Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1917

mma TE KOOP OEVRAABD Soiled HEEREN of BURGERWOONHUIS op oeden itnd riwn iruico amia No 704 Boruu Ooutbcl CouraM MirU 31 No 13318 Aöe Jaairgaag Advertentiên Ctovondan op b t ijl een gouden dames Horloge a t EMtiag hetwelk door da lleoiree ii Mru te bekoneo l n beuliit der edrertcnlickoMea bij K MULDEH Gxn Lendbouwer te Sthn 6W 10 BKKKNDMAKINO Ocschte Burgen van Oouda en Omstreken Reedt ZES maanden geleden heb ik er op gCwczen dat het niet noodle wat die hooge Vleetchpryzen te betalen wegent bet ttopzetten van den Veemltvoer Daarom noteer Ik hieronder nHjn PrQzen aUNDVLBBtCH Ku4ariappan par S oaa f 0 60 lil EalMJot por I ou 1 0 85 rriao Roodorfolukl O tO lil Kil noM l 0 81 Rndarpolol 0 0 lil KalMoppM 0 80 Lapp TOS do aik 0 6S II KoIiitakoU e 7t olatak 0 65 II Eorkoudo 0 75 RoUoado 0 70 II Kolhpolol Rib oador boos 0 70 II lolboottoi 0 90 Rodiiof 0 70 O mhtm 0 75 Pliao BloMak 0 75 AANBEVELBND M J VERZUL Kleiweg 3 OOUDA Telephoon 379 IV Vooi BBR5TB kToUtolt wordt ialutua 702 50 Ruwe ABONNEMENTSraUfl i pm kwwtul t 1 25 pw m 10 mm m l Zo iU0U d pi kwartul f 1 75 par w k 14 cmi ovcnü waw d brnrargiiit P r loopar Cnchicch Wtmtu per aoi per kwBrtMl l 1 50 nM Zonda bUd f 2 Abonnenaotea wordea iii Blitki MolanonMn m oW bwrMiii MAMhr 31 Oouda Ui oave ejtentcB den bockbMidel en de poeikintanB AOVEKTBNTlErKUSi Uil Gouda en ometrekwi bekowcndc to4 dea betorckrlnc 1 5 reveil f 0 elke re el meer t OM Bij ck adMtreenvolfende pleeiiin efl worden des te en twM berekend Ven builen Onnde en den be or krin 1 5 re eb f 0 80 elk re el meer f 0 15 Telefoon Interc 82 ONfe OVËBZICHT Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Als een vaste aanw zing dat men ift AnaMrilui op e n oorlog rekent kan mett aannamen dat in WalUtreet 8 tegen 1 voor den oorlog wordt gewed De Amerikaansche wernn bouwen op het oogenblik 682 scheyen mat een totaal inhoud van ruim 2 millioen t n De regeering heeft 67 atale duikbooten besteld Men wil den Staat in geval van oorlog 100 millioen dollar leenen De Fransche pers volgt met haar belangstelling het lot van de beide Amerikaansche vraehtvaarders Orleans en Rochester die op 10 Februari uit New York naar Bordeaux vertrokken D Ee schepen zegt zü z n dui delijk aangewezen hun route is bekend Al Duitsehland ze torpedeert zal het afbreken ider diplomatieke betrekkingen met de Vereenigde Staten veranderd worden in een oorlogsverklaring Als Duitscvhland xe niet torpedeert is dat een onmiskenbaar terug treden Het ministerie van Buitenlandsche Zakea heeft een verzoek ontvangen van de trans4 atlantische Amerika ltfn om instructlën t willen verstrekken aangaande het vertrek der Amerikaansche postbooten en te willen mededeelen of deze geconvoyeerd behooren te worden Genoemd departement heeft daarop geantwoord van oordeel te zijn dat Amerikaansche vaartuigen het recht hebben overal te varen evenals vóór de Duitsché blokkade maar zelf de noodige verdedigings maatregelen moeten nemen wanneer zjj vreezen te zullen worden aangevallen De Regeering kon aan particulieren geen verderen uitleg geven deze moesten zelf be slissen of zij hun schepen willen laten varen door het gebied at door de Duitaohera voor onveilig was verklaard De Engelschen maken weer melding van een klein voordeel door hen ten N van da Ancre behaald Bij den weg Beaueourt Puissieux breidden zij hun terreinwinst met 600 Yitrds Duitsché loopgraven uit Het Duitsché legerberieht zwijgt over de actie aan de Ancre Wel maakt het melding van de verovering van een steunpunt der Russen ten Z van Valeputna waarbij 3 officieren 168 man machinegeweren en andere oorlogsbuit hun in handen vielen De positie der Turken aan de Tigris schijnt met den dag ongunstiger te worden De Engelschen hebben de Turken ten W van Koet el Amara totaal ingesloten Misschien zullen de Engelschen Koet eUAmara spoedig voor de twe e maal m hun bezit hebben DUITSCH Dnitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER Lmtuh Duilsals M O CU Houtmanigracht 19 GOUDA FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR fEDEREEI BÜITENtANDSCH NIEUWa BUSLANa Dreigende nood Heel de Russische pers is vol van de ellende die de buitengewone gestrengheid mit Feuilleton Hat Nest van den Sperwer Ken romantieoh verhaal uit den tijd van de Puritednen der 17e eiuw door BARONFS OKOZY Nadruk verboden 8 En wedoroBi vervloekte hij ztjne ariDoedel bet niet hebben vaoi geoioeg zaani vennog D hij achtte iai boofdvaak van zijn achterultzetUng 1 on brandend verlfliiv en cttU Ie krijg eu tol eiken prijs n ÜÊ ten koste van zi goeden naam tiegon hou te beheerscbem G 4d en aanwent F n nMM van betevkenis te zlja aan hdl hof of ergeow ander op ataatkiwddg gebied erf in den handiel dU was ban onveraicliUttg Geld moati hij hebben en raacditl Hij werd voorzicdite nAnder rodcedoos door fijn overleg traicblimdé te verkrijgen wat hi vrocfger dbor kracht en geweld had tofkea te veniieeBteren Het Oppergereohtshor dat vptfeAxeSim was aia nmtahoitkamer voor de voogdij en bet beheer van de beElttia pn der tiaieirjfucigaBt wld vader voor de poirtij dee koning h d ge rtredwi en die mI gaanwiveld ot verbannen wam ea sldt de vrijheid voorbehouden had modatUglIf mtnderisrigen oni er neAeavoogdSj te pjaatsen van personen wifir trouw ais republikeinen onverdaeht wao Mtennaduke kwam op de gedaetWi bij dht bof een dusdHdjipO nevenvoogiAj R n to VTtÊfett Oude Kunstgebitten Ik koop te a hooien prijs oude kumtfebittea ook al ija bet etukkca ea brokkeo Taxstie kotteloo Louis OmüMf WUhelmlnastTMt 58 60 Gouda Au hall te utUméma 662 10 iHlKkippl lil lil Til I Upm Oepertemenl OOUDA Voordracht avond ma S3 den Heer HERRI DEKKIRO Hit HettartfoM op DONDERDAO 15 FEBRUARI IU7 dc avondi 8 uur l i de Sc etelt J e Réunie Ooithaven Il PEOÖRAMMA 1 VAN HOOGTEN EN VLAKTEN doorMoWonw JotiNB Smom Ml B PAuze BS DE APOTHEKER H D DB OORVEBO H a Vr jon toeswiff hebben Leden en hunne hullgenooten uitgrezonderd dienstboden lüntrée voor nlet Leden ƒ 1 Leerünffen G mnaeium en H B S wier ouden of Terxorgere geen Leden zijn OJiO alsmede de Leden van den Bond van Handels delsen Kantoorbedienden voor zooverre de nrimte hel loelaal Boreadien syn voor zooverre de ruimte dit toelaat voor de Tribune kaarten h 10 ets verkrÜKbaar ten huise van T Crebaa WUdstraat alhier en wel ultslaitend op WoenadaK 14 Febmari 1917 van s middags IS tot s namiddags 2 ure De Secretaris O J M KBOON Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant aleeda tueeeê MP Deir idTerirnlICD kosieii sl clit kIJ orullh itllii 1 6 regels 0 26 voor elke regel meer b eente OpKuf Tiitaiaitend aan hetBarean Zeer mooie toUede meubelen lil Tafelt Stoelen Kuten Spiegelt Schilderyen Theetafeli Bulletten St lameublemen ten In leer en pclueh Boekenkatten Tweepenoont onbetlapen Veerenbedttellen Kapokmatratten Slaapkamermeubelen ent ent allei spotgoedkoop Rugbekicede Leerttoelen vanaf 17 60 Siülkatt i20 St llafel 9 60 Spicgdt 6 60 f 7 60 eu UWnuiTM bmlibiilifldekUi lÉI Roltenieni VEELGELD ootTUtfl mm i coAUDt voor wh knutfeMMea en teadem o de wepeaa Mheb dagwu aade galoae oaJ ailveri cai Dafelljka te oatUadea Bvlavaa onder No 7ttS bureau Goudiche Coofant Markt 81 10 Eenig Depot van thee uit het Magazyn van Ma RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Pace Thea n wovden afiteleverd ia venelelda pak ee van v U twee en een half eo Ha Ned one OMt vefncldlaC van Nonmer o Priji voankn van velCanade Wat ledepoaeerd Merk Zich lot de ultvoerint tu Uwe eêerde ordara aaaberriendp J C BUL veefkeea J BRBEBAART U H7 K Abonneert U op 20 Het Steiiografiscli Verslag ran het VerhaniieMa in den Bwiwè iiteread wan Qouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stokken de besalukkinj en daarop en de stenografisch opgenomen disonssies allei bgeen in boekformui AB ONNEME NTS PEIJS voor abonné s op dit blad t 0 25 per kwartaal bjj vooraitbetaliag voor nietabonné s I OM per kwartaal bg voomitbetaling 10 Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 GOUDA taeo s loÉUIjke MkeopesfiilliiVÉierfeir opGiERicflT ires Voedert ow Vee mei de eutverf murwe LIJINZAADKOEREN merk 3TER en W L en 80YAB00MEHK0EKEH mark W L tTitmiuiteade door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaard EereIHploma ParU 1900 negen Gouden MedaiUet Adverteert Id dit Blad SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraaps bij het M O worden o nr de volgende schriftelijke oupsussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Handelscorrespondentie Ned Fr D E 9p en Mal Boekhonden ent Handelskennis de Techniek der Administratie de Techniek der BedrijfereolBme de Techniek van In en Verkoop BedrHfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzekeringswetenschap Statistiek en Handelseconomie Schoonschrijven Machineschrgven Handelsstenografie en Vele andere vakken TALEN Nedeilandscb Eransch DnifasOh Engelsoh Italiaansoh Spasnsoh Deensch Noorach Zweedsoh Rnssisoh Maleisch Latijn Grieksch Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natunrkande Weerknnde Kosmografie Werktaigkande Electrotechniek Teekenen Graphostatica Vak Duitsch Vak Engelscb Bedrgfs en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving PBvofaologie l ogica de kunst van het denken Rhetorica de kunst om Eioh uit te drukken Studie techniek Energetioa Sociologie Staatsinrichting Staathaishoudknnde Geschiedenis Aardrgkskunde Aesthetica Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bybelkennis Bibliotheekwezee Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp bg ongelukken Perspectief Opvoedkunde Methodisch en bygiëniscli spreken Verbetering van spraakgebreken Schrijven zonder Eouteo een Goede Stijl Handsohriftverbetering Vlug en goed rekenen Herhalingsenderwgs TT I O Fröbelen Slöjd Spelleiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DE VROUW W STIJMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Ketdtengerei Wijwielen en onderdeelen Landbeuwgereedscliappeii en Werktuigen Eenvertrouwdadres E voor bet maken en ttoilèeren £ van MEUBELEN it b i N HESSINQ S Peperstraat 24 Ooada CUV Bg Billgke prgzen prima mate Bg riaal Reparatie aan alle mei S beien Pr ogia tarU WIA RKT 6 Foptnauiint ThapmotabImtoin S H VAN LOON 0 v b WOLFF Ce De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleediog Oostnnmknippen en Costnumnaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle acten L O voor alle aoten M O en voor alle Praktykdiploma s Notariaat Mr in de rechten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Oonsul Postergen en Telegrafie Be lastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding vobr Bedrijfsleider Accountant BoekhouderOorrespondent Handelscorrespondent Administrateur Secretaris Redacteur Adspirant Landmeter Marcooist verder voor Reservekader M D L O diploma einddiploma H B S 3 c einddiploma H B S 6 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder gebeele opleiding Rijlcsverzekeringbank Postspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T H S Militaire Academie enz METHODE I Wekelijks wordt den cursist een les toeges nden in het algemeen verschillende opgaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogelgk hetgeen b v het geval zal zgn bg het maken van opstellen vrge vertalingen of teekeningen dan wordt de iodivlduSele correctie toegepast de leerlingen zenden hun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retourneert Verder heblwn de cursisten het recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contact tuaschen docent en cursist en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van den leeraar Er zijn leergangen voor beginners voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de verschillende examens l eBtaan speciale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bijzondere leerlaogen die men uit liefhebber kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIËNi Het normaallesgeld is f 5 per kwutsi l voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 26 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiën beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docei ten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zei lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Kaam en adres van onze leeraars hun kwaliteit en hun bevoegdheid vindt men in onze gratis brochure RESULTATENi Een nsuwkenrige statistiek bewees dat gemiddeld 90 o der cursisten die met schriftelgke toestemming van de Directie van bet Burean of van hun leeraar examen deden welke toeatemmingf werd gegeven sta de cursisten werkeiyk gewerkt hadden voor hun examen slaagde Wg geven onderwgs per brief in alle vakken en wy leiden op voor alle examens men klopt doa nimmer bg ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE I a Ei3 TX £ 13 U 15 Fobr Soc Om Qmoegea 1 u n m Baea Wijkvert egiag 19 Fflbr 3 uur OiMlentaadM Cootmijmi AntHouEorg Gebouw Bmiv mv Won tooqdht Beleefd rerxoekea wtj B re eld tijdlf aededeeUng te mogen ontTUigfla vm Tflrgnd rlnf D eonoerteo TermnkelljlcM dfiB Mu om iam im 1b mm te arni lila Wg hebben een speciale afdeeling voor adviezen Inzake beroepskeuze Deze adviezen worden in het algemeen mondeling op verzoek echter ook sobrifteiijk gegeven Wy staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en zgn derhalve in staat ieder met raad en daad bg te staan Weet een jtvngmensch niet wat hij worden moot dan wande hg zich zonder schroom tot ons bureau wg zullen hem zeggen in welke richting hij zich verder moet bewegen ook in verband met de financi e omstandigheden NADERE INLICHTINGEN 1 Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze atdeelingen Schriftelgke Oursdssen als onze afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrage men aan onze Interessante gratis brochure Ons adres ia Keisersgracht 163 Leliegracht 30 Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den secretaris lederen werkdag 10 12 2 6 j Zaterdags alleen 10 ia 64 LEERAARS 329 CURSUSSEN RUIM 6000 LEERLINGEN DnikkerQ A BRINKMAN ft 5500N Goud Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Woensdag 14 Februari 1017 fiOlDSCHË GOVRMT VERSCHIJNT DAGELIJKS tAJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDBN MBOSDBSUNaSN 1 4 r th f IJS atl ra mmt I OJl Op de orpagiae diritbel larlef Gmwm drerMWite tm tn fM dwi m 4 d i km$m Mt aatpMI m mw mémuu0H pf GnMe iMlen ea nuidea aaar pleelwmile KLSIWK ADVSKTENTlftN wi r ce n kiarthHi kilii ip i Tv Tf r l kMp ea verkaop kmu en orkutir l S tmtêU I 0 25 Om r tii Har $ mm M eBBWii t nt n inKiUe 10 re el jrKJttmummwn i mmL Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON 0 BMBffd Oorloffuteam Toor over het onfftaehikt locomotieven personeel dat tegenwoordig In Pruisen dienst doet De door oproepingC B in het leger ea het dienstdoen bi de militaire spoorwegoi in de door de DtütMken bezette gebieden ontstane vermlnderinf van het vakkundig en ervaren spoorwegpersoneel en de natuurlijkerwijze ontstane verslijting der locomotieven zijn verschijnselen van den oorlog die niet zijn te vermijden maar dat het Pruisische gpoarwegbwituur ertoe over gaat Mn niet vakkundig Hnoneei te ge bruiken voor besturan der locomotieven acht men een bedenkeliPu en onverstandige maatregel l e Staat alrt ivttdraagstor In hfi eiads van l91 i sljain Dultachv land Av liepaHngen ki fwking p trvden wfUco de otg voor al wbagen kk ttdlng stukken op dp giroa4a p Mdtaal aaji de overheid ra 4iteit ieuiecoteiljko coiumispii H iK et n mi tturcAux opHclïten waar d g dragCTi kteerwt kunnen wordi af gege 9k en hemtield en HftBiti4t n aanwijzw waar dt nicwwAen weer in ordi gebraclv Ut klvavm kunnen koopen IV I iilb che hiadwi do L iHi Hl beroep op ifdtTH vadi rlaudnl lelde o i kleedlngHtukk tinnen omkTgonl en scrfiotncm dk niejk i 4 wii n kan daar af te levervtk De diug n wor Am b toortijlt beta ld naar bij voorkeur ziel nm dat ze kostelo0d ter beaoMkkhig worden gesteld ooi de verkoopprijzen zo laag iiwgell t iKMidm Of ze a giedra gin m uit di i nioda zUa doet er lüet toe Ook unllornieu van aUe soocton zijn wft kom Deportfttie 1 m tóie mi mU 9aêuUf i ddt dat da iJuitHchers daar weififeden op strart aoadiüudcQ en zondw uitstel naar dbn Yser zenden waair zij worden gedmrong en nittitaire werkMamhedea te vetrloh t n ada ijzerdraadvwaperrktgn malden loopgraven graven Van vttTsehillende fabrieken worden ds sirbeiderB wt ftgf oend ook het platte land zoiiken dei Duitwdiers de jonge mannen op xelfsi kli dRr n even boven 15 jaar worden weggeleid dan derden oorlogswinter gepaard aan d buitengewone matyersatiën eener deels onmachtige deels kwaadwillige bureaucnUie over Rusland gebracht heeft Htt vruchtbaarste gedeelte des lands de groote Oekrajna lijdt het hevigst Volgens de laatste berichten der Roesskoje Slovo doet zich te Kiëf en Charkof de twee groo te centra voor den Russischen graanhandel het gebrek aan graan meel en verdere le venamiddelen pijnlijk gevoelen Zelfs in Odeeaa de havenplaata dezer landstreek is dit het geval D bultengewohe kou e die in ganscb Rusland zware offers ei cht maakt de ellende des te ondragelijker De Bierzjevieja Vjedomosti melden dat te Petrograd eene temperatuur heerscht van 28 gr Het is onmogelijk de verschrikkelijke too neelen van lijden en gebrek te beschrijven die aieh afspelen in den onmlddellijken omtrek der hoofdstad In Petrograd zelf heeft men gebrek aan brandstof Vóör de asylen en vóór de spoorwegstations liggen in massa s de lijken van ongelukkigen die doodgevroren zijn Vooral hebben echter de vluchtelingen van honger en kotide fel te lijden De Novoje Vremja rapporteert den inhoud eener communicatie van den Zemstvo van Voltsjai waarin meer in details afgeschilderd wordt de vreeselijke toestand der vluchlëlingen die komen uit het door de Duitschers bezette gebied Volgens dtt commitniquó hebben deze arme lieden gedurende de drie wintermaanden niet de minste of geringste materieele ondersteuning gehad Velen van hen wonen in geheel onverwarmde vertrekken en bezitten noch kleeding noch schoeisel 4 vreeseliJke koude heeft velen gedwongen het flak van hun huis af te breken en op te stoken om zich de verkleumd leden te verwarmen Oorlogsvoorziening Naar de Rjetsj verneemt zijn Éastelnau en de Engelsche generaal Wilson als permanente adviseurs aan het hoofdkwartier van den Tsaar toegevoegd Bovendien moeten Frankrijk en Engeland ook twee diplomatieke adviseurs hebben aangesteld De namen van deze laatsten z n nog niet hekend gemaakt Op bevel van den Tsaar is in den laatsten ministerraad besloten een bijzondere missie naar Tokio te zenden om Japan uit te noodigen in het begin van het voorjaar zijn leveranties van munitie en wapenen te verdubbelen De ijsvrije havens en de nieuw aangelegde spoorwegen naar de nieuwgebouwde havens kunnen Ru and op het oogenblik slechte weinig helpen aangezien in verband met aen duikbootenoorlog voorloopig zich wel geen schip In de nabijheid van Russische havens zou vertoonen Derhalve blijft de eenlge weg om Rusv land te voorzien over Wladiwostok DUITSCHLANa In de Koln Volksztg komt een klacht Wrakken In 4 a Aarda en haar Volken beschrijft mej B van der Poel e i raia van Smyrna naar Holland in oorlogstijd Zy vertelt van veel moellijkhedea die z j en haar mede reizigers oiulervonden b onderaoek vaa paasan en van alles wat sU verder bij zich hadden van bedreigingen dat zU zouden worden teruggestuurd naar Konztantinopel eniL en hoe blij iJ was toen zij eindeliik in Kssau in den trein zat naar Frankfort Toen kwamm in de coupi de ancdotM lo loodat er waldni een tuidruehtige geeat heerachte En dan vervolgt de schrijfster Totdat hij binnenkwam Het was een jonge man in uniform bleek doodableekj met ingevallen wangen en holle oogen Maar dat waa het niet wat ons stil maakte Met e i aenuwachtlgen lach kwam hij binnen zijn handen sidderden aanhoudend en toen hö sijn képi wilde afzetten rolde die in da coupé waarna hü in een ijzig lachen uitbarstte op knieën slaande n het grappige van het geval Eéa van ons raapte zijn pet op en legde die m het net Toen ging hij zitten uitgeput de oogen dicht het was n der vele slachtoffers van den krijg was het wonder dat we stil werden Er zaten twea vrouwen in den coupé die beidan zoons hadden aan het front Ëeulge bcjaarda mannen keken met medeleden naar dien gelukkige Dachten ze misschien hoe hun Jongens ook zoo terug zouden kunnen komen Toen hii eenigszins bijkwam begon by zijn liidensverhaal Het is niet gekomen door vrees h gde h j Arme kerel al wka bet door vrees wtj zouden er je niet minder om geacht heben Het was de zesde maand van den oorlog en ik kreeg een hoofdschot en daarna werd ik door een granaat opgenomen en eemge meters ver weggestingerd Toen ze me vonden werd Ik geopereerd en bleef acht dagen onder narcose en toen ik bij kwam waa ik zoo En weer lachte hij dien ijzigen lach dlan hij niet bedwingen kon juist ala er iets akeligs was Een oudere heer trooatte hem zeggende dat het wel met rust in orde sou komen Ja jai dat zeggen ze allemaal En het gesprek werd nu weer levendiger totdat wc opeens uit zijn hoekje een gil hoorden zoo akelig m doordringend dat velen van ons de tranen m de oogen kregen Wij gezonden hadden niets van de oorsaak gemerkt maar hU T Wisten wc dan niet dat een onverwacht getuid den man zoo van streek kon maken dat hü gevaar liep alles wat hÜ gewonnen had weer te verliezen Hard was de deur van onzen coupé opengerukt door een nieuwen reiziger en dat was voldoende geweest om hem een pijn te geven zóó hevig als wü ons waarschijnlijk zelfs niet indenken konden Nu terwijl het te laat was werd onze deur van binnen op slot gedaan maar wat konden we doen tegen buitenstaande machten Vliegensvlug met het eigenaardige geluid diU alaehts twee Nut r nde ti incn maken vloog er aan aoeltrein langs ons heen weer hoorden we dien klagandcn aaijdoodan gil weer begonnm hoofd en handan la kaviger mate te trillen achtarww soak hei lichaam woest rolden zijn aogcn door het hoofd en toen een dar heanui om ham verlichting te brengen traehtta aijii boord los te maken aJoeg hy als can wilda om zich heen en kcck ons mat vawkrürtOi verbijsterde oogen aan Het caiUga wat wo doen konden was e n Roode Krulsdoktar roepen van wic er ige aanwcsig warwi Dit was en kalme prettige man raiA aealge flinke woorden wist hij hem kalmer te maken hy nam zijn hand in de ayné an pratend of hij tegen een kindje sprak daad hU xijn boord af gaf hem wat te drtnkea sloot de gordijntjes van dan coupé eo bleef bii hem zitten Ivangsamcrhand werden zijn stuiptrekkingen minder en de dokter vroeg enkelen van ons voor ccnigc minutfin weg te ggan Wcldni volgde hy zelf o on Tortelde my o a dat die Jongen kopolotm twloren was dat iiU nooit meer bctar sou worden Toen de oorlog uitbrak was het een Jong medisch at idcnt vol hoop en kracht voor de toekomst n nu att was ar een wrak overgebleven En soo ia dir nlat één vervolgde de dokter soo sija r duizenden Vervloekt ay den oorlog met ui zyo gruwelen 1 Aan een tuaachanstaUon stapte de ongelukkige uit hy gmg uttrustaa Mi een oom maar by ons achtor g a bl ava i bleef de droevige stemming hangaii wa hut dea de gevolgen van n oorlog van ta nalKlJ geaian Drla antploff iiigam Op de fabriakul voor ontplafl rs atoflaB Thorn en GlUck Auf t Quiekbora Dattichland heeft Zaterdag vroag in dm moigM nadat dfl nachtploeg vertrokk i was ean ontploffing plaats gehad waarvan de oorzaken neg nisit zyn vastgesteld Een Inwerking van de sterke weersvarandering wordt vermoed Tot dusver z n 63 dOMkn n evenveel gekwetsten gemeld gewonim De irbefd der vrouwen De l erlobtg ver van de Daily News te New Y vk meldt dat ten üuése van nte vrouw Vanderbilt Womwdlagailddlig de nieuw g L voni du uMionale liga voor vrouwcudiniRt bgtvngi koineii is Fr werd iXf raadalaagd over de H aniaatle der vrouwen Ln geval van oorlog V ie dor niecet bekende personen uit de vrouwenwereld nauven aan dieze bljeenkonuit deel Deze vergadering itt het tiegÜL van een oani4 pagne vooi de organise vlng dier AmerlkaanMclie vrouwen ais vaderlandmhe rafferve Plantuii worden gemaakt onv de Vrouwen dli nM te latent djoen aU Aauf HirH vy rpIe g t rH eoK en de mannen dii naar hel Front zouden wordiii geroepen in alle l etrekkBi f i al te lowM n Het Ëngelsche ministerie vpn Mlnutia meldt etn ontploffing In en munitiefabtiak te Yorhahira Het aantal slachtoffars ia eabekend maar man vemaamt dat allm ittn gered Eenlge schade is in d a omtrdi aaagtricht Volgens Stoekholma Tidnlngan haaft a a gRK munitla ontplofflBg in Finland plaats gehad De voorraad minutie die varniald IS zou aen waarde hebben van 60 miUioen roebel De ontploffing waui soo geweldig dat aelfs een gedeelte van den Moermaa qKwrweg en groote opslagplaatsen van Icvanamiddelcn werden vernield De torpedo mat alg a inltiatiaf Kaa Amari ka a w a cha oiti wlar haaft M len toon aaoiprf V en bul dal dMtr de HfüoiiniBu van den Lord Proteetor aoberp in liet oog werd gidtoudsn Nu waM zij door dm nood gvdrihwn by baar zwagw te hlijven zlkt hm te £ wlen In alten gp al hait su TilJ heat een dak ixmn iiaar hoofd Toen hij de adnderjaritfe Ijwly Sue hij zicb in hub taoeat neunv hwt hij ziiiii Hohoonauster 1 genomen oui tAt tkhei In den tK gtiwic had dn door lta re onuduki obare hvk op liegvudliekt v ruwheid didte in toom wvifu te houden echter waH zij de Mouffre doukwr dni vim zijn l ooxe buien Maar öt bar groote verwondnriug wad hdj uu zachtiteid aWve gewüaden en dal i hare MtekeHgu weordeok Hij wierp hot hoold In dan ask an bantie kt een oobedanrllMt hatf pottend overmoedig gtjat kks UU haahte de breede Hvhouders daarbij op en aetdh Wat zljt ge toob kortatehtig waarde ldi ha ak ttc aiQ Ulit i daik z t ge wat dk t lUHMidêii dw W gedu op te ii orUn en kah t blijven t4 geflM v en brutale meid Het m M geen windeterfn leggmb daar gaei Ik u ftnjn woord op Zouhar v irdw hiÉi lo aaggcn let andwo verklaring ketvdo hij o U faaar blij teflbeodo over haar getufcUgan Imral m g tg naar boven het aan haar ovwlaiwde om over aijne rawkwjaflhllge woorden te akaan fitm ZooadH hij ut i oogenblik te voren aan zijno be lmwdn 0ter iiad gesegd hij was toïeed opl Hij watt niiiHMol cn juist tot de overtuiging gekoinat dkU hij nlnnner zioU zou kiinonm reddw door zipi perwoiitlijk optrediMi Daarvoor etioef k hij inet r dan ooit ruiink van gHd Wat tijn Iti ftijd l e ror hij wa even over de veertig maar tengevolge zijner leefwijze en t tbere li ve wrvaring bad bij diepe groovvn ia Zijl g 4aat liep hij sterk voorover iiaddeii zijn voorultatfkende lippen een ncwrgetrokken ploot leaieer ultkomiande dm rdat geon anor ie dekte Ja on lange had Inj zalis geklaagd dat eijn krulnhaajT merk wta gedood Zijn toeetend wad toderdaad faaciKJijk daar I ady Sue ov t drie maanden mecrderjarlg werd en daafrmee ook da kMstagt vervlea waarvan hij ieeték Ik geloof dat haar sev nrilttoea terecht Kuilm kooMn bij een van dhp a eo fie hier oiu haar zwerven zuehtte oievrouw de JlwvaeiBe nM ukst minder bttter fid dan tüa Manttaduke getoond had Haar finuntieeie toeeMnd 4ihig grootendeels ai vau de broawa waaruit Uarniaduke kon putten Hij wa In den laitf8t ik tijd bijzonder vrienddtjk voor hwtrgewetwt wat zijne vete kwaadsprnkeudn vriemlen toaschreven M aan eene kraakzhtnige genetfenAaid voor d weduwe van zi broer of aan vwungen om zijne opm de V ïraal van Non MiIIerton te plagto de ab echte Purttaln alle aoCrlceeen die het geweest irM ai haatte en voor vim het een eR enia wmH idu ean ltd siiaat famiHe baaur Mg wei in da boogke stak l i1n ftl had hij gcJulc die teiuwe l egeerte oih i 4 te doen voor den vwarmden KenilHoheD Squirt die oodeir zijn MhodiKOOii f di fMt Itad on A s een oprecht aaniianger van ziju rcfpieriit niioe t wezen bewoog den Lord Probeotot om het v rzoek lu to wllllgiim De z er gelorüineiarde doohteir van dm grae van Dovfir werd loevfrtnouwd aian de otidervoogdlij van Sir MaruMuduke de Jhtuvasee inet et n iiiik£ rki t vfm vier dulaend gnilden per maand voor lutiur oiuHorlioud tot aan Jiofre uH Tdtn airig4 t di 1 m aardèg foiiunitje voor ewn vwetandlg n voorzichtig niani eec druppel echter in d vloed Van achulden van den mBcfat en prachtLievenden Bir Mairtaadiikt Fen lang gerekt v 4i lijf in Xjonden mei de bedoeüng vaittieti voet te krügen btj het Hof a de attentie te trekken d r on 0vredenien van Mook en zijne partij zolb van de koningHg ÜDidbn Uiède tot meer sc uild L imxT verpaniSngen ea meer bHliepe teleuTSteltingen Door zijn op4iral Ti au uiterlijk wa hij allenntoflt een peroona graiia Hij wae i Mn woordonsynqm hiek Met htt geld van Lad f dcït linke i i ephtfl doof Iwm weiggeworpen was liad hij vriendschap noch v rtrouw u gewonnen Hij l ezocht de gvhvinte d ulte d ie ondanke de aalterpe eUxBiten door Croiiiweil op wedde n doWjejCTi SfwthAd iMstootwIiichleoord waren vaw de pr iofekwide heeren der groote aUtd Bij het dbbbïd ea hazardape had hij altijd dévebte F a tegen verKezen kon hij niet Dan werd bij norsch en twistzkik De kunst zitJh vrkndon te makoi kend hij in t geheel oJet Toen hij ten leate l ondtw omeet verlaten wBGwte bent te Aoo Court ecne booget onaangMuun verranetoir De toelage voo lidfy Hue voorkwas dltai4al Kunt ge lui nMtt iKub vktii Vianiiadiikv vroeg an na wu oogimbltk baar zwager gadineslagim te hetthNi die gejaagd de kanier op e neer Uf Zoudl gij HOUW iMft kunnen lieduiüctvi Ueve KdStfaap viwg hij stekelig Ooh wM vlet sij uit Ou zijt toch ni 4 te oud om het iiiëlfike op u t doen verlleven i iael ge houw dat wt nog zou luiHler n l r haar oudna voogd f zt4du hij iiH t e u sarcaHtlstihen ta Dm nieuija inel haar hooU vol roioantliiche iihn ta en ik nwt mtjn liedetaarakleedmg nUjn kaion lu p n laetig biMueur Hah Maar vervolgde hij met av onaangeiMCiun bkoh bet w SMer oiMMhatauohttg en ze4lofK ffeffwiid van u mtjn waard ttKIha dat die gwdadMe in uw hopld opkimwn kon due Wt niit i op ti gkMteld AU zij hier ia ivaUi de baa werd aou dat voor n onaangename gcnrolgTO hebben v a Neen Het ntel yMH nooda oa geHprvk op Üeu toon langw voort te w thni Martnaduke zet ze moedeloiw Aattgeoaniv dagen zullen voor nrfj neet weerkowMi waar gij geen cent h4 t oui mij een nieuwe japon te koopen eu niljn hula in Lowkn in mlt te brengen W i nmifl Ze had een ander antwoord van hem verwacht een ruw en onbeecbord antwoord sooala van hm gewoon wai waniMer se hcsD sijn gsbr aan gf4d verweet H wm 2t ae gewoonte niet cni tegenover haar lüjn drift lm te toonien Z i wmm zijn deeiigaiooto gmiir mt bIj tal vau CHi v vautwoordeli in oitiqiaaiageB toen hij in Londen onder dan mshUia vsn rigt te aijn eca hoog poaMe nudfla ie vindcat Lr hadden la dkn tjd ffvoohlBn geloopsn over 4bn spvetholai narln Uevronw ds ClMrraM de woi piii Mtrtoe