Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1917

S 13 124 NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman A Co Handelaoradietan Rekening oouranI an Oapoailo Effaotan an oeupona Inoaaaaaringan op Binnen an Buitanfand yraamd Qeld Adminiatralia wan Varaiogana atoeriiraii vaa Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon BOEKHOUDEN Wt MeÉleill Zeer mooie loHede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen theetafels Bulfetten Styiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stgikast f20 StHItafel f 9 50 Spiegels f6 60 f 7 60 enz SllllllinilUT4tt kniHifiulilldikliliklde Rotterdam ingelaftd de besioher mer der kleine naties 1 en telegram kwam ons glMereo mcdedeelen dw de benHamiogca vaa to Ootmarmua m de Trompeciberg in Enr geliukd waren geland Over de schepen zeil w rd aids gezogdl doob m n kon wel begrljpea dat zij of op mijnen waren geloopen of getorpedieerd Een later bericht meldt OOI dat het lavtMe het geval is Tevens wordt erbij verteld Belds Bchepen waren roet een verplichte kiol nlading voor 1 ogcdsohe Tvitmit van 1 BfCeland naar Los Palmae onder Mflb weet wat deze verplichte kolenladlnc sCKgen wil I ngelaiudi levert aileea dan kolen al de sohcvea zich verbinden tochten te dioeiii voor Eogetand door bet gevo rll e gebied Het la geeo wonder dat oove sohepen dao tea offer vallen van de dulkbooten Duitsohland pprft op dit punt mets toe En laiui i dus door deze bandeUnfc de oorzaak vaa de torp deering van oiixe Mheipeia Natuurlik ken 1 ngetand voor de kolen vragf wat het wil al ia d e eisoh tegenover ona land niet bijBonder vriendetijk te noemen Maar thans gaat 1 het Wolff bureau Juist is in edicht Lngdand nog verder Bevrachte thans in Engeland liggende schePfoi kunom vertrekken incUeazij worden ve aog door andfere schepen van deaelfdie nationaiUteit die bereid zijn de geooeoide vaarten te ondemetoen heet het nu Dat wil dus zeggesi dat de achepea due een kolca noodig hebben en aiteen een uilklaAag vrigw hpt vertrelEken wordt hHti Vtfteti luag éfaetMit béiMed n ni vee voeder en kuniBtQieM toirt n worden door dfl ngelsohe regeering in i ngeleche ha veoa vftstgehouden Als de mededeeling ven het Wolff bu resu iulet is e i s o h t Ëngelaod dus vijfen twlnt van onze schepen voor bet ver voeren van zijn goederm wij kunnen i£Le schepen dan we4 als verloren beschou wen wamt zij loopen veel kans denaelf deu weg te gaan als de Trompenberg en de Ootmamim Dat ie een soba vlij ke eieoh oen land ale i ugeland onwaardig Ook tegenover Noorwegen schijnt de besohermer der kleine nadea zoo op te treden De directie van een Noorsohe reederij deelt mede dist een barer echepeo door de ngejachen werd gedwtmgon een verpllohte reis van England naar Ora Algiers te doen mot een verlieebrengeod vracht Het scblp kwam van het onzijdi ge Aawi s meA een ladtog graan naar Nederlsod en moa3t van daar In ballaat itaar Amerika terugkeeren om weder graan te halen voor de Reü CommlBsion in Belgl Het sdüp voerde het noodige stortmateriaal zelf mede De Noorsche reederij protegeerde door den cargadoor te Londen tegen de verplichte rela maar kreeg e n wdigercud bescheldL Oran Ugt in de Uokkadecone wrahalv Ondor leiding Handelaatodie accountant en ondleeraar eoner H van J HAÖER3 aoconntant en Hoofdredacteur van J AMESZ loeraar MO en H J BEKKEBING Ja B S wordon door het lil Keïxers acht 153 en Leltetfracht 30 Amsterdam georganiseerd verschUlende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden SpetMale onrsnesen voor de praktijk diploma s en voor de acto M O Eveneens popalaire cursos voor zakenmensohen Normaal losgeld f 5 per kwartaal SaoUe opleiding Uitstekende resoltaten Zoo sisagdo dezer daf en voor de Middelbnrü aotede nauwel ks 17 jangeP SIËBËSMA uit Sneek die voor hét eerst examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onzen cni as Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergelgke wija populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practyk diploma s of voor de acte M O onze acliriftelgke ounusien zelfs prefereeren boven mondehn lessen I Belangstellenden vragen om gratis prospectus aan Z verbinden zich hierdoor tot mots Een vertrouwd adres Abonneert U op Het Steflografiscli Verslag van het Vbrhandelde in den Gemee nteraad wan Gouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stukken de beachikkingen daarop en de atenografiach opgenomen disonasies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor bonne s op dit blad f 0 25 per kwartaal bij voornitbetaling voor niet abonnA s f 0 50 por kwartaal bij vooruitbetahng iV Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Dienstaanbiedingeo hebben in de Goudsche Courant êteeOa tuepe BIT Deieadvertcoiieo koslei slethls bij voorultbeiallBg 1 5 regels f 0 26 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf aitsmitend aan het Bureau Schoenmakerij O SINGER Haatsrhappij D4pöts alom GOUDA Klsiweg 5 Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM De TfaeeSa worden afgeleverd in venefelde pakjel van vijf Iwee en een half en n Ned on met vermeldln van Nommer en Prijt vooralen van voleen de Wet gedeponeerd Merk Ziek tol de ultvoerlnl van U e eierda 1 orden aanbevelend J C BUL voorbMn 1 BRBEBAART Li 567 20 Markt s Hat Nest van dan Sparwar Eso romauUMh verhaal utt den tijd vMi de PuriteliMn der 17e eeuw Boelekade 132 211 DUITSCH Dliitsche Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER Lmtmf Dultaoh M O C Houtmansgracbt 19 OOUDA u Toen d vreamdeUng bar eogen op zldi geveadgd za Uohtte hij met een gntdeuM beweging van d B arm zijn ho d op daarna ging hij met een kort IjroulMdi lachje zijns weeg ca verdween tussoben de boomen Ie jonge meisje maakte onwillekeurig eene beweging als om hemi te volgep maar fg ijbertijd ontsnapte baar een ijAlt gesmoorde kreet van vreugde en vree Zij bedwong beide uitingen van wat er fai baar omging maar hoe snel ook se waren L ambërl niet ontgaan Die uditlge opuMTklng wa voor bea eMte Die avonturier O mfjn QodI riep hij omrillAeurig uit U ur zij kMk bflSn vlak in het aangezet n wierp het boofd achterover met MB blik van trots cu toorn Mijnheer Lambert zeide zij boog Jiet zal wel niet noodl r zijn u iodaobtigte aakm tet wi ik u mlin gvhelm hebTanadeti het velUg U bq lederen man vaa JfyiBdtr aua Mld Uj verblutt W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN I IJzerwaren Keukengerei U wielen en onderdeelen Landbonwgereedscliappen en Werktuigen Adverteert in dit Blad V Hldeii OY rlMd Mn imatulijk iridn on ianli JieM ZoODIje MN la il o lli eolwftl draaruiB4 M UU alUr auoi t J LOEF Onaf T BlolHIrul 13 Gmida 20 F IW 17 744 IS DAGMEISJE uil n iilQ GEVRAAGD of Noodhulp Dienstboda WACHTELSTRAAT M 742 9 Boekhandel mi t de ell k KOSTHUIS wal br lk tsb Yrij kmmmr Br fr No 743 Burwu Goudache CouriDt Markt 31 U3 9 NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen DONDUDAO 22 FBUUARI 1917 loataklitk Sffiw VerMaUlai Hm Nednluduk Tooa l lOeVDoritcIliotfmbetAbonDemeDl DE WILDE EEND Auivaag Tcrancvlipel in 5 bedrijven van HBNRIK IBSBN T 4 IQntrée voor H H Leden en hunne huiifeDooten 1 TS per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen ƒ 2 2S per persoon Lore Stelles Batcon lioUnr der te bespreken plsatsen op WoenidarBTond 8 uur Sntrie voor de Galer zoowel voor Leden all NietLeden 40 cent per persoon Kaarten zün daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken k 10 et extra Woensdag 21 Februari dei morgens 9 uur aan de Sociëteit Alte entr rljien wordeu verhoogd met i AuteurfMchten Singer Dit ééne woord zegt alles vanneer er sprake is van iraaimac ines want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich resds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEB NAAmACHIlIES DE MEN AM DIT W ÏÏITHAliaBOBD EANEENirm kunt U kragen lo al onze winkels les sIoDi e FMee leTisliiillelorierfeer v paERicHT tta Voedert iw To net de nutrtre murw LIJINZAAÜKOEKEK merk 3TEir en W L an SOVABOOHEMKOEKEN mark W L Ditmmitende door hoog eiwit en vetgehalte en groote awdiagswaarde KKruTHtaoma PnrH VHM Vegim domUm NwInMim Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen AaatMlotan bil da varaaalf Ing voor Moda vaiiacllola U s Oravaahat Goedgekeurd bij Kon Be l 26 Aug 11 No 46 Opleiding lot Cost umière Ooupeuae en Leerares M leleiiDbeM rur eigeo gebruik te iHni IHin WIUI n IHIKiiSn Plaataing van leerhogen Dioadag en Donderdag aan de School Oouwc lOt Dir Dama v HEVZELENOOORN Koninkliik Nationaal Steuncomité 1914 Sere Voorzitster H M de Koningin DERDE OPROEP Het Koni llik Nationail StenncoMtU meent opnieuw eiéh beroep te moeten doen op den wetdadlgheidsun van het Nederlandsche votk Behoorde in het affeloopen jaar dank ïÜ den verbeterden economlschen toestand de werklooffaeid hier te lande tot de uitzonderingen en werden daardoor de geld middelen van bet comité belangrijk minder aangeaproken thans zijn er omatandlgheden Ingetreden waardoor opnieuw aan de financiën dezer Inatetlhig zware eischen gesteld worden voor het maken en stofleeren van MEUBELEN Is bQ N HESSING Peperstraat 24 Couda Billgke prijzen prima materiaal Reparatie aan alle meCbelen Door de strenge vorst zUn tal van bedruven tot sUlstand gebracht De aldus ontstaande werkloosheid zou ook In normale t den zlJn voorgekomen de kostbaarheid der eerste levensbehoeften en de betrekkeluk korte duur der economische opleving veroorzaken echter dat het voor tal van gezinnen met mogelQk is geweest voldoende r te leggen om gedurende de winterwerklooaheid in het allemAodfgste t voorzien Bovendien is er muiige industri die door gebrek aan grondstoffen of kolta thans Btfl staat of binnenkort waarsek nlyk aal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Hoog Ëerevoorzitster heeft naast de groote giften die reeds vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninklijk Nationaal Steuna mité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 60 000 aan deze instelling geschonkes Aangemoedigd door deze scfaittemde by dnige meenen ondergeteekendw tot het Nederlandsehe volk de uitnoodlging i moeten richten het voetspoor xijpm Landsvrouwe te willen volgen en hun dyor ruime gaven de gelegenheid te openeitt de taak die het Koninkiyk NaUonaal Steane inité op zich genomen heeft tot het eind té w vuUoL Bet KoninkUjk NatiouMl Steuncomité 1914 Mr M W P TREUB Ie Algemeene Voorslttir F E POSTHUMA 2e Algemeene Voorzitter De Conunisle van Uitvoering Prof Is P DE VOOUS Voorzitter Mevr H v BIÊMAHUMANS Jhr Mr W Th C v DOORN J R SNOECK HKNKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN USSELSTBYN Atgemem Seerataris Giften worden Ingsisacht bU de Heeres © Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Penmngmeester Koninginnegracht 36 45 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau OuwerkericstraatS Ook kan storting wn bedragen geschieden bU de Directie der NederiandscbB Bank hare Bübank te Rotterdam en hare Agentschappen s Gravenhage Dordreeht en Leiden de Nederlandsehe HandelHaat Bchapp of hare Agentschappen te Rotterdam en s Gravenhage en de Administraties der Dagbladen die zich tot het in ontvangst nemen van bedragen beschikbaar hebben gesteld en de door hunne Admmistratlo ontvangen bedragen telkens zullen bekend maken sGravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe Uitl 12 A CI B3iTE i Dr I Febr Het Seliaallbonl 7 D C Balüw voor da l aodbouw 31 Fabr CaM Barmoiila dniac k i nelMiiitaou la 9 23 Fabr Nlauve Sdioairbiuc Alx iMD UvnanMUi £ a a LmIuDt jouTiat V 8 u V i WlMe BalsaU vaiwMki iMdedaallnc w riadnliifaa ggi In au on Sm calvaataa va varmakaUlkM la ana aceoéa EleotrUiSia Drokkwij BRINKMAN ZOON Ooodsk 5Ae Jaargang Woensdag 21 Februari 1917 fiOMCHË COURANT Txe a xTS eaa A d verteaa tieTDla d ttóox G o uLd SL eaa Oaacistreleeaa VERSCHIJNT DAGELIJKS 4ki BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN lUDEDBKLINOEN Op da oorpaiina dubbel larlal aawoaa ad aiteaiMii en ia aaoadaa nadedeeliasaa bü aoauaai laa 1 pri Groote lener an randea naar plaalamimta KLEINE AOVEKTENTItN aaanasea ea aaabiadiaSaa battefeiMU tSeanpanaMMt koop en erkoop huur en etbuut l S ta ela I 0 2S elke regel meet S eeal bf beulini bteiimum none 10 relala Bew aUnvBaea 5 aeat 1 4 ralala I SS elke ra al maar C 04S AIONNEUENTSPKUSi f kvanaai I pat Mk 10 nt mat Zoada ablad pai katanaal f 1 75 pai vaak 14 eau ontal waar da liaaor ias par loopar laKliinll Ffanao par poal par kwartaal f l 50 mM ZondaCablad f 2 Aboftitemaatan wordao dasahjk aaDlenoman aan oo tniraan Maut 31 Gouda bi aac aSanlan dan boekhandal aa de poalkantoraa ADVERTENTIEraUSi Ull Oouda an omalrakao baboorenda lot dan baaorlkrins lS ratel I 0 55 elke ra el mMr I 0 10 Bl dr achlar an ol aBda plaelalnfan worden daaa lafan twea berakaod Van bulten Oouda an dan bciortkrln 1 5 resale t OM alta rescl meer f O IS Telefoon Interc 82 a Telefoon Interc 82 Uitgever A BRINKMAN ZOON er groote waartichijulijkheid beataei dit het schip zal worden getorpedeerd ZM schijnt ogeland zijn maatregelen te nemen tegen den d uUcbootenoorlog die eigenlijk niets beteekent zooaU het aanvankelijk heette en zooals nog volgehou den wordt De schepen van de onzijdigen worden er nu aan gawaafd en als wij nilat willen wordon de echepeo met de koMbare lading die wy zoo boog noodig hebben eenvoudig achtergehouden Hof Btaat onze Kegeenog da r tegenover Wij weten het niet Doch het U to wenaohen dat een officieel bericht ons duidolijk zegt wat het standpunt van Engeland jegws ons is on hoe de Ned Regeerloff denkt te handelen Da gevolffm vmn den dulkbootmoortog fiohüneo to i wrf merkbaar in ngeland Sir Bampfylde Fuller heeft in opdracht van het mmièterie van oorlog het bestuur op zich gen nen van een departement voor boutversohaWing voor het leger In de tweede plaaia zal het deipartemcnt zloh bezig houden met bet toezicht op hM gebruik vmi hout in het Vereenlgd Konindcryk tos einde zuinlgheud te laftti betrachten ten ziohte van aile soort van gebruik ervan Ten derde heeft het dtqwrtcvnent zich te bemoeien met het verkr jge n vau hout do r uivoer hetzij invoer ast rfgeeringewege hotiij invoer door partloullereai Ten vierde zal het departement het veilen van hout in bet Vereeiégd Koomkrijk hebbeo te bevorderen Maa kan veilig aannemen dat deze maatregeten reeds een gevolg zijn van den verminderden houtinvoer NidiolMn schrijtt In de Daily News dat het der regeering veel hoofdbreken ksNt ttlt te deoE en Wcdke Imiportgoederen van gvooten oBnr Qg het zou kunnen verbieden telende tonneoonaat uit te siparen Er 13 in dfie richting meer gedaan dan aanvankelijk werd beseft Lloy George is voornemen zijn toe ezegde verklaring morgen af te iSIggea zoodat er snel een beailiee ng dient te worden genomen Hel plan ie het transport van papier en pulp nog meer in te krimpen ofiiohoon die al tot do helft wa len teruggebracht Dat wordt e i kwaad ding voor de couranten Ook zi i eronderbaadellng n gaande met Frankrijk waardoor men hoopt van rrookrlik gedaan te krijgen dat het goedvindt dat de inivoer van transoha zijde m ngeland wor H veinnind rd Die ban M wae in hot afgeloopen jaar aanzien lijk toegenomen Lord Bercwford heeft volgen dei Mor ning Poet in een rede gezegd te vree zen dat bet land nog la het geheel niet wist hoe ernstig de toestand waa Men behoefde eledite do getallen van de verloren sohepeo en van de crioren gegane achoepsnumte te zien ma over om omvang ven de tegenrwoonftgo verliezen van ngeland mtzet te zijn Het zou nvoeityk zijn om het land te provlandeeren Zonder handelBvloot waa geen proviaodeerlng mogoii Als men van de vloot de 9toom90hc eti altrok vur regeeringvdiensten gereserveerd zijnF dan bleven 1870 de Duitschers niet nalieten om notabele Pranschen ala gijzelaars In de treinen te plaatsen Galli schrijft Ik heb mUn bejaarden grootvader van bijna 70 Jaar zien gevangennemen door de Duitsche gender mes en zien gedwongen worden om als gijzelaar te reizen In den bagagewagen v6ör aan een trein die vijandelijke troepen op de Oosterlijn vervoerde ONS OVERZICHT de ordn zal komeiv HU hoopt ohter tevens dat bet Duitwbe volk niet luei een nieuwe orgwiJsatle zal worden gesegeod aangezien het aan orgpotsaüas die by de distributie betrokken zljB waariijk stat mankeert De schrijver geelt een opsomming van e ae talrlj ïe organiMUoa en beMlu tjft den buieiucrailMhcn nmvpdKmtp die er aan verbonden la D werking van do tevens middelen voorziening been volgsne de schrijver tot een volslagen 6ob u gebeid De organisatie woe olct in stsat eikeco het voedsel te waarborgen die bij no dig beeft Wat verorbert ds orgwUsatie cohter zelf f vraagt Wolff 1 n hij antwoordt Wanneer men door Berlijn straten wandelt bemerkt men dat in de gegoede wijken d dlstrlbutle kastfioren tal VOO buizen In be lag nemen Hun omvang neemt steeds toe Op bet oogenbUk waarop de Hljkadag over t kMns doflcit van één niihiard 260 mlUioenMark zal gaan beraadslagen ai t hij het noo daarop de aandacht t ve tlg n Aan den vooravond van eike zitdng periode van don Uliksdsg word verwaohringen gekoesterd De tohrijver verwacht oaigeue wat men tijdens den oorlog verwachten mag van lemaod die met een houten Mbcltje tevreden M St kken van aardappelen In den omtr k van Hamburg hrtben tuiniers verleden Jaar proevMi genomen met het stekken van aardappelen De uitkomsten waren verrassend daar men van Mn gezonden aardappel gemiddeld 60 plantm verkreeg Einde januari en gedurende Februari werden de poolers In een verwarmde broeikas uitgespreid Zoödra ie begonnan te ontkinnen wsrden se In bakken gelegd met aarde bedekt en m voldoend verikhte en verwarmde lokalen voldownde doch niet te veel bevochtigd gebracht Zoodra de scheuten 10 tot 16 cM lang waren en voldoende zijloten hadden werden deze van de plant afgenomen en uitgeplant Da aan de naardappel blijvende uittooper gaf au nog eens ziflotsn dia weer weggvioiiMli men en uitgeplant werden De Jonge plantjes bleven In de potten in de verwarmde kassen tot lat de weersgesteldheid teeliet ze buiten in den vollen grond over te brengen Volgens de kweeksrs die ds proeven hebben genomen leverden de op deze wijM getelde planten een even goed beschot als de gewoon behandelde aardappel FRANUUK Als De voorzitter van de legereommlssie In de FnuiKhe Kamer de vroegere staatssecretaris Maglnot verklaarde aan een vertegenwoordiger van de Matin op een vraag of hst probleem der reserves werkelijk tot moeilijkheden aanleiding zal geven De toestand zou werkelijk beter kunnen tijn indien men er bijtijds op uit was geweest zooveel mogelbk de reserves te sparen Indien wU een legerleiding gehad hadden die zich beter aan de omstandigheden had weten maar zeer weinig hepen voor den hanifl over BUFTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLANa Surrogaten Pw le wor Von Vabmit uit Münohen wijst In een vakblad op de mogellikheid om slaolie te halen uit eparrenzaad De sparren hebben dit Jaar In Dultsdiland zouveel zaad gedragen a s aleohts met tusëchenpoozen van enige jaren voorkomt De pijnappel waarin deoaadltorrds zit ten zou men kunnen winnen door In de boomen te klimm u Dit is eoiüM lastig en onder oia aindlgheden zelfs gevaarlijk en daarom doet men beter zloh te bepa len de pijnappels slechts van gevelde boomen te plukken De vrouwen i kinderen van de houthakkers zouden dit kunnen dtoe Zij netnen de pljnapnejs mee naar huls on leggen ze daar In kis ten dicht bij de kachel Onder den Invloed van do warmte gaan om ze open en dan kan men het zaad er gemakkelijk uitschudden ledere zaadkorrel beeh eene vleugel die er af moet Wat men dom kan door op met zaad gevulde zakken te kloppen Ala de zaadkorrels schoon gemaakt iijn worden te In den oltemolen uitgeperst Het mesat brengen se op el men ze ecrtt perst en daarna laat uittrekken mH bpttzol benaine o zwavelkoolstof Hei perstu levert ongeveer 20 percent olie op die als slaolie gebruikt kan word u het trekkCTi 13 percent oHe die voor ver nis zeep enz hniikbaar Ie Wat overblijft uit de pers is een goed mengsel voor het veevoer daar het veel eiwit bezat De gedorste pijnappels zijo een utietedMnd stookmiddel De koeten vsa een titopljnappeloUe bedragen ongeveer 9 üMzk Voor vredestijd is dat natuur lijk i duur maar thans ia dat heel an Iers Silezische bladen vernemen uit Mwavl tiat daar bij geAirek aan petroleum boter g brulkt wordt voor de lanq en Verder gübruikt men boter voor het smeren van wagens daar wagenemeer van 18 tot 22 kronen het kilo kost en hechts looeilijk te krijgen is Ook In de Alpenlanden waar de boeren nog groote menigten boter hebben wordt het in Dtdtacbland zoo sohaarscrihe melkproduct gebruikt om wagens te smeren en schoenen te vetten Het echec van de Baitscbc tevensntddelen voorziening In het Berliner TagebUü spreekt Theodoor Wolff de hoop uil zegt de Tel dat do levenMviddeilen voorzieniog in de nieuwe zitUngspwlode van den Rl sdag die Donderdag geopend wordt weder aan Een scheepvaartkuodlce Kbrijft in de Tbuos dat er bewijzao sljn voor de stel ling dot aommlge ngelSttie schöpeo ge lorped eerd worden doo d t de kaïplI nB niet al de voorwihrlNsto in acht hopiea die de admiraliteit voor de kdopvaardij In het afgesloten gebM der Mlddellsud l sche Zfo hebben de laatete dagen dulkbooten een bedangrijk asotaj schepen der geallieerden vemiekL Hieronder bevonden zich een diohtbezet groot Italiaan h tree pentraneportsclwp 2 bewapende stoom pende stoorawihepen 8QB0 en 4500 ton mot een liaangrijkfl iSffing voor Balonl kd het J am cbo stoonMMltto Uonn VautBux 3282 toB e hwFnasohe zeilschip Aphrodite 600 ML op reis Mar luliö J Volgens Verdenegsn 1 ki bet Noorsche Btoomsobip Stalemtf 610 ton roet visch op reis van iJiOK naar ItaüS door een Duitaahe dulkb r vemiold Een ngelfsche patrouilleboot Mtn do beman ning op die t Stornowi landde Lloyds mcidt dAt dis ahóener o Terr Neuve Mayola en Dorovhy tot zinken zijn gebracht Het Noorwhe ministerie van Bulteniandsche Zadfon entvUig berlght omtrent het lorpédewen van de MeesMnhepen Tornyt uit Chrietianla ïttjN al Bsat tic uit Agwe 1827 tóhTÏjtutenfïWr uit Christianla 1744 ton Cubo uit Chrlattanla 13 4 ton en Juno 2416 ton De betrekkingen tusschwi AmMÜca en Oostenrijk a n nog niet verbroken naar men weet Doch Amerika heeft Bu aan OoBtenr jkHongar je een duldel ke verklaring gevraagd n of de monarchie blijft bij haar na het Ancona en Persia incident gegeven verzekeringen aan Amerika Oostenrljk Hongar e gaat wat de duikbootoorlog betreft met Duitschland mee Amenka vraagt nu of deze stap de beloften na beide incidenten gegeven doet vervallen Er is voor Oostenrijk geen uitweg denkbaar En daarom luUen de betrekkingen tusschen beide staten wel spoedig verbroken worden Men weet van de Duitsche bedreigbig tegen de Engelsche hospitttalschepen Om torpedeeren te vporkomen of vergeldingsmaatregelen te treffen wilde men Duitsche officieren meenemen op die schepen Feuilleton In de Matln komt het lid der Fransehe Kamer GalH er nog eens op aandringen dat aanzieniyke Duitsche krUgsgevangenen zullen worden ingescheept aan boord der hoapitaalschepen van de geallieerden ter bescherming Hij herinnert er aan d t in Indien hij datgene wilde prijsgeven waarvoor h zoo moedig Mrl dt de vrijheid van Frankrijkl Sue ffll aangebedene htOy snoekte hij om God wU Iul er naar mij GU gelooft niet waar gij gelooft dat Ik uw vriend bon ik zou ml leven voor u willen opofferen ik zweer u dat gij bedrogen en belogen xljt deer dez i avonturier die gebruik makende van uwe romenoske verbeeidfaii Zeg niets meer ÏUofaard ais gij prijs fpkalt op iiiijn vriendsdwp beval zIJ Pi wU geen woord meer van a hoorenl Wees dankbaar dat ik ai b eherper tegen u optreed en de uitingen uwer ellendige Jalousie over het booM wil rien O waarom hebt gij die woordesi uttgeiokt liet zij er onndddem L op volgen endsr den Invloed vaa oen snelle wiseeibig van Menuning zoo gewoon bij hare getö heid voor allerlei dat werkelijk aandoenlijk wee want zij hsd zfja narteiljk kreunen gehoord dat hij onmogelllt had kunnen onderdrukken Om God wil ga ga mi wat ik u bidden magt LiwtBw alleen opdat Ik niet andermaal zoo wreede woorden eprekel Ik heb niet te vreezen Ik ben volkomen v edlig Ik bid u laat mij alleen naar hui gaanf Haar stem haperde meer en neer terwijl re sprak klaarblijkell moest zt de opwellende tranen oitoptasudeU weg slikken Hij moeet zlob InUsden gevoelende dat het onedel wa baar nu te kwellen terwijl ze zoo hevig ontroerd was Vetveef mij wserde Lady zelde bil opstaande Ik zeide loeer don mljnreobt was Vergeef bet dm rmen dwaceodorpriiog dat bij de oogen hesft durven opslaan tot de sohoone prinoa die hem bi den Avom was virMbenen WU allee vergeten wat hadenwvoad voonriil vmim ét alltw in rust ailevn wd de vredige sUh fran deai zotncrnacht onderbroken door iurt klagvU giwchreeuw van den ull eu hut zwaarmoedig gecuelit van den wind HOOFDSTUK VII De vreendellng achterliet Mt Sue waohtte scherp luisterend tot fast gfltiid der voekrtappen vaa dsako aa man gehwel w iggeetorven wa la m riehtiuR vau het Slot Toen ging zij vlug n OMewondni naar bot hek Ongeduldig la den donker rondtaMtendo zocbt zij naar den eenvoud n kUnk waarawde het ggelotea wa Het waa een roeMlg stok ijaer ZQ rok er tan maar bi hare senowaebtlg held deed zij bet vrij onhandig Indeltjk vloog h 4 bek open 4n ws i la het park Zij keek naar hst door de maan belichte scruikbout iBMenaid naar het veor baar meeert aantsMOM gelald jhet komen van den man dMi zij He iwl Uifk Prinat Juiobte zij wan4 onT rwaohts stood by voor haar en strekt de armen naar baar uit Mijn moot Ud raelejel raonvpMde hij ntnisbroramend waf zlja echoduw dur olm i allien houd la herinnering dit ene dat mijn teven mijn eenzaam nederig en weinig bctoetenend teven u toet boort om u te dienen of te helpeb om u te vereoreu t f zoo uoodig te troosten en dM Ik mij geengrooIer gelde kan denken dan m leven te mogen geven vow uw behoud Hij boog voor baar zM diep dat hij den zoom van haar kleed bereikte dat hij eerbiedig aan zijne lippen drukte Zij had slelsmedeiljdea met hem al hsar toorn tegen hem wan voorUJ Hij dbaelde met wc 0SaiU want dItdeH van het Pwk wa nogi ver van het slot Hij be ep dat zij alleen wilde zijn maar Uefde als de zijne ie w 4 altiy T aak zasm maar ook bSboheUen n wa bet onnatuurlijk dat zij zlcfe niet verder be konmerder om hem dis haar ten opzichte van haar Prins zooveel onaangenaam geze d bad Zij werd ongeduldig bij zijn dralen en ofschoon zij za ter Jefeia bem gestemd was toch bertiaalde zij kaakslag hem toe ebraciht Ik ik begrijp u ndoi goed Zoudt gij de goedheid willen hebben mij met een nodiere verklaring te vereereo en nadwe verklaring tóndet noodlg antwoordde zij kortaf Prlne Améd van Orleans heeft maj zi Uefde betuigd en ik heb mij met heou verloofd BARONES ORCZY Nadruk v tbodea Goed maar Ik smeek MyMy zoldo hlj ivoelvol wotendo dat m B niet ïn verz moot koni n tegen een verbimd beethoefdig en dooxA ijvend motaje apre kende met den moed der wanhoop ik smeeaC u op mijno kndefia mij aan te hoorenl Deae vreemd avcmturior Zwijs t vM zij hooghartig in onderwijl zij zich van btm atweoMo want hij wa warkelijk voor haar geknield Indien gij wilt dat ik u ale nHjn vriend zal besdwuwen dan zegt gij geen woord er zwartmaklng van den man dSen üc liefheb Wees aoo goed en ga au beenl Aarzelend zag hlj naar all kanten heen als zoekende naar q Heboevcn dl hier of daar op den loer konden ligigSn Maar hoewel het reeds laat wae had zl hem nlel gezegd dat ze alleen wilde zijn Nog ndnder wilde blJ de verdenking op Klob laden dat bij bare Mge wlldebe tpleden £ n eenmaal bestotm te doen wat zij wilde deed hij bet zoo W eoug voorbehoud Hij wlld he kleine voetpad gaan dM zij noodzakelijk Docet volGTcn wanneer zij na bem btMvaaria ging HIJ wa er zeker vsa dM tMa b m waarsohawtn waooMT ilj si a bulp bela bM P rk hetlMMliww Toen bij niets zelde omdat hij begreep hoe vergeefs iednre poging of woord van zijn kant zou zijn zedde zij in verdubbelde opwinding terwi ze met hare fonkeleade oogen ht de duisternis stalde waarin baar minnaar verdwenen wa lijkb ld dubbel my ecïeu Makte Hebt ge bc4 gezien Ook fehooid vroeg zij beschroomd opoWnde legen een bul van jaloerschen toorn Aen aij geleerd had te vrwen Tot haar vsrwendertnff antwoordde htj kam Ja Ik za sites Dat jonge menecb Is Bmoorli op u verliefd mijn kuiecV Susanna lllj zal mij nu wel vweeren nkt aijB intssMfln baal Wesdt vwvolcd Prin4 Améd van Orleans is de mee t uitmuntende en onbaatBucOiIlg patriot ter wereld voor Frankrijk het getlranlzeerde verdrukte Frankrijk dat hij met alwftt in hem is liefheeft offerde hlJ aller op lijn positie al thule zijn fortuin zi besdttii en hlJ is de bloedverwant van koning Lodtwi nochtans is hij moetm vluchten want er 1 oen prijs gezet op zijn hoofd omdat hij niet kan zwljg a al hiJ ziet boe de Uramüe en de verdrukking bet Fransje volk te grand ridit Hl zou nwr Parlk kunnsn gun la rijkdom vorat i $ MsUn ftla prins oader d it Ma