Goudsche Courant, maandag 12 februari 1917

No 13316 Alls nog resteerende MilllTElS oor H t schijnt dat Doitachland althans poogt een oorlog met Amerika te vermeden Mag men een telegram wn de Associated Presa uit Waehington getooren dan heeft Duitschland een mededeeling aan de Venenigde Staten gezonden waarin wordt aangedrongen op besprekingen van de middelen om een actueelen oorlog te voorkomen Het Bch nt dat de nota géén kennisgerin bevat dat Duitschland den duikbootoorlog tal beperken maar Amerika duidel k uitnoodigt om aanwilj zingen te geven Toch gelooven wy niet dat na de besUisiog van Dujtsche z de omtrent den onvoorwaardeiyken duikbootenoortog en de daarop gevolgde zeer duidel k uitgesproken meening van president Wilson een schikking zal gevonden worden vooral niet nu Amerika ziin koopvaardqsohepen xal bewapenen en de voorzorgen door Buitschland bevolen voor onx dige ataten eenvoudig niet wenscht te nemen Het veelbesproken Amerikaanache stoomschip St Louis b T is ten volle bewapend Men verwacht dat het spoedig naar Engeland zal vertrekken Het zat niet met vlaggen worden beschilderd zooals Duitschland had voorgesteld De Amerikaansche bladen zeggen dat met uitvaren zou beteekenen dat Amerika de blok kade over s n eigen havens erkent Twee ongewapende Amerikaansche vrachtschepen moeten reeds zijn vertrokken naar de oorlogszone Het zullen de eerste schepen zyn die onder de Amerikaansche vlag van New York gaan in het aangeduide gebied sinds de Duitsche nota welke den verscherpten duikbootooriog aankondigde Geen der schepen heeft de streepen op de agden vooj geichreven door de Duitschara maar alleen U S A in groote tetters De schepen verstrekken in overeenstemming met de eigenaars dch beroepende op het recht van Amerikaansche schepen om de volle zee te bevarep Zij zullen geen kanonnen voeren om xlch te verzetten tegen onwettige aanvallen Ben der schepen genaamd Orleans heeft een Amerikaansche kapitein Tucker genaamd en e n bemanning van 86 leden van wie er 32 Amerikaansche burgers zijn Het andere schip heet Rochester Gemeld wordt dat geen van beide contrabande aan boord hebbeu Beide gaan naar Bordeaux Elke dag kan het bericht komen dat een dexer schepen is getorpedeerd en dat Amerikaansche onderdanrai verdronken zfjn wat noodwdndig moet leiden tot oorlog Gerard de Amerika sche gezant bij het Duitsche hof is uit Berlijn met een specialen frein vertrokken Verscheidene Amerikaansche onderdanen verlieten Duitschland eveneens Wilion self tracht de geheel verantwoordelijkheid van een deelneming van Amerika aan den oorlog ten laste van Duitschland te brengen HU heeft last gegevm om de bemanningen van de Duitsche koopvaardilj Spotprijzen D Ken Nalleiiaal Stetne iiüt4 In de Zaterdag gehouden zitting der uitvoerende commiaaie lt 14 is o a besloten mat het oog op de tegenwoordige abnormale omatandighedea een Vrachtige opwekktag te doen uitgam tot lMiaelBli StHtncomitA a om hnn volle aandacht te wyda aan de nooden die thans voor leniging a HP geweien sijn Daar de geldmiddelen vao het K N S C vooral met het oog op de buitengewone voorzieningeii die noodig zijn dringend veraterking behoeven zal andermaal een krachtig beroep op den wetdadlgheidszin van het Nederiandsche votk gedaan worden om opmeuw het comité door ruime byd agcn In staat te stalen zyn taak voort te zetten Hare Majesteit da KaniBgla heeft opnieuw In deze een vorattiyk voorbeeld gegaven door wederom eui aaer bebugryke bydrags ter beaehlkklBg van Iwt K N S C te atetlu Da Dfraetetit der Slaalanttneii Men aeint uit Haarlem aan het Volk Uit goede bron kunneta wy verzekeren dat de heer Iterson directeur van de staatamUnen in Limburg voor zyn benoeming tot commissaris van het provinciaal electriach bedryf van Noord Holland heeft bedankt Miniater Posthuma heeft den heer van Itcratm verboden deze benoeming aui te namen ANTON COOPS DROGIST W IJP3TRAAT 29 TEL 321 WlnterHlndsnzalf WIntenroetenzalf Honingrozentablet Kaloderma Hiemta Purol enz Oude Kunstgebitten Ik koop tegen hoogen priji oude kunat ebitten ook al xiin hel atukken en brokken Taxatie koatalooa Louis Calls Wilhelminastraat 58 60 Oouda Aan huil te oatbi d ii 662 10 Schoenmakerij C Het Hest van den Sperwer £ L nHnaoUeoh verhaal uU deo tijd vaa de Puriteineu der 17e eeuw 15 Boelekade132 2n Druiwenborethoning PertuBsin EmeerwatoP Thepmogènewallen IJ 567 12 Fa Weljer Hoefhamer GOUWE fes TEL 37 Maar wat ads hi eeo gewoon gfitaad mmsotHnverMand beeft kan een Prins uit Fraolui hier in Acol dloTp komen doen riep nuwnrouw Harrisooi toet opzettelijk Kh 4 stetngelnM nit waéimiiede ze haar doel bereikte vasA een ieder keiefe niieuwelgdjeirigi naar haar ea x Marnieduke tot wi n zij dat z aide De heereor stsaJcbMi het ka peden eokwamen Acditerliij De vreemde ultdkukking verdween van Lady Sue s cektat Wendde doh van het gecedaciiap af en plukte trósBeci cdlceis van een overhanffende edk Om u dto waarludd te seggen hernam Sir Marmaduke die a4dloor edierp zijn pupfil had ffilfeffxÊÊigm ik weet ev a weinig van cKe penouage mervrouw als u Kooh Lod npi £ verAuuufe hem om ataaikundice redm zoo vertelde hij aan vrouw Lambert bij wie hij oog altijd wooirt Naar ik edttar boorde slaapt bij maar hoogist xUsa ia haar hut Ook VtttooDt faaj alcfa raaaj at en toe en altjjd iriecbts voor enkcte ot bUkken Boe hij de Alleen dk or bKn t veel bmil niei Rn AM I nu alk wat ik waet bosloot hij met ODVeatnbUlig ndKMideropIialeit DUITSCH Dnitsche Taal en Conrersatic Handelacorrespondentie Oh LAFEBER Lmpup DnHaoh M O C Houtmansgtacht 19 OOUDA Adverteert in dit Blad HEDEN Zaterdag HEROPENING yan het Magazijn van Huishoudelijke en == Verlichtingsartikelen Elkeen wordt beleefd tot een bezoek uitgenoodigd 655 90 Aanbevelend T VERKAAIK Tel 235 Oosthaven 8 Uwe handen raw of met kloven Neemt Ue Udtlijk uw toevlucht tot deo veelteroenden KlootterbelMm welke uw hinden tpoedii leoi taif en fled kaa maken beter beiiand te en ruw werk wateren guur weder De Kloottcrbaliem bijt niet Milt de pijn en mil ven Geaeeat dua uw handen met den Klooalerbaltem tooala de heer P PIETERS landbouwer e St Laurent Z D ie heer verklaarde EgBAy Mijn handen waren ruw en vol kloven aoowel van binnen ala van buiten ten alotte soa erf dat raijn luuidea voortdurend bloedden ondrajgelljke pijn deden en ik ae niet meer kon gebruiken Toen wwd mij de ICIooiterbaUem aangeraden welke on mlddellijk de pijn verzachtte Met deo dag werden mijne banden sachter en leniger de kloven ver dwenen daar ij al het ware met een nieuwe huid overdekt werden Êen potje Klooiterbaltem wai lÉÊin voldoende mifn handen geheel te genezen De Kloosterbalsem veel geroemd huiimiddel bij wondwi lirandblarmi fcn usliiB H hfilduitolaip winlerhandan au voatan rhaumatilak aframhaM aplt la dan ru0 a i i w rraliklHa H mbalan Priji per pot van 20 gram iS cent van SO gram 85 cent van 100 am f 1 30 en van 250 gram f 2 50 Alom verkrijgbaarl Eiicht rooden baad met onxe handteekening L I AKKER Rotterdam 667 102 AIMSTEL BIEREN HM WW ww B nB AMSTEL OaderaatMkMtf barioM hlarmwla dat hat alom tHnatlg bakands PILSNER LAGER BIER DONKER GERSTE Ml ham ataada waraoh o i luat ai op llaaoh aabattald varkpijghaar ia Voor j ara g alda thulabazopeing wordt gaarna xorggadragan MMBEVCLEIID 290 30 BELONÜE Jra Telephoon No 148 KEIZERSTRAAT 83 85 87 Nu komt het er op aan uw weentandavermogcn te bewaren en uw zenuwkracfaten te verilerken Er wordt veel Yan uw kracht gevergd in dezen zwaren tijd en bij velen komen reede de venchijnéel n van lenuwzwakte neurailbenie en zcnuwachiigheid Slapclooaheid vermoeidheid moedelootheid hoofdpijn angtt sondcr bepaalde oorzaak gebrek aan luit en aan energie zijn zoovele vencbijnaelea die dikwijli de voorboden zijn van erger Nu komt bet er dua op aan in tijdi het echte middel Ie kiezen dal deze beginnende neuraiihenie niet verder laat voortwoekeren Met vertrouwen raden wc U de 8ANGUINOSE aan die d Dr honderden doktoren en leeken bevonden ia een uitnemend venterkingamtddel bij bloedarmoede en algene ne veralapping SANOUINOSe koai f 1 50 p flacon 6 fl t 8 12 fi f 15 Tweemaal per dag een eetlepel li voldoende Proboor hot n uU apoedig de gunailge gevolgen betpeuren Houdt het ▼ ol en da gevrceade ond nni nende ncuraithenie wordt overwonnen Gij wordt Aink en levenaluatig ala voorkeeal WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemeratrant 2c 4 Den Haag il Abonneert U op Het Stenografiscli Verslag van het Inriiandelde in den aemee nteraed van Oouda B Tat AtXE bfl den R d inkomende takken de beaofcikkingea daarcm eo da itenogiafiKh opKenomen duouasiea allee bgean in boekforiQUi ABONNEMENTSPKIJS voor êbonné i op dit blad f 0j25 pér kwart bjj Toomitbetaling voor me bonni i I OM p kw rt l bü Tooruitbetaling V Abonnementen worden angenonien door de Pfükkerij A BBINKHAN Zn Harkt 31 GOUDA HEROPEND Ondergeteekende heeft de eer hlerbQ kennU te geven dat hQ bet oude drei WAGENSTRAAT 98 DEN HAAO heropend heelt een geheel nieuw en naar de elKhen dei tQdi Ingericht Magazlln van Beddsn Matrassen Dekens SlaapkameP Ameublementen en annwerwanle artilielen ENORME VOORRAAD Specialiteit In vlugge allevering van ReoaratICn BILLIJKE PRUZEN Beleefd tot een bezoek uitnoodigend Aanbevelend A KRAAN Waa nstpauit es DEN HAAO4 TCLEFOOII HiWa OtU MARIONET MODJO POLDERJONGEN woorden waar men k 10 oil DENKT HET ADRES voor de heerlijke MO DJ O s it Si enliandel C A 8CHOLTËN L Tiendew 63 NATIONALE BANKVEREENieiNG Kapitaal en Reserven f 5 500 000 kantoor OO UDA Firma Ho ffman A Co Handelaopadielen Rekening ooupant en Depositor Effecten en coupons f noaaseepingen op Binnen en Buitenland Vreemd Qeld Adminiatpatie van Wepmogens Kantoopurea Zatapdag u l l BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGEK8 aooonntant en Hoofdredaoteur van Handelsrtudie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKEKING Jb accountant en ondleeraar eener H B S worden door het JÉil van leUappei lii Keizerairaoht 153 n Lelietfraoht 30 Amsterdam georganiseerd venohillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginnen eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale onrspasen voor de praktijk diploma s en voor de acte M O Eveneens popalaire cnrsus voor zakenmensohen Normaal lesgeld 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende re altat n Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de nanweiyka 17 jarige P SIEBE8MA uit Sneok die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursus Ia het wonder dat onze scbrifteiyke leergangen op dtrgelijke wijf populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de practijk diploma a of voor de aot M O onze schriftelüke cnrsnssen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen Belangstellenden vragen ons gratis prospectus aan Zij verbinden zioh hierdoor tot aiot IOIO ULHETHUII ia ILVEIIDE ItDEMHTKEIIRUUEII OtO UZUIVEIIIII HELOEUIII Tt Ci 4 UnUKEII Ea MEfT VEIDIilllTL VOOR HET Een lulTere Heldere Ntat rMte vlpelittrf beyoi riert den Hit rKi ouiVemtiirktde kUereneo dool dleopt ala eeD Tonlouiu voordo H uiiworii li Vuorkoiiit b t bplrtee ot fjiivftlleo naoMtmr en Roos verdwvneti riutat men Kolto ecti mw k r Kdlirulki bAeft meii MpretiKiilt bei oeuTouilix cv htil Hni r iHii wtjft iiieii ti it xachl In eene uederwauritk hu rtubuiitt en tK i Ht Il Le ihttk UW APOTHEKER OflOfilST OF KAPPER HEEfT KOKO VOORKAOIG EN HY ZAL I OF lEVREOENHEID VAN ANDERE VERBRUIKERS MEDEDEELEN KOOP VANDAAG EtN KLEINE FC ESGH l 0 75 PRUS Fl n 1 1 n in I H per llacen W4ueoisimai ümlwiuk prapuiita rtan intMiiitHileaEtna Kat hanift BnU ha ar Walfrr biHnc di U li Ku o warcll IrmalVxlaB tilBt lllrlrl 4ljni iimtelMWrk Ub Vi wPw urd H da biiiMnir i Mkking gV BthM K lun dt LHit 1 4 wkdrhl H nr li na ii V mBHBHe AaiaMMbaNi Vner FrlnbEiKl CrunMto IVrmh Oiwrial i riraw B MKIMDBRaHA nMUl ANTON COOPS Wqdstraat 29 Gouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 122 55e Jaargang Maandag 12 Februari I9f7 mimm govramt IsTie u TJ rs eaa d Trertean tieTolsucL voor Q o u da easL Oaaastrelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AaONNEMENTSraUS PU k uuwl 1 2S pn Mt 10 em mM Zoadi Ud pa kw rtul f 1 75 p r wek 14 Mot orentl wu da bmoftfoi pv loopcr eMbi dl Franco p r p kw nul I 1 S0 mM Z Nid tblad I 2 Abonncmciilen worden dnlelijk Mmgina nen Ma on boMu Harkt M Gouda bli onM njlenun den boekh ad 1 n de peëtkentoMn AOVERTBMTIEPKUSi Uit Gouda en omHreken bakoorende tot den baso krint I 5 ratelt I O SS elke lefel maar f 0 10 Bl drie acklereanraliaiida pUaninSan ordendeia laftn Iwaa berekend Van bidlen Gouda en den banr krln 1 S rMel I OJO elkerejel mnr f OJS t INOEZONDBN MaOIOEUJMOBN 1 4 ra f IM Op de oorp ioa dubbel tarief Gewooa advartaMtte eo toleaoodao madkd lliltat k MBSll pril Qroole lener en rwldM naa plaaaamMe LBI n AOVUTBimtN koop en erkoop kun en ▼ arbnnr 1 5 ragri f OJS ike ragal i 10 tMih üiillMifln t aaH I $ aa y t etti a Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON BUITKNlANDeCH WIKtJWR ONS OVSRZICHT een geiinga ulAroridiag de nota s van onxijdigto staten ajtigaanda den verscherpten duikbootenojivng zultov fa bm Da idarvindlng bwt na ook lp dit gebied merkwaardige dingen gtiearl Maar atev nu nog liJn die iets verwachten b v v 4a lo9i de Nederl ragaaring abn Duitschland gesonden protaat sota die moeten kennis n n i van aen tal ram uit Weenen dat zegt Omtrent den gepubticaerden tekst van de protesten der Spaaiwche zoowel ala van de Nederiandsche regearing tegen de Ooatenrijkach Hongaarsche nota over den ver scherpten duikbootenooilog zegt de Jteichspost In zooverre het stften betreft dia zooats Spanje en Nederland zich erop kunn t beroepen dat zÜ gedurfde den oorlog correct onzijdig bleven of legen de willekeurige daden ter zee telkcémale ook dan protesteerden wanneer mtke onrechtmatigheden van Engelaohe op ttidera zijde werden gepleegd is niets in te bi ngen tegen zoodanige plechtige medMaalingan van het eigen prmcipieele staMdpunt in quaestles net zeerecht betreffende Het antwoord op al dergelijke klachten iaptelllg even kort als eenvoudig Had n da caa dige regeeringen met haar protest tegee en machtigste der Ëntente staten eerlang aucces geliad dan zouden de Midden Statëk i at uit noodweer gedwongen zijn tot toif Tancberpten duikbootenoorlog De maat alan dar MiddanStaten zijo uitsluitend 1 vardadiging uit verweer en noodvtver £ p protesten der Htzijdigen tegen onvermij N ke uitwerkingen van oorzaken welke de Joaxijdlgen niet biJ machte waren uit den ig te ruimui Het spreekt vanzelf dat dft folgen an uitwerkingen eerst kunnen inBiUiwii ala da oorzaken zijn verdwenen Dit noemt men met am goad HoUandseh spreekwoord met een kluitje lu t riet sturen Nu de doei is ingevüllan en de kouda dan strijd niet meer belemmert leeft deze weer op langs alle fronten Vooral in het Westen is de activiteit groot melden de Engelschen verscheidene zij het éa slechta plaatselijke auccessen ttet Duitsche legerbericht ia zeer negatief De Ooatenrijkera ontnamen den Italianen loopgraven en het gelakte den laatstra niet ze weer terug te vrinnen In Roemenië leeft de strijd ook weer op al ia hij daar niet van belang en uit Rusland komen berichten eveneens een hernieuwde actie melden De Engelschen hebben in Egypte de Senoeasi a verslagen Hun hoofdmacht is bijna vernietigd en gedw mgen in de woestijn terug te trekken hun verliezen berèiktoi een totaal van 200 aan dooden en gewonden onder wie verschelden Turksche officieren De buit der Engelschen bevat een aantal geweren ma negeweren ra een groote hoeveelheid munitievoorraden mNNKNULND Het Wltbeek De miniater van lwiit nlafc fawhe takm heeft in den vona imn een witboek aan de Staten Oeneraal do i lodranwii de dlpl HiuiUeke correapondmtie twaachao hen en de geaantoi van DitltaAUuKi n OoatenrykHoni rye ta s Gravnhage gevoerd birtxekkeiyk de vanelnrping van den duikbeotenoorl og Uit deze beachéden Ulfkt dat mlalalar Loudon beantwoordend de deabotr ff ula nota a van kenniigevliig omtrent de afaluiÜBg van de aeegebledant hwlnnert aan de protesten die de Nadariandaehe regeering reeds vroeger gericht heeft tegen van Edgelache en Duitsche z jde genoawn martHeme maatregelen op de Noordaea 1 wnp wyat dat de Nederiandsche Regeadring gid thana met te meer reden verplicht alet xlah met de uiterste kracht te verheff i tegan het aangekondigde duikbootenstalsel De Nederiandsche regeering kan zegt de minister in de vernietiging van tnuydige Hh en door de oorlogveer tden alechta Mwmding van het gevestigde volkmrecht tien om nog te swijgea van aanranding van de wetten der menacheiykheid indien ay plaats had zonder ecnige bekommering over de veiligheid van de zich aan boord bevinttande personen DENEMARKEN Uit dan grootaa Puitsehtn kelenammar De diractwir van da Prulalach Staatamünen Von Telsen verklaarde dat Denemarken niet bevreesd behoefde te zijn voor toenemenden koiennood want in dezelfde mate als Engeland gedurende d t oorlog liJn kotenlevehngen naar Denemarken had beperkt had Duitschland de zijne verh K gd en het xeu daarmee ie toenemende mate voorstaan Zonder de Duitsche leveringwi zou Danemarken thans zonder kolen zijn De kolenleveringen aan Denemarken konden stügen daar men om spoorwegmoeilijkheden te vermijden den zeeweg kon gebruiken In ieder geval had Duitachland voldoende kolen om ook het gebruik van Denemarken te dekken De kolm die aaar DenemarkMi gingen waren ate tifcolen van goede hoedanigheid nUMKSUK De vooraden Een ho vgeplaatst ambtenaar van het miniaterie van Landbouw zei omtrent het vraagstuk van de korenproviandeering wy hebben konn Hen kan dit zonder eeniga vraea verzekeren Wy hadden 09 1 Januari l l E 0 pCt van do iaarlijkBche behoefte ingevoerd tegen 23 p t in het vorig jaar tegen een bijzonder gunatigen prys Bovendien zal de oogst van dit Jaar naar wij gelooven beter xi n dan men dacht Men schat den oogst op 4S mlUioen cMitenaren Men heeft getaiüd tot het begon te vriezen Men kan thans rekenen op 5S millioen maar daar men steeds minder wil invoeren moet de verspillmg worden bestreden Wij zyn reeds begonuen met de banketbakkery gedurende twee dagen per week stop te zetten Dit belooft een belangrijke besparing Wy zullen waarschyniyk met oudbakken brood genoegen moeten nemen door in de bakkeryen den nachtarbeid te verbieden Men ov rweegt ook het brood ten deele uit rogge of gerat te doen beKtaan Dank zy dit soort maatregelen welke slechts een minimum last veroonakoi aan de bevolking kan de to É Hnst met gerustheid worden tegemoetgezien Een deereet verbiedt het bakken van alle luxe brood en den verkoop van verach brood Het brood mag eerst verkocht worden 12 uren nadat het ia gebakketa teneinde het verbru te verminderen Met het oog op den invoer van grondstoffen besloot de Ministerraad dat met ingang van 15 Februari alle nieuwsbladen verkleind moeten worden De groote dagbladen die voor een halven stuiver worden verkocht sullen op Maandag en Donderdag slechts twee bladzyden bevatten In plaata van vier schepen in Amerikaansche havens die sedert het begin van de tegenwoordige crisis aan boord van hun schepen geconsigneerd waren vrij te laten De namen en het volledig sigpalement van die mannen z n in het beait Van de rageering maar voortaan zullen zjj in hun bewegingen vrij U P sident heeft ook laten bekend maken dat in geval van oorlog geld en eigendommen van Duitschera in de Vereeougde Staten niet in beslag zullen worden genommi Wilson Wilson wenscht elk bew s ook het muvte terzijde te tellen dat de Vereenlgde taten iets doen om den oorlog te veroorzaken In de laatste dagen hebben 4700 Duit achers en Oostenrijkers een verzoek ingeA diend on als Amerikaansche burgers genaturaliseerd te worden Er worden op ruime schaal boekjes verspreid waarin dfin Duitschers verteld wordt hoe zij Amuikaanach burger kunnen worden 2weden heeft in een xeer duldelifke nota het verzoek van Wilson om mede te werken niet alteen afgewezen maar zelfs het optre den van Arfterika gelaakt Zweden heeft n l Amerika enkele malen uttgenoodigd tot een gezamenlijke actie van de mzijdigen waarop Wilson antwoordde dat dit niet strookte met de belangen van het Amerikaansche volk Toen Amerika stappen voor den vrede deed bleef Zwden met zijn sympathie in deze richting niefeachter Nu vindt het echter gelegenheid Wilson erop te wgzen dat dit optreden niet in overeenstefnming ia met de door Zweden aangenomen houding De Engelaohe bladt zijn niet zeer gesticht over den inhoud van de nota De Daily Expi eBB noemt het selfa een laaghartig stuk led woord dat er toe strekt Zweden s besluit om de wreede misdaden ta dulden te verdedigen moedigt de Duitsdhe piraten slechts aan en doet het denkbeeld veldwinnen ala xoude Waahington s scherp optreden na maanden van uittarting strijdig zijn met de beginselen van de neutraliteit welke klaarblijkelijk alle soorten van brutaliteit en moord moet vergeven Zweden heeft ongetwijfeld goede reden om een breuk met Duitschland te vermijden Het geeft kortweg te venitaan dat het bang is De verwoesting van België Servië en Koemenife heeft waarschijnlijk de andere kleine naties die aan Duitschland grenzen tot de overtuiging gebracht dat zij beter doen van twee kwaden het minste te kiezen zeggen de bladen Naar de Agoicia Americana uit Bdl sAirea meldt trokken de Amerikaansche bankiers hun aanbiedingen voor de aangenwnen Argentijnsche leening in en verlangde verder uitbetaling der obligaties op korten termijn op den vervalstermijn waardoor Argentinië 18 5 millioen dollar moet opbrengen Dit acherfte optreden van Amerika zou te wijten zijn aan de weigering der Argentijnsche regeering t enover den eisch van Wilson wy weten wel van te voren reeds welk die er nog goed tiltaaff oMhdon de m lljke dagen hans Jeugd en belEOoritJkheU Toorby ware Dt aclueuM liig van dan vond la d kanwr vcnMerkt door de diepUggendH veuatere m ktetao nitken deed da itcberpiei harte trekken d de koude uitdndcktoc hsrrer grooaa dMilwre oogen te minder uMionieD l o r een klein boekvenoter wanrvan tnenlbe gebroken ruit met pas ier overplalit wm tuurdtü zij naar bulten tn den luJD en de ruimte daamelHer waar dw zee hoewed niet te ien loeh oMMst Hf 0 n ï i J Hir Marmaduko ut met den ng naar het licht richrlJtlnffM op em lagen aloel oiig duldlg met u n ecnm voel den gruwt likkend ti wi bij leiwwacbUg im t xijik afhangende hand em dritüg taptoo troiiauedd lAmb rt zou vedhoofarca to Ik ntot voor hm xoradB wide UJ grindartwmd Zijn l ro r Adkoi nou a vow hem kumim dom die W aoo ann aleeenkerkmviM anun aelfci du Ik ndar wat bomt liet toel vM hij uk mt BB gewalcMgen vloefc Latm ae MÉe wt Ik gek ben met er mq seneMm op na te houdm ale Uc tenauwecnood het Joon van een dknaimelaie kan betatanl Het zou toi beter H de bedfenden hel loon te wmn MaraMoker an woordik zij 1tmlWf ae Waren zoo even erg brutanl tegan ibbI Waarom betartl fl ht4 aobtea W e lU pa alat au aoaff Waarom reik tk niet tot aan Aa mMn waank VMim n nh ear witf aowdstukken aeide hU dM hreade safaeuders ophalenfe Ik heb faan duit ineart De Graat van NortlMUattaa kantoeii niet eeurwlg tenrenl Feuilleton HOOFD rUK IV Het wa on0ev e r een uur leler De gaetcn van Sir Marmukike warm vertrokken Mervrouw HarrlsOtt lo haar doorlueMge koetai Mewrouw Pynoheon bbhanr ejeea n Squire BoatAetd rijdende op zijn iMbekenden ouden rutn lederoen had booffop gedronken van da zoogenaamde Turiiaolie pa 4edi u ragout wa wa en miauw gc eten en genoten van de velerlei vruobtm De Hoeren badden hun beat gedaan oin de erfpmatne te behaf en oudere Hmubb om heur protAgés aan te moedigen De heer Marmaduke had gBtrtucA jegeaw aHea gt fjkelipc enMlIc te zijn un tugw ultvnand in het bijMnoHr Htj wae nlM i opulair in liet ZuUMIjk g kteelte van K4 m m htJ wiM het nietH doendb wM kon ouwi eik tegen don onaangenamcn imfruk dliii hij altt maakte dOor al a bitse man van okvallen en zl opvtkigend ka rakt4V Mevrouw Amelia Il tba d lunvawwi was OU aUeaa met baar zwagw in de f over gemeuhtleerde aaal van het slot jad 8uci wMi naar haar katoer gegaui ikkn pretext van hoofdpijn nt de jonge Lamttert wBéi voor d en avond vriJgniBid van ailea rbeld zoodat ook hij sloh vei wijdantt kon Ge zilt bljMnder goed voor dat jongmwwsh Mannaduke seldo mevrouw So Chavanw toen IJ rUpeHJk nagedaobt ba l en de trieattge Hguur van oen jongen maai op de ira waa verdMMn ZH bM op een ooimtoel Bwt hoofe ru lennfoc en liet haar booÜ taf het sdüwerk maten Haar eeianuAg eptoom Juxm stoet keurig mn luaar welgevemde Bfuur faideefced was a ee M voorrecht zed hebb L Lady Sue te gt ltddein n ia zij ófnvax prachllfpen M njernamlddag w thoht wat moeilijk in hare keuze wil u dan beriimeren wat t spreekwooitl zegt NooU wkvt de lafaard hei hart vau een echte Lady ën dat geen vesting het stornKn waard 1m indien zij ich vrijwillig overgeeft Het vooru cdit vaiL den verlrisWihendE u hangup zoo geiiefd l die dagen herg i ttllen den vroolljhea nned Mevrouw de Chuvaeeo dio dien uankkddag zeer gedrukt en minder spraakzaam dan ptAi waa geweest ging vlug voor baur zwagers gaaton uU ougetwijMd orarnog een onderaoekenden bUk te laAen gaan over do sodiikkti op ée taM die zij aan het dleumü perseneed had orerselaten Sir Maimiaduke v l cllê op eeniffm afstand met da oudere dametf kennelijk aijn best doebde on zijn prikkelbahrhcéd niet weer ie latan ultkomw maar vnxilijkheld te mtfligcn in zijn oooveraatie Achter ben aan v rigde een rumomlg drietal zich om strijl beljwaad om de jonge lAdy welgenralk te zijn onderwijl zij xwijgiead in gedacnten terxonkea bedaard doorliep zonder acht te slaan op den sb harer aanbidden zenuwachtig de teere btaad M van de eikals sataur nde waarna zij ze wUd en woeat wegwierp I n haar oogen zoditen da grenaon van Sir Marmaduke ft landerijrai waar korenvelden n h luditruhu en da zee In da zomursohfroering samennnolten in een gloeiend wrsdKlet van smaragd m purper en goud Net oe romanil Belde mevrouw Pmoheon diroog U moest oeao mat l ea mam ê prekim waarde Bb Mai nadukel zeide OKvrouw Harrison zeer nadrukkelijk U la er toe bevoegd ja hot is uw pUoht want de maa staat onder uwe jurlsNÜaüe U bekort meor te wetian vaui hou en zijn anteoedenten BABONES OBOZY Oim uk vwbodeo J at op aijD mkiat joevrbuiwl antwoorddu Sia Kfonnaduke U begrijjit ik heb een Jonge pupil die volg ena het besluit dKT booge regieciringi In ai hui moet verblijreni iot ze strak tneerderjarig l0 Zij is wBva i A en naax Ik vreen ook zeer romaaxesKe Ik zal mijn beet bea om den man iAssF van daan ta kriJlgeD maar z0 ng dat en teit is wensoh ik Iktver niet ofver hsm te spreken Dat ifl xeer verstiuadlg goeds SJr Mao madhikel leUtff mennrouw Plooheoo een zucht van opluohtlngi elakeode Een elfdle gevoel vao tervredenheid veiv vulde ik vfnen der aeiavrfaigea Wij kennen cHe vreemdie avonturiers zedde Sir Mainnadkike tot byaluiit ntat gath d e iroi met bun prinaeli e kronen en ve 4 eurdlB aanoprakc nwt zes mll Hoen OU men OD0etwi leld de eerfeke terufkoopeo en nMt nog am müliDenal hun aanspraken kunnen in ordo brencen V u zin tuiostoej opstamule terwijl hij nog pnk tarlto hij emo0 onAMNufaaamd een paar toornige veracfataodo meéejeti oogan die Daver aagd h m aaiwtaarden Jt ZitHeo we naar binnea gaani eidle bij tot zijne gasten hoogii rüg xetta ft biedend aan zijne mipU haar blik teruggBvende een dronk nangop zal snnkken na de vennoeiente van oot kegeim Wilt gij ndjn arme woolnc dia eer aandoen mevrouw En u madame HaMt gij auH het onder dkaar moeten uitmaken wie