Goudsche Courant, donderdag 1 februari 1917

No i3307a Advertentiën toon s loDiDldjjke FaMeo peslilie Mmm OPSiCRIOHT irM Voedert iw Fee aet dg Htoar murv Hsdta ovcriMd tot omm di p4 dnwfbald ont lit naa v d r ba liiiwd t irootvadw lilimirliniliiUiniiniiln ril rrWlkaat te d B oad nlon vu min 73 jaar IXfrn 1 PLANTKN SoHAiaAH fcW Dt W O PLANTEN W M L fLANTEN Laiohoir O W CH CANNEOIETERPlantin Dl If CANNEOIETKR NuJ Dr A TH PLANTEN J M M PLANTKN KOCH BN Kt BINKINDBIUM Dlaiaa M Jaauari 1917 SS4 24 LIJINZAADROEREIV merk 3TER n W L li BOYJIBOOMEMKOEKEN mapk W L Oltautènle door hooi eiwit en retfolitlte en groote roedingiwurd ww Wo omn PaiHU 1000 Segtn OoiuUm MndailUii Bestel Uw Drukwerk bij Ae Brinkman Zoon 1180 n nati DIENSTBODE TOOT dal aa aachi Looa IWy m l M awJijald Adraa 3a r d laacliiuaal 2L Dn iUa SU I T huur gavpuagd lagaa Mal een geheel Hui of mk BOVENHUIS da I 300 alal la boraa aaaadc Briavan franco oadar No 571 bureau Ooudacha Couraal Gouda 19 TERSTOND QEVRAAOD aan noola ZIT M uunuiMH aondar pantion Br mal prilaopgaaf No 26 aaa Firma 8 W ARTSENBURO i ady buraau Klalwal 39 S85 t D duikbootenoorloK Urt ha nltMvte Vertcherpinr v den rtrUd Dultichland kondifft dm onbeperkten duikbootoatlog aan De RUkskanselier heeft in de gutoren gehouden vergadering v b de hoofdcomitilaaie uit den RUk ag de volgand verklanng afgelegd Den 12an Dec heb ik in den RUksdai de overwegingen itvouwd die tot oni vrejeaaanbod hadden gelald In hun antwdord daorop hebben onze tegenatanders ronduit verklaard dat z j weigeren met ons in iredesonderhandeilngen te treden en dat xijalleen willen weten vian een vrede dien tjj kunnen voorachrjjven Daardoor ii de vraag wien de scljuld voor de voortzetting van den oorlog tipft voor de gebeete wereld besliat Die Hciiuld treft alleen onxe tegenstanders Evm aat ataat nu onxe taak Over de voorwaaffien van den vijand kunnen wy niet spreken die xou BlechtB een volatrekt vsnlagen tolk kunnen aannemen Daarom moet onze leuze zyn doorvechten De boodschap van president Wijaon aan hetsCotigres bewast dat b ematig wenacht den wereldvrede te heratellffli Vele Ider doffr hem opn elde beginaelen atrooken met onze doelftndeni t w da vr heid der tee n het uit 4en weg ruimen van het Ul el van machtaevenwicht dat ateeda tot nieuwe verwikkelingen moet leiden recbtsrelljkheld voor alle volken de open d ur Wat echter zljn de vredesvoorwaarden er entente T Duitichland s weerkracht moet vernietigd wor4en £ lsas Lothanngen en otUE Ooatmarken moeten we verlieze de Donaomonaiel moet vsibn ÜEaU worden het streven van Bnlgariije naar nationale eenheid moet nogmaals worden gefnuikt Turk e moet uit Europa verdrongen en in Aziè uiteengerukt worden De vemietigingsoogmerken onzer tegenatanden kunnen met sterker worden uitgedrukt Wu i n uitgedaagd tot den strUd tot t uiterste Wy nemen die uitdaging aan wtj zetten aUes op bet ipel en zullen overwinnen Door dezen ataat van xakcn is de besUasing over het voeren van den dulkbootoortog in haar laatste en acute stadium gekomen Het vraagstuk van den duikbootoorlog beeft ons naar de heeren zich zullen herinneren in deze commissie dnemaal bezig gehouden nl in Maart Mei en Sd t van het vorig jaar Ik heb telkenmale Uitvoerig bet voor en tegen van de kwe ie uiteengezet en er telkens den nadruk op gelegd dat ik pro tempore sprak m a w niet ats aanhanger of tegenstander in beginsel van het onbeperkte gebruik van duikbooten doch met overweging van en militairen poUtieken en econonUschen algemeene toestand steeds uitgaande van de vraag brengt ons de onbeperkte duikbootoorbg dot zegevierenden vrede nader of niet Elk middel zeide ik in Maart dat Hoesten IJl en wtin dienende Scliooiiliardrijilei VOOR PAREN op Vpijdag 8 Fabpuari 1917 4ee MunlMaae te I uren Ppijxan f 30 f IB f 8 Inles OSO Aangifte aan de tent de naiiilddagi luü 2 681 26 14 HET BESTUUR Zeer mooie sollede meubelen ala Talels Stoelen Kasten Spiegels Schltderlfen TheeUfels Buffetten Stqiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubeten ens ena alles ipotgoedkoop Rucbekleede Leerstoelen vanaf fl7B0 Stqikast f20 Stflltaf el f 9 bO Spiegels f 6 50 f 7 60 ena tUnnnUTM hnnhiliutlliiScUf kltl Rottapdam Boiten de Stadspoorten Neax het Ihill cli vaaCLAfiA VTBBIQ Bewerkt door I P WEÖSELINKVAN aoeSUM met autoriaatte tan ci Aclirijbter iNadruk terbodeu 90 Zij gal opdra ibt sJIiflc wat K rl Lietzow nog aan laudl beid bezeten tot eiken pril te ve rko n Al proteeiteerde de broer ook in het betong der djochter ach wat die kwejD tooh ndet terug maar te eliïe Bmaalct wM te geldo giemaskt kon worden o dan dtakanuede weigt De hoAean brand St ondJer haar voeten Oottfried had zioh den dioodi van sijn hvw T swer aangHrokkeni WasraolMiff men zou een tegenzin in Tanipejbot krijgievit Hij sprak w van Wg te trekken f KIn zware winiter dmtkte op het ingesneeuwde dorp en maokite de dagen droef geestig Met de oudie vrouw BsAokow glne hett ook nto al te bast Zij blcc maar lm baar stoel zkten ni n zag haaf met nteer Op straat Fen keer wSiS zij nog m Berlijn geweest bij haar dioditer Marianne 1 meter HlrscfccHii gtog het goed zeer goeid m het voorjakr waohtten zij aea kind Haoir de smarten verontrusten MÖirlanne niet zij gevo rfdo slodita vreugdb IJvirrig vm zij h4t g met bet naadm van jaJcjes en benidtjee miet bet breien van Qa baad i 0 mrt het malcen van apeldë DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatiu flandelscorrespondentie Oh LAFEBER Ueraar DuHaoh M O C 0 Hontnanafracht 19 OOUDA Adverteert in dit Blad Hu nril rinodii gp I HEfilJi lillki UIT H8T MaOAEUU VAM n nAVEK8WAAYZ0NE OORINCHBM Deae THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v tt en half en een Nsd om met vermelding van Nommer en Prga voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL Tooriieen 3 BREEBAABT L DienstaanbiediDgen hebben in de Cfoudsche Courant MP One tdf ertnilêi kostei sicekli kU Tooraltktttliig 1 6 regeli f 0 26 voor elke regel meer 6 oente Opgaaf niteinitand un hetBnrean NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Reserven f5 500 000 Kantoor pOUDA Firma HoHman Co Handalaopadlatana Rakaning oouraiil an Dapaaito Effaolan an ooupona Inoaaaaapingan op BInnan on Ballanlanda Vraamd Oalda Hdmlnlalpalia wan Vapmogona lantaepurea ma Zalardas wO 2 jr v I Toog Boe I Schol I Spiering Makreel enz worden I heerlijk croquant Uithakken der olie 1 overbodig I Gering verbruik van olie GeenonaaU genante baklucht in huis VISOf GEBAKKEN IN f DELFTSCHE SLAOUE ë S 5 HET RECEPTENBOEKJE DER DELFTSaS OUËme S treffendT het gebruik van Delftach Plantcnvet Deiaa wordt gratia en franco toegezonden aan iedere belangitellende die het met vermelding van dit blad aanvraagt aan de flfdeeling Reclame der Oliefabrieken Calvé Delft te Delft hT nSi a l KI n voor l I acbrulk beneven getulgenliaen van verbrulk ter uit alle Handen die den maak der met Dellucüe Sl lle gereed gemaakl pl n 1 om rl d roemen o op de besparing wljren welke l gebruik öch ijï t 5821 252 Sohoenmakerij IB Boelekade 132 211 BOEKHOUDEN Ondw leiding van J HAGEKS accountant en Hoofdredacteur van Handelsstndie J AMESZ loeraat MO en H J BEKKERING Jb accountant en ondleeraar eaner H B S worden loor het tau lol FoKiloil vao Moseliappelijt ioifs Keizerstraoht 153 en Lelietraoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hijwielen en ondordeelen Landbdnwgereedschappen en Werktuigen Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale onrsnssen voor de praktik diploma s en voor de aoto U O Eveneena popnlaire cursos voor eakenmenaohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nauwel ks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen onrans Ia het wonder dat onze aobriftelyke leergangen op dergelgke wgs popnlair worden en dat steeda meerdere oandidaten voor de praotjk diploma a of voor de act M O onze schriftelijke oursnsssn zelfs prefereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratia proapectna aan Zij verbinden lioh hierdoor tot nieta A aSiTlD A Abonneert U op Nwaiwo Soliouwbur Nederl Butterlty 7 j u F br Slolwllt HsHMJiiwij t jtbnmen Fobr Oouda 2 u NatknMe Hard riidwij voor maiuMU en vrouwen 2 Febr Hsaetrinül 3 u aohoonliardrijdorij voor paren Beleeld rarioekan wl goresall Utdlf laededaalliit aiogaa ontTaafsn vau varsadarlnteo eoaeana TarmakelijkM den aas om Aaaa da la sua t toüm ia arinaléea let Steiiografiscli Verslag van het Vaphandalda in den Qamaantaraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende atnkken de beschikkingen daarop en de atenografitch opgenomen diacnssies alles bgeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonaé s op dit blad f 025 per kwartaal bg vooruitbetaling voor nietabonné a f 0 50 per kwartaal bg vooruitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de Eieotrlaohe Drukkerü I A BRINKMAN ZOON Ooadl Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA 5de Jaargang Donderdag 1 Pebruari 1017a HS J ii 60MCHË COVMNT aiTie u Txrs © aa da vertear tielsleu voor Oo ctd a © ant Oaaa ©tr©33c©M VERSCHIJNT DAGELIJKS Aêê BEHALVE ON EN I EESTDAGEN INOEZONOKN MEDIDBEUNGKH U4 r Ma f 1 0 alka r al aaaar OJl Op da voorpaiiaa d Mal larM Gewoaa ad anaatita a JmaaonJaii l a ö a JuBaia W prila GrooiB lallera en randan aanr plaaivaiaMa KLEINE ADVERTENTlftN aantr Ci A rtliilhH koop aa warkoop hmir an varfcaw I S Mflak f 01 3S alk ragri naw j aaal M i H balaliai MwdMHua freg a 10 ia ah Irt igi rn ml ABONNBMENTSrRUl i pw kwartaal f 1 25 par aak 10 oasi at Zonda abla4 par kwarual f I 7fi par waak 14 caai unrat waar da baiorgiRl par toopar fnchiadi Pranso par pOM par kwartaal f 1 50 mei Zonda iblad I 2 Abonnemaalen worden lafclijk an enomea aan on buraau Manitt 31 Gouda bi onic aKenian den boekhandal en de ponkanioren ADVERTENTlETRUBi Uli Gouda art omxraken behoorende loi dan besorAkrini 1S rc cli i 0S5 clkt re l maar f U 10 Atj drie acli craanvol anda plaai in en worden deae ia ea twea tMrekand Van bwiian Gouda en m a or kriiit 1 5 f ala i 080 cUw rtiti maar i O tS Telefoon Intercl 82a Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON goed reserves d stemming der troepen la gbed en tol tartnniwea Df gaheele touilnd teroorlooft ons alle gwMgen die uit den onbeperkten tkukbootool4og kunnen voortvloeien op ons te nemen en daar de e duikbootoorlog onder all omstandigheeden een middel la om onaa t andeo ton s te benadeelen moeteo 4 r mee geschikt la om den oorlog te verkortei ia het meect humaan Ook het meest krésie mitldal dat ons anet de aege brengt zelde ik toen moet worden gebezigd De rykskanseller herinnerde toorts waarom h j In Maart en Mei van het votige jaar tegen den onbeperkten duikboot ootlog is geweest en waarom bet vraagstuk ook in Sept volgens het eenpange oordeel vaq de politieke en mihtaire leiding voor wn beslissing niet r jp waa Hij wees in dit terband op iljn troegere uiting Zoodra ik ia overeenstemming met de opperste legerleiding tot de overtuiging kom dat de t nbeperitte duikbootoorlog ons den segetierenden vrede nader brengt zat daartoe worden overgegaan Dit t dstip tfng de kanselier voort is thans gekomen Den vorigen herfst waa de tijd nog met r p maar thans is het oogenblik gekomen waarop wii met de grootste kans op welslagen da ondernwning kunnen wagen Een later tgdstlp mogen wii derhalve ook niet afwachten Wat is er In den toestand gewyzigd H t eerst noem Ik bet belangrijkste het aantal oBser duikboottti is vergeleken by het vonge jaar aanzienlek uitgebreid en daardoor 18 een vaate grondslag voor succes gelegd Dan kamt het tweede punt van doorslaand gewicht de ilechte wereldoogst tan graan Die plaatst thans reeds B geland Frankr en Italië toor ernstige moelljjkfaaden WQ tertinuwen vast deze moeilijkheden door den onb verkten duikbootooriog tot ondnaaglbk wordens toe te kunnen doen toenemen Ook de steenkool kwestie is in oorlogat d een levensvraag Zu is nu re ila gd k a weeC iB Pnmkrtjk en Italië kritiek en onze duikbooten zullen hun den toestand nog bacheligken maken Hierbg komt met name Engeland de toevyer van ertsen toor den mtmitie aanmaak in den ruimsten Kin en hout toor de ateenkolenmjjnen De moeilykheden onxer taanden op deze gebieden nemen nog toe door het stagend gebrek aan scheepsruimte Op dit stuk heeft de kruiser oorlog der duikbooten een beslissenden slag voorbereid Onder het gebrek aan scheepsruimte lydt de entente m al haar geledingen Engeland l jdt er niet minr der onder dan Frankr k en Italië Mogen wij dus de positieve voordeeten van den onbeperkten duikbootoorlog x er veel booger schatten dan het vorige voorjaar tevens zijn de gevaren die voor ons uit den duikbootoorlog voortvloeien sedert dien tijd afgenomen De rijkskanselier besprak daarop uitvoerig den potitieken toestand en gmg toen voort Maarschalk Hmdenburg heeft mjj enkele dagen geleden den toestand als volgt geschetst Ons front staat aan alle kanten TtiUinist Wy beschikken overal over de noodlge dedeeling van dien aant ontvani n boaft Voorts wordt ten at lliprt ontkent dat de geallieerden ooit misbruik van hospitaalschepen maakten en zegt het bericht door de bepalingen tan die conventie hebben de oorlogvoerenden het recht hospitaalBehapen te doorzoeken De Duitsche regeefing beait dus een aangswaien middel om ingeval van verdenking op te trwlen Zy heeft dat middel nooit to epast Uit d aankondiging van de Dultaehe r geering dat het verkeer van hoapltaalstfuh pen niet zal worden geduld binnen de aaagegeven grenzen kan nwar één concUsi worden getrokken n t dn het het oogmnrk van de Duitsche regeeriag is n een nkmwOf onnoemeiyke misdi toe te voegen aan da lange l at van diegene welke het reeds tegen wet en mjinschaiykh id heafl bedrsvtm wel te l st ha ur gMchledenis enV eart Onder deze omstandigheden laat de Britsche regaering aan de Duitsche médedeelen dat zij besloten heeft dht mocht het Duitsche dreigement worden uitgevoerd onrald leliyk represaille maati gelen zulten rorden getroffen door de betrokken Brttache autonteiten Omtrent het groote offkiaief wordt aog gameid dat de opperbevelhebber van het Uelgische leger generaal Rucquoy heeft verklaard dat ook h Belgische léger dit Jaar aan het groote offensief van de Entente een werkzaam aandeel zal nemen Het omvangrijke oorlogsplan is reeds volkoiMn uitgewerkt en in alle bijzonderheden door de verscbilende leiders besproken De botsing aan bet WestalUk front aal dit jaar tusschen strijdkrachten plaats hebbeo geUjk nun neg mmmer ta teraa la een onrbg noch wat getal noch wat uitrusting betreft ooit heeft gezien De generaal Tegde er den nadruk op dat de Entente alle reserves voor dezen geweldigen stnjd zal gebruiken Ook Z9U dit jaar de beslissende slag ter zee worden geleverd ONS OVERZICHT den iiit o nr gtivolgde potMiak Ie kuunni t n iiJg n crsvlitlkudi lukkMen werden tsr apraku gebrsfiht om aoodn wlklgiDf vau het stelattl dvr 1 tiMtrÜHtaewtit Mparkksg an Itet arb lllk van leveuwnidasletk is vt rkriJK n Tot walk gavolgan 4eM oorlogmaatra al voert is nog niet te otUilan Ook toor ons neutralen kan d tofatand onhoudbaarworden Maar in EngtUwtd dat het meeat op aanvoer tan buiten la aangewezen bbjkt men den ernst van den tpMtand wel onder de oogen te xlsn De Times bereidt d BJÉelinheB er raeds op voor dat zelfs da b ffryke verlisaen van Bntsche en onaU W schepen in de laatsto dde maandan geef dankbeatd geven van de mogelUkhedm die in het bereik sljn van een scharperen duikb tcampagne Het publi moet voorbereid Qn den te t irwacbten toestand onder w oogen te zlejn En de Westminster GaiWte zegt Engeland moet vier ttimn tan z n Ie venamiddelen over zm aanneren van plaatsen die dikwijls dulsesdeil iptjlen ver weg z n gelegen eo waarvan f vele en daarbiij ook sommigen der belsi Fi kste self bU den oorlog betrokken f iXi zwaar daaronder lyden Zelfs in vr estyd ala het enorme ingewikelde radan k van den m temationale handel schynfa zoo gemak keiyk werkt als een goed güvegeld uurwerk is de voorziening in de levensbehoeften van 45 000 000 menscben een geweldige taak die alHMn mat behulp v een merkwHir dige organiaatia kan uU MHini werdan De totale invoer in her V eenigde Koninkruk bedroeg in 1913 aan tarwe 10 67S OOO centenaar boter 4 188 000 centenaar spek 4 857 000 cmteiiaai en eiere 1680 594 000 stuks Deze getallen zulefwel voldoende z n z de WeatminrtejGazette om te bewijzen dat de voeding van 45 000 000 menscben een moeiiyke zaïüi is en dat iedere storing van den mantoer onmiddetluk een zeer mu kbaren invloed op de prezen heeft De Duitsche regeering heeft voorts naaf een Wolff boricht meldt overtuigende be wyzen dat vyandel ke hospitaalschepen vaak worden gebruik tlvoor het vervoer van minuti e en troapon i Zu deelde deze bewyzen aan de Bntsche en Fransche regeenng langs diplomatteken weg mede en verklaarde tegelgkertyd dat het verkeer van hospitaalschepen op denl etappeweg voor het in Fmnkrjjk en Belgiè strjjdende vijalideiyke leger binnen de lynen Flamborough Terschelling eener z ds en Ouessant Landsend anderzijds niet meer wordt geduld Een telegram uit Londen antwoordt daar op dat de Britsche regeeringen geen rae lok tegen iea Kiiau tim vaa het brood tttvd bazwaar atq ml p freDil dat daiardoo gaan bsMicrjlte venaUMksrlog van du uroodhrerstrsitlwici lou wonto verJtregen uuum dasrsntegan esa hoogst oiusèaontige admlnidlrelie iwodlg sou worden haJul ladsBi wena vaa oorde é dat d versirekkiag van teffkaoavleaseb legen lagen pnïï watke voor ds oofaotktst ae r duur dr te wordea eoodar oterwegïuid beawaar geetaekt kaa wonin Anderen zouden dit hoo it beiliakeliik aohten Nevens renisoeneering oblMn aooimi ea beter tocalobt 9 de dUrtributIo van vatfceBSnFleecnh a apat aeodiff Voort werd gsweisa 9 de wikdlstiibutie die tsei M koet ea nofl teel meer kan i o kosten tMmiali leden waceik an oonteol dal het overweg t iij vardisat de verstrsddüQg in dan l B wweeiidlcsn vorui te staken eo alirii Ie tMpaiaa et verstrekking vau goadkoope msUc voor kinderen beneden zskerea lealttjd ca voor at É n en swakksn Vwder werd aftettMvkt M vao sommige arUkelea btjtoorbe vet aiedris fltm bapariue hosvssMMid ma wevdn g koefat maar ht da bedMUi raa dMun meatrcgel wordt ver dM aétX niet wordt verhindevd dat dweUda persoon eeol mailen obtsi Mt NelfdB how ael bsid koopt Ook varM er Mot dte iniiriarlHi dat de verb arla tan da dMidfeiiMs terkn gsn kaa KwnlaB dDar kiriit vaaiMdoor de Reaewhig gete dltde aMMi dat ook la da liiisiii n dii aija aBiMg mlm detuHHobesiboadBl aya pOnats bHwort is bshouden Omtrent de ultvocv vaa de Dkttiblitiewe worden terdw nog vareeWlJende sodare klaobtea gMit BINNENLAND Beschikbaarstelling vaa levsMnidddka lu hot Voorloopig Veralag omtrent Ët wetsontwt rp gaven HOumilgu Uvtun nog aUti hun löwning tu koiiuen tbt tk H Tge yiüg met de inlMSlagiu imug van ailetrtei voorraden op den ve OBrdéu weg id Sommdge leden meenden dat de winHtfii met den uitvoer vanltvrtlkrien welvoer van banoodlgdie artlketlen als contra prestatie voor uitvoer van uJet benoodoui thans liet gevai m aan év sohatklst boboord tn ten goede te komen 1 enige lorteu brachten de vraag Ier sprake of ni 4 de regeering zelve ten invoer an benoodigde arükcien aJe dm trapra Uttie voor uilvoer van niet bwaodigdc meer zou kunnen bevorderen dan zlj thans gen igd bleek te doen Andere led n verklaarden zioh met de thans door ót Uegeerlog ten aanzien van Hoor soauica ledw wsrt a enf edian afn op ultbreidiQc via ds hm ur o jg a art 1 d4 Distrlbiitiew t auMswaHa artikelen met name ten aeodon vaa kkadiog ooboaiasl eoollesr kloopni tireïwör a sa et MonmiigQ ledeo wansobten het vraagde oredist slaohts voor da hHft toe t staan opdat de Kamer na eem haif jbar opnieuw d getegcaheld m hebben op de tot MMWle beawacea eeoMdkig gevend regelhig der lononaklMenvootaieiiïng itkvloed uit Ie pstanea Aadm aotittciL bs perking van het gerraagd endM nlat wensDhdiJk De Newerla v Antwoord vé ds Ooriegsbegreetiag In de uMSDOrie ven antwoord v n dfa Mint ter v n Oorlog op ds oorlogsiKvrootl Ct de Uinistsf o ju dat men met het vwkwiien van verlof than oo ver 18 gegaan dat niet dan met moeite In den Feuilleton het Kreusberger gulenkteuken dan op een bank van BeUe a lanceplatz dan weer ander de colonnade aan de Haikticbo powt of ook wel in eea der nieuw aaag leffde fltrat i wBlke zidi nu lUtslrekton op de voormalige akk rs bij de zandheuvels Ontzettende HOènes hadden plaats gehad Joluum en lottfrlnd raadden gerwoonweg Aug UBte werd ondor lioiukn gt tioraen alsof zij nog oen onuioiuüg Iciad was men zou baar utootcn bewaken opsluUen als zij aoo kranke iiuoig was 1 Augusts wae niet van hanr stuk te brengen Zij bleef standvastig zij lUt zich niet soiu i l ii Door de Ueéde Nooit was hij noo teder zoo Ini g viMr haar geweest Al was bij dan qo ook arm in zijn tegenwoordige betrakiking verdiende bij maar heel weinig zUn Ihart was rijk Aoh dM falj sdoh zoo moest beècdpen I Met wetk een Wig verlangen daotit hij terug aui het eoos gezellig thuis I Auguate bracht hen alles wat zij op het oogenblik besEat Haar piopder gaf ha zakgeU waarvan zij niets g Aruikto voor zichzelf 1 erst liad Jiibtwj wei is waar gewegerd tun xk maar een enkeie penning aan ti mHiien U waar denk je aeo nooit nooit maar jvelk een gevwt was het voor haair hein lets te kunsten g ven Zij Ai 4 t © hem Onder tranen Zij drong henir hot gWd op T Hkens kwam zIj met hoogroode want y van haar man terug wed badden haar oogen geweend maar na gllnsterdtn toch Htillctjes was zij naar hem tocfe aan stilleties wihle slj van hom tsrug keanm maar boe zij bet ook aanl v £ tdkens Is zij juist in huls wikis aluipe ontmoette zij Ji tann o Gottfried Dan was henr haar verwerd haw pen rood vsn sija kumm Zoo ging bet niet langer nw r Mo dtr werd bij dn dig swaicker wie we op z 4erai dig x I Zij duriden hc vM te uilen nweht de oeda vrouw nog heel lang twen t maar met xoo n oude vrouw kon bel op suh muA uit zijn in Oe k a l dis waebtte akchts op ds erfenis I fnr August was aoo dimi l Dan was het te laat I Het was boog lijd vvi te voren moest een eted aea ds za geknakt worden I Lang baddm Uottn ied n Jobann otcqrlegd totdat r ts hen aan lirt beste denkbeeld hieip Men moosi Inwerken dat daar August er tooh f L P Ute ds olKtóing aanvroeg Als men h in gi hl boot e goede som geW het u toc i nctoM 00 duur Tüou en e staan el en vctUm wfento den sou hij er sekt7 voor te vladna lyo self antieltang te vnqim V den dronmN f Gottlried tiet sa kort gefkiU boorte Johann keek rate bmadmd aea K 1 trouw perges u de vroegste aoiladu gekocht i o zij had hcu uaoii te veel gevraagyi Doit adles vertelde vrouw Badekow Haair wangen giloelden els roaea haar oogen solutt Tdi i ï lj zag vr uit alt f de adieiu barer krachtige jeugd ovtv liaar gevaren waa 1 n zij wo atpraakzoaaB geworden Zij kon met baar verbalen nte4 ophoudleo V i onastamters amoHerden zioh zij knikten de oude vtvuw toe en gUnilaah ten een kring badi zldi ota baar gervornid Maar Marlumtt laohte aiei zij aou eer der bah wn kunnen weenen Niet dai zij Bioh ergerdie over betr hikte spreken barer moeder een bang voorgevoel verdreef den glimlach van haar gGtoat Ia Ab Voorsle rijen Mond ie boerunvrouw loeo die ki izer zidi vortooude Zij had hsar zakdioeik te vooreohiin gejiaakl zij wenkte bij wenkte hij kndkte sij knUtte Hij beeft nrij nHj in hab bijzonder gegiroet zeide hHêr trotscÉk tot ham fcdKwaaooo Den ganaehen asg bleef de blijde opwini ng aaoiMMidtea maar s annia werd Hanne üadlekow gebukt Nu hetdk het laatMf geclen uit dien ouden tijd z kle ZIJ wt iiMMsdigi Zij sprak niet over afscheid maar zij h baar nefhadkke hadden er een vooügievoel van kusBcns Of ik het rsekonUje nog wel te zien zal krijgen vroeg de moeder la f hand toen zij bij hel laatje t e o k baaï doobter met ail ie voorbereid li n beaag ond Nu al kreeg zij het dBni nMsaohlen niet meer te zien het wa Hftnu e Batfekow goed ZU wafl nu niet mwr zoo heet gpbakertl Voor niete ineer Alleen haar ouden koning zou zij graagi nog eena ge zien bobben rietJHch en Marianne kelten elkaar een aan Wat gr f if van moedlert Maar natuurtijk als zij graag wlldiel Het ttot dten Beriijner towi hij die vreug te d r oude vrouw zag Hij steldo zUn dkiktorskoetaje Ier barer besidiikking vAi ging hij aan loiaar eens te voet Marianne re 4 haaf moedeir tot Mid r de bndlen Op het vaste uur sttMiid die keixer daar Bteedto aan het hoekvenater van siki paleis iS M versJusiMrn Gottirtar itmg mom boozebuk ziai seboonauster maar hij toondezijn goedhartigste wisht dat was idiel Zulk een dmkbetfd kon sMrAilaoen vrouw b ttben I Slaar dat aullenwe doen zeWe bij Hij stl al zwa gor aen Du er op los rUd er morgen maar heen Ut Johaiw waa er taMrekl atet bijioader Ofi gsoleld Noah ji maart Even als eiken isg waren er wear telen verzstneld vreeradleiingeni en inwoners vcKxraan een hael aohaar kindiareav Zij waren nog te vroeg gekomen Pu te een uur vertoonde zioh dia kedzer keedc over het horretje waarin Lngriache tuiltegoréijntjoe waren geepanii ii en groette de menigte Ik bid je biet je obekk geide vrouw Badekow zwakjei tegen baar Augi te Augusta wikfe er nog steeds niets van watcïi I n tooh had zij er al zooveel crgeriitiB door g a t Johan en iotlfried wsrffl nift aJjpen axJiter haar hrlefwlsse ling gtJtonien maar ook achter de riaiiicnkomsttai van baar en haar man I atnbke had verzekerd dat hH Tempelbof niet wilde betreden hij wUd oieli naar het Tennielbofvr viM komen Daardoor had zij hom nu eens moeten sprcdEcn onder Vrouw Bacle ow stoml er Dp bet ri tulg te verlaien zoo kon zij ndet gienoeg zWi I r woe4 een soherpe Noord toeten wind bij gierde lange do breecke Linden ori bUee tot in merg en been Maar bijna boos wec dta oude vrouw den bonAen kraag van Marisnoa ai zij had het to Uilet koud Zy had wel by ander H eer op markt geaeten a een bood scbarppteu4t de fiotkeuken bij haar gcv komen was m déae had toen de keiser nog niet een koning dooh aleohts prin rt en wae geweest bij ha r reeds gnienlen en venedbe cderen de ailkrearsta aS