Goudsche Courant, maandag 26 februari 1917

leen want het faat weer meerdwe presaie oitoefanea op da onsUdicen H t HbonKhe DatbUdet venieemt dat behalve de nieuwe nuu Sgalen betreffende de bunkericolen B celand verlaiifft dat elk Noorscb schip betwelk Engeland met kolen verlaat dO OOO Kroitfn al waarborg achtartaat opdat het aeUp torugkome en i n varj ichte reis naar FralArflk aanvaanie In de veriiouding tuaschen Oostanr Hongar e en de Vereenigrfe Staten is naar d Pester Uojfd uit Weenen verneemt ook in de laatate dagen nog geen klaarheid gekomen De toestand bl ft nog steeds zeer onxdkar De Amerlkaansche nota aan de monarchie kon nog niet worden t antwoord omdat verscheiden vraagstukken van volkenrechterlijken en maritiemen aard grondig behooren te worden onderaocht welk ondercoek nog niet Js geëindigd De Amerikaansche president heeft inmiddels besloten het Congres bQeen te roepen in een buitengewone zitting op 6 Haart teneinde tegemoet te komen in den wensch der Republikeinen die in geval van een crisis liever een itting van het Congres w n chen dan hun gezag aan den president over te geven De Providence Journal te New York legt dat het gounniement inlichtingen baeft imtvangen omtrent een complot dat tegen het leven van Wilson zou zijn geimeed Een onderzoek is aap den gang BUITKNLANOSCH NIBUWa BVSLANa Een complot De rrcatatie van elf leden van de Centrale Militaire NUverheidscommlsBie te 3t Petersburg is naar uit Engelsche bladen blUkt ook officieel bekend gemaaktl ZU worden naar men weet beschuldigd te behooren tot revolutionaire comité s en van het aanstoken van de arbeidersbeweging met het uiteindetijk doel van Rusland een sociaal democnatische republiek te maken Behalve deze elf personen z n er nog vier werkUedenleiders gevangen genomen Men schrijft deze arr tatie toe aan miniiter Protopopof Deze moet er tegen zün geweest dat de arbeiders In bovengenoemde commissie werden vertegenwoordigd De rest van den ministerraad was er voor Toen heeft Protopopof om zich te wreken huiszodüngen laten doen met het bovengeschetste gevolg De Times waar wti dit aan ontleenen verneemt verder uit St Petersburg dat de onrust onder de arbeiders in Rusland tot nog toe geen onrusbarende vormen heeft aangenomen Stellig beeft zü de de andere landen van de geallieerden Aanden anderen kant hebben repressieve maatregelen tegen stakers In het bizonder dat zy op groote schaal in de vuurlinie z n gevowd de stakmgsbeweging gekortwiekt lï aoderdrukkingamethode heeft volgens de RussHMbe bladen in andere opzichten povere resuH ten ipgeleverd De Times meldt verder dat Ftotopopof van plan is n preventieve censuur in te stellen Gunencd Oorlofsnlenwi Duitsche verliezen f Volgms de offieieele Duitsche veriies ijaten bedroegen de verliezen eind fanuari 1 1 luveld of UMI wonden overieden 929 116 1 ziektM gestorven 69 213 Gevlotga omen 247 991 VermUt 276 278 Zwaar gewond 639 665 Gewond 229 907 Licht gewond 1 612 271 Gewond doch b t leger gebleveli 228 261 In totaal 4 087 692 BINNENLAND Ben Zcvpelin bov i ons land Officieel bericht Uit de ingekomen rapporten olhtrent het vervliegen van Nederlandseh idiied door een Duitsch luchtschlp ovi 17 dffeer is geblekea dat het luchtvaartuig het eerst te ongever 4 60 uur voormiddag boven Waalsdorp werd waargenomen Vandaar nam het zyn weg aanvMikelUk in Oostelijke richting over Moerkapelle en daarna in ZuidOostelijke richting over Uden en Boxmeer om na zich in Noordelük richting over FEUILLETON Diran door het ij X Over de rivier lag de stilte de groote stilte Het was een sombere winterdag De mist hing laag over de tanden de andere Üseloever waartegen xwM sschotsen zich hadden opgewerkt de kleme huisjes en de korte knotwilligen alles was gr s Alleen een paar mannen op den dijk vormden kleine vaag omlijnde zwarte silhouetten O vt de strakke rivier scheen de zware damp te kruipen zich te verdikken tot e n breeden voMrhang waarop nu en dan heet plotseling roodgele vlammen het weemoedige gr a ondei roken Dat waren de vuren van de acbeepswerf Van het bedrijf hoorde je niets Het geluid van de hamera werd opgezogen door den mist Onie U a e 1 3 lag gereed om na een ongewoon lange vacantia het werk weer te beginnen De vorige fUg Donderdagr hadden de ijsploegen een pad gebaand en nu rou ze er maar direct op uit otn de schade althans eenigszins in te haten Want de winter heeft de meeste tranaportgaedereo lat opatapelcB aan de itatlou en tick niet Gennep bewogen te hebben ian slotte ia Oostetyke richting Dultachluid te bereUnn Aangezien nergens het onlangs overeengrtnmen noodaefn vwtetnid werd is op verscheidene plaatsen het lutiitschlp beschoten In opdracht der Regeeiing heeft Harer Majesteit gezant te Berlin aanst mds ter sake van deze nieuwe schending van het Nederlandseh gebied een ernstig vertot tot de Duitache Begeering gericht Voii Conmlaaaria Nad Baak Naxir wU vernemen is eerlang te verwachten dat de afgetreden minister van financiën mr van GUn weder zal worden benoemd tot koninkiyk commissaris 4er Nederlandsche Bank In de plaats van minister Treub Men zal zich herinneren dat toen mr van Gtjn als minister optrad hU deze fnnetoe welke hÜ als thesaurier graeraal veryulda nederlegde en dat mr Treub toen in zün plaats werd bcmoemd Mfailater Trenb Voli ns de Tel zou het weder optreden van mr Treub als minister van Financiën xyn geschied op epeciaat verlangen van ilare Majesteit de Koningin De heelf Treub heeft gedurende de crisis in stagende mate het vertrouwen van de Koningin verworven en toen mr Van Gljn aftrad moet zü onmiddellijk den heer Treub naar voren hebben gebracht De gestrande Daitsche dalkboat Men meldt uit Vlissingen aan het Vad De Duitsche duikboot ligt nog steeds in de binnenhaven en de bemanning bevindt zich nog aan boord Er worden totaal geen aanstalten voor vertrek gemaakt Integen deel de stoom is afgelaten en evenals Vrijdag ziJn groote carbidlantaams bjj de boot geplaatst Den geheelen dag kwamen nieuwsgierigen Ket ook door neutralen zoo gevreesde oorlogswapen der Duitschers in oogenschouw te nemen doch zü werden op behoorleken afstand gehouden door militaire en marinewachten De Duitschers zijn bJijna steeds aui dek en nemen de omgeving goed op waarby zij van een kijk er gebruik maken Vrouwenkiesrecht Naar het Vaderl verneemt heeft de Vereeniglng voor VrouwHifciesrecht aan de politieke partyen verzocht in 1918 vrouweiyke candidaten te stellen en haar een plaats op de kiesiyst in te ruimen CBISIS MAA HlEOBLfiN De broodrantsoenening Was het bekend dat voor de 2e periode van 4 weken weer een hoeveelheid brood van 400 ifram beschikbaar zou worden gesteld thans deelt het Centr mede dat ook voor de derde maand de te verstrekken hoeveelheid door den minister weer op 400 gram is bepaald tenzy belangrijke stagnatia in den aanvoer van de grondstoffen het toekennen van deze quantitei nmogelyk maakt De bnpodkaarten zulle ook voor dezen derden tjnnyn weer van hetzelfde model zyn naar ons wordt verzekerd zoodat de door den minister toegezegde overweging of invoering van een ander model meer in den geest van het Duitsche systeem knipkaarten aanbeveling verdiende hem er niet toe geleid heeft van het ingevoerde bonsysteem af te wijken Eieren Naar wlj vernemen heeft de Minister vnn Landbouw bepaald dat voor iedere hoeveelheid van 100 volversche kipeieren waarvoor consent tot uitvoer wordt gegeven voor de dagen 25 Februari tot en met 3 Maart 1917 een hoeveelheid van 30 volversche kipeieren beschikbaar moet worden gesteld en dat andere eiersoorten niet beschikbaar behoeven te worden gesteld voor binnenlandsch verbruik Halaprijzeil De minister van Landbouw enz maakt bekend dat van Maandag 6 Februari eerstkomende tot en met Zaterdag 3 Maart daaraanvolgende de prlJs van mais uitsluitend bestemd om aan de gemeentebesturen te bekommerd om de Vele ongemakken die de handel door het dichte water had Als men een idee wil krijgen wat er zooal te wachten staat is het voldoende eens langs het station te loopen en alles te overzien wat in lange breede rlJen opeengezet een beurt afwacht om verzonden te worden en zoo is het natuurlijk op elk station in ons land Het was dus geen wonder dat toen t bekend werd dat de Beeder de Usel weer zou gaan varen van alle kanten wagens vol goederen werden aangereden De vrachtbooten Usel 6 en Usel 9 waren ons al voltfepakt vooruttgevaren En onze boot werd zoo productief gemaakt als maar mogelijk was De tweede klas kajuit was al vol met vraehtgoed natuuriljk en In de eerste stond ook al een part tje Voor en achterop was geen hoekje onbenut In de gangpaden stond altes tjok en toch kwam er maar steeds meer b j De directeur legde me uit hoe dat kon een boot is elastisch zei hu en ik loof waarachtig dat bU geljjk heeft Maar we haddan dan ook toen we eennuial klaar waren de voldoening dat alles nu opgeruimd was en dat de pakhuizen weer nieuwe zendingen konden bergen Om tien uur moest de boot eigenlek vertreUten maar werd bU half twaalf voor worden verstrekt voor filing tegen rogge van den oogst 1916 bedraagt voor alle soorten ƒ 2S5 per last van 00 K G of 8 per 70 KXi aoowel te Rotterdanr als te Amsterdam te ontvangen StCrt De Seheq vaart ea de Oorlof Z f Mdi Mn getorpedeerd Het Xed Oorr bureau mddit On verdiRre indrukken naar aibUetding VUI hei ti pedeerea van de Nedtvlandsohe atoooMmiepen de Jaoatra de Ban docng d Noordierdijk de Zaandijk do kM A xA ra dn daaatorland bij Ak Scil l fdlandipii op 22 Februari onv ö uur deti namkictaigfl dóór een Duitsohei diuikboot te voorkomen stdt het DuKactauigezaatsCliap het volgende vast Me4 het oog Op a toestand der Noderlondache Kdiepen in i ngeUfohe hanrene w rd d e tennfjip om uit t varen dre op 5 Fobruaa i wae a g ioopea trt op 9 Februari dee nsmhldMgs vorlengiï Nadat d ze termija door de Nederlandtohe j iepen et lutd kunnen word€u gebruikt werd bun ato laatafetuógHl hoad om Ënr gehiohe havens uk4 z écurhuid tu vorlaten en uMff bet WG t flt uil hei versporde gebl l te Moonien een tijdeiip niet laier dau luiddemachi van 10 op 11 Februari gegoven Daar om reOraen dfe asa Kngn aod waren te wijten ook d ae l iroiijn niet kou worden gebruikt dioob Duiteofalaiud luet het oog op dfn toeHtaud van Nederland en vao zyn sclieopvaart berridf was hel veriaten van iMigelHchc iiavens naar uiogelijkhHd te ood eTSteuiK n werd op 14 Februari d n re der de volgende ooncea8l gedban De NedHriandBcbe soh€f ea te Dartmouth en Falmouth kunnen uitvaren hetzij op 22 Februari of op 17 Maart Op 22 Februari kan lum slechts betrekkelijke veille held gewaarborgd worden eorst op l7 Moatrt kant volatrakte zekerheid worden wafsev a daar vóór dteo datum uiet alle Duitsch Mrij rachten desbetreffende inatructle met voUe zekerbeddl kondtsi hd ben ontvangen Teg mljOepgevaar ban gevn waarborg gegeven wordtii Heede op 6 Feèruari wae den reederfl vertrouwelijk medegedeeld dat h versperde gebied in grooten omvang ivxK mijn n wae beeaaid Aan d reedere eter uitgevaren mi dioor een uUeret betreurenew aardig samijnwerkon van oisj ukkige dwh buiten onze mao t liggende onsjtandighedieii te gronde gogane mSaei ïL wa uiitüidieiL iKfkeiuli dat zij oi 22 Februari aleolitB op betrekkelijke dl w z van goiuJtkige of to vallige oinataoitHgheden afhankelijke vei ligJicddl k oii d ii rekenen Hetzolfdfe begrip van betrekkelijke veiligheid goldi ook thoua nog voor d vnje vaargeuJ in do Noordteee welke IHiitsohlaod uveneeer om aan NedtflaiidBobe behoeften legaiiioet te komen iloor veraadering dw grewea van h t versperde gebieil heefi tflgefaleldi terwjj een zoodanige of de e e tC nioetkoiolng van ICngeland tot teeden nog In geen enkel opzicht hee t plaats gehad tend geïooakt flat het nieuw vrijgegeven gebitid In dfe NoOrdlzee na drie dagien betrekkeljjk V was maar dat volsirekle zekerheid tcigéa aanvaHen zonder waarschuwing eeTMit na 30 d zer dtie ong veer op 5 Jl fL t zoti be an Dewé HfepaJing geldt ook voor de te Port Said Wggeiide Nederlandlache BOhe pen die door bijzondere tegemoetkoming van DuitBchen kant na herhaaldeji e vermhuivittg vau dvn tenui onlangn e nieuwen ttermjjn van uHvaron hebben toegestaan gekreigen Een WoiW teJogram uit Berlijn mWdt Van bet aaniMd om op 23 Februari miet relatieve aekerheid te varen wilden 18 Bohepw op 22 Fdbr gebruik maken de route gemeensohappolijk afk ggen Deze nied fdeeling werd op 16 l ebr te Berlijn ontvangen Den reetk rs daüer V BChepwni werd daarop oogimaalH nadrukkelijk mod eg dti ld dal voor den 22Bten Februari geea onvoorwaardieli e veiUgheid kon worden gewaarl ongd daar h oosseker was of al die duikibooten velke optraden in hei gebied he w 4k de adiepen moeeten paaseeren het radüografisoh bev 20ud ai ontvatigen Daarbij werd er ook op gewezen dat liqi aanzien van bet mijnengevaar buiten de aangieduMc koersfijneo in het geheel geen aansprakelijk beid aanvaard kon worden Naar allen schijn namen ten lotie aobt sctiepim hei rieioo van dtn overiocbt op idcb Wanneer de Nedieriand lc e beri 4itcn jitIM ziin dat de aoht acbepea gezonken zijn tt ervan nwfi bij de ngejfwbe kuf t op een mijn geloope en Ae € verlgc de plank werd in gehaald we wisten toen op geen stukken na hoe laat we in Rotterdam zouden aankomen en óf we wel zouden aankomen want zoo juist hadden we bericht gekr en dat de 9 en de 5 bij Gouderak in t s vast zaten Onder die omstandigheden is het te begrijpen dat ik de eenige passagier was en dat de bemanning zich met verbazing afvroeg wat iemand bewoog in den winter en als je nota bene nifet eens weet of je de plaats van bestemming zult bereiken per boot te reixen Eén vond het geval val heel merkwaardig en vroeg me pardoes waarheen ik wilde en toen ik zei Rotterdam keek Ie me met een eigenaardige mengeling van spot en mededoogen aan waarop Ie vroeg of ie erg veel medelijden met me had Ik was op alle mogelijkheden voorbereid In geval we onderweg bleven steken zouden we zoo we niet aan land konden de lading hebben kunnen aanspreken Zeeppoeder en pijpen verdraagt je maag niet tenminste nn nog niet maar wp hadden kaas beschuit en koek voor wet een maand Licht dat binnen dien ttfd redding tou opdagen Statig sette de Usel 3 zich rn beweging in haar zwaaiende beweging de schotsen opz schuivend Toen gii g het vooruit recht erop In de geweldige scheri erande schotsen beukten en sloegen als woe dS z n eu iiMKteii In den namiddag van J2Ktcrn Fi bruafs op de afgeitprokfsi koer tinje vernieligck zijn dan wordt zulk diep betreurd mAET w veratttwoordeliikhejd daarvoor treft do r e a d e r 0 die er de voorkeur mkl gegeven hdbben hun acèefiea la betrd£kt lij ke veili eid den 22en uit t zenden in plaats van tot den 17 n Maart te wacht o op welk tifMip hun volkamea veiii ekl verzekerd was F ea rapffort van onze duikbooten I nog niet ontvangen De geterpedecrde schepen l km Iteuter teJegram meldit nog omtrent den lorpedlaeanv kt asugaande de vaart der Nederland he schepte geen instructies a i de ËDgolache autoriteiten wa aaogeivraagd en door deze ook niet was gegeven De ediocle replug berust in handen der NadËerlaodacbe autoriteiten I en Lloydfrt egram uit Londen meJdt De Mniado ia v llgin dë haven aangekomen De Baodoengf f mlaiaf en Zaandi zijn waarsehijn IJk nog drijvende In aan uiüug aan hei officie beri it kan thend gemeld worden dei aille opvarenden v t de getorpefeerde Nederland9Qhe at eperi In veiügiieéd zijn In reederskringeo wordt de toestand waarin zioh de acheeipvaart van ond land tengevolge van den taibe erktea duikbootoorlog bevindt zeer onru barend geacht i r waren tengovolge van getboudeu oonferentiee mei de Regewing plannen beraamd om in den loop der voegende week een twintigtal aobe ien van onoe grooto zeevaart uit Kotteódbni em AmBb dam naar Amorjka te lateo vertrelEken Tot de uitvoerlqg dtorvan zou het zeker zijp geindien deze runp M door de duikfcooten octie was veroorzaakt Ten einde te bespreken wat nu zal worden geiSnan heeft de Nedwrlaodbohe reedersiveffeeDi ging de direottee de gToote overzeeeche atoomvaaiPtilijnen Zateipdag een vengadering geJiouden waarin besloten i de tot vertrek naar Noordi Amerika gereed liggende schepen niet to iatm uitvaren i vorenfl de Noordeli e route votóoaudte veilig geacht kan worden De gevolgen van het vasthouden onzer schepen In Engelscbe havens Het Gorr bureau meldt Op het oogeuiblik wonjen in l ngel nd vastgehouden lïri acbepan iolioudende 20 000 ton Cliiliaailpeter Schepen die delaoiste 14 daggen dOer het Panainekanaal Kijn gekomen worden voorioopig door 4i ni dierijen tot nader bericbt opgehouden in Amerika Volgene dezer dagen ont Het vorig jaar wa nien in Nederland m A de distributie Mi reeka deeen tijd vooruit dit jaar l9 nten daarmede ten achter en ais gevolj doarvaa woidl ee mJadere opbrengst van de gowaeeeo verwacht De hier te landi benoodfigdie atiperfof faat word voor een deel in Aroeaiika gekocht De noodige ffoheepsruimte werd gedeeltelijk in Amerika bevracht en ge fteelteiijk in ballast uit Nederland daarheen gezonden De groote moedlljkhettdi van dit oojgenblik ia ontstaan toen die meeste schepen in AmiOTika begonnen waren met laden I én van de sohepen heeft Amerika verlaten vóór de moeilijjkhoden en a onderweg naar Nederland óón scrfiip weigerde HHst toden te begSnneai ctï één schip dat in baillost zou uitvaren heeft geweigerd uit Nederland te vertrekken Vooral het vaelbouden van de CliUisalpeter in dte Engelsohe havene waar de Schepen zijn binnengekomen zal van geweldigen invloed zijn op den oog Wer tl lande I e bone dot mi uit Nedlerlandi vertr kende soheiwn nog tijdig terugi zouden zijn bestaat niet indien de gei80be Regeering blijft eischm dat Bchepen uit Nederland naar een haven ten zuid idvan kaap Hatteraa gaaoxte e st een hav i van Engeland aandoen en vandaaa kolen nwderemen naar een Britsob kolenalatlon Do ervaring van dé laatste dagen Iieeft wd geleerd aan welke gevaren dteieche ptn zich daardoor zouden AotMetollen Ook de moelUjkliedien bij dwi aanvoer van miperfoB aat zuUea hoewel dip nog niet geheel lAiimeo worden overziem on gttwijfedd hun invloed op de uilkometm van den oogst doen gelden Het voorafgaande betreft de in Nederland te telen gewaawn en den hier te verkriJBenoogBt maar daarnaast wordt hét io de Engeteohe harvene vasthouden van Veevoeder eer bedenkeli Op het oogenblik wordaa ia Engolache liayeSfi vastgehouden 24 schepen weJke in lading helAwi WO ton rogge 35 500 ton uiai 14630 ton haver 24470 ton gerwt en 15038 ton lUntocken totaal ongeveer 96 000 ton tfende vuisten tegen het zeren lichaam van de boot maar ze moesten we opzö of breken Het ging hard tegen hard In de eerste klas kajuit hoorde je t bonzen en het schokken als een ontzettend oorverdoovend geluid als van doffe donderslagen die elkaar xonder ophouden volgen Hoogerop onder de glazen overkapping op het dek was het of een gierende storm bulkte en het schip met ondergang bedreigde Maar als je naar bulten keek zag je daarvan niets zelfs het riet dat by het lichtste windje zich buigt en geheimzinnig fluistert stond stil en In de bUna altyd wuivende pluimen was geen beweging Het was een eigenaardig gezicht W j baanden ons een weg door den vaargeul terwijl een paar meters verderop luitjes heel gemoedeltik stonden te visschen blj een gat dat ze In t üs geslagen hadden en met Welgevallen keken hoe mie boot toch nog met n flink vaartje die groote schotschen verduwde Want breken deden ze byna niet omdat t in den nacht wui Donderdag op Vrijdag nog gevroren had Ze staken soms als klippen omhoog met punten van n 30 c M dikte Dat visschen in den üstijd Iwert nog aardig wat op De visch komt op het licht af dus zoodra er een gat in het s gehouwen wordt en er is visch in de nabyheid De Grenadier geterpedaerd Uit Kottendem wordt aan d0 T 4 g loeld dat volgens e m Llf dB teteffram het 8 Orenadtep gezonken 1 Dit Vaartuig was Vrijdef óiorgcn om vier uur van Rotterdam vertrokken n te zee uur in zee Het ip voegde alofa bij het Kiv gelsdie convooi dat gereed op den Hoek van HolkuKt vaan ReedH Jaren lang beeft de Oreoadier in dlunat van de New Castle line da Botterdamscabe haven liezodif De Gr tadier wa0 geladen met stukgoed Men ai Bldt aan de N R Ct dal pa sagiers van de Grotliia sJa leden van de bemanning van een tankboot Vrijdag uit Fngejand bier te lande zijn aangekomen TWBEDE KAADSR Vergaderiog van Zaterdag k Febr Voortgegaan werd met de behandeling van de Wat erstaatsbegroo ting De heer Sannes s d drong aan 01 wettelgke regeling van arbeïdsbemiddeling die vooral na den oorlog van veel gewicht sal zijn De heer Snoeok Henkemani c h oordeelde het gewenscht dat een definitieve regeling betreffende de werkloosheidsverzekering bij de wet wordt getroffen De ifinister van Waterstaat de heer Lelj deed toezegging dat de invoering van een definitieve regeling bg de wet bespoedigd zal worden Verschillende kleinere wetsontwer pen werden daarop goedgokeard Aan de orde kwam daarna de begrooting voor de Foster en en Telegrafie De heer Helsdingen s d betreurde het dat de Minister geen andere 8al ari8verbeteringen kan geven Spr zon gaarne weten of deze regeling alleen geldt voor 1917 of dat voor 1918 een andere regeling kan worden tegemoetgezien De heer de J o n g n 1 wees er op hoe het corps commiezen in vele opzichten wordt getroffen Spr zou wenschen dat bij de post chèqae en girodienat ondere ambtenaren werden aangesteld opdat zoodoende ook meer promotie wordt gemaakt Spr behandelde de positie der telefonisten die worden achtergesteld bjj de telegrafieten zooals trouwens steeds het vronweiijk personeel bg het mannelgk personeel De vergadering werd daarop verdaagd tot Maa dag half twee 6ËMËN6DE BERICHTEN Militaire ziekenzorg Zaterdagmoi en werd per auto te Ani sterdam aangebracht de sergeant Foetoa uit Ameterdiaan die te Edam in gjfirnizoeo lag en enu9tig ziek wa geworden Daar te Edboi geen militaire diokter ia besloot men hein naar Amsterdam te vervoeren Onderweig werd de toeatand va don patient edltesr aoo ernÉftig dat da Roo Krui oldaat het geraden aohlte den man te Monn ikeodtem in het hotel De Doelen door een pacticuHeren dokter te laten behandelen is eohter spoedig overleden Het li 1b naar het niilifaire hoapitaal ie Amaterdam vervoord Gas toevoer afgesneden Wegens horhaalde overtreding van de bepalingen van de verordening ter beperkfing van het gebruik van kunatlie t Is bij een kapper in Kottordam de gastoe 06r ftfigeftloten Goedkoop licht I l en inwoonster te Bjumnnen kwstnitot de ontdekking daiL men op zeer eenvoudiige en goödkoope wiase zijn petrolmini kan aanvullen 2ij nam een halven Hter petroleum ö ons soda en 3 titer water De aodb loste zioh in het water en dSt nvenlSKA wierp zij in de petroteumi Dua nu Jiad zij liter olie DU mengsel deed zij in een lamp flQi zatf tot haar verrasalng dat het H dit uitstekend waö er was nietfi te bespeuren komt ze daar boven Onze schooljongens weten dat ook ertize gaan voor en tusschen de schooltijden er op uit om de visch te prikken Ze posteeren zich met een Uzeren vork b een open gat en zoodra de visschen zich vertoonen wordm ze aan de vork gestoken De viSHchers die wtjinu zagen visschen met don hengel of n scMpnet Met dit laat vooral s avonds wanneer ze bU een gat een brandend kaarsje zetten De visch komt daar bij troepjes op af en dan hoeft de man maar te scheppen De bootsman wist te vertellen dat er verschelden lui in n paar avonden Mo 800 spieringen gevangen hadden die ze dan verkochten voor 8 cent het stuk Een aardige geldwinning Sven voorby Gouda zagen we tot onze verbaxing dat er nog meer vaart was Het bleken de België en de Zweden die vpn Rotterdam opgestoomd wares om het ijs nog eens te breken De Zweden had de breker op maar de België em korte stevige boot kwam er zoo wel doorheen beter dan de beide vrachtbooten die we even later biJ Gouderak onwrikbaar vast in het IJs aantroffen De Usel 6 de kleinste was het eerst vertrokken en daarna de 9 maar de laatste zat net vlak voor de eerste Wordt vervolgd van rook o walm De vtem wae helderder dan van petroleum aüeen Vm iowooer vaa Zetet de beer C Imam herft ook een proef met cbtmcogael genoown te kwam tot deztdfde guu0 ge rewlteMO Het 4a In de riviaen Uit Baamfdonkveer wordt gemdld dat Zi erdagiMuniddag bet Si in de Maa weer in beweging ii gekomen Het gedeelte van de brug aan het KeizerTMir dat was Jtlgven staan is thani 1 weggeslagen De overtocht gaat per roiibootj vervowmiddelen moeten over d brug nabg Heusden EBBOUW VAN GEWASSEN BURü EMEKSffEB vao GOUDA OÓIet op bet bepaalde bij de circulaire d d l9 l ebru rl 0917 Directie vaa den Lanbouw no 4363 afdeeling 6 B Gelet voorto op de besohtkklne d d 16 Februari 1917 Directie van den Land bmiw 6 B Brengt ter kennds van land en tulnbouwera A dait door den Mindster van Landbouw Nijverheid en Handel het navolgende is bepaald 10 de verbouw van cbfic orel WeeterwoldUch raf gnunaad radi tzaod duit koolzaad bloeodïof zaad kooirapetuuuul knollenoaad peen koolrapen knollen kool apónazie sailjbooneni eu pereieiboooien wordt niet toegestaan dan onder voorwaarde a dat de verbouwer vódr 1 Maart 1917 opgaaf bee t gedlaan aan den Bui ieineeater der Oeme ite waar zijn bedrijf gevestigd ia van de oppervlakte der doorhem in bet oogstjaar 191 met één of Hteer der voreugeni de genvoeeeii te be telen gronden en liem dsaó oor door dien Burgecneeater oen verguiuingiabewljp votgesLs vastgesteld modei j uitgereikt b dat de oppervlakte door dw aanvrager met fllcliorfid te be len niet grooter id dan bot gemnddelde der oppervlak te w e in het bodlrl waairover d opgaaf loopt int de jarem 1913 1914 en 19l tiiet dit gewas kii totaal is betedd 0 dat de oppervlakte door den aafivrager in totaal met het WeeterwQldacb rao graazaad radi 9tzaad aluitkoolzaftd bloeaukoolzaad koolrapenizaad en knollenzaad te betelen nJet grootar Is dian 70 van het gemfdtteldc der opipervlakteu welke in het bedrijf waarover de opgaalloopt jn de jaren l S 1914 l 191Ö met dese gewB R i Ini totiuid zi bet edd d dat do oppervlakte door és a aan vrager mei peen koolrapen knollen kool nplnazie anijt ooncH en H eraiebooaen te betelen voor elk deaer gewassen niet grooter is dan het gemiddelde der oppervlakten welk © In hei bedrijf waarover de opgaaf loopt in de jaren 1913 1914 en 1915 met ik deeer gewassen zijnbeteeld e dai onder het i hlervoren bedoelde vengunnrfngaibawlia op tmffvs vordering w a dt getOMid aan de arobtmaren genoemd in artikel 19 der Dtetributlewet 1916 2p bat bovmrenneldB to niet toeg aa e lijk 1 de feedft van jriuitfeoolzaad Meemkoolzaad koolrapenoaad en knolletbzaod verbouwd dooor warmoeziera om te gebruiken voor eigeor teelt en op die perceelen op welke het giewa tban reed te veldie staat 11 op de te t van peen koolrapem knollm kool Inazie uij badben en speoieboonen in moeetulnen voor eigengebruik en op land dat in de jaren 1915 en 191C voor uJnbouw in geln uik waeen deel uitmaakte van een zuiver tuin houw bedrij III Op de teelt van peen kooirapen knollen koOl a ilna ie rniijboonen en spenaieboonen welke ola tunmben of nagewas van bloembollen en vroege aardappelea f ato nagewas van graangewasHen worden verbouwd yo het iMïvenivermelde ondier lo ub d m niiet toepasBedijk op de te t vampeen koolra peii knollen kool spinazie snijl 0 men en speir rie M onen op in den wln ter 1916 17 geeoheurd of in het voorjaar van 1917 nog te scheuren gradiand geen kleiverland zijnde 4o de Burgeutoesters kunnen in afwijking ran vorenataandie bepaUngen ia bl ondere gavaJlent n na verkregien machtiging van den Mintoter van J Andbouw Nijverheid en Handed vergunning voor de teedt der voreuvenn dle giewaeeen aïg Trea Öo ondCT peen wordt verstaan alle soorten gele loode en overige wortelen van het geslaoht Daucue onder koolraipen en knollen alle suften rapen en knollen onder kool aUe aooiien witte roode gele ttavoye bloem boeren en fl5 ruHkool en koolrabi ond r snij en spersiebooinien alle soorten boonen waairvan de peul ate groente in verBC ien of verdMurzaaonden toeiitand wordt gebruikt onder zuiver tuinbouwbedrijf het bedtijf waarbi in de jaren 1915 en 1916 uitsluitend tulnbpuwgiewaaeen geteeld io alleen do giewamen WeBterwoldsoh ra graszaad rad jnzaad Muilkoolzsad Moemkoolzoad ko lrapenzaad en knoHenzaad moffen onderling worden verwisseld 7o reeds te veUki staande peroeolen sliuitïoataaad btoeadcoolzaad koolrapen zaad en knoUenoaad behoeven niet te woiden omgeploegd dooh hij noodzakelijke overplanting der ploten zi de be perkende bepaHngen van kraofat B dat bbuioo fonmi lieren tot het doen lor onder A sub lo a bedoHde opgaven n Stadlttiize Kamer I verkrijrfbaar zijn Gouda dan 23 Februari 1917 De Burgemeostar voorn R L aiABTENS STADSNIEUWa OOÜDA 26 Febr 1917 Afscheid van ds H Caitnegjeter Ër waren gisteravond veel menicben naar de St Janskerk gegaan om van ds H Cannegiettt de eenige vr z godsd pndikant in de Ned Harv gemeente alhier het afscheid h te wonen De predikant sprak naar aanleiding van nnlns s bristaan de Ovinthidn hoofdstuk 15 het laatste vers £ n de 0od das vr M zij met U alleo waarin hy gelegenheid vond rekenschap van beginselen af te leggen Bg de toespraken richtte de predikant liob allereerst tot zijn Oondsche wUega s er op w stónd dat z het steeds goed met elkander konden vinden gö hebt 261 spr m niets in den weg gelegd gelnk ik U evenmin iets in den veg legde Voorts ni spreker woorden van afscheid tot zgn Remonstrantsofaen ooUe en ds v d Broek uit Haastrecht Uaarna kwamen de Ouderlingeu aan de beurt Spr aei dat één oogenblik aitgeeonderd de verhouding goed was al stonden de Ouderlingen bed anders dan spr ten opzichte van gevoels en godsdienstig leven Maar spr scheidde met een goed rustig gevoel van Gouda Ten opzichte van de diakenen zei spr niet te weten of hy wel altgd voor hen als college aangenaam was geweest Ten opzichte van Armenzorg was de meeniog van het college heel verschillend met dat van spr Toch badden wij zei apr eerbied voor elkander Mocht iemand uwer my nazien met minder prettige gedachten spr zei dat wat by heeft gezegd altijd C hiedde met de beste bedoelingen had tegen geen hunner ooit iets gehad paama volgde een beleefd woord tét afsoheid aan de kerkvoogden en deA burgemeester wien spr wensohte dat God hem kracht en blijheid mocht geven in deze moeilijke t den om honger en ellende uit deze stad te weren Voorts werden afscheidswoorden gesproken tot dan godsdienstonderwgs r den heer Visser de kosters der kerken de kerken knechten en vrouwen de diaconessen den organist Tot de gemeente zioh richtend zei spr dat het wel de gewoonte is dat scheidende predikanten eens zeggen wat hen op t hart Iigt Spr hmft daartoe de laatste dagen ook dè lust gevoeld en thans nog wilde hg ne veel zeggen Maar hg doet dit ni t omdat het een betrekkelgk goedkoop genot is voor den predikant J toch de gemeente zich nigt kan If ten hooreur Twee dingen wilde spr echter rnCtig uitspreken omdat de aanwezigen dat tbnu kunnen overdenken Spr is hier de eerste vrijzinnige z g moderne predikant geweest en wie hem gevolgd hebben weten nn dat hiy gelooft in z n God gelooft ook aan een Jezus Christus En ten tweede door spr komst is de gemeente niet in de war geraakt God heeft zei spr U en mg ook zegen gegeven Daarna dankte spr inzonder hen die hem steeds gevolgd hadden De gemeente zong ds Cannegieter t n slotte pB 121 vers 4 toe De Heer zal u steeds gadeslaan Opdat H in gevaar Uw ziel voor Tamp bewaar De Heer t zij g in of uit moogt gaan En waar g u heen moogt spoeden Zal eeuwig u behoeden Bg het uitgaan werd gecollecteerd voor de Vereen tot Steun waarvan het werk den scheidenden predikant bizonder ter harte gaat Kiricii op komst Kaar wg vernemen is weldra een nieuwe voorraad kolen te wachten zoowel maohinekolen eierkolen als anthraciet zoodat de industrie weer zal kannen worden geholpen en ook de noodige huisbrand weer verkrggbaar zal kunnen worden gesteld Sen dertigtal wagons moeten naar Gonda zgn afgezonden Zün wij wel ingelicht dan ligt het in de bedoeling inzake de distnbntie van kolen hiei een andere regeling te treffen Een cantinedief gepakt Naar ons gemeld wordt is door de Maastrichtsche recherche te Heerlen een geniesoldaat gearresteerd die verdacht wordt van verschillende diefstallen in oantines en elders gepleegd te Gouda Utrecht Den Bosch Rotterdam Den Haag en ook te Maastricht waar ten slotte z n spoor is ontdekt BewsitckMM Zaterdag is vrouw H toen zfj bij den landbouwer H aan den Graaf Florisweg k nvaar aanbood bewaStelooa neergevallen Nadat haar hnlp was verleend is deze vrouw per brancard door d politie naar haar wming aan de Derde Kade vervoerd Fraadulcnze broodverboop Niettegenstaande de woarschuving dat geen brood mag worden verkocht zonder inlevering van bons van de broodkaarten hebben een bakker en een broodveiiiooper bet er op gewkagd om aan personen zonder brmxUkaart brood te verkoopco De broodverkooper M verkocht op deie wyxe brood aM bewoners van het Vlochtoord en hlj betrok z n brood van den bakker M die van deze wiise van veriEoop op de hoogte was Deze meende sich eehter te kunnen dekken door den broodvcriiooper bons In bruikleen te gev i van s fn eigen broodkaarten om dese bÜ e v c mtrole te kunnen toonen Deze handelw se moest de een anderen dag uitkomen sooals daa otdc Is geschied De broodbakker zoowel als de broodverkooper liJB beiden door de poiitte geverbaliseerd en zullen nu wegens deze overtreding die krachtens de bepalingen der Distributiewet wordt gestraft moeten terechtstaan Aanbeitedteg Bg de door het gemeentebestuur Van Delft gehouden aanbesteding voor het uitvoeren van baggerwerkao in de hie en wegvoeren van bsggerspecie in 3 peroeefen was het laagst mgeschreven voor perceel A B Zanen alhier voor f22 700 De School voor Voortgeiet L O Van bevoegde zgde wordt ons verzocht te willen opmerken dat het adres der Afd Gouda van het Ned Ond Genootschap in sake de salarieeriug van het Personeel der Openbare School voor Voortgezet L O uitsluitend het oog had op de Onderw n die aan die inrichting vorbondaa zgn of zullen worden De salarteering van het hoofd dier school bleef in genoemd adres aan den Gemeenteraad buiten besohonwing De bedoelde zinsnede in het adres luidt dat zg kennis genomen hebbende van de voorstellen tot salarieering der ondarwgzers verbonden of te verbinden aan de School voor Voort gezet Lager Onderwijs alhier geen enkel redelgk motief kan vinden waarom aan t personeel dier aohool een hooger salaris zou moeten toege kend dan aan t onderwgzend perso neel der overige lagere scholen in onze Gemetote Bevorderd Met ingang van 1 April is bevorderd tot kommies verificateur der directe belastingen invoerrechten en aocgnzen te IJmuiden de heer W Visser kommies 2e klasse alhier de kommies 2e klasse E Kok wordt met 1 April verplaatst van Bozendaal naar hier Aan de Middelbu nUoHe School voor Bonwkimde te Utrecht werden bevorderd van het 2e naar het 3e semester D Amesz en van het 3e naar het 4e semester G H de Wilde beiden alhier Leiing over IndlS Plaatsgebrek noopt ons het verslag van de lezing van Zaterdag J I tot morgen uit te stellen BOSKOOP Ds D Pol Gereformeerd Predikant te Vlissingen heeft het beroep bij de Gereformeerde Kerk alhier aangenomen OUDBBKEBK a d USKIi Zaterdag is de waterleiding in deze gemeente officieel geopend 8P0BT Voetbal Uitsdacen vui gireren Ie kl H V V Ha rHin 6 0 V O C H oules 4 2 HJi Sparta 3 4 Blauw Wk yulok 0 0 3e kl Xerxe D V V l 5j Couoordiai V R A 4 a Hernia V lI € 1 1 Ne tjunui Uniitas 3 2 to kl B V F O G d a 2 36 kl H T Ü P Vrlmdensohaer 3 1 JoudHche Vocibal Bond 1 kt Olymiila 2 Scsbooahoven uitgesteld Alahen a T O P 2 4 ü Vriendbohappeil Kfratoweat Beigtseh dftal Ssuip 5 Overziohl Zooale wij Zaterd wel verwarti ten was het Joudapvt voor deo wwtarfjd T U P Vrieodenaohaar wrf nat dooh niet onbeapealibaar en werd t derhalve goedgekeurd Natmirlijk a het twroin er nu niet op vooruHgegaan inaar met wat goeden wil ZB 1 het wel w w e o eind op dro gdbraoht wtHdon Wat den wedairijd a D aat bet spel stond niet op zoo hoog p waaraan bel terrein voor een groot deel sobuld bad Slechte een oogenbük in be laatHt wa er spanning In h 4 verloop toen de doorbraken van de Maten gevaarlijk wradcn wat met l epaa d iBig aan bun nwol spel wuS dat ontbrak maar aui hi t enraoualaat doorbreken van enkeden in hun voorboede Met wat meer f vCae de uitslag in het voordeel der Vricttdmsf rlanen geweest Gouda ging ook nu qwt invaller die aaak adktjnt er nog niet goed in orde te zijn naaide VtaardlnffMbe F C leder la dit aan een nederlaag doch bet Gon daelftal dacht er andere over eu maakte er een gelige upH van Uea eprak zalfh dai het riUkjoakende punt bij Gouda nog buitene wm ook Een aardig reMltaat voor Gouda om weer opnieuw te beglnnenit Nu maar een overwlottingl Voor dm O V B ilov T O P 2 er fai Mphaa SM 4 0 oalnr Bet te ar Wesgs to werd algebnir vowr de vrtoidNèap p elltkeu wM niil Olyiopla d OowImHi milïlair e4 tal De wedstrijd tecsa daboonbo m waa uiigestt naar J vemesDen onitbü Miocöboven zicb uit do oon i etlüu terugtrekt H tiolMonti t iortdabsohljnt door de BtoblUsade boel wat npeler te zijn kwjjlferaakt eu kaa bet ver owedolljk nu niet ueer botworkoo WiJ vonMmeo ook dat er oonourrtmtle gvkont a la Ue et raie Koo naohe Voetbalelub Sa er opgerlebll Waaroiu ook niot nietwaarf inUMMub u aal iiut ons beuiwwtta Iiioboonhoivi n keanmdo hoe iaac die K K olub bet zal voUioudntI T O P Vriaidewübaar D 1 Ueede dltred ia T a i de meerdere en dringt Vrlendecisohaar vrijfwej v mm err terug dodi de verdedlgu i r gaHien we n zitdi dspper Lkide baok en doelman zijn niet voor een kleto geniohlje vervaard pelen heel wat Iwter dan de Rtiddentiaie e i aenden neodM ouverriofater zake teriiK Tooh wordt de druk te waar üuoplioudelijk ziftt de UukervKHigel mi de rechbabuiteu bi a te eu vrij Hpoedtgge It Li u iwlK t VM een Vr soh been aWL du gatHheeruu dif luHhng l vto later luaakt irtuhutiog er met eettgoed aotiot Ï O vwu Daarbij btljfl het eohter d uk vij b lUnko verdedigen terwül de voorhoed der gasten meer In actie komt en een enkele maal zenr gievaarll fat voor T O P Mut 20 Mt ruM iik Na dft ruM iir T U l In den Iw ni ttteeda du metvdtve en i i meermalen zeer gevaarlek voor Vrienden ehaar Maar vooral te nokw aehU n ler ie Mtn ruetlg en goed ttpeler tm nia kt menig 4 HiadiadelJJk ter lil de doetverdedügtf p sljn ptaaLt ia Wat Vrlendenaohaar na een kwartier bezielt weten we ntel ntaar plobttellng vangt een vurig spel aan vsa iHMr zijde en seer gevaarlijk naderen zij thans ateeds het i O P doet aaufceuioedlgd door nu talr publiek la booftfeaak het games aan sobot eu vlugbtfid waM oorzaak tbt de T 0 1 doelmaffi die giMerm vrij onzeker wa niet vurwbilltiode luoJeu gupa iaeerd wtvd i erat t a het ttiode bleek ew luird tK bot h u te machtig 2 1 Spoedig wa li daarop Ujd ea hoeft T 0 1 niet 2 1 op hot kantje af gewonneo Bij VriendensDbaar aoltterhoede en liokablnnen goed verniekliag dient e n keuril gehoudeu atrafaobop bij T D r Ilnktvfvleucel riulitabulleu en spil goed De acheidereotiler tjaudf tw voldeed bijROuder Alphen 2 T O F 2 4 0 Voor ruet wogen bc de partijoi itigvn elkaar op Alplien weet vvm 2 0 voorHprong to btjialeu a niBt i Alpbt u overweg d sterker de voorbuedo tiiaiüct bet T O P zeer la tl B elechte hft uitHt 4 end verdedlgtn is oorzaak dat de nederlaag niet grooter tv Het einde kwam n el 4 Ü voor Alfrfwn Uij T 0 1 dlenaa aohterhoude en doelman genonud Alphen waH goed op drerf Hwaluifon couiljiiudie Belgisoh Kanmeirtal 6 Dlre A na den aftrap een vurig spel m al apocdlg leidt de Zwaluwen Haar Mur bU laten de Belgen bet niet Vui valleu zfi yibü oeinem de over hand on brengt zt Jfs den laad lot 1 op te voeren Tbana la bet weer de l aurt aaiii de gaattteeren en ua bard wearken komt oveu voor be einde de geli maker De Belgen voniirteu een alevlgea plo met va BaaJen ak bestct trij de Zwsduwen v Maaren Htatrreveld en Koohneei de bteten Msrktbariohton Botterdaauche Vaaaurkt MaandiW 36 Februari Aanvoer M8 veMo ruadbre 7 vette en grsïdialvereu 670 varii u 473 Hobapen m lannoerffii 9 blgg aL Priteen vette koelen Ie kw f 1 34 3ekw 11 07 3e kw f 0 92 Om l Ie kw fl 2S 2e kw f 1 00 kw f 0 88 kal veren lo t l tiO 2e 1 25 U f 1 10 handel zeur uMtlg Sohspmi Ie f f 0 76 2e f 0 66 fte f 0 I2 Lammeren Ie f 0 80 3 10 42 varkxnM la f 1 16 2 f 1 00 t f 0 86 licht eoort Ie 10 76 2e 10 70 Handel wlUlc LAATSTE BBHIOHTBN De getorpedeerde Nederl schepen Uit Londen worden nog de volgeode bQzonderheden gemeld omtrent de torpedeayring der Nederlandsche schepen door esa Duitache duikboot Alle schepen warm alt Falmouth vertrokken drie op de uitreis vier op de thuisreis 2U waren op veraehUtende dagen te Fal mouth binnengeloopen op speciaal verzoek van de Ked regering vrijgelaten Aan de Engelsche autoriteiten was niet gevraagd welke route men lou nemen of om voorzorgen te nemen de schepen voeren onder bizondere instructies van de Ned regering Naar veiiuldt is een ambtenaar van het Nederlandsche gezantschap naar Falmouth geweest en heeft zich daar met de kapiteins onderhouden om faun instructies te geven over hun reis De schepen voeren naar men gelooft met het Dne navigatie llcht en waarschijnlUk niv mat andere lichten die hen duidelUk zichtbaar maakten To a zU nog maar op betrekkelifk kleinen afstand van Falmouth waren gekomen werden ziy door aen Duitsche duikboot aangevallen Drie werden bi den grond geboord vier ernstig beschadigd Hier volgt een oj rave omtrent de sehepea en de ladingen De Slemland dravend den 25en Jan ta Falmouth aangekomen was uitvaraad ia ballast De Gaasterlaad aioakaa des SOin Jan te Falmouth aaagakomen was uitmuread tn ballast De Bandoeng waarsch jntyk w drUvmd den 2en Febr te Falmouth aangekomen was thulsvarend met post aan boord maar geen passagiers De lading bestond oiifvr vt uit ftöO toa veevoer 2200 ton copra 100 t m riietad i 160 toa kaCfw 000 toa tahafc sa MO ton De Noorderdllk geaonkea den 4m Mbr e Falmwtb aang aman was op da thiiisnls mst d Mt mwÊX i b a i s a l wll Da lading baatend ttlt 6200 toa tarva 386 ton meel Voor de NedaHaadsehe rsfeeting De aaadUk drUveade daa eaa deser tff Falmoatli aaa g afce m sa waa la hallast altvarend De Jaeatn gaaoaksn daa 7aa dsaar ta Faltnoatii aangekmnm waa de thnlareiH bad geen post en geen paaaagiera aan boord haar lading bestond uit 7500 ton tarwe voor de Nedert rageefiiv De Menado naar Falmouth gealeept waa daar den Uden deiar aaag omen ze was op de thuisreis en had geen port en geen passagiers aan boord Haar ladtef b staat uit 2700 ton copra 400 tea vaeteeder 2e6 ton oliesaad 460 ton tabak en 100 ton stukgoed Volgens een tel rnua alt Londsn ami voorts een officier an eaa dar fstofpadaarde Nederlandsche echapsa bat Taltsa la hebben verklaard De Duitachen waren op het pant eu torpedo af te schieten Toen vlogen veraeheldene granaten over ons heen tot alia schepsa stil lagen De duikboot naderde toaa elk schip en gaf den bemanningen laat om al A tn v jf minut m de booten te begevm aangezien U de schepen die in Engelache wateren waren fn den grond souden boran De bemanning had nauwelijks tUd om in da booten te gaan toen de duikboot begoil te torpedeeren Da bemaniUagoi dreven varBi heidene uren road voor zl door treilen gered werden De beauumlacert Men meldt ons uit Amsterdam Volgens een b j de Directie van de Kon Holt Uoyd ingekomen bericht aija da bamannigen van de Bemland ea da Oaaatarland veilig ta Umden aang Esaiaa waar ztj door de zorgen van het haadelsagaa schap der HaatacbiNPPU Seed atfa Uarav bracht De geza rvoerden der seh pen tfn a niet aangekomen doch worden w wrwacht De meeste opvarenden dte SSaterdag ta traden aankwamoi tüa wear naar Fal mouth teruggekeerd Eenige ehepen die minder ernstiff beschadigd waren Un thans ia de bavm mi Fahnouth teruggekeerd De aaaaraatle Men meldt ons dat de getorpedeerde schepen alle geassureerd stfn vMr de var scherpten duikbooten oorlog Voor zoover de assuraotie maatBchappHen bü machte atia sull L de assanmtMtadraga die vtvt vele tientalten mltlloknen loopan worden uitbataald Hen spreekt vaa 40 mlUloen dat moat worden uitbetaald Skandioaviaeha maataehai Qstt stfa b f deze catastrophe ook bstroklüm Er wordt thans alat ceasearaaAL De Nederlaadsra van de Yanwdala BERLUN 2fl Fabr Da l dkriaadseh onderdanen zoowel als da Amarfkaassefae als die van andere neutimle staten dia aaa boord van de Yarrowdale vama s vrUgelaten Ben Duitsche dalfcboot en kaar I gclntemeerd Uit VUssingen wordt ganald iêX da regeering heeft bealotui de Dnitioha duikboot Ü 80 die Vrfjdag b Domburg is gestrand en dien dag hi v werd binnengebraoht met haar bemanniog te internenen Dadeltjk werd Zondag begonnen met da maatregalan om die interneering te doen plaats hebben De olfideren van de duikboot werden voor het volvoeren van da formaliteitep een paar maal naar hat bureau van den Tersperringsoommaadapt gebracht De munitie werd vaa boord gehaald en latar ook de eigendommen van de leden der bemaniung weUce eigendommen sü mogen behoa deii Twee sleepbooton Jnrameia langa van de duikboot om deaa binnendoor naar lËellavoataJaia te toangaB De geïnternaeida mannen werden naar da int neeringsloods aan het station gebracht waar hnn aen warm maal en een goede slaapplaati werden varsohaft Bedenmorgen werdui ay naar het interneeringskamp t BargM T r gebracht labraak lart badMglac In den naobt vaa Zatardag op iZoa dag is er iagebrokan bjj dan landbouwer 0 Hoogwvorat aaa daa sOravenweg t Kotttt daakt i by da grens dier gmnaanta Dada ra dria mannen aan Hoogervoxat aiat bakaad dwongen mat galadaa ravolTac baa en zjjn hais eaooten in bad tabmvaa terwQl zH m hais de kastaa door aochten Met ongeveer f 190O aan bankpapier en ailvergeld ea AMt van 5 X pond steriing i Mrüatea d iobrekars da woning vaa dan landbonwar Telegnlseli Weerbericht luUtaot t DS ns i Hoogita buooMtafttand 770 to m m Dnitwliiand LMgrt bMOBMtaalud IO to Bodo Venruhtiii to dt valcwAn dw Ueert mttige wwtoMjl tot niMwMtalijke wind MT lic tot nrurtxwalkt met t deiyk opUwtag mv okal5k wsinig o gtra rH B MUd tnapantow H