Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1917

aoiwaai wii wj No laaoi 55e Jaargang Donderdag 25 Januari 1917 Voor atlo b wl nn tit lMl mhi hH hM OTtrii l OOI clUfil klodle oo4 f noiloo b ui oo wij oanii karullikoit itmk L FBANK S22 U FKANK Ooodo JiMori 1917 Ë voor het maken en t toffteieii S van MEUBELEN la bq 5 N HESSING S Peperstraat M Couda S BUIfke prijsen prima mate fS riaal Repuatie aan all meu 555 belao klein of root voor Iwele of hslve tmtita Gcain rad kinderen Stvijokede 9 499 6 SCHMITSEN worden eoed GESLEPEN en gerepareenfaan de Rytulgfabriek vftn L V ZEVENHOVEN m 5 SPOORSTIWIIiT PUITSCH Dnitsche Taal en GoDTersaik Handelscorrespondentie Oh LAFEBER Laarup Dultaoh M O C 3 Hotttmansgracht 19 GOUDA Als men het Duitaiche versUff léeet van het gevecht in de Noordzee zou en gaan gelooveh dat Duitschland er heel goed EngèSland er heel slecht afgekomen was f at is de kunst van het samenstellen van oorlog berichten BÜ het gevecht in het Skagerék hebben wy hetzelfde kurken zien In de officieele lésing beweert Duitschland dat twee Engelsche torpedoj agers zyn Vernield De schade aan Duitsche zijde is alleen de door bekomen avery in nood geraakte en te Umuiden binnengeIoop i duikboot De overijRe Duiteche schepen zjjn volta tig met geringe verliezen teruggekeerd Ter aanvulling seint men uit Berlijn Dadeiyk bU het begin van het gevecht dat zich gedurende de duisternis afspeelde kreeg het schip van den aanvoerder de V 69 een treffer in de commarfdobrug Deze treffer doodde het hoofd der flottilje den korvetkaiMtein Max Schultz die zyn flottilje sedert het begin van den oorlog Hijeeda met kranig gevolg heeft aangevoerd alsmede twee andere officieren en eenige manschappen en veroorzaakte een averjj aan het redewerk welke t t een botsing met een andere boot aanleiding gaf De V 69 la daarna in zwaar beschadigden toestand zonder door de Engelschen te worden lastig gevallen naar de Nederlandsche haven Umuiden opgestoomd De door de V 69 geramde boot heeft in weerwil va haar beschadigingen aan het gevecht deelgenomen en in den loop van het gevecht een Engelsche torpedojager door rammen zwaar beschadigd De torpedojageK werd later 4oar de Duitsche vUegtulg verkenningsdienst in zinkenden toestand waargenomen De Duitsche tordoboot slaagde er in in weerwil van haar door tweemaal rai ifinien verminderde snelheid zonder door de Engelschen gehinderd te wx rden een Duitsch steunpunt te bereiken £ en derde Duitsche boot die in de dutsterms gedurende het gevecht de voeling met de andere had verloren stiet op talr ke Engelsche torpedojagers en ging dadelijk tot den aanval over Het bracht door een torpedoschot in de onmiddellijke nabijheid een groote Engelsche torpedojager tot zinken Met het oog op overmacht die tegenover haar stond brak de boot het gevecht af en bettkte ongemoeid door de Engelschen beh9uden de haven nt e steling aan den N oever van den S George arm is weer opgegeven zegt f m heel laconiek het communiqué van de Cen tralen Het Russisch bericht zegt over de actie daar ter plaatse Aan den Donau tegenover Tulcea maakten Bulgaren ongeveer eén bataljon sterk gebruik van den mist om in den morgen den St George arm over te steken KLEINE ADVERTENTIËN S o at p r l UI Toormitb l Iio Buiten de Stadspoerten Niuu bet UuitMii van CLABA WEBIÖ Üeworkt door I P WESSELINKVAN BCI6SUU met autorisatie vaade aehrijlatar JNadnik verboden GEVRAAOD 467 7 een Boerenarbeider Mfeo Febniiri bij F VERBURO Boa 4M k rk Slolwijk Huil met luio bnchikbstt GEVRAAGD EENE DAQDIEf STBODE of DM I J OoMhaTtii M t 84 Maar Jolianm was er voor liever geen antwoord te zcaidleti Hij wild dadeli naiar Auguate gaan ep haar ondier banden n snen Dan zou za wel nalaten mirt ien kerel brtefwiseeHi te Hidierhoudie L Daar wa Gotöriedi wew niet voor Tegenspraak uiaaibtai Augiwtie juist koppig Ale hij maar bij A Ait n blijft is hij ikiet zoo gevaarMik pa al bij gi b nt te vragen maar wij zuileu er bijtijdte een stokje voor ptokeni Dionselldlen avond geiMxl t zJjne oonte ondieirB kegieddie hij aJtijd bij KiekeJ usch veraeheen Lie zow bij zijn Bchoonfooedter Hij ging zitten op ée groaie bank die ondm dm uUbouw van den ÏDggang BMrod HIJ had zijn pijp nK obraoht het Hcheen dat hij van plani wae tan te blljVCTi B hag eii ata te bij Je boenien voor zich uit eft hield Auguetw fie naar boven naar haalr kamer wilde gaan met sterke arpieo vast Neen noen blijf jij maar bter t Het hielp haar niets Zij moert naa t hem op é bank göexv AiUm Dattrieyenover op de bank xat nioeifer 24 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Rott Tooneel Jubileum AUda Tartoud Klein 25 Jam S uur Onlé Vred be t Verga aerlsg Oooitoohii Wi ik llorsv reeiii firn 26 Jan 8 uur 3 t Blauwe Kruis Openbvergadering der Ohr Soc Partv afdGouda Spr mr fr R van de Laar 25 Januari 8 uur Cooootdl Wm haven VoUWMugavond Jan TA uur Nieuwe Schouwburg Aw steld Rovuegei Hadt je mo maar Jan Gebouw Bouw en Womngtoezicht Onderstandacoramiasie Armeazorg BoleeU raMaka wij orefd UJAl eéedeeUiic to iB0t a oalTuge na eoaeactaB T iiiakoll ilM lm lm la mm tv ta 1 Ëenvertrouwdadres P BOND Pz Zeugstraat GOUDA n PRACHT COLiBCïTIE OEVRAAOP DiAnstbodfl heeft SCHAATSEN Hl b v H zloh t ii td aan HmiDllllDERIJ voor MAKNEII op VRIJDAG ae JANUARI dei namiddatfa te halt lw a te OUDERKERK a cl IJSEL Prijzen 30 f ao f IQ AanglHe voor den Weditryd In het Bondgcafé HATIDNALE B INKeEENI6IN6 Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hothnan Co Handelacrédietdn 521 40 Reliening Gaurant en DepositOp Effecten en coupons SPKITS SMIKET EN BESCilTBIllUlEIIS wQ vestigen Uwe aandacht op onze EiyeelJDo en Eigeelpoeder voor Sirqkwerk en het bakken van Beschuit en Sprits VRAAO MONSTER EN PRIJS BIJ JAN VAN DORP Lusthofstraat 70 Rotterdam I TELEFOON aSOS M 520 40 Incaaseeringen op Binnen en Buileiiland Vreemd Qeld Administratie wan Vfrmogeiif antaarurwi ain k 5 Zatwdaa ika Abonneert U op Het SteDOirafiscb Verslay Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aansesloton bl do voroonlzlni voor Mede valncholon to Iravonliogo Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 van het Veriian eide in den Gemeenteraad wan Gouda Opleiding tot Costumièpe Coupeuse en Leerares Otk gelugeDlielil oor ilp geMk Ie Itemo IBGEI MIDDIC eo IVORDCDHSl Plaatsing van leerlingen Dinsdag on Donderdag aan de School Gouwe 109 Dli Dames v HEVZELENDOORN Bevat ALLE bij don Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles b een in bocktormaai ABONNEMENTSPRIJS voor sbonné s o dit blad f 0 25 per kwartaat bg vooruitbetaling voor nietabonnó s f 0 50 per kwartaal by vooruitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de 2 75 kost het stoömen van een Colbert Costuum jas broek en vest Prachligc afwerking fteheel chemisch gereinigd en ALS NIEUW gepent I BcilUt onichadelijk voor hfl goed en uit gezondheidsoogpunt ééT aan te reden Gelegenheid voor kleine herstellingen Gedurende de maand Januari 5 pet Korting Neemt proef DE PELIKAAN Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA PHILIPS ARCA ZOnDER WKERGA THANS VERKRUCBAAR IN JS aZ M MOKAARSin 80 100 50 WO Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Bulf etiin SUIIameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ooB enz ralles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf fl7 B0 Stülkast f20 StfjlUfel f 9 50 Spiegels f6 50 f 7 68 ena 110 130 VOIT 130 IM H 200230 GOUDA Stoom Wasscheriji Ververij tIMMSniUT44t ImiyuiliyiiMiMl Hotterdam 1 4300 Mederlandsche arbeiders sters II Ohemisohe en Hotel Wassoherij Telefoon 196 s avonds No 476 Winkel MARKT 4L Tel Nö 253 Abonneert U op dit blad FirmaC SMITS Sclxoenhandel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Singer Dit ééne wo zegt alles wanneer er sprake is van BOEKHOUDEN Onder leiding van J HAGEItS aooountant en Hoofdredicteur van HandelHtudie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Ja accountant en oudleeraar eener H B S wdtdon door het Naaimachines A a BiT3D A want SINGER Naaimachmes zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reed meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Keizersgracht 15 en Leliegracht 30 Amsterdam georganiseerd versohillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktijk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire cursus voor zakenmenschen Norniflal lüsgeld f 5 por kwartaal Hnelle opleiding uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dsiren voor de Middelbare acte de nauwelijks IT jarige P SIEBESMA uit Sneet die voor het eerst Sxamen deed pn die geen andere leiding had gehad dan onzen cUrsns Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelijke wn populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de praoiyk diploma s of voor de acte M O onze soUriftolijke onrsnsaen elf prefereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratu prospectoa aan Zy verbinden ssioh hierdoor tot niets Adverteert in dit Blad SDJGEB IfAAIMACHINIlS kunt U krijgen In al onze winkels Dienstaanbiedittgen hebben in de Gfoudsche CouraJit MieeO tueee HP Due adTtrteoiiSii kostoi slMkte bU Teoroilkelilfig 1 5 regels f 0 26 voor elke regd meer 6 cents Opgaaf nitsluitend aan het Bureau DU 1 UITHAUGBOED SINGER Hutschappij DapAts lom GOUDA Kleiweg 5 3iTi© cL w s © aa cL ©xt©aa ti©TDla d v oox Q o a d su © aa 03aa st ©lc©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS lAJi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MBDOOKELINGBN i 1 Op de voorp ias dubbel iwteL Oewone tveneaiiln en in MMdm M de le lia eii bij prqa GrwMe leiurs en raorfen omt plaaitruioiie LBINB ADVBRTENTltN ssnereAta e nrttwhuaR be koop en verkoop huur en verhuur 1 S regel OM UM ragtt beuiin MaxlnuiB grooue 10 regels BewHa iBwn $ tmm U ABONNEUENTSrjftUS t per kwytvil f 1 25 per wMk 10 eeni mtt zkd tblad perkwartul f I 7S per week 14 ceot ov r l wMr de btmtfint per loopar KhiMli Frsncoptr pon per Icwsrtul f 1 50 mei Zoncl C bU l 1 2 i Abonncmemen worden datelijkt anfenomeR uit ons bureau Markt 31 CouDa Mi Oflüc ajtenten den boekhandel en de postkan toren têÊifém iinmi r M Ml Bwrif ADVERTENTlEraUSi Uit Gouds en omstreken behoorendc loi den beiorikring 1 5 regela I O SS elke retel ntoer f O lO Bi drie echtereen volgende plastain en wordendese le en twee berekend Veo bulten Gouda éf den besorikrintf 1 5 tetfeU f 0 80 elkere el meer f O IS Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 ONS OVERZICHT Uitgevers A BRINl MAN ZOON RuBsiAche afdeelingen vernietigden door een nachtel ken onweersta nbaMit aanval zonder slag of stoot de overgestoken troepenafde ling namen 5 offiCier n en 332 soldajten gevangen en maakten 4 machinegeweren buit De Russische verliezen bedroegen 1 officier en 41 soldaten gewond en 1 soldaat gedood Daartegenover staat dat doof Duitsche aanvallen aan weerszoden vao ée Aa den Russen een aanzienlek geblE d werd ontrukt Meer dan 1600 gevangenen vielen in handen der Centralen In het Westen ontwikkelt zich een levendige vliegeractie Bij Armentières en Ploegsteert worden aanvallen der Duitschers gemeld rietwerk galanterieën en neetgoed zullen weer talr k zijn vertègnwoordigd Eelt belangr ke hoeveelheid ftn modellen en nouveauté a zullen weer worden tentoongesteld en de geheele jaarmarlct zal in niets ian den oorlog herinneren De Middenstaten en het onzedige buitenland leverden voor de jaarmarkt in 1916 ron 5000 bezoeken en bij elkaar ongeveer 000 kooplieden van buiton De volkomen bevredigende verzorging der bezoekers is door deze voor zoover zij it het buitenland kwamen steeds met lof erkend De besturen der bedrijven die betrekking hebben op alles wat in verband staat met het verschaffen van vepbjijf en verdere verzorging en de Inwoïien van Leipzig wedijverden in hun streven den bezoekers der jaarmarkt in alle opxlehten tegemoetkoming te bewijaen hun voordeelen en matige prijzen toe te staan en hun den ooriog in Leipzig te doen vergeten Voor verlichting van het grensverkeer VQor bezoekers der jaarmarkt uit het onzijdige buitenland zal weer worden gezorgd eveneens voor een snelle behandeling hunner postzendingen door medewerking van de overheid bij de verzegeling Alle gebouwen der jaarmarkt zullen geopend en als steeds goed bezet zifn De buitenlandache reizigers zullen hoegénfBamd niet worden iMtig gevallen voor xoerer zU door hun paasen enz zich behoorlijk kunnen legiti staan op zeker voorwaarden die door deDuitsche regeering ter kwiois van dm Pauszullen worden gebracht Kolen De minister voor levensmiddelen verVlaarde aan joumaliaten dat de voorsiening met kolen In het vervolg op ruime schaal was verzekerd De hoeveelheden brandstoffen welke ter beschikking werden gesteld van de tttvotking van Parijs souden van 1 Februari af aansienliJk worden vermeerderd kade op eigen produetea aangewawa middeori en xoo goed als door gebrek aan sehatpamimte en arbeidskrachten getelater de Kntentelanden sicb geplaatst ilen En in de neutrale ataten ziet men xich voor soortgelijke vraagstukken geplaatst die waar de voortdurende mobilisatie bU na evenveel handen aan den landtfbokl onttrekt als in de oorlogvoerwde atalm en waar het gebrek aan sejieej OTilmte althans de stijgiag der vraehtprifien ev i hard nijpt niet veel hlolnars afmetingM aannemfn BINNENLAND H M de KoningiJi te Amerafoerl Gistermorgen 9 uur arriveerde H M de Koningin te Amersfoort voor een bezoek aan het garnizoen en het bijwonen van gewone mllltairt oefeningen De Koningin was vergezeld van achout bü nacht Bauduin souschef van het militaire huis freule Sloet van Marxveld en ordonnaneeoffi cier luitenant Schiff Aifp het station waren voor de ontvangat overste Van Tienhoven plastaetUk commandant kolonel Oosterman commandant van het intemeeringsdepfit en burgeriyke autoriteiten Op het Stationsplein steeg de Koningin tè paard H H reed over de Wuytierslaan waar treinafdeetingai waren opgesteld naar het kamp Vlasakkers waar de oefeningen werden bijgewoond vervolgens reed de Koningin naar de Leusderhei waar eveneens oefeningen o a schietoefeningen werden gehouden Hierna maakte de Koningin verder gebmik V n een anlo Van tvftalT ttW een lunchte de Koningin in den trein Om één uur werd een bezoek gebracht aan de kaïerne voor de bereden wapens waar de oefeningen werden bijgewoond aan de Hoefsmidschool en de keuken van de hulpkaser ne waarvan de kok beroemd is in het leger Ongfveer halfdrie waa aan de beurt de school voor verlofs officleren en de infantei ekaxeme Even na 4 uur vertrok de Koningin weder naar Den Haag BUITENLA DSCH NIEUWS ITALH De Secolo verneemt uit Tripolis de volgende bijzonderheden aangaiihde de Italiaansche overwinning bij ZOara De Turken en Duitscbers warek er in geslaagd de streek van Ristrala tot opstand te bretlgen Daar lanflde gebraéht door een Duitschen duikboot de Sjeik El Baruni die in de lente van 1913 door de Italianen was verslagen en daarna Tripolis verlaten had Hij kwam thans van Konstantinopel met Duitsch geld en was door den Sultan benoemd tot gouverneur van Tripolis om den opstand tegen de Itdiaansche regeering te versterken Gedurende eenige maanden reisde El Baruni in It t binnenland van Tripolis toen het hem gelukt was de troepen op de beeii te breiigen zond generaal meglio den nachts van dkn iten i nr nuari een sterke colonne van blanken en kleurlingen van Zuara pnder bevel van generaal Latini Na een marsch Van 5 uur werden de rebellen bt El Gediia belreikt en na een gevecht dat van 9 tot 2 uun duurde verslagen Z j lieten 400 dooden een paar honderd geweren en veel munitie achter Toen de volgende dag aanbrak rukte de colonne op naar Agilat waar andere vyandeiyke strijdkrachten zich trachtten te ver eenigen Bü Hama Tedlit een domineerende stelling ten Noorden van Agilat had een nieuw zeer hevig gevecht plaats Ondanks den wanhopigen tegeiwtand hunner vijanden veroverden de Italianen door krachtige aanvallen de stelling en vervolgden den vijand Den 19en kwam de colonne te Zuara terug met ee rijken buit aan geweren mu nitie en vee Het overschot der rebellentrok terug naar Gebel li DUITSCHLAND De jaarmarkt van Leipzig De Leipziger voorjaarsmarkt in 1917 zal van 5 10 Maart In gelijken omvOng als in vredestijd wordeoji gehouden De fabrieken In aardewerk rnetaal hout leer gummi Duitschland heeft zijn aardappelpoloaaiaas Kngeland kent zija aardappeloproortjes en ons land kan men sieh o in itetterdam mg da oneindige file van dteastnaelajes vrouwen en kinderen met raandioa en bakken herinneren die onder toeslcht van een agent stap voor stap voorwaarts schreden en ten slotte hun hoogstens S K G aardappelen in den winkel in ontvangst mochten nemen Welke maatregelen nu te anneB om don aardappelvoormad te doen stMkken van oogst tot oogst Niet alles behoeft ibuubi van overheidswege te komen Ook de burgerij xetve kan het hare doen om de twee einden aan elkaar te knoopen Een enkele der methoden die tot eao besparing van belang kunnaa leiden wIUm we hier uiteon zetten BANKEU De bewoners van het beaettagebiedDe pwuHMhe méalrter wéi BMU i iili i inl a rt iZaleen Oimeno heeft medegedeeld dat deDuiltsche regeering heeft besloten alle burgers die door de Duitschers uit de overweldigde streken in Frankrijk naar DuiUchland werden geroerd weer te laten terugkeeren De Fransehe kathedralen De Secolo verneemt uit Rome bijzonderheden aangaande het schrijven dat de Paus aan keizer Wilhelm heeft gezonden om hem te verzoeken te bevelen dat de veraielde kathedralen kunnen worden hersteld zonder door de Duitsche ksuionnen te worden beschoten Hiertoe was de Paus voor eenigen tUd aangezocht door den aartsbisschop van Reims wegens den ernstige toestand der kathedraal Hij schreef daarop terstond aan den kardinaal Hartmann te Keulw met opdracht zijn verlangen aan den Keizer over te brengen waarbij hij hem een brief voor den Keizer toezond Kardinaal Hartmann begaf zich te dien einde naar Berlijn i naar de Duitsche bladen berichten is hij in zijn zending geslaagd De Keizer verzekerde dat de kathedralen niet aan geschutvuur zullen bloot Allereerst wijien we er dan op dat bmb gemiddeld rekent dat door sehillen Ifi van de knol verloren mat Hoe groot zulkeen verlies wordt gersktnd over een heelvolk behoeven wU zdur niet uiteen te zetten Men schat voor Frankrijk b v het verlies door sollen van aardappelen veroorIKÉlEt opT minioen ton M t xulke getallen voor oogea s ket geen wonder dat we durvm verwijzen naa de Amerikaansche in sommige deelen van Frankrijk ook op den Balkan ea in sommige gedeelten nu Rusland in zwang zijnde methode om da aardappètan te kokan en robe d ehambre met de jas aan mat schil en al De Aardappden In de oorlogvoerende landen der beide partijen zoowel Is in de neutrale staten is het belang bewezen van de aardappelen voor de volksvoeding Middellijk en onmiddeltijk Immers in landen als Duitschland en Frankrijk dient de helft der verbouwde aardappelen tot veevoeder 28 ongeveer vindt zijn weg naar de menschetijke maag terwijl de rest in fabrieken tot sago of stijfsel in de branderijea tot Jenever wordt verwerkt Onder de ongunstige omstandigheden die de oorlog met xich brengt den aardappetvoorraad zoo lang mogelijk te laten duren is een der moeitijkste problemen waarvoor de regeeringen der door de blok Het beswaar tegdi dese maalef van keken il reeds meermalen te berde gebraeht dat de smaak van de schil in de aardappel blijft sitten De ervaring leerde ons dat even opkoken nadat de gekookte aardappel van de dan zeer gemakkelijk af te nemen dunne schil ontdaan is dit bezwaar geheel ondervangt Trouwens onze Brabantscha landgenooten weten van hun naar da zeden huimer provincie ingerichte tervisites waar de met 4en jas aan la vet gesmoorde aardappel als lekkernij tw tafel komt en rijkeiyk met het Brabantsche bier besproeid veroiberd irardt boa smakelijk ook de ongcsehlld aanhippel ba reld kan worden Daarnaast prijst een Engelach blad ian het opzetten van de aardappel in kokebd water Daardoor worden minder van de voedingsstoffen uit de aardappelen in het Féuilteton ttadekow ze wilda f i tËn maar liet de Hti ken vallen en zag niot aohtirp gimoeg iiHier on ae on te rapen Haar oog 9i vielen toe dat gnübeürdei baar tegiMiwoordig vttktlr EuriNklapB soiirUOe zij op Gottfried hod dlKKinieiui gietaoii on Nu waarom beo jo vandtaag zoo tiobt geraakt f I Het 10 tooh giaen Meedi itig aki ik zeg dM menigieen een groote ddohtt rlijk gavei ezlt Kr is maar ii a kleine aanleiding voor noodlg bijrvóorbeeld hij hèe t ensw ong dukkigiB U fdin hij heeft ttchuldiwi of hij loeit geeolieidtti van zijn vrouw of aiktl Le zamen dian cMidithij er op los diat liet eten aard heitift Is hot niet zoo Ailgustei Deze was veractuikt opg t pro fi Bn axsh jod hij wist iets HadI Mleke haar tooh verrftden of of zij kon zit r aillw mo i tiwiden nUsl voor éen gWet halwi Zij l ee dte over hek gehoefe lichaam Nu nu Heide Gottfried hij mg haar angst en had baar Neem nrij ndot kwalijk je niet booi maken Augiustei ju sleohis oen khikiimi wenk geveni H j knlpoogiile tegen haar dïe op het punt Atoovi te gaan hudlen en laorrtB haar toe maar dat lachen leek haar valaoh Vn toen zij met een sdiuw gondeu natAit wild i eggllippen riep hij haar op wel wiltendeo toon dSe haar ohter boosaardig in dei ooren kkmk na 0 Gou bet wa nki kwaad gmiioeqd De aodepe echter gaal en klaagt Hij grinnikte bij zich sedf dat had hij nou eene fijn gad wn nou aoii Auguste niet uwer durven Maar temvijl Gottfried mi vob aon naar KkkebtMcii giug zat Augusto boren io baar zoMerkaoier en otuwl mob haar swagiEir mooit en brief van JuHoB oifrdersohept hebben boe aou faijiyaibden gat dat men zldt sterk over liaar had gt rgeïd Nu hoti gsat hrt met JaoobT vTot hij guedliartig Nog altiJA aoo voL pliwn liy Hut Is wiike4ijk awrdtg dat gt t ena iMMhr ons ijt gdconwn Julk Am hoort mtvi nofp weer wns van i jonge De dkipügfend 0 den zloii met IranHo alMot zij iiMHiA weeneu zich Zij hkt4 di t skwhts 1 B je bet 0aa als maetr nket ZjS attkte wnw wHt I Vo oogppn dki niet iDcer soa onrustig brsnddm alt vro igi4 richtte zij snieelomid op Lietnow enl auldif g laag d Ik wlld graatf nwt zila moeder spn cii L t nkt e du slj mijH aal Ontva Mk Vvd dat zou wat mooi zifa u niet ontvanvtnrt Oij zijt toch Jaoobs vrovwt tlm vAere votdomkig glevd over Jif lie s golaat maar to h w d baar a drtikkiiig dadetljk wwr oamkm Zmht Hide zii en boog er het hoofd bij ifcdaoht ik moenda dit ij iid léiiii hm beo waa emdaa Aoh JB bedoett eker om dbt wat onIkoga tebeard U f OottfiMd ga sUn eADOÖaurtw em beraoed peadea kUp on den sidHudBr en ladite r selwllEadi wl ÈT ï Bi 4ujw rt Wat dat bttnil kunt eer Jifltt pak scheen Julie van het bwt Ie fe tS i nw bet TiJM wa P wkkw vro gm hme m Ooitlried ï al wat aij toehtaou wUlenf Zefcwwa OS nirt te V tt l tt giwiKK N ml VaHtlnwlot Uk e Auguste den hrlt f too ti veegdie liiuar tranen al hij wa tooh haar tuan tj wa zijn vrouw er wa ni U ong past til zooBiM VToegw aan zulke vcffzen konten Mlaw iten vandaag Ml ke had wel geaogd dat er mets waH gcweMt nMtar Mieko iAI reed Augueto aprong naar bet bed en tiuhudde haar ruw Wa hab jo geaegd Jaoobtt vrouw had desMJdk bij dw terugkeer van dm snrond bij de tanAlIe ophet vt rlatea v 4d In den on rbergxamMinac4il terwijl het sneeuwde zich bij hoogen laag vxïor EBoninn nooét ging zijlmoer Twar Tetn wlbof Haar tuaiw famlUekon haar ge totvii warden Maar nu kwamzij toch hn zij bradM baar vijf oudMeomee Als pi xm van een orgul stonden de klodne BerliJDMühe Badttkowa bij de LU lzows in de kauwv Daarheen wtm Julie het eerst gegaan iJettzow ia altijd uog lie tieste van do geheteh U ide liad zij destijds tot haar mo geoegd en in sterke womden had zij haar gnnschen toorn over dp anderen uitgegoten Nu zat zij daar stilt zij trok nu dkn gAochUm n harer kliwhiren naar ziob toe en plukte zoo vtrl gijn aan dei klt irtje dht ook Julfe drenk met doreti p teugen zij wm den laagen sMtigm wefi t voet gekomen met du klodBreo en hut waa ma laoi aam gagaan de vkrjftritfe Iniaabad kronn beenen en lk liohi aan mnadbrs rok mee Oottfrlfld gkmg het maffere Jaoobs Vrouw er uk m zoo aneaig Maar tóa sïj sttl zat baar mond olet yr iji open deed aaf men och dat zij oata be 4 ntool gmrapst nioeAt zijn Cfottfrtnt was gwo onatf nwh Vu liad ook raedetijdBD oiet twir Hl vey vrouw vol hl imii triltlaa ar zift in G zieg 9r l e Hia pdroaken keefc baar dom aan Ja watl Augudt o vas m woedend dat zij haar zuMe r het lielst aan d haren had getirokken In tranen van tpom ultiMirBtiPnd rliop zij Jij jij beU nrij verTadAvl h ma ire rakiit van gadp ver iel Mf het In de oogen van het nUBbtio lonkeMeeenig h dv rmaak hs nu wa AugitMt booMi Miekti gund do oudero zuater Me booBhnid zij md haar Inpmem pen oorveeg geiden zij had haar uit dekanicTffegooid Huil maar n laat je nobedden glc Mlde zij en veratopte zloh onder het dek Auguste wendde zlc a Wat hielp het met haar te twiaten WeeOMid gïng zij han taM zitten Fm mischreef zij haar JiiHus wg zij hom rvedhIfing had wilkro sehrijvfin maar waarvanIets oubestenidk haar nog ailiijd liad turuggehouden hoteij sehaanit of trota Zij schire hl i dat zij er naeir voriangde hem te jen an dat slj elkaar eivmals yraegefT mo aten ontmtoetem Hij meestmèmr tijcr en pfaatff bepakn In de H enieril in het Fngielsobe park of op hetoude kerkhof of mtasohlen was het tberte batten op h t Teinpeltiofef v M Maar hij moest hiet meer aohrjjven ond X V mm waci or aditer gak ooKn Allhij het ecAiter In dn dMsrvtnr bee tomd eadvertentierubriek der V o aw t e o he ZeltuiuwIMé laeen zetten op het laoMe Ul rechts onderaan den zou zij etken dlffopletten Ken teer bioeje kwam lBingKai erhnd op het g aJkt dnr dodttra van vrouw Badekow to sij dk eebreef kwaioxijbem m