het schip te IJmuiden werd binneng raeht maar overleed kort daarna De trawler I die de 20 gewonden meebracht moest die wegens gebrek aan ruimte boven op dek laten liggen Een marteling In deze temperatuur By het gevecht dat ter hoogte van Zeebruge moet zyn gevoerd moeten een tiental Duitsche torpedoboten en enkele Duitsche kruisers ter hulp uit de haven van Zeebrugge geloopen zyn Van de lichtgewonden vernam de schipper van de stoomtrawler IJmuiden 28 die de gewonden van den onderzeeër overnam dat de V 69 met haar flottielje omstreeks 2 uur In den afgekrapen nacht uit Zeebrugge is gestoomd en na 4 uur te hebben gevaren plotseling werd overvallen De bemanning weet zelfs niet door wie Evenmin Is baar bekend waar de overige schepen der flot tlelje zyn gebleven De rede van WUson WASHINGTON 23 Jan Wilson heeft in den Senaat sprekend herinnerd aan zyn vredesnote aan de oorlogvoerenden Hfj verklaarde dat er vooruitgang bereikt waa In de richting van een sUklng van de vyandeiykheden Hy legde nadruk op de noodzakeiykheid van een duurzamen vrede en hield staande dat om dien te verzekeren elke gedachte aan een overwinning in den togenwoordigen stryd terzyde gesteld moest worden Wilson hield voorte staande dat een vrede alleen gevestigd kan worden op e geiykheid van nationale rechten en haalde als voorbeeld Polen aan dat naar hy zeide vereenigd onafhankeiyk en autonoom moest wolden Ook legde hy nadruk op de noodzakeiykheid van de vryheid van de zeeën Dit staat nauw In verband met de beperking van de wapeningen maar men moet het moeilijke vraagstuk onder oogen zien als de vrede bereikt wit wordm Wilson opperde het denkbeeld dat de naties de Monroe leer zullm aanvaarden Geen natie mo trachten haar politiek over een injecties gegeven R s thans kan gezié ind rê uU te breiden