Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1917

Lüd Tf l rUcBnt a in Lodutn Dongm do Mg N4m1 anlMKWikljrücUitt n Bond to TIIIttirff k Sc4io ti ai rlka iii i Vorconlftiiig Ui W aiwijk im iiwtn4cea do t iMierpr vercHnlging te Waalwijk de Voroeniging van IjediftriniporKiiUB to AmMer Bin en do VeiWKiifing v n aDtiioeDinaki nqMUiroonH to Aoifltordnoi iKiblim aaa iai mlnJHtor van landtKMW driiigKiul4 l 4 gTai inM n K 04ioht Hiifindip de vnjialing U vorkrijgen van de grooto partiiim laolstoffon oa teder welke to Kottprdbni vn AmotcntecD nu roedtf ongoveer vier maanden wordtn vaetgehoudcn Botoogdt wordt dat d ahmninaal hoogie lüdorprilasen èen huUutn woken grootondivla voroorzaakt werden Aoor doce vasthouding wolko loopt ovor een waarH $ van ong ev er vin nilUJoen galdlcru Paarden Zal raag heeft éo Paairdfiniverecniglng te 8 rav ta 433 paairdeii beneden twoejarigen leeftiid beatemd voor DuitBohjand aen hH viwitadlngMerrdn D P te Rotterdam ingeladen Van da 12 000 paardeD waarvoor vergumiing tot ultv oer 1 vorloend üijn reeda 11 805 verzottdeii N R Ct MededetUngen vaa het RUkMÜatributle kantocK In opdiraoht van den minlsteT van Landbouw Niiverii en Hand el heeft c dlreotio vaii het Rijks DlMribatlekaiitoor w d r oen opguve göpubllcecrd vao de honvoollKiden aangevraagid D rcgcoringegoo deren die toegwweKMi hoeveelheden en de uHvoering van do kweringsopdrachten in de Hlge4oopen week Voor veracfelllendle artikelen ia de geheoie aattgipvraagde hoeveelheid toegewe cn tenzij er redenen zip Mm te onderBlrtlen diat de aanvragen in gorai v rl uding fltaan toi hei redlell fn wijze to verwachten verbruik In een Itiveriagaperlode Hiertoe behooren d ïrtikeleo boter kaae eier groenten Van andeff artikelen waarvan do omAtandlgheden een gemeentolijke rantaoonwriixg oiachen go c4itodt de toewi ing in vtirhoiiding tol het aantal Iniwoncir por geniewrte Voor poulvruiAten wordt een hooveelheW loegewewn van K G per Inwoner per 4 weken vordier voor eep K 3 per inwoner per 4 weken Itaken hraadhret 200 grpiB per Inwoner per 4 wijten terwijl hc4zelWe Bysteero doorgevoerd wordt bij varkens 0 8 K G lachtgewicht p Inwoner per maand aajrdappolcn 12 IC G per inwoner per 4 weken rijitt gort em havwniout te zaïnen 2 K G pcT Inwoner per 4 weked In de vonige week is rcedn met deze hoev eet heden rekeniiig gwhoudcTi liouwed door de Rtrenge vorst der atgoloopon wekt het transport van aardappelen en de fabi4cagn van gort dioor tagnatie In den aanvoer van gromtotof geirst en d daardoor ontstane plaaimli o moeilijkheden dit ftchetna niet Areng doorgevoerd kon worden Teveoa worden de rantawenee ringncïKofB In buitengewone onwtandlglieden of bij buitengewone behoefte w mogelijk vergroot Haring ali volkvoedsel De heer C G Roo te Vlaardlngen wl t in een ingeoonden a uk in de N R Ort op het nOo EakeliJk meerder verbruflc van haring hleir to lande fr dreigt een enorme voorraad Hollandache haring door bedierf verloren te gaan Deze haring mag udet naar PuUachund maar kan moeilijk ergen andt r heen £ ki in NaderUnd zotf wordt er niet voldoende van gegeten Door regeeringebemoaiing ie di blnneD andMhc oonsumptie sterk toegeoonien maar er zou nog heel wat meer kunnen eb moeten worden borclkt Tot heden gebruikte mm dit gejonde n zuiivero voedd ng Binldldel gezouten gemarineerd of gerookt de bokking de haring in eohter een paar ttagen geweekt te zijn ook ultnenKmd go aehikt om g akk en te worden Verscheidene tienduizenden lonnea haring zijn voor nze volkawoedlng bischlkbaar than nog tn gvwden slaat maar dit betrekkelijk Bi oedtg roede niet laoer Franschc eeuaal te a Gravenhai Het onlangs opgeriohte OffloaFrancaia dafl Pay BaH heeft K ingjnnegrac t 17 een op nbBire leeszaal geopend i Balgtiehe TluchtelIngen deaertcurB De corr spondent van de N R Ct te Havre dee t mede dat de qUoniteur kraobtana de wet van 20 Héi 1916 de namen vermeldt van de Belgen in Nederland gevlaoht die voortaan besohoawd zullen worden ala onwillig om aan hao militaire verpliohtingen te voldoen niettegenstaande ze persoonlijk sgn gewaarlohawd OBISIS BfAAIHËOBliEN Kfljennood Te Rotterdam heeft de besparing op gas en electrioiteit in de afgeloopen week gemiddeld 30 pCt bedragen zoodat er nog meer moet bezuinigd worden om de vastgestelde 86pCt te bereiken Wegens overtreding van het liohtverbod zgn te Rotterdam bg twee winkeliers de gasleidingen afgesneden Geneaamiddelen De Bond van Groothandelaren in Chemicaliën Drogerijen en Pharmaoentisohe producten heeft in een adres aan den Minister het bestaan van een gebrek aan geneesmiddelen ontkend Alleen levertraan is niet in voldoende mate aanwezig Sommige artikelen kannen evengoed door andere vervsingen worden andere stin eveneens in 4en oorlogvoerende landen schaarsoh Hontfikoolnood Het hoofdbestuur van den Nederlandsohen Bond van mannelgke en vrouwelijke arbeiders in de kleedingindustrie en aanverwante vakken heeft in een Bchrgven den Minister van Ijandbouw gewezen op den hoatakoolnood die tengevolge heeft dat de kleermakershuisarbeiders te Amsterdam hunne werkzaamheden nietknnnen verrichten Ook utt andere steden werden ernstige klachten vernomen Amsterdamache firma s klaagden dat men in Daitschland misschien bevreesd is dat houtskool wellicht niet uitsluitend voor indnstrieele doeleinden in ons land wordt gebmikt De Bond verklaarde zich bereid eventueel voor de verdeling van aan gevoerde houtskool over de verschil lende steden te zorgen De Kamer van Arbeid te Delft heeft adhaesie betuigd aan het sohryven van het hoofdbestaur Ook hier ondervinden de kleermakers moeilijkheden by het bekomen van de voor hun werk onmisbare houtskool Het bedrjjf der thuisarbeiders wordt daardoor Beer geschaad Scheepvaartmocfltikheden en éé aanvoer van tarwe en voederartlkeloi Het CorreepondenUobureau mel Nauwohjlui IS h t onee liegoering met voel moeite en zorgen gelukt de door het bekende vasthouden door de Urltsohe autoriteiten van een veertigtal Nedarlandache MoomBOhepen oorustbarend veniiluderde voorraden tarwe en voederanikelen wtider eeaagfiz lns op peil to breogen o moeilijkheden dreigen op dit gebied In de laatste dagen van Januari dezee jaarfi werd door de hngHsc e maa iuo oen mijn niivéld gielegd uii de Duitftclie Bocht Den uerelen Februari dèaraanvolgiende maakte de Duitsche regeering bekesul do wijze waarop voortaan de diulkbootenoorlog zon worden gevoerd waarbij tegelijkertijd werd aangekondigd dat met neu trale iMhepen welke uil i ngeleobe havens zouden vertrekken tot dw Uden Februari uonsideratie zou worden gebruikt Ingevolge dvwt regeling zou dé door Duitsobland aJu gevaarlijk aangeduide zone rondociï fkigeland giödeeltolijk samen vallen met bet l igelHioho mijnra veild m do Diiit he Ltoohl zoodat er geen inogelijl4heid bleef voor oniEu scheepvaart om den Oceaan te b4ïreUcea dan door gevaarlijk gebied DeHialve werd van Dudtechlend gevrafigd de Ooatelijko grens van dte gevaarlijke zAne in de Noordzee meer westwaarts te verleggen DlonovereenkomsUg word door de Uuifisohe Hegeertngi g haodeld en ajdud werd een vrije vaar eul voor onzo scheepvaart verki gen Pogingen om ven Engekuid een verleggliig der weetelijke grens yan zijn um nenveld naar oostwaarts gedaan te krijgen om da Hrdoor de van Duitndie zijde geopende vaairgeul te verwljdien waren minder gellukkig Door de Noderlandacfoe Ovcrxee TruatMaaiaohoppij werd getracht om waar voortaan g ieol Groot Brittannië door een gtTvaarlijke zone zon worden omgeven V au die I ngoleche Tegewiog vrijatolhng to Tkrijgon voor de NedorlandBohe stoepen om een 1 ngel cdie haven aan te doen voor het onderzoek der echeepspapiereu hiderhandeUngen zijn d enaongaande gevoerd dooh te oordeelen naar het laatste comiininiqué vnan den kant der Nederlandtoobe Ovorsoe Truat MaatBchappiJ ia nog elechlA voorlooplgi overeeiuitaDaauing op ïlt punt verkregeai In bij dit aties komt than de luededwlUig dat i ngelBnd wet beret la aan de met tarwe bédaden aohepen in BritHcbe liarvLn voor bet onderzoek van de Hcbee papierea gedwongen verblijf houdend toe to etaan hun rei te vervoigenH doch dat eik met voedocarükelen en de grondMoffen voor onze luargarine induetrle beladen Nedarlandsche etoouxichepen voorlooptg worden vBstgehouden totdat vaststaat dat Nederlaiidaolio echepen zoowel landbouwproducten aU margarine uaar 1 ngelaod zullen brengen Daarnaast worden ook de NederlandHche koleuBcJiepax v Mgidhlniiiton totdat door de reodors de reédH in de dagiiladon vem oldB elsaben zullen zijn kigevdtllgd Door al deae gebeurtEmdseen wordt de graaneouvoer belangrijk vertrekagd Keedd was op l Februairi 1917 de aanvoer der voediirgranen tengevolge van de maohimuMenitlaking ISl OOO ton en tengevolge van de zeali deaataking 10 000 tons totaal 23 000 bon ten achter waarbij nog komt de thane outatuie emetige doch nog bezwaarlijk te becijferen acditeretand Op bet oogenblik ia de toeetand hm opzichte van do graanBCbepen aldus Ie 29 vraohtBotiepcn U ot In Nederland obe h vecia totobt mot de Lngelache regceiring overe netenniiiDg ia bereikt ten opzichte van den to volgen weg 2e 25 vrachtaohepen lieladen met veevoeder en kumKnrcetstontm worden door de I ngediSche regeering in Ë Qgel0ohe ha vena aangehoudmi 3e 17 vraolriaohiepett Uggien in Amerlkaanwtie havens oin redlen wider 1 genoemd 4e 44 vraohtsohepen zijn voor het graanvervoer op de uit of thulsreia of en waiuieer deze scfaepen zullen blnnenr komen b niet te zeggen Waar reeds thana met de beschikbare acheeperuuute nauwelijks etmigmlne voldoende hoeveelheid granen ter voeding van mflnecb en dier kan worden aangevoerd b oeft het met het oog op bet bovenHtaande geen verder betoog dat de toektmist ter zake verre van rooekleurig ia De nwcst mogelijke zuinigheid in het broodvea i ruik moet dan ook da lngend worden aanhevolen Mochten de thaju geldende bepalingen ten aanzien van het verbruik van brood gieen voldoende deeparing teweegbrengen don zou een bruinbroodpffl iode o inkrinii g van bet thans geldende ranttfocn ernmg overwogen moeten worden LvemeeikB moei de grootst mogctijke be perking in Itei wbriiilk van vtMsvoedipr worden Banh fV H th De Scheepvaart en de Ooriög E n oBtplofflBg a b van de Noordam Naar Parijsdke bladen uit New Tork vernemen heeft aa Itooid vw hot aan da kade van Hohoken llg iide stoooMehlp Noonlani v i de Ii riland An erIka Ll a een ontpl Mng plaatit ge iad waarbij Msa man ou zi gedood en vier awaar gekwetst Da vaart op OMt Indtö VolgietM dB N K I Ct zullen dl stoomvaartmö ti cibappijen Nwlcrlaiid en Rott Lloyd birau nkort nwi H paeeagicrsbooten den dlennt hi3ialH n tuB8Cih ai Jaiva en Ban francdaoo vice versa Deze aohepen zullen Honkong Kagawkl ea Honolo oo aaiiloopen ï aasagiers kunnen op date wijM aenBlultlng veritriigen na r en van Nederland via New York per Holland Amerflcai Lijn dooh zij uilen self voor hot trajoot tuMohen Nederland en San Franria en vioe verMS hel fioodige moeten verHchten ï e beachieting T n de La Campine Over de beachieting van het NedertandBche atoomachip La Campine welk vaartuig giateren te Rotterdam aankwam vernam de Tel in een onderhoud met de bemanning nog het volgende Op Zondag 11 Febhiari waa de La Campine op weg naar de Downa Het vaartuig waa 13 Januari van Baton Rouge naar Rotterdam vertrokken geladen met petroleum voor de American Petroleum Compagny Op 22 Januari waa men van Norfolü vertrokken Dien hewuaten Zondag bevond men zich s middaga om 1 uur in het Kanaal op 6 mijlen van Falmouth en in het gezicht van de Ëngelache kuat toen men plotaeling een loa achot voor den boeg kreeg Er werd met valle kracht doorgeatoomd waarop een scherp achot volgde Het projectiel apreng tuaachen de brug en den voormaat gelukkig zonder iemand te raken De kop van het projectiel sprong op 60 meter van het achip aan hakboordzljde Na deze waarschuwing werd gestopt en zag men aan atuurboordz een Duitachen onderzeeër bovenkomen De gezagvoerder kap in G Claude geUatta den eeratestuurman met 4 matrozen in een aloep naar den onderzeeën te roeien om de papieren te toonen Aan dit beVel werd voldaan De gezagvoerder van den onderzeeër een ongeveer 20 jarIg jongmeit ch Het een lijn uitwerpen waaraan de papieren bevestigd werden Door het water heen trok men de papieren aan boord van de duikboot Wijl den gezagvoerder van den onderzeeër bleek dat d La Campine vóór de afkondiging van d n verscherpten duikbootoorlog vertrokken waa kreeg men vergunning door te varen De Duitache onderteeër aalu erde met de vlag en de La Campine ging verder naar de Downs Daar vt rd veralag uitgebracht aan d Ehigelache autoriteiten en werden de overbltlfselcn van het projectiel in beslagganomen Zonder wederwaardigheden kwam men te Hoek van Holland aan doch daarna kwam men tengevolge van den miat op een bank tengevolge waarvan het vaartuig eenigazins acbeef kwam te liggen Ben deel van de lading vloeide daarbij over boord Blj het hoogwater kwam de La Campine weder vlot en kon zij den reia naar Rotterdam voortzetten oemengdK berichten Levenamiddelea naar Duitachland Naar men luededeoU zal aan Nedcrlandsohe arbe0er die in DuitB cdi nd werkzaam zijn vergiund word n sleohte de helft van het giewdoht aan levenaniddolen rnlede te nemen dat zij lot heden naar LHiitBohland moc iten uitvoeren Men lueldb oog uk Anuhem Gisteren ia in werking getreden en nieuwe regeling op het medraienen van i pek en brood door Nedbriandbe e arbeidere die ia Duitsobland gaan werken Het mearendteel luumeir aobtte de toegestane hoeveelheid van ö pond brood en 2 pond spek voor een week de helft van vroeger te weJnig Van do te Atn heaii thuifl beiioorenden kwamen er vele honderden voor het gentoentehula domonBtpeeren van den burgetneeatea verbetering dewr rantsoenen edsohende De burgeïrteesitT zegde toe hedeniuldidiag een deputatie uit hun uriddelL te zullen oot ange De iteohtbaak te Assen uitspraak doeoide in het hooger beiroep van T P koopman te Aasen wegens het f 10 000 te laag opgeven voor de oorlog8i iniatbe st1ng veroopdieelde hem tot f2000 boete of 4 maanden becJitenis Onjuiste halaatlngaanglfteii I en koopman ie Amsterdlanv had in Juni 1915 te Arnhem waar bij deetijdB gevestigd wae op zijn aangiifto btliet voor de rijkainkonmtenbelasting een inkomen van f 5800 ii evuM Maar al aantfttondt werd deze aan fte onjuist geacht Inplaatd van voor 16800 werd hij aangeslagen voor een mkomen vaal 103 000 Tegen diezen aauHlag roolanwerde de koopman Uit bet daarop vanwege den Hsousdbor fsen aocountant Ingesteld otiderzot4c bleek echter dat de koopman over 1914 met het veirhandelen van diemicaliën en verfwarcn een winst gMuaakt had van mdnstens f 72 6G6 83U aoodat hijeenwhwt van f 66 866 83 niet op zi a aaoglFtebiljet vermeld had Tevonp bleek dat de voorraad goederen te laag In de boeken was n genomen Zoodra dè koojHuan overtuigd was van zijn ongelijk trok hij de redame tegen zi aanadag in en betaalde hij naar den aanslag van f103 0000 geen rdcenJng bouifcod met het vecwofatl vao da taooïL Htadeprde wlnnt en de n ftannlag f lOCJ OOO 172 000 f 31 000 voredOl y Vrijdag stond év koopman voor de Koohthank terecdit wegewf onjuialè eu onvolledige liwulUng van het aangittefitljot Het O M eimdite het maxiOKKn der boete n 1 f 3000 of 2 maanden beditei Hbld Arend gevaagai Door den onbeuHdIgd R jil 9veUiradtter A Lamraera te iJe Steeg la naar de Ara CL meldt in Den 1 Itt oen groote arend awigtwchoteru Toen liij den vogel trachtte te bGsiHMfitJgen werd hij door deoen aenguvajlen en moesten anderen hem te hulp kotoen om den voge4 levend te kunnen bcniaobt en Benadeellag roggeoogat In de gemeenten Heeze Leende en Maaaheaze N B striken t penwoordig groote zwennen gamcen op de roggevelden neder en helpen de tajrijke haizen en kopijnen IJverig aan bet atgrwen dier rogge Beperking van bovengeDoemd wlldl is noodzaJ eli om de opbreogat van de rogge in dese streken niet aanxleniijk te verminderan Bpeciaal In deze tijden dÜNit de roggKHMniw zooveel mogelijk te worden bevorderd Veiligheid op atraat In Londen ia gt bleken dat de duiaternJs op straat In de aivondl en nacditelljjke uren het aantal ongelukken aaoaleniyk heeft do y euetnen Vandaar dat mem bedacM is geweest op veUlgtteUMmaatregelet b v meer wijkpiaotsen en vluchtheuvela oefening v n net publiek en v de kootaiers in da opvolging van de wetton van den weg enz Men is ook reedai overgegaan tot het witverven van gevaarlijke plaatsem het varltchlcaij van d0 hoeken van atrateu met rood Uoht het dragen van witte hoeden door de danies en 7 00 meer Het drama bt Stttaid Oe verslagenheid in SUtard en omgeving over het droevig drama In bet naburige dorp Born is naar het Centrum meedeelt nog algemeen Het 5a kMi dat bij de 4 gedpodo kiu deren in de woning stervende lag is dood Van de twee kindieren die roBt den vader naar het hospitaal te Sittard werden overgeSiracht Is er één gestorven Züodat op hot oogicnbUk het eenige dochtertjo van vier jaar en vijf zoontje dood zijn 1 zoontje leeft nog alflo A de vader die echter o vreeBe iJie wonden heeft bökoitwTL een hand Is nabij diep pol als hrt ware afgekapt en vreeaeli e wonden vertoonen het gelaat en het hoofd men vreest ook voor zijn leven De ongelukkige brave vader is op het oogienblik nog onhewuflt van daa dood der 5 kinderen dJe in zijn woning te Bom zijn aohterged even hij meent dat ze Bleohts gewond zip en hoopt ze nog le vend wiewr te kunnen rien HelaasI Daags na de trilsdaad is de krankzinniige moeder naar het krankelnnigengeK sticht te Veoraij overgefcraoht Te Lonneker ia da SO jarlge ec enooto van den landbouwer J Bevwborg In een pot roet kokend water gevallen en aan de bekomen brMidwonden overleden HoutdiefstaL Tengevolge Van het gebrek aan brandstoffen heeft de Rï spotótie te iLtnOioven en de geroeentepolHle uit de aangreneende gemeenten de handen v om hontdietstal te voorkomen VerBcheddtee bosschen zijn reeds totaal vernield twwijl vele houitelgenwen eer brilangTi t Jki benadeeldl Een leege doodkiat Op de algemeene begraafplaats te Edam werd bn de ontraiming van een graf een kist gevonden zonder inbond Ongeveer 23 jaar geleden wae deae kist in het graf geplaatst en men meende dat daarin het stoffelyk oversohot van een inwoner dier stad was gelegd Volgens het grafboek moest daarin ter aarde zyn besteld omstreeks 22 jaar geleden het lijk van een jongen man van ongeveer 20 jaar Zgn weduwe die van Edam vertrok is zegt men later met een ander gehuwd naar Amerika vertrokken en daar gestorven De overledene heette Van Zanen Onvoorzichtige grenabewaker Door een kommies soldaat afkomstig uit Friesland die niet op de hoogte was van dfe bg Katolieken inheemsohe gebraiken werd dezer dagen met scherp geschoten op den kapelaan en den koster van Posterholt L die zich in de richting van de grens begaven om aan een stervende de laatste sacramenten toe te dienen en ondanks een tot tweemaat herhaald fluitsignaal geen balt hielden De man waarach niyk eenigszina verblind door het staren over het sneeuwveld waarin hg zioh had opgesteld verklaarde in den waan te hebben verkeerd dat het een vrouw en een kind waren die zich in de richting van de grens bewogen De zaak liep zonder persoonigke ongelukken af Hbld Ongelak met een motorfiets Zaterdagavond omstreeks elf nur reden twee onderofficieren op een motorfiets naar het kamp van 01debroek waar zy gedetacheerd zijn van uit Ëlburg terug Halverwege reden zg bg een bocht togen een telegraafpaal sn werden van de fieta geslingerd en in bevoa teloozen toestand door een voorbg rtidende hondenkar opgenomen en n ar Ëlburg in eeit cafe gebracht waar dr V Weezel en een wijkzuster de eerste hulp verleenden Zondagmorgen werden zg per brancard naar het kamp vervoera Hun toestand is niat buiteta s r ar Mr Fred Penijr aan de BoHaiidlaFllasfabrick Naar het N v d D uit Haarlem verneemt is de heer Fred Penley de leider v n The Timbertown FolHe door de Hpltandia filmfabriek ts Haarlem geëngageerd Ve dronken De badmeester J A M te Delft ia gisternacht door de duisternis misleid aan de Houttuinen aldaar te water geraakt en verdronken BoodcUJk BgeraL Een zoontje der familie R B te Haarlem speelde gisteren op het terrein der voor haar in aanbouw zgnde villa te verveen in oementep ringen voor rioolputten De ring ging aan het rollen botste tegen een anderen en brak Door de stukken werd het elfjarige knaapje zobdanig gewond dat het binnen weinige oogenblikken bezweek Slscbtoffera van O W bejag Een dokter te Amsteirdam was beel ia het begin van den oorlog al door een p uënt ofergeiiaatd om zaken te doen m levenomdidelen die laatstgenoemde zeide in voorkoop te he4 ben en die m prl B gestegen waren i r was zoo deelt liet H bl mede een bedrag van f 500 moe gemoeid en daarmede werd f 90 wlnet gemaakt De e perzik smaakte den me ous naar meer ea zoo waa hij dadledijk bereid voor een uieuw dergoli zaakje 3000 te foumeeren Leniige vrienden van den geueeeiieer werden ook al door O W koorts aangegrepen en zoo hadden zlj m April lOlti salneoK eim bedrag aan hoofdsom en toegezegde winst van 26 000 uiiataan Zoo nu en dan koeode de paÜëtit inderdaad winst uit althans nommen diQ volgens bent met de transacties verditmd wareo In f eptemAier was het bedrag aan hoofdsom en toegeeegde wlnat al tot f82 000 gestegen de patiënt b itaaide toen f 25 000 terugi dat de dokter aan zyn vrtendem gaf De rest groot f 57 000 zou blijven staan lot eind Deoeoifeer 1916 waaoop 13 000 winst werd toegezegd In October kwami er nog f 20 000 bij waarop f8000 wlnat zou kuaauBi worden genaakt Het betrof toen naar het heette zaken in paraffine Toen het bedï ag aldus tot bijna een ton was opgeloopeo kregien de nKdicus eu aijn vrienden er genoeig van Zij wilden bun geld terug hebbeo de patient beloofde ta betaleu maar bleek O W hiertoe niet In ataat te 4Ü 1 Toen kwant levens de aap uit de mouw behalve den eeraten keer had hi in hetgeheel geen zakfn gedaiui en den dokteren zijn vrienden blij gemaakt met de winst dat bij van hun eigen gë d afhieldl In het geiheel hebben de O W Jagers er een bedrag van e n halve ton bij lur geboet HunneraijdlB is nu het foilliasenient aange raagd van den mAu die hun gouden borgen beloofd bad Ua De RotterdamBche pakaohultdieti lt Haagaohe en Delfteohe pókscbuitdIenM en nog enkele voomaainate belangihebbendeni bij de hemitelhng van het scheepvaartverkeer richting Den Haag heibben opdracht gegeven n et een ijebreker het verkoer te herstellen Onvoorziene outtttaudlgheden voorbehouden kon de dienati morgiËnavoiMt worden hervat Door den i rov Waterstaat te begunnen met een ij rtket hei i op m Am tel te breien tot de sluio ToUïuls DrecAitAarkanaad De provinfde Zuid Holland zet vandaar Ijet breken voort zoodot binnen een paar dagen verwacht mag worden dit het Jheopvaartverkeer van Amaterdam naar Rflfcterdaui weer is henateid Kdpenicklade In den naoht van Zaterdag op Zondag OU drie uur toen de waoht in de kan jeNaaeaukaaienie te Aniatenllaju zat te dommelen en te knlkkebolleni trad ploteeling een tweedeluitenant t waohtiokaal binnen Hij liet de waoht In het geweer roepen en oontipaiHappe houden Daarna inapooteepde hij verseJiiffiendo kamera en Het zelta de fureetanten van de provoost aantreden om te zien of allen present waren 1 r was al heel weinig naar den ein van den nocrtitbrakenden luitenant Her haalde malen speelde hij tegen d n sergeant op Jufept toen hij weer zijn miMioegen over d n beroerden toestand waarin alleeverkeerde te kennen gaf trad een kapitein binnen eveaeena met het do i oomtra ap pèl te houden Tot zijn groote verweiidertng bemerkte hij dat oen luitenant factn vóór was geweest Na een korte o dervragmg bleek spoedig dat men hier met een grap te doen h d Want de twee deluitenant waa geen luitenant maar Iq sohlaat uit t verliditingBpark dié een weddeoflohap had aangegeun om de kaseme dee naohts een beetje in opsdiudd ng te brengen De verliobtuigBaoldaat werd dad elijk ia arrert gesteld Maar z n weddËndchap had hij genfonnen TeJ Kamer van Arbeid mSZERSUIST BUROEMBEaTER m WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat de op heden door hen vaatgesu ie KiiezeHili voor de Ka mer van AHkW ter Secretarie deoer ge i P vnie vdor w ü iei pr ter Ineage Is neÜin gflfUd n dat iegf n betalingr der koatiii aNvukbe daarvan vorkri gl aar zijo Beswaren leflen die Lt t kunnm biujien veerUen dagen na heden worden ingediend bij Gedeputeerde Staten der Provincie Gouda den 15en Falbniarl 1917 Buifamaastw cc Weïhoadera tl L MARTBNS De Saerafaite J V HEU8DE xoadeia ll rfMla lliioMi Koopt Uw Hoeden Petten ei Baretten Ml OAREL KROPMAN KLCIWEfl a II AaUDA HiMiHia modallMi 12 STADSNIEUWS GOUDA 20 Febr 1917 IJabreknv aan t werk Zooala ddera hi dit blad wordt g iwAd ia door den Prov WaterHufU een aanvang gemaakt nwt het opbr efr van het ije van den Amstel en zal de jjAovln oie ZuidHolland voortgiaan met breken teneinde het verkeer te water Amsterdam ♦ Kotterdam spoedig te herstellen Naar wij vernemen zal een ypïjrekpr van deb aleepdlenet Pannervls inorgion begiiinen met het opbrek i van de Gouwe vanaf de Roode Ërug tot Boskoop zoodot verwacht mag worden dat weddra deze verbinding zM zijn hersteld en wij mogen hopen dat spoedig de geèeele vaart zal kunnen wordlen heropefui Naar wij vernemen zal bij do eeralvolgende uitdeeling van broodkaarten het broodr ntaoen teruggebratM worden tot 250 gram per dag thans bedk aagt het 400 gnun Hoe honden wtj te eten Het waa geen wonder dat de zaxtl van Kunatmin giateravond propvol waa en dat nog een aantal menachen moeaten worden afgewezen Want alle huiamoedera en huiavadera vragen zich afi Hoe houden wtJ te eten De minister van Landbouw de Levensmiddelen ctnnmiasie de gemeentebeaturen z j doen moeite een oplossing van deze moeilüke vraag té vinden En zou de heer A D kgraaf die gisteravond op initiatief van de beaturen der S D A P en en G B B hier kwam spreken een antwoord daarop kunnen geven T Natuurlijk niet Men kan dat moeilijk verwachten Maar het was een goede gelegenheid om de menachen b een te trommelen en ze nog eena op het hart te drukken dat ze den oorlog te danken hebben aan de kapitalisten en dan met een pose te zeggen Men heeft ons alt d verweten dat w de boel op zV kop zetten Wie zijn nu de misda gera w j of zlj de kapftaliaten Gtj zijt ontevreden Welnu w x n de woördvoerdera van de ontevredenen Sluit u daarom hij ons aan En toen de huismoeders de zaal verheten praatten zij miaachien over alles wat de spreker gezegd had en zjj waren het gloeiend met hem eens dat de toestand al meer en meer onhoudbaar wordt Haar ten slotte kwamen zij p het punt van uitgang terug en vroegen nu aan elkaar Jhoe houden wij te eten Ze wisten het niet en z kwamen even wijs thuis als zij heengegaan waren behalve dat zij nu wisten dat de volgende maand het broodrantsoen verminderd zou worden van 4 ons op 2 2H ohs per dag en per pen Don een nieuwtje dat de Hollandache bladen giatermiddag bekend maakten maar door ona in verband met ons vervroegd verschvjnen niet meer opgenomen kon wordend De spr heeft voorbeelden genoemd om te bewijzen dat de Diatributiewet niet goed wordt uitgevoerd Natuurlijk was de toestand beter dan voor haar verschenen want toen was allea overgelaten aan de willekeur van de gemeaAtebeaturen Nadat we de Diatributiewet dan hadden was er verschil van opviatting omtrent de uitvoering Dé eene gemeente vraagt hoe helpen wij de menachen aan eten terwijl de andere allereerst rekening houdt met de kosten zooals men weet draagt de Regee ring 9 10 de gemeente 1 10 van de kosten Aan de uitvoering der D W kleven grove fouten de schuld daarvan ligt bjj de gemeentebesturen of biJ den minister van Landbouw Spr heeft persoonlijk den indruk dat de groote gemeenten over t algemeen doen wat zij maar eenigszins doen kunnen om de benoodigde hoeveelheden te verkrijgen Dat het eenige weken geleden loo n janboel waa wijt spr aan de regeling van het Rijk zoo was b v in Hattem de voorraad erwten en boenen zoo groot dat één winkelier 1200 kilo verkocht en dat da winkeonderling concurreerden zelfs onder den Regeeringsprüs gingen om allea maar kwijt te raken terwijl toch eldera nieta te krijgen was De havermout had men daar bü balen elders had men nieta In Wintarawijk waa de voorraad have mouth zoo groot dat men er voorschriften bij gaf hoe ze voor bederf kon bewaard worden De schuld van dit alles hig aan den heer La Gro destijds directeur van het levensmidde lenbureau die m hoofdzaak voor de regeling der zaken zijn geheugen voldoende achtte In verband met de woorden van de Regeering er zal geen honger geleden worden eiachte apr dat de boel beter in orde komt Uen zou wat organiaatie betoeft aan Duitachland een lesje kunnen nemen Spr wees er ook nog op dat de Mij De Automaat aan haar agenten zakken bavarmoufc eodt voor paardanvoer ala wQ t nu niet noodig hebben moet het maar opgetast worden ala e n appeltje voor den dorai Wutmer er nieta ia dan is alles uitgegoten doch dat er voorraden aan de distnbutte worden onttrokken daaraan kan wet wat worden gedaan Zorg zegt spr tot de Regearlng dat wij niet in wanhoop het voedsel moeten zoeken wat gU voor ona bad moeten dom Spr vondt het iliet goed dat de Regeenng de winkeliers bij de distributie had betrokken Wat zijn de belaagen van de arbeiders gflweeat in de oogen van den bandeldrijvenden middenstand Bij apr begint het we een beetje te koken als de Regeering die menschen In bescherming neemt De S D A P wilde lang geleden reeds dat men rantsoeneeren zou Thans is de toestand een zoodanige dat de volgende maand het broodrantaoen verminderen zal van 4 ona op 2 b 2H ona par hoofd en per dag Dat die regeling een gevolg is van het vasthouden van de korenschepen in Engeland wlat apr zeker niet anders zou h het er wel bij hebben verteld om te doen blijken dat onze Regeering die vermindering niet kon voorxien Men wit nu weer terug gedeeltelijk naar de vrije markt De arbeiders zullen daarvan allereerst de dupe worden Immera met een weekloon van ƒ 18 30 komt men nu even ver als in 1918 met ƒ ll 40 Wat de vrije markt beteeVent illustreerde apr door de mededeeling dat hier aardappelen op alinkache wijze waren aangeboden voor ƒ 26 per mud De S D A P nu eiacht rantsoeneering van alles opneming van alle voorraden die er zijn Alles moet awi de gemeenschap geofferd worden en de tijd moet komen dat de r kaards nieta mewr tcrijgen dan wij al stiktmi z m het geld Er is een algeheele Inzinkin it gekomen Men heeft behoefte aan achoelael onderen boveiikleeding Daarom alles voor allen en ieder zijn portie Ala het te veel kost moeten de O W er8 maar meer lietalen Men moet zei spr niet praten over een absoluut uitvoerverbod Dat is niet mogelijk omdat wij b v ook kolan moeten heboen en men moet geen gekke dingen gaan doen Als er betoogd moet worden moet dat onder de leiding der S D A P geschieden Men moet de gemeenten en het Rijk steunen in de uitvoering van de fnaatregelen en de Itnoeierij niet in de hand werken Voorts wees spr op de z groote onhitlijkheid dat het Goudsche Steuncomité de gelden die een georganiseerde uit de werkloozenkas van zijn vereeniging ontvangt aftrekt van het geld dat ter ondersteuning gegeven wordt Een ongeorganiseerde krijgt b v ƒ 8 per week Maar een georganiseerde die ƒ 6 uit de kas van zijn vereeniging trekt slechts ƒ 2 Dit werkt het ktaploopen in de hand waarom spr verzocht een andere regeling te treffen Ten slotte hoopte spr dat de aanwezigen uit dezen tijd hebhen geleeni dat de Maatschappij van de kapitalisten met goad ta uit de alelien is d ooriog gekomen Uit de huttan der arbeiders zal eenmaal de vrede ons i ereiken met de welvaart die wij zoo noodig hebben De volgende motie werd met algemeene stemmen aangenomen De openbare vergadering te Gouda gehouden op 19 Febr 1917 in de Sociëteit Ons Genoegen stelt vaat dat de nood in de gezinnen der arbeidersklasse en in die welke in het algemeen Van een bepetkt In komen moeten teven tot ongekende hoogte gestegen is protesteert met klem tegen de ondernomen pogingen om de beschikbaarstelling van goedkoope levensmiddelen tegen te gaan keurt het in het beleid der regeering af dat thans terwijl de arbeidersklasse de meest noodzakelijke levensmiddelen ontbeert door verhooging van den prijs van aardappelen en andere regeeringsartikelen aan deze voor de arbeiders schadelijke pogingen wordt tegemoet gekomen dnngt er bij het gemeentebestuur op aan het verzet van sommige gemeentebesturen o a dat van Amaterdam tegen dit heillooa atreven te steunen verlangt dringend de toevoeging van andere artikelen aan de lijst van regeeringswaren n het bizonder van brandstoffen schoeisel bovenen onderkleeren wol en sajet verklaart sitchts een zoodanige rantaoeneenng van artikelen waarvan in Nederland schaarschte is te kunnen aanvaarden wanneer een gelyke hoeveelheid voor alle burgers wordt beschikbaar gesteld ongeacht of het regeeringswaren zijn of niet en elscbt van de regeermg een zoodanige organiaatie van de distributie der beschikbare levensmiddelen dat ook in de moeilijkste dagen de aanwezigheid van voldoen de hoeveelheden in land en stad de gezinnen voor gebrek vrijwaart BOSKOOP De dhecteur van het Jevenaulddelenen verbruikflertikelenbedrljf In deae g frnteente brengt ter kennis vani de iogezet en dat gedurende den tijd waarin geen Regeertngtjaiardaippeleii door de ge meente worden ontvangen een extra hoeveelheid rijet zal worden gedtstribueord De verkoop zaj renhtstreëks van gemfentewege gegohiedencn aan het Magazi voor levenamlddalen aan de Aohterk de tegen 13 Oent per pond I iene die vyn detce rijst gebruik wil maken kan zioh ten kantore van het bedrij vervoegen ter bek Hning van een rijiJlkbaTt Daar het geheel stopzettt n der straatverli lng met het oog op de zeer nnalle wt geni tot gervaar leidde heeft het gemeentel estuur bea4oten op enkeje gevaarlijke punten in de gemeente lanlaam te ontstewen Er zullen nu 10 tanlaams den geheelen avond en nadut doorbranden 8T0LWIJK Naar w vornomon t n thani olfioieel oandidaat teld voor de gemeenteraad vao D O Marok de heeren A R v d Berg H J Hailing en U Verdoold Gz 8P0BT VoetbaL Zaterdagan ond j l kwam bel bestuur vftM den Goudhrfiere VoeÜial Bond hi vergadering bijeen Besloten werd de uitslagen der geepeekte wedstrijden Woerdende Zwaluwen Boekpop OljTUpla 3 en Gouda 2 WoerdiMi te baodbaven Voor do vergadering van do Federatie van f rkendt Voetl albonden waar b and eld zal worden het coffcfeBstoneel voetbal werden voorzitter en secretaris ptmnlngiHieeater aangewezen als a gevaardigden Vprschllleiide reglenK itswi Eiglngen voorgeBteld door den hoofdconaul worden aangehouden tot te aig jaarvergadering terwijl vorder veraohilieode huiehoudBlijke zaken punt van bespreking uitmaakten BUjarten De eindpftrtljm voor h t kaïnipioensc ap van Nederland eerste klasse lutdAon het volgende retmltaat Uos TWeie 300 2Ö3 Ijandweer Cohen 300 250 Wiemere liobijnd 300 2CH lioeU DoiiHueirflig 261300 De uUslag is thans dat Hos en Wiemera g lijk staan met 6 gavonjiea en 1 verloren waam BoelMra en Bobijne volgen ntet resp 4 en 3 en 0 n 4 Kr zal derhalve nog een barraige partij gieepeeld moeten worden tusscheo ds beide pretendenten voor het kaii4 loe Map Bot en Wbewera op nader Uv bepalen datum terwijl 3e prijswinnaar is Tbiole De hoogste serieprije was voor Wie mors met en serie va 106 on een atounBPrlo van 91 LANDBOUW De landbouw m de aonertyd Het bestuur van het Nederiandsch Landbouw Comité heeft aan den Minister van Bmnenlandsche Zaken mededeeling gedaan van ton bespreking in een vergiaiïering van het bestuur van het Nederlandsche Landbouw Oomité met de voorzitters der groote langbouworganisaties in Nederland waarbij werd nagegaan welke voor en nadeelen weder invoering van den zomertijd voor den Nederlandschen landbouw zoude met zich brengen Uit de gehouden besprekingen bleek dat in het algemeen aan het gebruik vian den zomertijd voor den landbouw met onbelangrijke nadeelen verbonden zljnf voor een goed deel bestaande hierin dat het werk op de boerderij zich wat de werkzitam teden op t land en in den veestal betreft uit den aard van het bedrijf naar den zoQnetijd heeft te regelen Een zeer groot nadeel wordt op het platteland gezien in de omatan heid dat In geainnen met achoolgaanda Ifiidéi gazinslev n door xijn onregelttat Qid schade lijdt Ondanks de geachetate benvarw waa davergadering eenstemmig van oordwl dathet nationaal belang te dezen opzichte dientte praevaleeren en dat derhalve indien datbelang het gebruik van den zomertijd eischt de landbouw zich daartegen op geenwijze mag venetten Wel echter was men van oordeel dat voor zoover het nationaal belang het toelaat met de belangen van den landbouw behoort te worden rekening gehouden Met het oog daarop oordeelde men het gewenacht dat vooral met het oog op de bezwaren t a v den oogst de maatregel niet langer zoude worden toegepast en tot uiterlijk half September omdat daarna de bezwaren en nadeelen zeer groot worden Daartegenover oordeelde men dat de zomertijd reeds wordt ingevoerd met half April in plaats van met 1 Mei zooals ten Torigen jare het gev l was Naar aanleiding van de bezwaren in verband met het schoolgaaii der kinderen sprak de vergadering haar gevoelei uit dat in de daarvoor in aanmarldng komende gemeenten de schooluren evenwel behoorden te worden verlaat als dé tijd werd vervroegd Op grond van een en ander ia den Minisret in overweging gegeven ori Indien tot wederinvoering van den zomertijd zal worden besloten in den bovenbedoelden zin te doen besluiten Bestelling Tuinboawzaadboonen In opdracht van dien minister van Landl ouw Ni fverheld en Handel h oftde HijfcaconmiisBio van Toezicht op de Ver e iiiging Zaad Centrale wn regeling goinlaKt inaake den uitvoer van tuinbouwzaadboonm Deeie regeiing is zoodanig Ontworpen dat voor het lümienland ruime voorraden besohlkbaar zullen blijvep Om verechillende redenen is bet niettemin gewensolit dat de atnemora in het binnenland ten öpoedlgsto hun behoefte aan zaedboouieu cWtken Do Rijksoouttnissie gioeft lerlialve èn zaadhandelaren 6n tuiiibouweiiö in overwtiging t v spoedlgHle bij hun gewone leveranciers hun bestellingen te doen en indien zij het lw telde niet geleverd kunnen krijgien daarvan mt dedeeling aan genoemde Rijlcaoommiasie te dOen toekomen met opf ve van do soorten boonen Ue zij néei giejeverd kunnen krijgen tegen de prijzeu die de levorander heeft vermeld Deae mededeelijtg ziet dei Ri csoommimle vóér 9 Haart a s tegemoet KUNSTEN en WETENSCHAPPEN Jubileum van de Schibie blaac Dotiau Den 13en Februari is het 60 jaar geleden geweest dat Johan Strauae beroemde waliS An rfkr sohonen blauen Donau voor do eerstiPmaafl uitgevoerd werd op een coooerfc van de Weeusohe mauwu Baugvereealglng Hoe QngiNhwfIük tiet ook HKige kllnkeiii étnn waM d$e later op xLia ütlgetoülit de hu ie wereld veroverde waa bij de tHTwtci uitvoering t en groot liawoo Hoe buUengewoou ukioI dewi wal was werd pas ontdekt te Pari Tijdens de worehf ntoonatelllng gaf Johan Htraua daar op verzoek van graal Smient eniiga ooncerten Ter van den gnvicrden ocmipoiiist m dlrlgvait gaf de hooMtredaciiour eik atiohttf van d i b igaro In de ontvangsalona van de redholie oen whitterende aolrée Ilaar werd dii walH voor de eerst waal gcsptWd en oogst uen storuHu i gen bijval WMdra zong en floot heel Parij An der sohonen blauen Dooati Prof Goatave Cohen Prof Gaitave Cohen hooglearaar in de Fransolie taal en letterkande aan de AmiterdMnsofae Universiteit is na sjjn verbluf ala officier aan het FraD8oh front hier te lande weörgek rd Helaas niet in het bezit van een goede gezondheid want in 1916 werd hg zwaar gewond hg ia achttien maanden in een hospitaal ver pleegd Zgn verwondingen maakten hem ongeschikt voor den verderen militairen dienst waarop hjj beiloot naar Nederland terug te keeren Zoo spoedig z n gezondheid dat toelaat zal prof Cohen a n ooilegea hervatten LAATSTE BERICHTEN Van het WestelUke gevechtatcrreln HMtUJN 20 Feliruarl Bij de geveohten lu het dal van d Auore op Zaterdag l raohten de Engelscheu na krauhtlge voorbercWIng door de artillerie driedtvtoiea op een front van ti K M breedt In het vuur De hoeve Moulin een ruïneten N van do Ancre en de daarop aan ailuiitende loopgraven waren het toone van bijzondeu verbitterde geveolrten dlo d nt geheelen dag duurden i n in dien loOp waarvan wij deze gedeelUvi van onze xtef ling aan dn Lng l chen Uet in Zondag waH heit en donkere dag Alen wij voor ta lrl y gioalaagde kldno ondi r mvidngcn gebruikten teirwi de vijaudv lijke pairouUkia gvtiu euooeH kopdcn l ohalen lu den naoht van 7 op IH ddzer was Ivet in het BelgiHolie gediMjJte VKOt onzo stellhig bijzonder levendig Drie pogingeu van deu vijand om in atr ek van poren ill onw loopgraven biunon te druig n mislukten in ontt vuur en op twu plaat in euQ gevecht op korten atutand mot aanmei keli verllazen voor den vband üok bl andere aanvallen werd hij a gealagon Van Zondag op Maandag verliep de naoht In liet algemeen katni Tuaarfien Anore en Sonttie en ten N van de Ancre werdien vijandeitjke patrouillee afg lag n De duikbootoorlog l LUNt 20 Februari In de Middellands£h té zijn In de laatste dagen door dulkbooten een groot aantal kostbare schepen van den vÜand in den grond geboord o a een ten volle baset groot Italiaanach troepentransportjKhip twee gewapende stoomschepen van 3000 en 4600 ton met een helangr ke lading voor Saloniki het Itallaansche stoomschip Oceania 4217 ton het Fransche stoomschip Mont Vantaox 8233 ton het Fransche zellachip Aphrodite 600 ton met ijzer voor Italië BERLIJN 20 Februari Ken door een Duitache duikboot gevangen genomen Engelsche acheepskapitein heeft verkiaard Ala u op deze wijze met uwen duikbootoorlog voortgaat zal dat een heel ematige zaak voor Engeland worden Een later aan boord genomen Ëngelache gezagvoerder zetten een voldaan gezicht en zeide Goddank dat er aan dAt varen een eind la gekomen Als u mijn achip niet naar den kelder geholpen hadt zou dat toch mijn laatste reia zijn geweest want dat kan niemand op den duur uithouden Ik heb aan een stuk drie dagen en drie nachten op de commandobrug gestaan om aan hc t gevaar der duikbooten te ontkomen Het is uitgesloten dat Engeland en de Engelsdie acheepvaart het lang uithouden ala u In dezen omvang voortgaat met het in den grond horen van achepep Lord Bwesford s rede BERLIJN 20 Febniari Lord Beivsford heeft volgens de Morning Post in een rede gezegd te vreezen dat hat land nog in het geheel niet wist hoe emsttg de toestand was Men behoefde slechts de getallen van de verloren schepen en van de verloren gegi ne scheepsruimte te zien om over de omvang van de tegenwoordige verliezen van Engeland ontzet te sijn Het zou moeilijk ztjn om het land te proviandeeren Zonder handelsvloot waa geen proviandeering mogelijk Als men van d vloot de stoomachepen aftrok die voor regeenngsdlensten gereserveerd z jn dan bleven maar zeer weinig schepen voor den handel over In de lucht gevlogen BKRUJN 20 Febr Volgens een bericht uit Stockholm aan de Ix kal Anz is de alomininmfabriek van de firma Janson in Qroot Oohta een voorstad van St Peteraborg de grootste in haar soort in de Incht gevlogen Een groot aantal arbeiden is verbrand HUnbraad KEULEN 30 Febr Naar oit Beothen gemeld wordt is aldaar in de Panlamgn brand aitgebroken Vyf mgnwerkers zün omgekomen De brand il afgedamd Een arbeider bevindt zich nog in het afgesloten gedeelte Ongetwgfeld is hg omgekomen TWKE0B KAMSB ZHttn van IwdBD NabetadlftailvaDBa Van Boht lok het nietiwe lid voor Kbnkn woedt voortgegaan met de bebaikMiRff der ooriogtibfgrooting r e heer Ter Laan a d DetiHaa verklaart dat da oolaat denioarateu blijven wi gerfn mee tt doen aan ile ultbrt ldli van hot VegiT Hij dringt aau op vennimhriiig dor iitobilLaath driik oi uit v r wliiUpnd i grievwi otatn it dn bf iand Ung van grtooliiliawrden de brievenO auur en d batnitdetliig van AMMrtMtm IliJ lietfcuri dat de ninietar tan i van dan geneeakundlgen dleoat MW ulIarM zuinig Ie Hij bapktt poattle verbeterioc van ondwoffleieren verbetering van reaht po ltle van de iwdaaHletDOCratecb in M t It pfr u van bet atelwd van vergoedingen De heer K 1 a n d u l betuigt iQa t vredïnlioldi nvpt on aohooiM tütiu leg r daf Viqtrouwm Inboeaeiat aan dn naoe on zooaeer reiipeot afdwUigt dat wij bultm den oorlog blijven die onze burea voe reoi Ontploffing op de Noordaai Over de ontploffing aan boord van het atoomaohip Noor m der Holland Amerika tyn zie Scheepvaart en Ootlog verham de Tel van d directie dat het ongeval plaatagr in de kolenbankers In het telegram dat de directie hierover ontving wordt semeld dat de gasontwikkelinginde banken de vermoedelgke oorzaak der ontploffing il geweeit Een itoker wem dqor de gaidamp gedood De msteriftele loKade moet betrekkel k gering k n Van gewonden maakt het tdegram geen melding Gered De reed rgen van de itoomiohepen Ootmarinm en Trompenberg t Amsterdam hebben bericht ontvangen dat de bemanningen van betde atoomschepen tellend 54 man gered en te Brixham zgn geland Verdere bgaoaderhedea aQn niet ontvangen Maa leert nooit De familie Ondegeerdink te Hengelo ontving nit Nijmegen bericht dat de milicien Oadegeerdink in gamiioeii aldaar bij het stoeien met een kamoraad wiena geweer galaden waa ten schot in den bnik heeft gekregen en aan de gevolgen ii overleden Rotterdamsehc Veemarkt ao Februari m Aanvoer 80 paafdeiK 1 veulen 76S Haagere runderen 800 vette runderen iTl vette graakalveren t909 nuobtere kalveren IQ 8ohaq en of lamnwren 49 blgvea 7 bokken ei gtitan V tto koelen Ie kw t l36 2e kw f MO 3e kw f 0 40 0 MA Ie f 1 34 Se f 1 08 Se fO Saaren U tl H ie 10 88 Se f0 8U haodel redeiljki Kalv w te 11 60 2e f 1 25 3e f 1 00 handel oMtig Melkkoeien f 225f SM Kaafkoolen f 2tO fS6fi er n f 130 f410 Phtketa f 95 ri30 Vaarzfb f 100 f iBfi Werkpaarden f135 f 175 Slachtpaaiden 11 f165 Nucditero kalvurea f7 16 Fokkftlverm flO fSS Blggtnl ia t 34 hand j matig Telegrafisch Weerbericht In litunt te DE BILDT Verwachting to den volgenden du Meest matige zuidelyke tot aid westelyke wind betrokken tot Ewau bewolkt wa nohgnljk eenige regen iets zachter BUBOBBLUKE STAND ÜOUÜA OlBOBEN 15 febr WlUem 11 HoiMti en J W ClamnilK H ohr H rmaoiu Adrltntw i v J deHruin en O J Bitrfer Heeri WU lom BeiriM i vi H W I Uldi ela Bon M Hul Cornelia AiHhoolna a V J van t Hul en C Loenderaloot 18 Febr MartlnuR Johanoe s v C vanReden ea C J Heraoh l F r JeliMiDHL V W d Koilntr en W VM ten Berv OVEkCiDIN 17 Febr AndMu W I du Cha4eoler 87 J JohauM H Huiits 10 nml Johann H Booackaïiip jl Advertentiên Bioscoop Bouda Voonitt Wii nMa aiM4a OPTREDEN VAN KleinePOLLY met zijn knecht PUK KOKENDE WITTE BOONEN 36 ct PER KOF mu Ga WIENTJES extra