Goudsche Courant, maandag 26 februari 1917

la oawB Ttn eer veten roapen onderieteckeBdeD op II ll d rlM d oh M Vpouwan m blIzemlaHlik LLC on mmamréurm om Ie bewerkeo del NedeHand daadwerkaUik fiootere Tndeekiachl ▼ orme daar aaaaela ltla l mM lie daknoe bereid lijode auicaaUaraomdaiaealdoNaatnlaal BET 1 HOOQ TUDI 77124 Nationale Crediet Bank te Arnhem rsh akt BCDIIUF KAnTilLEH m VOORBONOTTIN maf I 1000 tot alk baOrag ook ap laogm tarmijn niat graiakkallika alliiMlag 677 10 Bezoekt Café DE AMSTELSTROOM SL AntliontostPeuBl Prima AMSTELBIEREN Het Nest van den Sperwer Eta romantleoh verhaal uit dca tijd van d Pnrftelnan d r 17b miw BARONES OECZt Nit idi verbodm 19 Fn zich niet EgorM de aan de toene ende zaouwac Ugtwid van Charity Ut Uj naar den grensriiFal vai het park en was met één sprong over het lage hok jutet toen zij een roerend beroep oEood op zijn birmharUglieid haar toch niet een te talen in den doofeer De vrees maakte tiaar niaoht k os ota een voet te vtmekea Zij durfde zidi zellBi iHet te bewegen uit an t dat de geheémslnnig evenaar van den knoop baar achterna KOU ioopen Liefdt had zii Courage volgd om test minate een hek en een wat tueedien haar en die vreeaelijke otihen te hebben Zij was juiat a i het of iegKen of slj het mur niet ergi op haar zenuwen Mi krijgen toen zij aan eene tijde rut het hek de ateta van Courage hoord Huunit huuBÏI Vlug Uert Zij versamelde al baar moed m ton de vooruit In de ri diting waar zij het redAende gehild had gehoord Hier neem dit va uiij over terwijl ik weer over het hek kliin zei de ondet pt tiaar een bouteo eouier toeMkeode fJlMr wat la da4 CMMifttF vroef Advertentiên EEN DAME loekt MH betrekktiir Mp ia d fauUhoudinl of voor gexelcchtip Hoog mJwm mo TereUcbu BritvtB oodw ouoiacr 769 BurMW Oowbebt Coimni OoocU 9 De Armenraad te Boiida nackl bflkcnl dat hl mI OT r n tot v r lUul der tot hiertoe btf hem ingekomen leiden beetcmd roor de Alfcmecne Armen te Ooudi Oodcr die feldcB is ook bejtrcpen een om vea 88S 41 door de Afd Goude ven de ZuidHollewbebe Uav re aitfog ro die ermen wtlvillend afjgMtua 1Cari tIi ke Ucowlere co femea de iiiMei iit ta Tu wittMlitheid weike eenipr k mekca M dM dier geldcB worden verxocbt lütertyk binnen 14 dagen bear rekeoing over bet boeklur 1915 u Bureau van den Armeoraad SpieriiiiMraat 11 $ ia t MsBSvna dan Artneoraad voomotaBid W OOL Voonittcr J V WAL8BM SMfelaria Oooda 26 Pebr 1917 780 24 DB Ooudsche Qlucosefabriak QOUDA DIVIDBNDBBWUa No 11 van af beden betaelbeer ten Reniore der fabriek en bij de Heeren Wed KNOX PORTLAND te G h4 770 11 Sohoenmakerij u eoelekade 132 211 hebben in de Qoudschö CourazLt êtteda tmeeeê D ctdt rliigiitB kostca 8lMki kij TMraltkciilliig 1 6 legeli f 0 26 voor alle regel moer 6 cente OpKuf oitimitend san het Bnrean Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM DtM TheeXn worden afgeleverd In verxegelde pakjee van vi wee en een half en téo Ned one net vermelding van Nomner en Prije Tooraien van volgeoe de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de ftitvoerlog van Uwe geierde wden iinbevalend j c BUL voorlieee J BREEBAART Li M7 20 Markt Singer Dit ééne woord zegt allea wanneer er iprike ii Tan IfaaimacMnes vtnt SIKOER NaainachJnea zijn eeo Eerate Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle buishoudetyif en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft BIEHSirAAN DIT ÜITHANGBOBD KANKETO SINQER Maat8 happij DepAte alom GOUDA KI iw3g 5 kunt U kragen ia al onie winkel SOËNNËCKËN s Eopieermachiae Model 1916 b il MEEST VOLMAAKTE MAGHmE mr M tlpilini fll lil Vraalt PriJMOurant No 62 Adr ROLLER van OS SÜS t isluHIna d p Voik i flWt DUITSCH N O TEDINQ VAN BERKHOUT A C TEDINQ VAN BERKHOUT VAN Lumlr Daitsehe Taal en Conversatie Haodelscorresiiondentie Ch LAFEBER Lavaar OuHaob M O C Houtmanfgracht 10 GOUDA W STIJMS HA A STRE C H T MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei J VALK 443 t AanbflTelead Hij wielen en onderdeelen Advi rleei t iii dit Blad Landbouwgereedschappen en Werktuig en SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding van bekende leeraars bij het M Ga worden o m de volgende schriftelijke cursussen georganiseerd HANDELSWETENSCHAPPEN Handelsooneipondentie Ned Fr D E Sp en Mal Boekhonden enz Handelskeonit de Techniek der Administratie de Techniek der Bedrüfsreclame de Techniek van Ia en Verkoop Bedrgfsleer organisatie en tatiek Geldbelegging de Techniek der Etalage Verzekeringswetenscfaap Statistiek en Handelseconomie Sohoonsohrgven Maobineacfargven Handelsstenografie en vele andere vakken TALEN Nederlandsoh Fransch Doitsch Engelsch Italiaansch Spaansofa Deensch Noorsch Zweedsch Ross sch Maleisch Latyo Grieksoh Esperanto EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK Wiskunde Scheikunde Natuurkunde Weerkunde Kosmografie Werktuigkunde Eleotro techniek Teekenen Oraphostatica Vak Dnitsch Vak Engelsch Bedrijfs en Arbeidswetgeving ONTWIKKELING EN BESCHAVING Alg Ontwikkeling Alg Beschaving Psychologie Logica de kunst van het denkao Rhetorica de knnst om ziob uit te drukken Studie techniek Eoergetica Sncinlogie Staatsinrichting Sraathuishoud knnde Geschiedenis Aardrijkskunde Aesthetica Schilderkunst Muziekgeschiedenis Hsrmonieleer Pianospelen Orgelspelen Bijbelkennis Bibliotheekvezeo Journalistiek Gezondheidsleer Anatomie Proportieleer eerste hulp by ongelukken Peispectief Opvoedkunde Methodisch en hygiënisch spreken Verbetering van spraakgebreken Schryven zonder Fouten een Goede Styi Handschriftverbetering Ving en goed rekenen Herhalinglonderwys T7 L O Fröbelen SlOjd Spalleiden Futograteeruu CURSUSSEN VOOR DE VROUW De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Oostoaaknippen en Gostuumnaaien volledige opleiding voor huisvrouw Nuttige handwerlcen OPLEIDING VOOR EXAMENS AMBTEN EN BEROEPEN Opleiding voor alle acten L O voor alle acten M O en voor alle Praktijkdiploma s Notariaat Mr in de reebten Deurwaarder Gemeente Administratie Onderwijzer Consul Posterijen en Telegrafie Belaatingen Politie Keuringsdienst Handel Techniek opleiding voor Bedryfsleider Accountant Bo khouderCorrespondent Handelscorrespondent Administrateur Secretaris Redacteur Adspiraot Landmeter Marconist verder voor Reservekader M O L O diploma einddiploma H B S 3 c einddiploma H B S 5 j o Staats examen A Staatsexamen B dipt Bouwkundig opzichter Bouwkundig teekenaar Gezel en Mr Timmerman en Schilder voor Werktuigkundige en Opzichter Waterstaat verder geheele opleiding Ryksvereekeringbank Postspaarbank Spoorwegen Departementen toelatingaexamenr T H S Militaire AcademierOnz METHODE I Wakelgki wordt den onrsist eeo les toegezonden in het algemeen verechillende opgaven voor de volgende week bevattende In den regel worden die opgaven in de eerst volgende les uitgewerkt Is de collectieve correctie niet mogeiyk hetgeen b v het g val zal zgn by het makes van opstellen vrije vertalingen of teekeningen dan wordt de individuëeie correctie toegepast de leerlingen zenden bun werk aan den docent die het binnen drie dagen zorgvuldig gecorrigeerd en van op en aanmerkingen voorzien retottrneert Verder hebben de cursisten het recht van vragen stellen Er bestaat persoonlijk contaet tusschen docent en cursist en de leerling werkt onder de persoonlijke leiding van den leeraar £ r züa leergangen voor begintiara voor eenigszins gevorderden en voor meergevorderden Voor de venohilfende eaamens bestaan speciale cursussen aoodat de leerling geen ballast behoeft in te loden Bgiondere l erlangen die men nit liefhebbary lun volgen worden eveneens georganiseerd CONDITIBNi Het normaal lesgeld is f 6 per kwartiial voor de cursussen ter opleiding voor een acte L O f 6 25 voor een acte M O f 10 per kwartaal Men neme er goedï nota van dat onze conditiSn beduidend lager zijn dan die van alle andere inrichtingen welke onder leiding van bevoegde docenten achriftelijke cursussen organiseeren Bijna altijd zijn onze tarieven zelfs lager dan die van de inrichtingen voor briefonderwljs die met half of onbevoegde leerkrachten werken en die niet den moed hebben de namen hunner medewerkers of hun bevoegdheid bekend te maken Naam en adres van onze leeraars hun kwaliteit en bun bevoegdheid vindt wen in once gratis brochure RESULTATEN I Een nauwkeurige statistiek bewees dat gemiddeld 90 der cursisten die met sohrifteltjke toestemming van de Directie van het Bureau of van hun leeraar examen deden welke toestemming werd gegeven als de cursisten werkelgk gewerkt haddeo voor huo examen slaagde Wij geven onderwijs per brief in alle vakken en wg leiden op voor alle examens man klopt dus nimmer by ons tevergeefs aan BEROEPSKEUZE 1 Wij hebbon een speciale afdeeling voor adviezen inzake beroepskeuxe Deze adviezen worden in hei algemeen mondeling op verzoek echter ook sohriftetyk gegeven Wy staan in verbinding met deskundigen op allerlei gebied en syn derhalve in staat ieder met raad en daad bg te staan Weet een jongmensch niet wat hy wurden moet dnn wende hg zich zonder schroom tot ons bureau wg zullen hem zeggen in welke richting hg zich verder moet bewegen ook in verband met de finanoiilele omstandigheden NADERE INLICHTINGEN I Voor nadere inlichtingen zoowel wat betreft onze afdselingen Sohriftslgke Cursussen als onze afdeeling Adviezen inznke Beroepskeuze vrage men aan onze intereasaote jrratis brochure Ons adres is Keizersgracht 163 Leliegracht HO Amsterdam Tel Noord 10789 3038 Spreekuur van den seorsUris lederen werkdag 10 12 2 5 Zaterdags alleen 10 ia 164 LEERAARS 3 9 CURSUSSEN RUIM 6000 LEBRLINaEN Burean tot Pabliciteit van Wetenschappelijk Nieaws ÉHaMHSMliHMinHBailHHaaMHI H HHHaaiHI HHHHBi Eenvertronwdadres S voor het maken en itoSWna r vait MEUBELEN Ia b a Na HESSING S PepcratTMlt 24 Gouda S Biliyke prgsea prima mate SS riaal Reparatie aan alle mee Koninklijk Nationaal StviR i fflité 1914 Sen VoonitstoT H M de Koning DERDE OPROEP Het KoninUtjk NatioBiAi SttiuuoniM meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadigheidszin van liet K d rlandtcfae toIIc Behoorde in het efgeloopen Jaar dank zti den verbeterden economiechen toeat nd de werkloosheid hier te lande tot de uitzonderingen en werden daardoor de ld middelen van het comité belanjirijk minder aangesproken thans zljn er omstandiffheden ingetreden waardoor opnieuw aan de tiïm iciën dezer inatellins zware eiachen gaateld worden Door de strenge vorst zün tal van be draven tot tilatand gebracht D aldua ontstaande werkloosheid zou ook in nomlalc t den z n voorgekomm de kostbaarheid der eerste lerensbehoeften en de betreldceIvjk korte duur der economische opleving veroorzaken echter dat het voor tal van gezinnen niet mogelijk ia geweeit voldoende over te leggen om gedurende de winterwerkloosheid in het aUemoodigite t voorzien Bovendien ia er menige industrie die door gebrek aan grondstoffen of kolen thans stil staat ot binnenkort waarscfaQBl k zal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Ht ofe Eerevoorzitster heeft naast de groote giften die reeds vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Konlnkl k Nationaal Steuncomité gesteld wam thans opnieuw een bedrag van ƒ 60 000 aan deze instelling geschonken Aangemoedigd door deze schitterende bijdrage meenen dndergeteekenden tot het Nederlandsche volk de uitnoodlging te moeten richten het voetspoor z ner Landavrouwe te willen volden en hun door ruime gaven de gelegenheid te openen da taak die het Koninklijk Nationaal Staune mlti op zich genomen heeft tot het ind te vervullen Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Mr M W F TREUB Ie Algemeen Voorzitter P E POSTHUMA 2e Algemeens Voonitter De Commisie van Uitvoering Prof Is P DE VOOMS Voorzitter Merr H v BIEMA HIJMAN8 Jhr Mr W Th C v DOORN J R SNOECK HENKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr TV H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN USSELSTEYN Algemeen Secntauis Giften borden ingewacht bU de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Is Penningmeester Koninginnegneht 36 W s JACOB 2e Fenninjnneéster Nassau Oavsricirkstraat 8 Ook kan storting wn bijdragen geachf f den bij de Directie der Nederlandsche Bank hare Bijbank te Rotterdam en hiF Acentachappan s Gravenhage Dordrecht en Leiden de Nederlandsche Handel Maatschappij of bare Agentachsppen te Rotterv dam en s Gravenbage en de Administraties der Dagbladen die zich tot het In ontvangst ntimen van bydragen beschikbftar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bedragen telkens aaUen bekend mn s Oi venhace 14 Fébmati 1917 Nieuwe Uitleg 12 KLÏ flE ADVERTENtlfel A B eent p r regel M oonUtfce alIn M6MEISIE Zich saa M SI 2 Mzj JBNNt nnMpin 10 A O EITID A 87 Febr m Sntk 7 aui Wütiia sat eakpmst 1 Haart 1 uur Hi i Sdiouvbiut ItotWntsmMh Tooiuet b Utart a aar Niauwe Soksawbui CdDCert Utreiilileah auMH c OAtd i Kaart uur Oadnetsedtotfiuaaiis Armencorff gabouw Beaw a Weniaff taaaldit BataiU vsdadesllat 4 varriadmlaffsa ssei w l aarraafsa nu iMTHa mnsammiiiv isa Is liilactnaoae Dmkkeri A BRINKMAN ft ZOuN Oooda i i i20 55e Jaargang UifiSd ig 27 Februari 1917 fiOVMGHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS lAl I BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN regeb f I Jl elke M fl awef f Jl INQEZONPKN kCBDtOKSUNaBN 1 Op de voorpaclna duMtel larieC Uawooc adverleauie 9a iagemodea aiededaatuigaa U pnfi Otooim hm ra en reeden naar pisauniiaue U K1NB AOVERTSNTttN aanvrat koop aa verkoop kuur en rbnur 1 S regela f 0J $ aNte regel betaling Maximum grooua 10 regela Bealjineaimf S cena ABONNEMENTSPRUS 1 per kwwlssl f 1 2 $ per week 10 oeai mci Zondegablad pn kwartaal f 1 75 per week 14 cent overal wur de be or ifi per looper cwUm1i Franco p r po per kwartaal f 1 50 mei ZondaCiblad I 2 Abennemaiuen worden dagclijka aanCeBomeii aan on bureau Maskt 31 Couoa bij oaas aaanicn den boekhandel en da potikantoren ADVEKTttNTlEPRUS I Uit Gouda aa omatreken bckoorende tot den beaorgkring 1 S regela f 0 elke refel meer f 0 10 Bij drie scÜÉterceiivollendc plaaiiingen worden desa ie n twee berekend Van buiten Gouda en dan bctor krin 1 S rp els f 0 S0 elke regel Aeer f O IS Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON lie Daily Telegraph acbrijri Als t voorval nle dn attea overtr ffemle wandaad van den oorioa ë oMg zij toch wel alx die girnieeaate beetempeM worden t ulLm hland ia sterk aijn onmiddellijke buumian im een awakke neutraal die geworMtt ld he t oot en onpartij sn houdJitg te iM warin elb tegMwrer ut martelaarschap van M gededie na Noderiand dat xloh In l a iMlilÉlii WM zal éa Nederlandiiobe Hegmrlag OfBar oviT zoUte daden doen Toen ta hetlaMat van de xovimtieiide eaw htt plaa watdl opgf vat Mu eeu vloot met oon oIjMOdere opdradlit tiH te zenden proteateerd Do Ku vter csudM zij te wrak waa Ken thb de It dm van de M 0a G aeraal wiU toeu tegvu beui Ik boop lH dal o bli en gwH van liAarMeid Op dit smalend gtveffde antwoordoe de TstoraanadiuinuU Ais u nIJ d vtaf toevnr trfttiwt l en ik bc 4d odjtt lerren tê m Ï n hn hij was tT tw a p dat weerd ijn hart Hgt bullen ajrraoaae b p rea Die woordiMt weersnlegeJden den geest van dt IloHamlfrA In een tijd toen men zt idfl dat tmn bloed mei zeewater veritHmgit ft a Al a hiadB nooti n zullen al hel ne iita eti du stattffnudghtld noodlg hebben waartoo zij ta Maat zijn tn de dagen Ve voor ben HgÜitCR want do Duttiwiicrs tastm hun EeTsöaadef a a Neder land knu zoo oolo ato aofcre wiMAn volken zcmder scAeepraaH knren WIJ herlmurtui onn gw wnndud naileii van don leeooriogdle BtfW tQTglMb unbesbhaaiiKl was dan dh thaa n i w i li wordt Aan den emeakant staat een moordende roofsuiat It aan den anderen kant een groi p oa l i ge oadeo d d In twe enr liatf jaar oorloft oererv nog geen gmoAslag voor feniHH n i diappeHjke verdediging t bbcn Wulmfm vlMkaw Unw vijatMllrot ewt groot 11 kitdne oiusijdigv trtateo en xtig hun dat aij Ixt hart niu h dinn xlcbxH to vtirdedtg ii ver Ti jaar s l dt wereld vM steld uan als hot loest van Itut cresvendo van wandadm v u laiun vau de n utrait i In het soheppm van en oouibinaUe die ten minste eerbied voor de litvens vui hun onderdanen kon aldving i seifs nl tfaven slJ dra nlota on hun igBndoanneni l e Morning I o t vwklnnrt Holland h H ft den xwaanitun slaff gekrefon die oen neutrale staat nog U twvebrsuht liat is zijn loon auvAU liet Pult i3iilai d naarstig gevo I betdt xeils ink koste van zijn volk V ij Ui 4 geland bctreursn de ramp d4 p maar da ngHMohe admlnil telt kan er niet voor aaiitfpnkriljk gostbld worden 0K n uit melk eu Jpfetor Mie haalt wat er ui Us haliüi is Ook in vr d ijd zal do schaarschtö vadrtoopig l U i lx tuan voornamelijk omdal de iiwoer slechtH iiio gdljk is tot zrih hootfe jwijaen I ca uniforme rogelmg dor kfrija n Ih niet üU oerbaar De prijstw v n kidvorco zijn eemge weztn gelijden verhoog zoodal men hoopt dat veje kalnrerMt zullen worden gtMlachi waardoor moer melk en vet be clwiLhaar komen Z a a i t ij d Vn eoodt waarin o m ziUinK hebben l ouiic Mólin Clewwntel hoeft evn gwstarifllgen oproep gericht tot de h volkinff van Frankri weike in alle gi nK fmtfu zHil worden aangeplkkt DauHn worden allen opgt wukt oin overal en zooviw iiMgeliJk te zaaien dit ld de hoogste plicht voor de natltmale defensle vergeet lUet dat het zaad van hut voorjaar van 1917 het zaad dor o OTwininlng zal worden Hel comité wijat erop dal nu d aaivkoop van de uoodeakedijke lenrensultiddclon in hei buitenland nioulli or kan worden nu d rf eering htt gvwanöoht i i ioodig acht den prijs van het koren te verhoo gt ri Ml een mioimumpriJH wil vu t teUi rt wn ifder do uitorstf kracht moet iiis an neu van uit den rijken Kranechwi bodem alles l balMi wat erin zIL rrALM Tien meteoor teen Te BotogDA Mod ma KfliKio d L mlIia en Carpl werd in den oftMt van Dinsdag op heftselldo oo tUi een aioh met dtt grootste snelheid verp bitef d roods gloed gezi i die de nnilK dt Op M velden on op te daken der huizen log faiutasÜKh kleurde Na etmige oogonbllkk verdwooö de giood waarop een geweldige knal volgdf aan iten d mder gelijk éii die vmsterrulten deed riukcéun on den bodem doed beven Naar de Corrlère della Sera weet mode te decjen waren deoe verschijnselen het gevolg van een geweldig groote mi teoorsleen die bij Modena in het vrgo eld root een dei eli geraas naar benaden kwam dat door dien luchtdruk een lanUiui op oen e honderden metLV afstand Wi Td boBchadlgd Sedert het begin van den oorlog zijn a 1 357 500 bruto rt lster tem Jvlnitu aii V ijBudi hjko schepen verloren gegaanHiervan vtaretj H HfltO bruto regtilerton onder 1 iitf sche vlaf VerdoT hebben zee trijdk racliten van de oentraden 4fi0 neiilraie achepcn met 641 000 bruto registerton in dm grond geboord of prijs verklaard het gevaarlijke gebied eenvoudig negeerde niet getorpedeerd werd en vandaag te Bordeaux IS aangekomen Het schijitf ermee te gaan als fietsen in een drukke straat Menachen die fuU speet rijden komen er gemakkelijk doorheen terwijl zij die het bedaard voorzichtig aanleggen door een duw of een verraderiijken stoot getorpedeerd worden Toen nog niet bekend was gemaakt dat de Orleans voor Bordeau T was gesignaleerd zei de secretaris van den eigenaar van de vrachtboot De Orleans zal naar wij hopen veilig aankomen Het is een feit dat de eigenaar vanmorgen per auto uit Parijs naar Bordeaux vertrok Hif werd vergezeld door een officieel persoon wiens naam ik niet kan mededeelen maar hij behoort tot de Amerikaansche diplomatieke wereld Mijn patroon ondenleemt de reis om getuige te zijn van de aankomst van de Orleans Dodero zal den moed vnn zijn bemanning huldigen door een diner te geven aan boord van d Orleans De m nscl en hebben het ook wel verdiend Long de Engelsche minister van Koloniën zei onlangs dat Duitschland zijn koloninén niet zou terugkregen Hij heeft over Üe onvoorzichtige uitlating veel verwijten moeten hoeren Naar aanleiding ven de critiek door de pacifisten Ponsonby en T revelyan zei hij dat het kJabinet voor de toekomst en voor dé vredesoulerhandelingen niet gebonden is door uitlatingen van afzonderlijke ministers H j had daarbij bijzonder op het oog zijn eigen uitlating omtrent de Duitsche koloniën waaruit men niet nibest lezen dat Duitschland onder geen voorwaarde kolenidn zou kunnen bezitten ONS OVERZICHT UIT DE PBBS tïe Fraaseh Bngelsdke pers over den Chilhbaeteaival p Nadarl aeb p a De Parljsohe Temps u rkt op De OuitsL io duikbootoor tog liereikt het oboopte doei iilvt Hij prikkelt dt bondgi nooteu der entile eu zet hen tol kraehtigw boaluliem aan Bovendl bezorgt bij DuitiHchliuul nieuwe vijMwKm ïrlogen do bondgc i 00len kraohtlg dtti door Kbgeiand aang iweeten weg volgen va hun middelen lot verndeUgiag der duikliooten verbeteitn dan zat het duikbootgevaar bezworen zi Dan zulira er nivt meer datt eini teleurgtwleld leger en eun door onlberlnflj ontmoedigde bevolking ovcrbtijvpii om aan de bomte ux l m do ovi T rUi ning te botwittien die hun door liunget Stetijke en materi t4e superioriteit un dour hun wee rterfaJiap ter jwe vi rzeketd zijn De I 1 b e t é seart dat do moraal vaih dit geval waarbij brutalllell mot snoodlieid semenfaat 1 dat boe mdorworpe nvr de oozljdigen aloli tegenover Duitsohland butoonen hoe meer dit bet er op toel t hra overlast aan te doetk Het blad meent Van di da g af waarop Duitsohtand zonder mig protest van een hunner Bél fi kon sdiende meent hel dM het alles doen kan Hem die nog tracb Mi het hoofd op te heflah wi rt hot mei een gebied eud gA aar w Servië cu Kot mtaiê Laat de onzijdigeii voorzichtig jiijn Van oonoewie komend tot oon casle zullen z ten i oUe hun onafliankflijkheld verliezen De Time schrijft De w ergaloo o wandaad te i n do Nederiondacbe koopvaardij zal in tingvland de grootste li iiiipaUile met het lijdendi Hollamleche volk gaande ii en l o Duitsche legatie la Den Haag bedt naar wiJ getoovon verbeef g trscht ileit toorn In Nodcrlaad door zonderling uitleggingen te bedaoren De L uit rfio nitv dedeelinc wedijvert in onbtwohaaiiidïieid met hot beieedlgendo aanbod onv aan een enkele flollftndnche raderboot vergunning to verleenen ont oen in do week van Vjiselft seen naar Southwold over te sbekm De mededeellng klinkt niet overtuigend en wij geven er do voorkeur aan 001 d rfflcleeie Nederlandsobo Irain van de onderhandk Un en af te wachten Het lijkt onbcgrijpeii t de sohefion in een flotlelje en met de üc tm op gwwon waden he4 bm tenzij zlJ meennti betrekkelijk velUg te zijn De aanval op de NedeHaniiKliw nfa peii eohi t daarom lettelijk en torigvuldi beraautd geweest te zijn Het blad betuigt ten slotte zijn leedwexen over bet nieuwe zware verllee dat de Nflderlaadlsdie kof aaardUrloot beeft geleden Al zijn de plaatselijke successen door de Engelschen op het Westf pnt behaald op zichzelf niet van groot bekng het totaal de reeks leidt toch tot aardige resultaten Na hebben zij de dorpen Miraumont en Serre ten N en Pijs en Miraumont 1 Petit ten Z van de Ancre in bezit genomen waardoor de Toortuitspringende hoek van het Duitsche front vrijwel i verdwenen en Bapaume thans ernstig wordt bedreigd In Mesopotamië hebben de Britten thans hun overwinning voltooid Koet el Amars is weer in hun handen Hieruit blijkt wel dat de Turken een averechteehe voorsteling van het gebeurde gaven wat wij gisteren ook veronderstelden Het Engelsche bericht zegt over de actie ni Hesopotahiië dat de Engelschen den heuvelrug dwars over de landengte van het ShumranschiereJland veroverden De Turken zijn in vollen terugtocht m de richting van Baghailah ten W van Koet el Amara Een Jcrachtige cavalerie en mfanteriest dkracht was den geheelen dag in zwaren strijd en bracht groote verliezen toe Midderwijl werden de succeseen hy SunnaiYat voortgezet en alle Turksche stelmgen van SunnaiYat tot Koet el Amara veroverd waardoor Koet automatisch m Engelsche j anden vi De volledige Turksche verliezen zijn nog niet bekend De EngelBchen namen in 2 dagen 1730 gevangenen BUITENLANDSCH NIEUWS Duitsche U booten hebben weer een aanvat op de Engelsche kust gedaan Minister Carson deelde d arover in het Lagerhuis mede dat een Engelsche torpedqjagerspatrouille Zondagavond tusbchen 11 en 12 uur verscheidene vijariUelijke torpedojagers ontmoette Er ontstond een gevecht waarin de schepen onder kanon en torpedo vuur werden genomen De Engelsche torpedootjagers werden niet beschadigd of den vijand schade toegebracht ia kon tengevolge van de duisternis niet uitgemaakt orden DUITSCHLAND Het voedin g e vraagstuk De nieuwbenoeiiido RijiwMiag oomlnisfiie voor het Iwenaniiddelenvraagistuk heeït haar eerste zitting gohouden In oen inleiding dieeldfl Von Atockl bijsondorliedon niMv over de eocniomische plannen voor het jaar ldl7 De verkeeretnoeilijkhedcu zijn hoogst bezwaarli voor het transport der levenemlddielen firoote hociveelheden koxrirapen li en in Sleoïwi Hol steln on vetA gfuM en grutten in de lichters Wegens de vertra ng die de oogst heeft ondervonden is het niet mogv liflt geweest bijtijdH in de grooU ated qi zoor veel aardappelen op te hoopen dat oen storing in d dlrtribuUo ntek beboeJdio in tred In het bijzonder btj de molenaars in het oosten ligïfeo grocrtê luwveeiheden graan op transport te waditen Aaa de produeeal¥ i kan aioohUi efln pond aardappelen per diag eax por hoofd worden verstrekt hr zal diiK r doeJ treffonde maatregelen voor moeten worden gezorgd dat Oemenfffl Oorlorraleawi Een andere afdeeling torpedobootjagers bombardeerde een kwartier lang de onverdedigde steden Broadstavis en Margate Zoodra het vuren gehoord werd snelden Engelsche schepen die in de buurt waren op den vijand af Deze bleef echter nog slechts kert t0d en was reeds vertrokken voor de Engelsche schepen aangekomen waren D o du i kbooten I en officieeJ telegram uit Berlip meldt Jn do maandi Jan zijn UO vijandelijke bandelsvaartulgen met tezamen 336 000 bruto regiislerton door oortogsmaalregeJen van die cowtraie urogtindSirtlien verloren g Kaan waarvan 91 schepen met 245 500 ton onder F cisohp vlag Bovendjra zijn 58 neutrale handcdseohepen met 106 500 brutq regfsterton wegens het vervoer van condrabando naar den vijand in den grond geboord Do verliezen van deze waaiid bedreigen dus tezaifien 228 vsArtu en met 4d0 fil0 bruto regietertwi Een vrouw en een kind werden gedood twee kinderen gekwetst BINNENLAND Verlof voiHr Land en Tuiabanwan Offioieol Tensiode looreel raogeiyk get giaheid te geven tot inhnlea van ddn acbteritand ia het bewerken vaaden giond welke tengevolge van de Ut en langdarigo vorstperiode U oatitMn zal met het oog op de dAarmt g Het Duiterhe bericht is vrijwel gelijk Alleen ziJn daarin de resultaten anders Er wordt ge egd dat de in het Kanaal geplaatste EnjgelBche torpedojagers na een hevig artilleriegevecht tot ontploffing werden gebracht Verscheidene hunner door treffers beschadigd ontweken door een spoedigra terugtocht een verderen strijd Is het niet opmericelijk dat éim der Amerikaansche vraehtbooten de Orleans die Feuilleton Toen oen g uid hoorend van eta gesmoorde stem fie veel had van oen gesmoorden huïh wendde hlj aioh woeet om en z den omtrek ran Ctuuity a aardige flg rtje Ubvo homel mijnheer LolUed wat ziet go or uitl beyon ze enügaatns zomi waehtlff n alle dulvelsl Die aa van eelt jong i sai M ook moot nttsiao voer ih mijn handen van iftm aftrtkl i Maar wat u h ml Wat d eA In ditn olm mijn LoniedV vroef ae vrleadelljk Zeg U tegen loel Loop naar da maan met dat fo joT adds hU streng BMJt eein kwaadaardige grlmlaoh Zoo n oiAieschaamde slet aU gllj be tn voortaan mijnheer Bui y te noauMn Hij glog naar het hulai Deeomedig vol rde deCharity want heer Busy waa meer dan haar verlooMe jal zooveel iM haifr man en e had geen zin om haar mooie voorultidchten prija te geven voor een avondje met dien sohehnsohan Courage Ge Eoudt willen weten wat Ik daa boven op dien tak deed vroeg hij lUkeen pooB toen de he en van d n slotWn in t gezicht kwamen Ik waw beaigtnot het bouwen van onze woning volmeaa de ordonnaoU van den HeereÖod Een woning Toofa niet is dien olm nweeter BvmyP Ik was daar bezig met overlenrinC die mij In staat luUen atallen een nooi huls voar je to kri gen hernam bij under op hare ondeugende vraag nchi te slaan Ik ov rla de boe ik mij b oerad zon maken zooals Ik je meiake reed i de er broeit iets en ont shH en bei la mijn voornamen ao mgn pücbt dat uil te riadA Daarvoor laf ik op d ze onderwlH werktulgf4i k den eimner aan nam Hei dlngi was zwaar want het was tot aan den rand met een vloeibaar iets gevuld dat bovendien mlndier aaugcnaam riekte Het volffend ot imbmc stond Courage naast liaar Hij nam den emmw vanhaar over en liep toen zoo vlug hij maar kon naar den olm terug Daar zullen we de vleeroniizen mee veirjagetn juffie zeide hij over zijn echoiider heen lachend antwoordende Zij volgde hMii opgewondim en vreeeaolHig tot zij alle4 ci weer bij den oün waren waar Courage zoo plotaellug in zi vertlefdbeM was geetoord Hij zette den eanuer naaet zich new en wrert zich in de hand ifc ondwwlfl hy oenige gelulden maakte dde van innerlijke pret getuigden Toen etfrM bemerkte zij Bat hij onder z ju arm een lang en vreemd instrument had nrnd en van blik met een handvat aim hei eene eind N leuw gierig keek ze in den asmer en n r het pAra histrunient Het te te ater dai g ruikt wordt voor het vee om Ik van ongedierte te relnJfen luiatn de ti Daar moogt ge niet aankomen Gwrage Waar hebt gij het gevonden Het stond bii de waUingred antwoordde hij Ik wiet dat het daar wa De ohapeo woiden ermee gewaaechen om delui ten er mee te verwijderen n hier heb ik de spuit waar xe mee besloten worden zHde bij bedaard hot ondn tnd in de vloefvtof zettendsL n nu talïea wij eens zien trf wi er de luizen mee uit dan oteir kunnen krijgm Eeo kreet vui angst hooreodb die bovco hen geuit werd deed het bloed van CbailQr aMlan JIa4t1 haltt Satanskindt gilde Loflied Bu v van uit de hoogte Het zijn dieven oi booae geeoten riep Charity uil in haar angat Wie of wat het mA zij dit owet hel ODtuig opruiment zei Courage zeer wijsgeerlg onderwijl hij den epuit richtte en gehelen inhoud met kracht op den met klimop begroeiden tak deed aankomen en kreet van schrik werd gevolgd door een ulljn van woede Terstond volgde er eens geraak vui allerlei takken en de keldexïneester kwam a1 een bom naar beneden railen gelukkig op het zachte mos Courage Toogood de waarheid moet gezegd worden tot schande van a ll brutsJe dipngens zette het terstond op eeo Joopm zonder om te zien naar Charity He nu werk ijk versteend van schrik was blijv en staau en de onmiddellijk volgH le uitbarsting van dotlfi woede alleen moest ondergaan Meester Busy o dat mogm we niet verzwi n had op dat ogenblik maar weinig van zijn vroomheid behouden We wi len echter aannemen dal hij volgens zijn ei $e n esplicatle terstond juffrouw Charity had g l i maar dat zijn bc ef van met haar verloofd te zi en begrip van welvo eltjkbeid verdr en waa in den stortvloed van teerwater Ontooohenbaw ts bet evenwel dat een alvo van vloeken waarvoor swJlfs fflr Marmaduke den hoed had moeten ate mi n owr zijne lippen kwam Maar was hH niet te vergeven Van top tot teen wa hij kleWrtat brakende Ie naun emood kunnende zien vuK zijn klevMide oogen sttkkrwle van weed door zijn val over oeuftd HU Mhudde ilob al em nfttte poedsi üe erfgi naote Itf la gevaar giNHhaakt ta worden en Ik wil de booae planoeo van d n unstertemma mledadlg r voorkomen Sprakeiooe van vm baclitg ke k slJ h u aan Hij zag er werkelijk inter c iant uU In den donker met de èlutke hiv en togen zi wai eu geplakt zl k hail aoseheurdk hal tdock terwijl dw rilenohttge liesproding uit zijn kleeren droop en hem in en plas deed staan Toch wekte die vertootUag dltmaai ds laohlust van Charity niet op maar toen keidemieesler aJa een h tó Her de rustloke brug ovttf gln r vn door den tuin naar de keijkenvertr kken volgde Jheui onder eu woord gewaaraohuwd door lijn ongewone ultlagen n btj sioh self tlenkeade dat beer Bttiqr net aijB drut natte kleeren ve bad vaa Jonae In dan walviaob mtmmvK x D dsMwIgnngtr in da Umi Het paviljoen waa nenig Jaar ffcMw gWHiuwa door e n der Sputon s van de Heerlijkheid Aool d e rael van aataallsc en bouwtrttit Ideld De opvolftSMle ertfiMum In da laiDlUe waren altijd Irotaeh gtmamk op wat si een eo de noendn van OriolMM ea innpel Werkeiijlt ruitte de portiek op zuUen vanwaar eokaje treden aaar het pad rondom geleidden Ook was het oirx 4vonnlg f pgetrukkeo es loadar ramen verlicht wwdindi door de dour wanseer die op m De vorige 81r Jermy naar Ut meen had zeer veel vao bat pavlljoetf geèon W dt wwolgd