Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1917

ft5e laargang W STUMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAK IJzer waren Keukengerei Bijwielen en onderdeden Landbouwgereedschappea en Werktuigpen Da BESTI EKMMAtHlllt rtoi hal mmlNHnti walk Is tl TRINKS BRUNSVIGA Vruiit PrilMwaraat n Adr ROLLER van OS S èen aanvaHkn g nïi ld Nktt lang maar toch tcwkenend Uwprüig van dwi atrljd In de Mreek vaik Uorovoyal B ten N O van ftkuorgni zegt biet Rueaiach eferberkltt lioQiwi verkeiMM van ooa na tmbtwKekt dn tjBerdraMiveraperrim van dm vijand te haMwa AwrceaneAw een vc4 Dat sm hen fevsÜaB 2e beniacMIfdni m nMtidriiMgp r r De viiud ks oikdér éÊ üm van een Mneeuwjaobt Ier tefkt vm ongwrnar eeu bataljou konen oip wa tta n ia dm wotor Iteitoordni lltkhatlofka tO werat tw N V aii KiMKdtft iVee ont T oom M piien UleldtMi iftm bmet Up het vak van een couipagnte werd de aan a k e al afeo uiaar aa kan llokervleugied tn iiel vak van du aiuliEve WMapagnM wlat da vijand v iu oooe loopgranrm btanea t Mnpsa Ut t eihulp van oen uoênpéffèt to da buurtte de vijand tcruggnworpeu ea da taeeiaod voor on beraMM Il0auld n HaUcBi aMilcea oofvmr vtar vljandelljka ooBumpaMn over het U da UnjetRer ijver Za vlHeu cmae vetdpoateo aan In weerwil van bun hettlg vuur ea het pervuur onset arülierio aStaode de vijand aanvaokeJlJk erin onze v Ü 0Mett terug te drlngm uaar evok tegeMMoval wtei den vyinnd rug Onse vek oateii hobbeu huD ooiMproakëlIJke atoUingw w dor IngmoaMn Voorlooptg bkgll hkv de bUmm t nMwlebt l néÊi opeeiw een dar pi li Mkliaar BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGEBS aooonntant en Hoofdredacteur van HandelBBtadie fJ AMESZ loeraar M O en H J BËKKERINÖ Ju accountant en ondleeraar eener H B S worden door het toi lol PdIéII m Museiiappei iows Keizersgracht 15 en L Üetfraoht 30 Amsterdam georganiseerd verschillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktjk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire cursus voor zakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbiiru acte de nauwelijks 17 iarige P SIEBESMA uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cursus Is het wonijer dat onze schriftelijke leergangen op ergeljjke wüs nfpu i worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practjk diploma s of voor de acte iM O onze schriftelöke cursnasen zelfs prefereeren tmven mondelinge lessen f Belangstellenden vragen ons gratis proSpectus n Zg verbinden zich hierdoor tot niete DUITSCH Eenvertrouwdadres i nitsche Taal en Conrersalie flandelscorrespondentie Oli UkFEBER Laai aar QuHaok M a CAO Houtmansgracht 19 GOUDA voor het maken en Molleerea van MEUBELEN Is bQ Na HESSING Peperstraat 24 Gouda Billöke prezen prima xAaterisal Reparatie aan alle meubelen Esnig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONENi tiORINOHEM Oeie llieeëB worden a eleverdt Terte lde pakjei van vqf twee en een half en n Ned ooa met vermelding van Nommer cd Pnji toonien van vol eiw de Wm edepoaeerd Merk Zich tol de uitvoeriof van Uwe geëerde orden aaiiAwvelend r i e BUL vaarkaaa i BRBBBAART La W 10 Markt f A C3 E3 TID 12 Febr 1 uur Nienlwe SohouwboTR GeiMJisc ap Rjoyaarde Fien e Beu leanoiuii 13 14 rl5 Fabr Soc One G Ite On Ji u ni iD BaflEsar Wi verpk afp 19 f ebr 2 uur Oadep BtaOfds CoaHnLaaie Armenaoffig Gtfcouw Bouw en Wo Beleefd veraoekad wli ersffali ltfM iBodedeellBc te mogett ontvMigea Tsa vargadertjigai omewten venbakeUljkiw dflB ent om Aea Am la bom ac ada w v rm ddeo £ D otTlaGbe Drukkfioii A BBINEUAN ft ZOON Gouda Advertentiëii HedcD overleed Ie Haarlem aa kone oBfeMcIdbeid oQse ioni geliefde ZuMer MuuiniiiuuiiiiuTiiiiinn Wed Hl O H Lowi J A CAMBIER VAN NOOTEN N F CAMBIBR VAN NOOTEN Oo l 9 Pd r 1917 699 16 MMk kn alM worda al nrukt Te huur gevraagd la ol UI U kom itt eoieeau 4 k 600 M TUINGROND gMchikt Toor frocnuntMlLi 657 10 J Acnbiedio n onder letter Q P Bureau OoudfChc Courani Markt 1 Te KOOP OeVRAAOD n ELECTROMOTOR F K rieuucUK dooratude 34 2 m M breedte Brie eu ouder No 701 Bureau GoudicbeCourant Maikl 31 9 TE KdoP Wegena vertrek een lolicd Amerika Huis Orgel met of zonder pedaal Te bevra ea onder No 664 Bur van dit blad 10 G vond m op het ijl een gouden dames Horloge et Kettiatf hetwelk oor de eigenarei iiterug te bekomen tegen betaling der advertenlïekoateo bij K MULDER Gia Landbouwer te Stbin 698 10 Winter I koude maakt elaat en iiaadeo jruw en Khraal Waacb belde met I Porol aeepl 647 9 IV Vanaf heden is de Melksalon Markt 46 GESLOTEN uitgezonderd danMarktdag P VERDOOLD Oude Kunstgebitten ik koop tègea boogen priji oude kunatgebltllb ooü al rijn het ituklteD en brdlkeo Taxatie koatelooa Louis Cattv WUhelmltiattrut 58 60 Oajida Aas liala te ontbiedeB 6A 10 Schoenmakerij ei o 4 Boelekade 132 211 Ze4r mooie Oliede meubelen all Tafels Stoelen Kaïten Spiegel Schilderyen Theetafelf Banetten Styiameublemen ten lir leer en pduch Boekenkasten Tweepcinoons onbeslapen Veerenbcdstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen mi eni allea apoteoedkoop Rugliekleede Leerstoelen vanaf tif K stqikast füo styi tafel 9 60 Spiegels f 5 G0 f 7 50 IwiniUTM mnMiiillliiieU kik Rottaniem Dienstaanbiedingeo hebben ia de Cfoudsclie Courant aleté tmeeea fggf Dne idf crteaiMi kostci slMklt klj TMinltkeialIng 1 6 regeb I 0 il toot fXk regel maar 6 oeati Opgsaf oitiliiitMid aan iwt Banaa BAZAAR WIJKVERPLEGING Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen op 13 14 en IS Febfua ri s Opening op 13 FEBRUARI aifonds haltaohle ENTREE 3S CENT Geopend i Woensdag 14 en Donderdag 15 Februari Tan n ra halfdrie lot vl f uur TOEGANG VOU 644 40 Tan a aVonde halfacht tot tien uur WoeudataToad 10 aeal DoaderdadaToad S aoat Ingang Zijingang van den Ni wen Schouwburg Nationale Crediet Bank te Arnhem ¥ ralpaM BCORMFtMIPITALCII VOOIISOHOTTEH vanaf f 1000 tot alk lM rag ook op M aB taraifja mot gamakkolllka afloosing 677 10 i Abonneert U op Het SteDografisch Verslag van het Verhandelda in den Bemae nteraad wan Oouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch genomen disonssies alles bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor sbonné s op dit blad I 0 25 per kwartaal by voomitbetaling voor niet abonné s f 0 50 per kwartaal bg vooruitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Moderakschool voor Gouda eif omliggende plaatsen Aanrasloten bl de vereenlKlng voor Mode vakscholen te s Qravenhace Goedgekenrd bij Kon Besl 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Ook oileginlieid mr eigcD gebruik Ie lesreo MOICEI IDDIC en ITOIDCDilSE Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 DIr Dames v HEYZELENDOORrt NATIONALE B INKVEREENIGINII Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor QOUDA Finna Hoffman i Co Handelsoredieten Relcening couranl en Deposito Effeotan en coupons Inoasseepingen op Binnen en Buitenland Vreemd Qeld Administratie wan Vermogense antoaruran aa Zatanlag aa l l toad doen deer KOKO te aan tebndkea voer kal Ie laai ia LOOPT UW KANi WEG MET UW I HAARr KOKa ïï HAAR KOKO DOET HIT HMOlOlOEItN OAAT nat DITVALLFN TEGEN HELDE U ISTA VE TE KT B ORTEtS BEVAT OEEN KLEtlKSTOr OLIE T VET VEirUSSCHEMD VOO DE HOOTDHI Kaot mr vandaao van w mooist or coifTcui rausi n o T a i so m a s oo amm UimST sa ÏSSfat IS f ai flr a miiBpma tmmk depot ÜdEr Gaud 1001 i ANTON COOPS Wijdstraat 29 SchoTnKoTen A N v ZESSEN Krimpen a d IJ8Bel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING Adverteert m dit Blad JNo 10317 Dinsdag la ebruari 1917 GOMCHË COllRMT IsTie u wrs eaa A ca Trertea xtieTola d VERSCHUNT DAGELÜKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSraUS i pee kvulaal IJS pa nek 10 eeat aiei Z Hida iMad p kw ilaal f 1 75 per weck 14 cent ovwal waa da baaorsief per loopcr SeMkUdt Fraoco per pau per kwanul I 1 50 aial Zondsitbled I 2 AbooneAeelea worden delelijk uadeaomcn een on bureaa Markt 31 Gouda bii aaaa ajlenlea dan boekhandel en de poetkaaloraa M VERTENTlEraUS Uh Oonda en omnreken bebooreade lol den betorakrinU I 5 refeU i OJS elka ra el meer f 0 10 t drie aeblereeav llende plaanlnsen wonlaa deae le en IWM berekend Van boina Oaada ca den bcaortkrini l S rcael I OM elke ratel meer f S 15 IMOKZONOBN f pBOBIUN N i 1 4 Op de oorpagine dubbal larM Gewoae edverwniMa ea mS eio ad e a iMdadeeUaflaa bf pri t OraoM leHert a nadaa oaar phuMvaiaue UUNE ADVEaTENTlftN aenvre en en eantwart e tlliiflpJa aai koop ea vefkoop huw u fbnar I S tegela f 0 2S elke Ngal mmm ê mÊÉ M beialim Mezimuai rooOe 10 relab bmmUmummmn caaa f ila f IJS Ila i t4 rSbtf Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON Telefoon Interc 82 onzydige schepen zonder te voren zjjn aangehouden vóór de hierboven voor de afzonderlijke afgesloten gebieden genoemde data onjuist z jn De aangeduide tijdperken van toegevendheid golden zelfs ook voor vijandelijke passagiersstoomschepen voorzoover ziJ ongewapend waren daar op dei e schepen onzijdige passagiers Iconden zijn zonder af te weten vart de afsluiting der ef De stroom van nota s houdt aan Zwitserland heeft er een aan Duitschland en aan Amerika gericht In eerstgenoemde gedagteekend 9 Febr zegt de Bondsraad dat de blokkiTde van bijna alle havens die voor de bevoorrading van ZwitseHand In aanmerking komen den toevoer van levensmiddelen en gron fatoffen en den uitvoer van Zwitsersche voortbrengselen in ernstig gevaar brengt te meer daar in den loop van den oorlog beide grc epen van mogendheden reeds tal van tegen het volkenrecht indruischende tnaatregelen hadden genomen die Zwitserland a vr heid van beweging op economisch gebied geducht hadden beperkt De Bondsraad pi otesteert dan tegen de onrechtmatige Duitsche duikbootblokkade en spreekt ten slotte den wensch uit dat Duitschland alles zal doen om de gevolgen daarvan voor Zwitserland zooveel mogelijk te verzachten Ëen gelijkluidende nota is aan OostenrijkHongaru e gezond i In de nota aan de Ver Staten ten antwoord op de uitnoodiging om zich bij de stappen tegen Duitschland aan te slultM verwijst de Bondsraad in de eerste plaats naar ziJn onzijdigheldsverktaring van 4 Augustus waarin van den vasten wil wordt getuigd om de onzijdigheid des lands te handhaven De Bondsraad zat daarbij ÏJ ven zoolang de tmafhankelijkheid delnt griteit de levensbelang en de eer van den staat niet worden geschonden De Bondsraad maakt president Wilson ook opmerkzaam op de bJzondere aardrijkskundige ligging van Zwitserland dat aan alle zijden aan oorlogvoerende mogendheden grenst en stellig tot een oorlogsterrein zou worden als het zijn onzijdigheid prijs gaf Hoe benard derhalve de economische toestand des lands tengevolge van de aangekondigde duikbootblokkade ook moge worden en hoezeer volkenrechtelgke beginselen bü de toepassing daarvan i k moge worden geschonden toch kan de Bondsraad met besluiten de Ver Staten waarvoor de staat van zaken geheel anders is dan voor Zwitserland in hun tegen de Duitsche regeering gedane stappen te volgen Spanje had al een poosje geleden zUn nota s verzonden Wij hoorden er alleen de coihmentaren op IJians is het stuk zelf verschenen De nota bevat een flink protest ttgen de nieuwste Duitsche maatregelen Z irijst er op dat het doodm van non combat ten en onzüdigen b v viin Spanjaarden strijdt met de gmselen door aUe naties ook in tijden van liaar grootste macht geëerbie digd Zij werpt de verantwoordelijkheid voor de vernietiging van eigendommen en tevens in de door Dtxltsdiland afgesperde geleden op de DnitK regamng Van belang IS verder nog tutt in de Spaansche hota opmeuw de bereidheid wordt geuit om Initiatief te nonen of steun te verieenen tot het bereiken van den vrede op het daarvoor gesiïhikte oogetiblik welke verklaring meer op haar ilaats is dan ooit daar Amerika nu als vredes bemfddelaar niet meer geschikt is Is het niet grappig t ook Griekenland zi n notatje heeft gericht aan Amerika De Grieksche regriaring heeft Anwrika een nota gezonden waarin o m het volgende verklaard wordt Hoegelijk de gevoelens van de regeering defi Vereenigde Staten waardeerende en vol verlangen naar de volkomen vrijheid ter zee voor den handel der neutralMi heeft de Grieksche regeering iet het oog op het duikboot gevaar de Dtrftsëhe regeering reeds voorstellen gedaan Desniettemin beschouwt zij het als gewenscht de huidige politiek van strikte neutraliteit voort te zatten vooral in verband met de bijzondere omstandigheden waarin Griekenland zich thans bevindt De strikte neutraliteit van Griekenland t Is wel wat belacheliJK Uraguay en Chili hebben eveneens hun houding bepaald WÜ kunn die vr wel buiten beschouwing laten De Duitsche rpeffeboot V 69 die trft Umuiden was vertrokken is bdiouden In een Duitech steunpunt airagdiomen va vee4 ïmde o weetgalooze heftigheid Vijandelijke vile gera waren den geheelen dag boven onze stellmg on kwamen tot heel laag naar beneden Ze konden hun vuur uitatckend richten Ons eigen geschut schijnt heel wsinig geschoten te hebbm Duitsche vliegers daagden paa tegen den avond op maar de vijandelijke luchtmenacl en lieten zich oiet atoren in hun werk Van de loopgraaf blijft nlata in atand De vijand acfaijnt een nieuw soort kanon n granaat te gebruiken Hen ziet een roode vlam maar hoort geen knal van het kaniHi De granaat barst met een ontploffing die op die van een mijn Ifjlct en de kring waarbinnen de verwoesting zich doet gelden la zeer groot Ik acht het mijn plicht er den bataljonsstaf op te wijzen dat voor het geval van een even krachtig bombardemoit op morgen geen schuilhoi meer beschutting tegen de granaten zal bieden Renter s correspondent voegt daarbij Deze Duitsche officier is em echte profeet gebleken Een onzer stafofficieren zei miil toen wij praatten over de ontraimiitg van loopgraaflimes voor Grandcourt htt aantal malen dat rapporten bcginncnda met tot mijn spijt moet ik melden het Duitsche opperbevel in handen komen nloet daarvoor een bron van ernstige bezorgdheid zijn Intnsschen ziJn weer voordeelen door de Engelschen behaald Het Duitsche communiqué erkent dat de aanvallen der Eng achen aaa de Ancre waardoor het hun gelidEta aan dan weg Pulaaleua Beaucourt een amal vak dar Duitsche stellingen binnen te dringen na zeer krachtig geaehutvuur op een breed front in talrijke stotmgolTflii gwchiedda De aanvat van SnéclHb bataljons ia h t vak van LaÖasaAe tan Noorden van het kanaal van La Bassée la volslagen mislukt volgens het Duitache bericht Tegen elf uur s ochtends begotmen geaehutvuur dat zes uur aanhield en a middaga tegen 4 uur tot roffalvuur aanwakkerde bereidde de aanval voor Onder dekking van zware rookwolken naderden veracheidene stormkolonnea Engelsche bataljons slaakden er in een smal vooruitspringend stuk der Duitsche stelling binnen te dringen waar de Duitsche artillerie hen echter met zoo zwaar goedgencht vuur overstelpte dat de Engelschen gedwmgen werden het frohtstuk onder aèhteriating van vele doeden weer te ontruimen V fn aoder Dulbwh bericht zegt dat difugflsdum ki don naoht zeMn kaJ een aanval dinK n Zij vnroie dni dn luopgrawn rail Sprre tot do rivier AUe aaiwalli n werden fl geelagen l e 1 a tK beatortningetroepen OToegm viietal aneeuwklceding iTo ontruiming vau een mbrfiftbaargeworden k oipgraiv fl hito ttv Z O vanSerre waw v Sr hat begki der hngelecbeaanvirilfn atelAeknatig zonder bejeniroerliif uitgevoerd Ook in Uiieland worAeu va b weeruzij ONS OVimiCHT Het ia goed dat w giateran het tcle Agram van de A P uit Washington omtraat W tm madMaoling van Duitwhlaad aan Ame rika oodn voorfa oud vermelddo Want het bl kt niet waar te zijn Het Buitflche Wolff bureau zegt daartnrer Iteuter heeft een bericht van de Associated Press overgeseind volgens hetwelk de Duftsche regeering aan de Ver Staten 4m nota heeft gericht waarin z om voontelItti tot verm ding van een oorlog verzocht Dit bericht is een verzinsel BUraENLANPSOH WIBüWa Da tT koa tt Reuters bijïondcm Arreapondent in het Brltsehe hoofd k WBftfgMi i IhrankrUk lehtiin iets over de actie aaa het Westfrtmt en hü maakt ook melding van bet nieuwsoort kanonnen De uitwericing van de omrerpoosde bombardementen die in de eerste plaats de Duitschers hebben genoopt GrandcoUrt te ontruimen kan uitstekend worden opgemaakt uit de volgende aanhalingen uit een rapport dat een compagnies commandant van het 31ate infantarin giment van de 18de Duitsche divisie ffl Ike commandant door onze troepen in den sector benoorden de Ancre is gevangen genomen 4 Februari heefi opgeat ld Van elf uur In den ochtend tot half zes in den namiddag Wordt deze schans bestraken door een zeer zwaar en doeltreffend vuur at zonder onderbreking aanhoudt Van de loopgraven blijft niets meer oirer tan de schuilhoeken zijp dermate verhavend dat ze niet meer te gebruiken zijn De ligging van onze schuilholen mpetoi nauvi kauri bekend zijn dtar gnmaat na grw naat er precies bawaop iM barst of in de onmiddellijke nabi eid Tussehen tien en eli nar in den avond beschoot de vijandelijke artillerie van gemiddeld en zwaar ka ftNBr de schans met tni bedrage nm OM ling dat M Made Mil aal rekkcfk heelt Bonar Law in het Laffwlrala uUeeogiRiet dat de geaainendljke kradltten voor bet loopk nde Hnauoietolio jaar IDfiU nUlkm zuJMai iHtiiragen Dit la lunr dan Mo Keisna H echaiilDg van verleifcn ar Ite ittljging ia em 0e olg vaik aanVulleiuW ullgavrA voor iMindttf en vooraotiotlea aAii KindgMMWfnb over a a i a c lt e Mrea uu H vertrouw dM JM HoJa d iUtgav n oadndl boo Bii MM aeu bakDiDl eMi gnniUdË4di i kgar n voor lm t vloot m iimiütiit rJjn tbanfl v n oilltMeu ponil pM lag hoog dan bij hel begla vau Ihi flii n i le jaar De im miTif van nuinitii Hlijgt nog Mteed m IhaoitiKHE evMi merk abt in i cn v roeger t Jd Mrk Wij hebiwin Aanw n4 t Ilea e B tfvar mocbl aan luauaehappcu uia r Mk vaa uitruattav De beifragea loqpBiitaa aedert bet bagin van dm oarRif al i 1 j S63 mdllloeni Jaar IttO nHUttten 91 ar 1960 miHlo ni tecaoMtt 1 733 nilllVoea pond Hteviing Vol ntM Llona l iw a aohatthic aulle tp vooTMohottesi vau tog Bud aan zijn boiidgnwMjttn bg t lade vu h t ttMMal oli Jaaf SOO uillttocn pond l In de meening van den Berl nscfaen cormaiiondent van de Associated Press die teK ienhagen is aangdcomen vinden w j bevartiglng van wat wy veronderstelden n l dat e i oorlog tosschen de Ver Staten enDultschland onvermil deli k is Duitschlandheeft zegt hij zjjn duikbootcommandantenopgedragen om zoo mogel k geen onzedigeschapen zonder voorafgaande waarschuwingin dwa grond te boren maar niettemin moeten Kich vroeg of Iaat gevallen voordoen dat Amerilcaansehe schepen tot zinken worden gebracht of Amerikaansche burgersaan boord Van onzijdige schepen omkomen ïhiitsehland is niet van plan z n duikbootpolitiek af te laten Deskundigen zijn1W1 oordeet dat indien de Duitsche düikhooten er in stagen maandelijks een mi lien ton Bntsche scheepsruimte te vernielenen bovendien drie millioui ton onzijdigescheepsruimte van t varen voor Engelandte weerhouden Duitschland Engeland zaldwingui het sluiten van vrede dn overweging te nemen Twee derde van öe beschikbare duildjooten zullen dit hebben te bcWetlEstriUgen een derde is alt d op weg naar of van hun bases of ia reparatie Inmiddels is een tweede Duitsche aankon diging verschenen omt rent dfei duikbooten oorlog in t bizotuler voor onzjj ge stoomschepen Daann wordt medegedeelcf In den nacht van 12 op 18 Februari is het tot heden niet bekend gemaakte tUdperk éfk van toegevendheid in het afgesperde gebied van den Atlantisehm Oceaan en het Engelsche Kanaal voor onzijdige stoomschepen welke het bericht van de verscherpte duik bootoorlogaankon ging niet vroeg genoeg meer haddra ontv uijffin afgeloopen In de Noordzee is t reeds in den nacht van 6 op 7 Februari net geval geweest In de Middellandsche Zee in den nacht van 11 Februari Van nu afaen geldt slechts algemeen voor de afgesloten geleden de aangekondigde waarschuwing waama de scheepvaart o geen afzondert ke waarschuwing me kan rdienen De schepen die niettemin de afgestoten gebieden bevaren doen dit met volledige kennis van het invaar dat hen en hun bemanningen dreigt vat we Hiermede wordt uitdrukkelijk geconstateerd dat alle van vijandetlike zijde verspreide berichten over het tiAedeeren van Feuilleiona den De tin j De teigwiwoonSgo regverhig is tiraiuitekeT dan die wij verAneven Ik kan van uujn paohtieo geen a marpot maken I Ik heb noch betooiüoK no vergoeding ekrogien voor de In l£46iverle nde hulp I e groote wfmrdea vaaa dankhaarheid en da mooie beloften zl èp niets uit loo pen Da Lonfi Protector ontvangt de Hollandscba genanten met aJlerlei ieetljuen JKaar dio voogldij over I ftdy Site aeide n ovro w de haivaiwo btidareisd Bahl De voogdij over een kind dal Unueo düe maandei niourderjarig imV i GU krijgt t£ en dien hjd miea im vel pett an Bce voogdl NeeA ik niett Ik ben 0e n sohuimer die aan de detiir van WhMe Hall het yaIc vaair Cromwell nu de plaat inneemt van den koning te bedelen Het wasi bij toeval ea mei op mijn verzoek dat de voogdij over Ba nii toegev zm werd Lord Uld tte orough haar bk ediverwant wan er het hmêA aan toe waar de oude Nol aïioM Croiuwell vond b nt te veel gentleman en ik ent oodaraw landedelman viel meer in zijn rniiaak l at is het cn ge wat aH ooit voor mij heeft gedaan ir Mhoo4 Intenae UitletlHid m btjtntde Xt bi wat MarmaAik ei Het wa de ng der gir ende HlnuraleHiDg vaneen ii an die gelioopt en jpedtretrfd en gtwtred e rctithadaend altgeirien had naar een jMfaMterende loopbaan naar roem o rijkdom of naate itiaar wlaia nwteRlue gceatkracdit griu kt o verdorven wak onder d ni Idtleren laet van kreiiknufe miakennii Armoe grjiuinlge onophoudelijke geen belaivgBlMlkig wekkende armoede dai waB de ona g A rokfln kweUing van Marmaduke geweest aedeft hiij den Diaan lJkeu leeAJJd 4 eretkle Zijn vader wae da Jontfere zoon vaa dm Graaf van NorthadertiiHi Ue zulk et u schHteT nde versdttjulng wae in de dagen van konm pia ËlUMietii Hljtrouwdo Maar de jooCeiM wbenenlvan huo grootvader diens zuoht na r weedd theaterbezoek en Bpei geOrfd te hebbtw zonder echter over enu torttUn ala bet zijne te kunnen bescMkkvn a dt ook dtene perBootiiljke kuK nwndheM te beiétteafc Rowland de oudste mtmkUt op twiniigjarigen ItiefUjd keBni4 u t aArioe zij vluohOtn naar iretn Ureen Heten door den Itoefanrid daar ter plaatae zich m deu eelit Dat Iniwejijk was ée wrgefni zlinHr ouder n xou ook voor hem eeit bron van in girooMe diende gieworden zijn at hij n4et leer vroeg gwrtorv n wae nalatende twoe zootw Hij stierf onverV cn owi zijn oiidtvi tn zijn grootvader d k ra l van NorthalkvWn Zijn weduwe i t desemde mevrouw de Chavaflt dia wij m gedprdi roet haar sw ign Sir MarmaAike ai ntrellleo De hoop der ouden was nu eenlg en Sir Jetreno niet lang Mannaduke kwam nel Lon naar Aooi Court terug waar bl iMpr vader geatorven an zijne moeder im uaersltchtkilMtd vetauft vond Vla dNn tijd had hij door te rnrüden tegn amwede on mAtnÜm hm dat deed eik leed hit het WMKiot vervloikflk h en om tm koale van alk d lortaln te zljn n gunMe i dwingen Toen de groota atrüd loafank tnaMben den kondna n het Parleownt deed kü daaraan olba aondnr aaéaw ol overtol alag den 1 Met Nest van den Speiwer 1 romaotiedi verhaal uU den tijd van de Puritalam der 17e eeuw aHecu g VfHtlgid op bua jongaten zoon Marmaduke Cku dm lonipei man in staat te staten In I oikdtii te wonen en aluh te bewegw en roet reiHtt om te treden Inde kringen waarin Ikij door geixwrte recht had te verkeeren b ikx oiup n zich da zwakke nioedft n d onveratamfige vadur zedfa tot Set waanainniBP toe BAKON ES OtLCZY Nadhruk verboden kom bij dp pariij dw deu KMklng aan mifmm hof U hoöge aapiratlfl zoo jananwlijk wofatp mik hadden getedatt Hij streed onder Oenenal Ifetoa den soboonmn van CironnraU lOj atmd te boek hoewel te af roer1g van aaid om volkeroen betrouwbaar te sijn ol bi aanmerking te kunnen kooeo voor béaoerotag bot hoocarea rai In die TOonrijlM ilagiii toaa snelle proontte owMiJa 4 MB ael oarrtó tegctnoet gtaic w rd r vaa Itera weinü Botttte g wa Ma Berordsfd wenl terwijl joafarandBi Ik geloei dat hi er € leo eedt op g daaai beeft te zulleu blijven teven om nrij niet te lM ai erven En tegieo d n tijd dai U eindelijk bezwiikt zal dtie varvtoekte r uhllkeiüohe regenring we4 ajl titele tfffeeehalt u alle benUtiogtiu genaast hebban Bakttr toob Uarmaduket zeéie aij achichtig roodkiikew Er id a mdssohien aptODENW in de buurti Neen ik verdraag bei niet tanfferl Rohrèèuwdle hij pspHngiend mi z a storf roei MMVecd ipeweWI acïitenruit sohoppendt d t dSe met een rfag tegen den parket vl er te land kwam Wat heiHft ntra er an dB republialc me all kracht en macht te tHeunen De verb iir ïvorklaarde besitUiiigen dnkoninfl railnden moeaten verdeeld wordm Oïwter de republikMn i in plaats van gei ruikt nNroi dm tot vergukaikg vani een imlitairfHHlotatcnr Gi ap Bahl riep hijult toegevcdfei aan zijn opgowondenhetd en eteed luider epr tende met adl rtei vloeieen r tiwwciien door Het wM verBtatMttg r geweert ala ik de parlij van dan kxMQiiie had pekocen Cromwell ie Loira Pnrtwtor i ziek naar niea regt ZÜa oen Richard iti oenzwakk Mamiadtike bekinAmirde riob daar weinig ODi uaar iradnt aldoor nog meer aii zijn ouders te plukken klagende dathij in zijn stand oofUDffeilijk kott uitkonearoet de toelage VÓ6r aflee oea goed figuur wlUende naken fim hove had hijin nrindt r dan twm jaren nagenoeg allee wat zijn mofdn beaat vt rkwiat Jai geefacbe poglngvn otiji een rijka orfgename uit de omgimrinfi van kenintf Karet te hengakn van Nol waid NarmMu tal P rd mm ym mml i w d ï Si SSSUS C tt hoi ng van Cronmtl w mI tiMM 4 oht niemand a n Am Spanrar S roet dl nvondlaito bitMèU tevreden zou gew Mt zl Uaar bij zijn auebt ara in de warel lW l eon boogp poaitie te varavertm uiiate bij den iact om zich tn dk wvrtAA beuidnd te maken Hij w4Mi aoc4 innentetMi en zHfbcikeerMcbend gE boeg om het hart te winjnen van eenige vrouw hmk i zM geeiHlg en sohktejwnd dat hij de atieoUe trok van liet Hot of de gunat van zijn oom dte thaut Oraa van No 4lialkn wa gewordeiL I oor b4 zijn pogingfn om en Iih tuin la t ouwfv oavemciklUig wie ol wat zij oKuèt zijn die bet ten huw dijk mee sou br n0w hadkien dn hove4in a hein den bjJnaaiHi van aperweP gegeven Maar ai die Mgingen had Uj poëdlg moeten ottgeven uit gUtrvk aan dr m ddUiu on zldl In r flroote werfttd te hewflgw in fi anwAaifi te OmaaiOtee gsrtcK voor oewattls verltlaaad Zijn ad te goedtgio nwéder kon henniet langer die rnkkMei zendmi en het gekl dat zijn vadn op gawp a w J had onr d somuH n af te iom waaruit u dn AeoliMMlertjm warrtn bmwaard moeel muoflerd worden tm tn vDorkonwn dMUnrDMduke voor arimkipn sou gmtiijmiè wof