Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1917

T 4 No 1332 Advertentiën DAGMEISJE uil a oio GBVRAAOO Of Noodhulp Dienstbode WACHTBLSTKAAT M 742 9 Talatesa MM TaIrfBM 100 B W VilN DE PAYOORDT LANBE TIENDEWEG 10 12 BEHANOERU STOFFEERDERU BEDOENMAKERU f ELBCTR SCHB MBUBBLPABRieK BIgaii ontwerpen on teokonincaii op aaovraay OHTVMigEK groiita kaïita in mwm mm wm m Afgepasta Vitrages Allaverneto Tullen en Bagdadstores Zl onx spaolala é1alaa L l op eaa prljsan MT Uit naar de bor niaB ailiu 710 tO nlls vwlloM Mavtouw I L VANBMK IUn uiii dM n t TOOT direct of iMer en flinke Dienstbode r NOODHULP loed kiuneoda etkea en Mtea 750 S 3 Tie u Txrs ega 20 GULDEN tB meer per week kuaaeo vlijtigs penooea alwok wiokeliwi vcnJicoeo door deo verkoop ODXCr nieuwe GRAVURE KAARTEN Bt b BBLMOND a GRAVURE ANSICHTKAARTENFABRIEK Oerrit t d Liedeii uaet 91 ROTTlaOAH AIONNEUENT8PRU8 pet k tla4 US p r weet 10 i oi net Zoodagildad pet kwattul t 1 7S per wnk 14 cot overat wMr d bcaorgiBg per looper gcadiMKll Ptaiwoper pon per kwartMl t S0 met Zonda f lad I 2 Abonnementen worden d ali ki M0 aiOBiaa u en buMHi M aRT 31 GOUOA bil on e enlen den boekhandel en de poallantoren ADVERTENTIErRMSt Üll Coud ap omuieken bchoorende lol den beiorekrintJ I S regeii f 0 55 elke r 4cl neer f O ID Bil drie acbiereenvolcende pUMiinlen worden dn tegeii IwM berakeod Van builen Ooud en den beMir kring I S re li f 0 80 Ike rHa meer I O IS Telefoon Intero 82 V Bij kie den 22 Jiniuri 19 7 voor den ond r eteekcoden notsrii verleden ijo de taluten der CoApcrAtlcve Vereenlglnff emiltclii Uilabruik VIllEI mUW e eitl d ie Qoada BEWIJZiaD Welke akte ii opfeaomea io het blJvoe ael tpt de Nederlaadecbe Sleatecouraot van den 16en Febraari 1917 oo R W H PITLO nouria Gouda den 21 Febraari 1917 751 16 ONS OVSRZICST Men zou too zeggen dat president Wilson dezer dagen te veel aan tijn hoofd heeft om zich nog met het vredeswerk in te laten Toch Wordt daaraah gewerkt Gerard die zich thans te Bern bevmdt heeft volgens een Duitsche courant pogingen in het werk gesteld om d regeering Men herkent de Duitsche bron van het bericht dodelijk aan de duikbootenzin Dezelfde courant het is de Friankf Ztg verneemt uit Berlijn De memorie die Wilson aan de Weensche regeering heeft doen overhandigen laat geen twijfel dat het afbreken van de diplomatieke betrekkingen tUBSchen de Ver Staten en Oostenrljk Hongarljfl zat volgen Men zou meenen dat de veriïïaring van de Oostenrljksch Hongaarsche regeering dat zlj van 1 Februari af van plan is het scheepvaartrerkeer in de gevaarlijke ene met alle middelen te verhinderen aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat De Oostenrljksch Hongaarache regeering zal Wilson s memorie beantwoorden Men weet reeds hoe deze beantwoording zal uitvallen en Wilson ksn de gevolgen daaruit trekken en de diplomatieke betrekkingen afbreken IntBSSs h w wwdfeJa a w w i r in Amerika niet beter op In New York had een betoogmg van vrouwen plaats veroorzaakt door de styging der prüzen die werden gevraagd door de gToentenhandelaren die zich met straatverkoop bezig houden Di verkoopers waren tot de pryBverhooging gedwongen door den groothandel De vrouwen vielen de straatverkoopers aan goten bijtende vloeistoffen op hun waren gooiden de wagens om en vertrapten den mhoud Te Kopenhagen aljn tengevolge van het stak der scheepvaart op Amerika ongeveer 400 Ameriltanen die voorloopig geen kans hebben op voortzetting van hun reis naar Amenka Ze willen een adres zenden aan het Amerikaansche gezantschap te Kopenhagen en aan het Deensche ministerie van Buitenlandsche Zaken om tegemoetkoming in de bemoeilyking der reis Als men de Reutertelegrammen juist leest en de Wolff berichten op den keper beschouwt komen ze vrywel daarin overeen dat in de eerste twee weken van Februari ongeveer 100 schepen zUn getorpedeerd Coi on zei in het Lagerhuis dat gedurende de eerste 18 dagen van F ruari 134 schepen van alle soorten der Engelschen r l HH Kil AXA IIOVT HOUT nneP2S0r liilii iinneliiM higlN II inirtii 80001 fliir ii ripMii liiii iiJeirliii iig lillii iliii inmili m pili pirlij Tifiilnlii O M ienfiiiigmBOÏÏEilN NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen OONDBBOAO 23 FEBRUARI 1917 Kontakllik glMS V l bi Bet NedetUadvili Tooneel 10a Vooialel llnlin liet Abonnement DE WILDE EEND ONS TWAALFUURTJE PLANTENBOTER RWED OAT JfT WEL RAAOT T Is MET FUNilE WAT BtSTAAT Tooneelipei in S bedrijven van HENRIK IB3EN I PLANTENVET AuTang ma preelea Biitré Toor H H Leden en hunne hulorenooten ƒ 1 76 per persoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen ƒ 2 25 per persoon Loge Staltea Balcon Loting der te bespreken plaatsen op Woensd avond 8 uur Sntrée voor de Galer zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten z n daarvoor te bekomen en pïaatsen te bespreken 4 10 et extra Woensdag 21 Februari des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entreeprijzen worden verhoogd met B96 Auteursrechten 91 Abonneert U op Het Stenografiscl Verslay rui het tterliandelde in den Oemee nteraad wan Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discnssiea alles b een in boekfonnaal ABONNEMENTSPRIJS voor abonn op dit blad f 0J2S per kwartaal bg voomitbetaling voor nietabonné s I OJO per kwartaal Dg vooruitbetaling § 0 Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Dienstaaabiedingen hebben in de joudsche Courant iltmOê ntcee V DraradvKrtriiilAnkosttiii ilMbt bij vuorHllheialinici 1 6 regelt f 0 26 voor elke regel meer 6 oenti Opjraaf nitatnitend aan het Bnrean DUITSCH Dnitsclie Taal en CooTersallo flandelscorrespondentie Oh LAFEBER Laaraar DuHaoh M O C 0 Houtfflanacracht 19 GOUDA Feuilleton Het Nest van den Sperwer hm romaoUeoh verhaal uil den tijd van de Purileioea der 17o eeuw door BARONl 8 OROZY Nadruk verbodw BOEKHOUDEN 16 Maar u heb ik Met toH heel mi hait xdde zij orntHli cn teirdcT daar al haar al ha r ziimifii en danken Jou dlg vurig € n vol romamtisoh idfealen naar hem uligjlDg met al de ouistuimigheid barer raa eMjk drift En wal doet bet vr toe al haialte hij u en al stond de heele wereld tegien u opl Gewoonlijk Moadeo zij bij hun ontntooting op den grenA vaiyhet bom eerst Iiij het hek wat te pratea plaiioeta makende Bprokwide ower hunne liefde i wat do toekomst bun opl fVeren zou Na e iiig oogenbhkkeoi eAdas gedweept te hebben gingen zij het park waódelen haar beg ieidenxte naar het siot ztfo ver hij kon zonder van daaruit gecitn te wordien Het kwam niet bij baar op dat Richard de wftch zou houden Neen zoo geheel ging zij met al ttaar geéEnohten als zii Wj h€Bn wae in hare liefde op dat zij ook mi den jongen secretaris en diens aandoenlijke bekentente ea jalousie totaal hadi vei € en Kn zij hield van die wandleling en iq het groote vredige park vooral tn den manemhijn ais de vogels rustten ia hua Ondor leiding Handelsstddio accountant en ondleeraar eener H B van J HAOERR accountant en Hoofdredaotenr Tan J AMESZ Itieraar M O en H J BEKKERING Js S wordon door het Zeer mooie aolicde meubelen all Tafel Stoelen Kasten Spleeelt Schilderijen Thfetarels Bufletten Stgiaffleublemen rels Bufletten Stgiaffleublementen In leer en peluch Boekenkaïten Tweepenoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatraaaen Slaapkamenneubelen enz Anz allea apotffoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 StUlkast fm StUItafel f 9 50 Splecels f 6 S0 £ 7 60 eoE IllliSTIllT44l IneubDliUlll libUikldL RoHerdam Mm lol rDÉIIeil m leWappei liv Keizertgraoht 153 en LeUetfraoht 30 Amtterdam georganiseerd veraohillende Sciirifteiijke Cursussen in liet Boekiiouden Leergangen voor beginners eenigazins gevorderden en meergevorderden Speciale cnrsussen voor de praktgk diploma s en voor de actu M O Eveneens populaire cursus voor Eakenmensohen Normaal lesgeld f 5 per ktvartaal Hnelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagdn deser dagen voor de Middelbare acte de nanwelgks 17 jarige P SIEBESMA uit Sneok die voor het eerat examen deed en die geen andure leiding had gehad dan onsen cnraue Is het wonder dat onie schriftelijke leergangen op dergelijke wHa populair worden en dat steeds meenfero candidaten voor de praotjjkdiploma s of voor tie aote M O onze schriftelijke onnassen selfs prelereeren boven mondelinge lassen I Belangatellenilea vragen oas grstia pnwpestif aap Zy wrbuden lioh hierdoor tot niati Adverteert in dit Biad NATIOmilE BUMKÏEIIEEHtlllO Tqdent de Janbenn te Utrecht 26 Febniari 10 Maart il op het tentooniteUingiterreiii een Kantoor oneerBankTcreenitfintf eveiti td zoodat voor onze Rekening houden MO noodK Chequei aldaar dueot worden uitbe 748 50 Hoderakscbool voor Gouda en omliggende plaatsen Aansaaloten bil da varaealrlnc voor Modt vafcacliolan to a Oravanhato aoedgekenrd bij Kon Beal 26 Aag 11 No 45 Opleiding tol Costumièpei Coupeuse en Leerapes M gdeidilieM mr tigin leknll ti luni MIIGEi WMll a mmsm PlaaUing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dlr pames v HEVZELENDOORN Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Eere Voonitater H M do Konindn DERDE OPROEP Het Koninkltik Nationaal SteoncomiK meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadiEheidaztn van het Nedorlandacho volk Behoorde In het affelooptn Jaar dank zU den verbeterden econoniJachen toeatand de werkloosheid Uer te lande tot de uitzonderingen en werden daardoor de seldmiddelen van het comité belanirrijk minder aangesproken thans zifn er omatandlgheden ingetreden waardoor opnieuw aan de flnanoiën dezer Inatelllng zware elaehen geateld worden Door de strenge vorst zi n tal van bodrijven tot stilstand gebracht De aldus ontataande werkloosheid zou ook In normale tijden ziln voorgekomen de kostbaarheid der eerste levensbehoeften en de betrekkelijk korte duur der economiache opleving veroorzaken echter dat het voor tal van gezhmen niet mogelijk la geweeat Voldoende over te leggen om gedurende de wlnterwerklooaheld in het allemoodlgste ta voorzien Bovendien is er menige industrie die door gebt k aan grondstoffen of kolen thans stil staat of binnenkort waarschijnlijk zal moeten atoppen Hare Majeateit de Koninigin de Hooge KerevooTzitater heeft naaat de groote giften die reeda vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 60 000 aap deze instelling geachonken 7 47 174 Aangemoedigd door deze schitterende bijdrage meenen ondergeteakenden tot het Nederlandsche volk de uitnootiiging te moeten richten het voetapoor zijner Landavrouwe te willen volgen en hun door ruime gaven de gelegenheid te openen de taak die het Koninklijk Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eintl t vervullen Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Mr M W P TBEUB Ie Algemeene Voorzitter F E POSTHÜMA 2e Algemeene Voolzltter De Commisie van Uitvoering Prof Is P DE VOOUS Voorzitter Mevr H v fllEMA HUMANS Jhr Mr W Th C v DOORN R SNOECK HENKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN USSELSTEYN Algemeen Secretaris Giften worden ingewacht kü de Hesrea Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Penningmeester Konini nnefracht W W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwei mkstraat 8 Ook kan storting wi bijdragen geschieden h j de Directie der Nederlandseka Bank hare Bijbanfc te Rotterdam en hare Agentschappen a Gravenhage Dordrecht en Leidan de Nederlandache Handal MaatachappO of han Agentschapp te Rottsiv dam en a Gravenhage en de AdministrttMaa dar DagbUden die zich tot het hi ontvangst nemen van hijdragen beschikbaar htbheii gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bijdragen talkans zullen bdtani loaken aOravenhage 14 Febraari 1H7 Nienwa üiU at 12 A OE3 TELA 21 Febr Café Hainnonie 8 u dlerinc koAlehuiahoudero enz 32 Febr Nieuwe Schouwburg AbooiMmeaMracnlalllatr BeleoM verzoeKea ir faregeli tiii nededeeUng te ogea eatvaaffaa v ergaderlngaa eoaeenaa vennak tj les aau o laae lia hl aaia aa Verga 1 £ trl iee Drukketij BRINKMAN A 2uuNflood u 10 WiMe 55e laargaog 133il Donderdng 22 yebruari HII7 55e elaargaog e u Txrs eaa A cL v©xte3n tie plsuc voor Q o u d eL ean Oaccistxelceaa Oaacistxelsesa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOMONDBN MIDBDBBLlNaBN 1 4 rMela I I H elke otri aMt I OJl Op de voorp dubbel l ria Gewone edveriendin M ingMonden medadMllslen bij coa 4 pri i Groote letter en nndan naar plMlaruimle KLEINE ADVBRTENTltN uovruao n nb lu b r pd diai koop e v rkoop huur en verhuur I S r l f 0 25 Ik r 1 1 mmt 5 ceel b4 betaling Mazlmiuii grootte 10 refleh BawijMumomn S cwM Uitgevers A ZOON Telefoon Interc 82 geen in Januari w ker uUït dikwljlti Is gefit urd trp om viertal broniMn van Inkomai na helihen all tukhteHm ruimer govioeid dan lu dv uvereenktHtt ide inaaud van hlLb U ij laten hier de ontvangeen In de vtreicliillt nde rubrieken votgeti en plaalfareu tUH 4tihen liaakjcw daarachter de opbrengst in Januari IDlb Ue vier mlddt len die tager untvangsteu gaven waren de w Ijnacoijwi f 4U M t 2tf a 2H 3l de In oerr f 1 UÖ2 13 V44H tl l lMi fÜIJ de lomeHiim 1 17 79Ö 1W f tlölWJ 78 4 e de iüotl elden f 7X Üi 0 f 7H Ï14 UU M er werd ontvangen uit de gronant failing die 1 40U i m j kifra in Januari lïiUI f 4Ut H5 70H de perwnwele bo a lhig I h3J 8aa J2Ji iim i o6 i2 i de iukouMlentiel I t Htfl C 7ü 44 I d 254 l ll de verinofpiiMiwlatrtIng f tOü lH7 M f 102 H3r 7U den aeolj op ulnar J 1 2f 7 ti5 ai f y lM 134 a7J het gedtetilJeerd f 2 1M Utltt 4 ll Ö U07 44j den lOuU Rceijns fa46 17Ü Ha f 924 330 dm macam op bier eu axijn f 1 214 62 I fUl Wll 4a i db suooewler 1 1 407 tll7 H4 t I T TtTi Ot U h t formaaizegel I LM iAiyy f l tM i H do belMillug op gouden en zilveren werken tm im 3Sh f ia Ü2 6ü InH NiaaiWou t 9Ö aiH f 41 ij het tiXM op de nif en utets I ia r l3 8tt de atuiulolerij 17 X 3 II17 094 Ö7J de opbrengst van jaoht n vlsubacitai oouiH uten voor de kuvtvhiNoherlj en verguuninci i volgens de Vogelwet 1500 3ü5 7fiJ i e tiela tingen In verband met de hultengewoike ontstandlgihedeD braohten lu Januari Op N Cta Over de acti aan d nieuws De DuitseherB hebben Z van Le IXransloy vei en 86 Engkischeil ilJn en 5 raachinagltweren Het foTiAidaiUle pi komt eenigi zina in antwoord vin Bonar Hij gerhuia datl de proeven n Haig s pers gesprek met Havas wMi laar zUn hoofdkwartier Bün gezonden M ar door een vergissing varj ee ondergotchlkte niet aan Haig zljn voorgelegde De Lageithuis ttlng opzicht zeer belangr Het lid Pon nljey hMft het antwoord der Ent ï vredeaaanbod en gezegd den der gealjlieerden lü verklaringen dat hun zelfzuchtig ztjn WU zljni zeide hU nen voor dé beschermii ken wU zetjten hem van groote rijken Nu schoone ban ten zijn dien met lejege hand Trevelyan de bekei het a s offensief der gi klaarde ztch overtuigd het aanstaaitde srodi j wijzigen DB optimlstli vóór het spk begint en komen altijd jammertj oorlog zal eindigen met sen remise tenzy de Duitscheri Fefrograd n Parys of de geallieerden llerlljn en eenen binnenrukken maar npch het e H och het ander is HMM lik Verscheidene leekenen wijzen op een reoiganisatie eln hernieuwde groepeering der Russische sti ydkrachten De Russen schijnen voornamelijk het gewicht te 1 ggen op de Boekowina en de Zuidelijk daa van staande groepen en deze zoo buitenge soon versterken dat het gerechtvaardigd IS om aan te nemen dat in het aangevangen voorjaar hst Roeraeensch oorlogsgebied niet minder van beteekenis zal zijn dan In den afgeloopen herfst ze en tergelijko vragwi te antwoorden ken ik als een conHotentleu mensflh ijV fers h ben de Duitsf AT laarvoor gebraolit en veel In het IffliiCh van A 0cotirt vonden do hraitM hen na hot Itiwm van k n strijd ivn ntonigte lijken van Dnltsoberi4 kn deelde on medi tlat bi l aantal dooden tear ter plaatw door de Dvtitoehers verloreiii ver Iwvtii de MOO uitgaat Ak iiteii denzelfdCn iitaatKtal mag aankiggen ook voor den Mort Homme beu el mM i n dl ttoimae zou mon de door de ItiiilHclM rH galedien veTÜezen au doO den dier l ilagm wi i vtJIlg op ai ilOrt kunnen nchatttii Maar wat In het onderhavig gfval ileit toeiftand erger mankt Ih dat door t e h lle koudi velf gowonAttk dU emige uren op bet slagvMd to n en ftiwh rw te reillifon zouden zijn nu tengevolge der koude aan hun wonden beawijken ol doo lvrieBen wljl z zich niet kunnen verroeren Ik vi rnam van een aantal gevallen dli waren v oorgi konten In dit geval wartni het ook weer db Dulteohorn die be4 iiueftie ondi r dien toet tand bnlen Immers huu afgeslagtm aanvallen Ueten lum nlot lofl lum gewonden In voldotmde iiiote niwv te m nien In het voorhhirend omïer vuiir hoiidwï ih r aangevallen plaatsen Ihdette ook du lyOgitipartij m hun werk onn de gewonden op te neiiu n Tixk slotte zou ïk iimolen gi loovm dat de tmwiendiwn tlwor h zen langdwrigcn oorlog mvr worden afgemat dau de deeln iiM r iJo bladen dio ik lilt on land gerc geld ontvang getuigen tenminste van een iioo l op le vi usiiiédiilulongel lod die bier niet iHwtBOt Het leven mag hier dan al duurder w zen dan een Jaar geleden men kan toch nog alleti in ruime mate bekomen in als uteii nu weet dat de loonen ia de uiunl Üöfahriekcn vaideeren van 90 Oentim tot frs l tM j r uMjiT dus van O franken tot Ui franken daag en mOn wwt iHiii dat h v kip oog maar 75 cent koat een halven Idefettuk 45 cenl Oen onwlet 40 eent prijzen die ook gold in de oorlogiszflnii dan is er reden om to meenen dat men hier üog lang met tttgeuMU 1 hun bdndgenooten en de onzqdigen tot zinken werden gebracht standpunt ten 2 officieren angen genomen tgemaakt iprek van Haig r licht door een 1 n l in het La Hij had verslagen ontvangen van 40 gevechten met duikbooten sinds het begin van Februari Lord Cecil heeft als minister voor de blokkade gesproken over den duikbootenooriog Ml de onzijdige schepen ook in ander zljn geweest i verzet tegen top het Duitsche at de voorwaar trooken met hun weegredenen onIn oerlog begonvan kleme vol ter uitbreiding den oorlog met jpnen moeten wU Verlaten ipacifiBt besprak lierden en verlit de slachting in Iden toeatand zal iie voorspellingen n altijd dezelfde verkeerd uit De Tot nu toe heeft de oorlog weinig invloed op het binnenkomen van voorraden In dit tand maar hlJ heeft in zekere mate in gegrepai in den handel tusschen de onzUdige volkeren byv de meeste schepen handel drijvende van Scandinavië of Nederland naar en van Amerika worden naar Bngelsche havens opgebracht in overeenstemming met het bevel om den last en de gevaren te vermijden van een bezoek en doorzoeking op de open zee £ enige van deze schepen zlJn onwillig om deze handelwijze voort te zetten ten onrechte naar wlj meenen daar het gevaar om een Engelsche haven aan te doen niet ernstig is en deze handelwijze zeer geschikt is voor alle partijen Wtj ïÖn vol zorg om aan de wenschen der onzljdigen in deze als m alle zaken tegemoet te komen De tr k lentrtfaita Mtt iiigai van heden zullen do cstr koii nlrenien gaan loopen van Duilschland naar olie deeUm vaiA orui huid HageiijkH zullen t ztra tredQm bmtaande elk uil 50 waggxm uit DultMhlaud worden aangevoerd icrwl d ledige waggons wiMh r per extra treinen wordni tU ruggexoiiden mn opnieuw te worden beiadeu Ü D Wli zljn bereid in zekere gevallen waar bij wy overtuigd zljn dat de betrokken schepen geen handel draven in het belang onzer tljanden toe te staan dat sü zullen worden onderzocht in een andere Engelsche haven Dit beteekent natuuriijk niet dat het recht wordt verzaakt om de schepen te bezoeken ttn te doorzoeken wat klaarblijkelijk onmogel k door ons kan worden prï s gegeven Al wat het beteekent is dat wij den vonn waarin dat recht wordt ui eoeJ Wl v f3DUVK 9i é mjm m J e yer or ning zal de werking duidelijk aangeven W j verklaren tegelykertyd dat schepen die trachten de blokkade te doorbreken met goederen naar en van Duitschland hetzij direct of indirect zich zullen blootstellen aan een veroordeeltng van het pryzenhof BINNENLAND De opvolger van Minister Van Gljn Naar wij met zekerheid kunnen melden la Mr M W F ïroub door don Minietta iaad ais opvoigor van den heer van Ttjn aan H M de Kooln n voorgwira Waar ohijirfljk zal mr Treub reod Vrijdag of ZalenlAg het auiMit aanvaardiii De Rijksmiddelen Hoewel te eerste maand van bet jaar weinig of geen aanwijzing geeft onilrenl het linaibcleele remiitaat voor het gidieele jaar i liet tocli aangenaam te zien dat do afguloopen ntaand baar nsan iioot van iK t vorig jaar cefli fiinlt eind heeft voorbijgewtrwfd Tegen ewi opbrengwtdor Ki ks Middc len in Januari 1910 van f ia 574 4ÖH 67 maakt een totaai van f 1G 098 7 HJ 74 in Januari 1917 een goed figuur Zelfü de raming voor Hu maand 115 803 83 3 27 werd oveiwohreden hei Gemenffd Oorlocuütinws uu de gevoohtaünie Men sohrijft uit Noord Frankrijh aan ie N Ct p heuvel 30 1 hadden die Diiitsehers op ongeveer 1 K M t tin aantal voorpos tenloopgraven weten liiniu n te dringen Ziilki vond ïlaat gedurende de geveohten in dvfl i aoht van 26 op 27 Januari Heel veel ma inen Iteeft die klulno tTit nwiiiat hun g koet Maar bovendien inocsten ze met jenigo gevangwien weer l ft van het m b zit genouj L terrein lUstaan Ik merk övei op dat ik niet zeil de opluetingen heb kminen doen Ik ga af op da inliohtingei dfte on ofllcleel worden verfltreikt De offioier die belast la op dt De Kuropa bcdreiieode hongenuiaod Men ührijft aan de N B C rt flit iH roedal eenige inaauden gideden dat tie Hteller van deze regelen betoOfd dat iiij voortzetting van den ooriog Kuropa en niet apeoiaal DuMschland I1R4 hongertmood werd beitrelffd Vu dit gevaar zioh In werkelijkbdd drtjigtnd i è iut te verheffc n daarover nog het volgwde Uil den aard der xaak ataat In den regel de JaarlIjksulM produoMe van levenamiddelen gtilijk oaji de oonsumpUn Ib tuorKhen iw t zekere reaerve Op de magere jairen wordt bIh In de tijden vaa Indien schepen in gebreke blyven vrijwillig een Engelsche haven binnen te loopen om te worden onderzocht kunnen zy zich niet beklagen als hun gedrag hen onder verdenking stelt by den vyandelljken handel te zljn betrokken Dit is de beteekenis van onze nieuwe aankondiging zy zal niet naar ik hoop en geloof eenige practische verandering brengen in het tegenwoordige stelsel daj precies op dezelfde wyze zal worden voortgezet als tot nog toe het geval was Het laatste deel van het intervieuw heeft betrekking op een nieuwe Order in Council die zeer spoedig zal worden gepubliceerd nest oil de bre sïe sohaduwen dor iiiel klunop gesierdo olmen over haar en bftni roiiiancttke dïoomen zich spreidliïpn In de veirt schenen enk elo flanwe liciitAi door d vfn OTs van het slot Vroeger had zij het ooéei vervallen hiiia af ohuwelijk gevonden zoo eonzasin ilfi het te nuiWcn van do bo f cheii van Thanet HlotiiS en zoo s4 irk hei go vvii ap erni roofvogels naat Maar nu Iittild zij van liet oude slot en de omgeving Ivief wsa haar do Hiccbt oudierhoud ï liiln ntei de verwaarloosde laan eii ongewiedift perken waarin alleen enkele fttaimroztn don blijvende plaatshadden verkr ren Zij hieldi v n éal miys erieu ovepschanïviwdiiwde park van dat roestige lick van het boac mei zijn al tijrt afwweelcndlen rijkdiwn van allerlei wilde bloemen Dien arvond wan haar hartelief vooritomender dan hij in den laatsten tijd was geweest Zn dwaalden door het park voorziohtig niui wcig Iciezend e want de h der achi iWMJe maan deed alles en een ieder ten stericste iiitkoinen De booinen waren hier schaarwh UicirtbiJ wa de Ifepe gr pp d 1 de ktrtne ru H ke overbriigiging uit steobte een paar planken t eHtaande Onigefveor dertlgf meter voor hen uit konden zij de sombere fig iuir zien van Richard I ambert die naar huts gang Nog wat In de jhadHiw Ai V hoornen liefirte gij zuk er mintfer op gesteht zip dien vnrigen aanldddtor te ontmoeten Ze wae meer dan gelukkig als hij zoo virl ndcdljk vroolijk met baar proaittB zonder oen Kweent vaa jalousie of wantrouwen waaronder zij Inr den laatsfen tijd iMul geled IIlj Aohec hei zich dien ffvond voorgnttontea Ie hflbhcn bijzonder hef tc gm haar to zijn mi Bohien wel in dw lioop haar ai de Uovigiliei ije te do ii vergelen waarmee zij door ide kegelvriendlen vervolgit was I+ij Hpr k met haar mA dm iiijwltv rieuae gcdtenidte stem en dat broaw u bij dt r a eu de gaJiit he uitHpraaik der kllnkerit hij p ak met haar vt r koning Lodewijk dkïi vei rliende en do knetleiHle tyrannio waornw hij het volk behtvrnohte ovfT Zijn plannen waarvoor hij njn fortuin en pomtle en oud vaderlijlüt beziltingien opj cH ff Td liad over zijn oig n chiftereilKl verleden aan het weelderigste hof vin gsnsch l uropa Hlj vtoerdo haar enlliioumat ite ten top werkte inaohtig op hale verlieeldmg en verbond haar aan zich im t de viirlgéte s mrpathie Zij zwtiefde letierlijk in hooger slca en ver lioven het proiiaiwh g k In ifcae wereld en bewoqg zich m em raaalslroom van ro uaiitit verriikkWijk bddwehueiid in goddelijke v i ioeuen Zij difwAt nïot aan den veivliegendentijd ZIJ hoorde zelfs niet dat de kerkklok van bel liorp tien uur aankondigde Hij moest er haar aan herinneren on bijna dwing i n óea weg naar bnls op tegaan Maar ij uae le geiukk Hn nu reed van hem te ncheidèn Ztj dwong hem baar tot over de nnalle brug te begeleiden zeggende dat zij ZOO laat niet alleen durlde gaan Zij verzekerde hem dat hf van uil liet huis niet kon opgemerkt worden d ar ailo lltAteo U wapen en lederiH n naar Im4 moest z n Ook waren dn rwtnen in de kamer van haar voogd aan dt andere zijde van het huis en bij wa er Jlermkwt de man voor om naar maan of sterren te kiikei Zij was ImWdaed In me roekelooee stemming Wat hij haar verl 4d o als gcieekend had wm baar al ohainpagno naar hel iKwId g wteg si Zij duisaelde A r de atiiKwfeer der gehiiln zinnigli ld waarin hij haar roudgeteld hadl Hel ideaal der onliaalzuehtigu vadt rlanid llcfde omlijst met groote geofferde fortuinon een annlieeld waarop hij voor liaar zoo treffend w1 t te laan dat ideaal Itod haar overmt eaterd Mwsdiion had d vrljhi Utwuclit dife haar ingie daoen na een liijna onhewu t verlangen opgewekt Oiu door een critds haar eigen vrijheid e bovorderen Als InieUling tot die crisis mocht do ontd kkhig dU U u van baar ren itezvoi met d n l rins Dan zoii zij onversebrokkwif ojitreden teig tnover haar voogd voor hare Zij weigerde afscheid van hem te n iiien vóór ze bij de tuindeur zoiidun zijn h en Ijorde van drie iredw gaf door de tuindeur toi ang tot de sAz ai Zij gii vanaf den grindweg itre om het Huid heeu liep dii drie treden op zacht en vii g als een iituntje en wendde low ha r tartend en gelukkig g cicht naar hem toe Goeden nadit nnjn lieve prlw I fluisterde zij haar iiKwle hamV n i to reik nde Zii stomt in het volle UdH d r maan op haar verhwen tandpiaatrt een beeld van jeugd en aanrvalHgheld HIj nam zijn bree gerooden hord af maar sijn gezicht kws niet uit vtn ondor zi laag afhangende pruik en zwsrre snor I i p buitfendé vaii btj de toegwitokeo lianrf en kuete die Wanneer rulltm wij elksar weerzien mijn Prins i vroeg zij Hedm ovar aoht dagen als gij het goedvindt mijn geSerdi Koningin f flulsterds hij Daarna wendde hij zich om lot wt Ten slotte bereiden wy ons weer voor op een vuurwerk van woqrden De rede van Lloyd George aangekondigd op heden wordt morgen eerst gehouden terwyl men de rede van den Rykskanseber in den Ryksdag Dinsdag a s tegemoet ziet gaan Zij wa vooru nH n ei daar te blijven i an om im na te kijkwh ha w laan en ov irr de HiiMlte brug Mim qU ht u uit iiei oog verloor te mldidra van de eeliaduw van lietpark Maar nog had tkij gteen twi peMsen gedaan of x stent In d tuindeur vlak a4 hter Iiaar maakt dat rij versDlulkt zich oiirwentlde Sue t In s htmuis naauf o koon gij bier zoo laat In d n avond f 1 t tirbfbf die het jonge uteMJe had gawenwht wa indMvttiwd gt conien Mevrouw Ciiavoaw nMt e j aao pratoken dntlpende kaars stond vlak achter haar Op hel geluid vsn dl stam en iihie a mtroep uKHir van verwoivleriiiiff don vu vroiw wait PriM AmM d Orleaas hliiveii staan met Mik genoutjpeMna rlow op de lippen en kwandkuird op dm griodwiifl trappend Maar em welopgevoed ed 4aMa vaa het ridderlijk Hof in f nropa kon niet wegkwpwi als zljn Ijeméiwle gevaar liep van een mauvaiü quart d henre Sue wai aflermiuHt gent igen om verRcbrikl Oü verlegt d vluültt te nemen Mevrouw de havotfse oeide zij met do grootste badaardheid zou U zo goed willen lijn mij t teg E n met weUt recsbt Heeft welllobt ari voogd n lot waokHeeft we k ti mijn voofd u ot waakbond aonfeMeWr Ik heb allermlnM de bcdDellng gehad uwe gangen na te gaan t faf MevrMw do havoaee kort len antwoord Ik werd in mijn wlaap ge itoord en ging nwr beneden omètei Ik teven hoofde en liane wm 4m Inhrfkers waarvan we in den laotMen lijd aooveel hoordm oom den gone Wftren Wofdt TWTol d tt