Goudsche Courant, maandag 26 februari 1917

iu i i i28 Ê M M9MÊJÊ opdebo erham LAHHm r m fc W iï TE KOOP aU soorten Wlakel GaM n KraldwUeralavMtaTUMn ooali Boteren KaaMteilinien Winkelkuien met en zonder Schuiframen 50 verachrllende Toonbanken van I tot 6 M Koperen Elalaf ei en Glaaplaten Aardappelbakkea Baaculei en Oewlckten Barbieriwaichtafelt met Toileltafeli en Schearaloelen een Winkelkatt 7 M Ian met Schuiframen Paupiegels en verder alle loorten Café Tuin en Houten Klap lo len Tumbanken Tuintafcli Ook Stoelen en Tafeli te huur vobr roote en kleine partijen bij A BOUTER Lange Baanstraat 41 46 Tel 8650 Rotterdam NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit ONS GENOEGEN = OOUDA = s = OPRUIMING IH DE II GROOTE GOEDKOOPE WINKEL Alle Winlerartikelen en restanten Sohoenwerkworden aan spotprijzen warkooht 6S9 3o ZIE DE ETALAGE No 1 ho k Tuphnarkl MAANDAG 5 MAARt 1917 = CONCERT v n het 770 33 DMIseii MiOjk OreM Dirigent WOUTER HCTSGHENRUUTER Aanvang 7 i nar proeiaa Entree voor Leden der Sociëteit hunne Dames en Kinderen Loge Stalles of Balcon ƒ 0 75 per persoon Galery ƒ 0 60 per persoon Militairen betalen ledenprijzen Leerlingen der Stadsmuziekschool kunnen een persoonlijk bew B van toegang bekomen van ƒ O BO voor Loge Stalles of Balcon Plaatflbespreking Zondag 4 Maart en op den dag van het Concert vanaf 10 12 en 2 4 uur De zaaldeuren blyven gedurende de uitvoering der Muziekstukken gesloten TWEKDB KAMER Landbouw Dlatributle Crl t aan Flnanelfin Waterstaat BM ÓB b grootln van Landibou w Weidde neer sënBtra eeo pleidooi voor de vrijhtid van den Laxtdboutr nadat de normale ti ka zullen zIJn herteld Vrijp handel vrije a zet en vrije productie aolitte hij oiunjabaar voor den meerderen bloei van d n taivdbouw een opvabttng waartegen de heer Sohaiper dadelijk opkwam In overeenstemtnlng met het oclalietisoh beginsel zal het noodiff zi n de belangcn der gctlieeiuichap te beihartigen Hfj meende dat de landbouw op dit ot enrblik zóó veel geld verdient dat vt racèillewle aubeiddefl kondea vervallen Door beid heeren werd m kra d aangedlroogen op spoedige wijziging van de Ja htwet m de heer Jutea aloot zich daarbij aan Op het oogcobllk ooderviodt de landbouwer veel Mhade door den overvloed van wild Zij zullen nu tevreden zijn na de m ded eÜng dat de vijzlghig van de Jaditwet reeds terug is van den Raad vau State en K e ai worden Ingediend Ook de Arbeidffwet voor de iandbwiwarbeSdem zaj spoe gereed uja De Mintóter aat op het BtAndpunt dat vri eid een noodzakelijke levensvoorwaarde la voor den laodlbouw pij aJlerW posten werd weer mlariaverbètering gevraagdi Allee gaat ter overweging naar bet departecnent Bij dv afdeelinf mljnnrezen werd door den heer Albarda tpet kracht aangedrongen op verhoogde productie van on e nüjnen Gevraagd werd ook of de on nnlng van de Peel orijneci al spoedig ter hand zal worden genomeib In Gelderland en Overltoel kggen ook zoutlagen Gevraagd werd wat de Regeering daarmede aan wU Pe Minister deedde in zijn antwoord mede dat zeer Rpoedlg een wetsontwerp zal worden ingediend dat verband houdt met de ontginning vau de zoutlagen in Overijscl Voor de ullbreidSng van het mijn district in Limburg ia do Minister waditende op hc rapport der Opepo rin oommissie n het adres van den Mijnraad Inmlddele heeA de MinkMer er bij zijn ambtgenoot van Waterstaat op aangedrongen dat dexe verkeersmiddelen m iJukbui zat verbeteren overtuigd als hij is dat daarbij thans een zeer groot laodlabelai Is gemoeid Inzake bakker naehbarbeld op aftiohafflng waarvan de heer Sohaper awidrong gde die Minieter dat dcse afMfhaffing leohts zeer wednig koJeabesparing zou geven Het hoefitotuk werd goedg k iurd Hierna was aan de orde het 80 mil mSkMoontwerp voor de levennnidldfJenvoorzieobig waarbij de geheele dïetributle tw sprake gebraioht kon worden AanBtonds begop de bvtr Sannes breed ult te boomen over de kapltalüttlathe mastBchapplj die d orzaak was mn alle Het gure weder l aiiiiiiiiiHiuiiiiiiu i iiiiiiiiimiiiii i ii i iiiiiiii iiiiii i iiii iaohl o llik la ohtoH ra Gij wordt verkouden begint te nieaen kuchten of hoeeten en verzuimt gewoonlijk het gevaar in den a nveng te tuilen Neem toch dadelijk de beproefde Abdiisu o op Hiiliiiiiiiiiiii i iiiiii i iiii iii i iii iii i n i ifii i igi i ii i welke Uw beginnende verkoudheid onmiddellijk bedwingen kan en de vaitaittende onlateking veroorxakende Iijm doet loakomen Wacht toch met totdat de hoeatbuieo en benauwdheden U nacht en dag kwellen De Abdij iroop wordt door velen geroemd bij hoest ontarb kroiiQhltl klMk n allimhoMl inüuann en aathm en kwi ook U helpen I Pnji per flacon van ong 330 gr f 1 25 van ong SSOgr f 2 25 v n ong lOOO gr f 3 75 Alom verkrijgbaar I Eiicht roodra baad met onie handteekening L I AKKER Rotterdam 757 96 Abonneert U op dit Blad Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMnes want SINGEB Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zioh reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES kunt U kragen in al onze winkels 9 DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg GOUDAa Draagt onze WERKBROEKEN 95 DIE MSN AAN mm UITHANGBOED EAN HENNEN Het Nest van den Sperwer Een rooantlMb verhaal uU deo tlid vu de Puriteimo der 17e eeuw SINGER Maatschappij Dsp6ts alom GOUDA Kleiwflg 5a 18 Pit eenuane beiobadUwde ulthoekjevan het park hield hij voor het centrale punt waaromheen alle geheimen en plannen bedacht en gespeeld verden Op een mooien JuUnamldd g had Loflied het gaan opnenen met een onbestemd voorgevoel dat hij iets zou ontdekken sommige feiten die hij aan Squire Boatfl sou kunnen overttrengwt den Oe nera llfa4oor van het district Dese zou hem dan ot etwijféld aanbevelen als bijkouder knap en slim in het opsporen van wat zou blijken een verschrikkelijke tniadaad te zi D Ou deiMn tijd waren de dagen al moot Mn het kortm Het was even over Mhten em reedi begwi bet sterk te sohcinerea ds ia tate atraien der ondergMnde m haOim sleh opgeloM In een gouden ioed en de fantasttaohe takken der olnieB saamgevloohteD door woekerkllm p kwamen zwart en dreigend als ril htmetten uit tMen deti bleeken achtergrond van den borizoo Meester Buay Weid Booii vu de eenzaMiheid en allennhtst van de gebeime gelulden de4r bosachen bU had julat een vleeimuis alen Qadderra QB Iwt Tvnlkn drit raa bet pavfijow Tandbopslels Tandpasta s Tandpoadap Tandwatars BIJ 773 14 Fa Weljer Hoefhamer OOUWE 135 TEL 37 Moderakscliool voor dondtt ën omliggende plaatsen Aai llot B bil da varaaalftag voor Modo vakacholen te i Qravonhage Ooedgekenrd by Kon Besl 26 Ang 11 No 15 Opleiding tot Costumiers Coupeuss en Lserares M idHtthM m m mimik li Itm IHII WDDIS n IIMKIIIISIS PUataini van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir Dames v HEYZELENDOORN MELKSALON RONA ZEUGSTRAAT 106 hoek Nieuwe Markt Bakoad oaa alja ChoaoUda Aadjuaalk I AANBEVELEND DRW I la Adverteert in dit Blad NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen DONDERDAG I MaART 1917 IET liTTEUiisci m m OIrKtia VAN EYSDEN TARTAUD lleVooriulllslInlietAboiiDemeiit GROOT SUCCES DE RENmNGERS AaaraM Blijipcl m 3 bedriiven van OABKIËL DREGELY BdirijTtr rin In Rok T 2 Entree voor H H Leden va hunne buisgenooten ƒ 1 75 per pemoon Entree voor Niet Leden en Vreemdelingen 2 25 per persoon Loge Staties Bfilcon Loting der te bespreken plu en op WoenMlageTond 8 uur Entree voor de Galerij xoowel voor Leden alB NietLeden 40 cent per persoon Kaarten zyn daarvoor te bekomen en plaatsen te bespraken k 10 et extra Woensdag 28 Februari des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entreeprijzen worden verhoogd met Auteursrechten Kriebeling in dtt kMl an vaitcittend lijm veroorMlwB faosMea N ni ANQAbonbom bij Apoth en all DroglttM 761 10 WKk Zeer mooie oliede meubelen al Tafeli Stoelea Kaïtcn Splecelt SchlIderUen TheeU lelt Bufletten Stgi meublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweeperaoona onbeslapen Veerenbeditellen Kapokmatranen Slaapkamermeubelen ens enz allea spotgoedkoop RngbeUeede Leentoelen vanaf f 17 60 StUUiast 20 Stqitatel f 9 ao Spiegel 5 0 7 60 SinilinUTM hmiliglinlIliahUibill RollePdam SANGUINOSE voor Zenuwzwakken KaBt fc ifla van Zaavwxvakte Bjn Tolfeoi prof Charcot hoofdpijo r liial le p o m den ni brefc MB kracht aa un encr ie dy papaia brak aan eatluat ilapelochaid noadeiooaheid alCemaeoe depreaaia BakaaOllat Twaamalao daaga een eetlepel 8 nrilaoM IS tram Honderden beToaden deaen read en dit middel voortraMelllk 8ANOUI 408E kou f 1 J0 6 1 f 8 t 15 Tveemaal per da een eetlepel WACHT O VOOR NAMAAK Bi alle Apotheker en vootaemeDrO giateii 758 35 VAN DAM ft Co de RIeneratraat 2c 4 Oen Haal Het adrci voor lenen in Nutte n fV B HANDWUtKEN Mej iff TIESEMA 58 10 FLUWEBLENSINOEL 14 WARME WOETEH DOOII RKX INLBOZOLKN nut m ruM ii oeht ANTON OOOmi vmaom TB1 UI WUDmAAT2k TBL Nette Meisies gevraayd Kon Holl Pijpen en Aardewerkfabriek P GOEDEWAAGEN Zn Zlcli aan te melden Jaagpad 9 naa8t de fabriek 777 26 Drogis terij Wift HKT B n lijnhardt szenuwtabletteq Hoofdpijn tabletten S H VAN LOON 12 r h WOLVF Ca Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Eere Voorzitster lï M de Konins DERDE OPROEP Het Koninklijk Nationaal Steuncomité meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadigheidszin van het Nederlandsche volk Onrust Behoorde in het afgeloopen jaar ilank zy den verbeterden economischen toestand de werkloosheid hier te lande tol de uitzonderingen en werden daardoor de geld middelen van het comité belangr k minder aangesproken thans zyn er omstandigheden ingetreden waardoor opnieuw aan de financiën dezer instelling zware eischen gesteld worden overapanning gejaagdheid T Neem MMNHARDT Zenuvrtabletten Per koker 60 cl 3 kok f 1 70 bij vele Apoth en allo Droglataa Door de strenge vorst zjjn ta van bedreven tot stilstand gebracht De aidus dötstaande werkloosheid zou ook in normale tyden zü n voygekomen de kostbaariieid der eerste levensbehoeften en de betreldulük korte duur der economische oplevii veroorzaken echter dat het voor tol vui gezinnen niet mogelijk is geweest voldoende over te leggen om gedurende de winterwerkloosheid in het allemoodigate te voorzien Bovendien is er menige industrie die door gebrek aan grondstoffen of koten thans stil staat of binnenkort waarschünl k aal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Hooge ifere voorzitster heeft naast de groote giften die reedb vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Konii Ük Nationaal Steuncomité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 50 000 aan deze instelling geschonken Aangemoedigd door deze schitterende bedrage meenen ondergeteekenden tot het Kederlandsche volk de uitnoodiging te moeten richten het voetspoor zyner Landsvrouwe te willen volgen n hun door ruime gaven de gelegenheid tA openen de taak die het Koninklijk NatRnaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eind te vervullen Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Mr M W F TREUB Ie Algemee e Voorzitter F E POSTHUMA 2e Algen eene Voorzitter De Commisie van Uitvoering Prof Is P DE VOOUS Voorzitter Mevr H V BIEMA HUMANS Jhr Mr W Th C v DOORN J R SNOECK HENKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS 3 OUDEGEEST H A VAN USSELSTEYN Algemeen Secretaris Giften worden ingewacht bü de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie FenningmeMter Koninginnegracht 36 W fl JACOB 2e Fenningmeester Nassau Onwerkerkstraat 8 Ook kan storting vian bijdragen geschieden bü de Directie der Nederiandsehe Bank M Bijbank te Rotterdam en hare Agentschappen sGravenhage Dordrecht en Leiden de Nederiandsehe HandelMaat schappij of hare Agentschappen te Rotterdam en s Gravenbage en de Administraties der Dagbladen die zich tot het n ontvangst nemen van bijdragen beschikbaar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvuigen bijdragen telkens Bullen bekend ma s Gravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe UiUeg 12 KLEINE ADVERTËNTIËN B oont por rogol b ToorsitbouUag Schoenmakersknecht garraagd bij A M v LECQ Haaitucht EleotilKlw Dndikerü BBUIKMAN k ZOON Oooda e Jaargang Maandag 2 1 Februari 1917 60ÜMHE COÜRMTo 1 1 i ienjL ws eaa d v ertean ti©Tola d v oox G o a d eL © aa OaKistxelcem VERSCHIJNT DAGELIJKS Al BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN regeb f 145 elke i el i INGEZONDEN MBDBOEBLINOBN i I Op de oovpHiRa dubbel landE Gewone edveneoiüa ea lageMMdaa mede4e ia iB b cMir prija GrooM iMiert M nndaa naaf pUaiarvia e KLEiNk AOVBSTKAmftN aanvngM ea asihiiüajia 1 koop ea verkoop koor ea verfciiar I S legel I 0J5 elke faflil betellBg Maximaal greeiu 10 t é Bew a e mmm S iM ARONNEMRNTSrUJS t per kwartaal I 1 2S y t woak 10 ctat m Zondagiblail pm kwArtaal f 1 7S per tr h 14 cent overal nur de twiorgiag p r loopcr gttchiadL Fnoco per po per kwansal f 1 50 net Zondagiblsd I 2 AbonaemeDten worden dagelijkt aangcaomen aae ona boreao Mabit 31 Gouda bii onxe agenten dea boelthandeï eo de poaikaniorea ADV RTENT1EPRU8 1 Uil Gouda ea omurekeif behoorende loi den bezorgkriog 1S rcgcli f 0 S5 elke regel meer f 0 10 Bi drie achtereenvolgende pUaiiingcn orden deie leAea iweo berekeiul Van buiten Gouda en den besorgkriog I S regel f 0 80 elke regel meer 0 15 rJ mm Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON De verklarbM die de tijdelijk © voorzittpf van ten Mlnlsterrand heeft afgelegd ten aatMiicn v do crlsl aan bet departement an ftóancifln beAfte sleoht één punt dat na hetgeen dofrr den MInJeter vkn Gijn In zijn latervleir is gozogd van belang was DeKe peir otaswissellii i zoo heet het bedoelt noch itaJge wijalglng In de tot duis eive door Regeering gevolgde polIHck noch eeo e reactie tegen het votum der Kamer ttttfiBVOlge waarvan de tegenwoordige MiniMor van Financien is afgetreden Het laattrto do l is van bfriong Wat be toekent dtó Is de i eiivo koppcliiig van ouderdorasrente eo peineioéntwlat ng vervaUen Of ziet men in dM de ouderdomsrente tooh ad caleitdas ERdMcss is uitgesteld De verklaring had op ittt punt wel Iets duddeli er kunnen zUn grijpen dat j ntster Trt over dezelfde steen z l Als bet de bedoelïnff te lichten en geruiÉ t lijk de verklaring wet g r mogen tijk Kortheid korthedd die aynonleai in é i onvolledigheid is niet aanbovelewwr ardlg Een igenaardig v rschUns 1 ia j at verleden week gedurende de laatste dagm de berichten van het Russische hoofdkwartier niet doorkwamen De correspondent van het Beri Tageblatt U Stockholm matdt naar aanleiding daarvan dat e lUn niet gestoord ts geweeat maar in Rusland eenvoudig at het telegrafisch verkeer met het buitwland voor particulier verbruik was atop gexet Slechts met de regeeringen der gealllwrden bleef de verbinding behouden De stremming ii nu blijkbaar weer gedaan Wat de reden waa ken moeilijk g lit worden Misschien dat we voor vamUKrinkomen te staan De Franschen hebben mr poging g daan de door de Duitschers op Ifi Februari In Champagne verovnde loopgrav n terug t winnen zonder rMultaat Pe Engelschen verbeterden een stelling te N van Gueudeeourt en maakten dastrbQ 80 gmngenen Ten Z van Fetlt Mlraumont wonnw zU tanein Het Duitsche legn berieht ngt In het Sommegebied hebben de Engelachm enkele door de Duitschers opgegeven met modder gevulde gedeelten van st lling n b t In het Engelach W koverzicht wordt er op gewezen dat de bedrijvigheid aan het Westelijk front langzamerhand In kracht toeneemt Evenals In de vorige weken zegt het werden elke 24 uur verscheidene raids ondernomen Bij deze operaties waren de eigen veriieien steedi gering doch werd den yljand bijna altijd aanmerkelijk nadeel berokkend In Mn i Id op wn front van 800 yards ten Zuidoosten van Yperm werdu niet nunder dan 114 gavangMMn V ni ct Bdet totaal in 24 unr IM bedroeg B halv dit voortduirende doch beperkte offensief dat het morMl van de vijandelijke tro wi xwr schaadt namen de operaties bij het AncrMal in omvang i bHeakwfs toe In de richting van Mlraumont miiakt i wy zoodanige vorderingen dat de vtjandelijke stellingen over een front van 1 mUl en een diepte van 1000 yards doorboord werden Hierdoor is de Britsche linie op dit punt dicht bij het dorp Petit Mlraumont gebracht Een gelijktijdig ondernomen aanvat ten Noorden ven de Ancre steld ons In het bezit van mwr dan een halve mijl vijandelijke loopgraven Een waardevolle stelling op een de omgevmg beheerachend terrein viel daarmede in onze handen en werd verder met goed gevolg verdedigd In deze twee belangrijke operaties maakten wij 773 gevangenen onder wie 12 officieren terwift wij een aansienliJk aantal machinegeweren en loopgraafmortlem verDeze voordMlen ziJn van grooter beteekenia dan het door de Duitschers gemelde sueces fn Champagne waarvoor de k dzer het noodig achtte gelukwenschen te zenden Verder verdient de aandacht dat de Dultschan huik niet onbeteekende echoes in het Ancra al shechU zoo indirect mogelijk toe H 1 kwaad en audere soortgelijke v go beBohouwibgen Het Btelaei van den Minister vond hif ajleon in een soort steisellooriieid oófèÊ de maairegelen meeat aohteroan kwaiwïn De Ministar liet na moende hij om het volk beiioorlijk in te Ibhten Vaak deelt hg mede dat de Ie onsa4ddel n er wel zijn terwijl het volk dat nIM bespeurt üaaoidoor ontstaat allereen t eeo paniek Bij den kolennood toen h t volk wiM dat er een tekort bastoud benutte ieder er in Me vcrllohting achtte de heer Sannea noodig Naast het verbod van bet verbouwen van bepaalde gewassen wÜde hij een gebod van audere gewaeseni hctigeen door d n Mlniötor vroegw rceda ate om fiasco i geIn het algemeen waa hij van oordeel dAi het den Minisier aiEin iniÜaÜrf ont breekt Wij hebben In on land een uitstekende brandstof de turf De Reg erlng diende de produotde daarvan ter hand te nemen of kraohUg te bevorderen Overlgend waa het weer het gewone geklaag over tekorten en over dit en over dat waarmede wij tooh nlebs wijzer word en hvenecBS vee4 krlHok leverde de hoer m Ber eijn die er alleen zijn vreugde over uitsprak dat de Minister thans do gnmeenteii al organen gaat gebniiken en dat hij eiodeJi tot rantsoeneering d w z gell atige verde ling komt Hij wilde het systeem volgen dftt de gememten de vri eid kregen om enkele aftikken tegen lager prijs besohlkbaar te stellen waarUJ de Regeenng dnn toeslag zal geven Ook hij klaagde er over dat die Kamer zoo in onwetendheid wordt gelaten over hetgeen ar geaehiedt De Minister Het de lsndbo iw r uitrekenen wat de prijwn nroeten zijn Maar heelt men ooit zoo vroeg hij n landbouwer ontmoet die aan het rebenen geslagen uit kwam In DulttliAIand zijn aommlge prijzen lager dan hier te Uuude Hij wen ciito te weten of de Mindster het bedrag van 80 mlllloen eenvoudig besohouwt als een memorie post die hem vniiaat net zooveei uit te geven sds hij Door den heer Snoeck Henkenmn werden drie verijeteriugen in het dlstributie teleel noodzakelijk geacht De Minister moet zich meer beperken tot het strikt noodzakelijke er moet een strenge controle zijn terwijl in de derde plaats de Minister de beeobikklng moot hebben over den g aie voorraad van die artikelen welke In ie distributie zijn begrepen Overigen had hij twg al lof voor het beleid van den Minister Hij uïeende dat het on mogolljk WB het thans gevolgde stelsel los te laten Hij had daartegen getm beïwaar mits zooveel mogeHjk het element van goven uit èb schatkist daaruit verwijderd bleef Overigens informeerde hij er oena naar waar tooh de boonen zijn die de Minieter steeds distribueert en di ndeuuuid ooit ziet Dinedag gaat de dlscusele voort Zaterdag deed de Kamer Watertta t eent af Sedert het begin an dit Jaar hoMMü lil Britache troepen In raida au klelnera fff tlea 2800 Duilachar iimoifan enomaB taf w ji hal door lian rljaad Kmaakta anMI teTangenan daarbij vargelakan Tsrbaaanl klein ia de onlanga ham In handen gavallen M man In aan TooruUgaachoven poat bij U Tranaloy vormen ean aansienlUk daai van het totaal Het Engalaeiia legwr ui aan offacttaf hebban ran mlllloen T lg u da Zaterdag fpnblleeerda legiar begrootint dia het affeetlef van het Engalaehe leger uitgezonderd de troepen waika In Indi dienen op iljt millioen man bepaalt Orer da favachten in Uaaaopatan loopan de lezingen nogal uiteen Da Kn galaeh a segt = a ONS OVEHZI Er is niet Vëtl nieuws 1 tWM nieuwtjes waarvan het een is dat d Düitschers ook tanks In den str d bMnfen en het tweede dat zU de onbruikbaaHi td van Zappelins gedeeltelijk erkennen Het eerste bewü st dat d bemriBgut van Pultscha z de d t de Engilaeht tanks weinig uitrichtten op het WMÉftont eoi zin hebben Andera ga 41 ms niet maken Blaar n § ia Imin gé dkt Juist de Russen want de DuitMth tanks iljn op het Oostfront gebracht xeggMi dat ze niet vmI beteekenen De Russische mitrailleurafdeeUngen zagt het bericht pasten aich snel bi l j h t nieuwe str dmiddel der DultKhsra en onderwierpen de auto s aan een gMoncentreerd vuur Pe infanterie bombardeerde de tanks met handgranaten De auto s hadden geen enkelen moreelen invloed op de soldaten en hun eerste toepassing leverde geen resultaat op Het nieuwtje over de Zeppelin is van Fransche zljde en dient daarom met reserve beschouwd Ken aantal technische werklieden In de Zeppelinfabriek te Friedrichshafen zou bevel hebben gekregen zich naar hun depots te begeven Dit bevel sch nt een bevestiging van geruchten dat de Duitsche autoriteiten d mislukking der Zeppelins erkennen en de aanmaak van nieuwe luehtBtihepen hebben gestaakt Engeland daarentegen schijnt een nieuwe uitvinding op luchtvaartgebiMl te kunnui berichten Een Engelschman Handley Page heeft nieuw vliegtuig gebouwd dat mat 21 menBchen tot 7000 voet is gestegen Het wordt voor militaire doeleinden van w arde geacht Da Zuidalijka oarar ran dan Ttgili U Mt aan da bocht bjj Shumran van Turken galuirerd In de gevechten op 17 dezar dia tot dit roBuitaat leidden werden meer dan 2000 Turken gevangengenomen Op dan Noordelijken oever werd een aanval fazlehk tegen de zeer aterke vUandalUka attilint bV Sannayat met et gevolg dat twaa afdaalingan de Turkache loopgraven bezettra Haar toen de aan den rechter kant gelegen ateliing ontruimd moeat wolden zagen onae troepen zich genoodza akt de op den linkeroever bezette loopgraven op ta geven Door den aanvat van den 22en wiatan de Britten echter na een atelaelmatig bombardaaant vèitan voet te krijgan in het Zuldaiyk g deeita dezer ztellingen De Turkaeha nialdt Baiuidan Ko t al Atnara hebban da galtchan na hun laauta nederlaag hun waagatuk niet vardar kunnen votvaacan In den alag van 17 dezer word een brigade Bntacbe kleurlingen die by da Turkache Fallahlaateliingan tot In onze loopgnven doorgadrangan waa over dan kUnc t Jaagd Da harovarda loopgraven lagw vol lijkan van Bngalaehan Uit den mond van gavangenan an iallefctingan van andara ztjda ie opgelaekend dat verachelden achapan vol gewonde Engai chen luidwaaito ztjn gavam De verlieaaa dar EIngelzchan in da iaatata gaveehtan gaan da 80 000 ta boven VemoedelUk zullen da berichten van balde zUden wel aterk gekleurd jn De oadarvinding heeft ona echter geleerd dat da Turkache rlchtgeving nooit Jaiat la Kiai mee dient dua rekening gehouden tt warden Uit de rede van Uoyd Gaona in hat U Feuilleton gerhuia blUkt dat Engeland niet voorbereid ia op den duikbootenooriog en dat het laad alle krachten moet inapannen bet gevaar want dat de duikbootenplaag een gevaar vormt wordt nu in Engeland niet meer ontkend het hoofd te bieden Lioyd George zei oji dat snelle en strenge maatregelen noodig zjjn om het vraagstuk van de vrachtrulmta op te lossen Het laad zal sidt daarvoor groote offers moeten getrooatén En naar wij meenen Engeland nlat al T en voor een vleenmiie waa hij bang Ofschoon h j tot een kerkgenootacdiap behoorde dat bet geloof aan engelen ea goede geesten verwierp toch was hij persoonlijk overtuigd dat er echte duivels bestemden en kon hij zija geloof aan een hel en boose g eeten Hunogelt schelden van bet m erieus rondfladderen der fleewniulzen i Bovendien was hU van oor lN dU bij voor heden geno zioh bad geoefend In het opi oren van gehelnM broeiend misdaden en hu m te zioh klaar om deo weg naar huls op te g an toen hij eena I ktaps stemmen boorde pMr 1 letst mompelde hU Misschien wel de rfgename n de perMtm die baar schiAen wU Dat kon over zijo toekomst beslissen t Hier deed zich iets voor waardoor hij Klch kon ondepsoheiden m de attentie trekken van den Getteraal Majoor en van den Lord Protector zelf Hij voelde du het verlaten van zijn observatie post allermhist overeenaterode met de moreele verplichting van een beginnenden detective der Hooge Regeering en gevoel van angst traohtends te onderdrukken of zieb te de4cken met hei voorwendsel dat hij nog niet in dfenet wasj fce hij rood luar een sobullboek een rvAD obeervatie zooals bij het noen Fen boom met verleidelijke vork takken Kheen hem daarvoor bljronder ge chlkt Loflied waa udet meer zoo jong noch ook vlug maar visioenen van beroemdheid b fortuin gvrm loolgiuld atn zijn stramme leden Toen de Btemnien naderden zat é nuchtere keldermeeater van het b1 Aool te paard op een rita tak gedekt door dikke bladeren en dllo ranken kUm p en gehuU In d MMds aterkw wordiod £ lekoren dal hel In hiTJivllJoeii i KKlktï hMHleden bevada sieo ma r ds eeratvolgntde woonko die ovtr Charily aiJppm kwapwo ootroenlaD hun l ol kU M 9t lI 1 ujn hart krn Oh I Couraga V Talde lij mal n UIMja ja mod ma nial linijpea I Ik kas bijm ge B wfaoi mearhalen V lieve baad I Ik ku toob dm haelaB avond Biet BMr j omia Ulfven lulatenn I Nog een oog ilbUkj llebMI dnnf de joflge deugniet De maan ta nöfl niet op de vogola cijn nur hus neet en ala pen wilt ge iM ff niet eei pooaje raet ma nlnnekoovea f Die ouwe gek van een Buay behoeft er nlela van te weten I Het l wtrkelijk waar dU blJ die laatste woorden de vrome man bijna vaji van zijn lak viel en toen Courafte bij tnenlg preiitaeh gilletje VMi het llohtzlnnige meisie haar naaat zioh op het zaohie moe neertrok juljt onder den boom waarin Loflied de vaebt hield hij al ziji kraoht moeet Inapannen om niet neer te apringen de beide roeten gericht op den aebtenwer llgnodM Manaohen Jouen Uaar hIJ bwiite M M oMdeUtb van de aploDiieerlnc lUnenlJda JuUt raet al xijn groalaobe plannen Toor da toakomat In duigen aou doen vallen HIJ traofatle jm tloh in eveowloht te houden ondank i Jn pUnlIJke podUe en hel geltraaJi van den ai waarop hU zkh bewoon Uaar wie kan hel noodlot verhindven In de uitvoerhtg van Irat den menaab beaohoran ia 1 De tak kraalil m Oka rity ipronK gillende ap Wal wae dalP kreet li NIete nimendB lieve Ik veraAer hel Je l antwoordde Courage om haar genial Ie ilelltn er ztjn altijd krakende takken aan de olmea hel klimop la awaar en Jtaw ik kafe lag aiaa a Ikoann rat xeidt zij over at Neen het apookl er niell Ik wU er een eed op dtoeo dat hel eau kraJifSide lak waa en dan ia er nog IMa dat lit Je in hol alrikelo gohrtm wil verleli Maar voor Courage mei liel verhaal kon bevlnneo dat bet op do lippen brandde viel r ieta van bovcai op zl venna gerd geziciil dal votMr llt niet aan den ohn kon gegrooid z n Het waa mm knoop 1 00 doodg woBa bruine iiaiheralczcii knoop Courage nan dn In zijn hand on bekeek het dUi dan nauwkeurig het om en o kearenda Het voorwerp aag er bcdtend uit Conrafa had zulke knoopen meer gvsicn Dal ding kan daar niet g roeldslta Couragol aiMa Charity nu saohl Onlv lerend Meent antvoordta hli beailat ra spoken dracso geen Ueecen nel knoo liaar bovin in den boou werd asUa geen gerileei e ioord en hoewel C un o ea Charily allebid kl Momneodm angel naar bovsa keksn ds tOMlenieinle duislrmU verl i g valkeoen hel gaMm van den 1 duwen van den avond Gemakkeiljk zat hy allennlast n tadelvastevuunin maar met den trots en de zelfvoMkwitlng vaa Iemand die zich bewust zijn gevaarlijken pHcfat te doen BARONES ORCZY Nftdrak V Nu goed loerende zag hl teratond OhsK rüy lietet deceltde met wie Wj nog zoo k Ht gleden den eed van huwMl atrouw gewlseeki bad Nu waodelda zij arm In arm met Courage Toogood een zoo onbe ohaemde brutale kiebol als zijns gelijke hi heel de boasdian van Thanet niet had Juffie mooi meisket fluleterde hij aan haar oor het kuaetede liever en bevalUger schepMltje bestaat er op heel de werekl niet aJa Ik zoo tegen mijn kloppend hort druk Het gevoel dat bent vervulde ging waarsohijnltjk dieper du hU in wwirden kon uitdrukken want hij nrwg een oogmbllk zuchtte hoorbaar en vroeg toen met bijna stikkende alem Hoort ge mijn hart niet kloppen llof te Hoort ge bet wel r i i 1 1 V HToiFven lOH ia H Hel zMde de Janga aan mal nanAvH Ve bMUalheid Zoudm hel vleennulaon gaweeatai T vnooj IJ sn sUg Neflnl want vleetnaiscn dragen geen noopaij beman hij op ateltigeo toon Uaar voor alle lakerMd wil Ik een ooderaoek na r da zaak doen zooala de oude Sugy ffinsMn la ta zeggen Wordt vervolgd Zij kreeg een kleur want s wa een Jonge meld zooeU er tajloo a Ja en ofschoon de opgewonden verzefcerlngeo van Loflied Buey nog geen uur geieden door haar op m begeerde manier wareo beantwoord tooh betuigde sij ook nu t zfj de hartkloppingen ran d a r kk duidelijk voelde en hoorde Meester LofUed die beven op sijn jUk dat all mocht aanzien waa voor Mch overtuigd dat ziJ gealijk nlcta anders hoorde dan het geluid van een d r weinige schapen of kalvers rui 81r Marmaduke die op de naburige wel ronddwaalden Wat er In de eerftvoJgende oogenblikken gebeurde tuMcben oie twe kon de vrome sMa vaa ott adja ahttilplaM niet