Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1917

No 13310 NATIONALE BANXeEENIGING KapiUal en Reserven f5 500 000 Kantoor OO VDA Firma Ho Wman Co J Handalaoradlatane i Rahaning oourant an DaiiaaitOeEffaotan an ooupona I inoaaaaaringan op Binnen aip BuKanlande Vraamd Qalda adminialratia wan Vapmogena ataonrw sa Zatwtlaa raa JtTie vo AIONNEMKNTq kwaciaal f 1 7S par par poll par kwaTiajil Abonnemanien worjj onaa aitcnicn den bql ADVERTENTIE I S r ilel I 0 5S dase ie en twae bcrsle rafel maar f O IS TelefopaÉnterc 82 ONS 0 Met gevMl van di lYarrowditla achUnt nog wen paar dagen geleden Wrtellon dat de kwestie j Telegrammen in ona blai dat AmertkA I opi itaerschen gexwit litüchland met batrel l den terwill Duits hli weg het mededeelei de Amerikanen van tn te houden tot e bemanningen vanjt Amerika v jg taMt ierlijn ig d belanysf iricht op dep wyli tater wie de eei te ke xöijje begÉikt De Ameibka ka iBfcrkel oekttlBuiti talie en Kt ifenen üi ititdagfng en IQkn eid en de oomame j frtcans e ijn ie de ge ifturen de jort Het laj ache re waaMschuwenJ lés traag of voorjcten oor en JH tegenAmerika gem 4en tocht dKv d iyeraj i bwoorde digen Oor de Amerikanen i Indien z de gevolgen ondervinden zulleit E tenslotte 1l egr pffi egt net blad dat wat toor heiji sport Ü voor de Duit Bche eei quaestie is van leven en dood De Frankf Ztg w jst er m een hoofd artikel op idat als e€ l der beide achepenin de gevaarl ke zone in het bereik van eeoder Duitsche daiU ooten komt het zal worden getorpedeerd De vraag is dan watAmerika zal doen den oorlog verklaren ofs jn aclMfcn cMWf wiMD Hen weet dat de betrakkingwi taeachen Amenka en Oostenr k ntet verbroken ziin Waarom is eigenljjk een rttadsel 4Iet Neuei Wiener Journal schrijft Mea K int in Amenka nog steeds het onmogelijke denkbeeld te koesteren dat het aan den Invloed van de Ooatennjksch Hongaar sche monarchie zal kiOinen gelukken Duitschland over te halen tot een verzachting van den duikbootoorlog In aanmerking genomen de volkomen solidariteit van belangen en bedoelingen van Duitschland en OostenrUk Hongarue is een dergelijke stap volkomen uitgesloten In de monarchie beschouwt men derhalve de situatie als zeer cntiek at z n ook de betrekkingen tusschen Weenen en Washington tot dusver nog in stand gehouden Het Neuea Wiener Tageblatt zegt dat het vanzelf spreekt dat de duikbootenoortog volgens een vaste n wordt gevoerd en de Middenstaten hebben met de mogelijkheid van een oorlogsverklaring van Amenka van het begin af rekening gehouden Inmiddels heeft het den chijn alsof Amerika den oorlog wil vermijden De minister van Buitenlandsche Zaken Lansing zeide Zaterdagavond aan een Vj 700 2S6 DUITSCH Duitsche Taal en Conrersalic Handelscorrespondentie Oh LAFEBER LMpaar OuHsoh M O C Houtmansgracht IS GOUDA Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Tbeetafels Bulfetten StiJlaffleublemen fels Bulfetten StiJlaffleublementen in leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stijlkast f20 Stijltafel f 9 S0 Spiegels 6 60 f 7 eO enz SiOISTlllTMIi loiiiMinlilldeScliiikide Rotterdam Feuilleton Het Nest van den Sperwer 1 lil romoi lsoh verhaal uit d n tijd van do Puritemen der 17o eeuw dKMxr BARONES ORCZY Nadtuk vea bodeo Een vertrouwd adres Ë voor het maken en stofleeien S van MEUBELEN is bij i N HESSING S Peperstraat 24 i Oouda S Billgke prijzen prima mate gg riaal Beparatie aan alle men 23 beien HoopDflrruK De Notaris Mevrouw d i Cheivaseo zat nog geruimeit tfijd la hear ho gani leunstoel toz n ntw over dl raadaelaohtige verzïekarhig van haar zWAger Maar al Hpoo ig haa Sir Moiniisdluike door ém corridor naar bitiben g en aoht skuanjde op hare t mwoordighflid OjMnerkaaaai sloeg ïij n m gado Moaië hij da slotbaai vojgde en ifl nloLbrug oviiirgiiig die Aan hei opf aan dfl hout paaddo Er was m 21m gaiog it4B vaat uit vroeger dagrni dfeU liaar opDiierkizaoinii io hooge iiiate trof Kew onverklaarbarp vree beving Iwair Zij kfsidie Marmaduki in al zip maoiierw van doem maair ditmaal bogirecp 7IJ h m miet Itt t m l oh waarniodc 1m haair laabaie veirwijtendo woorden hexl beAiLtwoord had wa uiaheiide toon weerklonken aïs w 9 hij zelcer van 7ijn overwjTOidiigi in w rt hij gln ondernemen een kKgA alfl van dén sperwer dS neersolrwti op zijlii prooJ Dw tnonrfkreet van Sir MarnLadukc ha liaar beaogat Nkoiiwidl kooda beter da A OEnïTID ifïi ig 14 15 Febr Soc Ons Omoegea iyt u ni Baeoaar Wiikverpleging 19 Febr 2 uar Ctaderstamthd CoïnnilaBie ArmenzoPfl GebouW otiweo Woiving kwalobt Beleefd Terxocfeen wij gtmt é tUdlg laededeeliDg te mogMi onlvaagen v mgMlerbigai oonoftrten Terniakelijktir den eiu om deM i a U ih actnioa tB STinelden Ppoflia terIJ WA RKT B Formauilnl Tliepmotabletton S H VAN LOON 10 r k WOLW a Co ElectrlBche Drulünrü A BHlNEMAJi ZOON Goud Advertentiêa TH DB RUWV MARIE LEURMANS dia lovani dank ie n roor da val blljkan van balai atallin bij hua huoralijk OadarvoBdan Ooiida M Pabmari 1917 706 10 V Voor da wla blljkan vin b lan Ma t n oodervoodan bl bet o crlljdaa van ontcn c llafdan Ech cnoot Vader Behuwd an Groot vadar d a Haer Habartu t VlaarrfhaCaa baliil an wij onaan dank W D H VAN VLAARDINGBN Bouua W HOOQENDUK VAN VLAADOINOBN A HOOOBNDUR a Kiadaran J VAN VtAARDlNOEN N C VAN VLAARDINGEN VAN ElJK O Kindaran 708 18 Gouda FabnMff 1917 ik verklaar gaarne dat da Alt ai ii PMrd ii n V vttrMkarlüf MuUchappIl ec i Gravanhaia Da Oud Zwolicbe van 1895 Directaur LlHTKOUT bel vcrllcf van mijn a gemaakl paard apoadif far eld baaft K VBRDOOLD Itolwijk den 5 Pabr 1917 707 14 l llldllNrj RDOOLO Ian banden wordea door d koude mw en tchraal Waach U met Parol laep I Par atuk 60 et 3 aluki fl 76 iK Apotb en Dro lalMi Gelaat Q vp igcl Flinke Zit en slaapicamer liefit op de Markt of ander druk punt Brieven Ie richten onder No 673 aan hetBureau van dit blad 673 11 Te huur gevraagd voor üre tf door Holl Tam 3i4 w V 2 ilMpk soo nio eli k met kook ele nheld 6 13 Brierca me priiiop eve onder no 262 PROV OeLd io num courant ie Nuhkhn EI D O vondawi op hel 1 1 een gouden dames Horloge Mt Eatdaiii hetwelk door de ei enBrei iiterug te bekomen ie en betaling der advertentiekoalea bii K MULDER Gin Landbouwer te 8TUN 698 10 Wm VEEL ÊELD 1 on vaa t men k contant voor oiida kunatgeUnea en Usdoa oude wapaaa aabeU degaaa oud galona oad müfvr ent Dalelijka te ontbiedenBrieven oader No 70S bureau GoudicbeCouraol Markt 31 10 lubclnppy lol llol T I lliiniiD Departement GOUDA Voordracht avond m 6S3 47 dan Hear HENRI DEKKINQ uit Rott i 4am op DONDERDAG 15 FEBRUARI 1917 des avonds 8 uur In de Sociëteit De Réunie OosthRven PROGRAMMA 1 VAN HOOGTEN EN VLAKTEN doorMevrouw JoaiNi Simoni Mbei SS PAUZ DE APOTHEKER H D DE OORVEEG H D Vrtjen toeg iir hebben Leden en hunne hulsffenooten uitgezonderd dienstboden £ ntrie voor nlet Ledan ƒ 1 Leerlingen Gymniuium n H B S wier oudera of verzorgers geen L den xUn ƒ 0 50 alamede de Leden van den Bond van Handels delsen Kantoorbedienden voor looverre de ruimte het toelaat Bovendien jn voor lOoverre de ruimte dit toelaat voor de Tribune kaarten k 10 Cta verkr gbaar ten huize van T Crebas Wydatraat alhier en wel uitiluitend op Woenadag 14 FebmaH 1917 van s middags 12 tot s namiddags 2 ure De Secretaris C J M KROON Oude Kunstgebitten Ik koop lefea boofcn pri oude kunitteUttee ook el eijn bel tukken en brokken Tenede boMeloei Louis Cats Wllheiminastrut 58 60 Oouda im kal oatMedea til 10 kmn ALLE Handelaren in Lompeni Metalen anvepwante artikelen i Vermoclien wij bcUcfd doch drinfend de carttroltfcnda VERaADERINQ te willen büwonen mor en DONDERDAG dei n m ten 2 uur in het lokaal van den Heer ALDENHUUZEN Markt 30 Dece Tergaderinf ii voor u Uen van veel belang en uitsluitend voor hen die een gevestigde zaak hebben Namcm het beituur der Rotterd Vereenlelna Van Handelaren In Lompen en aanverwante artikelen ONS BELANG acratariuti A STOCK Oauiliclia Slagat i o Rottardam 709 50 Adverteert iu dit Blad Poulet RAti Fricot de Poulet Pigeon RAti ur Canapé Gans Eendvogel Haas Kon tt enx WILD EN GEVOGEO GEBRADEN IN DELFTöGHEy Plaol4 HET RECEPTENBOEK JE DER DELFT pIE 3LAOLIE met bijlage betreffende het gebruik vin Delftsch Plantenvet Delfla wordt gratis en firanco toegezonden aan iedere belangstellend die het met vermelding van dit blad aanvraagt aan de Afdeelingi Rename der Oliefabrieken Calvé Delft te Delft Dit boekje geelt vele raakea ea raad vlacea voor ket gekralk b e at ye n gctalgeaiaeca vaa Terbralkelere alt alle staadea die den eaaak def aKt DeUtwske Slaolie gateed gt nakte iplllea ala oat etilld ne ea ea op de beapailag wltiea elke bet gakralk aet ilek bfeagt ij BEKENDMAKING Geachte Burgers v n Gouda en Omstreken Reeds ZES maanden geleden heb Ik er op gewezen dat het niet noodig was die hooge Vleeschprijzen te betalen wegens het stopzetten van den Vee uitvoer Daarom noteer Ik hieronder mi n Prijzen KUNDVI EE8CR IALF8VLEE8CH f 0 60 KelMlel per S om ro 8s Prime Rnad rfebakI 0 S0 KallMekUl 0 88 Rnadorpoiet 0 60 KalMappen 0 80 Lappen Ten da Rib 0 6S Kelhlebekl 0 78 Rohtuk 0 6S Kerbonade 0 78 RoU ad 0 T0 Kelftpolet 0 80 Rib eondor been 0 70 Kalhoeeter 0 90 Rodiiet 0 70 0 78 Fill BLÜtuk 0 7S AANBEVELEND M J VERZIJL Kleiweg 36 OOUDA Telephoon 378 flV Voor CBR8TE kwelilall wordt inlntaen 702 50 BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGËRS acooontant en Hoofdredaotenr van HandelsBtudie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Jh accountant en oudleeraar eener H B S worden door het Mm lol ruilleil ïan f eUappelijk lows Keixersgraoht 15 en Leliegracht 30 AmBterdam georganiseerd verachillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Ijeergangen voor be nnera eenigsziuB gevorderden en meergevorderden Speciale oarsiUBen voor de prsktrjk diploma B en voor de acto M O Eveneens popnlaïre oursuB voor zakenmenBohen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding UitBtekende resultaten Zoo slaagde dezer dagen voor de Middelbare acte de naawelgka 17 jarige F SI EBESMA nit Sneok die voor het eerst examen deed en die geei andure leiding had gehad dan onzen oqrsns Is het vonder dat onze sofariftelHke leergangen op dergelijke wijs populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practijk diploma s of voor de aGt M O oaze schriftelijke coranssen zelfs prefereeren boven mondelinge lesaen Belangatelleoden vragen ons gratU proBpectna aan Zq vorbinden zioh hierdoor tot nieta bruari 1017 Donderdag 15 5öe Jaargang GOVDSCHË mRAlVT s exx A d v©3H ©33 ti©Toleuc vopx Q o a d eu © aa Oaöo stxelceaa RSCHIJNT DAGELIJKS j lAla BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 8 I par kwafiaal f 1 25 par aak 10 aMH met ziodatfablad pm 14 cam overal waar jda bafor lii par loopar eaebJath PraaiM INGEZONDEN HBDEDBBUNOBN I Op da ourpaiina d ibbal larial Oewoiia advenaalMa en imaaaidi priji OrooM laiian an randaa eaar pleaianiiMe KLEINE AOVEETEimtN aannaM ea koop ea erkinp btwr eo rertwii I S ragala OM etiM retel I 10 raiala eoli W ta S eaM 1 4 racali f IM eito n$Êt i I bafor lii i 50 mat Zond ibla4 12 da clijkt aanlanofiten aan ona buraan MarRT 31 GOUOA Hï landal an da poatkantoran USi Uil Oouda an omalrekan babooranda loi dan baaorikrinf raad ni ar t 0 10 Bl dria achiareanvol and plaaiiinMik worden Van bullen Oouda an dee bew r kriai 1 S fa ali f OJO alhc r M M iMrab Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRIN MAN ZOON M trankt Zig zal in pleiato om NooHfteli e ondrnt VMB de f e0t uaal Wij mogen de oogenj met sluiten voor het feit dat wij dicht voer den oorlog E Haar men hoopi algemeen dat hetiet land xal wonwn bespaard In betet te worden gtdMvM Hat Ja ook dew nach en het atrev Hder regeering env jWe te bewaren tWat er wijir is van ean bericht der l kal Anzewr welke schrijft Volgen verschiliende iterichtefi uit buitenlandsche bladen zou im miniaterraai te Washington zich bezig hjOuden met aansporingen tot onzu ge itawti m ËQropa die ten doel hebban om faAJde D Jftche marme bepaaldp conciAaies ef fjverkrygen m het verkeer tiÉzfe m nu Bi met te bepalen Het blaè vifegHer zetn u d t van dergetifke ondeChjuidJCiingeniM Iterljjn nietii bekend lè V Curzon m bil lËnialsche JHoogerhuia verklaant dat i jftn fO org8i AaatregeleipsDU nemeh VQQI adé ve ugheid dl r onzyUige schefp I jM Dul è kelHi ÏB naar een 9 geW ëesi op jbaf k yi den Oostfnr kéehen bondgenoét M talNlgtitaprekken j lie gepubliceerd n fflzi jiai uurlitk b dtemd om stemming te MakenulZeer optiiKi keitlk ia het dat door geeii n béide moi n hW ditmaal gesproken ilB n e è overwit ning Keizer Wilnelm preekt a teen van een jrolukklge toekomst en een ewaarborg1 de vrede terwijl keizer Karl hoopt dat beide landen spoedif weder de zegeningen van een gewaarborff ten vrede deelachtig zullen worden en d t z een gelukkige toekomst tegetntiet zulleh gaan Naar uit Stockholm vemomm wordt zuftBnaad en Ltoyd George incognito in Zweden aangekomen op hun reis naar Petrog PTï 1 t it ut Behalve schermutselingen aan het Westfront waar vooral de Engelschen de hardnekkige aanvallers zijn en nu en dan plaatselijke successen behalen is bij Valeputna in Roemenie gevochten Daar hebben de Duitach Oostenr ksch Hongaarsche troepen hun aanvallen voortgezet Nieuwe Russische stellingen werden bestormd en tegen hevige tegenaanvallen behouden officieren ea meer dan 1200 man vielen in de handen der aanvat ers en 3 stukken geschut 12 machinegeweren en 6 mynenwerpers werden buitgemaakt In de bocht van de Tsema hebben Duit sche eenheden aangevallen en vyf machinegeweren mitsgaders twee mijnenwerpers buitgemaakt Ëen kapitein een tweede luitenant en 90 man van het Ibaliaansche regiment infanterie 162 zijn gevangen gemaakt moeten zich niet door Duitsche n orstellar of ibedreigingen laten misleiden AU Duitachland den vrede aanbiedt denkt het ian toebercidselen voor den volgenden oorlog Ala wU ongelukkigerwijia aan lulice perfide beroepen gehoor geven ztm het drama over drie jaar opnieuw beginne Soldaten met hun geaond verstand en iq stinct begrijpen dat Het sitn mannen die ar met hun bloed voOr betalen om een vrede door overwinning te scheppen In da opzicht heb ik volledig vertrouwra in Vmijn troepen Hun moreel ataat boven eiken wijfel Met betrekking tot den f rede zetten wij allen de anden op elkaar waarmee ik bedoel dat de ontembare wil bestaat om tet het einde toe te vechten pon Naar ik 1 ord OTfOBiMÜV OiV WM H Hi e ttttw KuroiMxeöohe orgoolMatle an nwar beadieiden omvang koiank ooder tefaNng van het Ud an dm Rj aroMl Lbdboffen IM voonteiiM ka db hngtAwoordlge Offpanl atlu te laten oortbëataau tei te doen UKiiiwtvkra met tH4 hit alk nal oolaUatievhe Iniruau na t tlni V roiiw nboad oor DuuraBiiien Vri de wn inOt dv InterparleiiMfiiatn Unie lindboipin her4t alob U ratlHoh tot 1 partljgÜHMten In Noderlaiul iti ZwltMPHond gie w nd om bt n ie Iren l iarbi deeil hi o l de volgende mededeel ingen nachmipen der opgelost al iH bericht komen tjde I I was Ei4i via den chtj heeft totf tot déze zeft angt denzelflet ii oomemel ii arn wdale gétl verzekerd il he 8che lleiliworden D SlMokl toa Ezp diti De Dadly broiJele pubMwwrt vacvdaag e n éegroni uit H ulÜii Aon N Zetland van air t rwA ïMineletoc waar m hij de kMgevaik U vivHt4t van Uen man loherppMi vwn aijn spnUt die bij den tooht kt de Roee cee aofatt blewn toen de Aurora lu Mei 1 1 door hot Ije as wegigedreven Zij w rvn In dien t uaar hi Zuldei gqgaan oro éÊoatm aan tn l Vg t betfefcoi fak wiserwib na de lit lge iH HiwatonaMu en de SO fttfém kou £ Itua taak volbnaÉt honrë drte bunu r gKiteiej bavTon ffePMÉ af Ie bonden war a oiiigikoinsni B hwn tanwkeer SI bun basw ineriuen zij dat da Aurora weg wee ZIJ bodden niimsohoote levenmiiddelni hij alob or waa ook wul aieeiikoQlj oti tii jbnapt uoar dwe wan fdoor ecu oU na aen voorbljgtljde den i M4B w Miiidniii en l gi M aan bK nood oiaiulaaj moooten i J han klandinn maken van he4gevn d Hoott expedkle bed aeh w ig j a t tm De winter itint vooHii Met tvet aonbrnkmt vau de eab twirvietkif éa maiMMa hun werk n bracMen terwijl ij vter dagreizen aAenlq di depot nHwr naar het bfanedtowd p een dNnr kMèten kreeg iw a p m o c r OtaUto aobeurbulk 1 hij werd toen met dm noodden roorraeid in o tent aehterfdaton Hoor toen lum na een Wi rk terugkeerde wa de toMHtand zoo vepifj Td dot hij aan an alade antg dHmdBn luoeut wordvn Toen dn sym ptoa n van soheurliulk klvennen werden bnatoot men nwt den ffroottMen Bpoed naar de baOls terujp te koeren De eente 18 mijl wnrA n imel afgelegd maar toe hA weer sleoiu werd moeet men veel kortere HMnMbtfi maken I oen men nog tflechts it mijl van dn elHgi oobullplaaüB verwijderd wae werd de groep door etn b wi Bn aneeuwatonir overvollm e i iate Soott toen hij oog leoMa een paar mijlen vut sljn dopot af w D monn woedde van 17 ebniari tot t Maart im Door de braa o en leveieeuiddelea voorraad zoo go rf ale vertiriilkt waren vertrokken de tnanecbappeti Si Ui hun bevroren alaapaakken Knel in krachten atoanien den iSao In allerijl OW bet depot Ie l eredken Nu begun den atri i tegm dan dood Kort o bfat vertrek vW Madüntoeb neer hij wa getieel uitgeput en werd Bobtergalaten met Bmlth 1 met Wild om hvo betdm op te paeoen terwijl BUITBNLANDSOH NIBUW zwrrBEBLANa Katholifk co agras te Zarlofa De bladm te I Uen nxUen dat 1b Zurich een oongrbi van kattioliefce politicfi en partenienleMaD M plaats hebbiti oaienriJkH mgprl B 2wlteor an4 Ned nland Helgfe DulBwilawl en Polen ulleii VBTtegettwoordlgd zijn De beepreklngtfo KulWn evn v rtnMw 4ijk karakter dragen n betrekking hehben op vraag etukken ten aooakm v a den oorlog weike van Meeksnls lijD oor bet koAolioiime CUBA ƒ K en op t Bd H t ndiUetarie van Buijeslaiiaadhe Zaken to WaeMngtOD ontvllm gtii eren bericht dat op Cuba een opetand woe uUgebrokfn E bericht uit Havanlia meldt heden dat de opatandelkigMi zl er lagm door regixTlngBtroeju ii in dt pro lnc MatanxaM VerrMMiied wordt dat do Vereenigde Stoten aan de Ciiboanectie TOgiffiriag 0Ü gewenst en muni e bedt aARgc4i iea 81nd 1903 ia Cuba een aelfataodlgw rtniutiUek de Ver Staten hebben aich echter bet recht van iMeirvenlle bij blniieniandaclte twisten voorliehouden Red AJISSIKA De vrMlesBalateMcbap vaa Font Terstond nadat bektmd im gowonkvi dat de hoer Ford lomndla de vrede ri ew nf in de uropeeiiohe onzijdige staten niet langer te kunnen oodernteunen hebben de I uropee nlM ledlEn d r voormallgo Ford NoutraiU n e nïferentle heraadMaagd over de thoiOH lionnerzijdH e volgnqt giKlraccatijn Alle l den uit LVneiiiarkt ii Ntvlerland Noorwegen Zweden m Znltiierlaiid iianum 6éiiipariff bet beidiiit hun onderllng4i itODMin werking In M belang van een spoe ig i n en duurzouiQii vrede in sitaud o houden al j l uk dm aard der zaak ooi Ünwiciecfto xediemm de werkwijee een vwaiuktrlng moeten ondHrgaon zoo meldt het orr Uur voor Daabl Hierbij ult aan lM t volg s kt lierioit Holl Nb IV Stocklwtateche oorroe De oorlog il atelHg nim allwn een botidtgvan Icgwrs Om ham talvoeren tijn geweldige toebereidaeien en n reusachtige machinerie noodig De tfee dingen waaropthans onxe voomSj ftiate Korg gericht is zijnde spoorwegen en Ie artiH ne WU hebbenm de paar laatst mftanden achter onzelinfea ruim 350 K M oorwegen moetenaanleggen Onlange Itp ik de directeurenvan de grootste epc fwegmaatschsppUeiim Engeland b m W J toojade hunop de ptaata self wail r awlaan was enwat er i m gedaah t Mat efden Zij begrepen het dringeni beta m cm uttgebreidheul van éa taap Wat munitie bctrvTt hebben wü thérta hMf Vimum bereikt Wykunnen onzen geallieipbn meer venchaffetidan zij noodig hebbffi WU moeten echte meer artillerie hebbeii vooral meer zwareartillerie J Het komt er niet Mleen opl aAn om de gelijke vfcn den vUand ie zijn mkar om hem I met onze geheele kracht te overstelpen bli ll De Joumatisten vroegen of er een grootoffensief op handen wfes en of Haig dacht dat de Duitsche linias doorbroken zouden worden De generaal antwoordde Wie zal beginnen T De Fnuiaehen de Dolteehera of wijzelven pat doet er Weinig toe Als de vijand begint hetzÜ in het Noorden of ia het Zuiden op de vooruitspringende hoakes die hem gunstig lijlen of op de vroegere slagvelden zijn wij klaar om hem te oniïvangen en zal zijn dwaiURheid hem duur te staan komen Wij hebben geoefende legere en ten volle geoefende eavalene zoodat een nederlaag m een vlucht k n veranderd word En dan aal dypi oe renblik letfe ver tT de aehtarSoem meer een mogeljjlcheid voor hem bestaan om zich weer te verschansen G vfai t mij of w j doot het Duitsche front sullen heenbreken Zeer stellig Dat zullen wU en wel zeer hevig en op vele punten De Duitschers hebben om zich achter hun front te verdedigen een zeer sterk netwerk van spoorwegen De eerste aanvallen van het eerste offensief zullen misschien tot enkele punten beperkt zijn en onzeker zijn Maar wU zullen tonder ophouden toeslaan tot het geheele Duitsche leger verwoest is Toen men hem vroeg of dat van het jaar zou gebeuren antwoordde de generaal Dit Jaar zal beslissend zijn m dezen zin dat men op de slagvelden de beslissing van den oorlog zal zien vallen d w z de gebeurtenis waarna zal blijken dat Duitschland in militair opzicht verslagen ie Het kan zifn dat het jaar van de besUsiing ook het jaar van den vrede za zijn Engel sche ber aan De opperbevetheb t woord Wü allen verlangen daarnaar en zullen alles doen wat in onze macht is om den gewenschten uitslag te verkrijgen De vrede kan slechts met de volstrekte overwinning komen die bereikt zal worden door de kracht van onze wapenen De geallieerden Ëen aantal Pransche oorlogscorrespondenten zun door Sir Douglas Haig ontvan Mijidieer tikyttiagbcm procureur t t notariff wed IcMn en ècAtreaA van Hguur wat door zi nau 8 uatei dle zwarte kleeding nK te meer uitkwaon HiJ hadi bi kU urlooite blauwe oog ni en Ix iohroonideT dan hij kon nw n inoealilk optreden Hit aolveen dioor aljew e lm aö Ss d wereld aldoor zijn eocouue te mpaken dat hij op haar beetowl Zelis nu Mevrouw ds Chava tBtf iatens verbeu d ziob tooud orver jtijn konast bleof hij bedooed en bul Mide op den drenipel staan tot zlj ongeduld lunn hoop Aewi geen unoed verloreal troostte hij leof liaar wanhoop zijn moed deed Opleven We moetm olei wanhopen De Graaf Northallerton uw ectwHrnvader Iaat mi onderBoek doen en Zij baadde d aohoudere op terwij een kort bitter lachje aan baar Uppen ontsnapte Etadeii Y aeide zij met bijtend tnroasioe Na zooveel jaar Laat dni zijn Mervrouw en bedenk dat de Graad nu heel heel zltk Is vn ver over da nn ntlg jaar Bij ontsleltenia van mljnlioir Bowlend dien de He God tot zioh nam M uwe oudtrte ZOOR h nv d wettige erfgenaam Mitnrrouw en met olie r wot voor r Monnadkikei uw rw ger volgt uw oudWe zoon den eterveoden Graaf ala arlgwiaean op in al z ia tel en bezittingen I n ofeeboon hl een atoehuw van mü iieetl laat bjj ll n er nii a zoon erven dan Sir Manooduke dien hIJ haati Dfcr b oopde inff van een zoo adellijce Unrflle en ven haar hooggiepIaaM hoold v m tnt r dan die amio notari nwt zijn begrip van vierwhuldi g d i certjied voor lulk fvn geolai kan owreenbrcngen Dat la h oh atottnxte hij verschrikt en oMdaan nnt moeite doorslikkende wat hem hk de keel Opkwam bg die veraie f4e en oneerUedlgo woordm van wn gjewesKn ao rleei üsuritlietrlaten h mi war e betMurm werkellik en dat ia Ik vree dat de Graaf zltn zin niet zal krijgen antwoordU aij lOet begnipende ven wat den kteUien notaris ootpoer en dat in de geeenren OBWtaO diffheden Sir Uannadiike sefeer de er enaeni vao km Graat zêi woidm tk wMde tt jt do k opinerken her verdwenen 1 geen UMMd veriortinl naui hij dat nu iwt de den invk ed van dm Iruf Ao wiA par eooBli voor de itaak Inteïvaweert h m we opmeuw onderzoek salko docn niet meer kant biu van eiavsn Vernwlaobo moeite beer Nolaite Jk heb geAMD wat in een e UMKuobm vermogen waai Ik hield veei ven miki jongnnti en loet waM jubtt daarom dR jk z ondter de hoede mijner moeder fltekfe Ik hli werkelijk veel van ar loaOf g begrijpt ik woonde in loonden kh een vrooiijken kring mijn man wae dood Ik kon nk R voor ze doen en zoo OKMinde Ik du het beter voor ben wasu Het wi nn haar beurt 001 da iriaate i zijn Zli eprak te harer verontMahuldiglug akfoor trachlende in dï oogiefk aii liH nietiffie uMonetje eenige oedkenring vui hare handeling te hwen in aJim gwalle geen Verwijt HKiak baar geweten prak Maar hij wibudde aldoor h booM riofttbaar verl reu met bet aniwooni dat van h tu Mijne moadw wa oen vreemde rrouw vervolgdD Mevrouw de Cbovasae wnattg haar kHua Maak tend op den in bet zwart gthuhiea ann van dm NoladeksN ode ï befcomroerde zioli hitter wt lnlg 01 mU en Lonten ntet wat daar omglnc wt hoor een gniw Wordt verrol d zi dien toe Aaod zi u r inantiJlii Soliuidr vordering gi Eoling uuaAohiein wachtte hciti van aJle kant 0 Zij wlsi d at luj tot dSai graadl van wowA verzet te ieui de hem dre end ainuoo getkomieo was dei hij voor ïAtMi zou torugdlednscti asa zi£lti van lM t beaoodlgdia géii te voorzien n nu nu ging hij vafftbeiradlmi op zi d dioel af jiuoh ud ale wan hij zeker van zijn elagl Zij baefde blj éei gedaobta aoa wat kon gobeureti Als bij instinct vVmvoedidei zij ctet hij 811U zocht Zij hadi giaen reden om van het iTvedsje te houden maar dat baar eea j bij den arnV paJcle en naar binocHi trok ongeluk ztm ov€ rkö mcl dM wentfchie zij niet Zij duffdlei litit zioh niet bekeDn o dat zij t van overtuigd wan kon Marmadukei U ba winint met den doodi van het iniaiaje hij m zou aaarzeienu Neen zij wllda er niet vorder aan denken Was Miannadkiko nM aUijd vriendelijk ge ndl geweest jegene zijn pupil I AUeea hoopte zij dai hij nooit in ai ver zoeJcmg zou komeni Ijoflied Bu ontfcirbrak op dxb oogtenr bUk dm loop van bare edaclMKft De Bfechuw lijfc nieuAlfink die luwr altijd oirfstonRle was baar mi bi na aan jenaam ooïdat d rae hot wainiet der bime giedach ten veir4 nak Mijahieer SkyHingtoa Mevrouw zeid hij op zijn gewonen t iD rig ai toon i op weg naar Dover en wenaChte a zijn ooropliraent te makm indien u hom zoudt wdllen Mitvaagen Ja I zektT wil Ut mijnteer yfflngton omtvangen zeiilo zij vlug vaB haar stoel opetaanda wMuwohiiw Sir Marmaduko en viorzo mijoliew SkyfÜngton binnen te komen Zij wa0 nu een tv al aentiwaohtlgto 00e wekthe ï en loven en ging den aonderImgen apookachtlgen loan te p iuout dlo over dnn 4tvmptA trMl 1 1 1 j ïtóen aujb beste mljirfvetr I zmé zij boogM opg woodenv fnx óen kleinen man bijoai omver trekkende ter wul zu hem baoMilg bimen deed gaan JSir MannanA te zeil u anostionKns nt vangen n ar Ik ben u dankbaar voor da vriende4ijbheiid wij uw nieuws ook te komen vertedlen H m I h mt rtahteldei urijnheerSkyffingiton Ik dat im h m Ik ag vam morgen w g van Canterbury en vrm op weg naar Dovar en Aool Court lag op mljui wefp Meivtoulw Ja jal zeUla zij bran lende vam verlangen our te hooren wait de tHm wist luaar g bebt natuurlijk iets op uw hart dat vom on belangrijk 1 Tvitw nieuws I atotierd hij als Ier veroutaciwldiginif aan zi óiU trakkeude dh Imui Mhëen te boMuwm wat nieuw al Ik a bidden raag waarde Mervpouw P Uo waemli leto op liet epoor niet waar Het hiold op etanaeide hif hja bet bracht u niet verdm Ik annet m moed ooteook haar Zü xonk haar itfoet en kreunde Hi a op