Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1917

1WU7 14057 14189 14241 14291 1455a 1157 14tiOU Ubll 14680 11748 14iMÖ 1501Ö 1ÖÜ38 laOÖO 15061 1501 9 15UH iaiö7 mm 15273 1551i 15071 154UB löiiti 157itö 15829 16897 15901 15ilü6 15988 leOa ItilOO 16893 1M62 16693 l i6 Ö 16780 16787 16786 16915 171M 17115 17261 17290 17445 17476 17571 I7fa72 17701 17872 17954 18016 18094 181 lU 18123 1H236 18376 184U3 1B405 188Ö4 18897 19007 19087 19281 19448 19525 19860 20072 20167 20226 20292 20830 2U8S2 20848 20859 20555 20668 20609 20668 Nieten 11 25 101 117 144 166 173 208 242 246 247 249 262 295 341 846 86l 864 óm 415 495 520 669 581 605 b47 707 727 755 760 784 788 845 879 949 967 964 983 10Ö2 1069 1076 llK 1174 1240 1242 1250 1889 1496 1517 1600 1648 1658 1672 1691 1 06 1 41 1774 1881 1882 d u beter had gedaan zulk een kw t eudw uüdrukking niet o gt ruikeo en vermaoodo bom in t vervolg wat miiuLer vlug te zijiï met het opmaken Vffo procee verbaaJ In dlU geval nu getuige zelf aanleiding tot do onaangjaDaomhoden had gegeven had hij proooat verbaal wsfoobr terwoge kuimion laten Het O M eisobto vorvotgeoe terzake van eenvou giu bcdaedle kig van een an btenaar f 2 boete auba 2 dagen hechtenis GouwerecfateiL De ö2 iarige swhlpper A v d L te Gouda was op 1 en 15 Novom4 er 1916 mot zijn soMp do do Binnengouwe gevaren varenKomende uit die Nieuwe Haven gaande naar Reouw wait bekl door de Binnengouwe en den Katieneingei gevaren niet door den Turfeingel Hlj had liet Bolwerk Ui laten liggen en was volgene zi vorklarmg niet langs liet kantoor tot ineadng der Gouwcrechten gegaan Bdcl bad al 29 jaar lang dlenaoifdcn weg genooKn en nog nooU voor het varen door de Binnengouwe iet aan het kaskloor der giaardin s van Gouwerechten betaald Hij betaalde daarvoor jaarlijks aan de gwneente Gouda Bekl was van moening dat do Biunengouwe laoowel aia do Kattef ingol geinwntelfjk vaarwater waren Do Turilsingel en dte iouwe waren provinoiaal vaarwater De giaardBr van hot kantoor tot inning dt r Gouwereohten H de Boggende ver taardl dat bekl op 1 on 15 Novotniber ndet voor het varen door do Blnnengouj we had willen betalen Naar liet oordeel Van getuige was hij nochtans volgena xeglemotf daartoe verpUoht geweekt Wed iflwaar was do betrokken bopaJlng van het reigtenient v6ór 1916 niet loegiepoat iiiaar van Nieuwjaar 1916 of was er de hamd aan geboudlên Do opaichier vftn drait wate rat at P J Huibers verkiaaodie dat de Binnengouwe Provinciaal vaarwater zou zijn Wie d © eigenaar o eügenare was vanhet water wae naar do meenilng vang uógo moeih uit te maken maar deprovinoiu had de inning der rechten vande geoueent overgenomen en betaaldedaarvoor jaarlijks een bepaalde aotn evenaliS voor bet onderhoud van h et vaarwsiter X letuige was vaq oordael dat bekl niet lange het kantoor was getvaren dftt kon mieai z 1 niet beipaaJd zoggtih Van het kantoor uit had nten wel uitzicht op liet vaarwater maar er stonden toch hulzen tuasohen het een en 1 aodler 1 en getuige h déoharge gaarder van kaai en üggöldcn te Gouda zette uiteen dat naar zijn meeu lng de Blnnuen goiiwe als gefUeente vaarwater moest wor éeni beeehouwd Het O M aohrte weiUg en overtuigecvd bewezen dat t i had gepleegd wat h u was ten laste gölegd en eiechte ter zeke van weiajefringt tot v Idoem van de reohteni veraohuldigd voor het bevaren van do Gouwe op de wijzH voorgesohr even door do op dlo reohteai betrekking hebbendlö vepordteiung tweeauanl gepleegd iwee geldboeten van elk f 5 Buba tweemaal 5 dlageai heohterl Vervdlgemt stond dé Ö4 jairigw schipper 3 V d 8 te Raeuwük Uxf zake van deMtde i ner ti Ï Ï Hl zw de VBBordJEoing drleniaal ovortrodien bobben op 27 October 15 i 25 Novemïior Nadat dezelfde getuagen gwhoord aal worden toegepast 3pr hoopte dat de Minister op dit punt de gemoederen xbI kunnoi geruatstidten Anders zal het zeer de vraag zijn of hij zijn stem aan t wetsontwerp aal kunnen geven De oorlogsinvloed werkte reeda Dodlottig op Indlë waar de uitvoer v n producten reeds zoozeer moest worden beperkt 0 ök deze tpr dringt tenslotte nogmaals op een geruststellende verklaring aan waar zooveel belangen op t ipel staan vooral van inlanders De heer Boissavain v l bracht hulde aande stichters Van de sto nvaartlijnen aan wier energie het thans te danken is dat Nederland z h benoodigde levensmiddelen kan kragen Ten aanzien van de Indische belangenaloöt spr ilch geheel bü den heer de Meester aan De Min v LandVouw de heer Posthuma da sprekera beantwoordend meende dat de beschikbare laadruimte nauwelijks voldoende zal zijn en dat de Regeering dus alles moet vermijden wat tot niet varen zou leiden v Kaast 4e sclepen uitvoerwet heeft de Minister nfig een andere wet noodig omdat nog ISCOOCton laadruimte aan schepen niet in Nederland bmnenloopt en toch wel in aanmerking sou kunnen komen om opgevorderd te worden Er behoeft geen vrees te zijn dat de Minister de paji ctbooten ïsal requireeren omdat deze booten vocur oceaanvaart ongeschikt zün De Minister zette vervolgensuiteen dat er achterstand ts van 260 0QO tontarwe rogge mais en l nkoeken d w z eenbenoodigd bct irag voor drie maanden Allesis dus Wel noodig om die achterstand In tehalen Avendvergadering Jüstitie begrooting De minister van Justitie de heer Ort besprak de indiening van het wetsontwerp tot regeling van de rechtsiiOBitie van ambtenaren en meende dat deze zaak niet urgent is Vervolgens besprak spr de quaestie van de Bpionnage in de grensstreken ten behoeve van een der belligerenten De Minister zegt maatregelen toe en hü zal jimgK ti in hoeverre art 100 in deze van iioepassing is Wat de achterstelling van katholieken by verheffing in den adelstand betreft betwistte spr de Opvatting van den hoer Juten De quaestie is niet actueel Do verheffingen in den adelstand zijn niet zeer talrijk Daarna wijdde de Min eenige beschouwingen aan het nieuwe militaire traf en tuchtrecht Aan de invoering z groote moeilijkheden verbonden en spr betwüfett of die invoering nog in deze mobilisatie zal plaats llebben Spr aal van zijn kant alle moeite dpen het ontwerpmvoerings wet zoo spoedig mogelijk hy de kamer in te zenden Wat het dienstweigeringsmanifest aangaat in hoogste instantie is de vraag der strafbaarheid bevestigend bpantwoord Spr weep op het eyaariök ka kter der bewegthg w aèrrtü men de gevolgen nu nog niet kan overzien Het was de hoogste plicht der regeering hier in te grijpen Na breedvoerige discussies over de verschHl pde artikelen werd de begrooting aangenomen Te half een werd de vergadering ge weteringen bU en achter de Krugeiiaon werd druk gereden en gekra6beld en in t park op de vyvers was het ongewoon druk Gelukkig ün er zoover we weten geen ongelukken gebeurd Doch de kleur van het üi kwam in harmonie met die van de lucht Het werd donkerder en op sommige plaatsen kwam het water er al op De temperatuur was 8 Jt 4 boven nul De lucht werkt zooals de menschen die t weten kunnen zeggen Als resultaat van dien arbeid krijgen we gewooniyk sneeuw of regen De pret is weer uit ftt leppt Zoonlai nrai thh wellWK her innort vviruaiii lutii Ix eeral uit Do Toe4 ouMt dat de KI 1 van do Kon N d MarUkB tljdena de r tó naar IndïB door Frantfoho aotMmn heachoten zou zijnUU hot oaderhoud met k pUHu Vursolwor V4vnani do MaatA ode uu de juiste loedraohi van deze zaak Op 12 Öüpt n er van het vorige faar zoo doeldlei do gozacvoeu fier vaB dKi WtUez6o OM luado zlto wij van Den HeJder vortrokkinï niet de K I opi aAwpVMv Aanvank lljk waa kt d bedoeling dat do 8 luan o zloh aan tword van den ondwzeeër hervonden tl dentf de reis daar zouden blijden l nmaal in do open zee g koui w i l vaa dflt voonwamen afgezitHi Aan boord van de K I weaxku de voorgeeohrevin lichten in Oftdo gobracht en ie benw DR kwaur aan boopd van du Wltteww De K I wordt 8 leepi nK i een iroe van pl m 300 meter Over iM algenteen he ben wij een ilitetfléteodv reie gohad Geregeld wemli er nau do K Z govaren om do Hchten In orde Ie brengen en de trw na te zien t n aterde werd alles in uUMokemden staat benrondeo Toe kwamen wij bij Queeeaiit I en Franech toomeohlp waarvan ik varmoed dal het een patrouille vaartuig wa voor d n bewokingisdienfli van d kuM lo tc 4 chol n op do K 1 l o Boho eiii waren ver iiiIm AaA do h4Wig watoratralen bemerkte Ik dat hot eea ttink Muk goHchut wM waarmoo de 9c1h i geloei worden Üpgiemerkt dien nog te worden dat de K I een gïwto Holtandöolie vlag op dtp atHriereteven had terwijl de Hoilandavlio klAipen ook aan den toren waren aaiigüdjradhi Mijn indruk vwi de zaak Ie deosft De Fnui K9hen zag n Wel daHollandsoho vlag maar zij vertrouwden M niei al te best Tr uw tw hot was zoo van verre gezien net of de ondoraoeAr de Wlttezee achterna nat Zo hebben toeni maar ge fAmyy ten Dooh wioajfl ik sseide t wa ver mlH in aKH ze do K I haddon willen raken sou het w 4 bi t oeraie cbot al gelukt zijp een treWer te kri en Draad loos heb Ik nog naar óm Franeolmian gedeind dodi ik kreeg geen antwoord In d Middellani sche Zee zija wij nogmaals fK chotcti Nu wa het eon in gilsch Bohip de Mongwtia vau de P N O Company die hH op de K I voorzien had Dat geiteiirde bij Kaap Bon Ook Htane werden vier schoten geloat die naar Ik vennocdi opzettelijk ver mia waren Het 19 berrijpelijk dat het gezicht vftT die K ï achter de Wittezee aanvarend eenige opgewondenheid aan I oord van het KngeÏBclie aohip veroorzaakte Do Noderiandisóhe regeering had do roulo van de K I aan alle builenlandBche autoriteiten gatield zoodi t de beacbiotln voor of een pijnlijke vorroaöing vonmde De kapitein van den ondarzeeftr heeft onaniddttftJijk bij aankomst to Port Said rapport uitgebrachi van he gebeurde Aan die leden der bemanning waa de alreii öte geheimhoudin opgelegd zoodat ik niet begrijp lioe dit bericht zoo spoedÏ8 in dlB Ihiltjohe pers ia verspre Op 4 NovenriwB arriveeirde de K I te Sa ang De Wltteae vertrok op 3Ö Novenïl er zonder sleeip van SaA ang en kwain thans weer beèoudeo te Maaeslijia ómi 11 vijwMiJMr kcfforkorpi werd l UiH lo doir ol8pi Ktoii iiiorgoii sfPrtuil I Mli lü U Uct dorp g 4 l vi u wM kou 11 itiMltn uilffeputtu l nuwiuiM tioMUieii lil em oiukorMTOTolw wbilllplaMs verhej m o ben Mpw m ku burgflrkleedkic Ie atvluobteD Toea zij tk or deu vijMui w ra ontAekt tarwl tit txsie wu CNin vvrbovgcD FrMj cben wWwrt vo dHfl te veMtrekkaa ir rd zo Un doodivoroord wl I Tlij U4 v rhoor antwoonilie zij Ik Imu Bk wt w ea bieh l Éiü Miw uK Nl r liKUkeJl Fnukkrljk Mcta waa op M piml bwa UuootU ie sMlea toen io wertWii ii ewi drovcgw I a votgeuden ciB btj Ie htuwerlngi van bei dorp werd Elj Aoor da FraiMobcn gered Terwijl xi eou puroulllo al tfitediaade ward zij doroui genraafdni gMMXaan Na In Ml keiic opgaaéotim to z i getukle twt haar g uroiw de DAOhtdoor een granai op ilittf te ontanappen en do Frttosdie tLoitM to bereékcn N P K te HaMTawoud 1 aubf 1 d wegens over de Kleiwegabnig ryden aonder toestemming H H L Y de S bdden t Göoda G J V te Boskoop ieder ƒ 1 suba l d wegma ryden op het klinkerpad C M A T R te Gouda ƒ 1 rabe 1 d wegens het ittten op Mfn hondenkar J Th K te Gouda 1 suba 1 d wegena kleedjes kloppen in verbodm tyd J M te Gouda 1 60 suba 3 d M H B L P beiden te Gouds 1 60 cube 1 d wegens wateren buiten de wfiteri akkeA J B S 10 suba 10 d wegens drinkwaren verkoopen met onjuiste opgaaf van hunne hoeveelheid H J B te Gouda f OMi tfaU 1 d C v L i Gouda ƒ 1 luba 1 d P U ta Gouda 4 suba t d E T de H C v L belden ta Gouda ƒ 2 suba 8 d L N P te Goud 8 aube 8 d G de G te Moeraapelle 0 60 suba 1 d J d O te NieuWerkerit a l Usel 0 M luba 1 d wegena den openbaren weg gedeelteiyk versperren Ë W K te Qottda 1 maand voorw tuehtachool I C H A H J M M allen te Gouda fi tubs 1 maaad tuehtachool A J R M J H J P B allen t Gouda 2 subs 2 weken tuohtocHool A C te Gouda 6 suba 10 d wegens op den openbaren weg met geld spelen IJ de B K de G beiden teNleuwer kerk ad U f lM suba 3 d wegena noodelooB schreuwen H V H te Gouda 8 suba 6 d wegena een volksmenigte veroenEakem A d O te Gouda C v te Aarlanderveen 1 subs 1 d wegma eea voMtulg osbehaerd laten staan J J J N belden te Gouda 1 suba 1 L S de J te Gouda J Z te Boskoop 3 K t Zoetermer A J v O D V a G Q J v A allen woonplaate onbekend f 8 sub 6 d U V woonpl onbekend 1 suba 1 d wegena openbare dronkenachap De stremming van de vaart Konden wy eergiateren mededeelen dat door de Reedery de Ussel telegrafisch het verzoek was gericht tot Gouda s Kamerlid Jhr Mr W Th C van Doom om pogingen aan te wenden om de vaart Rotterdam Gouda Amsterdam door ysbrekers te doen openhouden welk verzoek door de Kamer van Koophandel alhier krachtig is gesteund thans kunnen wy melden dat de heer van Doom zich onverwyid tot de bevoegde autoriteiten heeft gewend om die maatregelen te treffen die noodig zyn om dezen belangrüken verkeersweg te water voor de binnenscheepvaart open te houden Het resultaat van Jhr van Doom s bemoeiingen is geweest dat gisteren reeds opdrachten zyn verstrekt aan particuliere eigenaars van ysbrekers om dit vaarwater open te houden dat hiermede vannacht is aangevangen en dat het openhouden der vaart zoolang zal geschieden als mogeiyk ia Dat terstond by het dreigand stilliggen van de vaart met voortvarendheid pogingen zyn aangewend door de Kamer van Koophandel om dat groote euvel te voorkomen zal zeker ieders instemming hebben Dat Jhr Mr van Doom na ontvangst van de mededeeling van den toestand direct al het mogeiyke heeft gedaan bü de hoogste autoriteiten om Gouda voor vrywel isolement te behoeden waarop de stremming van t vorkeer te water wel ongeveer neerkomt mag met byzondere waardeering worden vermeld Het is toch waariyk niet te onderschatten wat Gouda dageiyks te water aan levensmiddelen om daarby alleen maar te biyven krygt aangevoerd Vanmorgen heeft de ysbreker Engeland van de firma Smit naby Kortenoord avery gekregen aan het stuurgery zoodat ze niet verder dienst kon doen Er lagen toen een 7 tal booten bü de Snelle die tevergeefs trachtten door te kranen hetgeen tot hedenmiddag nog niet is gelukt De Engeland zal na ca een uur oponthoud te Rotterdam het werk kunnen vervolgen Intusschen Is direct een tweede ysploeg Zweden opgekomen die de opeenhooping van ijs by de Snelle komt wegruimen 1900 1916 1918 2016 2039 2064 2195 2198 2208 2348 2849 2361 2683 2622 2661 2904 2961 2964 3166 3163 3169 3278 3241 3336 8601 3623 S633 3608 3610 3630 3770 3861 3876 3875 Aüii 3968 4039 4045 4060 4062 4099 4133 4151 4157 4173 4202 4328 4286 4294 4 99 4400 4407 4422 4461 4477 452Ö 4551 4572 4575 4592 15 4626 4Ï41 4 99 4800 4821 4825 4839 4845 4868 4877 4882 4908 4937 4941 4961 5004 5037 5045 5066 5168 5168 5249 5261 £ 269 6281 5282 5345 6371 6408 6534 55 0 5692 98 5703 5f30 5762 6848 6880 5884 6909 596J 6158 6222 6230 6249 6264 6272 6283 6340 6341 6433 6438 6460 6567 6582 6636 6657 6705 6739 6779 6792 6946 6968 6991 70Üt 7106 7125 7128 7196 7208 7266 7317 32Ï 7347 7365 7369 7383 7397 7404 7450 7497 7646 7682 7600 7602 7606 7654 7669 7688 7762 7788 7789 78Ü1 7851 7922 7927 7947 8001 ÖOpö 8083 8135 él45 81738361 8432 8502 86678679 8698 8755 87778860 8900 89339115 9135 9179 9184 tf29ü 9407 9424 94349490 9623 9542 9699 yt 71 9676 9684 9705 9811 9839 9914 9927 9937 9938 11 008 10023 10040 10042 10048 1958 1985 2025 2080 2072 2144 2178 2188 2273 2331 2467 2508 2846 2878 3117 3136 3238 3235 3427 3498 3548 3563 3691 3694 2224 2225 2364 2448 2 02 2K14 jyyö 3094 J187 3215 iiii 3416 35 53691 BINNENLAND Da mU b vw kat sa K taigln BciMtaa Nmw het Coin BuT a verneemt ordt ile Nederlaodscfae ntoll Voor en orofhaseland welke 10 NoVeoirtMir J4 door bei Koiklijiu Kegwwlos qp t t van de Uultveha tsUltalre auiorlteitm Ui Zeehragfe iH ootacfeee thans luu door den oenÉior l lija ondycsoobt gek ld Ujk aan Nederland uMgelffverd Zoo warden van de ongevoer 500 zaitkea waaj uil dtie mail beaUbd iwiki weeri dan 35 i takkm door den N berlanidfioben dtenet bonis oatvangw n 4Mar do be fteimn iig fioorffeaondeu D UritfveriHwvtng by de apoorwcg Müan Doer een grofit aantal hand taroizIgieTftv remlginflcn is en adres larlcht tot do NederlandlKïlMi öpoorwt naaWohappijen wa riu er ep aangiedlrongiett wordt do vaatfeetiekle verbooelng dor peorw ta ie en van handet iK etzLger tn agimien niet door te voeren dooh onder bepaald © dooi de Spoorweg Mij te stA latk voorwAb idMii de oude teHaveu te bandliavock terwijl do andelBredzieMavej i eniffmfion litil bwetd verklaroa indien een uU n d Ting zal worden geoaakt voor ben did we rkiaaui zL l handeliH t lzig er o a eiïti ailadan Iniimo volle lïiedowprkiiig te verlocoeu teneinde de riohligo naleving deeeor roorwaarden zooveel nM f eIiJk te waarborg in het adres wordt er op gviwesio dat vooral da windtT finao Jie H kraohttgorei Klgera en kleüK koopUedui ofvder de nieuwe rege Ju te lijden zulleih hebben en tol B Éiee ot giedleettetjjke wwklooaheid zullen wordWDi odoemd OTeraenatemming TarwMl de Duitaclje regeering loo lang hat kleine hoeveelheden levenamiddelen betrof die de grenabewonera oor eigen gebruik invoerden het imokkelen oogluikend toaUet heaft dit euvel all D i zu ke afmetinffaa aangenomen dat steeds meer peraonen er hun beroep van maken meermalen per h an en waer naar Nederland te treldMn en op die manier groote hoeveelheden verboden waren in te voeren en tegen woekerp zen te verhandelen Op verloek van den Undraad te Kleef ia nu een b zonder mlUtnir commando ingericht dat in de treinen op de attfUona en op de wegen He bagageen goederenzendingen en alle tMraonen visiteert woderrechteiyk ingevoerde goederen aonder vergoeding verb urd verklaart en tefen de vervoerders Terroiging instelt Op deze wUze werken de Duliache met de Nederlandache autoriteiten samen om den ontaarden smokkelhandel Mat ernst te bestrijden 0012 5223 o30l o680 OHIO 0100 t 2 l 64tf4 6737 5020 5239 5336 6686 5818 MarktbaHohton Kaaoiaarkl BODEGRAVEN ZS Jan Aanvoer iOfl partyen 4M0 atuka wa 30 rijharaflrk wegende pim 29040 K G Prys Ooudaehe Kaas Ie soort ƒ 60 ƒ 71U Alles per 60 K G Handel matig met condltla WOKKDhN 4 Jan AanffimMrd 41 kawrparitkn Tri en Ie kw 70 t72 2e kW t68 f70 RIJtovork 72 Conditie vlug 7821 HÜ08 8271 864Ó 88Ü9 8197 6569 8591 8821 8829 9Ó82 910ö 9219 9232 94 Ü 9483 9616 9644 9645 9713 9716 9796 1Ü003 8954 9199 9468 10064 10U90 10115 10137 10140 10156 10176 10177 1Ü213 10256 10273 10289 1Ü290 10362 10432 10466 10482 1M97 10a62 10572 10597 10613 10623 1U633 10694 10709 10753 10766 10796 10809 10810 10911 11074 1109X 11096 11117 11142 11196 1U97 11270 11300 11307 11364 11361 11406 11506 11536 11637 11655 1168Ö 11791 11832 11861 11856 11876 11927 11938 11949 11985 12016 12040 12276 12305 12318 12321 12331 2338 12367 1 376 12437 12460 12476 12503 12536 12539 12552 12567 12575 12618 12634 12681 12714 12833 12869 12933 12968 12982 13023 13074 130Ö3 13206 13211 13344 13276 13315 13338 13378 13 3 13404 13452 13469 18468 Ii4i9z 13528 18542 13543 13569 13574 13618 13644 13726 13744 13764 18761 13782 13837 13852 13865 13880 13954 13982 14061 14071 14076 14194 14221 14225 14264 14284 14292 14333 14337 14427 14467 14487 14574 14598 14609 14679 14690 1470O 14746 14780 14803 14852 14859 14873 14882 14914 14936 15005 15021 15024 15085 15118 15124 15228 15295 15324 16548 15608 15645 15666 15669 15692 15697 16733 15790 15869 15927 15940 15947 15988 16018 16035 16058 16062 16106 16159 16234 16253 16274 16298 16352 16513 16585 16595 16604 16685 16693 16703 16706 16712 16720 16733 16755 16813 16822 16825 16829 16836 16865 16870 16908 16952 16957 16968 17063 17060 17186 17206 17208 17213 17222 17378 17317 17320 17304 17428 17435 17387 17624 17526 17680 17 17713 17726 17785 17807 17811 17860 17876 17906 17939 lt955 17981 17986 18052 18080 18097 18104 18112 18123 18150 18193 12213 18263 18308 18324 18334 1S823 18430 18473 18477 18484 18503 18578 18593 18608 18697 18717 18735 18865 18878 18880 18957 18967 19056 19225 19310 19381 19479 19495 19497 195Ö3 19639 19641 19719 19728 19814 19832 19874 19940 19966 20045 20074 20097 20116 20141 20179 20022 20260 20267 20335 20846 20386 20398 20417 30449 20475 20484 20597 20633 20654 20689 20738 20758 20827 20959 20981 20992 Vorig lijst No 763S vervalt Nagekomen Noa 46 co 65 AUtonce franfioiae Pr waren gisteravond niet veel men chun In de zaal van De Réunie en Uad Dnayrmond oo haar klein tooueolhadden vool meer belang t Ulng verdle id dSe zou er ook vt efl geÉweest zlhj a si we niet de ooncurrontde haddcti gtjiMl yon Hullebroeck nogal een Fttlente man Vanjo vrienden moet Je t dikwijis maar hebben Dooh iev siotte bonden we as nogmaa stU Stel je voor dat de J nber town FoMle den aohonwburg k ge Hiuriï badden dezen anrond I v De heer J J Baate ootzitUff va het Ooinltó a Oonda 8pr proloogij dt w s by vertekfc ons beel In t kor den inhoud van twee iooiie lötukje Hi oir © du Vieux Tenmd en Folie i ntreprleo het eerrte vail Otfy iW Mau passaai liet tweedio van M DwiiMt Voen ai met het oog op het hiatst eCukje was dei toeilohting weir nuttig omdat hier een telken onderbroken tooneei ropetitie wordt gespeeld In Hlatoiro du vieux lli Wu Mad Dbayrmond la marquiae Memier Ie oouito hun pd was a8 Pdig vol gratie vol boffeü held Daarna hoordm we monologen Va Davray HiJ bad een groot succes met De FiuÜste waarin vooral zijn mimiek ulIMekend wa en een oogemeene vroolijkheid verwekte tn Lea Femroee Mid DliaiyrMoiiid 1 wofnainer lljwer van geA aren zei de geaq edlEnU in verzen van Ijo petit Mitron en le p and Chapeau b eertUa tragisch hei tweede zeer komisch Na de pauze waariqi mod Dbaprmond oollectOOTdiB iii profit dw eniant réfugié tf du Nord de la FronOo kregen we Folie l ntr pri o een biztmdcr geeatig ukje dioor mad Dhayimond en Davray amen gespewild zoo vol Fransohen geest en gratie dat het applaus daverde of er veH lueor dan veertig nwnfldien waren De voorzitter Ronkte de epeterf voor hetgeen zij o gebodtn luuükn hij deed dat uit naam van het pt LbUek en in t byzonder ook voor zicii f Kr was een lieol mooi bloemstuk voor road Dhayrmond Door oen vergissing hoe t men het haar niet by de betuiging van dank overhandigd Maar gekregen heelt zIJ het toch En hoewel het pu bliek niet grooi wa vonden de upaisra noac zy v Tzekonden het trM gwül Dat waA het ook Want de eolledo hoeft bijna f 30 opgeb woht Hutlebneek atMid Voor em zoid voor het overgroolo deel bezet door Belgen die tot het Vluchtoord in eenige dienstbetrekking ttaan waren er afljen Hoeveel liederen hlJ w L geeoogM heeft wij weten het waarlijk niet itfeer Uit zijn grooiwi bundel beeft hij zoo talrijke grepen gedaan van zoo veiorl i aoort dat wij den tel zyn kwijfgeraakt Maar wat oti dat ter zake Den goheelen avond met x iaxmSeriag van een korte pauze bee t de VloamAilie zangetf aan zijn klavier geeongcn e hij heeft atH zijn liod gesproken tot Itet hart van Iwnderdem va i zijn laiidgenooten dfe tot zijn auditorium l olK Hrdian Het was die Vlaudiigen aan te ien hoe zij genoten bij het Vlaamsobe lied van hun populairen zanger die zoo in zi lied wist te leggen wat bet hart v n bet VlauiingeD volfc beroert Was bet een mmnelledie was hot een strijdllod of oen drinklied ja zeifs een lied van vroonoiteid en deugd zijn audMorJuffi was een o aJ geèoor en liet bdoonde hem a et daverend applaus i Da fck Lapper Chrlspijn Uêr LAATSTE BBatJCHgEN Roosevelt contra Wlloim NEW YORK 24 Jan Roooevelt heeft gesproken ovtr de Jongste rede van Wilson die hy betitelt als een snoevende belofte gedaan by een poging om de jamrotrlttke Khande en vreesachtigheid van de to woordlge regeering te bemontelen Roosevelt verklaart Hot is nutteloos om beloften aangaande toekomst of te les gui tenzy wy thans de beloften houden die wy reMta tfedoan hebbkiC tenzU de Vér enigde Staten bereid zyn dit oogenblik aan te grijpen om een krachtig standpunt in te neipen ten aanzien van de afschuweiyke wandaad van de deportat uit NoordFrank ryk en Bclgig teniy zy vrede en reehtlgiieid aan Mexico brengen Voor de n eering van de Vereenigde Staten ferm op haar stuk gaat staan om het vennoorden van haar burgera door duikbooten te verbindaren maakt zy zichzelf tot e n voorwerp van spot door te pletten voor de vryhcid der leeen TWEKDE KABUIR Noml atln vooraltier T w o il K a m r Ab earate rooriMf wordt r è Kamer gekosKn bij oemte si iuÉidiig rar l oat nwA 55 van da 63 otemmsn tol tweede voorcHter A benr dcfaapor met 51 van de 65 stemtnen tot tweedk voorsifter de be Ruy de Beenmbittuek met 61 van de 70 seenmwn Begroot ing Bul i llaad oho Zake De heer Kaobol v l brei hulde aan de mioisWr ea bet dstMuWnieni Hij vraagt Itrfictitlngen omtreni de behandeHug van de bewapend hiikb oteik die ouzo havcBw in da KoionMn Grondbedryr Door B n W is d d 17 Jan aa den Raad e i euhTijven toegezonden terzake het Grondbedrijf waaraan we het volgeiwie oaiMeenen In verband met de insteiang van het gemeentelij grondbedrijf zal de Raad nog verschil lende beeUesingwi hebben te nen n Hij zal looeten aomwijzeo welke tot bouwterrein l e6t nHlie gronden in het l ed ijf wordlfn goliracht en lioodanig deze toi conipiexeiL zullen worden eamengeVoegdeb motit vaatetieflcn liet bedrag waarvoor d inbreng gosobiedt en het bedrag van do chuld welke op het oogenbHk van den inimengt op do GeiiKwnte ter zake van den grond riwt Met dle liedoeling on do gronden ala bouwterrein ie exf teeren zijn onlangs aaiïgekoohi de tuawohen de KrugWiaan en den h luweeienaingeil geiegeib edgendoimnen van de Wed P dO Graaf A J van Vliet en N Diekker terwijl de Gemeente verder eigenariea is der tot bouwterrein l e t uKb stukken land ten Noorden van de Nieuw Rijka Hoogere Burgersobool en ter weerszijden dep nieuwe openbare bewaarschool In do Korte Akkeren Maar de t este mnlng tot bouwterrom was ij deae stukken land 9leeh a nevenbodoeling aangezien zij oveig whotcn zijn van voor aiudore doohanden aangiekochien grond om doze reden eu omdat verwacht mag wordeu t zij spoedig in hun geheel zullen worden verkocht zouden B en W laatstboHoelde terrelneo niet in het grondbedrijf willen gefcroobt zien en daaralloen willen aanwijzen de onlange aangekochle percoeleo Door hunne aoneeogiefilotesi ligging in het deel der Gemeente dat van oude in d volksmond Kort Haarlem wordt genoemd OQ hunne gemeenaolwppeli e befftemming om den aanJeg van een wijk lange de aldaar ontworp gracht mogoli te Diaken zijn zij vonjÈólf aangewezen om to worden samiengevoegd tot het eerste oorapleü Kort Haarlem van het grondiiedrijf waartoe dan later ook zouden Iwhooren de bij het door den Itaad va lgea e4de onleigeningeplan trokken eigendommen van L Ërborfeld en A van Hofwegen Door do Coniroieade van Sohattera ts do ïeitelijfce waarde deaer grondtn voor inbreng alduS getaxeterd voor het land van de Wed p de Graaf 21706 voor diat van A J v V e I 28914 en voor dW van N Dekker f 12286 De sohuld wcike op de Gemomite ter zake van de in te brengien gronden rust zynde de koopsommen met kost n ver moerdeinl met het ttoog o der voor den aankoop gesloioa geJdlaening beloopt VOO den grond van de Wed P de Graal f 19672 43 voor fien va A J vaft Vliet I 22344J50 en voor ddeo van N Deitker f 12270 52 Aangeeien doae bedragen lager zijn dan de geschatte inbreng waarden za artikel 8 der Verordening niet beiioeven te worden toegenast B en W hcfcbm thav de in verband hiermikSe noodige boaluiten a D den Raad voorgeetekl KOLONlëN De correspondent van de N H Ct in Indië Bcint Het Bataviaasch Nieuwsblad meldt dat de geneesheeren en chirurgen van het leger die thans dienst doen bij de bestrijding van de pest spoedig in het leger worden herplaatst will daarin behoefte aan dokters ia ren eI ahto het Vaa elk 5 tento ibö drk niaal 6 dogwhw N R Ct BEKBKPMAKING Alphabetiflche Lijst van Se in deze Gemeente metlnrwoon gevestigde eigenaars of beheerders van paarden Burgemeester en Wethouders der gemeente Gouda brengen ter algemeene kennis dat de ingevolge art 17 van het Koninkiyk besluit van 16 December 1902 Staatsblad No 222 opgemaakte Alphabetiscbe Lyst bevattende de namen der in de Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van één of meer ter vordering aan te bieden paarden gedurende de maand Februari voor een ieder op de Secretarie dezer Gemeente benedenlocaliteit afdeeling Militie ter inzage is nedergelegd Gotida den 22 Januari 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE OËMENODË BERICHTEN Door den dood Vfriost Een verpleegde in het Rijkskrankzinnigengeaticht te Medemblik ie overleden Hy was krankzinnig blind en doofstom zyn herkomst was evenmin als zyn ouderdom vast te stellen TWEEDË KAMEB Vergadering van Dinsdag 28 Jan Voortitter de heer J H Schaper Huurcommissiewet Aan de orde was de stönming over het amendement de Monté Verloren over het laatste artikel art 13 van de Huuwommissiewet ten einde deze wet te doen vervallen binnen 6 maanden nadat bU Kon Besl zal zUq bepaald dat de buitengewone tyds omstandigheden niet langer aanwezig zijn Het amendement wordt aangenomen met 37 17 atemmen De eindstemming zal op nader te bepalen dag plaats hebben Schepen vorderingswet Algemeene Beschouwingen Aan de orde kwam daarna de algemeene beschouwingen over het ontwerp tot vordering van schepen zpoals het oorspronkelük luidde terwül bü art 6 de latere RegeeringswÜziging zal worden besproken De heer Kooien r k beantwoordde ontkennend de vraag of de buitengewone bevoegdheden die do Regeering hier vraagt wel noodig z ljn Doel was voldoende tarwe eh meel te doen aanvoeren daartoe werden fót September contracten gesloten met de groote stoomvaariimaatschappüen Waarom kon aldus niet worden voortgegaan vroeg spreker In de allereerste plaats zou spr willen ontzien de vaart op Indië De schepen welke berekend z n om In Nederl Indië te blUyen zou hy niet onder deze wet willen doen vallen Spr meende dat zUn bemerkingen hem zullen beletten zyn stem aan t ontwerp te geven De heer van Raalte v d kon zich gedeelteiyk bU den vorigen spreker aansluiten BJi de schepenuitvoerwet heeft de Regeering reedp zekere bevoegdheden verkregen Hü wil art 2 hiervan by aanneming desep wet buiten werkin gzien gesteld Spr vindt t wetontwerp gewenscht ala een stok achter de deur by onderhandelingen met reederijen Spr wees eveneens op het gevaar van de vaart op Indië Gedwongen bevrachting kan echter noodig zyn De heer De Meester u l wees erop dat de onrust in Indië over het wetsontwerp zeer groot is De Indische belangen zullen ernstig worden geschaad wanneer de opvordering vnn schepen niet in geringe mate obisis maAtreoelen Breodrantooen voor locomotlcfpersoneeL In antwoord p eeo veraoek van het hoofdlieBtuur vao den Bond vuu NodertuMltooh boooiiMitielpeMnawl on verhoogd broodt aotsoen voor het locomotietperso ne l werd nsmesM deo Minieter van Landbouw nwdoi ieok diait naar s Ministers meeningi du weirkzaamJiodon van het loooraotiefpeTBODeej dctr spoorwegen indierdaad van d cn aard zijn dai dat persone l voor ultkeorinff van aanvullln aartcn geacbt moot worden in aanmerking te koTOBn D Minister doet nochtau opmerken dM de vraag od do uitreiking ludin laodaal gesohleden in de dMrlbuUore llngaan de tfemfecolebwUtreQ ton beantwoordingia opffedrageo Van over de grens Zondag kwaroHn t Oldanoiaal over de grcnfl v Frafneche krijgisgevamgwnen allen inbuitariatenL Ze wifltew Vrijdag het g0vang tkamp te Dülraen Westt te ontvluchten en waren allen in het bezit van ee n gloednieuw Dulbs h mÜLtair oostuum waarin ze zondftr enig Icteal ot oponthoud den tocht nanr onti land hadden genmkt waren 14 Maart 1916 vóór Verdun govangwi genomen Te Maastricht kwamen vijf ontvluohtt RiiH aan die bij Brunseum over de I greaia waren gekomen Ook één burger gevangiïio Rue kwam diaar aan dieuit Westlailen ontvlucht ws Waar hij inde imjnen werkte Gislier n kwamen te TleJ drie DuUsohe deKerteuiR aan die IJij ï ten over de grene wMen gffcomen Over Nijmegen zouden aij naar de UmburgsoUo mijnen veMTfdtken iMad ett echter verkeerd m kwainen ov r Ose te Tle4 Alle drie hadden by Verdun g tred o MaandlumidAag kwamen uit Dultfichland te Oldoneaai aan 185 mannen vrouw ii en ktndervn atien afkomstig u4t het door DuÜBOhlond beaetto gebied In Polen Via Rottwdam weuachcn zij tiaar Amerika te omigreeren Oistermorgenj arriveerden te Zevenaar weder twe uit Duitsdiland gervludit Polen afkoiniAig uit Wairadtau Zi hadden amdprlialf jaar te Buhr göweorkt Ongeveer teg40i eirti lf kwam daar een l8 jarlg Belgisch jongmeneeh aHdonislig uit G nl de gren oVer Deze verklaarde dat hij twee nwamUen g eiedlen naar Düeeeldori werd gietoacht waar hij in eeno abrlek moest werkeni Te Boboonebeek zi i twee Duitaolw de ert ii i aangtJcome 4te ruedtt langen tijd In d Q oorlof waren geweest DistribDtle vaa seep Gisteravond werden te Weesp volgens de Tel tusaohen 6 8 uur door het distributiekantoor xeepbons uitgereikt Eenige duizenden van deze bons moesten in dezen korten tyd ui ereikt worden Reeds vroeg voor den tyd stonden eenige honderden mannen vrouwen en kinderen voor de deur van het stadhnls te wachten en toen eindelyk de deuren opengingen was t zulk n 18577 18672 185 M 18611 18784 18894 19076 18814 18928 19186 19467 19579 19762 19981 20176 18600 18921 19169 19404 19416 19521 19548 Du beer Duya s d sMt denominieter vorsohiliende vragen Inaako de deftortatie van BeigMi Hij vraagt ol de regeerlog bercAd ie litdlen onvofitoopt btijk moebt datew af wdoriijk opbredon zonder nsAiKaem blijft aladatk in overleg met da legeMrlugMi van ondare neutrale londlen totraoJvton of vrelBobt door een geaamenJyk optreden aUnog de ook door onae regesn iiig erkende eoheauUng vm bat rol niet kan w rdeo STADSNIEUWS GOUDA 24 Jan 1917 IJa Het dooit Vanmiddiw wos de wind fel T5e dool ia ingetreden en als het vannacht niet verandert is morgen de ijspret weer gedaan Enfin gereden is er toch en vanmiddag wos er op de banen nog veel leven en vertier Op de Fluweelen en Bleekerssingds zwierde honderden op de banen die taraeiyk glad waren en schoon werden gehouden voor zoover dit mogeiyk was door baanvegers Kinderen leerden de moeiiyke sport achter stoeltjes schuivend en scharrelend heel ernstig probeerend en moeizaam volhardend Grooteren molewieUen met ai en en soms nog met een been maar Is sy daarmee begonnen lagen ze spoedig uit het lood en namen de horizontale houding Aan Op het ys by het Houtmansplantsoen stond een vrouw in n kraampje te midden van allerhande snoepgoed dat door de kinderen giftig werd gekocht Hier en daar in de stad hingen de vlaggen met Goudsche Sprits al uit De poUtia had nu het ys sterk genoeg was ovawü verdunning tot ryden gegeven Ook bulten de stad op de slootjes en pe SelHwpyaart en de Oorlog RECHTSZAKEN Het atoomachip Wieringen Het Nederlandscho stoomschip Wieringen van de reedierij W Kuya en Zonen te Bottttrdom dai apoodie te Rotterdun wonlt vérwaoht is naar do N K Ct mMl het vol end overkomen DefMnber met wigetveer 4000 ton reffeetinipignao aou boord is het reciitstreeks van Baitlnwro naar Kirkwall geatDomd Op den 26eu Deoeniber aldaar aangekomen kon het atooowoiiip omdat niet een t K mouth was aaug edaan geen uitklarine be Mnca en moest wedtv naar Falmouth lerug onv de Mxxttgo ultklariug Ie halen Aangcaieii dit tqmnacülj nu ea vee4 lancere re moest maken gioraakten de bunk oleo o ï In Imouth kcm niet worden gebuoMnA maar wei te Dart opwUijk kenrecbti BeleedigiDK van n ambtenaar Voor de Rotterdamwho Beobrtbank werd giaterwi behandeld de zaak tegen den 41jarigen viesobor J H te Gouda dieterecht stond ter zake van OEwvondligo beieediging van een ambtenaar Op 25 Ootobei had bekl 5 oeot moeten betalenaan deu gaaider van het kantoor tot awriog dor Üouwereobten H de Boggende te Gouda hij zou toen gezegd hebben M zal dat vanavoDct wel doen je vertrouwt me toch w a voor 5 oaniten Neen had de gaarder geantwoord ik vertrouw je nog niot voor 2 cmten Beki w a daar booe om gowordw en zou den gaarder een aobeldwoord hebben toegevoegd Hy ontk ndle dit verklarend dU Uj wel iets had geoegd dat toto et meer overeenkwam met hetgeen hen ten J ste gelegd hy zou evenwel ge o scheld woord heibben gebniikt De gaarder moeat op een vraag van den o ficier van juattUo mr Bake toegenden dat er tAet de minste reden h a bestaan om beklaagde vo Mr zeifa niet meer dam twee centen betrouwbaar te noemen Bekl watf nog aooU ta kort geschoten in het voldoen van s jB verpKchtingen voor zooveel getuige wist De omder wees er getuige op dat hy Telegrafiscli Weerbericht laititniit te SK BIUXT IhwfMt fmmmutmuui 770 4 M1 UacM bwomrtmWid 764 r ud hall lot WM beoolkl dna f Itohio tot ttwig Advertendën Nadat In laati gieDOeUidci bavon de atotnr koleovoonoad was aangevuld paaaeerde de Wiering n op 14 deze r jwedier UWPil om nogmaals mr het Noordm vut fciOg aod de reto naar Rotterdam voort ie eUeih Boekhouden TM hu INIbauilm o nroM lm km ank olU f MM Ma HEER or DAME Prol Qoihd nu luIM huid kM m Bri v a mM op r cooditiia Mh 23 hmm OoudKh Courux Mukl 31 tM U De beoeklettag van de K 1 De Maasbode had gMeren te Maasaluis een ooderboud met kapitein ComelisVer6otM or dna geaagvoerdLT van de Neepboot Wiltow weJk vaartuig do Nedorland dw Atlkboot K I naar SabooC heeft Veiling HOtaria Koenaa De uüslag van de veiling Maandag ge geweldig gedrang en gegil dat besloten werd de bons niet bionensbuis maar bulten uit reiken Deze handelwyze wekte groote ontevredenheid onder de Weetper bevolking Het Us At debtnoenwateipen 1 Oorlnoheni zfjn diohtgevroreu zoodat de vaart op do kanalen ia geetPemd üp do rivier ligt nog een weimg drgfijs De banen van de tjBOiub zi u geopend V i e 1 a n d ia van verbinding me é a vasten wal verstokten De Minister Kreua kun dan post dieiMrt wegene het ija niet uitvaren De iTinsea JuUana van Nieuwedjep is tor vervanguig deariioeu vertrokken dooh luoeet wegene het zrware ij weder terugkieren Vanaf bet eHand ia goeu waiw zichtbaar Om ürk ld adlea ij Va poslboot Von Geuaan zit mei paeaofeiera verZuidwest van Urk vaet ul bet ija De poatschipper kwam gutlorén te voet ttn Marken te MonrakendBcj Op de Oouwzoe worde ijaaohuiten gobraobi OWtemiori n werden te lersohel11 n g nooddiyhi geoieo vanaf de VÜeraclie van eeaFAldaar voor anker liggwido klipper gioiaden met moeuelon Hei Mibip was waarechijnli k tueeohen bet ije bekleqid geraakt en d equipage had geibr aan eetwaren Op verzoek vau OB rc ddlng oomma sie ie liet s s Luithina tor aeeJateiBtlo vortrokkflu lorscliell ing i wegena ijsgaiig en door het niet ti iig Mudieni vani een sohroetetooanboot gelieel gteieoleord l o beiuannmg van do bij bet eilend Unend geetranOe khpper ia la r door liet utootUMohip Lmhiufl gered l o IJeciub te Hoolldttorp liee t aan de landbouwers lan do UooCdvaart verzocdit touw en ladders gereed te hou denk om bij nnogelijko ijsongelukken van diiene te aijn Te K 1 o 1 ni U 1 a d a gemeente Belli n g w o 1 d e zijn gietaivn twew volwaeeem doobtere van den arJjeidler TopeIon bij het sohaaweuffijden verdfonkeui Te Rauword is de l3 iarige G v d W e n te lieer uuï ia èen ll ïarlg knaapje door Itei ija gieeakt en verdronken Ve Rotterdam raekt n elf personen in liet LiBohwalier achter den Bergweg jjoor de poBtie waa de ptaals nog wei door oen drieial borden waarop Geivaartijk njdifsn aangeduid Lcn onbekend gobïeven porsqoik reed toch over liet au met güvolg dat hij er dloorheeni zakte lcji atulfir wierp dan drenkeling zyn jae toe dK de luouw greep dooh toen knapte ook midör den redder het ija a en sohool ook dioze te water Ken agent van politie éeeê daarop u uwgtlijkö nioeile de drenkeüngen met zijn dreig te redüen doch zooveel personen verzunekten zidi daarom dat het ijnó ze vracht niet langer droeg en nog een negemtai personen dtoor het gs zakten oniter wie ook de agient Met boiiuip vau ladders en touwen ving het roddaigs werk aan waarbij zioh hebben onderHClwideu de teiegraoïbeetoll T P Eerland dae drie perBonen redde De mliicieni so ldaton vfUi hei itpode KruiB Ü H d n TeuUng en W Nederniian ia gam laoen te Hallevoetalui en tu Delft hebbeoii dem ergieani der gienie S N Mlerlof uit het wotor gehaald ea i bew uötzijti gebracht l o poiiUe heeft daarop bet ijavoldontruund en aigefcot Dat er met één dloode te betreuren valt moet aan het moedig optreden der reddtors gedankt wordleuf Ged Staten van Friesland heibben in het belang vam het bedioud der Ijsbanen last gegevetn tot sluiting van ai de zeeöluizenj dor proviocle Koningin en Prinaea op het ya OijJiuresHuiddag kwart over 1 zwenkte dw kMÜnfclijko auto weer liet terroin op van de Haagsohe ïjBctub Diitnmal wa het de Priww vergezeld van haar moeder die nu samen eten uurtje kwamen rijdm UiBlsobefL het publiek op de k lnderbaaaiJ De hooge beooekatera werden ontvan gen en uitgeieiide gedaanj door eemge leden an liet befltuur Bij het vtTlateai vau bet terrein speeidio de Jagerkapei het pudc Wilihelmu£f Hierna begaven die Koningin en do Prmeee zich naar do inmiddels in gereedheid gobradiliB baaik oji de vaart lange hei Huia ten Boooh Terwijl H M do Koningin eo dames en heeren vMn de hofhouding daar sohaatffemreden vermaakte het PrinBOBjo zich met eee slede op liet ijB vam dezo vaart 4l8d 8TAAT8 L0TERIJ 5o KI Trekking van Woensdag 24 Jan ƒ 25 000 No 12694 f 1000 N0É 13742 15480 en 20240 f400 No 2l4i6 f200 Noe 10506 13067 14217 en S0486 f 100 Noe 362 660 9447 11235 11517 U804 12463 13453 16990 17199 18821 19681 en 20229 3360 3396 3441 4077 082 4189 4610 4758 4764 5003 5048 5166 5393 5398 5409 5639 5866 5876 6119 6182 6303 6798 6847 6917 7485 7505 7523 8186 8194 8211 8629 8666 8712 Prijzen van f70 44 77 213 215 230 368 473 492 611 637 527 771 795 1074 1106 1U6 1144 1219 1291 1468 I7l5 1725 1852 2041 2120 2263 2483 2660 2684 2708 3046 3237 3249 3264 3354 3579 3698 3714 3824 4193 4295 4329 4351 4794 4805 4 2 4958 5329 5331 6352 5373 5443 5458 6533 5580 5910 5973 6002 6027 6510 6526 6597 6793 6979 7168 7328 7421 7623 7677 7977 8169 8289 8343 8409 8563 8740 8958 8961 9247 9260 9281 9286 9509 9646 9687 9736 10012 10265 10566 10671 106Ö9 10749 10961 11048 11081 11188 11594 12171 12431 12936 13695 11241 11601 12233 12672 13017 13747 11386 11403 11705 11888 12279 12413 12763 12789 13121 13264 13958 13996 11545 11937 12414 12881 13576 14019 11373 11664 12262 12731 18060 13908 leent je n d die ook bier te lomle zoo groeten iogaug heblM 4L gevonden iH t tiwvtH fttcoOM hanhk u ti dot zijii ptiblick er sohtk in kroeg aan lirt 4ud van divi avond de r relnen mw t Ingeii dat bebofl t wei niet te wonbm 0eae d knAUi HulMtroedt heeft een mooten avond gegeven o sija publiek heeft dat op prijs weten te Iu uden voor Notatto J Koanon isakhis WoonhuèK en erf Oostliav 14 koepor du iieer H J Bik Ie Ckaida voor f4700 Drie huifatn m erven aan de Bodekade 7779 en 95 kooper de haar A Jonmn 1 Gouda voor t BSO STOtWUK BEIERSCHE Hanblfdarll t Bderadte m d vanmiddag gehouden hanlryderi waren 16 deelnemers De ultalag woa U prys f 25 Nieuwland Zo térm r 2e prys f 10 N van Dam Gouderak 8a prys 5 A de Vries StoMk 4e prys 2 50 K van Rfjn Gouda ZWAMMKRDAM Tot predikant by de Kern G r Gemeente te Zwammerdam ia beroepen Da L G Hougttst ifi Nieuwkoop Huia met recht van tipaobt Mlnnebrooderasteeg 18 kofrpere de bears J P van Lemtwcn en A Fokkers te Gouda voor f 730 Huil met reoiit vin ertpacAt Maar 16 kooper de heer C J Revet ts Oottda voor 1685 Ttn eripotfit idaar J F GiavesteOa te de LonbordMecg 11 Brekel te Gouda voor d JeniealeaMtraat 4 Com te Gou k voor offhler do A Fokkers Huia met redit 14 kooper de heer Goud voor 1610 Huia en erl aam kooper de beer P f260 Huis D erf aan kpoper de heer P f 1800 Huis met paMiuia en Walesbeeg 9 kooper dw voor f900 KANTONGERECHT TE GOUDA Oe llchtea alt l r zijn blijkbaar wlnkollerfr dfe het er op aait laeeu koiuen om zioh des avonds door de poUÜe te Oom woarsolmwew dat het fijd la de lampw uit te draaien Ieder zat begrijpen dat zulks ondbenlijk ia De winketten dte roortgaan mochten zulks to doen oouden wel kuouen ervaren dat er verordfcning la dto de politie reoht geeft tot hei o uuakeni van prooesverbaal en dat zal JMn wel niet aangenaam zijn Broodkaorten ve r MlUtalren De Minister van Landbotiw overwegende dat een regeling vereischt ts voor de broodvoorziening van het leger en de geïnterneerden voor zoover deze niet geschiedt hetzy door de militaire en étappebakke ryen hetzy door burgerbakkerijen welke van militaire zyde de benoodigde grondstof ontvangen heeft bepaald dat aan militairen welker broodvoorziening niet van Rykswege geschiedt zoowd als van militairen die in het genot yn gesteld van een verlof voor meer dan vier weken op hun verzoek broodkaarten zullea worden uitgereikt ArtfiderDIstributlewet De minister en de burgemeester onbevoegd De ambtenaar van het O M by het Kantongerecht alhier had tegen N 8 26 jaar tuinder te Zevenhuizen ƒ 10 boete suba 10 dageen hechtenis geëischt omdat bekl met ingevolge art 6 der Distributiewet eeft opgegeven hoeveel varkens hy bezit amers dan voor eigen gebruik in verband met de bepaling van den butgemeester van Zevenhuizen dat die opgaaf moest geschieden vóór 6 October Chr School Voor L en M U U O De Chr school voor L en M U L O alhier hoofd de heer D Byisma zal worden uitgebreid Met 46 leerlingen begonnen is het aantal thana reeds tot 160 gestegen St De kantonrechter in deze aaak uitspraak doende heeft den bekl ontslagen van rechtsvervolging overwegende dat het ton laste gelegd en bewezen verklaard feit geen strafbaar feit is dat daarmede toch biykbaar bedoeld is overtreding van art 6 der distributiewet te qualificeeren als het nalaten een opgave te doen als bedoeld by art 5 der Distributiewet en strafbaar gesteld by art 10 dier wet dat evenwel de Minister van Landbouw Nyveriieid a Handel opgave verlangde van de hoeveelheid en den aard van de varkens die iemand op 30 September 1916 in voorraad heeft anders dan voor gebmlk door hem zelf en zyn gezin by zyn desbetreffende beschikking zün bevoegdheid is te buiten gegaan immers hem die bevoegdheid alleen gegeven wordt betrekkeiyk levensmiddelen grondstoffen van levensmiddelen brandstoffen of huishoudeiyke arttkeleh art 6 der distributiewet dat varkens niet vollen onder de beide laatstgenoemde soorten maar evenmin begrepen kunnen worden onder levensmiddelen of grondstoffen van levenamiddelen dat toch de taalkundige beteeketfis van levenamiddelen eetwaar is en dus hoogstens de eetbare gedeelten van een geslacht varken daaronder vallen maar geenszins levende mestvarkens waarover het hier gaat dat wat da historie der wet betreft waarop de Ambtenaar 0 M hierop doelt voor xyn veroordeeling vragend requisitoir een enkele verklaring van de het wetsontwerp verdedigende Minister aan de ware beteekenis van een woord geen afbreuk kan toe en de wetgever had hy varkens en dergeiyken onder art 6 willen doen vallen daaraan eenvoudig het woord vee had toe te voegen dat daarenboven nergens by de distributiewet aan Burgemeesters de bevoegdheid ia gegeven om te bepalen binnen welken termijn gevolg moet zyn gegeven aan een Ministerieele beachikking op art 5 dat het trouwens op den weg van den Minister ligt dien termyn te bepalen daar hy alleen kan beoordeelen wanneer ii de opgaven noodig heeft terwyi hy anders afhankelijk aou i n van de medewerking van de Burgemeesters die wel tot medewerking verplicht zün art 4 maar waarvan de een die termyn sou kunnen bepalen op 6 dagen de ander 6 maanden dat dus mede moet aangenomen worden dat i c de Burgemeester van Zevvnhuizen door het bepalen van den termyn waarbinnen de door den Minister van L N en H verlangde opgaven gedaan moeten worden ook zyne bevoegdheid daardoor is te buiten gegaan en dat t ten laste gelegde en bewezen verklaarde feit dus niet naar de Distributiewet gestraft kan worden Uitspraken van 24 Januari 1917 I A V d S en C v d S belden te Moereapelle vrysprook wegena het niet beletten dat zyn hond wild opapoort W T D te Reeuwijk 3 X ƒ 16 suba 2 X 15 d wegens het jagen tmider vergunning E d O h v C O te Gouda S B te Reeuwyk G K te Waddlnxveen ieder ƒ 3 suba 6 d H B te Waddinxveen 0 60 subs 1 d A T te Waddinxveen vryspraak W V en W K beiden te Waddinxveen ieder ƒ 6 subs 10 d wegens z n kind niet geregeld de school laten bezoeken W V V te Gouda 4 X ƒ 6 subi 4 X 6 ó wegens overtreding der Arbeidswet J V d K te Gouda ƒ S aube 3 weken tuflht choot wegen een beschermde vogel vervoeren A S de J te Moordrecht f 2 50 suba 6 d wegens over e i overweg rydra wanneer een trein nadert H V te Rotterdam ƒ 2 subs 2 w tuchtschool S 3 te Den Haag vryspraak wegena in den trein zitten zonder plaatskaartje G J V te Boskoop vryspraak wegens uit een niet stilataanden trein etappen H J H te Boskoop J v d B te Gouderak P V V L C R J V V allen te Waddinxveen J H G H B G S K v V allen te Moordrecht P ▼ V L V 1 M de G J V H P t V L B allen te Gouda ƒ 2 subs 2 d J G v A te Gouda ƒ 0 60 suba 1 d A K te Langerulgeweide ƒ 2 suba 2 d J a t Langeruigeweide ƒ 1 suba 1 week tuehtachool wegemi s nachts netsen donder licht W V B te Moordrecht 0 60 suba 1 d wegens i nand per fiets verroeren K V V te Gouda A v S té Reeuwyk wegena koopwaar op verboden plaats opsteBea