Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1917

ABONNEMENTarilUS i per kwamd f I 2S per wnk 10 aaal mal Zoada abhid p hwanaal f 1 7S per week 14 cent overal waar de befor inf par Iflopar Imchiadt Ptaacv rer pon per kwanaal f 1 50 net Zoadalablad I 2 Abonaementen ordeji daleiijka aaoteaomen aaa oaa bureaa klABKT 31 Gouda bii onxe agenten den boekllandcl en de poatkantoren AIXVEKTKNTIErRUSi Uit Gouda en omatreken beboorende lot den baaorfkrinO I S relelB f 0 55 elke regel meer ƒ 0 10 Bi dne Telefoon JnterCa 82a U ens i ar emanl TWEEDE KAHSB Oorlog Ete tattfie aaarg eetl ie Ittooie vormden óc redaroeriagen btj de ooflognbcfpootltica Klag a klaj n en nog eoB kiagaa im Uerkd toooaard behalve la den welvtlleodeu I oor 1 ré htorzljde wordt vooral op èm voorgrond gewrfiovcB Ao behartigiiti v n do ze del iö en god dl n Btlgi belaogvn vaa d mlhtairoi Met veld en vajak dIkVo woordleo Werd do behartiging va Mo belangea opgeh ii ld wifl 1k4 tüie n gaat oid hei bl vraiiMi vaa toonerivoorsteUiogm waaiiaaiii ngMOhira een Iitohtje zou kunaoD Izijn Het v uk öirt bi 9tw gieiuiikig van den Uhilater om het ooraeej vaa eea offidor te dteeren die eea ubült niet onzedieUpi achUe bebalvo missel voor hem dk lotuedelt dcakt oi oaeodetyc ie Had de hoer Duyanaer van Twtat recdft zlJu boosheid daarover euH tbAUfl w 0 het de heer RuijB de BeetBobouck die er over uitvaarde en den Mlni r vwweet dlai hij niet gwoeg voor de eeetelijke voraMügiivg dMxï Ooüc de heer Botnans sprak In dïen geest De Miateler wag niet aiiti religtieua niaiar aHhans in zl a be eld roHgie too a eeiKlle hij Alles komt t slotte hierop neer dat taoa wil dat de Minister krachtiger dan bot uu toe zal waken dat de geLoovlge Jonge tul niot worden veitieid om voor9telUng n ol lezüjgaa bi te woaco dio In strlid zijn met de opvattdogeo ier g iloovi ai Het is hi r eea moeilijko en netelige ktrestie waattorer altijdi goklbbcM iB r zai hdcr altijd wat te wenaohen overUi vw en waarschl Mk wotdi nwn het étanyvei nooit een Daarover loopen de 0vensbetKhouwingen te veel uiteenDe klafihton over do iafichting van het leger zelf b oflm de poaitie van de officieren a de ondiearofHoieiren waafover do heer Arts reed aprak ovor de verioveo die voor aoomiige oategoriSn nog miuder goed r ld zl n Het scherpst waa de beer Bonauwi duo betoosjde dat de Mtniflt€ r wal vde mannen meer heeft gekreigen doch naliet hot hem ter hand gestolde gold te beeteden wa de aanwhaffin vaa doodl materlee Z i was hot leger in Auguatua 1914 beter goproporticsi Doeird en beter In verband toet de ondordeelea dan thaoa het ffeval ia Is er arüllerie genoeg j ntundtio nieuwste strijdmiddelen revolvers bommenworpers waarniee Bft aiIIonfl afweeitgiertïhut bmgjpe inato Haal üa De Minister ze dat er veel geld la beeteed maar lioe het besteed Is ze t hij niet en of het goed besteed is kao do Kamer niet beoordeeaen De gtxéü in het le er Is ook een geliefkoosd onderwerp De voornaamste factor daATVDor eohi de salarleerlng te zijn AHhane aBe leden die het druk hebben over fi o g est vraigea meer salarlé voor de offiGki en en die ooderofficderen In de tweede piaats k6mt dia oen verbeteirdo piwanotie Veel iatfUtmmdnir vimko het verzotk van den beer Duija a tooh emi Feuilleton Htt Nest van den Sperwera Een romamUaoh verhaal aU den ti d tw de PiuiKdnm der 17e door BABONES OBCiY Nalnik v bodeo 13 HU hail UllkUw Ma M he Usdte de bij was soms th iftiff eit mat zllu gadschteo elders Hun ootmoatllijaa varen zaldzampr eo korter waat de aehanorinx viol ook eent Mar in Ha wa voor haar ook moeilijlt laat ia d avand door bm park te aan m hij wilde baMlat bij den d r gem ontsiootlnfl met haar Die toestand had hou oii etwl teM loo verrMetic gemaakt Aan ziin liefde viel met te twiJlelMi veeunin ala aan he verlaonei om mot baar in het huwelijfc te trcdan Tot hlwe verbinteaüs mat den FraaMohen prins zou Sir Marmaduke nimmer to atenmie even ZM Iets kon hIJ belelM iMluit lij miadeilarif wae eo ondeor Mae TeofdH stond Zü W hean U uit leKd u hij had gaauohl en bittere woorden geuit Daarna had hii haar aan siljn hart f dnikt en nkuat VanaroBO door bet park gawda omdat til lum sou oadooeMn kwam sü Toor hel earM Ut to ontddiklaK dllhare TTeucda met Iets benauwende gemengd waa ZdurI sil had hem IW stëuif aletmli dar 4bo Tieetw De romaiMske slralegiknllk aanrfa Hl s ae rMaisinnii zloh uitgestreb mr het boach iMwlil in de verte de zee bet i èsr ooelndlgbeld n van ds oBverbkIMijÜMid vttk bet noodlot liet hoeren Zij koodni elkaar ternauwernood ikn nogthans wist zij dat Mi haar aanstaarde met onullsprekWi e liefde een gebed voor baar In tijn hart wat dtóAel haar smartte en haar vo le ympathle deed spreken En hlJ wist dat ilJ ofaielde dat er lete was in bet bart van dat schijnbaar zoo schitterend en lelukklc Ieven wat haar het bootd deed buigen ala otwier ontBetteod leed en onderdrukte Kuc4it ontsnapte baar lippen i of was het de uchc van de wind der olmen t Wordt T rToi dl Firm B DE JONO Bdintwi BtoHMrdtn Bwldnmiikan Vcrhalllofn Q aw 91 Tel 47 Ontvangen de Nouveauté in Bebangeelpapieren ZENUWZWAKTE De mulutea di Ik Teilcre eo beb mat Uwe Senluinose weren uitmuatesd xoodêi ik niet eeneleo mI on dit TOortreffelijke middel aen ellc tweUten en hertiellcaden Tocw u Kfartiveii Dr Aua Alkxandhb Det de Sanfulnoie zuiver plentaerdil Ji U here frootate enbeveling Mentcbeo bij wie het lewone ileal de ipl ivertering ventoorde leefden op door de Sflnguinow Zy wojdt met uccti loefepeet ia ellc evellen ven ondervoedin en elfemeene ver leppin In de mecfle levelten ii tweemaal per da een eetlepel van 15 tfrem voldoende Den duurt een flacon llen da en en ko t de behandelin tecfata U i o 15 cm per dag SANGUINOSB ko f I SO p fl 6 6 f 8 12 fl f 15 Tweemalen per dag een eetlepel Dan duurt een flacon 10 dagen d i f0 12VaP dag WAGHT U VOOR NAMAAK 723 So Bij ellr voorname Apotbeken en Drogisten VAN Dam Co De Riemerilreat 2c 4 Den Haag m m LANTENBOT klappX fijnste plantenboter kaq natuurbotcr in alle opzichten vervangen Ze i even voedzaam bezit denzelfden graad van verteerbaarheid doch i de helft goedkooper Nedwlmdjche PUnlenbolerlabnek te AmBlerdam mMk De Kleine Winst Teleph Interc 384 ff Speoiale inrichting tot liet wenfaardiBtin wan Werliinaiisiioedereii Bevertien Moleskin IWanchester Blauw Keper Orac prl s en kwalllell kan iedere concurrentie weerstaan NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Reserveii f5 500 000 Kantoor OO ÜDA Firma Ho ffman A Co Handelsoredieten RelianinB GOupant en Deposito Effecten en coupons Incasseepingen op Blnnorf en Buitenland Vpeemd Oeid administratie wan Vermogens toMWM u Zaterdag aa lilliiilstli lHlKhippjjniUidtoH AfdMlim Goud n OaMr k a lezingITgouda op DINIOAO 30 VkCnUAHI a d i nradi T w ia l CM HET SCHAAKBORD Spreker de WelEdel Zeergeleerde Heer Dr D L BAKKER Rijka VMleeltcanialeal Ie Alkmaw Ooderi erp Grondbeginselen der Weten schappelijke teelt Deie voordracht ui door platen wordenIoe eli hl0 722 30 N meni hel Bettuur B ROOS Sflcretaril TOCMNa VRIJ N B Dece Lealng U aeer leeraaam niet alleen voor LandbDuweri maar ook voor Tulubouwen NIEUWE SCHQUWBURGa Sociëteit Ons Genoegen DONDEKDAQ 21 FEBRUARI 1917 oalaklilke gdng Vereeaidlaf Hm Ned rlandaeh Tooa l 10e VooralelUnCin het Abonnement OE WILDE EEND Auivaal uur preoiea TooneeUpel in 5 bedrijven van HENRIK IBSEN T 2 Entree voor H H Leden en hunne huisgenooten ƒ 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen ƒ 2 25 per persoon Loge Stalles Balcon looting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de Galer zoowel voor Leden als NietLeden 40 cent per persoon Kaarten Kjjn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken è 10 et extra Woensdag 21 Februari des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entréepryzen worden verhoogd met 5 Auteursrechten ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 TEL 321 Emserpastilles Wijberttabietten Menthapastiiles m m J C SIBBES 736 31 TELEFOON 423 SPECIALITEIT Witte en Jaeper Oruiwenborsthoning Pertussin Emserwatar Thermogènewatten li S67 Hoefliamer TEL 37 Fa Weljer OOUWE 135 Dvxoeikl MELKSALON RONA ZEUGSTRAAT 106 hoek Nieuwe MukL Bekaad oai aUa Choool d ea Aatllaialk AANBEVELEND Rio 1 Broer Drogis terij MA RKT 8 PUROL PUROLZBBP S H VAN LOON 10 v h WOLFF Ca lij L MtoiaD i Zoob Onze prima WATERDICBTE OEKKLEEDEN Zeer eacUkl voor elk doeleinde Sterk en i r makkelijk Geheel voor he MtmUk kUar m kl ia de prij ff la pep Q Meter AANBEVELEND DEKKLEED EHFMRI EK Fa Pa fa Revel en Zonen 276 20 WMratol I OWO Oc heb nooit myn Haar verwaarloosd fk kek KOilO den 1 laar gckralM ca aaa kaar aebmik kek Ih myac lyeelde vaa Glaaaead Colvead Sesairf Saw Ie daakeal VOOR HET Ü kunt ook Lang Oesofld Haar hebban i Beproef de mclhoae en begin vandaag Qa naar Uw Apothtker Droglit of Kapper koop ee Ileicta KOKO van P 0 n gebruik hel u dagen zooala voorgaacbrevcn en Lat dan p lial vanekil Een luivere Heldere Niet vette vloclitof bevordert den Haargroei Veriterkt de kticrtn en doet dlEnii ali een Tonlcum voor de Haar wortelaVoorkomt het Splyten o Uitvallen Hootdiecr en Rooi verdwynen nadat fflcn KOKO een paar keer gebruikt beeft men prenkelt bet etnvoudlc op bet Haar dan wryft men bet lacht in eeiie ncatrwaarttcbe rlchtinc en boralelt bet flink Wy stellen aeen dwaze of enmftgelyke elitthaa tan Koko mur wy zegges en kotiden nl int alt ttff Zuiver Gtttetmiddel vetr ktl Hur getn ander Pr itrtal dit kaït evtntrtn PHOTO HET IE EI WAARSCHUWINQI UtUteiiende preparaten worden kwyla tetMBubti van kat kryre van de a iu ïï ii a ïï5 vï s irrr s fl 0 75 B 1 60 au H 3 per Flaeon Alleen Verteaenwoordlgera Voor N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P DESSERS fflaterdam Voor Frleiland Groningen Drenthe Overyacl en Oelderiand Firma B WEIBDERSa el KOKO SHAMPOO POEDERS eyn el een proef waant twee aotirten Nat en Droeg Koop re waar U KOKO koopt f OIW per pakje UTOK COOPS idsM 29 Mk IJ lebooDlio ei gÜT Abonneert U op Het Stenoyrafiscl Verslag van het Verhandelde in den Gemee nteraad wan Gouda Bevat ALLE bg den Baad inkomende stokken de beschikkincea daarop en de stenografisch opf enomen discnssies alles bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abooné s op dit blad f 0 25 per kwartaal by vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal b voortxitbetalin B Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 60UDA Moderakschool voor 6onda en omliggende plaatsen Aangesloten bil de vereenlflat voor Mode vaksdialen U s anveaba e Ooedgekenrd bij Kon Besl 26 Ang U No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Sok gtlneDmiil lur eigen gebrnlk Ie lemi IBCEI MIBUG ei iniKIMl Plaatsing van leerlingen Oinadag en Ooad rdag aan de School OouWC 109 Dlr Dames v HEYZELENDOORN BOEKHOUDEN Onder leiding van X HAQEKS acoonntant en Hoofdredacteur van Handelsstndie J AMESZ loeraar M O en H J BEEEERINa Jb accountant en oadleeraar eeaer H B S wordon door het u 101 mueii m wettopiijx i Keizers aoht 153 en Letie aoht 30 Aupterdain georganiseerd Teraobillende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigezins gevorderden en meergevorderden Speoiale onrsnssen voor de praktyk diploma s en voor de acte M O Eveiioons popnlsire onrsns voor zakenmenschen Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Bnelle opleiding Uitstekende resnltaten Zoo slaagde dezer dacren voor de Middelbare acte de nanwelyks 17 jarige P SJEBESMA uit Sneok die voor het eent examen deed en die geep andore leiding had gehad dan onzen cursus Ia het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelgke wgs populair worden en dat steeds meerdere oandidaten voor de practp diploma a of voor de aot M O onze sohriftelnke cursussen zelfs refereeren boven mondelinge lessen I Belangstellenden vragen ons gratis prospeotus aan Zg verbinden zich hierdoor tot sieta BectiiMk DnUHt A BBIKUIAN H ID8GÉE CaiRAlVT OsaastxelscessL vé rschijnt dagelijks BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INQEZONIUtM MBDBOnUNOCNi 1 4 rc b I 0 alka la mtét I tM Op d vootpagin dubbel lnl Gewone atvmaallta a infMOndm madKlasliaini M amma m taat llilkiisilfci prils Groola lettere en modca aaar plaMaraimia KLEINE AOVEKTBNTItN unvra a aa aaaMadla a i l ii d i ili dl i as mi i d koop en verkoop hiair ca vnkaur l S e f U MS alk nlal aaan am M W M baullaf Uuiaam n u 10 nfeb B wil wa n ean S aaL n ji Telefoon Interc 82 Uitgeverj A BRINKMAN ZOON een eiada te matsea aan dat eeuwige g salueer op etraat In itngolaod Hslueort een mdlbtair alleen zijn dg a ootmnan dant Ook laten zij hun wapoQ thuis als zij niet lu dienst zijn I venooiw vtmd hij veel titeun voor zijn raotie waarin de Kamer de wensobeJi hcdd zal uitspreken d4t het huwelijksverbod voor vri Utig dienenda uïiUtaipen dient te vervallen Thans mogen zij de eareto aas jaar ndot trouwen n eetst dan wanneer zij don raijig van sergicaDt hebben 1 eroiKt Zoo ooit Am i ditmaal echtor de hoer Du ra er van Twiat looht te land gokomen De h9 r do Vi aer vo dpmiik r Ju algemeenjMt dïcnst heeft gesprokea over de goefitell verzorgting en de medewerking der raiUtftire autoriteiten eo h t departelaeaU H was één en al lof ovecr do roodewarkin en vea bealdo aelts dal gmcraal Ophorat in stelliiu vaa Ameterdam eteeds de ffodedSenMoefcniiigvck bijwoont Het is boel wat gemakkelijker z dde hij In Kamer zedeUasen uit te deeltn dan de godwUcnsUge beginselen Ingang te doen vloden bij het lc er Hij bracht don Minister hulde voor he eeo hij door mJdd l van aatlmoozeniers en veidl redikers heeft gedaan S d6rt do aanvang van de mobiUmiio i roedW 150 duizend gulden oor de geeaMijtte verxorflnff uUgegov i Alle vcMOok Mi om bijbele en psaln oeken word n steed iogowUllgd preddkanten rdzen soma dagen lang om de jongelui uit hun goroeeate Oio vèr wag gelegerd zipi te bezoeken Ook uit nnaim van de vek ii Tedlker8 kon h verklwrcn dat zij allen ten volle tevreden zijn over de me afwerking dor autorltedtm en van b deparlement Wanmeer een enkele uitzondering voorkomt komt se van de zijdo der jonAo tweed Itttteoalitta De rede wae een fijne maar vlUnseberpe fJBtratflog van den heer Duyinaervan Twist welke daardoor te fijner werd om dat diens naam niet oene werd genoemd Scherp waa ook de opnwrklni dat juist de eókole mtzonderiiigen dïe genoen worden bewijzen dat de algiemecne toestand z er g oedi Is Intumoheu bleek ook de heer Nolens zeer boos over het oordeel van den officier dat dioor den Mlnistci was aangehaald Hij ging er niet op tn maar ajs d Minister het niet introk zou hij hem zijn vertrouwen niflt langer kunnen geven Laat in den middag zonden de hoeren Marchant en Juten him jeremiade waarvan die van dien laatste zeer lang en eentonlg was Deze week zal de Kam ook op Za dag vergaderen en weJ omi Waterstaat af te doen HooU dit hoofdstuk dien dag niet af kom en dan nvoet de daaropvoU gemde Maaadag er otA aan geloovon Inmiddels be t de heer Albaida nog eetns gevraagd of het niet mogeli la met hei oog op de koienr besparing vroeger aan te vangen ea vroeger te eindigen De Voorzitter meende van niet Indien de Kamer het wit probeeren zal hij h zeer op prijs stollen H t was een veretandiff woord van den beer Nolena die ir op weeë dat de goed ling da de worwegmaatflchappljon iozaoKTi 9000 wagons ter bwwhikkinir hebben gwtdd om kolen uit Duitsohlaod te halen hetgeen 6000 ton kolen per dag zal opleveren Op die manier mag mvn hopen dat de kolennood in zijn volle cherpte niet lauc meer zal duren De rof eken leverden weinig bijzonders op No e tr n we do Mekeiige apeeolie tuaaoltco do woord ooiders der oclallstisohe m k rkelljke epoorweffpcrtuy no vereenIrlngen die als steedi in ArbedterfreundÜlctikeH eonourrperden De algnmeeoe neutrale akveretaiglng is oog vpTire biedende beperkingen opgclagd aan de be Ds ishfaltf stremmliiv van 4e ievuumld deleninvoer welke ten tarta komt van de Dultachers bedraagt het geweldige totaal van 160 000 ton Onder de bestaande voerwaarden beteekent dat dat tbane 76 000 k BO OOO ton levensmiddelen voorgoed ilJn Torloreo voor het van hrager nkemeode volk in de bezetto gebieden Oe tekst ven de Spaansche nota ia nn bekmd geworden Daarm wordt geproteatesrd tegen de dulkbootenoorlog looale Duitackland die meent to moeten voeran en o a g segd Wanneer de Duitsche regeering looals itj zegt vertrouwt dat het Spaansche volk en zijn regeering de motieven van haar besluit begrijpen zal en hoopt dat door da medewerking hunnerzijds nieuwe ellende en nieuwe offers aan meoschenlevens voorkomen worden dan zal zij evenzeer begrijpen dat de Spaansche regeerinc die bereid la op het geschikte ougenbllk het initiaUef te nonen en elk etrcven to steunen dat gericht Is op de zoozeer gewenschto totetandkoming van anderzijds het buitmgawMie oorlogsrecht niet als gewettigd toelaten kan Troto da rechten van Spanje als neutralen staat en de nauwgezetheid waarmede het de verplichtingen die daaruit veertvloeien nakomt bemoeilUkt dese wljee van flurlogvoaren het S aansèhe JMmdelmwriMiiy tb lee niet alleen maar maakt dit setfa e mogelijk waardoor fipanja s econemlaefa bastaan bedreigd en togclükartijd bet lev i zijner onderdanen aan emitige gevaMn blootgesteld wordt De koninklijke regeerlug bouwt meer daa ooit op het recht dat aan haar tijds Ie en betwijfelt niet dat de kaizeriijke regeerieg zich zat laten lelden door de gevoelms van vriensohap die beide landen binden dat aij binnen ds harde neediakelUkheld van den verschrikkelijken medemen oorlog het middel vinden aal om aan do beewareri van Spanje tegemoet to komen Deze bezwaren beruston op den onafwijibaren plicht der regeering om het leven harer onderdanen te beschermen opdat zijn nationaal bestaan niet In gevaar wordt febraeht En hlarblf heeft zU het irecht en de genehtlghsld aa haar ziJde De Spaansche reeder rusten tma echepm thans uit met motor reddlngsbeoten en tü zijn bereid hun schepen te latm charteeren door Britsche reeden mite voor de getorpedeerde schepen andere worden teruggegeven Deze schepen zullen vuren onder Spaansche vlag De Spaansche sehsepskaplteins en uelisden aljn bereid de door Duitschlsnd verboden watoren to bevaren ZO vragen hooger loonen In vsriiuid met de kansen die xU ioopen en verder dringen willende k d n nog elp andlere manier hebbon om licht uit te Vmvn n l door hun redevo rto an In te hHtepen Wat al goed of slecht is gezegd behoeft waarlijk nJet beter of Hlechber boi ld te Mord Natuurlijk is dit MW aan dooveuiaosoor gepraat want af billen de leden allen beperking teiW atoooderlljk vindt lija rede z6ó belan r dat hij er niets V ao laai varen In dat opziolit zei at de mogelijkheid van aotfbeperking zeU kaonla moeten voorafgaan £ n helaatf wovdt zeltkcnnlA in de Kamer zeer apoTadl t elcishu gevonden Waterstaat ONS OVBRZICHt In de verhouding van Amarika tot Duitaehland ii weinig verandering gekomen De acherpe nota die Amerika tot DuitBche regeering wilde zenden over de gerangangen nen manschappen van da Yarrow dale ia niet verzonden daar de mededeeling is ontvangen dat deze personen op vryen voet lUn gestold Toch blUft de toestand nog zeer gespannen meldt een bericht uit Washington hetgeen te w ten is aan de verontwaardiging in Amenka over s Keizers proclamatie aan de dutkbootcommandanten aan de behandeling ondergaan door de vrouwen der Amerlkaanache consuls aan de blljkbate minachting die de WUhelmstraase aan den dag legt ten opzichte van de Amerikaansche diplomatie aan het tot xlnken brengen van de Lymati M Law aan het bevel dat er aan Wltlock ia gageven om de Amerikaansche vlag to Brussel naar beneden to halen al welke uk n da Amerikaaneche natie hi een prJkkelbaKD toestand houden en opwegen togen het atoS ke pacifistische element Tot het vrijlaten heeft Berlin besloten na ontvangst van het door bemiddeling van den Zwitsersehea gezant gekomen bericht dat de Duitsche matrozen In de Ver Staten voorloopig niet werden vastgehouden hoewel de toevoeging voorloopig niet volkomen voldoening heeft gegeven Tusschen de beide stoton Is ook overoenstomming bereikt aangaande hot EeHef werk in België en N Frankr Jk dat gelukkig 4n de beroering dezer tUden nog is bleven staan Doch men slaagde er nog niet in tor zee veiligheid to acheppen voor de Re liefbooten Reutor meldt ook dat de herziening de bevelen waardoor de Amerikaansche re liefvertegenwoordigers werden onttrokken aan België en Noord FmnkrUk het geloof wekt dat de Duitsche autoritolton niet wensehen de verantwoorde Ukheid to dragen voor de bedreiging van het relief werk dat een gevolg is van hun vroeger optreden Maar doordat z j afzagen van hun houding betreffende het verwyderen der Amerikaansche contrfile over het relief werk in Frankr k en België hebben zij niet den verplettorenden slag hersteld welke zU het reliefwerk toebrachten door de ge C a raB Terwijl l aUler Lely in eon nvondvertgadinring op W kcsneigm beminnelijke wijze over Ml egkweatiies stond e spreken la eon iuo vredügf mogell e lüiwsfeer werd bulten het Kamergebouw iet terrein door oasEe huzaren schoongereegd Aten trok zioU er btnnefi niet eel an aan Kamerleden journalisten encou anpUmiioopera die tot hei verbodwi toreln wlLdeu doordringAo krcgm een poitlo agent als gel4i4e mede en tin was ok dit r ü tie weer varloopwi De MlniBter hlfld ew uitvoerige spoor vegrede waarin hij ee groote plaatu ioiiimdo voor do kw ede van de hisic der tpoorweg iïaatsohappijéi xa overeen Ëwotka de Ulnlater nki alleen bemaar ook vetpUcbt was goed te De statuten wi Biglng der spooraisclta pijm wgi a 1 niet in itrijd j ovoreenkoniBft tursdbea de maatiljen on don Staat wearblj de Ml oiater zloh op mr i der en prof Suyikng kon be peft V Z EiO bestreed de meening van mr Struyken volgens Velke de Staten 0 MgML deze zaak Pden behooren gtSSRala zijn Jaarna kwam hot perseneel dat de Mier bervrediging trarfit te brwi en i r spoedig een verhoogiUic van den duur biJ9la komen en daarbij zaj rek nln orden gehouden met de grootte van het ezin waardoor enreohtvaardlgheden üi et syateero zullen weggenomen w pden erder worden de loonen van de votïhiUende categorieën van de personeelen a de fu£Se op he hoogste niveau ge racht van één dier maatscfaappijien dit SI H een uitgave van 1 taï 2 mlHIoen vor eren Harzieniag van de dienst en rust10en was In de buitengewone tijdsom8 aBdjghedien met nxigeHj £ de MlnilsWr rd P7e zaak Id onderzoek gehad toen mobilisatie bevolen werd en daarmee requirwren door be militair gezag van de apoorwegion Van ar de vertraging r n wat de erkenning van de vakvlereenlifingen betreft de Minister erkent dMse dio BpoorwegnMMtacikappijen weiger D zulks en zij zijn niet te dwingen De b indiedsredzigers heèben niet veel bereikt net hun actio de Minister ziet geen redu md voor hen een uitzondering t makfen de tarieven blijven dus ook voor hen verhoogd De kolenbezuWgtar werkt hituasdien a heel aardig bij de epoorwegen lOpCt la 2ftO ton per da en wai de kolen d in het algemeen aangaat de Minlsgal ten deze de verheuffeode mededee perf oonlijkheid had gekroond was in geenen deelo verwelkt maar het waa haar nu alsof ze eenig nnato vreesde A antbij tijden verried zijn gedenrote stem een zoaderlhige he t heid n getuigden zi e woorden van teugetlooee drift Zij wae gekomen om hem gerus l stellen ten opzichte van hetgeen Sir Marmadtike voomemeno waa zooals hij zich tegen zijne gaaten uitgielaton had met hem te zullen doen ofsöhoon zijn hatelijke uitdrukking van die vreemdle geluksodter haar zeJve weinig moed had gegvrven Maar wat nood Nog maar drie maanden duurde zijne voogdij n maar drie maanden moest zij gedbld hebben daarna kon zij vrijelijk beachlkkee over hare hand a hij hij zou Immera rusügi vartrouwend wiaohleai tot zij bij machta was Zij zuditte bij wat haar door bei hoofd woelde gedachten van liefde en bangheid en vreee eo z liep bijna tegen een tn t zwart gekleede pcTSoon aan die van tuasohen dé hoornen haar in den weg kwam Lambert itsnapte haar voradirlkt sn verraat aki zij was onwlUekeurlr met de hand hare hartkloppii bedwingende Zk bad niet gedacht u hier te auUen ont dér olmen en fluisterde door het jonge Geloof mij Lady Sue ik b v nit koel of tvTuggetrokkeu eeide bij nu onwillekeurig glimlacfaende over het vreemde dat een Jong meisje zoo rijk en gezocht door eta leger h4rfmakert omrüiffd om beroep deed op ds vrlendaohap van een aruieu afhaakeii te Ik ben alleen maar wat ontnuchterd zooala Ieder man zou zijn die gedrooo had en plotseling gewaar wordt dat de droom als een zeepb uiteen Is gespat Ge hebt gedroomd Ja t Wie droomt wel ens niet I n em arme Mekkert zooals Ik zonder vooruitzlohlen of vrienden Is daartoe wei allereerst gereehtigii Ja wie droomt wei eens oiet 1 zalde zij Beer xaoht oodtonfrijl zij doordeduisternie boven de boMien naar bc4derfaeid zooh Ook Ik ZU zweeg ploiaellng m etend onbeweeglijk stil alsof zij naar tilj meende met ingehouden adem luisterde Maar niet het minste goluid verbrak de milte die in bet boecb heersohte De merel en de nachtuU hadden den strijd op leven en dood volslreden de eekhoorn we ontkomen aan het gevaar alleen van uU de zee kwam een kabbelend getuM Vertel mij wat gij gedroomd hebt I zeide zij opeena Ach I Het U te dwoaai te onelnnlg het was oamogelljk I Maar ffehebl atj toch beloofd mijn vriend te willen slja en del gij mij zoudt troosten in mijn eeoaaaBéetd door getrouwe mededeaHog van al uw Uef AU IJ het mij varoorlooU er gaarne Jlaar vrtsndsofaap boetaat niet teneij men ook ai hartagebein vertrouwt t v rsefcer slj Verte mij uw oom 1 Waartoe zou het dienen GIJ loudt mij ulllaoheoi ea nwt reoht I Ik heb nooit f gelaobon on wat tt verdriet deed antwoordde ftij IMderUk Aenkriet deed herhaakte h4 hai woorden met een droog laohje waar de bekende bltterMd uit sprak Verdriet t Kon sijn I Wie weet I QekwH gij dat di anne boer Jongen werkelijk verdrietig kaa zijn omtfaa hij gedroomd heeft dat da mooie Prkioff dl hij geslm heeft vanuH de verte 1 a haar gtorte oj zekeren zonntgen da M en aanminnig tegen het was Het waa de herhi liV van wat bU gedroooM bad I Want toen hij ontwast wa zij venIweiMni weg uit zijn oAg versohoJm acdtter een boege uuur van louter goud Voor dbK muur stoed hij met zijn trotau dis méascfalen gekrenkt en vwraoht sou tljp voor blJ de pripons kon naderao Zij antwoordde niet Allem boog tij het lieve hooAt opdat bIJ ds tranen nM sou zien die b haar oogen wekten De avond waa gevalten De duletemle bad lo f een langgierekt huuBt Ht st dat de MUe van den avond dubbel llefeli nnak te Van uit do verte klonk de noodkreet den mer die opgejaagd was door stroopenden nachtuil terwijl dichtbij hcjt zachte geritsel der jonge takj A de fclïkeboo vïathl van een eekhoorntje ver ld Heel m de verte rulsohte de see De muziek dor natuur stemde het hart o den jonden man tot zachtheid voor dIo hij altijd zoo innig lief had ga Jk onvriendelijk Me al Ik xou mtf u te beklagen bèbbenl zeide hij de aam zijn veorboofd brengende want zijpe slapen klopten en zijne oogen getuigden van menig schreiend uur NeenI Maar boe komt gij op die godachte Xk had eveiunla vennoed n hier ta sullen vinden antwoordde hU ko J Wat iljt ge knonifft leïcb zij klnderlük verwijtend Heb Ik nog im mi daanT Ik onvTlmdalAr Ja al Fn lx had n daarovar r ed lang willen uwprekao maar glj mtloopt mij telkena ge kijkt me bljna alet meer aan en en Ik had u willen mftm of Ik legen u low had misdaan Zij stofidMi op een met zaebt moe bedekte plek Boren hto bewoof da soote laehtatmnktc ym én wam de takkm Gij zljt zoo koel togen n zoo taruggetrokken zoide zij on Ueiftalügen toon W waren zulke goede rrlenden vanaf mijne komst hier Tbanet Is mij loo vreemd De geheele omigsvlng hier Ia zoo raadselachtig en ruw de boasebcn zoo somber doodscè bet aaohoudand geklots van de eo klinkt me ala een voortduren de bedr nff Oe weet in het graafschap Surrey werd Ik g ren Daar in het land dier heuvelen o dalen werd ik opgevoed ea was ik Ihula Hier voel Ik mij zoo verlaten en alleea Ik kan het niet hebben diat Ik eent vrlead zou T lie nt ZIJ slaakte een wonderitjk verlancwden Booals naar zijn meenlnf over de tot jubelen geMha MB nJst op clja ik heb too weinig werkelijke vrlonden liet Ij erop volgen sAó acbtf1uia imad dat hij dacht niet aÜ had gesprokooTmaar ds okoen hadden h i r tliir iD hei oor gsOaMemla