Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1917

aan te p sBen en indien wU niet te veel tUd likdden beBteed aan kleine offensieven die v el eoldaten koeten dan xpuden wü waarSBbysKflE niet voor de t rei tfowdiige mod lykhedeh taan POLBNy Onderw zereeiakinff la de kraite Plotilcow b cet l olen hebben de onderwijzen geetaakt n verhooiring van salaris te kragen Zü ktügenÜMUis EOo o verboopnf en wel van 26 tot 86 welke verbetenng met terugwerkendekracht gerekrad wordt te ün ingegaan op 1 September 1916 De sala igsen bedragennu tusschen 1200 en 1600 kronen per jaar de oorlogstoeslag meergercikend naar gelang van de grootte van de plaats waar deschool gevestigd is 1 missie moeten ten hoogste 10 worden geleverd tegen een pnjs van ƒ 7 80 per 100 stuks voor levering aan de gwneentebesturen welke eieren zullen worden gedistribueerd overeenkomstig de vaatgratelde bepalingen St Ct Zaken iff een telegraïn ontvangen van onzen eonaiil generaal te Londen dat het stoomschip OotmN sum o het stoonrHcbip TrorarpenberjE dkwr en DiÜbBohen onderzeeër tot zinken zijn gebracht De bemaoningiMi teo gêtaie van 64 koppen zi gered Gisteren werd reed gemeld dat blijkfve een door de i ederiten vaa genoemde schepen onlwvageD telegram de bemanningen Ie Baxhara zijn g and De Ootmarsmn van dia StoontvaartMaatKchappiJ Ooetze te Aontenlun meet 2Sm ton het atoonncUp Trocnpenberg van de StoomiMWt MaataoJiappij HilkgereIwirg te Amsterdam 1608 ton Naar de N R Crt verneeauti ware beide sohe pen o et eeo verpÜohto k enladlng voor t n el ctio rekening van Engeland naar La PahoM iderwpg Naar de TeK verneemt B jn de casco s van de getorpedeerde Ootmarsum en Tromp berg op de Amsterdanuche Beura voor een bedrag van f 900 000 elk verzekerd De vaart op Ooat Iiidië De stoonttldbepai Üoeotoer Bindjiani Wm Uggende te Bergen en Ophir binnenkort van Hotterdaim vertrekkende van den Rotterctainscfaea Lloyd zijn sangew zen voor de vaart uit Ned Indië aaar San Framtnsoo Vice verw De uit Ned IndSfi l er terugkeerende schepen van den Rotterdnmeche Lloyd lullen naar te N B Crt vemewnt voorloopjg o p0elegd wovidien moeten maken over Hew Vork San Francisco en Japan De Ireiakosten voor een perioon schat men op f 2000 GBBIENQDll BERICHTEN zen productieoogflt 1917 De Minister van Landbouw heeft gezien het rapport der commlasién belast met het doen van voorstellen in zake het vaststellen van minimum prijzen voor van regeerinswege aan te koopen londbMiwproducten van den oogst 1917 vastgesteld de navolgend minimumpr zen voor de volgende landtouwproducten alles per 100 K G levering en qualiteit volgens bestaande gebruiken tarwe ƒ 18 rogge ƒ 18 zomergerst tweerüige ƒ 17 50 wintergeret ƒ 16 50 hav r ƒ 16 50 ktei aardappelen geleverd in het najaar f 6 zond en veenaardappeten geen fabrieksaardappelen geleverd in het najaar ƒ 6 gro ie erwten ƒ 30 paardenboonen Waalsche boonen wierboonen f 21 bruine en witte boonen ƒ 30 Een fldeele gevaagenis Het 8ï eelt aan de Ooetgrene t Horloge van een gnMewaehtertje vertikte het de laatste dagen oo nu en dan En t gevolg waa dat de eigenaar van t pruiUurwerkje zoo ai en toe op hH appèl mai eerde of te laat Ikwam Het wachtertje moest acht dagen de nor in wat hier beteekende de onderai verdieping van het geme atehui9 Geen nood trostte een aimbt en loigenOlot die uit ervaring kon spreken je l uoi het er best volhouden beter zeg ik je daa op wacht Onthoud wat ik je gezegd heb f en paar diugen later zat one wac tertje te brommen fawechen db dikke muren van hei gemeentebuto Daar Ixkorde hij kloppen tegen éeo der hotsten jaloeziekleppen van zijn sorobere oning Hij deed een atap in die riohan hij hoorde een aoet ateroractje dai hSm halffluisterend toeriep Zeg Piet tjl e klep van onder een weMg op a t kaa hoor probeer het maar Zie e wel Hier heb je wat Benedlorp en Kwata Morgen kom ik oog wel weer I Dei v rigenden dog Mond de sohoone weer voor de jv kmsdekleppen tikte en atok dien steel eener Goudbche pijp dioor ce opening Doe maair een trekje De pijpekop wa gevuld met cognac Den datlpc van om grenswaohtertje wachtte het jixq niet af Aldus gesdiiedde nog nie rroolen Hbld Een nieuw bn odkaartenaj Bteem Men schrijft aan do N Ct De heep P van Eijnden verificateur der g neenit€i4inanoi n te Amer ïfoort heeft een broodkaarten systeem uitgitweiit dat naar die bewerker meent de bezwarenzal ondervangen welke tegen Jiet huidigestelael worden aangiervoerd De oootroleis zekerder en een voudiger en de verbruikere hebben zeSf niet wel r te roakenmet bons of kaarten Tevens zai eengroote geldelijke besparing er ihet gBvole van zijft Op Verzoek van den Mfaiiet r heeft de aamemöteller eea volledige uitwarkingt vanhet systeem ter hand gesteld ban dendirecteur van het Centraal Bruodkaartenbureau De bakkers te Amereloort h bbeh hem allen een groote taart betooMi al zijn aysteeui genadie nSooht viraien i ztj daardoor an het bonnictjes afsïchcu en en opplakken verlost wordiori I gemengd Oorlogitalea w Bommen op Brtggë De Bnissetsche correaplmdent van het HM vertelt in een briefje jan 12 Februari een en ander over het werppn van bommen op Brugge 3eproevingen b j de vleet hebben de Bruggelingen reeds gekend maar naar al de alhier verachynende bladtln weten te vertellen ia geen beproeving zdo smarttijk geweest als die welke Bruggei op 2 Februari Vanwege Engelsche vliegers te beurt is gevallen bti welken aanslag verscheidene burgers inzonderheid kinderen werden gedood Een groot aantal bommeni hebben de Engelsdie vliegers neeigegopid vooral op Sinte Kruis en ook op andere door de armste bevolking bewoonde wijken Onder de slachtoffers is slechts één Duitsche militair die gewonji werd terwyi een oude man diens vrouw jen 16 kinderen werden gedood waarvan de tjieeste voor een klooster op de soepuit eeljng stonden te wachten Ër moeten bijzondere m tregelm zijngenomoi otd de onwaardee bare schattenvan het Sint Jans hospitaal zooals menweet bevat dat hospitaal onder meer enkeleschilderijen van Memling en de rftliquieën kast van de H Ursula tegen alle ongelukte vrijwaren i Moeiliikhedea in de kartopindustrie Men meldt uit oostelpQroningen De mottlpheden in de kartonindaatrie nemen hand over hand toe Niet alïeen laat het kolenffebrek zich zeer ernstig bg vele fabrieken gevoelen maar van grooter belang ia het feit dat de uitvoer van karton vrgwel stilgelegd is De aflevering althans is veel kleiner dan de productie In verband met een en ander verd in de laatste weken dan ook aan eenige fabrieken te Oude Pekela reeds een aantal werkliedeni ontslagen en het laat zich aanzien dat er tünneskort nog veel meer zullen volgen Aan honderd verküeden van de fabriek van den heer Mulder werd reeds aangezegd dat ze Zaterdag a 8 ontslagen zullen worden terwül de Coöp Fabriek Reideriand te Winschoten Zaterdagavond j l 40 ongehuwde werklieden ontsloeg met een dubbel weekloon Zoo neemt het aantal werkloozen in het kartonbedrgf bedenkeIgk toe Beslag gelegd In de graanmalerij en veekoeken1 fabriek van d coöperatieve landbouw vereeniging Samenwerking te GiessenNieuwkerk zijn naar de N R Ct meedeelt 12000 K G rgst en 6000 K G havermout in beslag genomen die be temd schenen te wezen voor veevoeder liANIV EN ZEEMACHT De officiersuniform In de vergadearing vui de Tweede Kamer vaji 16 dezer herft de minieter van Owlog toeai de heer Duije amalend zinspeelde op de invoering van em zwarte parftdeuniiforra geïnterrompeerd Daar ia geen sprake van en er zal ook wel niets van komen Naar aanleiding hieirvan hrijft ons een officier aan de N Ct Ilij bet lezen van deze interruptie zal nKoiigen beroepsofficier der inlantérie ar tillerie gende om te zwijgen van andere huilpwapene en en diaofrtvakken de Bohrik onv hel hart geslagen zipt Zou de minteter van Oorlog hebb i wilten zeggen dat als straks de fala4e dtuttimi van 1 Januari 1918 ia aangiBbrokai tijdstip waarop de oude unitormeo voorgoedt lot bet verleden zullen behooren do beroopsoffioieren dezer wapent en dienatvakkea zullen zijn aamgewwBen op het grijze dagelijkfluhe tenue Zoo ja don zal de heer Duys KOed doeoi met zioh er eeiui in te dknken hoe hij zich te mOedie zou gevoelen als hij ward veroorde ead om Voortaan ooniudiee begiraf BSefi bruiloften en ka merzittingen bij te wonen bezoeken af te leggen zidi kortom dagelijks na zijflj arbeid te klM en in een grijl oolbertje niet vetlaarzen en ewi Üohlgeii leurde pet Want zóó iB volg ia d e tbaas geldlende bepalingen een olHoier na zijn UeUet uitgedost Hij draagt in de oometfie ens beeawindBela voor de moddeT patten het hohtgek leurde zomerja e en heeft dan naa t zich een gri e kepi W J0 hem vergund een lange grijze broeit te dragen dooh hierdioor verhoogt de fraaiheid van het geheel geeneaioe hr mogen onder dte Ouderen en oudsten der offioierai zijn die voor hun uiterlijk ongevoelig zi ii gewordto van do jongeren en jongöten kan dit kwaiijk wordftn verwacht Met het oog op den toch reed niet te grooten toetoop tot het korpBi beroepsofHciearen zal het van wijfi beleid getuigen rekening te houdfti met döze mensoheli e eigienachap BINNENLAND Meer Regeeringspubltciteit In verband met de nieuwe Engelsche bepalingen voor uitklaring van eenzijdige schep i zie Ons Overzicht Schrüft de N R Ct Wij hebben moeite gedaan omtrent de beteekenis van deze nieuwe Ëngelsche voor hriften die ook op onze scheepvaart betrekking zouden hebben inlichtingen in te winnen doch w z n er niet in geslaagd eenige nadere opheldering te verkrijgen Mon e toe schijnt de leus Al wat ons geworden is bestaat in een bekcht van het HaagBChe correspondentie bureau wel niet officieel doch oogenschUnl k aan officieuse mededeelingen ontleend waarin over in de dagbladen vermelde eischen wordt gesproken Hieruit zou worden afgeleid dat er duB eischen zün gesteld Dit geeft ons aanleiding tot eene oude opmerking die echter steeds wécr nieuw is Waarom worden wü hier te lande toch niet beter voorgelicht Ware dit de eerste keer dat wjj de moeilijkheden onze scheepvaart betreffende door Wolff teiegrammen duB Duitsche telegrammen over Ëngelsche maatregelen de onzydige landen aangaande moesten vernemen dan zou men aan een verzuim kunnen denken Het komt echterte dikwUls voor om niet te meenen dat wehier met een bepaald stelsel e doen hebben In Nederland blyft elke officieele inlichting over actueele aangelegenheden ontbreken Dit systeem kan niet zoo blijvenvoortbestaan De oorlogstoestand legt onsland uiterst drukkende lasten op die onsvolk gelaten en in het vertrouwen dat zyonvermijdelijk zün dragen wil Doch daartegenover heeft das ook het volk rechtvoorgelicht te worden over de moeilijkheden waarmede men te kampen herft Al leen daardoor is het mogelijk o s de overtuiging te doen behouden dat de lasten inderdaad noodzakelijk zijn Meer behoeven wy hier op het oogenblik niet van te zeg gen Hetgeen wij verlangen is niet bevrediging van overprikkelde nieuwsgierigheid goede spoedige voorlichting fmtrenthetgeen de oorlogvoerenden zich tegenoverons land veroorloven of van ons landeischen is een belang van het land en nietminder van de regering zelve die aan hetvertrouwen van het land behoefte heeft Fransche kinderen Uit BooBendaal wordt ons gemeld 254 kinderen zijn vanmtirgen uit het bezette gebied in Noord Pfankrgk hier aangekomen i Niet te vroeg Te Ëmmen ia men thans pas begonnen met d uitreiking derlaianslagbHjetten voor den boofdelgkej i onulag over het dienstjaar 1916 Een vroege vogel Bij een landbouwer te W arden iseen vogelnestje met een eitj gevonden in een booisohelf I l Bngeland e dr utrale scheepvaart Na r aa ileidtl ig van hei vermoedien dat de diwangtnaatregelen die l JS g and thans op de neutrale sohe vaart toepast ten doel zouden hebben presaie op de eoheepvaartDtaatöohop pijen te oefenen om haar schepcin eventueel mei recht van terug verikoöp na den oorlog aan l ngeland it verkoopen aohrijft heft Hbld Welnu voor zoover wij kunnwi nagann i er geai enkele Hollasideche reederij dte eeidge neiging heeft haar echopen zij het ook tijttelijk te vervroemdfcn DaA zou trouweme ook niet kunnen omdat door de Sohepenwet tm dv Schep ilvoPd eripg wet het fedtehjke l ö3chikkingier cht over onze handéls Het ICIjld wi W er voorts op dat de Duitsche düikbootoorlog Fngelandi nie ont heil vsdi zijn verplichting om nii meer dan ooH zijn noemi hoog te liouden Wanneer het weigert zijn mljnenwet voor de Duiteche kust terwitle van de Hollandaclie scheepvaart in te korte dan I iiioelcin wij beruatenj mogen daarin zelfs niet een Hyiuptoom zien van mindere welwillendheid t öQover M ö Maar wanneer tientallen onzer hepesï de n en dlagen of weken aaneen worden viiAlgiehouden dan kan dat toch moeibjk o b een vriendechappelijke daad worden gequallflseerd Vat het blad beeiuit Daar komt nog iets bij Met do Nederlandse Overseetrust is een overeenkoinet aa g egaui waarbij onase scheepvaart en onee invoer aao be NUUdb regelen wordeoi gebonden Die overeenkomst weegt als © mi zware laat op onzen haudW ea on e industrie In den loop diar laatste laa en zijn er al heel wat baleturlge lezere geweest wlea hij hebbeo moeten verklaren waairom he zóó moest en niet anders kon Maar wanneer wij nu mei dat al toch niet verkrijgen wat orb werd gegarandeerd de onheli nimerde ouLVoer van de prodiiotm die wij voor ons zelf üoodfig heriiben dan gaat ona de moed ontbrekesi om het rodsmi d etre van een dergelijke instelling verder te verdedigen Wij hebben goed vertrouwen dat de reedera n bankierB dfe de K U T hebben opgerictot en door het geven van bun woord aan Nederland zulke onachalibare dienrten h be baweaen niet zoo spoedig bet bijltje er bij neer Willem leggen Het zou eeo ramp zijn t welker beteekenis niet ernetig genoeg kan worden geschat Maar wanneer wij zien du het oontraot dal zij maakte zóó wordt uitgenro€a dan kunnen wij toch begirfjpen dat zij er eens genoeg van krijgt Laat ona hopeik dat het volk van Fngeland waar men als huuieidrijvende notie aJtijd een loyale uitvoering gaf aan de uitlegging van aangegane eontrftcteti dit zai inzien n onze moelli heden niet goiooter makea dut zij reede zijn IJs Het ijs op do BovenrMerwedel ie door du dooi Üiatm gevaoriijk gewovtliAn De voetpaden m Werkentlani n öleeflwijk zijn reed officieel gesJoteo Hfft personen nenen goederenvervoer naar eii van de overzijde gie chiedit thans we r peT Schouw Nadat op enkele plaateen in het ije op de rivier de Used bewegéng is gekomen ia de rivieroorrcenpondentic te Deventer WUbe Katerveer eu Kajmpen ingeateid D correBponidenl van de Nifca Crt te MiïUngen sobrljft van Zondoiavond We ataao op dien dtjk DedRijn op do Waal af t Pannerdeneoh kaJiaal in t is alles nog é a omnetedijk ijöi eld een eoht stukje pooUond Scherp tee e n e de bevror M rivieren zich l tegej de donkere oever waarvan de z mni van verieden week de sneeuw doen VHirdiwijpeni l en oofpeniblik beeft de Rijnrekt en geranHneld met de boel in hij nu ai 14 dagen lal gealag die aotie duurde maair kort LmoonMjde geraakte het ijs Inem ging na 10 niiuut n weer tToch is in dien korten hjd heebeurd t Oppeo vlak ia veci ldaq eerst De schollen z u ovegeschoven eteoa hier m daar re nd of vormen kleine heuveltjedele wast het water sterk zoo oogenblik het ijs kan loabroken en derivier voorgoed kan gaan kxuit ii Kmstig gevaar twtü l hierbij ditmaa niet tezijn Vooreerst i foor den hoc en waterstand de rivier dieper en dë bödding breeder gewordSetx zoodait bei ij geknekkelijker kan alsohuiven Maar de laotsite 8 dagen geen groodiji gevonad terwijl het water vanen de zon van boven het ij dj ken en broeer w R l t IJe heitaaiheid verloren en al zijn er zè groote en Ukke sCbolLen ze woihet botsen en ov r elkaar tuLmen kkelijker verdeeid ei vergruizÖId enhet gervaar voor het ontetaaoi vin ijsdammen wordt doordoor aanmerkel ijk venminderdl Links van den k nral In een a ooiiftnaamd haveartje liggen em viert vaartuigen waaronder een politiebootik dat niet meer iaa w feoa en en 121 mijnen aan boord heeft Daar de stroop meer TWEEDE KAUEB Vergadering van 20 Februari Vervolg De heer Eerdmama u l bei rak do inkwartiering van ondierolfJcleren te Leiden n vroeg honorarium voor reserveveidpredikers De heör Dresieelhuy u l vroeg verbetering van nwbilisatie tioelaigen en dSuirtetioeelagen De heer Scheurer a r behandelde de geneeekuiadige dienst die z l een gebeele organoMtiet elsoht Spr vroeg jivlichtingen over éen ohdrurgieoheii dlenet en drong aan op verbetering detr poeitie van apothekers De Miniater van Oorlog da hoer Bosboon beantwoordde d sprekers De Mini8te zeldfe met waardeering dte pede gehoord te hebben van di i heer Kuys de Beereobrouck en mericte op dat het geen ein0 zijn bedloellng waö iemand fe beleedlgen De Minister beaohouwd de verheffing en Instandhouding van het ze deli peil van Jhet leger inderdaad als een deel van ziku taak De Mlnieter brachti dank aan Aea heer de Visser voor zijn uiteemaotüog Voor een blijvende nieuwe regeling voor de kadierbeüoddSging is het oogenr bHk than niet gAoatm êe Minister erkende eobter diat het vraagstuk onder de oogen dient te wordlen gezien Over nieuwe raobiliaifttie toelagien voor het kader wordt zedde de Minister met de Minieter van Finanoifen overleg gepleegd De vergadering werd toarop verdaagd tot Woensdag HJ uur dagen iiehhen toh g waark Dooh o de weging i 4ïitten Vatgie hki ger elkaar bt over ïnxaid ieder Gelttkstelüng eindexamens H R S en Gymnasia Bij d Tweede Kamer is Ingekooieneen misftive van de heernü Lira jurg Albarda Bongaerfs De Savomin Lohniwi Van de Velde Visser van iJzendioom enlJzerawii ten gekride van een voorrtel van wet mff nieiuorte van toellebtdng tot wijziging van de art 133 co 186 der liooger ÜnderwiJHwet DU welavDoraM zal naar de aMeeJlngen worden gezAidieii He wetoiwa etel trekt tot g lijkfl elfing van het eindolpkana van hoogere hurgerafcholen m gymnasia voor zooveel betreft de toelaüng tot d ltniversiteiten voor wte m natuurkundige vakkea en de DtedlOiJD Standbeeld Géhto tn De Wltt Naar de DordSr tri verneemt ie het Mi eeld vfci dfi gebroeders Johanen Cornelia De Witt vervaanïiad doorToon Dupuie thane geheel gereed Menwadit slechte op het metoaj ihn bet tekunnen gieteo I Zao s bekend is zal het stondbe opgesteld wordfen op de Vifidibnig tegen dêiv jmiur van hei perceel Groenmarkt 64 Ie Dordnobt MC is in meer Olidereo ed slloBÏt Zijn I KOLONIëN De tabakscultuur in Indle Officieel Aangezien een half miniaen baien Javataibak ter waarde vaa ongeveer zestig nrlllioen gulden weUc arükei zeer vatbaar te voor 4 aedlg badM than nog op Veraclieping waoht heeft de gouver neurgefieraal de reaidentm der gewesten waar de berolking tabak v rplani last g even het daarheen te leiden dat met den aaopluit van tabak zoo epoedig mogelijk wordt opgehouden en iofltede daarvan andere gewassen geplant worden Indiache officieren Kaar de Msb verneemt züUenmet bet oog op de groote reiskosten in de eerste plaats de ongehawde offi eieren naar Indië tem eeren Dese BuUen de reia naar de koloniën dan bij oaw dm noonSelijfcen oever ga l Jt V direct geen gei t moeet ziia dat bij varder wa ter Ml het kruien der rivier de l over dm toewal worden geetuw g de jhepeo aaniKftken De w At is üigieBHehJ M 2L Duurstede wordt g AynidéBg g Bch edde de l over de Lek nog te voet n Dar s WimAi ward de i H g of Ond minister Cdtin te Haaricnmermeer Op den A K partijdag tf Ia rK 4nutc rroecr trad aJs fl ffeker op d beer ticrfijn met bet onderwerp Nieuwe mie tecring ei eh Spr betoc fde dat de gevolf nvui den oorloff zollcn zija een ongekende duuT te een ttterke tbetmocratüche invloed op hot t taatölH tuur sUatsfioolaliHne een Vfu hoogde toonstsiidaard m oen groote ter gL nAelling tuaeiohm kapitaal en arbeid Na d KrMiB Ae reivolutie aijn de BCheids iimrea tutwcb pn de verMchlllende tanden i aamuerkuLijk lagtT gewoirdcn Hvlzelfde i goeeWwdt mi weer De 3ö millioen soldaten dnÜiane Biet vw r elkawter leven verteeren thans reed drie jaron ondfr dietzellde leveniSOnistandigM I t hevft gelijktuidd gebracht de demokratische invjood zal zi vooral baan breki n Voor de voeding kleeding luewapeoing eiu van één aolcbiat moeten thui drie persons werken zoodat er fedteli pl m150 miUioen meoschen aan dön oorlog deelnenten De looncti zfjn in Duitschland van Ö tot 85 Mark gentegen Zij uilen sprake na den oorlog denkeli wel iet teruggaan dodi ho er blijven dan voor den oorlog Japan kan veel en zeer goedkoop leveren icoodat conourrenÜe niet nKtg p ijk zal zijni De vroaw zal alsgoed koopo werkkracht meer en meer haar IntrMle in faibrieton houdeo Het A R ideaal d vrouw uit het Indufltrieele leven met gewekl twug te dring o ie door dezen Orl vernietigd F e Mtaat zal treden in do plaats van de indivi SuPn ea de looowi bepalen Dit Htaal gociallnne moet komen De etaat Mil veel kunnen doea dk oh ons niet bevrijden van de duurte De economiBche Btrijd zal intematiODaal zijn o Nederland zaj er niet aan valkoiaea Alle partijen moeten Hamen werk en het f chip van etaa in veilige haven te brengen De tijd waarin men zich de we de kon veroorloven elkaar een vlieg af Ie vangen is voorbij CRI8IS MAATOEGBLEN De verbouw van aardappelen Men schrijft aan im Ubkt De Scheepvaart en de Oorl tg De landboowere in die veenkoloniën zijn de laatste weken eendgeizina huiverig geworden wat betreft dtenveriwuw van aardappelen Door den versoherpten duiktwiotoorlog wordt gevreesd dat de aanvoer van Jhillealpeter wel zoo goed ftia geheel uitgefloten zal zij ea men zich due met h aanwezige kwantum van ca 40 pCt van het tx noodigdo zal moeten red den Nu i er hhjkbaar nogi wel andwe dilmtofixtwMliiagi met name zwav ziire aiiiiimniaik op de vrije nmrkt be c kbaar doch tegen zulke buiitpiig w XHi hooge prijzen dat de aardiappclm vetrJKHiw bijeenigszioH nia ige maxHiminipnjzm nic4 iijeer zoo winstgewiid kan worden aid de boeren tot nu toe gewend zijn Men hoort dan ook allerwege reedlo spreken van een uitIireiding vain den bouw van erwte en booiten die minder stikstof vrajn I it h op zichortf zéér zeker toe te lulcliMi wanTHtT oveTipwri maar zooveel mogelijk voor te con iumptie gcHchikte aBrdaipi elen worden uilgepoot en in eAk gevat het kwantum dtU de aardia ppelii eelfaliriej en ter venuftUng toegowezonj zal worden niet Ie groot zij De snikervoorzlening In de Indische Mercuur schrgft dr H C Prinsen Geeriings een belang j wekkende beschouwing over de suikervoorziening der voornaamste landen Wat Nederland betreft deelt hg tnede dat op 15 Januari nog ongeveer IG fiOO ton in de entrepot was Daar het verbmik in de laatste jaren ongeveer 120 000 ton per jaar heeft bedragen ia er genoeg voor nog 1 jaar zoodat uit dien hoofde suiker zou kunnen worden uitgevoerd De export van suiker en saikerhoudende producten blgft echter voorloopig verboden omdat er geen zekerheid bestaat omtrent de grootte van den aanplant van ldl7 18 Ër bestaan moeilijkheden met de verschaffing van zaad en kalksteen en wellicht zal er zooveel land met direote voedingsmiddelen worden beplant om in den heerschenden nood te voorzien dat er in 1917 18 geen volle suikeroogit wordt binnengehaald Daarom is het noodig de thans aanwezige suiker zooveel mogelgk te reserveeren Haring De Minister van Landbouw enz beeft bepaald dat met ingang van heden al zgn verboden het marineeren van maatjes en van volle haring zonder staart anders dan voor eigen gebruik het leveren verkoopen of te koop aanbieden van haring gemarineerd in strgd met het hiervoor bepaalde het leveren verkoopen ofte koop aanbieden van maatjes en van volle barine zonder staart al of niet gerookt en van gemarineerde haring aionder kop voor zoover deze niet in oorspronkeltjken of bewerkten toestand door bemiddeling der Regeeting is veratrekt 8t Ot Uitvoer van eieren De minister van Landbouw enz heeft bepaald dat voor iedere hoeveelheid van 100 volversche kipeieren waarvoor onsent tot uitvoer wordt afgegeven voor de dagen 18 tm 24 Februari 1917 een hoeveelheid van fiO volversche kipeieren beschikbaar moet worden gesteld overeenkomstig het bepaalde in voormelde artikelen Andere eierenaoorten bdioeven niet beschikbaar t worden g 8te d voor binnenlandseh verbruik Van elke fiO eieren welke voor genoemde dagen beschikbaar moeten worden gesteld zop noodig t r beoordeeliog rm de r kseem Twee Nederlandiclie Khep getorpedeerd Aan het Ministerie van BuitenJaodsohe Zaehti Zeep De Burgemeester van Gouda Gelat op de circulaire van het B ks Centmal Administratiekantoor voor fe distributie vaa levensmiddelen dd 17 Februari 1917 no 40 Broigt ter algemeene kennis dat met wijziging in zooverra van de desbetreffende bekendmaking van Bargoneester en Wethouders dd 10 Januari 1917 alhier gevestigde i n d u s t r i e ë n die gevoon zijn zachte groene of gele zeep in hun bedrijf te gebruiken in den vervolge rechtl reeks bestellingen kunnen doen tegen ƒ 46 per ton van 120 kilogram en mindere hoeveelheden naar evenredigheid bü de alhier gevestigde Stocnnzeepfabriek de Hamer firma T P Viruly en Co Gouda den 20 Februari 1917 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS lADSNIEUWS GOCfDA 21 Febr 1917 Gemeenteraad Do Raad dier Gemeeote Gouda komt Vrijdag 23 Februari 1917 des namiddags 1 uur in vergadteringi bijeen Aan de nle zullen worden gieeteld de volgöide pi aten De benoeming van 4 leden voor de Werkk O0he Êll verzekerine R No 9 De reken ng van de Kamer van Koophandel en ii abriekea over 1916 De auppiftoire begrooUng van du Volka gaarkeuken voor 1916 De 8U ppl toire begïooting van het van Itersonr iek huiB voor 1917 De herstemming over het voorstel tot wijziging vi n het regleroenrf voor de Bank van Leenii Het voorstel tot aanecbaffiog van een liandlaadlaaiopine voor de gemeente gasfa ijpiek Het vooratei tot nadere vaflt ellittg der salarisrege iiig voor h4 onderwijzend personeel van iet giymnaaium Hel aiwiJzMid preadvies op het verzoek van J Boeide te WadidinDtvetfn re afsita d van grond Het voort tel tot ovemenning van wegen aan de Nlenwo Vaart De voorsiellai betreffmdo die School voor voorlgieeet lager onderwijs Hel afwijaendi preadvioe op het vergoede van d mj Bond ter behartigingl van de belangen van het Khid om verbodsbepalingen tl gen het rooken door Inde ren vast te stellen Het atwijzind praeadviee op verzoeken tot sluiting vaa vergunningslokalen en bierhuizen o i de dagen van domobillHaÜe van hel iegw Het voorst l tot aitbreldbi van het personeel ter gemeente saeretarie Het voorst 4 tot het toekennen va een suliaidie aan de VereMiiging tot bestrij ding der tub venloze Het voorst i tot wijziging van de Verordeningen op de heffing on de invordering deir pba klselijke direote belaetin n h ran de hoeren P J KoUjn iKnpliohte whikeMuitlni lehrmmlegetf aan M h aonvulllDgflkohier der plaatselijke di wte belaeüng naar het tnko n dieoe 1916 De voorstellen inzake de school voor voortgezet lager onderwijs Door die ofdèeling Gouda van dem Bond van Ned Ündtorwijzera ie aan den Raad dezer g ni een4e een adiree gieri ht waarin wordt verzocht de voorstelen van B en W inzake do school voor Vfoortgeaet Lager OöderwiJ zoodanig te wyzigjoadat 8 aan t hoofd f 100 meer wordt toegekend dan aan de hoofden der andere schoten voor gewoon Lager Onderwijs b de belooning voor het plaatsvervangend hoofd wordt veranderd in een helooning van f 0 7Ö per keer dat genoemde titularis het hoofd een geJieelen sohoollijd vervangt c het salarifl van het personeel op den zelfden voet woirdt geregeld als dat van de onderwtjzetrs aan de andere scholen voor openboat onderwlje Ue afdeellng grondt haar verzoek op ewi aantal utoÜeVMi welke neergelegd zijn in een uitvoerige memorie van toe lichting welke aan bet adrea ia toegevoejpd In hH kort samengevat gelden deze argunienten Hel onderwijs aan do sohool voor voortgezet lager tderwije vereieoht van den onddrwijzor niet meer dan het gewOMi lager ooderwija de school voor voortgezet lagt r onderwijB Ie een vervolg op de school voor g woon lager onderwijs die op ZQh t Oö redenen buiten het ondonrTje etaaude het onderwijs aan beide oh lea vereriKht van d onderwijzer dteze fdc bevoegdheden en het aolHe werk vaar bij het lager onderwijs terecht geenj nder ch gemaakt i in sft larieerhig tiieaiihen do leerkraohten die onderwijs ep In de verschillend klas sen mag ook geen verÉWbil bestaan voor het onderwijs Id de vervoJj laese m de corecluerte is dat waar voor geli en arbeid geiijk loon moet worden gegeven geen uitaondering moet wordden gemaakt voor de schooi voor voortgezet lager onderwijs dtoit het voorstei van B en W niet jiKiet worden oangeooaDeo zooals het is VDOrgieBteid De In het adree van de afdeCdingi genoemde andere wenechen zijn giegToad op de bestaande aalarieregiding Naar wij veraemien is ook door de afdGouda van het N O G em adres aan den Raad ingediend waarin verzocht wordt de saSarisregeliiiig van het personeel der ho ri voor voortgezet 1 o niet te doen aiwi GD van de befltaandle salarisregeling voor bet gewoon lager onderwijs aisDieife een unUonn salaris te bepalen vodr het plaatsvervangend hootd Eea valseh kwartje By de politie hier ter atede ii e n volach kwartje gedeponeerd Brood zonder braedkaart Tegen eeo broodbakker die aan een Mer inwonmde Belg brood herft afgeieverd zonder broodkaart is procesverbaal opgemaakt Dit feit lu zooak moermaJen is bekend gemaakt bü dé Dlstrlbutiewet rafbaar gieeteld Geen opgaaf gedaan De politie heelt prooesverbaal opg anaaKt tegen een winkelier fcler ter rtte die van een bij hem aanweoge hoeveelhdd njst niet de vereisc e opgaaf aan den burgcineeater heeft gedaan Datacbcering De Ic luitenant der Infanterie K A van Poelvoorde is gedetacheerd bij het Wielrijdersdepot alMer Openbare Bewaarscfaole De Üommisaie van Toezicht op het L O alhier maakt per pablioatie bekend dat de inschrn ng van leerlingen zal plaatfl hebben op 27 Febr 1917 Broodrantsoen Het Haagsohe Corr Bureau spreekt tegen dat de vermtoderliig van bet broodrantsoen thans reeds vaetstaat Ongebruikte broodbons Het Gemeentebestaur verzoeld ons ten overvloede nogmaals de aandacht der Ingezetenen te vestigen op het bepaalde bg artikel 11 der alhier geldende broodkaartenregeling luidende als volgt li De vervallen broodkaarten met de bons waartegen geen brood werd gekocht daaraan bevestigd moeten door ben aan wie z $ zijn uitgereikt ten minste twee weken na de week waarvoor zij geldig waren worden bewaard en op de eerste vordering worden vertoond aan de door het gemeentebestuur aan te stellen controleurs of aan de met de controle belaste beambten der gemeente poUtie 2 Ëlk houder van een broodkaart waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken ia verplicht op Öe eerste aanvraag van de voormelde contrOleara of politie beambten zijne broodkaart aan hen ter inzage te verstrekken dan wel zich persoonlgk met zgne broodkaart bij het gemeentebestuur te vervoegen indien en pp den dag en het nnr waarop dit van hem wordt gevorderd Onder geen beding is het toegelaten ongebruikte broodbons aao bakkers af te geven Overtreding van hét vorenstaande ia strafbaar volgens de bepaling der Distrib utiewet 1916 Rantsoeneering Door bei Q rmeentöbeitnnr kijn ter verdeeling onder de bevolking volgens het bonnen stelsel voor de eerstvolgende vier weken aangevraagd de navolgend hoeveelheden van gerantsoeneerde Regeeringsartikelen 320 000 K G aardappelen 32 wagons van 10 000 K G 1400 K G normaal bak en braadvet 13320 K G zachte zeep 111 ton van 120 K G 40 000 K G rijst 400 balen van 100 K G 13000 K G gort 130 balen van 100 K G 3000 K G havermout 60 balen van 50 K G en 15000 K G peulvruchten 150 balen van 100 K G Het ligt in de bedoeling gedurende die vier weken 3 maal rijst 1 maal gort en 1 maal havermout te doen verstrekken De GiondlwginBelen der Wetenschappelijke teelt De aftJ Gouda e o van de Holl MU van Landbouw hkd gisteravond een vergadering belegd in 3et Schaakbord waar dr D L Bakker Ryka veeteeltconsuient te Alkmaar zou spreken over de grondbeginselen der wetenschappelüke teelt De voorzitter de heer H N Valckenier de Greeve opende de vei adering met liin spijt te betuigen dat zoo weinig aanwezigen van hun belangstelling blijk geven wat wel aan de oorzaken als dfn vastenavond en het slechte weer te wlften zal z n De Vereen voor Wetenscbappelüke Teelt waarvan Prins Hendrik o a lid is beoogrt een goed doel en het nieuwe dat zy brengt mag niet onbesproken bleven Die wetenschappéiyke teelt zei spr willen wy ook invoeren Natuurlijk niet al te wetenschappelük vooreerst Van begin of moet opgebouwd worden naderiiand kan men dan dieper op het vraagstuk ingaan Dr D L Bakker zei de meeste voorbeelden te zullen ontleenen aan den tuinbouw hoewel hy eigenlek veeteeltkundige is Maar de aanwezigen zullen het dan beter begrüpen en beter kunnen to assen Hoe ontstaat een individu hetzy het een plant is of een dier By geslachteiyke voortplanting door de samensmelting van een vrouwelijke en een mannelyke cel dit geldt voor planten evengoed als voor dieren De zaadof mannelyke cel vereenigt zich met de vrouwelijke eicel de zaadkem vereenigt zich met de eikem Daaruit ontstaat de kiemdubbelcel het begin van het nieuwe Ipven Elk individu heeft echter maar één vader en één moeder want direct nadat de zaadcel in de eicel ia gedrongen sluit de laatste zich hermetisch De uitwendige omstandigheden laten niet na hun invloed te doen gelden We zi n b v dat by eën roodbloeiende primula die in een lage temperatuur gebracht wordt de jonge bloemen wit worden Wordt de plant weer in normale temperatuur gehneht dan fo 1 men uit diezelfde primula roode bloeman Deze invloeden van buitenaf vormen voor de teelt een belangrük feit Spr liet een afbeelding zien van de he tianthemum vulgore Die is in Nederland 1 veel grooter dan in Zwitserland Maar het zaad van de Zwitsersche in Holland ge I zaaid geeft een Hotlandsch type het zaad van de Nederlandache in Zwitserland ge j zaaid geeft een Zwiteersch type BU de j dieren is het al niet andera Door slechte voeding van het jonge dier komen de ros i kenmerken niet tot uiting De fokker en de teler moeten dus met twee factoren rdcening houden met de aard en de samenstelling van de kiemdubbelcel en de uitwendige omstandigheden die op de plant of het dier inwerken Het klimaat de bodem voeding en verpleging moeten om resultaten te bereiken zoo goed mogeiyk zyn anders kunnen ook de erfelijke eigenschappen niet tot ontwikkeling komen Verworven eigenschappen zyn niet erfelijk Als b v een hengat door training een bizonder goed looper wordt kunnen wy die snelheid niet overbrengen op zyn jong Men heeft het met tarwe ook geprobeerd doortelkens 40 jaar lang uit het beste steeds het beste zaaien Haar aan t eind was men nog even ver als bij t begin De kiemdubbel cel is niet beïnvloedbaar van buiten af Het verzien en de z g infectie kunnen we naar het rijk der fabelen veVwüzen Het uitwendig voorkomen is niet altijd een beeld van de werkelUke samenstelling van het dier Een dier is pas raszuiver als het slechts één soort voortplantingacellen maakt Voor de fokker moeten wy dus hebben dieren en planten die zooveel mogeiyk fokzuiver zyn want absoluut fokzuiver bestaat niet en alles daarvan opschryven de zaaiboeken en de veeboeken moeten goede registers zfln Het Ned Rundveestamboek zag dat vroeger ook niet in het nam geen vlekpooten aan maar men volstond met ze niet in te schrijven met het gevolg dat men er niet uit kwam De raszuiverheid kan echter wel voorkomen omdat die door uitwendige eigenschappan worden bepaald Deze eigenschappen zijn het fabrieksmerk van onze dieren en dit fabrieksnttfrk is noodig omdat teelt en fokkery worden beheeWht door de markt Daarom moet ons streven erop gericht zijn die economische eigenschappen te versterken Na de pauze besprak spr Mendels theorie van de erfeiykheid Mendels nam erwten van een zuiver gele en groene zaadhuid en kruiste die Alle erwten wefden geel De onderlinge kruising gaf 3 gele tegen 1 oene erwt Deze onderling gekruist gaven 1 zuiver gele een zuiver groen twee onzuiver gele erwten Als een witte ooi gedekt wordt door een zwarten ram krygt men een wit lam Dat is een kwestie van kleur overheersciiing domineering Wit domineort ovec awart geel domineert over groen Nu gaat dit altyd op wanneer eea eige w l m die overheerscht wordt een z g tenigliggcnde eigenschap Optreedt is ze o dc tttiverv soo is b v groen van de grroene erwt zuiver groen Mendels deed die proeven ook met mais n l met suiker en zetmeelmais Toen kreeg hy de tusBchenliggende soort Men heeft dus eigenschappen met en zonder overheerBching By de mirabilis jalapa is dat b v eveneens het geval Wit en rood geeft roze De kruising daarvan geeft één wit twee roze één rood eigenlyk t zelfde als bö de erwten doch daar konden we by de onzuiver gelen t groen niet zien Zoodra er meer dan één eigenschap is kan men tot nieuwe combinaties komen Nemen we b v een klein zwart schaap en een groot wit schaap Dan krygen we één soort n l groot wit maar dat in zich heeft zwart klein met 4 voortplantingcellen Daaruit kan ontsta n het groot zwart en klein wit De eerste kruising ü echter altijd uniform d w i nooit verschillend Met tarwe heeft men daarmee heel mooie resultaten bereikt Men vermengde een zaadryke roestzieke soort met een zaadarme roestvrye soort en kreeg daaruit een zaadryke roestvrye tarwe Zoo moet ook de Wilhelminatarwe die dezen winter is gebleken niet winterhard te zyn veredeld worden Zoo is het ook gelukt in Frankryk sinaasappelen te laten groeien hoewel deze vrucht oorspronkeiyk niet winterhard is Door de kruising van winterharde citroenappelen en sinaasappelen heeft men winterharde sinaasappelen gekregen Andulusiër kippen n b V tusschensoort ontslaan uit witte kippen en een zwarten haan Zy kunnen dus nooit blauwe nakomelingen hebben Ten slotte spoorde spr de aanwezigeii nog eens aan alles van hun teelproducten op te Bchryven Want wie doet wat hU kan en niets opschryft komt geen stap verder Spr s voordracht werd door fraaie platen en voorbeelden zeer verduidelykt De voorzitter dankte met een kort hartelijk woord dr Bakker voor den xeer interessanten avon I BOSKOOP Door den heer J Koasel alhier is by de politie aangifte gedaan dat te zjjnen nadeele uit de Icweekertjloodi z n gestolen 2 sagen waaronder een Amerikaansohe handboogsaag Door het gem ntebeatnor agn aan de verschillende kerkgenootschappen alhier Icennisge vingen gezonden met verzoek de godsdienatoefeningen op Zondagavond niet te doen plaats hebben of andera zooveel mog jk op het gaa te bezuinigen MOORDRECHT Dl F Drpst te De BUt heeft het beroep naar de Gerf Kerk alhier aangenomen OUDEWATER Dinsdagmorgen maakte het T jarise dochtertje van E met petroletim ae kachel aan door de nitslaande vlam men geraakte haar kleeren in brand en lieg zg de straat op waar door een voorbfl ganger met zijn overjas de vlammen werden gedoofd Met brandwonden overladen werd zg thuis gebracht Haar toestand is levenagevaarlgk Marktbsrlohton Kaasmarkt WOERDEN 21 Februari Kaasmarkt Heden aangevoerd 23 partijen men betaalde voor Goudsche late soort ƒ 56 67 2de soort ƒ 61 64 zwaardere ƒ 54 66 Ryksmerk ƒ 56 zonder conditie Handel matig REGHTSiKAKËN Voor deRotterdamsche Reehtb a o k werd gisteren behandeld de zaak tegen W N K Op 1 Januari had een agent van politie te Gouda den niet verschenen bekl W N K aangehouden die in kennelUken staat van dronkenschap verkeerd had K zou zich toen tegen dien agwt door rukken trekken verzet hebben buitendien zou hy den agent een slag in het gelaat geg even hebben K b broeder M K die wel verschenen was doch wien de gebruikeiyke vragen naar leeftyd beroep en woonplaats niet werden gesteld was den arrestant te hulp gekomen en zou den agent twee slagen in het gelaat hebben toegebracht Daarenboven had hü getracht zijn broer te ontzetten door aan hem te rukken en te trekken Het O M eiachte wegens wederspannigheid en eenvoudige beleediglng van een ambtenaar tegen W N K één maand en tegen M K drie weken gevangenisstraf Terwyi de agent van politie J de Ruyter te Gouda bezig geweest was een persoon die in kenneiyken staat van dronkenschap verkeerd had naar een politie bureau over te brengen had de eveneens in dronkenschap verkeerehde S2 Jarige zetkastelein D J W W te Gouds gepoogd dit dien agent te beletten door aan den arrestant te rukken en te taakken en een elleboog tus schen den ambtenaar en diens arrestant te wringen Het O M eiachte wegens wederspannigheid ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis Bekl stond tot dusver gunstig bekend De 26 jar ge landbouwer J A de J te Waddinxven had op 6 Nov 6 hectoliter kllèi aardappelen z g eigenheimers op een l wagen vervoerd van Oouda in de richting vah Waddinxveen Jer zake als voren eischte het O M ƒ 20 boete subs 10 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de in beslag genomen aardappelen De 44 jarige juffrouw M H v d L had op 81 October in haar winkel aan de Turfmarkt aldaar aan een juffrouw één kilo i aan een andere juffrouw twee kilo kleiaardappelen z g eigenheimers verkocht tegen 8 cents per kilo terwyi haar bekend was geweest dat de maximumprijs voor zulke aardappelen op 7 cent was vastgesteld Ter zake van het opzetteiyk verkoopen van waren tegen hoogeren prys dan door den minister van landbouw is vaatgesteld en toegelaten als voortgezet misdryf eischte het O M ƒ 20 boete subs 10 dagen hechtenis Volgens overeenkomst tusschen hem en A de Borst had de 39 jarige veehouder B de B te Stolwyk op 27 December 6 liter volle zoete melk aan de Borst moeten leveren Hy had die melk aangelengd met water tot 26 pet en ze aldus voor volle zoete melk geleverd Bekl bekende en kwam er voor uit dat hy hetzelfde al meer had gedaan Ter zake van het afleveren van drinkwaren wetende dat deze vervalscht zyn en die vervalsching verzwygende eischte het O M twee maanden gevangenisstraf De 29 jarife A v d W beurtschipper te Polsbroek had in den loop van 1916 herhaaldeiyk ledige zakken moeten vervoeren naar Oudewater naar den graanhandelaar P Brokking aldaar De zakken waren Brokking s eigendom bekl had ze opgehaald bö de klanten van den graanhandelaar en ze dan aan dezen moeten terugbezorgen In plaats van aan die opdracht riehtig te voldoen had bekl op verschillende tydstipp i zakken achtergehouden en deze in eigen gebruik genomen of ten eigen bate verkocht Het O M eischte wegens verduistering één maand gevangenisstraf De rechtbank heeft gisteren veroordeeld J B los werkman zonder vaste woonplaats wegen8 diefstal te Gouda van vier koperrat gewichten tot zee weken gevangenisstraf Jufr C C V S 32 jaar zonder beroep te Gouda wegens eenvoudige beleedigin tqt 6 boete subs 6 dagen hechtenis N R Ct KUNST Het Hofstad ToeiieeL De directeur vso Het Hoistad Tooneel deelt rnedi dat ale lid vaa zijn sweiflCiiap ÏH gsengagiMrd de hen Louis Cbrlspijn Jr op bet oogcobUk verbonden aan bet RotterdaoMKih Tooneelfezeèselan LAATSTE BERICHTEN itpMTbig KEULEN 31 Febr Volgwia berioht Qït Dortmund heeft een ontploffiog plaaU gehad in de mün KaiMntuU no 2 3 Arbeiders werden gedood 7 werden levensgevaariyk gewond Snokkelaan faatgalwiidea Uit Exlo mond wordt m ld dat men aldaar vermiit een 6 tal invoners die reeds drie weken geleden vandaar naar Dnitachland z n gegaan Men vermoedt dat zg gearrwteard zgo de reden is niet bekend maar het waren allen imokkelaara DuitscUaad ea da Venaalgde State BERUJN V D Kaar gemeld wordt 1 de Rgkskan eller xn de eerita Rgkadagzitting die in de vacantia gebonden zal worden een verUaring alleggen over den algemetnen toestand in het b zonder wat betreft de vubondingen tdsaohen Doitaohland en de Vereenigde Staten De zitting zal 7 8 weken duren TWSSDBKASfU Vergadering vu heden Minister Bowboom zet zijn rede voort HU zal trachten de teeaitm tn de penHAoenliepalingtti wug té nonen Opbta oogenblik kwt niot worden overgegaan lot wyziffing an de Bevordfriogsswet i veranderlngi van d ItMuftijdsÉCrt ns voor pen 4iounoering ten einde dé promotie van oKicierTO mieller te dota gaan in de bcgÜBielen welke gt4den voor de Ijevoaierlng van onderoffldcrea kan geen wijziging wordpn gehraoht De motle Duij teBm het l uwell kf veri od wwdl door d i tulnlxter algcradcn wat betreft het leger De oiri eperkti huwelljkelHtand Is niet er qiigbaar in t de i iwhen van ém dtenat 7 K wil eoht r wel afzien van dm e4aoh dat mm oen l epaald aandal jaren onderolRclt r mort zijn om te mogen huwen i Htn leeftijd tvis vasttttellfn a AhoudH d aan di eiflob van beaUt vMi dm oodor olfloiHrsrMigt Ook ¥ ti aoiudcn van dte niareohau M i moet tiet huwutijksrvcrbod worden getmnê haafd Spr wil evenwel een mildere toepassing overwegen De Minister vftn Flnanoiin treedt ef Mr dr Aaton van Gtfn heeft op gnnd van gebleken diepgaand verschil met dea mlnisterriad omtrent de taak e de verantwoordeiykheid van den minister vaa financiën zyn ontslag aan de Koniagla aangeboden De graansehepm vrQ alt Het Corr Bureau seint ons Met groote voldoening zal worden var nomen dat de door da N O t met de BrM sche Regeering gevoerde onderhandelingen om het uitvaren mogeiyk te maken van oose graanschepen welke op het oogenblik gereed liggen om in ballast naar de Vereenigde Staten te vertrekken tot het resultaat heeft geleid dat het vertrek is toegestaan onder voorwaarde dat deze schepen Halifax aandoen en dat zy voor het tegenwoordige geen havens binnenloopen voor kaap Halleras Hlerby dient opgemerkt dat de verleend toestemming niet is te beschouwen als en algeraeenen regel voor de toekomst maar dat over elk geval afionderiijk lal worden beschikt Mefsja v Gistermiddag is het vierjarig meïije M W O wonende in de Bloemfonteinstraat te Rotterdam te dioht bjj de kachel gekomen waardoor bet kind in brand vloog X e moeder bekwam by haar pogingen om het kind Ut redden hevige brandwonden Het meisje is aan haar brandwonden bezweken KaarsvcrUchting Door de imondheltlMoniiultHte Ih Dm Haag lal hel gimeenteiiMtuur van oUra venhoge ew eu op h t veetvuli g bruik van kaarnen voor verUchang waarin zij ziet i ea verder aanrtprckt n vamdea toch al iMhoarMihen Vfivoorroadi De CoraivAmin heeft daarin aanleiding govondea er hij liet fUuigsehe 0€knaeMeh ti ur op aan te driiig pn dat aan Al voImvs haar uit een oogpunt der voïkageaoiidheld l pdenkrfi t groott verhnilk van kaarsm i n eind wordt gemaakt Naar onn van dwkuiuHge zijde wM t v rz ikerd hetJl de Hsag dM lezopdheldkeonnuk ki het HlUMUil mIh nir t haar verzoek daar voor de faArrleagvi van kaarden rft ht8 worden gebrtrikt tephniwbe veUfn m ftfvalprodnotm v n de Margarincfi ïtiekw ae oneetbaar zl en ala voediDgMalddel abxoluut ODgeeohikt Het gebruik van kaaruen beeH diM volHtri4 t niets te luakeR toet dea vetvoorraod die voor voedingsdoeleindm dient Telegraflseh Weerberidit Inrtitaot te DE BILDT Hoogits b romet6 Und bovto 766 ta Ooit DaitsohiMd Lugits baromatantiuid 768 0 to Btpannda Verwuhting tot dan Toloandoi digi Zwakke tot matise wud nit ooatal ka richtingan iwaai bairdkt tot betrokken mogal eenige ragn ot neeow temparatanr om het Triaapont n ohta ovatdag lichte dooi