Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1917

Adveitentiën 8PCWT acvmuiaa Oa soo spoedll iK eqh h dlea lelredea een nette Winkeljuffrouw Uate op da hoo W vaa het vak Bich in pcrMwa ic vcrvoeaea by L VAN DER BEEK 671 10 Ie Kolonisle wsrsa VaetbaL Alle voor ntorgm va Ag elde wwfcrtrijden i JD wedüTom wqpna UsveruMMli uitgcMteld oorloffigebted inTmran H t miniBterie van BuItenlandMlie Zaken laat echter uitkomen dat Muydiffe Bdiepen xich Toor de verdediCiBf kunaw wapenen ali de reeden daartoe buluiten en dat Amerikaansche ichepm het recht hebben om alle gedeelten van de ToUe tee over te iteken Het altatel van het vertrek van de lehepen Tan de Amerikaanache l n heeft in de pen scherpe kritiek gaande gemaakt Zy Terklaart dat het uftitel getykataat met een erkenning van een Duitaehe blokkade van Amerikaaneche havena De Evening World meldt dat de Amerikaaniche l Jn mannra soekt die erraren i n In het bedlenwi van kuionnen Het Journal maakt daaruit op dat de St Louis gewapend zal zUn en naar het afgesloten gebied gezonden zal worden met opdracht om zichzelf te verdedigen Aangedrongen wordt op het convoyeeren van de St Louis w ke geen contrabande vervoert De World legt dat de vaart van de St Louis miasebien sal besltaaen over oorlog of vrede Wy kunnen misschien vrede houden als wU de zee spaarzaam gebruiken volgens het Duitsche bevel De St Louis toont dat de Amerikaansche koopvaarders zich ter verdeddiging moeten wapenen De onderstaatssecretaris van het Duit Bche ministerie van Buitenlandsche Zaken Von Stumm ontving den vertegenwoordiger van de Korr Norden en zeide hem U vraagt mU hoe het met de in Ouitschland achterblijvende Amerikanen zal gaan In de eerste plaats zou ik willen vooropstellen dat Pruisen met Amerika een verdrag heeft van 11 Juli 1799 dat op het riik i overgegaan en waarin bUsondere voorwaarden voorkomen over behandeling die in geval van oorlog de onderdanei van beide Staten en hun geheele have en goed zoomede krijgsgevangenen deelachtig zal worden Volgens dat verdrag mogen Duitsche kooplieden in de Vereenlgde Stawn en omgekeerd Amerikaansche kooplieden in Duitschland in gevat van oorlog nog 9 maanden in het and blijven uitstaande schulden invorderen en de zaken afdoen Voorts moet het hun veroorloofd zijn ongehinderd te vertrekken hun gezamenlijke have mede te nemen zonder lastig gevallen of gehinderd te worden Wat voor het geval van oorlog geld geldt natuuriijk in verhoogde mate voor het geval van afbreking van diplomatieke betr kingen dat tot ons leedwezen tusschende Vereenigde Staten en ons is geschied zonder dat Duitschland daartoe aanleiding j gegeven heeft Wij hebben uit Amerika geeneriei berichten ontvangen noch van onzen ambassadeur noch van andereiijde hoe het met onze gezantschap consuls en onderdanen in Amerika zat gaan Blijkbaar heeft de Amerikaansche regeering het telegrafisch verkeer van onzen ambassadeur onmiddellijk na afbreking der betrekkingen gestuit Qraaf Semstorff heeft niet eens kunnen melden dat hem zijn pas is overhandigd Dit heUwn wi het eerst van de Zwitsersche r geering vernomen Een dergelijke behandeling heeft ons gedwongen tot eenzelfden maatregel Jegens den Amerikaanschen gezant alhier over te gaan Wil staan door tusschenkomst der Zwitsersche regeering in onderhandeling met die der Amerikaansche over een verzachting der behandeling welke voor onze wederzijdsehe onderdanen mogelijk kan voortvloeien uit het afbreken yder diplomatieke betrek kingen Wij hopen dat deze onderhandelingen tot een gelukkig resultaat mogen leiden De Duitsche duikbootoorlog was voor president Wilson de aanleiding om de betrekkingen met ons af te breken Ik acht het niet noodig dezen duikbootoorlog waarvan wij verwachten dat die vlug tot d n vrede zal l den te rechtvaardigen waneer evenwel de Engelsche premi Lloyd George den Duitschen duikbootooiiog een geoi aniseerde wildheid enj de gevaariijkste vorm van barbaarschhefc heeft genoemd welke Engeland ooit habft gezien dan kan ik niet nalaten erop opmerkzaam te maken dat onze maatregelen juist uit een oogpunt van menschelifkheld zijn genomen Wij wensehen het doen zinken van onzijdige schepen en het in gevaar brengen van de zich daarop bevindende menschenlevens juist te vermijden door aan de onzijdige scheepvaart nauwkeurig de grenzen der gevaariijke gebieden aan te geven en haar voor het betreden dezer zone te waarschuwen Hierin volgen wij het voorbeeld van Engeland dat eerst kort geleden onze en een deel der onzijdige kusten tot ooriogsZ me in de Noordzee heeft verklaard waarvan het bevaren voor elk schip gevaarlijk Is Een ieder heeft het derhalve in de hand buiten de gevaariijke z6ne te blüven en zich noch zijn have aan onnoodig gevaar bloot te stellen De Vosa Ztg spot ermee dat één antwoord nog ontbreekt t antwoord uit Athene Het is waar dat men nog niet heeft vernomen of Wilson zich ook tot Griekenland met een gelijke uitnoodiging als aan de overige onzijdige Staten heeft gewend hoewel het niet te b rriJP n waarom hij juist dit land zou hebben overgeslagen welks smartelijk lot toeh juist een paladijn voor het recht der kleine naties en de humaniteit buitengewoon veel hartzeer moet veroorzaken Natuuriljk is het nieuws van het afbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen de Veieenlgde Staten en Duitschland aangekondigd door een Fransch draadloos bericht met geestdr ontvangen in politieke en mUitalre Rotmecnache kringen Het bericht werd dadelijk ter kennis gebracht van to Russische en Roemeensche troepm aan het front De soldaten b roet ten het n et langdurig gejuich ter eere van de Vereenigde SUten en de gealUeerden en faiMsten tlch den vijand van het nieuw 9 de hoogte te hrengim door plakkaten rn geroep De Dultachers traeln i het succes der geallieerden bij GrondeouH te verkleinen door erop te wijzen dat bet dorp j eeds dne dogen ontruimd was Dat doet aan het feit natuurlijk niets af en da Engelzchen hebben het niet als een wapenfeit bekend gemaakt De Daily Express kent groote betekenis toe aan het onvermogen van de Duitschers om Grandcourt te verdedigen Het blad zegt De positie was tactisch van groote waarde en zeer zorgvuldig versterkt Het is de eerste maal sedert het Iwgin van den oorlog dat een dergelijke positie zonder strijd werd opgegeven Men gelooft dat het bevel daartoe door het groote hoofdkwartier ia gegevoi doch de oorzaak daarvan is nog niet te begrijpen BUITENLANDSCH NIEUWS Japan en Amerika De Manilla Times bevatte een artikel waarvan de gegevens aan dit blad moeten zijn verstrekt door een der grootste Amerikaansche rubberfabnkanten Deze zeide dat de fabelachtige ontwikkeling der Japansche industrie en Japanschescheepvaart en de uitbreiding van den Japanschen handel met het buitenland een ernstige bedreiging vormen voor de economische onafhankelijkheid der Vereenigde Staten Ook de rubber mdustrie wordt thans in Japan van veel betekenis De EngelscheDunlop Co heeft de grootste bandenfabriek in Japan van veel beteekenis De Engelsche banden voomametijk bestemd voor de Straits Settiements Een ingenieur in Tokio deelde de Manilla Times mede dat het hem gelukt was stajpn chassis te vervaardigen Tot nu toe bestaan wel is waar nog geen volledige automobielfabrieken in Japan maar men is bezig ze op te richten Wel bestaim fabrieken voor verschillende onderdeelen van automobielen Daar de wegen in Japan niet geschikt zijn voor automobielen moeten deze voornamelijk voor den uitvoer zijn bestemd Daarbij komt het buitengewoon goedkoops der werkkrachten de Japansche industrie ten goede Een voorbeeld vindt men in de vervaardiging van leeren koffers Een koffer die te New York met 65 dollar moet worden betaald kan een Japansche fabrikant leveren voor 15 dollar De goedkoope arbeid in China en Japan moet reeds aan de United States Steel Corporation aanleiding hebben gegeven de oprichting van groote fabrieken in Japan en China te overwegen Behalve van de goedkoope werkkrachten trekken de Japansche fabrikanten partij van den steun die zij in den vreemde van hun regeering krijgen Een handelaar te NewYork had een groot contract met de Russische regeering omtrent de levering van 1 millioen paar schoenen voor het Russische leger Deze konden in Amerka liiet goedkooper dan voor 6 dolfar per paar worden afgeleverd Een schowfabrikant te Tokio sloot eveneens een coftti act waarbij hij 2 3 dollar per paar rekende De Russische rageering wilde enkel met schatkistbiljetten betalen en de handelaar had contant geld noodig Onmiddellijk was de Japansche reWeering bereid tot steun Zvj wilde de schat4ciHtbiljetten overnemen waardoor het contract werd gesloten en de Japanner later een nieuwe bestelling kreeg Tenslotte wijst het artikel er op hoe de buitengewoon gunstige voorwaarden waar onder de Japansche mdustrieelen werken het voor Amerika noodzakelijk maken ver 1 schillende maatregelen te nemen om het ge vaar dat door do Japansche mededinging dreigt te bestrijden en den Amerikaanschen handel te beschermen De Frankf Ztg waaraan bovenstaand uittreksel ontleend is maakt in een commentaar de opmerking dat een gezaghebbend onzijdig staatsman haar erop opmerkzaam maakt dat het gevaar dat ontstaat wanneer Amerika werkelijk een oorlog begint en Japan hierdoor vrjj spel krijgt ook voor de Nederlandsch Indische koloniën niet onbeteekenend is UIT HET LEVEN VAN EEN VELDPBËDIKER BIJ HET LE6EB TE VELDE cxx Denkt nog wel eens iemand aan de koude w e de bewakera onzer grenzt n te lijden hebben Nu niet de verveling waaraan zij zijn blootg eteld hi de oorden waar h t in den moöien Ujd prettig wandBlen 1 in de bosechfln die in de korte dagen nagenoeg goen afwlBHtfling bieden en waar eene uitvoaring uitgaande van 0 m O tot de OfUDO IijkhcdGn belioort vanwege gebrek aan em geschikt htkaal en ook met het oog op dieu ilienM der sDidaten Maar de koude t Tom wo twee jaar geleden nagenoeg geen vorst hadtten n volop voeikieil en brandstoffen verrezen in den Lande oonvitó om bivakmutsen buikbanden pdamoffenr en wanten te brednk Men gaf sioai iuo 4tei n werkte zij het dan ook niet aiüjd met het zoo noodig MidwHiig oworh Honderden hsilzen liorgt prgd i veirlg arbeideterd wier gedachten vervuld waren van die aruw soldaten in dei kou Duizenden vwrwairniingflklwsdingBtukkcn gingen naar hun liestemnang en deden imn mït woM wert den zij persoonlijk eigendiont ui don gebruiker soma t igeooniiea in den voorraad ultrufltinmatukken van een troenmde i In den tw edien winter bleek weinig van behoefte aui wollen arÜkelnL uitw waj4 nog ingespannen en de koudw wa minder nijpöid Maar nu H t M teoU zoo goed als nletn of Pen gietwid ander pöTfloiieel Htaat a n dte gTcn Ook is niet Jllf meer oviv van hetKcen deetij inkwam zeif séU bet aanvankelijk is opgelegd I e blauwe unifórnr vwwartode bo VfiaHt u iiitH dsiii d ijw tliaiiH doH att ra ik iijkoiofii ottt e t m andt r U M tr kkiun lor l i cbiTni ug vtai oor i CU vingers Zij kwanwa in l ij Imonda iC4 inaarr moeKteu wonlieiL beantwoord iiM do opmerktae dM over zulk artiknlen niet wordl liesehikt zij zl niet opgenouien iu de lijst van benoodfgdhHd i ea du ook ni ia voorraad I Particulieren v MigatMi knm nood AodBi e UKCT drin sMule ic4aagien traden den vooo oad de betiawMkig vao de broodkaan bet gelirek aan aardiappel k en de brandstof Ecimood Wlo bepaalt het aantal vo Bg nooten koude Kjdiaadla eu vrijwel onbeec t bij de vervulling vau huui jHlohi K i opw 4cklne om otaita te helpen ter lenlgli ven daiie eUeode i beiaas 1 mitteloo Zij zou wwrsohl ijk gmm anden ukwerklne heUKOi ale ztj ift g Jets opleverde CWQ bet geceedhiBken en op tafel pISAts van moaterd wanneer het nagoreobt reeds is gienotm Tooh horfl niissohieu iemaud wat onc ebruikt Uggen Laat zoo en eena dienken aan de wiehijdere WJv Te iouda k U VMoa deze inetmBn welke zoo onwaArdetn barc dleoMm bewijzen Wto weet of bij het depot geen nuttig gebruik is te maken van ooren poJsbeSaheruwra voor hen £ te pas naar du compagiuie zi gegaan o4 op net punt taan taariieen t vorlrekkea HooWdool van dUWt n bri ie echter er opmerkïsaaiii op ti raaktii dat de ia de eerHtc 11 0 soo vOTkwikkH nd aan deq dagi jtcirokm bt4e4it3 t dlin woi erg gauw is i luwd t Twijl dB nood nu groolier i dnn toen l oboort Kt Dam tot onzen V olksaaM en zou het niet feradw ijn op dit punt oae df t n te onderzoeken Wie Iw Iev aan d grens kent on In do g lpög nJu d is dit to veTgieil ct roet lo toestawHwi elder blijft g Kai oe onde m aaj zeliiig tegCnovw de vraag waar groot r onblterlng wordt g l dien Zoo elk iiit Itegroep er zou wat mtadler w nlg oar onze wldtoten worden gedaao en wat indndler geklaagd over wat men ze4f ntiet De Ssheeprfïart en e Oorlof Een Nederiandsehe stoomtreiler tot zinken gebracht M iiHddt OHH uit IJiinUdBn Uit lernriddag kwal de aedltreÜerloggcr Mlobk i Adriaanwaoon dei Ruyt r uit Kat ijl ahiaor in i i liaveii mirt dv bemanning IftwtaaiKb uit 11 koppeit van Awl daai tliui oor ndin sloomlrcfil r Derikii van d ö rooderij M B Oseendorp ïeiiotmtd vaartuig wa op de Noordzee door c pn Duitsche duikboot door midSJel van hraiïdboiiiimeo tot ïinkK n gebracht on der wuiieipeiiivgwi van den gezuiikon treiJcT had wn dt r Kalwi t rs het volgendio veroioiuen v Dorikft wae t oiul erdla iiiorgffli ongevwr 11 uur op 5 lïri I N W ten W van IJmuiden vieeohendt toen oenaitlaps aondor wa r ohi Wlng een zevental 80hote aoliter elkander op h t vaartuig affcevuiir werdpn 7 Eèn dnr rfchoten ging ddor het stuurhuis rti Verbrtjzölde het pealkoropaö doch makte giflukkig den roteganger niet Daar men Aa n boord van de duikboot we en de Kcheepspapi ren wtdke door den acdilpper waren inêdie MHncan getoond doch men krwTg ten antwooö dat hot vaartuig tol zinken xHi worden gebrac4it daar men zl0li in Ivet v bodmi gebied had opgehouden Protesteeren van de zijde van den sebipper mocht slet batim hoewel deze uit zijn papierwi kon aantotHjeja dat de Uerika op den 31en Januari IJmuiden bad verlaten en men dus van de nieuwe rc olln totaal diet afwiM I e oonanandant iseweorde eohter niet van zijn l evial a te kunnen afwijfc n en tot bet dioen zii tnvan het vie oher vaartuig te mooteu Over u Benige flchep iageni van dien Mider zeeër namm in de scheepeboot plaats en roeiden met inedsnieniing van eenigie born nven naar het Noderlandbolie vaartuig Ken der bommen werd daarna in de hut van dötk Hchipper n tweede im de machinekamer van de Dfirika geplaatet waarna aJlen bet HCdilp verHeten Fenige mfhuten daarna voigfe een ontploffing en veridweeu het sohiii langham in de dttepte De Nederlandsdie viaecdiere t ocddm toen naar de duikboot die de soheepdboot op sleeptouw nam en de achipbreukeüngwi aan den logger Micblel AtMaanszOon de Ruyter overgaft Aan boord meest men zich zooveel mogelijk behelpen daar inen op een ll tal DjenBohcn meor niet had gearAend Zonder vorder gebeurtenissen aniveerdo de logger met de ohlpbreukedingen in de vi08OherBhafVen tódaar en werd dade11 bij aanikonHit door de marine Outorlteiten eenj verhoor Qver bet gebeurde af De Hans Ktaeh getorpedeerd Door het loodstramsportechip Vliwlngen zijn glfiteren van de NoordWnder afgeliaald en te half acht in de ttluia te Vli singen aan wat gezet kapitein Hamre en de 23 andere opvaromlen van het 500 ton groote Nooriirfie etoomwhip Hanal Ktnch dat Dinadh vond te 8 uur leegi uit Rotterdam ie vertroiLkan d te Newcastle een lading koien Le hakn en dat Woensdagmopgeo te onèeveer 8 uur 5 nnjlen voorbij bet lloNfloUp Noonlbind door een Duitsche du tbopt werd aangeAiouden Op zulk eeo ffNMMIll afstand dat he4 nummer niet 4e zie wa heelt de onderzeeër op liet a hip gevuiujd waarop de bemanning zich WO apfffbg mogelijk in twee l OOten l ega Rven laW wen het sctóp door bonmi n tot zinken geinwïbt Tene ontptoflihg voegde en men zag jiroote rookltwlomnwn f tij gen Het aebdp bleef echter nog we drijv a tot één nu £ toen bet zwnk ït l iUt Feu ilw l iUt ig wk aiin i vmi d lM maturdnff tml itMi io een vijftal koffers kunnen pakken t motSeneinen Er moest In db MU koufkN bij o waigee vrij kalm w d T vier uur geroeid worden alvorens d Neordhiudlw werd bereikt wsar de zeeUodtii ontvangen werdten op de uitatok nde wi Eo zooalR man dat van den bouwen wa itei op zee giewoon i Van het lichtsddp werd direct draaOoos kennis gegeven van het gebenrdkf De bentannincr bleef aan boord lot giitermidöag 12 uur toen de VÜ fnger hen afliaauen Nederlandsche sefaq eK la Bngebcbe hav ns Maar wij vwaemea wordt een groot aantal booten der Paketvaoirt Maatschappij in de haA vne van Slngaporenen Penang door de uuiorlteitien vaetgebouden Men heeft eerst thans hiervan berioht ontvangen en beeft redenen om aan te nemen dat de eerato triegranmkpn van den OouvemeurOeneraal aan den Mlnierter van KolonUn over decse aanboudfngen njet door de ceneuur zi dOorgfriBten Daar het ffareg d dieepvaartvcriceer io Ned ImS in hooge mate stoorniB ondervindt van het stllllgigen vaneen groot gedee4te dn vloot Van de Pak tvaart Mij heeft de Nederlandsofae Kegetjring bij de BrltAohe Ef eering op onnaddellijke vrijlating der soherpen aanged rongen De Jacatra In den Haag is bericht ingekomen dat het tttoomaohlp Jakatra van de BotterdKunsohe Lloyd gidtereD te Falmouth ie aangekoDven Hais Het lj dipn van ButaM AireB te Ameterdom aangciOHpen Nedorlandsohe atoomKichip Jamn heeft 4560 ton mals aan boonl CÜHteren ia het Nederlandsche etoomKClidp Merak met ongeveer 4800 ton iiia liR aan boord op reds van New York naar Rotterdam ie Falmouth aengeüfo Geik Hel Nederiandacaie atóttnudiip AUcaid dat gisteren Op reis van New York naar Anwterdojn Lizard pa aeeerde heeft een tading ger aan iMord GEMENGDE BEBICHTEN Staatsloterij curiosum Hij de trekking der Staatsloterij heeft zich lieden het volgende zeiier zeldzaam voorkoiiMflid geval voorgedaan In de serie 132 hebben de I e4de laataiovergefcle v Dununera de laatete prijzen gekregen Het 99Me nummer 13280 trok de laotóte hooge prija f 1000 met do jweanie van 30 000 gulden n het b tndlerdste nunUner ift die aerio 13228 kreeg de premiervan f3000 Heidebrand Op het oogenft tik woedt een groote heidebrand tufliacben Veenhuiaen en Smllde De bra id die gietermiddag te drie uur begon woedt op 3 verBcbÜlende jdaateen dUo samen eën enorme opf erv1al£te beaSaan aSaanDe oorzaak i onbekend Van Asaeit is de brand sdobtbaor aan t rood kleuren van de wolken Nadere berichten melden dat gjoen huia door den brand ziJB aangetast Da brand ia onmogelijk te bluaöohew Deserteurs Uit Roenöond wordt aan de Tel gemeld Van de gelegenheid dat de Maas bogaanibaar is maadcten 17 Duitsche soldaten van de bewettln van Maa cfyck gebruik om de wijk naar N derl nd te nemen Zij kwtuneni Woeoedagmorgen te Hoermend aan Te Ebidhoven zijn dHe Duitaolie deserteur oangekonwh weike de laatste dag n met be4iulp van een ladder den olectrisohen draad nabij Remel waren gepaseeterd Gasver ikking In een der buitenwl oen van Utrechl U hetfen oen gezin van vier poraonen man vrouw em twee kinderen dood lm buis gevonden door gasveratikkin temgeivolge van het springen van de gasbnia Puntdicht UJt het Hbld knipten wij het volgend puntdieht van Ju tue Minus De leuB voor vadlerland en vorst Vond k vroejper praohtigi mooi Maor tegenwoordig ben ik méér Voor vadlarUind en dool I Te water Aan den ZoidwaJ te VGravenhage geraakte gdstermlddlEtg een G Jsrig meisje woonactóig in de Vso Rafvesteiynatraat door bet ijfli te wator Twee politieagenten In but ericleedtng die het trachtten te redden geraakten door het afbrokkeden van bet ijef eveneens in hie water Met behulp van eenige burgere werden daarna allen op t droge gebracht Het kind had geeni letsel ea werd naar de Zoster sohool aan de Brouwersgraeht w ar het ter Bohool gin gebracht Men meldt uit Zlerikzee Gisteravond kwart voor zeven is dr A C Spruit per flets in de Oude Haven gereden en met het hoofd op het üs gestert Vermoedelijk is hij terstond dood geweest Later ontdekte een passeenmde wielrijder op het ija een onkenbaar lijk Tragisch is dat omstander dr Spruit telefoneerde om hulp te verleenen bU dat bngeluk Later bleek uit den naam in den hoed wfe men hst Ijs gevondm had Dasdgcviww Te Weert ia iatemaofat de beiioeftige alleenwooendei arimldpr J dbodgienroren In zi woning gevonden 8TADSNIEÜW OODDA ÏO Febr 1917 Oaerlitk verbraML Glst mamiddag omstraeks balf vijf is de 42 Jarige vrouw A de Graaf wonenda aan de Wachtelstraat alhier vermowWöli bÜ t aanmaken van de kachel met haar klaerm te dicht bU de vlam gekomen waardoM zij in brand geraakte Een werkman A S die daar toevallig passeerde het gevaar ziende waarin de ▼ rouw verkeerde aarzelde niet terstond binnen te gaan de vrouw naar buiten te dragen en met zijn jas die hÜ daarvoor onmiddellijk uittrok de vlammen te doovea Wel had de vrouw niettegensteande deze hulp ernstige brandwonden bekomen waardoor opname in het Van Iterson Ziekenhuis door Dr de Boer werd noodig geoordeeld maar faet is zeer zeker aan t flink treden van S te danken dat dit ongeval geen doodelüken afloop heeft gehad Per brancard is de vrouw naar het Ziekenhuis vervoetd Wie doener mee Aan het bovenstaande moeten wij nog iete toevoegen De hulpvaardigheid van den redder van deze vrouw heeft tengevolge gehad dat zijn Jas door de vlammen zoodanig is gehavend dat deze niet meer bruikbaar is Dat is voor dien man die zoo kordaat la opgetreden de schaduwzijde voor zijn nobele daad omdat hij geen Jassen voor het grijpen heeft en evenmin een gevulde beurs heeft om zich een nieuwe aan te schaffen Ku doen wij een beroep i onze lezers om dien man aan een nieuwe as te helpen die waarlijk met deze kou wel noodig is Zend ons wat geld en wü zullen zorgen dat het aan het goede adres komi BiJwieldief gepakt Op verzoek vaa den Comindseairia vu PolUie aÜiler is te Rotterdam aanWeèou den zekeren Ch P die verdacht woidt van dWMai van een rijwiel gepleegd in November van vorlgi ja r op bk terrein van den beer P P Muijlwijk alhier Naar hier overgiebracht werd de man herkend m bekende htj daarop het rijwiel te hebben ontvreemd Hij verklaarde vooria het te Rott rdeia te hebben verko At Het rijwiel i daarop te Kotterdani in boslagi genomen De aangie KHidiene 1 overgebracht naar het Hais van Bewaring te Rotterdaiw Deserteur aangehouden Op verzoek vaa den miUtairen commandant te Soheve in en is élhier aangehoaden een militair van devostingartillerie beboor nd tot bet garnizoen te Soheveningen en die vandaar WEU gedeBerteerd De aangehoadene ii ter bescfaükking gesteld v Q den gftmizoenBcomatandant alhier Jubliena als arts Nwr het Vad meWt txX Dr M P U Uoesman arts albier vroeger te £ alk op 26 Mftart a $ den dag herdenken waarop hy vófSr 26 aar tot arts werd bevorderd Hardrijderii voor jongens beneden Jaar Bij de gisteren alhier vanwege de afd Ooöda van de Zaid Hollandscbe IJsvereenihing gehouden hardryderg voor jongens beneden 18 jaar waarvoor zich 67 deelnemers hiiddea doen in8ohrgv n die allen zijn opgekomen werden de pryzen behaald als volgt Ie prys f 75 S A de Jong Srtikzwaag 2e prga f 60 T 1 Staal Peize 3e prgs f 30 G Steenbeek Wartena 4e pros f20 J Roberti Wolvega 6e prgs if 10 O van Dijk Polsbroek e 6e prjjs f 6 K W Koehler Watergraaf meer De vier eerste prezen zgn dns door rijders nit Friesland en Drente be haald Te halfzes waren de wedstrgdea die door mniiek werden opgelaisterd geëindigd Heropening BIQkens een advertentie in dit blad is de heer T Verkaaik voornemens zijn winkel aan de Opsthavttp no 8 na de plaats gehad hebbende verbouwing bedenavond te beropei pen Door de ontstane verrniming is dit magasgn na meer dan vroeger in staat tot het doen zien van de ten verkoop Jn voorraad zgnde talrgke artikelen TOor huishoudelgk gebruik en voor ver liohtin gsdoekinden X igea Dgsgorf H dten is de vierde zendin jèrtr bestaande utt 50 Uien van 100 K O alhier voor de Ganeente aangevoerd Het Contité tot Steun aan Noodlijdenden door de Mobilisatie te Qeudn tcTi leende op 10 Fciamari stieuiii aag 22 gezinnenk Correspondentie On rubriek Uit de Oondscbe geschiedenis moeten wy wegens pUatsgebrek laten Basaar voor de WttkveiUleging Wij veetigea gpume de aandacht op da dvertentie fan dit blad waarin wordt aao gefcondfgd dat de Bazaar welke gehou dlen al wordüb ten bate van da Wijk erplegtntf Dinadliff a wordt ffsopend VeorstellhiKCB en gedachte ever het leven aa dit levMb Voor de afd Gouda der Vereen van Vrije Hervormden in Zuid HoUand sprak ds H Cannegieter gisteravond in de Socititeit de Rfonie over VoorstelUngra en gedachten orer leven na dit leven Spr ving aan met te zeggen dat het zijn Toomemen was in vogelvlucht het terrein ran de onsterfelijkheid te overzien het onderwerp leent zich niet tot het uiten van scherp geformuleerde eigen overtuigingen si onze gedachten erover zijn vaag vormen I hypothesen voor veronderstellingen Wèineer bü een kind het bewustzijn onti verwondert het zich en het vraagt opvoeder kan dan deze vraag naar 1 stillen nit de wijsheid die de menschhfff d verzameld heeft Maar die menschheid is ook jong geweest heeft ook als het kind verbaasd de wereld ingekeken en gevraagd en daar was geen die haar antwoord geven kon Allereerst trof het uiteriijke van dit leven de zon de maan daan volgde het innerlijke de slaap de dood Soms werden slaap en dood gehouden voor tweelingbroeders Men kwam tot de conclusie dat er moest liJn een lichaam en eep geest De ziel kwam eerst veel later Dat lichaam en die geest hield men afzonderlijk De g eat kon b v het lichaam veriaten de slaap zich op vreemde paden begeven en daar veel wonderlijks beleven de droom Maar de mensch stond voor het ontzagwekkend raadsel de dood Waar was nu de geest gebleven Heritwaardig is dat men van het begin af heeft gevoeld dat die geest niet dood was Alle volken op een kleine uitzondering na voelden dat biU intuïtie en zjj zochten naar verklaringen van dit onbej riJpeliike Onontwikkelden vinden ook nog in onze d en den dood griezelig Zij zien dat de geest het lichaam verlaten heeft en zü geleoven dat hij er toch iB dat hij yrerkt misschien wel op hen en daarom vreezen zij Zoo is ontstaan het geloof aan geesten de angst voor booze geesten De primitieve volken u trachten door alterlei ceremoniën de geesten gunstig voor zich te stemmen en ze ver weg te doen gaan opdat men ze niet behoeft te jrreezen Zoo is het b v in Indië waar de menschen paden maken om den geesten het heengaan makkelijk te maken Als nu de priesters het folk maar kunnen doen getooven dat de geeatwi die paden gebruiken is men vf A Zoó gelooft men in pontianak Bomeq dat de geesten van in t kraambed gestorven vrouwen de bosschen onveiUg maken en de Toradja s meenen dat men de geesten tevreden moet stellen door ze te dienen De Ti radja gelooft ook aan geesten die ni mensch geweest zijn en die door vrouyen worden bediedÜ en aan bewoners van de derwereld d6 demonen vanwie sommij mensch geweest ziJn De Dajaks meenea door hun koppensnellen zielestof te verzamelen om de afgestorvenen te voeden Men voelt over t algemeen de plicht voor de dooden te zorgen wit men zich voor bun toom vrijwaren Ëen uitvloeisel daarvan is ook de voorouderdienst in China en Japan waar men de afgestorvenen vereert en zoo bedient of ze eigenlijk meeleven Heel merkwaardig is dit ook bij de Ëgypteniuen die gelooven aan een Ka een soort dubbelbeeld dat niet sterft Daarom maken zü gewoonlijk de tweede kamer in het doodenpaleis met meubelen enz t woonkamer Daarvan kan de Ka dan gebruik maken HiJ moet ook verder onderhouden Worden door de nabestaanden door voedsel Naderhand kreeg men in Egypte de Osirische onsterfelijkbeidsleer van Osiris een zonnegod doe door Seth zijn broeder werd gedood en door Isia zijn vrouw keerscher werd van het doodenrijk het Osirische ri k dat de menschen zich voorstellen als een tweede vruchtbaar Egypte De Grieken geloofden dat de dooden onder geleide van Hermes trokken naar de Stix de rivier die het land der levenden en dat der dooden scheidt Zij werden overgezet door Charon en betaalden daarvoor een obel welke nlen den doode in den mond legde Zij passeerden Cerberus den helhond en kwamen aan de grijze vlakte onder de aarde waar het rijk der dooden is waar Huto beerscht Men heeft er ook een voorstelling van eeh hel d i de plaate waar de dochters van Danaus haar bodemloos vat trachten te vullen en Tantelus zijn kwellingen doorstaat Maar men heeft er ook de Bliseesche velden waar de Heer dcugdzamen hun levMï leiden Er komt in de voorstellingen van de verschillende volkeren al meer overeenstemming het leven van hiernamaals begint al meer te gelijkrai op het le TOn hier op aarde De Islam b y spreekt van een samenleven van piannen en vrouwen in genietingen van het lichaam Voor de Boedhisten voer wie leven lyden beteekent is alle hoop gevestigd op het Nirwana het niets dat alleen te bereiken is door het aehtdeeiige pad het verdiepen en nadenken Wat zefi de Bijbel van deze dingen Sftr wil er eerlük voor uitkomen dat dit niet in alle opzichten meevalt Van Sarah en Isaak wordt gezegd dat zij vergaderd werden tot hun vaderen Verder wordt gesproken van den geest uitblazen tot stof weerkeeren en dooden zijn als water dat wordt uitgestort Dat komt overeen met de voorstelling der Semitische volken In Genyis wordt het doodenrijk voorgesteld als een plaate onder de aarde onder het water God bekommert zich niet om ben die daar wonen Er is echter geen enkele nevengedachte aan vergelding Later gaan sommige Jodra gelooven in vergelding Spr las voor wat Prediker zegt in hoofdstuk 3 vers 24 en 7 14 Ook door he tboek Job speelt de onatetfalijkheid en la Daniël 12 2 wordt bet duidelijker Haar in 12 8 z gt de sehriJTer ik hoorde het jaaar verstond het niet In het Nieuws Testament kUnkt het geluid door De Sadduseërs gelooven ntet aan onsterfelijkheid de Pjbariseërs daarentegen denken zich een opstanding des vleezcs op deze aarde in het koninkrijk Gods terwijl Paulas in 1 Cor 16 40 gelooft aan lichamelijke opstanding in een geeatelük lichaam Johannes de Dooper en Jezus voorspellen de komst van het Koninkrijk Gods £ e hemel is in het N Testement de woning van God en de engelen Niet de afgestorvenen komen daar De hel is de buitenste duisternis diep onder de aarde waar tot de gerichtsdag bewaard worden de Engelen die zich met aardsche vrouwen llebben afgegeven De nieuwe opvatting van den vorm der aarde heeft voor ons alle gedacht aan plaats vKn hemel en hel weggenomen Wij gelooven er niet aan Over deze donkere wereld regeert een God van onveranderlijke üefde wie dat gevoeld heeft gelooft niet meer aan een hel want een hel en een God van liefde verdragen elkander niet Rustig en glanzend rijst voor ons het beeld door Jezus ons gegeven van het Vaderhuis Wij zegt apr gelooven in een geestelijk leven bij God in dat Voderhuis met zijn vele woningen waarover Gods liefde beerscht Na de pauze besprak spr faet geloof aan onsterfelÜkheid in onze dagen Het materialistische dood fs dood is dood Het was geen wetenschap zoeals wel eens door de nwischen die het beleden gezegd werd Het was ook een geloof Hen was er echter niet door bevredigd Uit de ontwakende belangstelling voor wijsgeerige an zielkundige vragen is gekomen het onderzoek van wat er volgde na den dood De ijd dat wij alleen maar aannemen wat wii begrijpen is voorbij Want het eigenlijke van de dingen begrijpen wij niet dat begrijpen wij gelukkig weer In het menschelijk geestelijke léven is veel vreemds De spiritualisten nu beweren dat er een leven na dit teven is en zij willen dat bewijzen Vooral dit laatetè is van belang omdat onze tijd naar bewijzen vraagt Er is een strijd ontetaan tusschen de moderne dominé s en de spiritualisten de Voorman der predikanten en heftige bestrijder is ds Heldering van Rotterdam De belangstelling voor deze nieuwe wetenschap is grooter geworden en ook spr s belangstelling gaat eraaar uit Hij gelooft er een klein beetje aan al in zijn studentenjaren Men staat voor iete zeer vreemds 0 het te onderzoeken heeft men een ü zenen zenuwgestel en diepen ernst noodig ver het eerste kan spr niet beschikken en hij gelooft dat veten het laateto niet hebben spr heeft het boek van ds Hillerus Lammere over het spiritualisme gelezen met een geest die gaarne overtuigd wilde worden en toch heeft het kinderachtige anecdotische er van hem onbevredigd gelaten En spr daeht nu wil ik er ook niet meer mee te maken hebben In Engeland is eveneens een rage van onderzoekingen in het bovenzinnelijke gekomen Sir Oliver Lodge heeft er een boek over geschr n dat even onbeduidend is als dat spr kent Dat is jammer want spr wilde dat hjj er aan kon gelooven Hij heeft dezer dagen weer ervaringen opgedaan te intiem van aard om te vertellen die hem dien kant opdrijven en h wil zijn gehoor opwekken deze dingen eerlijk en ernstig te onderzoeken Door het geloof in het spiritualisme zijn sommige menachen gekomen tot het christelijk geloof Zelfs de Bijbel kan ons het geloof in de onsterfelijkheid niet geven als wij het zelf niet hebben in ons hart Ii r wordt daar niet gezegd gij dan zijt volmaakt zooals uw Hemelsclie Vader is God heeft een doel met ons Zal God zijn doel dan niet volbrengen in ons na dit leven De wetenschap beweert dat atle stof en kracht blijft ook als het leven heengaat Zal deze wet ook niet gelden in het geestelijk leven B3n daarbij in ons hart is een groot verlangen terug te zien die wij verloren hebben omdat wij gelooven in Gods liefde durven wij hopen op onsterfelijkheid Sedert een psuzr dogen weet spr andere dingen Godsdienst is immers ook een ding van ervaring HIJ heeft aan het sterfbed van iemand die hem zeer lief was intuïtief gevoeld dat het lijk de geliefde niet meer is maar dat deze is bij God En als wi intuïtief iete gevoelen en gelooven slaat de geheele wereld dat geloof niet w Als wt iemand liefhebben dan mag de heele wereld zeggen dat hij een schurk is wij hebben hem toch lief en blijven hon liefhebben Als men spr vraagt hoe stelt gij het u dan voor antwoordt hij ik stel het mij niet voor omdat zulk een voorstelling analobg zou moeten zijn aan dingen hier op aarde Maar hij gelooft dat het vrede zal zijn na loutering Want over leven en sterven regeert de levende God van liefde die aan de andera zijde van het graf ons een leven zal schenken heerlijker dan wij kunnen droomen Spr s zeer belangwekkende rede werd door een groot aantal toehoorders gevolgd BOBKOOP i en dooblertje van dent whikeller Spijker aihler viel gilsterta tegen de skoetcnde kachel in de hutskhnior Met ernstige brandwonden aan het hoofd werd zij opgenomen zoodat heelkundige hulp moest worden ingjenoepeo Bij de op Vrtichw gehouden hardrijderij voer vrouwen uitgescbreven door de IJsclub Otweg op da baan van de Molenvliet behaalde de Ie nrijs de eoMgeneote van C van der Wolf As prijs de eohlgenoote van C Rsmp en de 30 pnje de e dit9ciK ote van D Spee De pritaaiwaren wollen dekena Bovendlco yerfcregen m D Spee bm J H van dèa Berg m j C BlatAen mej C vso Kenpen uKj Th de Ridder en raej D H Dorre i nog prijzen beateande uit kunatvow werpeo De uitalae vso de gehoaden aobooarij dcwu vtittv paren op Vrijdag j l op fe haan n de BoHKoofiMobe l ffialiifi tft hIm vo t Ie prijh iik j I C van der VVlUik P van dor Wolt Je irlJH lucj A S van N m en A van Nw te prijs inevr de Mot on I van den Berg 4e prits mej A fiooij en J Kmbergeo WADDINXVESN K V K te Waddbuveeii In ImA vtWag over 19It vap dp K V K to WaddSnxveeu wordt de totstaudkoming der jjpoorwdjvwhüMlliig um Uou da en Alphen in bvrlnoerlug giefcraeht varbindiiig die volgene h t venrias lanifljouw tuinbouw en nijverinoid gocdf gi ieg nhe d tot ontwikkeling zal geven l e bouthandel beeft bevredigende uitkotuMen opgvieveid de meubdntjvertield dl limibb asienjen en t eelgOtMlb ilhrtlvvn hebben u goud jaar gdiad 0 da pa pternijVfnheld beoh voorsi door do hooge f rijzen lu het eerste hadfjasir gpede uTtomslen verkregen De otoHiMelufabric ge on de hamM in bouufBiMBr den leden onder den ooriOgvtoÓMaiid terwijl d tuinderijen met ultzooderingi der boomkweokerijen een voordeeilg jaar hebben gemaakt De wiok Met beik4jvni hebben I zich aan die voranderda otiaMidlgbeden weten aan te paswu N R Ct OOUDEBAK By de kearing voor den Undftorm iaarkUssen 1906 en 1907 z n geschikt bevooden O Blom A de Bode J Bos T de Brayn A Verkerk B Vuler H Blittenwgk A Beer A K de Jong H den Ouden H T Rykaart J Sohoaten W van der Ongeschikt D van Iperen W de Kluiver J de Brain J van Ëijok D Rook A J Verkerit HAASTHEXMT Bg de keuring van landqtormplicbtigen van de jaarkUsse 1906 en 1907 z n geschikt bevonden C Bode K JoDgeneel P N Knoers C van Tongerloo T de Bmin B Steenbergen J Walraadt W Oompier M Walraad C T v Vliet O Steenbergen W Ooms J Lakerveld U Hol Ongerebikt P Molenaar T Oskam P de WUdt P V d Linde OUOEffiKËBK a d USEL Bij de gisteren geiioodnt Nationale harAijdp rij voor niann n dooc de IJsclub Ft ufaMdit maakt Maol wsairaBn 22 tieihet l OTfl deeitneinpui wa de ultaiagale volgt Ie prlj a V Herwaarden te Woerden prij J E V4 teLen ier o prlje J Trouwboret W Oudarkerk a d IJsel 4e prija H Nleuiftand la Giv venbBge ïe prijs C V 4 XMm te WoddlnqiveÉn OUOEWATOB Aan do Vrijda r gebmXT hardri erij op streek voor pareni nSHKni 9 bMehrlJvers deel De uitoüff was la vol ft Io nrijH de heer n roetj P Voordouw va Bodegraven 2e prija ds h r D van Dijk van Petobroek en wg LeSfterkerKen van HaaMreoht 3e prija de heer H J Soholten en mej E de Jwigh van Ammeretoi 4e prijs de heer G v der Heiden van Haaetreefat en niej v Rossum van Montfoort BERQAMBAGHT Dr J D de Lind van Wijngaarden te Fegenoord heeft een beroep ontvangen naar de Ked Herv Gexpeente alfaier PREDIK BEURTKN ZONDAG 11 FEBRUARI OOUDA ll ni wto Mto lM Kwh 10 2a v m D8 H V A8SENDELFT t JMakerfc 10 u v m Di J W BERKELBAOH V D SPRENKEL 2 n n ra Ds J W BERKELBAOH V D SPRENKEL 6 u n m Da H CANNEGIETER 2 a n m D J G DEUR Urtlwi ohe Kwk 10 u v m D Th SCHARTEN MOORDRECHT Hwl Herv Kwk 10 a v m Ds A Th L v d VEN BOSKOOP 10 a v m Db A JAGER STOLWUX 4 Herv Kerk 10 n v m Ds F A FRANCE Goawweg 9Vs n v m en 6 o n m de heer G C V DAM Godsd Onderw te Utrecht HAASTRECHT 10 u v m Ds E V d BROEK wtorw rëe Kerk Geen opgaaf ontvangen OOUDA Woensdag 14 Febraari jMwIurlb 12ii m Db H CANNEGIETER Hawelöksioiagening Kerli r ap jf t p at 8 4 u a m Ds J W BERKELBACH V o SPRENKEL Byb le g Mm whrijlt ws lm Raad tcMonn o a in tiict nl Hol adret van TerRinaoiorotasip van don U V B I HInks Zit en siaapkamar Ikftt op da Markt of ander druk punt risven M lieUsa owl No on aan bal rew M I blul dm ap wikelo plaauen gartniMagaïijn iml dt firiiM van ifc r l owt llwHfMtraat i ii lijHUiu m irgt t waarop et k W ak blijk van madeuintlng iiM t he4 aflrra xijn Iwndteekwiug ka plaateen LAAnTBBEBIOBTEM ZM urt I il dalfclHHXoailot door Offieior nat gamaub Ziten Slaapkamer Zonder pens op goeden stand Brieven mei op Mf Cond onder No 672 uo het Burciu CioudKbe Couraoi 12 In de hwlen gehouden confereRtle met het bestuur der Vereenising van geuffvoerdem en etuurtleden en den McreturiB van de ZeeUedenvereeniging De Volharding te Rotterdam ia door de Minister van Landbouw medegedeeld d t hü voor de Transatlantl che vaart geen toestemmmg tot uitvaren lal geven zooUng niet vaststond dat niet een haven in Engeland behoefde te worden aangedun TB KOOP een HOUTEN LOODS 3 paardIntuigen Adreal BLEEKERSSINGEL 64 m n WonH de toeatand nog ndpendei da lal de Minister een nieuwe besUssing nen en De veracherpt ihlIkbMtosrIag Officie al D miniiter nn koloniën hmft telegrafitoh bsricht ontraniten dat 22 NednUndachi itoofl hepen in Engeliohe havens in KV Oosten opgehoadeOf de verlangde Tergnnning tot nitvtring hebben verkregen Engelsdu schep altgevann mkiiinulluui II IHÉ D oaderteleeluiide bericbl dil met I Mal s i KWEEKEimfiEI hunnen feplaatH worden AsnmetdlM allerll h 36 Februari s i bij den Directeur oMsr overlelllnl vsa 1 een gcboorteabte 2 eene verUarle ven ouder of oo deB del ti ooraeaeni sija hue kind o pupil voor bel ondenrIU Ie b slenmen en 3 opgeef v n de wboot Kholea wsar de csndidasi onderwtii ontvintf Vereinhta leekiid 14 iaer op 1 Aptil 1917 Oe Dlreaeui B P VAN aTTMT Hedenochtend vroeg hi bben niet minder dan 10 Engeliohe schepen loo goed ala gelijktgdig den Nioawen Waterweg verlaten Hiervan waren er 5 voor Iionden 2 voor Leith 1 voor Httll 1 voor Newoaitle en 1 voor Liverpool bestemd Bemanitiiig aangebracht In den atgeloopen nacht t n san boord van het lichtschip Terschellingerbenk 8 man aangebracht van den uillogger Soheveningen 235 Marianne welke vernietigd ia De Batavier I binnen WITT E BIOS COOP ZATERDAG ea ZONDAG DePrecbli eSUCCUFII M JIMMY VALENTINa Het Kederlondaohe itoomtohip Batavier I il in den afgeloopen nacht om 2 20 komende van Bardeanx behoaden den Nieuwen Waterweg binnengekomen BUBOEBUIKB STAND OOUUA ea aMiebreld pevgvaaaie Mseodsjl en volgende degen Wegeni llcblbespartai Asnvsng ba aekl elade 10 aar JIMMY VALENTIN B vonder mooi icbouw el ee kanhiertflhe In S aldMliDlee WiH BloKOop Couriat Netutirop neme En el cttri nummer De rt ole Militaire Klucht Meisjes indeProYoost ia 3 dealen 674 30 On ie ebsleriscken ObBORER l ebr CiawlruW d v J F W Turleo on O Veeo da l 7 ebr CoriMlIu MimAxm a v W Peelunaa en F van Kstergem Ulna eiyilMm d V Jt van Menash eu J T Vrm Fabr MarlniW Lemderl v H v ikr IJnt on A Peloaer AlhMu Corudb i V J Uerrltwni A B VlaanxD MMjv dl v J Aodura en M de Rolw ONDERTHOUWri L MolkWtt Ml W C van Holwegeii J Book to Zevenhuizen en e de Jong J Karper en A Kantitn OVESLIDEN 7 Febr HendrOI Srailiro n 66 j H Febr Helena p WeliJll wed v H G Ijunnni M j 9 Febr Iviy iArt Sterk 69 A HOLLANDKR HUIS EN DECWATtESCHILDER Telegrafisch Weerbericht Inititaat te DE BILDT IIoogMi baronie4 T8tand 769 3 te Hekier ja baroutett rslaud 7d7 S o Haparanda Bip zicb tMdi beleefd aanbevelen voor het uitvoeren van VERF en DECORATIEF SCHILDERWERK VenrachtlnKi van den avond van 10 11 F br iu tie Noordeni awakke tot mUlaftwind uit N oordeillkt rtatMtn eB awaLIwwolkii weintff ol eeen nueratac Uchïfrl vomt Booolitif ov vdagi lichte dooi In ttet Zuiden xwakk tot raatlfeNow deltjko tot Zuidi ijko wind adeplu ljk lf q wolkt ih o £ wver niatlgw roni m naoliw overdag om het vrteapont V Msa Va ket wear f ADRBS VOOR HET SCHILDBRBN VAN H BEDRIJFSRECLAMES M BOBLBKADE fl OOUDiB Eenig Depot van Thee utt het MagazQn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dese Thec4a worden afgeleverd in vefseielde pskjet as i l twee en een hslf s Ma Nsd oae met reraseldiag eaa Nonsspr ea Prl e Toeisien en olgeni de Wel gedepoaaerd Merk Zich loi de ullToering van Uwe geterde nrdelk aaabavelead J C BUL voorlMM J MBBBAART U 671 30 Mafkt Er adhilnt legt C N in liet V A 4 l elangrljke v Tai derin In het we j lil te xljn In liet hoo e Noorden Ia m eer diepe deprcnato venwheifcen die over gehoel Soandtnavi n wt eteliike luclilHtrtfout miX veroorzaakt Tungx volg daarvan ie de vorst bijna gt iitH verdweiMit bot aan de Ooataw toe In w land ittat h t weer nog oudi r don invlot t van ni gebied van hooge hiohtdriikklncp waarvan de kem aan de Ooti eiu lift Dit ► bifd neemt eeh r in beieekenM af oodra de bao onKtor ttipr 1 gun dalen Keo fe Mn ftMerm wam in hoogcrt luchtlagen verhooginf Van teiup ra4uur waar Ie nwncM Dit verschljnael nam glM T m nog in b tedct 4ilt ton Tot op tr wttT Imogte w rd n teniptratun u bov vi M vrleatumt gcnroodeu gvpaard met froote drooffle ok SamAm was do voobÜsMd tmiteogiewoon taag Hei huigt er nu mMr vaa al dU de algnueene weetelljko luohtetniMulingi tot one land sal voortdriogm om daolw er te hrwgen maar h ttMv iwg n paar dagen duroi eer het eoover Ifl QltOOTK OPRUIMIIiQ OOBDkOOrS WlifKKL Mie WlirteraHikelen en reatanleii Soboenweric werden en epotprijxen erkoolil ZW DB TAtA IWa N KLKIWKQ No 1 ho TuiInmrM