Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1917

No 13326 Advertentiën TER OVERNAME GEVRAAGD een in o den MKKt lijnde 5 KINDERWAOEN Br No 7S2 Bureiu Goudacbe Couriot Gouda Zeer mooie soliede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafeli Bu etten Styiaffleublemen ten In leer en petucb Boekenkuten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 stqikast f 20 styi tatel f 9 50 Splecels f6 60 f 7 60 enz SIMfflSTUirUi innliiltHtliiiScUi tiA Rotterdam Koopt Uw Hoeden Petten it Baretten Ml CAREL KROPMAN KLEIWEQ I n OOUDA iauin modellon 12 Nog steeds wacht men in Amerika bericht van verscheidene Amerikaansche schepen mat Amerikaansche bemanningen die de reis hebben ondernomen In het bijzonder zal men met belangstelling het lot van een schip Afwachten welkB naam en datum van vertrek men verzwijgt maar dat na herhaalde waarschuwingen uit Ëeriyn dat het vertrek ervan met zelfmoord gelijk zou staan in zee gestoken is De vernieling van een van die vaartuigen en het omkomen van leden van hun bemanningen zou gelijk ta n met de openlijke daad welke de president afwacht voor hij zich tot het cortgres zal richten dm dit machtiging te vragen hem militaire bevoegdheden ie verlee nen tot verdediging van Amerika s rechten op zee Het is een oogenblik van spanning en dat zal het blijven tot Washington wee of Duitschland bluft zooals vele nu beginnen te denken en de Vereenigde Staten niet tot oorlog heeft willen drijven zegt een corr van een Engelsch blad De nieuwe Duitsche propaganda in de Vereenigde Staten heeft den vorm aangenomen van den georganiseerden eiach dtó de Amerikaansche regeering dezelfde maatregelen zal nemen ten aanzien van de Engelsche blokkade van Duitschland als zg volgt ten aanzien van den Duitschen duikbootoorlog in het afgesloten gebied om Engeland heen en langs de Fransche kust AU Amerikaansche schepen di naar Engeland bestemd zijn geconvoyeerd moeten worden moeten wij ook zoo zegt men Amerikaansche schepen convoyeeren die naau Duitsche of onzijdige havens op weg zijn Dit is he betoog van het blad American van Hearst en van de Mail die in Duitsche handen isIntusschen duren de opstootjes in NewYork voort De burgemeester heeft drie vrouwencommissies ontvangen uit verschillende wijken van het overbevolkte Oosten der stad De vrouwen verklaarden onder tranen en gejammef dat haar kinderen van den hongei omkwamen als gevolg van de duurte der levensmiddelen ZiJ drongen er bij den burgemeester op aan dat de stad voor een $ 1 000 000 aan levensmiddelen zou inslaan en die tegen redelijke prijzen in t klein zou laten verkoopen De burgemeester antwoordde dat hij tot een zoodanigen stap niet bevoegd was maar hij beloofde een onderzoek te laten instellen naar den toestand teneinde te komen tot een verbetering door wettige maatregelen De leiders van de voedsel opstootjes in New York en elders schijnen voor het meerendeel socialistische propagandisten te zijn en het is misschifm een feit van beteekenis dat velen van de betoogende vrouwen Duitsche namen dragen Havas wil doen gelooven dat het met de duikbooten zoo n vaart niet loopen zal Het bureau meldt dat dezer dagen 16 Ita Koninklijk Nationaal Steuncomité f914 Ëere Voorzitste H M de Koningin DERDE OPROEP Het Koninklijk NatlonBal Steancomité meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadigheidszin van het Nederlandsche volk Behoorde in het afgeloopen Jaar dank zij den verbeterden economlBchen toestand de werkloosheid hier te lande tot de uitzonderingen en werden daardoor de geldmiddeUn van het comité belangrijk minder aangesproken thans z jn er omstandigheden ingetreden waardoor opnieuw aan de financiën dezer inatetling zware eischen gesteld worden Door de strenge vorst zijn tal van be drijven tot stilstand gebracht De aldus ontstaande werkloosheid zou ook in normale tijden zijn voorgekomen de kostbaarheid der eerste levensbehoeften en de betrekkelijk korte duur der economische opleving veroorzaken echter dat het voor tal van gezinnen niet mogelijk is geweest voldoende over te leggeif om gedurende de winterwerkloosheid in het allemoodigste te vooralen Bovendien is er menige industrie die door gebrek aan grondstoffen of kolen thans BtJl staat of binnenkort waarschijnlijk zal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Hooge Ejere voorzitster heeft naast de groote giften die reeda vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 50 000 aan deze instelling schonken Aangemoedigd door deze schitterende bijdrage meenen ondergeteekenden tot het Nederlandsche volk de uitnoodiging te moeten richten het voetspoor zijner Landsvrouwe te willen volgen en hun door ruime gaven de gelegenheid te openen de taak die het Koninklij Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eind te vervullen Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Mr M W F TREUB Ie Algemeene Voorzitter F E POSTHUMA 2e Algemeene Voorzitter De Commiaie van Uitvoering Prof Is P DE VOOUS Voorzitter Mevr H v BÏEMA HUMANS Jhr Mr W Th C v DOORN J R SNOECK HENKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN USSELSTEYN Algemeen Secretaris Giften worden ingewacht bij de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Penningmeester Koninginnegracht 36 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwerkerkstraat 8 Ook kan storting vian bedragen geschieden bij de Directie der Nederlandsche Bank lare Btjbank te Rotterdam en hare Agentschappen sGravenhage Dordrecht en Leiden de Nederlandsche HandelMaat schappü of hare Agentschappen te Rotterdam en s Gravenhage en de Administraties der Dagbladen die zich tot het in ontvangst nemen van bijdragen beschikbaar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bydragen telkens uiten bekend ma s Gravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe Uitleg 12 Het Nest van den Sperwer Ken romaoüsch verhaal uU den tijd van de Puriteinen der 17e eeuw door BARON ES ORCZY Nadruk verlKKlcii 16 Ik zelt had dieze deur g Iotpn en 1 Cgreep niet hoo die nu van d ti klink wan T ie open d Dendlc zag ik u staan Dan zutltw wij nu luaar naar bed gaan waarde Mevrouw zciiio Stio op hichth itigen 4oon Zij waa ie gelukkig te zfker van hart lleMto m vm de trouw van haar Prins dan dat dezo onverwachte ontdekking van hare giehcdme huweiijkaplaniiMi haar zouAi verdrieten of ongenist maken Over dxie uiattnden kon zij all nieopderjarkge dioe wat zij i ilde Ovor klinken ra grendele bekoniBiiieren gehefden aich weii zegt men en al waa hel dat haar strengo voogd in kennis gt tt id van hare avond waadeMngen zijn nmatregoJen nam en hattr belette éon Prins I zieti jfedurendle tte drie niaandea bah op zijn hoogiei nog honderd dagen en dan kon geen macht of kracht hen schedden Slaap gerust mijn lieve Prlnsl zeide zij zoo innig mogell hen noginaaia de hand reikende terwijl ze een blik van trots en tarting op Mevrouw d havaase loeg Hij kon niet andere dan naar het hordoa teruggaan Alle lilooharlig held bi dezo verrassing eenig waerzin A O EITID S 22 Febr Nieuw Schouwburg u 108 AlxamemntsvooislelUiur Di Wilde lens Belaelil Torioeken wij eiegslj Olüt eded eUiif te mogen ontvangen u TffgsdoInfM oaooerteB vermskslijkat dn os HD d M i m la agvada to Tomoliiiai I Eleatrlsciie DnAkerU BRINSUAN ZOON Gouda Dienstaattbiediogeu hebben in de Goudsche Coura t ateeOë tueeeê Mpr Deie adverteplien kosten slechte bij Tooraitbelaliog 1 5 regels f 0 2B voor olke regel moer 5 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Eenig Depot van Thee uit het Magazyn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Dezo Thee£n worden af eleverd in venegelde pskjet van vijf twee en een half en één Ned qoi met vernieldinji van Nommer en Prijs voonien van volfeni de Wel gedeponeerd Merk Zich tot da uitvoering van Uwc geëerde orde aanbevelend J C BIJL voorheen J BRBBBAART Lz S67 20 Markt J Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliiiies want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SQTGEB NAAIMACHINES DIE MEN AAN UITHANGBORD EAN EENNEN i kunt U kragen In al onze winkels SINGER Maatschappij Depots alom GOUDA Kleiweg 5 H t iloedkoopilc adrea voor deanoeptafelt tl bij JJICOBXOLMIIIf Korte Pannekoekstr 5 ROTTERDAM Denkt om mijn reclame bruidsuikers Kwatta cbocolaad De Jontf cbocolaad A Drieiseli cbocolaad Toffee 1 cent per siuk Zonder naam I cent per stuk Witle apijsbrokkcn Rose en bruine van 2 voor 1 cflDt en fltle soorten Kuitentjes en Trekwerk Alle soorten i cents artikelen 721 25 Zeer concurreerend Let op adres Bioscoop OOUDA VOORUIT lessaneD sloildijlie FaMekeo pvesiiilleWorieerfeer Deze week varieemid PRACHT PROGRAM met 2 SUCGESFILMS opaERiOHT araa Voedert nw Tee met de mitvere murure LIJNZAADROEREN merk STER en W L en SOYJIBOONENKOEKEH merk W L R t t li im van d Aubaasad Boeiend verhaal In 4 acten Blondje In het zwart Comcdle in 2 acten In de hoofdrollen JOHN DORE en ELLA HALL Verder uit breid program Zeer afwisHlend N B We ent lichtbeiparinf lederen vond vooratellioj van 7 10 uur Zondafs als gevoon 753 35 Citmnntende door hoog eiwit en retgehalte en groote voedingswaarde RotV IHvloma Parij 1900 Ifeffen Gouden Medaüleê Abonneert U op Het Stenografisch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda DUITSCH Dnitsehe Taal en Conversatie Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de etenografisch opgenomen diaoosBiea alles bijeen in boekfonnaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal by voomitbetaliDg voor nietabonnó fl f 0 50 per kwartaal bij vooraitbetaling Ê0 Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Ch LAFEBER Lnraar OHitaoh M O C 0 Houtmansgracht 19 GOUDA SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M O worden o m de volgende schriftelijke cursussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN IlandelBCorreBpoodentie Ned Fr D E Sp en Mal Boekhouden enz Handelskennis de Techniek der Administratie de Techniek der BedrijfBreclame de Techniek van In en Verkoop Bedrijfaleer organisatie on tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzekorings weten schap Statistiek en Handelseconomie Schoonschrijven Maohineschrijven Handelestenografie en vele andere vakken TALEN Nederlandsch Fransch Duitsch Engelsoh Italiaansch Spaansch Deensch Noort ch Zweedsch Eussiscli Maleisch Latyn Griekscb Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktuigkunde Electro techniek Toekenen Graphostatica Vak Duitsch Vak Engelsch Bedrijfa en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Fsychotpgie Logica de kunst van het denksn Rhetorioa de kunst om zich uit te drukken Studie techniek Ëaergetica Sociologie Staatsinrichting Staathuishoudkunde Geschiedenis Aardrykskande Aesthetica Schilderkunst Muziekgeschiedenis Harmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bijbelkennis BibliotheekwezeiL Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Froportieleor eerste hulp btj ongelukken Perspectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch sproken Verbetering van spraakgebreken Schrijven zonder Fouten een Goede St I Hand schrift verbetering Vlug en goed rekenen HerhalingBonderwQs TT L O Fröbelen Slöjd Spelleiden Fotografeeren CURSUSSEN VOOR DB VROUW Do Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingaleer Linnennaaien Kinderkleeding Costnumknippen en Costuumnaaieo volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerken OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle acten L O voor alle acten M O en voor alle Praktijkdiploma s Notariaat Mr in de rechten Deurwaarder Oemeente Administratie Onderwijzer Consul Posterijen en Telegrafie Belastingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedrijfsleider Aoooantant BoekhouderCorrespondent Handelscorrespondent Administrateur Secretaris Eedacteur Adspirant Landmeter Marconist verder voor Reservekader M n L O diploma einddiploma H B S 3 c einddiplomaH B S 6 j c Staatsexamen A Staatsexamen B dipl Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar öessel en Mr Timmer man en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Rijksverzokeiingbank Postspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingsexamens T H S Militaire Academie enz METHODE 1 Wekelijks wordt den cursist een les toogezoilden in het algemeen verschillende opgaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogelijk hetgeen b v het geval zal zijn bij het maken van opstellen vr je vertalingen of teekeningen dan wordt de individuëele correctie toegepast de leerlingen zenden hun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retourneert Verder hebben de cursisten bet recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van den leeraar Ër zijn leergangen voor beginners voor eanigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de I verschillende examens bestaan speciale cursussen zoodat de leerling geen ballast behoeft in te laden Bijzondere leerlangen die men uit liefhebberij kan volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIBNi Het normaallesgeld is f 6 per kwartaal voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 25 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goede nota van dat onze conditiën beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten schriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwijs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars hun kwaliteit en hun bevoegdheid vindt men in onze gratis brochure RESULTATEN I Een nauwkeurige statistiek bewees dat gemiddeld 90 der cursisten die met schriftelijke toestemming van de Directie van het Bureau of van faun leeraar examen deden welke toestemming werd gegeven als de cursisten werkel k gewerkt hadden voor hnn examen slaagde Wij geven onderwijs per brief in alle vakken en w j leiden op voor alle examens men klopt dns nimmer bij ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE Wij hebben een speciale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuze Deze adviezen worden in het algemeen mondeling op verzoek echter ook schriftelijk gegeven Wij staan ia verbinding met deskundigen op allerlei gebied en zijn derhalve in staat ieder met raad en daad hg te staan Weet een ongmensch niet wat hij worden moet dan wende hij zich zonder schroom tot ons bureau wij znllen lom zeggen in welke richting hij zich verder moet bewegen ook in verband met de finanoiëele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze afdeelingen Schriftelijke Cursussen al onze afdeeling Adviezen inzake Beroepskeuze vrage men aan onze interessante gratis brochure Ons adres in Keizersgracht 153 Leliegracht 30 Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den seoretaris iedoren werkdag 10 12 i 2 57 Zaterdags alleen lo 12 64 LEERAARS 329 CURS SEN RUIM 6000 LEERLINOEN Bnrean tot Publiciteit van Weteuscliappelljk Nienws 55e Jaargang Vrydag 33 Februari 1917 GOVDSGHË COURANT 3Sri© u xrs © aa A d v©xt©3 a ti©Tola d voor G o u d su © an Oa ©tq ©lc © VERSCHIJNT DAGELIJKS kAl BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INQBZONDBN MBDBDSBUNOEN 1 4 r ila I W 11 ivlri Mf f J Op de oorpavna dubbel tmM Gewone adTen nii4n en in eioodaii m d d lintta b OMnM Ml Mr mtéimmêÊ pnti Groot IdCerB en randm naar plaaliruiou KLEINE ADVERTENTltN m ra i en mêabt üu m bMnflipda illiMrj I koop en verkoop huur en wrhuor l 5 regila I 0 25 alk nflil mam A M M Mnril beulini Muloaun grootte 10 rU a BawlteniUBiMn S cmii ABOM NEMEN TSPRUS i per kmriul t 1 2S per weck 10 ceifl ni i Zoodagtblid p kwiilMl r 1 75 per weck 14 cent overil w r de bexortla p r lOoper Kbiedl Friocu ipcr poti per kwiTtiol f 1 50 mei Zondi ibUd I 2 Abonnemenlefi worden da eliiki nCenomen aan om buma Markt 31 Gouoa Mjoaae ademen den boekhandel en de poitksnioren ADVERTENTIEPRIJS t Uit Gouda en omatrcken behoorendc loi den be or krin 1 5 regeli I 0 55 elke re l meer f 0 10 Bij drie achtereenvolgende pUaiaingen worden dese te en iwee berekend Van boiteti Qouda en den bezorikrin 1 S reCela f 0 80 elke rec l meer f O IS Telefoon latere 82 Telefoon Interc 82 ONS OYiaizicm Uitgevers A BRINKMAN ZOON BUITENLANDSCU NIEUW grootste zeemogendheid jegens de geheele wereld hebben en welk voorbeeld wU moeten geven Laten wij bestuit bet blad eerst den oorlog ten einde brenit n en bovenal de handen vrühouden voor vredesonderhandeling i GeneraaJ Jtrffre bad aaii é Mafsohtt Duitsobe l p r door do le ra vw Mannoury en French wtOea doen owvMten ea vernletinti In w ket Jklk ld llit ikbbet Kn a leger door d aofaterboedea en oavidoFie uwlat bet o Dultanlie a er corps hen hl w nord liadi teavffiieworpen op Ml dwa l poor voeren ai bou den terwüt het kgw van Maiuiöury doot het overige k eroorpa van gnieraaj Kluok die den 7en tioptcrobcir door Itet Je legercorp waren vewtterkt werd opgolwudei Den 8a verauderde do loeMaud volkonVHi liet Itffcr vBu MaotUMiry werd omvat on WBM tin vemtetigbig nabij loen Kluck den 9 tt September het bovi lot deu jerugtflb ri krcvg van bet opporate Iegenrlmval I ncu zou tn Itet groot hoofdkwartier zijn gegoven op grond van algemeoni 8tr t glM4 e overwcsingen mden lowrtand In het Otwiw IM het tnit dat de biuitaolKTs oi ebinderd hadden kunm ti rugitreéckeii naar i vooraibf Mwlde ptaatH aan du Altme un bun gevanpncif tu SBeg teijkcnwi hadifcn kunnen inedeuenwn eu Hodert niet waren teniggerwekeo U ëIuU U t i iiRuii dat do FnuuN Mn e n invloed haddin gt ad op den tcrugteobt der DultBObora Het b hetiHoh wc4 aardig gavenjon DUITSCHLANa l a Rijksdag Bü de opening van do Uijksdag zItUng zeide de pretÉdmt l oor edehuoodige en nobele beweegredens gevoerd stak do Külzer roet zijn bondigefiootm deA vüand n de vredetthand toe dwe werd nM spot en boon afgoweaea Daarop groej Uuitsoiiland utet lija hmégetunAvn aam Ik4 wapen dat bot oiibeptn kt wil geï rulken en dat het schiep door de cutsgle en de teohni 4 van zijn bevolking In het plechtig ernöttge oogeafiIrfUt dat wij Im I ven ziJQ wü er noker vaiit dat wij luetdftt ous wapen hetwelk tot lee lieBchtkklng U niet ntjOTlegigien vóór t doel van óeti strijd ie vordedtgltig voA de onathank4lijkheid en vrybèld vad mxae landen bs l er kt Op itet oogeublik dat wi opnkMiw een eriHtigon trijd aanbindoa bieden w dankbaar en l ewonder id eeu groot aaA onze lt gi ri en die oiiz r l onug iooten aau oiue vloot uiet do ouwTgeiijkeiijke duikbooten wi doodsveraohüng aan de iH proefde güulakleiders te waler en te land im aan het gehwiei volk dat er ala nlniiuer te voren trota alle iiioellij hedoto nottr atreeft tu v txkea voor KHzfT eo Uijk voor de vrUli id en omifhankiiiijkiH id van IhH Vaderland BNOSLANa H o n o rule Volgens den oorrewpondioivt van de Daily Telegraph hecht de lorsohe natioualiifEiaohe partij groot belang aan de aan aaitdo beraadMagiing van h t I gerluiiHi over baar n otle waarbij onverwijlde vecleendng van Hon Rule aan Ierland verlangd wordl Zü v laart dat dez 8 fie raadslaglng een keerpunt In haar beweging kan breng iii en diat een weigrring van deu el ch Aiet alloen Ie porftlo vao do ri feeriug In govaar zal brengen maar een oodigo algemeene veirklezlng oibu rmijdeili zal maken Ofacboon do mpliu Op naam van O Connor staat aal zfj waarechijnlijk door itodïuond sseif voorge teld worden De umoni t qi staan van hun Itont op het aiiwsnd aiwnt op de wet op den mlhtalren dietwtplicht oiii die wet ook ia Ierland Lu te voeren liaansche atoomschepen die terugkeerden uit Amerika de Italiaansche havens binnenliepen en ziet daarin een bewijs dat de Duitsche duikbooten niet talrijk genoeg zün öm de afsluiting der afgesloten zdne afdoende te handhaven Maar daartegenover staat een officieel telegram uit Berlijn Over den oorlog zelf weinig nieuws Herhaalde aanvallen van de Engelschw alleen Haig is weer geïnterviewd N ar de XXste Siècle schrüft hwtt nu een medewerker van L Informayon een gesprek gehad met en veldmaarschalk die zich als het verslag juist is nu nog veel onvoorzichtiger heeft uitgelaten Het slot van het gesprek luidde aldus Mag ik vroeg de verslaggever vragenwat gü denkt over de overwinning De overwinning is zeker onafwendbaar maar het is een zaak van geduld Maar de economische uitputting derMiddenstaten Wü soldaten moeten doen of die niet bestaat Wü mogen niet speculeeren op een tekort aan Duitsche munitie Overigens geeft niets ons daartoe het recht Maar van onzen kant hoopen vü onuitsprekelüke voorraden op Een Fransch officier dankte den veldniaarschalk voor de bem vergunde tegemoetkoming om goede propaganda films te laten opnemen Hü zou eerstdaags wel eens de gelegenheid willen hebben Sir Douglas zelf voor de bioscoop op te nemen Goed antwoordde de veldmaarschalk afscheid nemend u Jioeft uw opnemenslechts op te stellen M mijn doortocht als we Brussel binnentrekken En toen de officier teleurgesteld bleek voegde de opperbevelhebber er kalm aan toe Wees gerust Dat zal spoedig zünDen Engelschen zal het een hart onder den riem steken Wij weten evenwel wat die verzekeringen beteekenen en zün een weinig ongeloovig geworden op dit gebied In verband met het bericht dat groote Russische troepenbewegingen plaats hebben is van belang wat de Roeskoje Wolja meldt n l dat het een voldongen feit ia dat grootvorst Nicolaas is ontheven van zijn post als vice koning van den Kaukasua Hem is een belangryke militaire taak toevertrouwd en wel als leider van het groote voorjqars offensief in de Boekowina en Roemenië Broessiloff is n l nog steeds zoo zwaar ziek dat op ziJn optreden in afzienbaren tijd vooreerst niet te rekenen valt Reeds eerder werd gemeld dat de grootvorst weer actief zou worden We dienen dus of te wachten of het ditmaal juist is Een der Duitsche duikbooten bracht op 17 Februari in de Middellandsche Zee het Italiaansche troepen transportstoomschip Minas 2864 t door een torpedoschot tot zinken Het s s had 1000 man troepen een groote lading munitie en goud ter waarde van 3 millioen mark voor Saloniki aan boord De bemanning van het stoomschip en alle zich aan boord bevindende troepen zijn oïTThet leven gekomen met uitzondaring van 2 man welke door de duikboot werden gered De Minas is reeds in een bericht van 19 Februari vermeld Duizend man op twee nal De Evening New zegt dat de verscherping van de blokkalftdoor de reeders wordt toegejuicht als een imiatregel die den oorlog kan verkorten Zü uiten de Hoop dat ten slotte alle lekken zullen worden gedicht De duikbootoorlftif Kapitein Perfdus de inttrkleme medewerker van itet lUTlkuir Tagebtatt Im upre ekt du inogelljkliedct welke do dulkbooloorlog bic e wat t ugv iwd thtartogen doen kao Do flritaolKi tegouuaatregelen worden door honi iioepli h beoordeeld maar ttwens waarm tnwt hlj tegen overdtei eu verwMibtiogeu Zonder zelherheffing soo baMogt hij kunnen wü Vimm leaen ilut daoks het vlijtig zoeken door te gmHil bUi l ngvtoDlwn en andern die leb dig en naobt daarmede t eK ghoudenv bet vraagstuk nog niet lit opgcilOHt l utitboot mllen van albt lungtiiijke mort aooala iwMmi ketl ngen umair g Ut beMtMruOng 2K oa H het beg deidott van ko4H va ur fij fiolu n door lorpedobootm ena zijn inln of iiieejtiiachtelooA gi4 lekea Hij den onbiiperkten duUtboot oorlog wordt ook de bewapening dk r koopvaardljschfipen aaiiaienlljïi vennditdnrd Kortom iiKn zou li€t begrijpen al in mtnilg Kngeit oh gemoed em gevoel van onnmeltt onbrtond en rafn den amvoudigMien uitweg stiet In ma paiHfvltelt Ae heteeulge n dinlddc4 gwonden meent te hc4 bea in een vemieerderden aanbouw van aohe M Om doze n di Mi kon het er uil ziens ataof de voorspelling dat Ëngel id tengevolgo an dm onliepnktm duikbootoerlog t M het Hhiltcn van vrede gmctgdl sou wordetk onvoorwaardeiyk jiiIjM waa i alttof men in korleren tyd het eindo moest verwftc Toch ukoet men op zi mtni t tot gtidnld aanmanen Do Mhtluter van Oorlog Von Strtn zei onlangf in mi Interview Ik traint niet óo EwiJikeiai do van den tegvndtander te vloden bmuup zijn sti rk zl Aa Ik benAMHiw bet aJa een fout luijn tegcnfttander te onderMbMten Zonder waidgen twljft l lii eft het BritMsfaa David Pinkney die met nadruk op verscherping van de blokkade heeft aangedrongen verklaard De nieuwe beschikking had nog verder kunnen gaan want het ontzien van de onzijdigen is van minder gewicht dan de tevens van duizenden Britsche soldaten Wij moeten de onzijdigen alleen laten invoeren wat ze vóór den oorlog noodig hadden verminderd met wat zij naar Duitschland uitvoerden De laatste cijfers over dea handel van Nederland bewijzen dat wij Duitschland nog altijd voedm De invoer van Nederland is grootelijks toegenomen en de uitvoer van Nederland naar Duitschland is grooter dan ooit terwijl de uitvoer van Nederland naar Engeland afn emi Wü hebben de macht om Nederland Denemarken Noorwegen en Zweden te beletten een óns meer voedsel te krijgen dan zij noodig hebben voor eigen gebruik maar toch houden wü vast aan de versleten traditie dat wü de onzydigen boven eigen vleesch en bloed moeten voortrekken Qemeoffd Oorloginleawt IC on overwinning Hu Igonr lijk geen overwiiüning is De ZwilBorMiie mAtttaiire corronpondent Hernuuui Steguiionn heeft voig VM een Wolff talegram een gBfwdikidenU van deö oork g dtoen versolujiKUi waarin Idj boboogt op grond va licin vau b 4d ztjdi a loegezondieii aottu utiek iiialeFlaul dat de Franaoben aan dn Mame t enlijk hiel een overwinning IteblMHi beihaald Hui MrutegjHche plannen zonden zijn mislukt en da Dullisdïeri zouden een taotiwcli ucoe hebb i tiehaald De Engelsche parlementaire commissie die dë richting onderzoekt welke de handelspolitiek moet volgen kwam gereed met haar verslag het verslag wordt niet vriendelijït ontvangen Als er Bchrüft een liberaal blad één aangelegenheid is waarin alle regeeringen vrü moeten blyven dan is het die van de handels en fiscale politiek na den oorlog want het is een hersenschim te meenen dat één volk hieromtrent een beslissing kan nemen buiten verband met zün naburen Op de vredesconferentie zal men ook te doen hebben met de belangen der bondganooten het is dus gevaarlijk nu iets af te spreken over rechten vian voorkeur binnen het Britsche rijk Wij hebben te overwegen welke plichten wü als de Feuilleton hoofd de handen geheven alaof hij Kijn bri ed geranden hoed naar dien elsch wilde recht zettenOp een sohonn oen go ide gedaobte hetu in te vailvn Hij wierp zijw hoofd In den nek uttte ion kort laotJio ateol hij op wil ailergrappigKteïi inval wa gekomen en veranderde van hmidling Hij neet fAjn lioeil op dejü grond ke tk mevrouw de l havaesti oniM soliaaind aan en sloeg dn aniien over elkaar Gij jgfO fl iiwj emi oogenblik mmTOuw oiiï nu t vcTantwoordonP zeddo hfj op niarea liflcheii toon WeV ik he b daarvoor twe 8 condi n noodig Ik heb liet volste riwht oin hier to zi I Verklaar u nader Ik wil niet voop de gïik gdwidpn wordien inijnhef r en mij dunkt dat r Mannadkike de Chavo m een nadiero verklaring van u iiutg vorderen die wel mH zult kimneïi geven van uw onverncboonharo onl Hchaamdheid oin l efit lx trfJ khigen aan to loioopen met zijn pupil Hij hief de hand op ads bedoeld hü die l P9clitildiging beiocfdk lijk af te wt ren Onbe whaafliiiHieidl OeJi mevrouw zeido hij ah haar berlöpej over datbeleedigende woord Woes verz eFd rai piheer ging zij voort met hoogharllgo gestrengheid dat gij wijs zult doen met terstond naar uw logies te gaan p uw boellje bijeen en zoeic ergen eau veilige 9c mllplaWa Aob zuchtte hij moerfelooa dat ia onntogeJijk Wat gij zoudl Airven i viel zü uit lk durf te blijven waaj mi ne nie4igo per Won het ine t gevowcht vtxéi bij de ailerllpfeto jwige dfcme die mij met hare tieWe vereert L II gij zijt onbcrtchofter dan Ut ooK had kunnen denkwi Twth dacht Ik du gij in dm vrmudeling terstond een ouden bekend Mudt herkend hobb TiI zeido hü io V tnido Oü I m oudo bekeadiM zeide zÜ minmohtaul Ik hei u nooit gealmt Neen maart Wb zou ooit hebben kunnen deufce dat de nioan Itnuuw zoo triwlit zou beliiAteitl WJi hij onverHloorlfaar oudt g J miitHcbien zoo goed wllh n zijn iiuj wat meer van nnbij 1 lH4 ijkeii llovo mevrouw Het k ndsaohlni wat iunker geworden Zü gov Ml £ dat hij mot zijn oenooog haar niet intentfo mherp aanstaarde keu vrtH Uid angatig gevoel bfèrooi het hoofd tot A voeten Gei rvmia oog eener ahwg het voi vert en nMolrteloosi maakt eit toeireJkb zoo moert ook lU ge aan e uitdrukking van OjK gexlobi n t da volle pruUi wangen otnwtoot aan het gevioht waarvan de itwnit ofvcrachaduwd wan door de aware 8iM r en em oog ovcttMit dhMr M vi rband HU wbeen Ie pmietm van haar angat en toen til gety ytwtK e wJ luiar liflte ton ging kwam ook hU en ioiiredo naderbij totdat hunne btttAen aamewtnfOtlen de zijne e pottend lerg nd doorborend de haxe nr ang rtig onderaoekeml Zoo 4laardm zij elkaar enkele aeeonden tang aan terwijl doodtodie Bttlte rondom hen heerwrfite en de lunaa koud jn Btrak ben vtn omhoog be4i AH0 ben en het oude hnl de verwaarlooadd mig vlng het groote pnrk met zt ontelbare gehMinen w vfte raysterlcn WowR TertolfA Gij word bWewfigend mlinhet rl Sip Marmaduke Oht viel hij onbezorgd tn Sir Marmaduke henK er nietó op tegen In ik bon zi er dat gij u ciirmneUjk vergt H en het la In zijn naain dat ik u vcrbiod nog em poging te wagien out met lady Hue weer in aanraking te komen l it verboti vergezeld aW het ging van i i iL opkoawndeii rtoim f chi en den vreeiiidellng in zijn vertrouwen te whokkens Hü maakte voor do grtomrige dame wn dUypu buiging en Hlotg zijn handtnt in el kaar maar vlei ook leiMond laotiendo uit Bravol Bravo Dat U Jleraanligntl Zou miATouw Joh wllhti verwsanWg tt UiÜ te JA gcn of zij wat dit Inn el 1k treJt e oMnle van Sir Marmaduke gevraagd heelt Dlo vraag ren wlUP Ik weggaan Waarheen vroeg hü goodig tJit ntijne oogen en over do grenxi n van dit landgoed als gij niet wilt dat ik de onderhoorigen oprw p en u al en liond roet zweepslBgen weg laat jagen zeide zü trillende van toorn Zijn gwkwipt Hteutgeltiid im zijn vreemd accent maakten baar dol niet minder ook de pruik die zijn voorhoofd m wangeit verl org en het zwart ü verband du zijn eene oog d tó Ook nu harfltto hü In een sf terend gelach uit ten antwoord op haar iitijgimden toom Neen maar mevrouw zekjf liij zü hoofd medelijdend scbuddpnde Het wordt hoe taog rr hoe nKK ert ITwo oogm zijn sfeohter dan ik ooH beb gowetenl oiii Edltha ond4w de oc en te komen hare verwijten en hatelijkheden at to wachten zou het routauAische van zijne pörflooniijkhoid bij Sue kumuii bedorvCTi l aaroint nam hij onvefvaaird de Iiean tocse sloUea hand en kuste die hartHto i 4i k Met oen gelukkig laohje boantwoowlde ZIJ zijne lietdteverklaT ing waarop s j beleefd liet volgen Wel te ruste mevrouw Ik ga m gij kunt den Prina van Orleans vi a iwl zeggen Ik geloof dat gij eUcaar iiow laat het Ook al i f nog wel wat te zeggiii zult hebben I n zomler een antwoord af te wa liten ging ze lachend fflii ntwipiennï weg HooFDem K Vin Prins Amédé van Orleana 1 heelt 1 behoei Lk Iveni nl t te vragen II ik of gij at of i et u verwljde Het aohoon alsof de YroemdeJli overhaast en ntindier prinselijk dieup aftocht zou blazen Iocti hij niet meer in het gezicht wae dcjr aanbiÖdiCTute oogen va Lady Sue Maar in da 5ed oe ing van mevrouw do Chavaiiao lag het niet dat hij zich zoo geimikkpilijk zou reddïn uit do netelige poéitie waarin hij zich Ijevond I en oogienbiik ntijn eerl zdde zij luide en geWedt id Ge moogt u voor een prina uitgeven voor oog veel meer uiaar voor gy mij uw bielun laat zien zult gij wel zoo beleefd zijn inij rekenschap Ie gRweo van uwe tegen woordighWd op het bonJc van Sir Mannadsike a slol om tien uur ia don avond en In gezedBohap van zijn pupil Fen oogenblik boogstenr em paar secondMi soheen do vre nde4dng e aarzelen Hij stond met zijn rechter voet op de ondffi ate tree van het bordee en den Mnker op den weg met gebogen 1 i t