Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1917

No 13305 iuMliimlIiilllllIlitk UIT HHT MaGAZUK VA l RAVË SWAAY ZONEN GOniNCBBM Des THEEËN worden afgeleverd in verzegeld pakjes van vyf turnt m half en ent Nei oni met vermelding van Nom mer en Prga voorzien van nevenstaand Merk voi gena de Wet gedeponeerd Zioh tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend jr C BiJt voorheen J BREEBAART Li if ens arhm nt TWBKDE KAMER Bait ttiaadiriohe Zaken Do ai uv e voorzitter Men Mheoa iMi v org ooiD n te bebbeo om cUtauaal eao over dtvenw buitenlamdacfae Mii eleg ih kn een booon op te zetten Meer teoh wae d dtoouseieikiet ha over bet nut daarvan ww bet ook 009 nln eetw Althans de micètere beer No ea kwam al daiij aijfc met dte waarBchuwlttg osn de vraagBtukken dSe mlesohieo na den oorlog aan de orde zuJIea komen liever op dit oog nblik te bUen rtleten Het stoeken naar d oorzakm van den oorlog 10 toob nutteioofl zootoog alle oorlogvoerenxien a idize f onschuldig acbten koot j e vrette eeen atap verdler V lg tó dMi heer cfe Savornln Lohmani iB d dwaae veanteeltog vwi die wweld do prinoipi el ngelljkhekl n de volken tot slhad gekomen op bet Weener ooogiTes een honidierd laor getled ci gehouden De eob dSng ruatte op jaloezie wlltokeur en wsngiuost De laak der kleine Mat a is Ëe der pionnen op bet s utakbord ij dksben ter baw eiruiing van de rootere le aaavta éaX nuchtsete eel stolde prfMddeDit WUaon het rechtotelael Iadim fe inogmdbedeii door overwinning wlll n dwingéo tot een vred dan is een volgfBdie ooriog owveroiiiidciijk 1 n dat heelt WUflon duidlBliik willen zeggen Oro het alg taeea belang te dten k dient elk iets van zün belang op te otfereik Zoodra de tooatand niet meer op toMèt tnaar op recht bamett vordt dte oorlog eowaarschipJHk In ïlcfcaeW tr zullen don wel ge cïüllen rilseiL joaatr zij zullen la het openbaar voor geheel di wereld b iandeld wordetk Wanneer die toeetand i iagatMidMi wHm aHe ra ceodbed i gereed zIJdi defliiioo met die waipeoen mva te handhaven Daaraan kaa ook Nederland zk h niet ooMnkkeou Met ajle maoht dient iederlaod de pogingm vso Wilaon te steuuen en bet komt niet Ie pas bet voor te stedlen alaof aijn streven kinderpraat i Zonder den Minuter te w l n raden sprak hij die hoop uit dat deze d gelegenbeddl aimi zal laten voonbijgaan a de stem van Nederland te doen boorcn te moer oanSai ona land op het gebied van volkenredit een naam heeft t verilezeiii Dit woord van dien heer LohmMii klonk fier en beteek nde heel wb meer dktn het genoegctlijk gekeuvel ov r vrede door dwang oF door reol ol duor macht Deze laatste leuze ë er bijgevoegd door den hew van Leeuwen die een wereldvrede ailkfen bereikbaar aoht door dte toeneming van de maoht vao een volk H was een zonderling versohi usel dat de heer TroelMra het vrijwol eene was met den heer dfa Savamim Lohnjan en nu en don zi a pertijgemoot van Leeuwen bestreed Deze had db boudSi van de Nedarlandleche reigeerlngi die niet nieedeed aan bet e nan van Wilson s pog goedgekeurd De heer Troelatra begreep dat nW Hii wilde dat Nederland telkens zo apreken ate da groote broer Zeer mool sollede meubelen als Tafeb Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen TheeUfels Buffetten Stqiameublemen fels Buffetten Stqiameublementen In leer en pcluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stnikast f20 StUIUfel f 9 50 Splecels f6 60 f 7 60 enz Wisnurm BoniiliiifsoililliliSdilikalL Rotterdam Een vertrouwd adres K voor het maken en stoffeereo SS van MEUBELEN Is bQ i N HESSING S Peperstraat 24 Gouda S Billgke prigzen prima mate riaal Reparatie aan alle mei S beien FirmaCSMITa Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREElV GOUDSOHÈ Fourage iDlraoilÉU GEVESTIGD Kanaalstraat 70 Ijim fnrl T I ri 4ML n T I h M Een uitstekende brand zqn RAGGERBLOKJES seven veel hitte en zijn goed koolhoudend Prijs f 2 20 per 100 k 6 Aaibevalend OEBR VAN DEN END Buiten de Stodspoorten N ax het Daltmü T n CliARA VTBBIG B w rkt door I P WEÖSELINK VjlN BOesUM met autoriaaöe vande schrijfster Nadruk verboden Toen lïulda av en keer toch was binnengeak pe8i in een hoek atond en den kflappen vrooli ieo Berli pier maar steeds met Bobitterende oog n aankeek kreeg zij een klap van de band har r stiefmoeder De 9lag wa sj c harder dan een oorveeg steeds is maar Huklla voejde hem Bterker Ten aanzien van hem moest zij tXah lat slaan bestraffen als een kit n kindi Zij Maropte md haftr voeti Een uitdrukking vol haat kwam in haar 00gen Wat had zij dan voor kwaad goSaan ZiJ had toofa ia het gedieel niets gezien dan dat bij aan de tafel zaten ij bij hem stond met d ellebogen geeteund op do taf en zioh zoo naar hem toeboog heel diohtbij Het meiaie balde de kleioe vuicrten een sUm lachje maakte den jeiigdigfln moqd oud aha die wilde eleobta adTeeu geheel alloMï met b m si nl Shi dien tijd b pMdb Hulda bawstiefmoeder Zij bcAoarde de vrouw ZijfAoop haar na toet ds KÉireden van eenkat Het WB0 een heeto m etn afmattend rnktdaguar lag over Tonpelbor Geen ge A aElT2D i 30 Jan Gsbouw Bouw i WoalBtncht OndmtandscommiMi Arm l or Sfe iy B l veniMkea 1 tersgOl l t f nofm oatraiifiB u f d lii n oroeMtoa remakriljkM B u om d i iM b aoM afouM tol riii l B EleotrlMdie Omkkerii A BKINKUAN t ZOON Goud STADSMEUWa OOUDA 39 Jm 1917 Wcrkkwriuédinmkiriat B m AP lohrïTwi a d 18 Jm u dan RMd het nlgand BU Koninklük bwluit van 2 December 1916 StaatabUd no 522 lUn met ingantr van 1 Januari 1917 algemeene i regelen voor het verleenen van nbaidiën ten behoeve van werkloozenkaesen vastgesteld hetgeen niet lich brengt het ophoaden van de nooden tueachenregelingen der t jdelyke werklooaheidsverzekering Uw Raad lal derhalve hebben in te trekken i n besluit van 30 October 1914 no 1154 houdende o a de instelling van en de vaststelling van een Reglement voor het tüdelük gemeen tefonds ter voorziening in de verzekering tegen geldelijke gevolgen van gedwongen werkloosheid Oemeenteblad 1914 no 249 In afwachting van het volledig in werking traden der nieuwe regeling waartoe wy ü reeds voorstelden deze Gtemeente te doen toetreden verklaarde de Minister van Waterstaat zich bereid voorloopig op den ouden voet de helft van den bijslag op de uitkeeringen aan aangesloten werkloozen voor rekening van het Rijk te bUjven nemen wü vertrouwen in den geest van Dw Baad te handelen door eveneens voorloopig de wederhelft ten laste der Gemeente te doen uitbetalen waarmede gelukkig slechts zeer kleine bedragen zun gemoeid Zoodra de nieuwe regeling geheel lal zün ingevoerd verdwynt met het tijdelük gemeente fonds ook bet bestuur en de secretaris penningmeester belast met de contrSIe over de toegelaten vereenigingen en hare werkloozenkassen en met de uitbetaling der büslag uitkeenngen Het bovenvermelde Koninkluk besluit legt evenwel aan de Gemeentebesturen onder meer 9P hetzU zelven hetzij door gemachtigden na tegaan of te doen nagaan de reohtmatigheid van toegekende uitkeeringen ten laste der werkloozenkassen te controleeren of te doen controleeren de in iedere maand door iedere kas ontvangen contributiën der aangesloten leden aan de hand van maandelijks door den Directeur van den RijkB dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling toe te zenden opgaven op nader te bepalen tüden over te maken of te doen overmaken aan de elders gevestigde besturen der toegelaten vereenigingen van hetgeen de Gemeente aan elk dier vereenigingen heeft bij te dragen Die werkzaamheden kunnen beiwaarlUk alle door ons College worden verricht daarvoor blijft noodig eene Commissie om ons in voorkomende gevallen van advies te dienen en iemand liefst evenals totnogtoe haar secretaris om de waarluk niet geringe oontrdie uit te oefenen WU wuden daarom de bestaande Commissie ziJ het onder anderen naam willen handhaven en haren secretaris als onzen gemachtigde voor zoover dat mogelyk is met de aan Ons College opgedragen werkzaamheden willen belasten BilUik zou het ons dan voorkomen ook aan deze gemeentelijke Commissie voortaan een zeker bedrag bijvoorbeeld ƒ 50 per jaar ter bestrijding van vergaderkosten toe te kennen en aan den secretaris eene jaarwedde van 150 zooals thans door den heer J M Bakker wordt genoten B en W geven den Raad thans in overweging onder intrekking van h t Raadsbaslnit van 80 Oct 1914 een verordening in bet leven te roepen ragalanda de samenstelling en den werkkring i t Commissie voor de warkloosbaidivenakering Tot leden der Commissie bevelen B en W aan de heerm J van Duin en W Roepers de heeren C van Kooten en C de Korte de Heeren Mr M W G van der Veur en J Versfelt de heeren P A Vingerling enJ Deroksen H M zoon Advertentiên MEISIES EEVIIUGD Eon HoIL PiilMn Ml Audcworii briekea P aoedewaagon Zoon SOdi ua M wl4 i Jsagpa 9 f Fsbrisk Op h l KiMoor 4 Muadun NUTRICIA u ZMUnMW nll nwc d AlcinUiil eilMdllic DUaCT a VIL4AODi Een jongste lediende mmu riuiiiLitE lEmiriii Qt DDtlDAO 30 AN 1917 r m M uui Jan V 4 H ijd nslr 8 TAK 576 IS Katten Stoelen Tafelt Glat Aardewerk Poroelein en verder buithoudelüke artikelen Hoesten VOOR MANNEN PRMXEN UI noefume deslasmlai f 28 f IB r f iO f 9 Inlec f 0 90 S77 18 Sohoenmakerij II Boeiekade 132 211 Dienstaanbiedingen hebban in de Gtoudscbe Courant Wtr Dne sdvertroiieD kosten sleekt MJ roorttltbeiaiiag 1 5 tegels f 0 26 voor Ike ragel maar 6 oants Opgaaf nitslnitsnd aan hetBnrean DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Oh LAFEBER LaaPMF Duitaali M O CAO Houtmansgracht 19 GOUDA Sinter Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van IT aimachmes want SINGËR Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle bnishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHTGEB NAABIACHINES kunt U Mgen In al once winkels DIE MEN AM ÏÏITHANGBOED EMEENMN SIN6EB Maatsekappij DapAls lom QOUDA Kleiweg 5 Soennecken s Vertikaalkasten mr M ipkiiH dir urmpiiinlii ziji mniii rii belangrijke vebbëtëbingën PFiJsoo r t Mo B8 gratis op nwraog bij Adr ROLLER van OS ü I v NIEUWE SCHOUWBURO aOCIETEIT ON8 OENOEOEN DUBCTIBi G H KOOPMAN t WOENSDAG 31 JANUARI 1917 BUTTERFLY JcpuiKlw Tri io in 3 bedrijven vin PUCCINI Pr 1 sen der plaatien To r NIm LmI i BuUm of Lo o f 3 B 1 ihi f 3 2S Gal ri f 0 7B ▼ LMl id B i l it f3 3S fl 7B r0 60 Alle prijMB verlioc met 10 pet voor auteunreebten f r Kaarten 2i n van af heden verknjfbaar id het Sifarenmaiazijn van den heer OUDERKERK Korte TiendewejE 10 en voot xoover no voorradig op den avond van de voorttelltn aan het bureau 563 50 BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAOEICS aooonntant en Hoofdredacteur van Bsndelsstndie S J AUESZ loerasr U O en H J BEKKEllIHa Jb accoantant en oudleeraar eener H B S worden door het Keizerifracht 15 en Lelietfraoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszlns gevorderden en meergevorderden Speciale oarsassen voor de praktik diploma s en voor de aoto M O Eveneens populaire onrsus voor zskenmenscheo Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Baelle opleidinp Uitstekende resgltaten Zoo alaagdo dezer daffen voor de l iddelbare aote de nauwelgka 17 jange P SJËBËSMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding bad gehad dan onzen cnrsas Is bet wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelijke wys popnlaïr worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practijk diploma s of voor de flct M O onze schriftelijke cursussen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen om gratis prospectus aan Zij verbinden zioh hierdoor tot mots 0f Abonneert U op Het SteDografisch Verslag van bet Vorhandeiiie m den Gemeanteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stokken de beaohikkingen daarop en de Btenografisch opgenomen disonssies alles leen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooraitbetaling voor niet abonné s f OJO per kwartaal bij vooruitbetaling Wf Abonnementen worden itangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA UlO ULHfTIUU in aOLVMOE mucHmEimiLLE WHIOEa KO iituwun HELDE on TE EUUIIEt EK HEEFT vuuEnn 1 WL KW KOM Bttf V m EEK FuscH mnt KOKOrHAAR u JL l M ll OEM ÏERBBUIKE88 EBEOEELEl mt VtNOUt EEN KLEIIIE ftESCII F ITS raus n an t ijg u a i r j 3 r Dusua a um ANTON COOPS Wfldafraat 2 Oonda A N VAN ZESSQf Schoonhoven 122 55e Jaargang Dinsdag 30 J anuari 1917 GOllDSCHË COMAIVT 3 ie cL ws © 3a £ d v©rt©aati©TDlsuqfd voor Q o cLd et © aa Oaaa ®tr©3s ©3au VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN D AÉOf rNEMENTSriUI81 pet kwtiiMl f 1 25 pcr rMlt 10 MU w aUri itiM p kwaiiiil f 1 75 per week 14 cent overal wMr d tMaor a pm laop r iMekMi ftumo per poit per kmiiual 1 50 mei Zondt$Mmi f 2 Aboanementen worden d ieli ks MO nomcn mtm ou thtrcwi MaUT 31 Gouo b4 oaze iiimieii d n bockhindcl en de ponkenloren ACVERTKNTISPRUSi Uu Gouda en omMrek bekooreodc l l 4tm btsonkrlnl 1 5 releb 0 55 elke rclel meer f 0 10 Bq drie Miu mavol tiid pla tiii Mi wokIm óêw i fea twM bcrckrad Vm bniu Gouda m den bMorfkrinJ 1 5 f le f OJO elk re el meer f 0 11 1NOKZON0BN ICKDSDBSUNCISN 1 4 nê f IJ Om ngrt mi Op de oorpaiiM dvbbel urieL Gewone ed rteMi es ia MCMd medtdeeliiltw b4 aMvM HM iMr 0994 pri t Gruote letten en nndett oa t püuUrwaie KLKINE AOVEKTKNTltN eeamcm MwWjM fc mJ i p ii mn koop en rarkoof knor wmknm 1 S r t l 02S etke ntfri mm ê mm V betaliaa MuiaMi ffoetta 10 n ét fcw MoaaMvt S c M Uitgevers A BRIPnfMAN ZOON Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 OikU U Mop fM t Ma nnrMht liat binnrakort d boortorau Tan d p tro1wamtdM wwr sulLn wordu h nt ld uit Amorika spreekt Week ffevaar daar in zou sobulUo za hij idet in i e vij airbag van da leuxe vrode doorreoht kn rrade door dwang achtte hij geen belangrijke vei MAering De bedoeUm is gelijk dB heer TroeMra bet geeiMlf uit trukte dm duivel van het nattomileml Utairtenw uH te drijven owt deu Brtk zebub van het internationaal militairsme Daarmede ebiet om niet op lloe zat bet mogelijk zi a deu nu veratoorder te vinden Op dftt oogenbtik weit niemand aan wie de sohuld L van dm hui ddgen i upopeeMhcn oorlog tki mM bedenke daarbij dat er geen aautrale naties moer zuilen be aan Het mUltainlsme iwu een vndMtterwnd karakter krijgen een eocouu voor zioh zelf en onder een naoolen vorm sou Itet leeli mikilairiaDC onveranderd blijven bestaan Militaire eanctie op het voikuoroobt leddt tot een uuBlukklnc 1 wanneer de meutaUt dt van de voUtoren het volkenreoht eti den vrede hi standi houdt zijo deze gewaarboigdi ÜodHika de vele versoblilen otet zgn par Npanoob van l eeuwen wae de eindboocluaie tooh d etMe De Mlueter van BuilenlaodBobe Zaken begon dadell alle kwestiw ter zijde te stellen Hij kon tot zijn leedhvezen aan de belangrijke diaoussies geen deel nomen Voorts gaf hij ailleen eenige inlicbtiiig n die wil al wiMen jrewapend haiJdiela obe eo wojdeo boeobouwd ala oorlogSBchepen De aanhouding van de Westerdljk Is oen diaad niet van onr recht makt van onvrieodelljklieid Mm de aaohooding der poaten ia bet allea nog preoiea ala verleden jaar De verklaring van de Belgische Kegeerlog in zaki ii t aonexionaauie aoht die Minister afdoende en liij leidt er uH af d zij g eL aaataating van NederlandKh grtmdgeblod WH weten Op de vragen v a den heer Dnlji ant woorddo de MtoiMeir op 1 niet nöodig op 2 neeu onze eedetijke verantwoordelijkheid strekt 2doh niet verder uit op 3 die Miototer heeft de Dultacbe ngeering leedfl veoTKodii een ruiOMre interpretatie Ie geven op 4 watndg heil verwacht de Mindater van een gemaenacbappetijk pogen der iMiutralo Staten nadat afzonderlijk vertoogen £ ijn gericht De Nederlaod0obe regeerini is wel ulU genoocUgid door de Zweedaohe dooh sleclUa oni voorbereldeiulto beeprekingen t houden ov r de wenBObelijldieid vaa een conferentie waarop eoonomteobe eu voUceureoUerliJke kwetiti fi behandeld zouden worden De Nederlaawtoobe ezant te StookhoUu zal aan die voorbereading deelnemea De vragen van den lieer Dresselhuys Het de Minister varen Alleen verklaarde hij ook oa den oorlog bereid te zijn op baal van liet Bryea tractaat aanMowerking te zoeken Over de vraagi van den beer Troelatra waarom de regeecring de vred poglng van Wilaon niet heeft gesteund antwoordde de Minister dM ini het metstounen een demooMratle ligt mi dat het ook niet ia nagielaton uit onvoorzicbtig edd Do algiefueene indruk dien de rede uMakte was deze dbt de Minister ru tig en met badaoU overweegt Hij zal bet oogenbUk gunstig den uiogm gemakkelijlt te doen 1 n wij hebben dat hlj weet wat hij 1 len als hm goeddunMr aan niets en lagt al a tww wjee Belten van Mktiater bU zijn daden 1 zoodra hlj I o Kanierte Men hij heefl c d JK L Indruk i en zal hande Hij bindt xich p iH bloot diplonMftt BUmCNLAN PgC H N lBUWa nUMUUK D tehoUar vWQrd nnobi t nnaikt D minMw TUiUalbnnr hMft tldllnc iwikht Iw orfuiMti nu da hudarMd vu Mkolinw nwt lut dMl lot MO awiA TTtfwUUi budbouv nwWUHlU nu da MSwIjauid U luma Daaidaor km mao ntx bat babouwan na 4a frond da noodiia hudauibald nrkr im M oab no onbabauwda gmda In da buart nn da Btada gaan bawatkan Ontaportnff D malttain llonUucon Bouriaa liap bd ChatMunauf ur Ch r op Mn foadanntvatn Da locomotiaf m tO wa ana Tan dn maltraln DVmCHLANn Fabrlak brand Zatardamoqa om haUtwaaU oMalrad in Ma chamlMh abriak in da bnoit Tan Ksulra tta brand waaldaar aa gtaala luMVMlkald ontplaOara alatfa waida a olald Da Mhada aan g ab ow wa a ata riaal ii troat ar a n panwa ladaad i lUn iwaar tavoaul a wkali Uakt Oaai d ontploMini ia M b abamr plaato k l liM t bet booMbadrilf aa atwriir I Om vuur uur volgd de viêr aanvat die door het lae Infanterle regiment aa het 100e reserve Infantene regiment in gevechten van man tegen man ward afge afan 1 H t 16e Infanterie reglment stormde til 1 haar eigen loopgraven den Franschen tega I moet en draef hsn terug AUa atellingen zijn volkomen behouden De nieuwe VoowWer j reeds den zetel ingem Üg speoobje heeft da Fo A heelt Met et gulSchaper he u De toon van dit rapport ia 100 forach of ean geheel nieuw front is gelegd Dat ia na tuurlUk niet het geval het la een plaataeltjk sueees sooals de aanvallen der KraMchêi b Les Eparges en Catonne welkom geheoten Kr lajaiwo M rum Doodlg voor en bew op dli stoel geölakt t voegde hij r bij de fraaie panorama vMUMt viTgoedt veel D ntatti tfl den beer Scba M r KaïiHir voor de voovtl die hij In èe algeioop geven D M holda ww diend want de he r Sd daad getoond olettegeni weinig strookt met als edwongun ruat een ultsMEend leider te lm Voort riep hlj den steun der leM in en begon hij met hetzelfdei ar ied voorzüwr mee pleegt te begiwMn ii l t een krachtige aansporing tot bepedUna en bekorting De ndeuwe voondMer Ijl van plan te breken m het atelrcl r anroodtversadoringm Des week tf er maar één zijn Dit lijkt ons vera dag Het Meen annatUng voor allen ttii avondvergads ringen en bet auooes ia lering Dooderdagiavond heetft jraortwekT omtegen twaalven de hasr yck o roMSBi aljnmaddeiwpeeob gehoudte e vrijwel doortutenMtod kon worden aa fehoord ou ler haaat alenMuid vaaêt rasi fr uienscii Itten unar zoo koblik van het 1 hoegen zotHl VoorzlBerdankwr applaus dor ffetljke UMlng J dagen had gei ten volle verIpn tiecft indieraande zijn aard Ook op den Hartmannswcilerkopf en op 1 het Engelache front wordt vinnig gevoch 1 ten Uit Rusland worden geen resultaten van beteekenis vermeld alleen dat in den loop van een gevecht op 27 Januari ten N O van Jakobenl ten Z W van Kampolung Russische afdeelingen 30 officieren en meer daa 1000 soldaten gevangen nam i In Mesopotamië gaan ds Engelaehen nog steeds vooruit Tengevolge van nieuwe vorderingen in den nacht van 27 op 28 en van 28 Januari m zU In het volledig bezit van de eerste en tweede Turkache linie ten Z W van Koet el Anjara op den rechteroever van de Tigris over een front van 4800 yards De Engelscben bezetten ook de Se en 4a Turkache linie over een front vui dOO yards Er zijn 960 geaneuvelda Turkwi geteld en er zijn er nog maer Het aantal gevangenen steeg tot lar att sitttttsttiittt Wainaa abrak aan taankala moMta hat crmnaaium a andw Kbola to Onlaburi tUdaliik worda aaloto Bat llfk In Duitaekland wordt nog op allarM nani r n gapoogd da laToaralddalaTOorscbrlftui ta ontdulknu In da baTa nn Duiiburg ward ondor au lading Tr ia gaadwM Mn wagonlading ipak oatddrt Vu Hamburg uit wani ttn l kklat ta a Ittkwaga naar Maidarleh nmard Da polltla in Mtaarda da Uat a rond ar wartalfik Mn lijk In maar tu aa Tarkal Oadwoagan laaaing All da door da rwaariag than altgn chr i iMning nl t Toldaanda ataun Tindt In da boTolking dan aal bigkaaa aa ladb no HayM Fiilicr da aaeiatarla Tan dm Local goTornmat board Mn gwlwongw faoffing Tan drj milliard pond Tan inkom ta a Tarmogana noodig ajjn Ook op rantaoaa In Ma rada to Lalcaatar lal W iUdar ONS OVEBZICBT Opnieuw zal en groote conferentie der i gaatUeerden bianeakort onlen gehouden dit maal t Pstrognd ils voortzetting van de overig confumtties in andere hoofdsteden Onder do afgevaardigden die reeda zUn aangmkopMti bniadaa ileh Lord MU nsr Engeland veitagratroditfttmtf an Dov merguo en Castelnou als vertegenwoordigartf van Fmnkrijk en Italië In een uitvoerig bericht malden de Doitaehors dat da op den W UasHMver biJ heuvel 804 veroverde loopgraven wet lifn heroverd hoewel daarvoor vsel moeite wordt gedaan door de Fianachen De infanterie generaal von Francois die de actie daar ter plaatse leidt meldt Om 8 uur s morons gingen de Franachen zonder artiUene voorbereiding over tot den aanval op de nieuwe Duttsehe linie op hoogte 304 In het goed waar te nemen I uitBche vuur kwamen de Franachea alechtP op afzonderl ke pkiataen uit de loopgraven en werden afgeslagen Om 12 uur s middags b on een krachtig Fransch vuur dat om 2 uur tot eea trommelvuur toenam Om kwart over drie viel de Fcanache infanterie op bet geheeie nieuwe front uit tot een tweeden aanval maar werd door bf anterie handgranaten en spervuur teruggeworpen Een derde aanval om tien minuten voor vier kwam onder het doeltntffende Dultacbe vemieiingavuur slechts plaatselijk buiten de loopgraven Daarop begon weer een krachtig artillerievuur op de voonte Duitach loopgraven Het sehUnt echter dat het groota offensief nog enkele maanden op zich zal latm wachten D Italianen moeten n t ook meedoen en zij ztjn nog niet klaar De Secolo meldt uit Rome de aankomst van verscheidene hooggeplaatste Fransche officieren Men houdt bat er voor dat zij in verbinding met ds Italiaanache legerlei ding zorg moetan dragen voor een goede samenwerking tor verbonden legers In verband daarmee z n ta brengen bsnehten uit ROm volgens welke aan het Italiaansche front onafgebroken omvangrijk toebereldselen gmnaakt wordan Men houdt er algemeen rekening mede dat ondanks den winter d gevechten aan h t Italiaansche front veel vroeger zullen beginnen dan dit het laatste jaar het gevnl was Oeneraal Porro heeft zich uitgelaten dat hU overtuigd was dat de beslisaing van den oorlog in Juli en Augustus te wachten is daar de oorlogvoerende mogendheden In het voorjaar hun uitente krachten zonder twijfel zouden Inspannen In Roemenië wordt niet meer gevochten Het is te kou4 Ook het bombardnnant van Feuilleton w HbMnail Mlax ii i a wa lU daartl lUi wnd doodmaa I n ala bil iu Ibnbi kwan du iMbUdaar looi bol 8l n flga buia nM maar wa bU b oaimoid oh aargoa ma wM ma To r ISmlS kai g vaar httUai alliw au liK Trouw rar Zilmoobtdom at ilj wll£ l PctèmiA nwt btido dl iMgtn op do aM g i a m inil at bij ra dronJt Ën logoovM ba k fc aag oa udw Paul Uunlok wu amg aa t g wonkn in do bnWg tm Uctaawat Itf gliW iriM moM naar KMiakoaoh tJkm avond ala b 4 bacon W a o bow f a TarMboa Ul ha ging Ml bQ Kari a a a takl litMn UI er aaMn wan el olal hlj gal om geen gaat Zondor woord londw bHk M Iweo Hgmnro alfcaadM Da aa laaai op u i WHO a T lOBdaapaii araro do mb atawd awUgod Taar rinh uit d aukr aarda a lka4 toot leh uM rteebl ala da aa niohno dw lohito ook de ote Zl kaddadkaar nioa la aegfO Elk aTa kkkko Ha kwaa iMa LoitBb a k la kav aw at Oi bet nctadK tt hu akinwk lAaaMW dokiT WH o da atena iHala al hulde Vm al Dm WMa aU IM u dojud lag a 4 UmIu al a Mia lVa t n likte baar op haar bate Met een zuoht w 4k trlltaod ki den oaoht wegstierf trad het meisje tong zij floot éa daabooden koortsigvn glans K rl LdetBOw stiet een kfeet van woede uit daar was zij Zg op kegelbaan en zij la in de armeor van den etukadoori BUksemsnel bad Ida leh bij den kreet omgewend haar tolnéaar stiet zij van zioh hlj sprcHig weg over de plankensobutting eij kon echter niet wegkween haar man hield haar vast Jij Jij Hij hijipda Daarom was zij dus steeéf Boo grof tegen hem Hij sohudde baar g wëdi met plotseling onlwaekte kraoht Ken ultw soekend dbraakten baar oogen an stlg rood daar trof haar bUk Hulde Het melsle stond als vastgenageM DXi een vreemd lachje in da moodboeken De vrouw ontstelde daar stond zij de steng de g ulpater moeet die nog meer verraden 1 en vlammend rood stoe f Ida naar het bOoM strak als gespaonen bleven haar oo en op baar adetfdoiAter gcn estigd wiet allea I Maar ook Hulda overvM eene lj e schrik zij Mddeide wat keek dlerSte daar haar aanPI Hu de MeoWe atialluoedérl Den ganMhen naaHdil had Hulda nM naar huls durven gaan Toen hel avond werd keek z door een nwt In bet luik de geleekaiiMr In Als vader alleen binum was een zij aankkwpeo Hij zou haar dankbaar zi dorst haar dm nleu te doen btj beaolmnidBxt bis Zou vij ta BerilM onder d wMwi sljn eraakt Zij wM te0b aoe gawend op straat i ji veietandlc was slj ook W kreeg niemand mede als zij niH wilde Dat was de ho n van den vader Nog steeds hoopla hij De bladeriu bogonnoi ts vatten Als het nu buiten koud wfTd geaMUg n regsnaohtlg dan zou de awerMw wet wear terug komen 1 De watsbtende balde de visten Ransel OU zij niet BOO weinig krUgen Ransel 1 Maar dan weer overviel bomde hopelodaheid vau bet wachten Daa leunde hij met belde lM Og op taiel bet graloht tusschfn do han W 1 weende luid Dat Beriijik dat Berlijn waar enden zou zij bscn aljn dat bad zijQ Huk a opgeslokt 0 had het uitg trekle veld tuflsoben dorp en stad Immut aenO mtu r Hij wist het niet Maar arm hij Berlijn bad algiwieht soo soeht hfj nu ook bet vekt af Eiken dag zwierf bij buiten aewler plan zonder doel over hel brMfcland waarvan de boeles grss gc el waeNo geworden door den gtoetendm aden van den zomer door dan rtjp van da bertenarbten aJ en londar sap als dorre bf4m Hlj dwaalde dwaalde steete bean en weer otsdMcn zl knéeM k Btlen en zi a geswotlen voelen hm pt d dm Aki een dvaaJHcht swaiiihi mb vaag vennoMlen voor bem uK bU aa de aUd daar mocM m iljal U reuaaehOge Berlij was 1 Bieh Is wsciniUaa Maar de bil sMi ar w vwl gOukchs Dovelei waarin bet reuaeimM luld werd vemonwn Kr was iets broei ends kk de sÜIte van uJt de verte drong slechts zwak he t geiian er éoor van het in aanJbouw zljode zkkenbuis db ikiden lieten hunne bladeren slap hangen do huizen hadden hun oogeu gioE otea overal waren die bUnden diobt Loom krop ii in Llelzow d gelagkacuer da vliegen rond Om deoien tijd waren er haast nooit goetesi de waard waa tang uU op d bank gaan leggen en sliep met open mond Zi opgezwollen geeiohtwas vaalbteek in het si eraeraobUg Uoht Vannnddag bad hij reeds vier g aaaje abAinth gedronken zij was zoo ruw tegen hcoi gewoe t nog wel in bot bl zija van zt gasten Nu versliep hij alle gedaotitea Hi droomde prettig daar voelde bij dat hij aan aijn mouw wetrd getrokken 1 Huldb stond vmt hm dooMileek maar haar oogen fonkelden zij aohitterden in het duistere verink Zij lc debaar vinger op éea monft V ri luft keek Karl zijn docfatar aan Zij trok bem op zeide geen woord met haar reohterhand tr zij Jmnult bet vertrek haar linker hieéd zij nog ateede voor de lippen En zij trok bem verder bij was zoo sla pdronken dat Ihj mets vroeg willoos bet hlj zioh trekken Zij bracht bem de aobterdsur uH altijd zapht sluipend z zMdtta vUten sloffen maakten geen gebuid k nn Aki kW TottMd itntfkolda Ml iM ZU b a w M ko dat hlj dohaall aMa üiln Dat a aaakt waakla ai aoo Won aamltt AcW bei huls lag de k elbaao een dnlstere lang ganf aan de Ikikerzijde mrt struiken beplant recdrts bewihut door van oudnrdMn gn geworden planken Vadtor wa l wen er waren ook geen gasteol maar Huida s oogm werdso wesemtooe van ret Mdam m ontMttfaw haar hart iftond MU zlf was bij bmi Vlak oaaM ben op ds bank heel ee sgedad Fn Mj sicAv aijn ano onr baar be o het F n haan kraalde ergftteir slaperig Andenf wa er ets e hooren Nu H t Hulda de haAd van haar vader los V oorzifJrtig de struikm op ztj buigend wenkte zij hem haar nood tiiUd vuk leadirer mairic baar ooven opende slj will niet