Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1917

INo 13303 TERSTOND GEVRAAOO een Boerenknecht o d kuonciide melken eo met alle boereawerk bekend Bij J VERBURG les t lelenete Ml Ooa a 523 8 Utuiiil C nilllll SeimiligTii KOSTELOOS Door kei cerbindeDil worden der eenife uitdeelin ll il ii boren noemd iailUieeni nt fl tlli De cunttor Mi e M B KORTSNOEVER Ooudn 22 Jniari 1917 S48 10 Hoesten TiauiUend ellim op de bom Neem AWOA bonbon I 527 8 IJsclub Stolwijk TE STOLWUK UTTERFLY lür Abonneert U op Het Stefloorafiscb Verslag van het Varhandeida in den fiemaantaraad van Gouda Bevat ALLE by den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diaonssies allea bgeen in botikfomoat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f OJiS per kwartaal by voomitbetaling voor nietabonnéV f 0 50 par kwartaal bg vooruitbetaling Abonnementen worden aanglmomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 60UDA SPEELT IN PRACHTIOE JAPAWSCHE OMOEViNO pucawrs meest muzikAle operA Wordt in dOuoA ofeLUK en even schitterend OEMONtEERP ALS IN DE OIWOTE STEDEN r NATIONALE BANKVEREENIGINB Kapitaal en Reserven f5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman ft Co Handelaopedietan Reliening ooupant an Dépoaito Effaoton en ooupona Inoaaaeepinaen op Binnen en Buitenland Vreemd Geld Adminiatratie van Vermogens aatoaria an aa 8 5 Zataraag aa l i 55e Jaargang Zaterdag 37 Januari 1017 GOVMHË COIRAJVT 2 Ti© ci ws © ia A d ©xt03 a ti©TDla d voor 3 o u d su © an OncLStxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS AJa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AIONNKMENTSPKUS ptr k ut U f I 2S p r nk 10 cat m Zai d il l l v iw cl l f 1 75 per week 14 ceni ovcr 1 wa r de bMorginS per loopcr IMchiMh PraMW per pott per kwanial f l SO mei Zond ib t i 2 Abonnsmeoten worden d elijki ncenomen un ofM burM M SKT 31 GouDA bli onxe Kernen den boekbendel en de poitkemorea ADVERTENTIErRUS i Uli Goud en omureken behonrande IM den beiorlkrinl I 5 retel O SS elke retel timt f 0 10 Bii dri ubler nyal ende plieuinlen wordan deze telen iwM berekend Van buitm Qouda en dan be r Krin refel meer f 0 15 INGBZONDEM MBDKDBKUNOKN i 1 4 r tb tftS Op de veorpAliiia dubbel lerief Ücwoac dvertsaiilii n lalesoadm mMMMlia ea U prifa GroMa l H r n raadtn neer plaeunitnn 1 5 re el f OM clka KLBINK ADVBRTBNTItN mn H$fM a MaM dia e I liii lf d i i ilia n il M l Hl i koop én etkoop hu r n eftuw 1 5 regeU f 9 3S tOuê tt A mmt Mt k Mmll beujH Muimvn grOoiU 10 regale BewüeaeM i en S mMl Telefoon Interc 82 Telefoon Interoo 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON Electrotechnisch Installatie Bureau rlZ Adr de Groot Kleiweg 79 HraoM Tal 5M Gouda I aifw taa koalalooa Coaourraaraada rlia Dienstaanbiediugeu hebbun in de Goudsclie Courant leeifa tuveeê MT Deze adverte ntien kosten sleekto bij Toornitbeiiliiig 1 5 regels f 0 26 voor elke regel meer 5 cents Opgaaf uitsluitend aan bet Bureau VeiionllTiniielilop IIEIIIIilillii DIT HIT MaQAZUW VA HAVË SWA4YZ0 EN BOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in vetzegelde pakjes van v twee en een fuflf en en Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend j a BIJL voorheen J BREEBAART La Firma C SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 OËT ADRES VOOR lËDËREËIV UI Iv iroM y A Ca EiTlD A Jan 7H uur Nieuwe SchouWturg Am terd Revuegez Hadt Je me maar Jon Gebouw Bouw en Wooinfftoexicht OndentandscoiumiMie Armenzorg BeleeM reraoekea vQ getegaié UJittf ededeellnc te mogen ontvwgeo v u vergadarlngeii oaaowteo rerniaJreiyktif den eoi b deM tea h mm ageoua EteotrlMhe Drakkerii BRINKMAN ZüON Gon Jfc Inwoaars fewMriaii II laar a H4iaaii an f 3 f 2 f en SO oent op Zaterdag 27 Januari 1917 a waor klmlaraa Clawoaara liaaatfaa 15 laar am prijaaa aa f B f 4 f 3 en f 2 OBEN INLEa 542 24 Aan fte belf 1 uur een de beituuretenl HET BESTUUR MMtME WM Oe Terbindiiif van Gouda met Haastrecht wordt door handwijzers aangegeven vanaf begin Willens Zwarte weg Zeer mooie soUede meubelen ab Tafels Stoelen Kasten Splenls Schilderden Theeta lels Buttetten Styiaffleublementen In leer en peluch Boekenliasten Tweepersoons onbeslapen Veercnbedstellen Kapokmatrassen Slaapkofflermeubelen enz ens alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stgikast f20 Stflltafel f 9 ao Spiegels f 6 B0 f 7 60 eni MinilUTWb hnikiiiiakiliiSdilikiJi Rotterdam Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachines want SINGER Naaimachines zijn een Ëerst las Fabrikaat dat zich reeds meer da n halve eeuw voor alle buishondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGSB NAAIMACHINES kunt U krijgen In al onze winkels DIE MEN AAN UITHANGBOED ZANEENNEN SIN6EB Maatschappij Dapdta alom Adverteert in dit Blad GOUDA Kleiweg 5 Hoderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen Aanffaal taa bil do varoenlglng voor Mode vaksclialan te f Qravanliaso Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tol Cosfumière Ooupeuae en Leerarea Ogk gamenliiiil iior ilp gebnlk te Inmi MOniiEI IWC ii IIHKOM Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Qouwe 109 Dir Dames v HEYZELENDOORN SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het Ma O worden o m de volgende schriftelijke cursussen georganiseerd HANDELSWBTENSCHAPPBN Handelsoorrespondentie Ned Fr D E Sp n Mal Boekbonden enj Handelakennis de Techniek der Admiiiatraüe de Techniek der Bedrijfsreclame da Techniek van In en Verkoop Bedrijfsleer organisatie en tatiek Oeldbelegging de Techniek der Etalage Verzekeringawetensohap Statistiek en Handelseconomie Sohoonschr ven Machineachrgven Handelastenografie en vele andere vakken TALEN Noderlandsch Eransoh Doitaah Engelsoh Italiaansoh Spaansch Deensoh Noorsoh Zweedsoh Rnasiaoh Maleisch Latgn Grieksoh Esperanto EXACTE V ETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktuigkunde El tro techniek Teekenen Graphostatica Vak Duitsch Vak Engelsch Bedrijfs en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psyohotogie Logica de kunst van bet denken Hhetorica de kupst om zich uit te drukken Studie techinek Energetioa Sociologie Staatsinrichting Staathnisboudknnde Geschiedenis Aardrgkskunde Aestheti a Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bijbelkennis Bibliotheekwezen Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bij ongelukken Feispectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch spreken Verbetering van spraakgebreken ScbrQven zonder Fouten een Goede Stijl Handaohriftverbetering Vlug en goed rekenen Herhalingsonderwijs TT L O Fröbelen Slöjd Spelleiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DE YROUV De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleediflg Costaumknippen en Costuumnaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle aoten L O voor alle aoten M O en voor alle Praktijkdiploma s Notariaat Mr ia de rechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Consul Posterijen en Telegrafie Belastingen Politid Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrijfsleider Accountant BoekhouderCorrespondent Handelsoorrespondent Administrateur Secretaris Redacteur Adspirant Landmeter Marconist verder voor Reservekader M Ü L O diploma einddiploma H B S 3 c einddiploma H B S 5 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Rijkaverzekeringbank Postspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T H S Militaire Academie enz METHODE I Wekelijks wordt den cursist een les toegezonden in het algemeen verschillende opgaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogelijk hetgeen b v het geval zal zijn bij het maken van opatellen vrije vertalingen of teekeningen dan wordt de individuëele correctie toegepast de leerlingen zenden hun werk aan den docent die bet binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retourneert Verder hebben de cursisten het recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist en de leerling werkt ouder de persoonlijke leiding van den leeraar Er zijn leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de verschillende examens bestaan speciale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Byzondere leerlangen die men uit liefhebberij kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIÈNi Het normaallesgeld is f 6 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 25 voor een acte M 0 f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiën beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars hun kwaUteit en hun bevoegdheid vindt men in onze gratis brochnre RESULTATEN I Een nauwkeurige statistiek bewees dat gemiddeld 90 der cursisten die met sohriftelyke toestemming van de Directie van het Bureau of van hun leeraar examen deden welke toestemming werd gegeven als de cursisten werkelijk gewerkt hadden voor bun examen slaagde Wij geven onderwijs per brief in allel vakken en wij leiden op voor alle examens man klopt dns nimmer bg ona tevergeefs aan BEROEPSKEUZE Wy hebben een speciale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deze adviezen worden in het algemeen mondeling op verzoek eohter ook aohriftelljk gegeven Wg staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en zgn derhalve in staat ieder met raad en daad bg te staan Weet een ongmensoh niet wat hij worden moet dan wende hg zich zonder schroom tot ons bureau wij zullen lem zeggen in welke richting hg zfch verder moet bewegen ook in verband met de finanoiëele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN I Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onse afdeelingen Schriftel ke Cursussen als onze afdeeling Adviezen inzake Beroepakeaze vrage men aan onze interessante gratis brochure Ona adres is Keizersgracht 1B3 Leliegracht 80 Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den secretaris iederen werkdag 10 12 2 5 j Zaterdags alleen 10 ia 64 LEERAARS 329 CURSUSSEN RUIM 6000 LEERLINGEN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Dit nummer beetaat uit twee blades Eerste Blad Ter overweging Het U L weekblad De Vaderlander schryft Het lUkt wel of de Evenredige Vertegenwoordiging aan de Concentratie een einde zal maken en dat daardopr ook de vrüzinnige partüen elk weer geheel op zichtelve zuUen komen te staan Tot dusverre heeft nionand onzer zich voorgeeteld dat een andere toestand in 1918 mogelü k zat zijn dat elke party in het vervolg voor eigen lasten zal heM en te veren Toch willen wij er op wijzen dat ala de drie vryzinnige groepen in 1918 met gezamenl jke lasten en een gezamenlijk verkiezingsprogram zouden willen uitkomen de E V daartegen allerminst een beletsel is En wü zouden zeker gaarne zien dat de drie partyen nog eens overwogen of het niet wenschelyk ware daartoe te komen De rechtache partem staan er in dat opzicht gemakkelijker voor dan de vrijzinnigen tusschen een Katholiek en een Calvinist bestaat zoo groot verschil dat niemand dit over het hoofd zal zien tusschen den Antirevolutionair en den Christelijk Historische is dat verschil heel wat minder maar toch blijft het meegaan met Kuyper of Lohman voor de niet politiek geschoolden in die partijen het kompas Maar bij ons vrijzinnigen staat de zaak heel anders en m breede kringen van de vrijzinnigen wordt voor de verschillen onder de vrijumiigen ondeiifttg heel wat mhider gtfvoeld dan de part leiders zich verbeelden Wie zich als vrijzinnige dan ook voorstelt dat de beginselvraag juister gezegd de nuancevraag de meerderheid der vrijzinnigen eene keuze zal laten doen uit de ingediende lijsten zal zich naar onze meening deeriyk vergissen Voor vele duizenden vrijzinnigen zal dit beslist worden door de personen die candidaat gesteld worden Men vergete toch niet dat men naast verschillehde algemeen vrijzinnige kiesvereenigingen tienduizenden vrijzinnigen in den lande heeft die vrijzinnig stemmen zonder ergens bü aangesloten te Vijn En hoe weihig deze menschen zich om nuance bekommeren weet een ieder die j met verkiezingen vertrouwd is In Alkmaar b v zat in 1901 Mr E Fokker de vrijzin nigdemocraat zóó vast dat de vrü liberaal die in dat jaar tegenover hem gesteld werd slechts een pover aantal stemmen verkreeg maar toen twee Jaar later Alkmaar open kwam doordat de heer Fokker voorzitter werd vian den Centralen Kaad van Beroep en de in dat district zoo populaire vrij Uberaai mr Van Foreest werd gesteld was alle kans voor de vrijzinnig democraten verkeken Enfin de historie is om er uit te loeren al doet een ieder dit dan ook niet en Feuilletoita Buiten de Stadspoorten Naar het Pultach van CLARA VIEBIG Bewerkt door I P WESSELINK VAN B068UM met autorisatie van de schrijlBter Nadimk verboden 86 Neen boeoooV de oude schudtte het hoofd Wol Urote zegi dat u jkk zwsitjtfl wordt Toen laolrte vrouw Badleitow weemoe g maar en beetje van de oude humor WM toch nog ia dim gtimlacb Ik gelool dat bet tijS wordt ds ik mij uit de voebim maafc mijn kindieirmi hebben miin geld noodftgl JohsML was getrollea door dU antwoord hoe bedoeld zi dat Hij waa opreoht besorgd over zi moedM msar Gfrate had gi ij meo moeet vertrouwd raken nkei de gcdacSUe aau haar dood Ala moeder stierf zouden er bed wat vcfrandlertai o komeoi Jacob was zeeo boos opJuUe hoe kon zij tMi weer nMU Tempe hof gsaa waar zij zich zoo ofuoogelijk hodl gemukt Had hij het gewetea dut had zij nooit nngfn g an Lo toob waa er iete hi zi hart dat ook hesn er heen dreef hem meer dreef don haar eeuwig ttoeeken hent drijven kon aogat had hem saogep pn alles wae btsn tegen eloopeD o wij gelooven materiaal genoeg te hebben em te kunnen bcwüzten dat die drie soorten vrijzinnige lijsten in 1918 tot schroi mke Verwarring aanleiding zullefi geven om niet te sprekm van onverkwikkeiyken strijd en daarom nog eens Zouden de drie partijen aiet nog eens ernstig overwegen of het niet taak zal wezen in 1918 precies te doen wab zij in 1918 deden n l uitkomen met een gemeenschappelijk program Moge het daartoe komen en het is zaak dat hierover xoo spoedig mogelijk wordt heslist want het spreekt van zelf dat geene der drie partijen vÖór dat die beslissing gevallen is iets anders kan doen dan krachtiger dan ooit propaganda te maken voor eigen parochie En die propaganda kan ttit den aard der zaak nooit geheel ontkomen aan bestrijding van de andere vrijzinnige fracties i En als wij aandringen op ernstige overweging van de vraag of w ook in 1918 niet nog e is alten zult i sa lengaao ia dat niet alleen omdat samenWerking tusschen de drie vrijzinnige groepen voor ons gebiedende eisch is zoolang de Coalitie bijeen blijft ziJ het dan al niet hy de stembus maar daarna maar omdat rü in 1918 naar alle waarschijnlijkheid minder voor politieke vraagstukken dan wel voor deze hoofdvraag zullen kennen te staan hoe onze flnancieele toestand zal moeten worden geredderd En al geven wij gaarne toe dat dit natuurlijk niet enkel uit directe belastingen zal kunnen worden geVonden dit staat toch zeker voor alle vruSinnigen vast dat het gat nooit zal moeten gestopt worden met eene Tariefverhooging die onzen doorvoerhandel zou nekken en dat zou juist na den oorlog zooals Treuh in fljne Monorie van Toelichting op zijne Ba Lastingwetten zoo uitnemend uiteengezet heeft zeker het geval zijn Het gaat hier toch niet om de vraag welke van de drie fracties bü het gescheiden optrekken het meest zou winnen het gaat om het feit dat die onderlinge concurrentiestrijd tusschen de vrijzinnigen duizenden kiezers van hen afkeerig zou maken dat heeft 1909 ons geleerd terwijl 1913 heeft bewezen dat het vrijzinnige deel van het Kedertandsche volk gaarne aan alle vrijzinnigen zijn vertrou wen schenkt mits een gemeenschappelijk program het bewijs geeft dat ze in de meerderheid gekomen ook tot gemeenschappelijk regeeren in staat zullen z jn Dit alles dunkt ons des te meer de overweging waard omdat door de E V de katholieke partij zeker de sociaal democratische zoo goed als zeker haar aantal zetels zal zien to emen Caveant consules BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CCCLV Kort nadat onze vorige brief uit de hofstad was gepost kwam het reeds verwachte maar toch nog onverwachte bericht van het overladen van den heer Mr Goeman was het aleof zijn nieuw ffebouwd huig boven hem iostortte to het n ren toch rfeehts zijn plannen weike in dhiigieo vielen Hij zou nu zij boofdi wIlltKn Verbergen mder het boezolaar zi ier moeder zooals hij deed toen hij een kind was Maar hot waa hem te pijnüjk naar bulten te gaan wat wilde hi van haar Geld geld ew nog eenff girtd Neen zoo ietnand als die Paechko van wie Marianoe hem had verteld zoo iemand wa bii nog ni $ I Hij bezocht ziJB zuster hij wa ettltetjee g giaaa op den tijd dat hij wiat dat de doktCT bij zijn zieken wae Zij 1 q hoorde hem aan anders nieuiaod Daar korf hij bekconen wa hij aogi ni t gewaagd had ziolizelf geheti te bekennen hij kon het huie nlel m e T houdlen Het waa zwiuur bdast met hypotheken uu dei woniogpfi ieeg tonden kon hij de met October viervftJIcrde rente mei opbrtn eo Zelfs al zoü Marianne hem het g ildook willen voorschieten dan zou hij bet odi met willen aaooemien Dat wa eiïecbts een uiMél van executie bet was naat hem gedasm De AIteiubui r maatwihaippij waarvoor hij ütAi zoo sterk had ia a spamtien waarop U zulke du i nffwek lünde vfirwaditin en had glebouwd gaf nu ook geen dividend meEtr Na de groobe kracht wae ajk uit hij kon uiet zijn aa uleel vi zijm kamer efaa nt hkoeAv loos zat hij btj zija zuster uiet het hoofd op de borst Marianne keek hem bekoraroerd aan Jacob za er slecht uit zijp hUHr weid grija hij was oud gswortfen eKu giebroken niaiib Ga naar moedtttV Hij schudde ontkennend b booM en toch 2ng zij een straal van hoop op zijn g taat Uchteo Q 1 G Uc wl met je BMsvain Borgesius Reeds hi aan desen staatsman sooveel lA gebracht dat wi waariyk daaraan iflu meer behoevea toe te voegen In dm loop der tijden zijn vele verhalw in omloop gekomen met het l ven van dezen algemeenen zoozeer bekenden leider minister kamerlid en voorzitter Van die verhalen zal xoo nu en dan wel eens iets niet pradea der waarheid getrouw xijn doch van andere is toch overbekendi dat zij heusch cht sijn Zoo was zijn nrstrooidheid één van de eigenschappen dit tot vele grappen heeft geleid Er gaat een verhaal dat in den huize Borgeslus op zdteren dag alles op stelten stond omdat een gouden speld met briljanten toebehoorende aan de vrouw des huises spoorloos verdwmen was Ondanks alle nasporingen was t ding met te visdaa s Avonds echter hvam het voor den dag de heer des huiips had in zijn verstrooidheid den speld gebruikt als plaatsvervanger van een ontbrekenden knoop aan een van zijn onderkleeren Zijn woord verhaspeiingm waren vermaard Eén van zeer reeenten datum is heusch gebeurd Wanneer in de Tweede Kamer een amendemmt wonlt voorgesteld moet dat door tien leden worden ondersteund Dat ondersteunen geschiedt door handopsteken en de voorzitter noemt de tien amen op Mr Borgesius wilde de heeren Beresteijn en Kleerekooper t eluk noemen en sprak toen van Berekopsr en Kleereateijnl Dat e i dergelijke vempreking vaak onbedaarlijk elach deed ontstaan is te begrijpen Het verhaal gaat he waar is weten we niet dat hij ee euw lid den ed afnemend o a zeide k MEn oek u onder het opsteken van de reèmniiigsn van de voorste band m na t NPMMUU Toen hiJ nog pas voorsitter was leefde hij nog geheel in den gedachtengang van een Ud voort en begon hij zijn mededeelingen vaak met meneer de voorzitter Dat hij eens heeft gesproken van Kouwevriesrecht van de brug die niet valt te overkloven van de antithese Christus of Bileam zijn verhalen die een Nederlandsche vermaardheid hebben gekregen Als hij als Kamerlid het woord voerde bad hij de kinderlijke gewoonte in de rechterhand die hi op den rug hield met iets te spelen Soms was het een propje papier soms echter ziJn sleutelbos eenmaal bleek het een paar geldstukken te ziJn In vuur gerakend en dat kon hü vergat hij het speelgoed en rolde t over den grond onder groote hilariteit van de leden Zelfs had hü daarin dierminst erg en heel verbaasd vroeg hij dan aan het naastbijzittende lid of hij iets geks had gezegd AU voorzitter kon hij ook zoo heerlijk verstrooid zijn Dan wist ie van de heele wereld niets meer af Dridcwart omgedraaid op zijn stoel was hü in druk gesprek met een der leden Steeds harder begon hiJ te praten en het geval heeft zich niet zelden voorgedaan dat uit de Kamer Nu kalkte UJ to t MDend Den gansi ien laingm weg m depaardentr m had zij voorUhtread zaoht lot hein geaprokcfi Zag hear aiim londuit dan begrijpt moeder het beM l n dan zullen wi ziani Zij zal denken dat ik maar aUmnkom om bet geld tm dot la liet tooh idet Hij teundo verBohrikt stiet zij hem aan Alsof zij gcAieel allee a wairen gtxn acht slaand op de mensoben barettfl Inj uit Oeld alleen kan ndj niei hedpeh mij met gt Uikkig imkm Kr ootbreekt mij bovendi o nog zooveel Je denkt aan JuUie sedde zij heel zaoht en stak haar hand in do zl Hij knikte Haar gelaat werd zaar nadonkeiul m bedrog Moeder hber i Jacob zeide Marianne toen zij l ii nea kwamen Hoone Badekow zat fcn haar leuningstoel Haar oogim waran opm maar zij had zeker gwlafKn zij wiat niet dadelijk waar wi woe Wie vro zij JaoobI MardauM had baar broer achter zioh aaotfetMkicen nu duwd zij hem naar voren Het gelaat far oude vrouw trilde sij skMt de ooeen vraer Ik heb lU een lieele poos op jia gewaoht De ZOOR waatffc niet haar hand grijpen Deze oude vrouw zQip bli nu bet verdriet aandoen van haar ronduit Ie egipaii k ben gemlnBemli Neai dot kon hij nM Beechaamd u aobaw weel hij terug Had hij moeder ataidB aoolaac oici geokn dat zij mo waa veranderd Hij ocbrok er van Ik had juist aan je ffcs oht Ik deedzeker rg vreemd vMe vxouw Badekow Isngvaai n opendt de ooge L ai komt van bet droonien Nu ga nu zil i tm En WC eeiM wa je wUt I sst werd geroepen waarop ook wel eens het grappige voorval volgde dat de Voorsitter plots zich omdraaiend om stilte hamerde Als de Voorzitter sijn sounieur den gnffier niet had zou htj vaak raar in d i knoei gezeten hebben Als een artist van den derden of vierden rang aan het womrd was en het niet te verwachten was dat deze zich bulten de rde zou wagen raakte de Voorzitter wel is in lectuur verdiept Wilde t oreerendc lid iets van den voorzitter weten dan moest de griffier dezen meMtal eerst attent maken op den spreker Op de perstribune waar natuurlijk veel beter geluisterd wordt dan fai de Kamer werden dergelijke kleine incidentjes altijd opgemerkt Aon 3e lezende schrüvende pratotide en suffende Kamerleden ging het meeste wel voorb Herhaaldelijk is het ook voorgekomen dat aan do fandaeht van den voorzitter ontsnapten ontoelaatbare uitdrukkingen door een tid gebruikt Het incldent Nierstrasz had waarschijnlijk niet zoo n vaart geloopen indien de voorzitter niet ia gesprek wu geweest met een der leden De aard van het voonltterschap strookU heelemaal niet met den aard van dan levendigen slagvaardigen politicus en het is slechts aan zijn handigheid en zlJn srherpte van geest te danken dat h j er zith goed door heen wist te slaan Eigenlijk deugde hiJ heelemaal niet voor hat voorzitterschap wel voor een dagje voor één vergadering maar xlJn geest was veel te veel m andere Baken vervuld dan dat bü zich steeds weer op het debat kon concentreeren Ook was Mr Borgesius veel te haastig gebakerd n in ziJn vijf minuten jaeht heeft hij dikw Uvael pedi ekad ook al omdat hi wel probeerde iets in stilte af te doen zóÓ dat het aan de aandacht ontsnapte Natuurlijk gaf dat later weer heibel Dat het altijd aog weer zoo op zijn pootjes terecht kwam was ook wel het gevolg hiervan dat men uit respect voor den politicus Borgesius den voorzitter niet hard viel Op menig ogenblik was het presidium zeer onvoldoende en liep de wagen heel scheef Maar ach het herstelde zich wel weer en den volgenden dag kabbelde de vergadering weer rustig voort Het was in 1913 een groot verschil de heer Van Nispen tot Sevenaer die het drukke Talma jaar geleid had op een wijze die In alle opzichten voortreffelijk en onberispelijk was ruimde den zetel voor Mr Borgesius die het vak nog leeren moest Onpartijdig was de pas ontslapene wet in dien zin dat hij niet ééa partü boven de andere stelde maar in de persoonlijke bejegening tégenover enkele leden was hy vaak allesbehalve onpartijdig Het voorzitterschap is een ondankbare en zeer zware taak Men onderschatte dia niet en het is dus best te begrijpen dat een 66Jarige die nimmer aan zïjn stoel gekluisterd zat nist aanstonds het zit werk zoo gemakkelijk kon £ lgenti k gezegd is de Hy z édie jjwpn wdord iU t gulae zijner flw moiyk ï ImmI iet wat hwn lievrcwmide i e nttdinikking was niet tHreug ze wss ook niet koud nmar ook niet vriendelijk hut wati ailaof moeder niet meer Bsheel nwt Itaar gedacditt bij de zaak waa Hoe maken je klndomi het vroeg vrouw Badiekow Ata da kinderen zoo kMn zijn geven zij vrnigde Mijn kuukh ren worm ook eeus zoo klein Dat waa een verwi Ja ob vwJde zioh gekrenkt Wilde moeder er mee zeggan dat hü haar nu geen VTmigde meer ga Hij boet op zijn Hppen Neen nc n zoo bedoel ik bet niet kom 4W0 bleri Zij stek de band naar fami uU Ik weet het wd al zeg je niels Zie je ii JQ zoon ik zal het geld niet moenomen dot wil ik ook niet maar ik zou je ook niet graag allw willen gpven wat je no te waotou liebl dat Berlijn beH t je te vuel ie pokkt i Dan heb je later als ja kinderzo groot kiJii niets meer om hm te belpen Ik dnnk tv steeds ewr na boe dM het bvat te doen i maar zij zuohU diep en er reutelde daarbij wb la haar borat ik bm ker l oud er vajt mtj ni t i ki Als twt huiM gt tobtfltijk wordt verkocht dan newi ik betover anideMarisnoe nu sued Tot nu toe lind zij gezwe n Nu knikte xij haar broer toe Ik tal met FrtedHch over de zaak spraken hij vindt bet foed dat w t Ik Itleschlea kunnen wij daeerMe vwdteplnc bewoiwa In Mer genral wm w het over Mariaonffl Haar btoer wilde bet niteehreouw o noen dot mootu ni 4I Hij voHdt zich zoo di 9 verootiDoed gdL Maar de oude tvouwzeéde Weiwniaar 1 dot doet Marlsama amt pMxi ff n zij kon be dom Zij sol er aleti by ver functie van voorzttterMhap veel te iwaar voor een S6 Jarige Dat het een jeiwdlffar Ud heusch niet aan prestige behoeft onthrekm heeft de heer van Nispan bewaiM die op S6 Jarigen leeftijd den voortittam toel innam en de Kamer een eerhled afdwong sooal slechts weini a veortJttars voor hem bezaten BAOBNAAB BINNENLAND De swMrMId De heer Oerretaon haaft d d Janaari de volgende vraag garioht tot den miniiter vao Bionenlaiidwhe Zahen betreffende invoering van dea Zomertqd li de minister niet van meeoing 4at de vele hygiöniscfae en eoonomisehe elangen die gediend orden door den Hzomertyd cooala die in het afloopen jaar giagolden neeft than na de kolensobaarBohte en de dlent ag volge daardere Ucfatprodaetie Eet fcaDitUohtverbraik binsea de aoget mogel ka grenaen befaooren ta btparkeo er toe moeten leiden den mai legal van bet vorig jaar te berbalaik n leUs nog een itap verder tagaan door den Zomertijd b v raede op i April a t te doen ingaan opdat aan too hoog mogetyk ofijt worde getrokken van het graüe ter beechikking fcaa R4 da U ihtr De minuter van BiBnanlandeolw Zaken de heer Cort van dw Lindfto beeft daarop d d 25 Jannari 1917 geantwoord dat fa j gelyk uit het ten vorigen jare door hem ingedienda voorstel eal syn gebleken ten voJla doordrongen is van de groote vo H deelen welke beipahng van daglioht meebrengt Aangaande da econowi che en looiale gevolgen van den in 1916 getroffen meatngel ie een nitgebreid undenoek ingesteld Aan da band van de nitkootten van dU thans nagenofg volbracht oadaraoek aal aoo spoedig mogel k een beeliesing worden genomen over de vraag of en in welken vorm da in 1916 ga troffen voonieaing kan hamiaawd worden Het vtöeÜtowd ta Ma Het OoiT Bnreaa meldt Het verluidt in parlementaire krin gen dat de minuter van filnnenündaohe Zaken met voornemens ia lachte N i wdutf nlrtl Marianne vroolidt iV heb tijd om a te 1 al irffngt M liuk am pooa jtium op ter doet het dat toob f iedrioU aai ook ék van dwdMde maeulng zi I Jkuifi l yaoob omIkHbidb haar ja het ion hqnVa pokvanhtA hurt tlja bet huWT t V bui dat ha k bcni bijna zijn verstond dcKn verlieaen Ala lüU dat sondfw al te vtwJ v vlim kwijt ken l Het iH te goMt van jel Uet hij het hooMopdte kv t H t ksl te MMit VU ial I xueht zijnar lUü was heel Mil het vflw t Viwiff Badekow keek du twee aaik daarM 4oet zij do ooffcn Marioniiie sou hel vsc ir n et b ii wet in ord makcsk ZU elf waa htdm zoo moei He ia Ie goed von ja atanwida Jaoob Ik vind hH bter vrec lljk dat je dat heb moeten aaodoenl Hoe aoof Marianne klepte bsm op ém rug Daarvan moet ie on svijMn De ene bood moet de andere w hSmii FrhMMob boA OQlaaga al geae i dit aiü je den baefan ronanel kwijt k k ter ktMi je dan d stad uit inocat tnkhem n dot j den otase hovre tnosM san basturen Ik nMT BrttaT Jooob bad bet hooM opgebevan verbaasd keek bij zijn zuster non Naar Britz too haetenaal ds m A altr Luot wUeeldea zioh al op i Wee v ralffc