Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1917

3 Februari laatste dag der BROOTE UITVERKOOf Ml Wisbrun Liffmann Wil h bb n nofl ai oot koopfas In Wollen Trulfen en Kotm fi IIo Bontkragen en Moffen miln nogmaals aanmepkelijk in pi ijs vepmindepd Petit gris Bontjes aiies door elicaar nu voor ff $ 10 n no l i T Z oo n r al ttm ham alaan sanoiaapd daaa laalata waak nu ook mat ao U KÖRTINO i Uitsluitend a Contant h ll Jeuken Uw winteiiioeten neem Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer r sprake is an want SINGER Naaimachmes zijn een EersteKlas Fabrikaat dat ach reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industneel werk met roem gehandhaafd heeft SINQEB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkelt SEIENAAN ÏÏITHANGBOED SINGER Maatschappij Oeiiöts alom QOÜPA Kleiwef 5 Blanw leper Werkpakken van De Kleine Winst fl Wl oai andaaran Lag prlfsen Prima kviralltelf sssra Wascheeiite kleur ét Bezoekt Café DE JIM8TELSTR00M St Anttionlaairaat Prima AMSTELBIEREN 443 20 J VALK P W J V ZANEN 20 O Havm I Moderne Portret FotoErafle si Ziiips Ueiilias PeMi eo Moeloloiiiii Aanleg van Electrisch Licht en Kracht Awbevtlend VEST iM ui J VAN DUIN 557 395 P RO Zeugstraat dOUDA n PRACHT COLLECTIE SCHAATSEN Hij bavaalt Ich balaafd aan Rüwe I huid barsten wlnterhsnden Gebruik PÜROL t 528 8 Uw toevluclit aU i jeplaifd wordt door de ondrcjahjke jeuk en de piln van wlnterhanrfen teenen of voeten il de veelgeroemde Klooetorbaleem Zijn door het gure wede Uw hsnden pijidijk ruw geaproojieo of met kloven Zijn Uw lippen gebaraten 1 U Uw leiicht strak of achraal D Klooiteilialaem kao U dadelijk helpen de Klooalerbaltem bijt niet itih pijn versacht uiverl en bracht duizenden li den geoeiing De KlooaterbalBom kaa uw huid weder zacht lad en aaf maken beter beitand te en het gure weder EgBAlJ Wilt e ipflflgeade haaden vermijdeo Oroo Uw lhanden na hel wciichen iteedi orgvuldiC afenwnjf dan dadel k Uw handen met een beetje Klooster balaem in vooral boveni Verrusend ii bijna altijd het luocea De S52 110 Kloosterba lsem wiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiiiiiiiiiuiiiuiiiiini wordt Kdm Uii cpreun bij laiidm huidMii tfomtogu aaiBbaiM knainliioaii traMlnM apH llgM e rhaanattok Pn p pol va 20 f 45 ceal 50 85 at lïïJ Jt w 250 r f 2 50 Alom n trillbur I ElKhl rao lral uidmcloii hiadle lieiiia j Lr AKKER Roiittdm Adverteert Jn dit Blad GlIBDStllEmillI ZATEBDAG 27 JAN 1917 Twaedo Blad U cnê t arhmMl TWMEDB ILAMBB De Haurcommiialawet ii autffenomen met 9 stommen tegen na awuMH minv van éen ammdement de Honté verLoren waarvan de Btrekking ia te bepalen dat xoodnt de buitengewone tudsomatan digheden hebbtti opgehouden te beetoan de Regeenng bU Koninkltfk Besluit dew wet kan doen ophouden Het wetsontwerp d t de macht zal geven aan de Regeering om schepen op te vorderen is van zeer veel gewicht voor on land en VMi zeer verreikende strekking De macht die de Regeering wenscht te bexittctn iB inderdaad exorbitant Met de schepen Uitvoerwet bexat zy reeda de macht beskig te leggen op laadruimte Dit ontwerp gaat echter veel verder Tot nu toe trachtte de Regeering door overleg tot overeenkomsten te geraken Het ts echter noodig gebleken dat Regeenng tn de gevallefty woann dat overleg niet tet het ge wanscnte reaultat leidt de macht besit om t kunnen dwingen De schepenopvordermgswet nu regelt rechten ai plichten in geval die dwang plaate heeft Door den voorzitter der Commissie van Rapporteurs dé heer van Raalte werd de beteekems van dit ontwerp duidel k uiteen gezet Met de schepen uitvoerwet kon de Minister niet ber ken wat h j bereiken wil en moet De hoofdiaak van dit ontwerp 18 dat de Regeenng het recht krijgt de bevrachtipg aan te wyzen Dit ia geen ge raakkel ke taak omdat een bevracbtige aan te w zen Oit is geen gemakkelijke taak Hndat een bevrachting van zeer vele om tandigheden afhankel k is Daarom moet zoo min mogel k tot dwang worden over gegaan Dwang verlicht despotiBme zei de heer van Raalte is hoofdzaak in dit ontwerp De Miniater van Landbouw bec ferde dat h deze wet noodig heeft omdat de laad ruimte die hg noodig heeft slechta óp die wifze valt te verkrtjgen HM laat dan echter de bevoegdheid van art 2 der schepen uitvoerwet vaien Over de schepen die Neder land niet aandoen wenscht hQ ook de be schikking waarb hu dap echter de belan gen van Indië niet uit het oog zal verliezen Met vele cijfers toonde de Minister aan dat er in ons land een achterstend van 2fM L000 ton aan gnaan enz bestaat en dat dus alles gedaan iiKWt worden om dit in te haten Na eemge onbelangrijke discussie was aan de orde het nieuwe geruchtmakende ar tikel 6 waarin de verÉ lichting tot varen eventueel kan worden opgelegd de Imrger Iqke dienatpHctit op de schepen dus Deze diep ingrijpende bepaling ia onlangs afzonderlijk in de afdeetlagtn onderzocht De Minister gmg thans na of het gewenscht was de bepaling te handhaven nadat de machinisten staking geëindigd was doch de zeeliedenstaking was ultgebrolcen Voor op stelde h J dat de vloot moet varen en de stagnatie moet zoo kort mogel k duren De zeelieden orgnnisatie De Volharding kan haar verplichtingen feitel k niet na komen omdat de landstorm wet vele harer leden opnep vete leden naar de visscher vloot zijn overgegaan en velen m Amenka deserteerden Van de l OO leden zun er in 1916 niet minder dan 1850 afgeschreven en even vele nieuwe ingeschreven De stelung iB grootendeels een loonstakmg waaraan de Minister wellicht iets karn tegemoet komen ook zonder artikel 6 Alleen dreigt dan het gevaar dat andere organisaties dienzelfden weg gaan bewandelen De zeelieden statung leek in den beginne FEUItLETON Het ichoothondle In het wofcdIenBOoie PhIiioio pAriE te Ho me wehdeMte dwaer diagen oen dtrfüge ge4etle dUoK DroonMod drwaald eni haar blik kon over de stad welke zich ini t Uchtder oiukii eaiule zon voor haao uJta k te Zij w iïd giöbeel dioor hot aohoone Hobouwspel aJgeleitf dooh zou weldra uithaar nnijnHringai op eanigwliw ruwemanior word en gew kt In haAir nabijheitt huppelde dbneiijk haar sohoothioDdÜe rond Ut er behogHL ki Bctiepte alle b HiideQ met eea sfibedle Btwi aan Ut keffen wat dp aandiu brdk an exm poMtieageet die toegerust mei n mpci dbn buitengetwooe kieputtB vmi wet en v ro aQlng uïetéte oogopslag ooo Fütat onie diat die raeoeoheiijëdlAec niet gemuJTband wais Hij stapte nMr de tfaume toe eaapralc Dat beëet draa ft geen muilbao weet gij niet dat u voor Ae nalatiig ieid kxmi worden geetratt He Hij 9pi woordlen uU op de ma nier van het eene oubeeohaaide menseh tegoo het aodere of teisen ieder aodar U beboe t niet eoo tegen mU te nnnwtMi warneer gü Me te mggoojhï tIk ben de vrouw van daa liiiliMc vanjusHtle Ortaado F en pottend getedi voWde op dew door de dame met groote IcidiDte 9 vroken woordeu Dal kiamen ze aJlaoMd wed z gen Denkt u dat ik niet wU beo Watdacht u aotnai Vt veraoek u no0m iB ao een meer brteefdem toon tot mij te apretteo Ik ben werkeiijk mcrrrouw Ortaodo Overi geiM oet u tegenover f4ke dame een mew i levendeni toen aaoMlaen Zoo 10 het van df i kaoiP Nu Is g u stat ooiDlddiilUk kunt legimiteeren moet 8 mij dadelijk noir biet bim a vot te mllen verloop n ais een relletje Rchter IS dit niet het geval geweest Intusschen wUaen de jongsfis benchten er op dat de taking MM het verloopen la In verband da k ie waa de Minister bereid het rti lul in te trekken ook al omdat hu door hanohaTiag de optoaaing vaa de crisis niet wil tegenwerken Na deie mededeeling tsa den MmiatM dia tm breedraerife tiacuasit voorkwam was dit ontwel afg tandeld Df eind amimng al later plaati hebben Nadat de nonunatie voor hat v e o r s 1 1terachap waa opgomaakt waarop Mr D Fock eerste de heer J H Schaper twee de en Mr Ch Ruya de Beermbrouck derde candidaat werd waa aan de orde hoofd atuk UI Bultenlandache Zaken van de 3taatabefrooting voor 1017 waar over we dit jaar met het oog op den oorlog lata uitvoerlgar zulten zUn dan andera Allereerst stelde da heer Knobel tal van vragra over h t aanhouden van onze pos ten onze gmanaehepen over de achendra g i van onze neutraliteit door vhegteigen over de Sehelde kweatte enz Naar hy meende had de Beli he Regeering wel verklaard alle drijverij van den annexionis ten af te keuren doch vroeg hij heeft zij verklaard het annexioniame af te keuren heeft zi al stappen gedaan ota het Scheldevraagshik op te loaaen Over de deportatie van de Belgen stolde de heer Dnya een viertiU vragen die het gevolg mren van het antwoord dat de Duitaehft Regeenng heeft gegeven op hat protest der Nederlandache Regeenng Hulde had deze afgevaardigde voor het be l d van den Minister al was h het op sommige punton met met hem eena De vra gen die hit stolde luidden Ia Uwe Excellentie bereid den vidledlgen tolwt van het Nederlandiehe protest uitgebracht togen de Duitaehe Regeering te Publicecren T De genistetollende verzekeringen me de van officieel Nederlandache zijde aian de vluchtelingen gedaan hebben tet gevolg ge had niet alteen dat de naar Ne lerland uitgewekenen Belgen terugkeerden maar het iigt voor de hand dat op grond daarvan tel van Belgen die wellicht van plan waren uit te vfijken toen in Etelgtè bleven Is de Regeering op grond daarvan met met mi van oordeel dat haar zedelyke verantwoor del ttheid zich verder uitstrekt dan alleen tot de naar Nedertandsch grondgebied uit gewekenenT Zoo ja is de Regeering danniet van oordeet dat zi zich nog met van deze verantwoordfitiikheid gekweten heeft door alleen aan te dringen op repatnee ring van hen die aanvankelijk naar Neder land waren uitgeweken en is de Regeeringniet bereid ook ten aanzien der andere Belgen dien aandrang uit te oefenen In het antwoord der Duitaehe RegeeTing wordt de mededeeling gedaan dat de repatneeering aal worden toegestaan al teen aan hen die destijds naar het rayonAntwerpen terugkeerden Indien uit deze mededeeling mocht blijken dat dua voorhen die destijds naar tdere plaateen in België terugkeerden deze gunstige toezeg ging van to mogen r atrieeren niet zalgelden is de Regeenng dan bereid als nog ook voor deze laatete Categone op rechte herstel aan te dnngen Is de Regeenng reid om indien on verhoopt blijken mocht dat een afzondelijk optreden hare fti ds niet die resultetênbrengt die lU gerechtvaardigd acht als d n door overleg met de R geeringen van andere neutrale tanden te trachten of wel licht door een gezamenluk optreden alsnog de ook door onze Regeering openlijk erken de schending van het volkenrecht te metkan worden gedatm Door den heer Dreaselhuya werd getnfor meerd naar de opvatting van de Regeenng tegenover het program van de neutrale vredeabonden en tegenover de voorstellen van president Wilson H j wees er daarbij op hoe het vroeger zoo gehoonde pacifisme thans het doet heet te zijn van alle oorlog voerenden Dit mocht meende hij ook onze g i AangeKiien obtgeraooteo van Italiaasuxiie mdniietere wanneer sij voor haar rieirier qp bet PhiDciio wandeteb slet gewend zijn papler ti bij üdh te drageoit zoo blee voor de dame lüetö ov r dan deoi a eat naar liet bureau te volgen waafbii natuurlijk een grooteo optoop ontstond l e oorzaak va allee leig luedüwekkieDd te haar ar inen Vl piepen Op het poHti€ ure u dic d da gehsiBiAe in n zi beklag en én oonmiiAMtirid gaf deur pUchtgiitrouwtsii lM nibtt natuurlijk groot gelt Zonder papieren geea vrijb d luidite zuB oofK ueie en de grooOMdpnM aM haar kMoi eoboothotidte werdm in een soen t txA o igealoleni Het faceM je maeJbto het zioh al lieal gauw gemakkcrii tija inwtiteres eohter Hep sledend vaotooru lAfgf n oken heen en weer ttp en iiev r ToMi de minialeT van justitie om de zware anMtfWriiMMéentflma In zijn woning timMcwain miato hij éumr zi geUefde gwie Het eten werd laMid maar nog séeedb kwam u niet opdagen Hi v xé eindelijk ongecuot en telefo lperde neiar d poJltfe Daar kreeg hij tot beachetd dat een vrouw was attDgefao ud tti dSe zidi ultffsl voor ivevrouw OrUndio sscmder het editer Ie kunnen bewijzen De auto van z1 dib UMHemUe irtopte voor het poliitlebureau De oetdeur wend geopeud en betdsn lilden In ËDur kt men Het jboottiondje was tn dËiot fla der BoraelnKMe polMedtenaren thane g n inetittKKipniiormel meer tnaar een aiW Ha bondeneolkoOD bel a ngMuu Ü DOf een mui Vw den oanmih rto too gtspmm Mmam be faaa aièootboadie je aM evn atsartie Regeenng een vingerwijzing lijn om haar houding tegenover het pacifisme to w iigen De denkbeelden van llie i ague to ilfiforce peace oorapronkelük denkbedden van en particuliere vereenlgteg sijn In Amerika staateprogram gewoHni In de verschillende oorlogvoerende landen hebben leidende personen zich er ook bij aangeslO ton VrcUe door dwang wordt door hen allen als het einddoel van den oorlog beschouwd In verband met de mededeaUngea van den Zweedschen Koning stelde doe afgeviurdigde den vraag of Naderimad o behoort tot de uitgenoodlgdep voor de ttontrale conferentie en loo Ja raads oen bijeonltomat is gehouden Door den heer de Beaufort werd betoogd dat de grooto vraag thans ia wat gedaan kan woHen om oorlogen to vo rkomen Dat kan z 1 alleeit door éen betere regeling van het volkenrecht met medewerking van alle ook de neutrale m de kkiM mogendheden to toeken Als alotnttmnwr vaa dan dag aehtto de beer Limburg ateh geroepen den heer Dresaelhuys een douche toe te dienen een behandeling die zeer gemakkelijk is te ver richten maar die met wegnennt dat deze laatoto al heet wat heeft gedaan om een vredeaatemming te wekken Vooral in het pacifiama i de kritiek gemakkelijk maar de kunst moeilijk Het is een verheugend fait dat thans voor het eerst eens m oni Parinnent onderwer pen van bmtenlandsch beleid zijn gesproken Dit geschiedde voorheen zelden op nooit Men bepaalde zich tot hulde en dank en tot het vragen van inlichtingen Thans zijn eens eenige van de yele belangrijke vraagstuk ken die zich aan Nederland opdringen besproken en ongetwijfeld is dit de eerste stop dte er toe moet leiden dat er lo bui tenlandsche aangelegenheden wat contact komt tusachen volkavertegenwoordiging en Regeering Eén van de oorzaken van den oorlog is ongetw fetd de geheimzinnigheid waar mede de diplomatie iich aan de openbare kntiek wist te onttrekken En al vatt het niet to vreezen dat de Nederlandache diplo matie achtor die achermen dingen doet die het daglicht met mogen zien het is toch goed dat getracht wordt de handelingen voor het voetlicht to brengen t Is nog niet veel dat beoproken werd maar het is een begin een goed begin dat navolging verdient Wordt vervolgd tn de gewijzigde Additioneete artikelen van de Grondwet is een fout ontdekt Op staat B ontbreekt de gemeente Ca pelle a d IJsel De Tweede Kamer heeft leuk weg t ontwerp aan d Eersto Kamer teruggevraagd en teruggekregen en toen de fout hersteijid Er kwam zoo waar geen enkele junat tegen dit informallarae in opstond UIT HET LEVEN VAN EEN VELDPREDIKER BU BET LBOBB TE VELMB CXVIIÏ t Blijkt kutdeDikatWeo tijd veten grootelijks zl tedeur eateddL Men b d zlofa zonder gckcde gronden bij vooriMiat v z trtHiwd geoMitki met de vorwaohthig dat df ntlHtteMchtif 1911 In bet begto van Febniari eou hularwaarte gtaon Sonnn ffen waren nog verder gegaan daa deoe ver u achting te koeeteren Ze hadden maar vast uitgesien ruMKr betrekkk g ik en vet 8ch idtaHP aleugden erin aloh te verbinden 1 n daar Is afgie ionmn dal sae pa beg en hei iiddkkn vau Maart zuilen at zwaadm ten llefli e giedaDhto ia beb ben gdcKM tfterd dte zondcT grooto in Bpannlnig aangroetdn tot een verwachting ie itiot he 4 prettlgl aoolang zij getm wtrktrh heid wordt Maar to moeien ver nenxm chkt zij vooriooplg niet In de tor men valt m vervidliffig te gaau dat men nog oen tiMand geduld aal moeten oe e mm leidt Uoht tot ontotenraAnflt Al to moeA ten zien van oen roedB verkregen betr k kln jT m l moeten dlulden dat wn ander daarin tfoedt Is moer dan velen thans Dc kaïnpioeDBbipM Ik zou wel een lading mamiet kun nen doen ontploffen om John s morgens wakker te krijgen is de verzuchting van menig Engetache huismoeder wier echtgenoot dag tn dag uit precies op tijd te werk moet komen Er schijnt echter een tegenhanger te bestaan van de dynamiet methode hetgeen blijkt uit bet verhaal van James Mac Ken zie en Harold Storey behoorende tot de bemanning ran het Btoomschlp Kelvina Een groote torpedo gevutd met een stof van veel grootor ontploffingskracht dan dy namiet sloeg een gat in den wand van het schip zoodat het naar den kelder ging maar James en Harold sliepen rustig door en ontwaakten niet voor iedereen t schip had verlaten Klac Keazie werd het eerst wakker en wel tengevolge van de diepe stilte welke plotsehng aan boord was komen heer schen De machines stonden atil niete be wotv of verroerde zich meer Op korten af stond van het schip ontdekte James een kleine boot nm licht vooralen ff Jamea begon to roepen Wie Is dat 1 riep men uit het bootje Ik ben het II luidde het antwoord Wie is ik klonk het weer torug Jamea Mac Kenzie l Waar vooV den drommel gaan jullie met die boot naartoe Wij weten niet waar we terecht komra maar we wetra w d dat JS over tien minuten met schfp ua al kmn i$n verdwenen 3 QlIie houdt me voor du gek riwp de nog niet geheel wakker Jamas die noff maar half overtuigd waa toen ham vaa da torpedo werd vertold Eindelijk kon Mae Kanaia ia da raddisgaIwot mtden opfaownaB maar na waa Ha mi de ikkelbaacbeid ki vurhoaicil k w vtiirffi ac u iMMn w wlw ém dM het bericht van bet mot 10 Maart mH kMn vorlol gaan van de ttcbaov tHl grooto vevwar Dg veroorwakto Voor de teleur geeartden te bal dia ook en vervokmd ge Mhh dmlNt Mofen uden aMi bUraaii 8pl gel on gaan UlMMBdw gpw iail lit ohh aan vennoedeoa nfOdabtiMn Het m luouore ulet andeva d een eenvoudig rektauMunuiotK met behulp waarvan meiv siofa kan vritwarea teg auih een aoar toUijka gea aaf wa u dhig Ja hal waa avenaeor aklk ma aaanatla dma fiaan kwan tot de gadaobte welke later wta gtog in etno verwaobttng Het was cht r verkeeod opceaet Menhad iiit tiuoo tt rxduueartm êiko luaand gaat voort aau Mil lidttii naar bul du Ik Uc in I 4 ruari aan d beurt lik lu Maart na MtHKk al emie tiüfathiic nrtJkt iiiget tit jongfrv ht haar plaate r den t 1 a lx uatuuriiJk omnipalllc i4ko auuuid im volledigip Hditteff 1 te lljvm Itet kan doM ntët andtaai ol de ttJdMippua vaa wrwek lauu M üii van Uarertue lanffac uit blljveu im eens nadrukheiijk ndar de aaudacht u ItniiguiL konit udj w naci t voor Slij nip geen b zoodB fefcvfiui ten dfiti M a U UI a n d kan nnuwkaurif ti gen kuig van o vwen wan n e o r voktoendet vervangiDg voor wne bepsMida liehshig voorhanden aal ai Wt daarouitnuit km meMvn voordnt du Ml oester een besluit aam n r plan w roldkuud t wmki geven trieoiito evut gbt ulny te k boiKo wa rvoor zij de verraut woordell tfN l iil l knanm dragen di ectaer voe W to Ots door tWanffbe t stdrat im t vwktaairbaM audaoht wwdt vtvuonHHi tn verder vertelt attf feit Ik wwt ttU jongere llclMtDgw ook al aan bet bouwi n zjjn van lucMkaMwkn ledinzij voor sioh lUuimt vooralobtlg Wat ent mivii oit i rwHg wH Vk bi zoo ii al k lijk ret dtobtblj f u van t lk gVOnd ofUblooto geru tten worden zoo HpoMHg geloofd al zij ummt Itta vnn igen verlangen bwatteu HiH praatje nmnit e li jperwiobt pkwto in onder oum is vim utiengowone beaxkenlo in de okfiktenwekèd Haaat duH ik do stomnm voor laijne Vrtcentoff iMVMn d t men nemm meer g edwdotdedi la dan daar Zoo vefl medBobw aitiht bi m rnei elkaar zoo wednig gKlqfpaaAetd o Inziohl om u geaegrie na tei reltemien too groote kaïM dat o na 4f vonnoodïW van oen lataitde njk Itrflii lil kortefi tijtt veiriwidH mA ka tm uitfpMt m laugR vaFaahlHimKlt if gen a Mn pMi belandt Hlfvln li iMttT het luQ lo ac Jilt de verklaring van bet onwrkeJIJk ett datsHbidii onzlnnlfli it dinfpen loo gretig worden aan g iKwnen at daar ONS OVERZICHT Uit alle kinden komen perestemmen over de laatoto waarschijnlijk niet de aller laatsto boodschap van Wilson Wat den vrede betreft Is merkwaardig dat de in de Fransche Kamer oen sociatlsti sche afgevaardigde redactour van het Jour nal du Peuple een motie indiende strek kende tot opheffing van de politieke een auur Briand antwoordde dat de politieke censuur moet verdwijnen maar dat een votatrekto vrijheid van gedachto uiting thana onmogelijke toelaatbaar ia daar de regeering niet kan dulden dat bladen met artikelen en teekenlngen een campagne voe ren tegen den oorlog en ten gunste van een voorhangen vrede De motie werd met 823 togen 141 stemmen verworpen Ia dit niet teekoiend g n prt aganda mag dus gemaakt worden voor den vrede die de Pranache regeen K natuurlijk voor bang noemt Ook in I rankrijk bl kt üua het volk in zijn breede lagen andentdenkeml dan de regeering Want indien dit niet zoo Was lou de regeering den invloed van de den vrede propagandeerende pers niet vreezen 0ver den strijd batrokkalük weinig niwws Op een gedeelte der fronten is het t66 koud dat de krijgsverricbtingen totaal stil liggen Het schijnt dat de Duitschera een klein succes hebben behaald Loopgraven op hoogto 304 btj den Doo rold btorey not seek van wien men wist dat by nÖg stoviger sliep dan Jam men noemde hem wat dat betrtrf Wereld Kam pioen Een der manschappen atelda sich besehil war om Storey to gaan halen Je hebt maar 6 minuten zei de eersto stuurman want we moeten oppassenniet te worden meegexogen wanneer de Kelvina geheel en al in de diepte ver w nt Vijf minutenl Lieve hmmti iel Tay lor die aieh aangwield had voo het lo vensgevaaariijke karwritja t Ia nlat te veel en dat om Starey bulten baard te brengen Maar hU ging toch en na vier minuteïl zagen de kameraden yior tot bun groote vreugde aan dek varscbijnmi een menschelijk lichaam ba den kraag met zich sleepende De man d r zoo versjouwd werd was werkelijk Stany die nleto daed dan mopperen Ik gaef ja n n oatbijt cadeau aU jeme Bog v nÜButm laat s ii9 tt je kiuimijn doeri reokto p jp kragen en mijnnlaove kartjaa aU Ja ma niaa mat ruitlaat De mannen in do reddingsboot waren nog niet opgepikt door den trawler Pelican toen Storey geno tot bewuatzün gekomen was dat 44n mlnmitja langer alapen hem het leven zou bstiben gekost want nauwelijks was hij in de boot opgenomen en was dü e op een behoorlijk veitlgen afstond ge bracht of de JCrivina zonk anel om g haal mder de Ooeaaa golven to verdwenen Anllï Ucurttoflini in d ii oorioi Pa chlnuv dr Erwin Baumaan idi Konl berg doet eenige saadad dMr ffunaUfe laauHatati kt daa iOS g vatk bereilM bi lat dan Man werdaa ovar aaa btaadta n 60 M bestormd waarbU eenige Dultidw afdalingen erin staagden dc vooruitgaachoven Franache atettingen door to driogan De Duitschers leden in den loop vn daian aanval zeer grooto verlieaen De Engelschen deden een goad gestaag den inval bij Hulluch Vael DuitaChen wcrd i gedood loapgraven en achuitplaatscn vamMd De Bï aeha namra eaniga ga Twaa Duitadia tenOhn wardw affaal gen tan O van Fangalaaart Kaa dafda aanval slaagde erin da Bagataeha toaM ven ten O an Yparen to baralkan Oa Duitschera werdaa er eamlddoliyk ait vardreven De Engelaeba st Ung la bantakL De EngelaehM daden 9€k eaa gaalaagiNn inval In de Duitaeh loep gi aa an tra O vaa Neuville St Vaast Ook by da Aa wordt vanraad gaetraden maar naader raanltaat Tuachan da movaaaan van Tiroel i da Aa ten W vaa Riga namm Rusalsche af deelingen een offenaieA verdreven da Duit seheni namen gevangenen en maaktaa 3 machinegeweren buit maar trokken daai na onder den druk der DnltMhers op haa atollingen torug Op den O oevw vaa da Aa kanunan ta aiache afdeelingan dia aaa varWtwd gavecht voerden andeihalve werst vooruit in de richting van Kalntsem maar een togan aanvat der Dultactiera dwoiv hen daarna naar de atollingen terug to trekken Oaneraal IwackkawiteJ die een gavaeM in een voorultgeachovan lint aanToarda ward gewond maar bleef in da gatadaraa Over het Roemeenscha front aal da Itaaslsch mtniator van oorlog Biria vf dat het offenaiaf der centrale liters tot atitstond 18 gebracht Oe gapingen in het Roameetisohe leger worden th M op laar bavredigende wijze aangevuld De gaalllaa den opereeren met dagelijks grooter war lend overeenatommmg en apannen ideh zeer in om de uitrusting die aan ItaiAaad ontbreekt to leveren Hienilt blijkt duldelljh wat daa Rusaischen legers maAkeart uitruitias De Engetachan winnen in Maaopotainlli voortdurend terrein Door de gevecht t van 18 tot 19 Januari is ie Tigris ton O van Koat at Amara nu stelselmatig gezuivenl Er zijn 6S0 gesneuvelde Turken door da Engetschen in dit gebied begraven en da Engelschen vonden er reeds ongavaar 60O door de Turken aetf tar aarda baatolcL De Engelache ku t la ook waar aana galiombardeerd In den nacht van Z op 26 Januari dadwt tiehto Duiteche oorlpgsschepan een aanval ten Z van Lowestoft om de tovoran daar vermelde Engelsehe bawakingavaartulgaa en patroullleschepen aan to vallen legt het Duitsche communiqué Van de Gngelscban werd in het geheate afgasoehto zeegebied niete vernomen Hierna ia de versterkte ptaato Southwold van nabij door Uchtgra naten van Duitaehe torpedobooten goed var licht en daarna onder artillerievuur gaaa man Traffera werden waargenomen Het Fngelsche bericht meldt De aanval op de Oostkust wai evenals vroegere aaavall t zonder eenige beteekeals Het schip verscheen tusschen 11 en 12 uur s naehto vuurde granaten af en nrdweem daarna Het heele voorval duurde drie minaten De Engelache admiraliteit aagt negniaala dat geen I ngelach schip betrokken in het gevecht van 23 Januari a morgens door een Dultsch schip werd geramd of op eenigeriai wtjXe beschadigd werti behalve de vermelde teriMidojager die itpnk na getorpedeerd te lijn JapM dat op s n alfaa houtja tarraiB lK ogt te wlnna van aijn giriaa broader China heeft suecaa gehad China baaft wat betreft het Cheaoa Chta Tung ineldent alle elsohen der Japansche noto van September 1916 aanvaard De vraagstttUw van hat veatigan van Ja panaehe poUtia poaten In Blaadaja r a an In Midden en Oosteiyk MongolU baaaraaa bet optreden vad Japanaehe inattuctaun fl n vaa anlllno klai atolkn ato Bau Ibnut kleurritoHn aao wrteit dr luaim ovi ru tlen all tot nu te t MitiaeptiHolm ttlaflen wac betnA iKtvowkcHuen der ontwUüraUcig en het doodm van gov w HiJk kienten Daarbij komt nog dat zij guud itoetbaar ufii £ ij doeii tilwU nt taoU u 1 lit de houvwlheden waarin ati wordvu aan mroud xiju zij aondw eenige jiftiffe uitwwklng Ztjkuu iwn in aeer caoh vonu wwkn toegeK dlend m liaar Vf tetlgitng der baot dhi leidt tot Hoelle Moarae van ettertecen tot re4i lgbig van wondm tot teinperatuuredaling alMuedP tat vevtieierli van den algfherten taeaiand dar p aUin te aa babo Mi b o aniadt bat giiwainiaiiliisas m duor vertwrt BauMwn baaftHb aangreat r ek van MvaUen babooreoA tol de uliii urfi op hWiie anttaal de wiHlnakkunitoffen toaoapaat Aanraokctilk g brulkte hij nieiMbUuw laW aatt tvl let dat la d UDMte caratian beter werkte Bij bfandvondm aebavr n nUtero den n tn tabijlto andaM araUanWl de wond gepanaaald mal esn vier piaakla oplonaioff tn dM ka db nda wwnitr ig nUt al to ateafc raniari falnlBi waa onmiddeltuk woadan g o ai o t u a üiJ heel dlei e wanden ward gaaterOiseerd gMui tn de kleuroploaiiitaf gedrenkt in de woottolto gdsgt n aarde piaaaMi e toeauatd het adlat ward het vooht nw4 an s rait i Kt eda na een o twee keae kv bebaoiMtog htebt k mmm p de onaMMMwA reuk v dwa i n As ond wet3 kw Ook bij Inwendlgaaiil vfHag oanr aak da annaliii