Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1917

iiHUHlMilai di iMVoegdbcM verdMi terIt tnid otu op kJIu Movrijtco U hOHHnMnO 0 k Itkn MM dm balaagan vwi UndNi tuInlKMW WM leii togemoetiPBtconwa door hot lu wt rk Hi eil n na mtat ni rdfia uctiliT all Mi waoneof de ManfMi van d n Nrd i andM ii iL ftifetridor lUuundoor ni t word o gwuhaid Nuf ohaUiDc zijtt agavetv MOO tot dit w ric fOMUktiQ rMdara ondxr de getDMmmrdEn MMrwlf iun rrA fln tot het bMNdititbMU9te tl i vu ben be oot ii gorLcAit tfl wOfdB aao d li htw hoofd van lict buroati Iiitt rnewtoB van h t Alg iiR € a HooNtiwaiil T Ie tf Oravenhago CluulMti Tcrvocr vtn aardappaton I W aandadit van den M1in Htor van landbouw Ih at op gevestigd dal aan de loepasf ng van hpt l i taaiidk verlKxl tot verveer en aflmrerlng vaa alle dortt n aankpipelen in varM llende gwrneenlen ia Frleiland op zeer onvoldoende wlj o de tiand w ordt g kOudieii Naar aanl dlaK hiervan heeft genoem de min den oo iu 1tutarliii dur Koniogln in die provincie verzodit Óla biirgMneosttT uit Ie noodigva hun volledige loedewcrIcing aan de baodljAvIng der regeeringavoorBOhriflen te verieeaent Handelaregialtr DtWf de Ned Vereeniglag van Handidaag nteii tn een drea geaooden aan doa uiniater van JuMUie waarin oiet Itraeht wordt aangedrongen op de Invoering van eio h adiriaregi icT hier te lande VeraohMUKi Ia ht t aaagefcoodigda weteoiuwerp b reKendie ontginning van ateenzoiil bl Buurde mwiH ente llaaksbOTgeo In Overijilel het4t zt gl tie ndnixter van landbouw in de tocU 4iLing lot hot weMontwerp dB rijik8op poriiiKHdl ist o m de aanwezigheid aangêtoondi van lagen Hteensout in e n terrein dat afgewhetóeo ligt van andere terreinen waarin dellatoffen zijn gt voudm Toen voor de ootglniilDg van die zoullagiii oonceeiiie werd aangevradgd waarbl vooral gewi xen wen op dmi door d a oorlog onielanra ArekKlgien toevoer van 20ut en M da uit het buitGulaod m in verband daamteo op het balutg om df e etoffea fn eigen land te winnen m te vcrwerlcen werd door den uiiniMter aanstoDdit gevoeld dat de afzmukrlijku llggiug wn de bewuetu cotilLagen b t boEwaftr op kon ht tten van een afwijken van dtni gewonen regel om geen beolb ng over de wijae van ontginolng der delfstoffen uit iB fokken voordat het i indr pporl van d n rijki opHi ori4igjBdien t zwi eIJH overwogen Het komt dan ook voor dat du tijdsomstaodlg ibni aanmelding geven au da ontginning van deze zoutiagtn onverw ld ter hand te doen nnnfu Voor oiitglnoilug reditniroeke van itaalBwege bMtaai in difr gevaj naar dk weening van den minieter geai aanleiding Hij meent diat in de ce een exploitallecontrftcl de voorkeur verdient sooaiH is Ik llchaaoi In het aaiijBelKMlea wiit onAwerp IJaarin wordt lHif aald dei i OMi dt n staat all ware voor d ontgilniitiig van mUagen volgens de wet van 1 April 1810 Bulletin de Lol no a coneeaHie verleend de e4geudom wordt toegekend van de zoutoi ju lu het terrelti dbr provinelo 0veri 4g groot 3Ü H0 H A gelijk dat nader i aangeduid Pe mtDiiNer van taodbouw nijverheid Hl liandel wordt geuiachtigd het recht op ooIgiiHUng van bedoelde soutlagiun over te dragen aajL de Naanïlooee Venaootncliap NederlaodKohu ZoulitidiuArie voor den termljn tot 31 l eo 1976 en op de voor waudtti vervat in de ontworpen ower De ttehwpTMrt en d Oor leg Uchtachepen Doggerabank Noord en Zuid hutrent liet tLltlcg gea van het llohtsohip Dogfceiwbank Zuid i het verleggen van het ItohtMiüp l i geTet ank Noord wordt aan iceevaT aiteo het volgtsule bericht t nieuw R W H H Uditttcbdp met iwarten cyliudff In top ale dagiwerk gemerkt Doggenibuik Zuidi xad worden uitgelegd op M gr 45 min N Ur en i gr 15 min O L Ir Het llcJüBohip loont eeu wit groefMUH tliTHclit eike 15 ec ew groep van twee schiU r ngen aid volgt Hcnitt ring 2 sec duieter 3 hoc Rchlttering 2 9eo duieU r 8 Heo Mlftleedn wordt gt even aM een Hirene elke twee minuten twee Htooteo Hujlopeetivol ender lerterwi indien de rtrene onklaar i0 elke 2 minukm twee alagen Hneiopeenvolgifndo op de luSfltklok gefp vt n wordien g volgd door luiden van dm klok gedurende b m conden Ooderzeeeoli uwMHviin wordt go gaven met een ondImweBOhe klok elke 10 Beo 2 slagen volgt siag stilte 2 me aiag ilte H soo Indien het draalioeatel defect Ih wordt en wU lantaarnilcltt in top g esotten en wordt edk 10 minuten mu wU flambouwllobt getooadi Het Nederlamche Ucètoobip toouixulo elke 1 MO één sohitterliig van 2 sec op 95 er 12 miu N Br en 4 fr 2Bmin O L cTr Ui w en verlega naar Ö6 gr O min N Br € ta 6 gr 25 min O L Gr Het UolMMhip Is R W H t gesohild rd gemerkt Doggea sbank Noord en hedt een roodeo omgekeerden kegel als dagwcerk Het karakter van hel U i blijft ongeil ijtigtfj miatMin wordt met ireoe als volgt gegeven dke 80 mc één stoet van 2 6 sec onderzeonh mlstatiln elke 3 sec Aén elag Indien d Mrene onklaar is wordt eike 5 sec beuiieling één slag op ds klok m Mn korte stoot op dinn haotoisthoom gegifven In en het deraaitoeiitel vaa hot li 4it onklaar W wordt rn wit lanttamlit t In top gebcMchen eo om de 10 mfn eca rood tlaubouwliobt getoond Hekk lichtflobepen toooeui bulten station of driMg een roodmi stendiaard boven het dagwerk en dee naohts 2 rood tlclU a Ha vooruit tqi één adhtctuit Ken kanoiuiohot onndddeliljk gevolgd dodr een vuurpijl betoekent llclitach en vragen hulp ladien ten east van voorfaijgunde Bcbepen bA oiyder w ohe mistaein Ie werk OtMt wa M Op beédin folitsohei en het miia Z M tJ lil hd iiilornatfonoel Kelii Ds JTacatra Wolff spiot uit Bemi d hjtn oiizitr duiklKKMn oiUtnoattD op 80 zf mljlen Uib WeMteoi der Hollly eilaiHiMi In bet atgtiutotfln gebied oen NedMMtfioh hip UK t aan voor da NeiksrI adMi Hcgeering op weg naar Ilolterdiai ÜMMr de teniitjn voor liet ootzten van neutnMe wiiepeit in de lietreffendn watcmii nog i let wae olgetoo MW wurd bet s g vrijgelateii doch dringend geradtiff Of Ie keemi ht t afguHloten g od te verlaèen en noordelijk en ooHtW k dttarvnn naar Nederland te vaxerii liovwidlen wenl het een kaart van tiet Huitsche i i gii lot4 i gebied DtCegeRi ven OudankM de dring wib wasrsoliuwrug w te hl schip zijn vaart in de rlc ng van IkH Kanaal voort I e Jo oatia liep daarop of At vrlhrilHg of oovrljwinig gewhledde Is hier niet bekend de Kngolaahe bavco Üartmouth of Fahuouth binnen Het giervolg dtarvan WAM dot het zich tater onder de op 22 I ebr uit daze Iiaven oitgewen en bi de Scitlyellandien ot zinken gebradtte Nederiandbohe ohef en bevond SchipbrsnkeUngen van d Loeonta De N H Ct vernoemt uU Corta Van 21 passagiers van de LaooDia in oen vol water geloopen reddingisboot lUeiia negen uur rondgeswaJkt te hebben te Bantry aan land zijn gebracht zijn er zeven van koude l eizw en onder wie de wee Aoierikaan che dw as Ken itooniscii Katholiek geoAeliJka geeft een ontroerend verslag van hun wedervaren l e boot bad toen zIJ neergvlateo word luA achUTHcUp getroffen en verscheidene zijplaiikim sdieurden daardoor ïi i open boot dreef lerwl l het water naar binnen liep van tien uur e avonds tot drie uur s ochtendir zonder rieia rondl Toen werden de dchipbreukedlngen opgenomen Allen zaten op elkaar vooruit cm actiterujt In de boot Wie ondier ban uitgeput waren epoeiSen door groote golven overl oord ï e boot was zoo voï water dat v t noodig wati de lijken van hen die vau koude gitftorven waren overboord te zetten Onder dtee doeden was te verloofde van een jon tooneolepeeijiter die zelf omter de geredden is en die door liein in de boot geft Mpoib wsa LAND EN ZEEMACHT VrU vervoer De utLldMer van oorlog heeft bepaald dal voor hei geivoj dIat de pporbeve4lkèbb r van lac en eeniaoht liij uitzondering aan l epaaldit offioieren of verdere uSlitairen In bijzondere gevallen on iiiuluitend in het dieni Lbeiang moolit vergunin n om het algemeen verlof niik la een reeks van 4 3 aolLtereenvodffcnde oaKeji te gciiii eni doch dit verlof over dk dagen der uioaiid overeenkouietlg de olnctiun van den dienst te verdeelen door genoemde aatcHltelt mede zal bepaatdi wol don in hoeverre aan dit verlof vrij vervoer verbonden mA zi Instructie bataljon De minister van oorlog heeft ii oald dat bij go d gedrag en g bïckeit vooruitgang êa lOtvlingt n die op grond van het niet voidoen aan de oigiERueene ewdien voor evorderlug ot sergeant ten tweediMn moile de openingen van het 2e opleid tn etijdperk volgen ook in den loop van dat tweede r nn zoo noodig voldaan te he4 be aan het examen voor sergeant tot dien rang kunnen worden bevorderd en nn r de regimenten JaiH anter overgepiaotst HH de Bohool voor verlófsofNoleren te Hardei ijk hebl en 6 onderofHoieren vol daan aan liet examen voor vaandrig zij zijn in afwaohling van hun benm uiing door den imlnbvter van oorlog gedirigeard op de deipMs der korpsen waarvan zif herkonwtig sijn De KtHiingiin heeft 1 5U0 geschonken aan de o NiiMé voor bohartifl ng van de geewtfdl o belangen d protestantsohe militairen Militie UcMing 1918 Hij Kon besluit is bepaald dIat die regeling van al hetgeen liigievolge art 10 der wet van 32 I niari 1917 Staatsblad pr 224 moet worden verricht geechiedt door den mioiater van Oorlog in overleg vo Mzooveel noodlg dm4 den minister van Marine tn den ininiBt van Ülnnenlandmhe Zakeoi Voor coover het echter onderwerpen betreft die moctep wordi geacht ultiiÜNluUeiicï iti behooren bol het gebied van hlt doparUtiwm van Marine SeHchledï de rt gellng door d uriQi teT von Marine TWEEDE KAMEB Vergadering vaa 28 Febr Inbreuk volkearsohter i ke bepalingen Aan de orde kwam iw wetsontwerp ter voorkoroing van inbreuk op volkenreohlHrlijke verplicKUngen van den staat inzake van burgerlijke reohtswordering De heer van Doorn u l was vul meeuing dot het wetsontwerp de kwestie niet o rioet di moeilijkheden niet sal onder ai tipr vroeg of de RegiBering nu elke ootie teg en een vreeuidlen Staat wil uUslulten De heer Visser v IJzendoorn u l was van uieening dal de Kegeerlng met dit voorsohrift juist niet dat sol bereiken wat ze bedoelt De heer Loeft r k moende dat diet Kvgeeriug verantwoordeiijk is voor de built nlandBcht kwestieei Ovn al waar volkenroohtarli e kweetica aijn betrokkeo geldt h t ook eea vraag Van utillttit mootf stet dH zal de HegeeHog een oplossing moeten breogeoi De Minister van JufltiÜe de heer Ort ketle uiteen boe de rechter bt zIJd uitspraak geen rekening te houden met het volkeareoht en hoe deze wet daarin verandering zal brengien pociaUHeerii voo glBvallen aoht d Minister nitii gewenedit omdat op het gebied vên volkenrecht veel versólill van oplosi bestaat ti NtvlerloiMWtbi Uegeitrhig kun ili l it ik ijdi4 rt gelcii voor bet volkenri uiil goon maken yet wetsontwerp werd durop t h ai oaugsiionHO Voort e Mn w4 Td daarna met De lieer D u h s di ging na bi hoeverre dit Mlnist r in de aitvoerlng van de DlslributUtwet lieeft getaald let sy teem van deu Minister la goed maar naar sju s mentiéiig noest er een wet gemaakt worden waarin wordt voorgeeulirevcu dOt in elke gemdente eun IvveuWniddeienibt drljf wordt iepgerioht lliana koiiitii vele luoatrt gi U n te laat die aniUth ocidervongoi konden worden Spr critiseerde de houding van den Min en aanzien van het graanbureau Hpr vroeg luJichtingen betreffende de geetjtlndenis der liupon en vraobloonttaoten en het aaiAoopea van AmerikaanMh laeol Spr critlseerde s ministers luiudlng ten aanzien van het graonburoou De bcaiMudn conuntosie van ondnrsoek zal nog Beruimen tijd odMlg hebben doordat W minister ind tijd niet ooioiddellijk IngheBp zoodiat iwt ondlersoek zelfs tot in AnwirlKa moet uitgestrekt worden Onjuist i0 het dkU mr Del Cêiapo de manager van liet lUJksgTaanbureou tot secretaris der oomuisBle van onderzoek beooenid werd Du oonsniHaie heeft uit te maken of er gestoltn is y i andinre zaak fs dat mil lioenen lu d e zakicen van lielaogiiebbenden zijn gekomen dit stoot ononwtootelijk vast Mkiister Treub heeft destijds met de roceifabrielcen een oonlroct geetotenj dat eenvoudig goweest was Te gpMU ver de vertioo ng van b t moailoon had toen de prijs vau de bloem verlaagd moeten worden Hij vraagt den minister of dew bereid is over te Iqgge voor welken prl H de heer Kroller alle shoepsruimte voor AnK rika heeft opgekocht i voor welken prijs de rogewing die aohoepATuimte heeft overgenomen Do Minister von Londibouw Nijverheid en Handel de heer P o s t h u nr a In welken lijd was dst De hoer D u Ij s 8 d In den tijd van minJeter Treub De Milnlsler v n Landbouw Nijverheid en Handel de heer P o s t h u m a Ik vraag dfat om te kunnen nagaan waardoor del geruobt zooals Ik het maar nocnven zai kan zi ontstaan De heer D u y b s di ging dan nader de gesctriedenis der import en vraditoontracten na en vroeg iiadlerv opheldering De mnondelljtBclie mededeeJJugln van ht4 Itljksgraanibureati geven volstrekt geen inlichtingen over de zaak Waar is de zakenman du man staande in het volle loven die ons het kan uitleggen utiftsühleu zit bij weer la erpainfletten tegen zijn mecwIedlMi te schrijveni De heer T e o ii s t r O v d vroeg eveneens indiehUngen over de graan en meelpoUllek Btpr Vi oeg ook inllohlingen over de oontinlfleie Ihtn bijstanid Bpr opperde bezwaren legen de maxliuiumprii en voor I andbou wgew ausiMn Tegen een i oerre9 fclf tot dekking der dletribuiiol iiilen zon 9pr zidi niet Viuzetttm v wanneer het boter kaas or aardappelmeel betrof De heer Van Doorn u l was tvan meering dat die Minister nooit iets deed ter belperklng der consumptie Indien de MiiriHter twee jaar geleden toen hij gewaarschuwd is geworden reeds tot beauluinglng n wqjs overgegaan was het nooit Koover gekomen I e Minister van Landbouw de heer 1 o sthu tua vroeg of sprj daarmede bedeelde dat hij voor kolenresetve bad moeten KW jen l e heer van Doorn u l antwoordr de berealigeiKi Spr beÉordlIpcerde vervolgens het beleid getoond bij do uitvoerooni enten en dïm ge teegden zwenr dol Bpr wees er verder op dW het niet noodig ia zoo algemeen do goedkoope levensmiddelen te verstrekken Op hel platteland beerediit welstand d iKMd In de groote steden la nJet zoo ernstig Het gaal than niet ooi de duurte maar om de aohaarsobte De vergadering werd dharop verdaagd tot Donderdlag half 12 DE JAARBEURS Slot Nog meer Itekenden vanden we daar n l de pijpen en oardefwerkfabrick VMi 1 Goodöwasgen tHn r gewone pijpen en ploteeipi pen JoudBcii aardewerk en nog moer Hukkeii uit de loudeohe fabriek laat zien evenals v è Want en Barros w Hke firma o a uitkomt met het kun taardewerk Regina In dit bouten gebouw is veel inlereaHonts Ken bee4dluMi er sat er zijn l ee djes te modeUeerea bij een standvan e i der weinige flrma s die lat n zien boe het wwk gemaakt wordt Dat hoeft men natuurlijk op eeu tontoonMeiUng voel moer dan hier Vooral ook wat we zouden willen noemen de aardowerkboek is de u ite waard Verder vindt men er de marmerinidustrie reukwerken enz Het gebouw V erlotend treffen we in de Houtbewerkingstraat de flnna D deWoKI in paipier en cartonnoge aan ook van ïouda en oak nog een apart gebouwde van de Mij tot bereiding van koolteerproducten te Krim Nm a IJsel In de KruJUial vergoten we nog aan te stippen de Oebr Tom van Moordlrecbt d faibrick van sohoenkloinpen stdioenen met houten zolen etc We ieMi en dan op dit lerreie neg een oafé restaurant dat tt lljk de foyer vormt van den schouwburg woorin saVoi den Beursbeboekers ontspanning wordt geboden Overal waar men loopt ïijn flinke breede straten eu doordlat de huiaijes gesoheiden zijn door v turvriie a ostpIaten is bet gevaar van brand tot een miaimum bepenit terwijl moc t onverhoopt brand uitbreken overal bhiatchmaterlaol oanwedg ie Voor u heengaat moet it nog even langs hel rek waaraan versahiUeode klokken werden gebongtn toen wij er waren het sol nu wel gvreed zijn en af en toe sol bet earlUon waarsoh ijk wor be rqieehl I u nwii mag iU 4 VtTKeleii deii lioo dKup iooHt op liet Vrodenburg op te sporen want MJ Is een man vsn zeer groot gewieiit vooro In den letterlijken zin van het woord Al zijn we nu niet op een tenlooiMtciliug ols er iets uierkwasnügis is niogiw we dot niet ovtv het hoofd zien Wat ten opuobte van dezen suDpoeiit ook vrijwel ooowfelijk 1 Lange oen der uJtgswiiea komen we bulten hel terrcén en heiiben dan gelijk de geU inibetd dn sobuttlnC enif te bedien die Mn en al reolanie iM Wat de reclame voor do JaarbeuraWMtedtent wordt duidelijk ukgedrukt la een cijfer zij beeft f 15 000 opgeijraolrt Lang de iMtfga Viestraat de Potter straat en de Lange Joneetraot komen we op liet Janiikerkhof waar de voeding eu geiiotnilMieden met de 3h niache industrie een plaats hei iea gevonden Deze oMeeding van de Beurs ki in baar opzei bescheldener al geefi olj aan belangrijkheid die op het Vredenburg uiet loe Men vindt hier weer deoelfde kkdno hui iee als daar geen groote guhuuwen alleen eon paar heel lange lood eu die veel op broedkocHnn gelijken en waarin de temperatuur ho en de otrooefeer hiot beipaeld frlsch is Daarin staan sohoenBiueer koloniale waren suikerwerkeo ta bak eu sigaren broederlijk bijeen op de lange tafels Het loopea Is er noga moei lijk ODidat de ruimte die er voor It pvilblick overblijft tamelijk krap blijkt Op dit terrein bevindt zich ook de afdeeliiig koloniën waar vertegenwoordig zijn 1 olialve het departfraent van koloiiit n dIat handelsvoorllcliting geeft voor Oost eb Wt t Indlë het Houdeismuseum liet RijksnijverlieidHlaboiratorium te Delft en de Vereen Bureau Voor Hoodelslnlichtlngen te Amsterrdam Tusschen de beide bovengenoemde kkodsen in vindt men hel restenrant In den Ilollandsohen Tuin in de omidddellijk o nabijiieid ervan een paar oouxantenon aigartnJdoeken en schuin ertegenover de luonistorluimer van de vereenigde groentendrogiTM die ook het restauront exploit eren De samenhang begrijp i wljniet erg goed nuaar het Is zoo Missdtlen dat du groenten die e er eet gedroogd zijn en hel dus reclame zou kunnen beteekeneii P Tusechen al tHe kleine huisjes bemerken we eien bonijo met Kon Ned Stearine KaoTsenfabrioIr Uouda We hebben er even eeti kijkje genomen en de monsters kaarsen stearine de nacht ea theeIlchtüit enz moolUen eeu aardig effodt met al de bloemen dtu er aeer smaakvol waren gerongsohikt ïjoliulns erover in dleizelËdle straat vindt men de stöonneepziedierij De Haroer ook een stadgenoot dto Uouda met zi producten glycerine veteujwi zachte zeep en de bekende wa obpoe er vertegenwoordigt De sigarenfabriek van J A Donker is i r ook als ukA voor iiet restaurant staat links l an zün we zoowat oan tedndvao da Beurs al is natuurlijk nog langi niet alles in flneascn bexliditigdl Rt zullen daar iu veel van die kleine iiuisjee voor een persman nog wel merkwaard dingen te zien jn geweest Maar je kunt ze niet alle binnenloopen Als men weet dat er Ü68 deelnemers zijA en verreweg da mOeeten bun moiislers eixposeeren in de kleine 4 bij 4 kamertjes Zoo gaan we dan ook weer vau dit terrein dat dioor grof grind nogal vernweiend beloopt en staan weer in de volle B red en waar jongens in harembroeken en een fez op e aretten te koo k aanbieden waar alles zich op een grout vreMnde ingenl e oek heeft ingeitebt Utrecht zal bij deze Beurs vfhl varen en het ie geen wonder dot èn bet gen eeatet estuur ba de burgere bet llenrs bestuur metterdaad iioo goed hebben gesteund WbA wanneer do Jaarbeurs ditmaal slaagt en dat zal zij geizien helgroot oauui bezoeker ongetwijfeld dan zal zij in de toekomst een factor van groote beteekenis worden als immers bet buiteoiand zijn belangstelling er naar zal doen uit n Dan zal zij ééns per jaar den Nederlandsohen handed en industrie oouvergecren en ztj zal Utre de stad van lioar geboorte tot ver buiten onoe lanx Mlen nieuwen luister bijzetten OEMI GDE BEBICHTËN Smikkelen Aan de grentf bij Weert is de sntokkfltaar v d L uit het Belgisch dorpje Brec door de komm eGsen doodgeeehoten lic man Iaat een vrouw met zes kinderen onverzorgd aohter Te Bergen w rdl door de kommiezen weer een flinke partij anrakk waren in befllog gwomeb 700 pond erwten 1 zak blocmi 90 K O boter en vet Te Gennep werd door de militolren en douane afutrtenaren bij verschillende verdaic lH personm huisBoeking gedaan en onder deaen bebodrde ook do geHieenleMveldw achter Te V e n I o zijn vorige weeic de volgende in bet lag genomen goedexen in t openbaar verkocht 1700 K G me 1200 K G rijst 750 K G koffie 150 K G gort verder nog partijtjee baivermout griesu oel zeep stijfsel eo ohoooladie Hoe komen de smx elMrs aan zulke voorraden I Door d en burgemeceler van Gorinc h e m is Dinadog een wagon uien die Ier verzending gereed stond In beriig genomen Door een handelaar waren deze uien 1 jj verschlHende tuinders teg n 12 en 14 cents per K G opgekocht eo voor export bcfltemd Smokkclaorshuicen To Veenhuizen wordt het eerste geslicht in orde gemaalct om smokkelaars die door de rechtbank veroordeeld zijn en waarvoor In de ffevangeoimen geen plaats is hun straf Ie latm ondergoim De Nederlondsche Vereenlgkig ter Bevordering van de Verzekering der Medische Verzorging van den Mlddieostaad beoogt o uh hk nuttige doe haar ledM in staat te stellen zich te verzekeren tegen de kosten van inedteobe verzorglog bij de Ulreohtscfie Algetneene Verzekerlog Maal ttdiopplj op eui goedkoDpere wljz dan nHihlMreekv luogHJiljk aoudto rikth Het hooldiMMiuir aPTMtffd UtMoU Willem Harenteüraot 96 noodigt ds besturen van vereenlglngiea en oorporatleg uil als bt iuMig rs tot du vereöitgjng toe Ie treden iii bet onden urp van de medisobe verzorging van haar lodlun iu een van lioor vwg idi ringen Ier s ake Ie bnmgen Het lkoof4U eetuiir is gaarne bereid torg te dragep voor een bevoegd prekqi dte bet onderwwp kon inJelden Wie lüvorens aès Ikl of l giiin0tlgier toe treden nadere lnLkbting tn verlangt w nde zich tot tievengenocnid odroa Wittebrood sondor gist Een belangr ke nitvinding it naar De Natuur mededeelt aan hat Frpefinatitaat voor Graan bewerking te BerlgD gedaan Na de voor het bakken van wittebrood noodige hoeveelheden giit tot een twintigste van de tot daaverre gebruikte oedragen verminderd te hebben itt nameiHk een van de aan dit in8t tant werkeame beeren dr Fornet er in geslaagd de gist heelemaal ontbeerlijk te maken Het naar de nieuwe methode bewerkte brood is reeds twintig minuten na h t begin van het bakken klaar voor den verkoop zoodat er geen nood zakelijkheid voor dea vroeger zoo algemeenen nachtarbeid meer bestaat De groote beteekenia van de nienwe methode tgdens den wereldoorlog berust er op dat groote hoeveelheden grondstoffen tot na toe voor de fabricatie van gist noodig voor andere doeleindengebruikt knnnen worden en dat tevens in zulke streken waar geen gist te verkctjgen was b v in vele veldlazaretten voortaan wittebrood aal kunnen worden gebakken De uitvinder gebrnikt na nrlyk r n bakpoeder of soheiktindige stoffen worden kleine hoeveelheden van ean zeker micro organiame in het deeg gemengd en zoodoende wordt een gistprocea opgewekt dat veel op het gewone proces gelgkt Tevens wordt h t brood naar de nieuwe methode luchtiger dan naar de oude De verschillende er voor noodige bewerkingen eischen geene lei nieuwe machines zoodat de methode gemakkelijk door iederon bakker toegepast kan worden In de proefbakkerij van het institnnt word dageljjks c a 2000 stuks wittebrood naar de nieuwe methode bewerkt Drae zal binnenkort ook in de algemeene praktgk ingevoerd V I den Vlucht in een kolcs idilp 26 Belgische burgers onder welke 2 vronwen zijn heden over de greoi gekomen verborgen in een kolensohip Ze hebben daar 8 dagen in doorgebracht zonder door de onderzoekende Doitschers te zgn gevonden Ze hebben zioh al dien tqd gevoed met wat de schipper hun geven kon In welken toestand de mensohen onder de steenkolen te vooraoh n kwamen laat zich denken Deaertenr aangehoadca GislermiddiBg is te Leeuworden door de gemeentepolitie een deeertaur van het korps pantserfort arüllerie aaogeiumden H G H uit NijnilBgen Tijdens zijn zwerftoobl door oot land heeft hij zich op verschUlende plaatsen schuldig gemookt aan diefstallen vaa rijwielen rölHKioeni eiLX MUtvDur In een stal van 10 koebeeeten In den Overw Polder ondM Punnerend is een gevail van miltvuur geeonatoteerd Het ge torvfn dier is onder toead At van den distriotffveearW verbroadi terwijl de 9 verdachte runderen in observatie blijven Hengsten voor DuitscfaloBd De N Tiel0Che Crt deelt mede dkit de Dultsohe autoriiedten geweigerd hebben den invoer van a gekeurde hengsten dQor handelaren toe te laten Hengsten lu MAeait van HollondMie handelaren waarvoor uitvoeroonBenten zijD gegeven kunnen dus slechts door de Duitsche oankoopoominisflte van veul iB worden aongekocuit en in Duitschlond worden ingevoerd Deee ooamrlssle isi van plan deze week met den aankoop te be f innen Ook hengsten door Duitsóhe hon etaars gekocht en reeds betaald mogen slechts door de aaokoopoonanissie wordim ingevoerd Eüg naai ige distributie Men schrijft uit Naarden aan hetHbl Het station Naarden B useum wordt telkens voor een moeilijk vraagstuk geplaatst Indien etr a wagon brandMoffen aankomt Is die jCeadreflseerd aan den burgemeester van Naardien fiusRum maar nu zijn Naarden en BusBum twee ofzcmderlijke gemeenten De heer s Jaicob is btugienieester van BueBum en de lieer Hoytemo van Kmiijnenburg van Naarden Als dütj bet station een zendUig aan den burgemeeoter vanNoajtidetiH Bueauin ontvangt hangt bel van den beeteldiaBSt aldaar ai weike gemeente de gebikkige zal zijn in het ontvangen van brandstof fen aardappelen ene Het elation wortH zooidoeode een niet gewenscbte hu sohenpersoon In de disttibutle van a rdhif i len en brondatoffen Nekkranjii Terwi dezer dogen een aoldaat uit Woeneel in het ziekenhuis te Eint oven ten gevolge van nekkromp overleed werdl em emmige li ier aan dezelfda zleiUe in guMtomia Mekcufaula blonouptdintc Dom botMe IflV m mlHMr aÜ Uèm Ue vrouVcIllke ooaoler B tm oobool Q te Deventer bij wie dei Yüriga weeie odiJcrainp werd geoonstoteerdv 1 daaraan overleden Taiw Ten hulce van den beer K Veen te Twelto Is esn gevoi van nekkrauip geoonetateerd bij een n lilalr ofkonMtlguli bet garnizoen te Anwr focn t é aardappdmeclbrood Naar de Msb verneemt sol ook hier e landn lilnnenkort evenals bljonoeGo l lijlce na iure bet bakken van torwe at a p 4me ibrood wordte loffevoerd Alle uieêUabrieken over bet geneeio land hebben deaw week de hdft tarwe van anders ontvangen terwijl sub rosa bij eurkelt is meeg ndee4d dal eerstdaags aardappeluieel zal worden gedistribueerd om bet oaCbrekende aan te vullen Drama Ifaandagavond werd in het Limburgache gehncht AalbeekHulabergeen bloedig drama afgespeeld Reedi lang had een weduwnaar kennis met een meisje uit Raar Meenaen dat bij hare tante een weduwe is groot gebracht Door onbekende redenen waren deze liefdesbetrekkingen ainda eenigen tijd iU gebroken MaandagnitH dag moest dit meisje voor hareiante naar Heeden geld ophalen en kwam in gWBelsohap van een poardenkoopman Fe Beek naar Aalbeek Hulsberg terag Dicht aan hare woning kwamen zy ongeveer 10 uur den weduwnaar op den weg tegemoet Na eenige woordenwisseling gingen de paardenkoopmaa en het meiaje verder Opeenaklonk een schot en na eenige passen te sgn gegaan zeide het meisje Hy heoEt my geraakt Zg waren nu bg hax woning In fanis zeide zij Ikvoel mg niet goed ga een dokter halen De poardenkoopman ging hethnis uH doch nanwelgks was fan buiten of weer klonk een schot in de naohteiyke stilte De man aan het achterhoofd getroffen viel bewusteloos neer Op het hulpgeroep en het schieten kwam hulp opdagen In aUertjl ging men naar den dokter te Valkenburg die overbrenging naar het ziekenhuis te Heerlen gelastte Dinsdagmorgen werd de dader gearresteerd en overgebraoht naar Maastricht De toestand van bet meisje dftt een kogelin de longen had bekomen ia vrgwel doch die van den koopman zeer zorg wekkend L K Geon zont Men tohryft uit Amsterdam aan het V id IS 4 é IruidéfitgH én andere handelaren die zont verkoopen aan het publiek is hier en daar geen zout meer voorhanden anderen geven niet meer dan een half pond tegelijk Dit gebeurt omdat er geen voorraden zout meer in het land aanwezig zgn Wij betrekken in normale tijden ons ruwe zout uit Doitschland Sedert October is eohter niets over de grens gekomen De oorzaak daarvan is dat goote hoevei heden Duitsch zout gebruikt worden te IJmuiden voor visch die geleverd wordt aan Engeland Nu zyn er sedert October onderhandelingen gevoerd die niet ongunatig zgn verloepen althans de belofte zon door Dmtschland gedaaA z n dat er weer zout zon geleverd women Die belofte is echter nog niet ingelost en w blgven aangewezen op de opgealagen voorraden die echter aterk alinken Venchillende poote zontziedergen in het land hebben deels het bedrgf moeten stop izetten Wanneer niet spoedig voorraden aangevoerd worden zal er niets meer voor het publiek egn STADSNIEUWS GOUDA 1 Maart 1917 Lichting 1011 Het vertrek met onbef aald klein verlof van de licdiling 1911 bij d onberedeo korpsen uitgezonderd torpedïaten enpont serorUHerie dat aturvankelijk in uitzicht t erd gestel op omstreeks 10 Maart wordt ot nader order uitgeetejd Jubileum Kaaahondel H Syaaeu Het is heden voor den heer H t yssen een gedenkdag geweest die hem als een zeer aongeuaino herinnering zal bijblijven Vandaag was het 25 jaar gebeden dat de heer Kyssen zijn kaoeiiandel lUer vestigde en in den loop dev laren heeft hij Sm in bloei zien toenemeui zoodanig dat hij tdkans tot c n der groote zaken op dit gebied kan wordea gerekend Na en periode van succes in zaken is bet voor een btmdelsnnn ongelwijfedd aangenaam dbarop te kunnen terugzien M or niet minder aangenaam s het op een gedenkdag aan bet eJnd van zoo n pwio de belangstelling te mogen ervoren van vrienden en bekenden uit de handelskringeo waarin men verkeert n bewijzen van aympathlo te xo ogea ontvuigen van hen die in den dagelijkaoben arbeid medewerken Het heelt den heer Eyssen bij den mijlpaal in zijn zakeojeven niet aan beionf atellfng en vriend6ohapsbetooni ontbroken Handetmnrienden beM en ziefi beijverd den collego te oompiimenteeren in persoon met brieven en telegromanen en bloemen Uit aangedragen In praeht vui kkiurt ii In vnratmdunliflid van soorten Dat al 1 lot m IwMft deaen di den hoer l ya laakt een feestdag gemi Vanmoi gen werd de lubUorls in zijn koidoor door zijn peraooeel ontvangen en door en zijDer boekhoudiTs en daarna door den iikensterkneolit de lol luet een toespraak geeoiiipHim iUe Td ppii stoffelijk bewijs van bclangstulling werd hem daarbij overbaiuUgd De beer EvHsen betuigde daarvoor i alsook voor hun aller medewerking zijn bortt Ukeu dank Hei U onnoodig te zegyen dot het vandaag ook voor het personeel een feestdag 1 De verra uringen op dt en dog hebben don heer Kyseeu ongetwijfeld niewen ntoed gegeven oi de volgende i periods In te gaan ook al zijn aan itet zokcndoen In de huidige ometondlgbeden niet geringe bezwaren verbonden Maar wil mogen hopen voor ons allen dat de tijden van vnjtn liaudel zullen wederiieereuu NederL Verecnlging Hct Legerpaord Sinds korten ttjd Is hier te lande opgericht een vereeniging welker doel het is de paordenfokkerU In andere richting te teido don die welke in latere jaren wordt gevolgd en welke beoogt een productie te kragen in massa die over het algemeen den fokkers het meoste voordeel oplevert Het gevolg van deze massa productie heeft ijnet zich gebracht een noodzakelijke verwaorloozing van do innerlijke waarde van bet paard hetgeen als gevolg heeft een tekort aan krachtige paarden die voor de remonteering van ons leger onmisbaar sijn en waardevol voor ben die een goed voldoende snel en volhardend tuigpaard of rijpaard weten te waardeeren Door dit gebrek aan voldoende paarden van sterke constitutie en groot uithoudingsvermogen gefokt op eigen bodem wordt reeds sinds jaren de cavalerie geheel en de veld ortillerie gedeeltelijk geremonteerd met lersche paarden waardoor een belangrijke som aülijks naar het buitenland gaat terwyi bovendien deze wijze van voorziening bet l er afhankelijk maakt van het buitenland Deze ernstige schaduwzijde valt in dezen oorlogstijd in t bijzonder in t oog nu aanvulling niet mogelijk ie Dit groote bezwaar heeft geleld tot de oprichting der vereeniging Het Legerpaord en deze vereeniging nu wil tnachten dat bezwaar in de komende tijden geheet te overwinnen Haar doel is de belangen te dienen die de remonteering van het Nederlondsche leger bevorderen kan door de landbouwers fokkers die daarvoor gelegenheid hebben financieel te steunen en aan te moedigen tot bet kiezen van die richting voor hun fokkerij die een voor het leger goede paardenaoort kan voortbrengen Om dit doel te bereiken hetwelk een notionaal belang is heeft deze vereenigiog welker dagel bestuur bestaat uit de heeren Jhr H A van Beigersberg Versluys ritmeestor adjudant van H M de Koningin voorzitter j H Bierman lid van het bestuur der Ver tot Bevord der Paardenfokkerij in Nederland secteitaris W Sluyterman van Loo s Gravenhage penningmeester en J A Kaub kapit adjudant bjj het 2e Reg Veld Artillene pogingen aangewend in i rMhillende streken afdeelingen te vestigen ie daar de belangstelling voor deze betatig jke aangelegenheid opwekken en gaand hinden Ook hipr ter stede is het mogen gelukken ee laf deel ing op te richten waarvan reeds éöi voorloopig bestuur is opgetreden best nde uit de heeren I IJssel de Schepper J H voïi der Torren J C van der Torren J L van Eijk Dr H W OverboBcM en de garnizoenscommandant kapt G v n Tienhoven Dit afdeelingsbestuur roept thans de medewe Dg in van laile belangstellenden om deze nationale zaak door vele en ruime bijdragen te steunen Kaas Üi Alkmaar wordt Ad 27 Febr aan de Telegraaf gemedd De Kaa rvereeniging verblijdde Zondlitgluorgen do kaOBhande oren weer met eea aantal oirouloires In No 84 berioht zij dat geen oonoentenk08t i meer gegwen zullen worden De eiportrvoorraden per 2i Fefrmari 1917 worden nog op de oude voorwaarden uitgwvoord eoodat hiervoor bij export nog verwshuidigd is f 5 50 per 100 KX5 Per olroulalre van 34 Februari doet de Koaevereenigiing mededeeiii van de prijzensohaal voor de D H H DentBche Handelssteaie im Haag Voorlo ilg blijven die prijzao omvwanderdL D © pr js voor 35 4 IcaW is vervallen Als nieuwe noteerlog Is er lu opgenomen dio voor koos van 10 + Deze Is vaetgewteW op f 56 per 50 K G Voor magere kaas weidt f 43 por 50 K i genoteerd In een andere circulaire van 24 Februari mede Zondag door de handelaren on oiigen worden de exporteurs op gww ea dot zij er voor hebben te zorgen bun voorraden giereg jd te leveren oon de firma Compton en Darvisuwi te Londen Wanneer hleroon geen gevolg wordt gogoveu zoodat niet steeds die voorroden elke week weg zijL zaj er een boete van 10 ct per K G worden opgelemi De kooaieverkv la nu zoo dat 50 von de productie voor het bliuienlaodktoh verbruik moet blijven 20 moet naar Kngeland 20 naar Dultaohtend en de overige 10 is voor Engeland en Frankrijk zoodot er oon de neutroloi bHus niets verztHiden kon worden Voor de handelaren beteekent dit gn ote schade Wij spraken een groothaode laar dte nu vele mooie orders voor Spanje en Amerika niet kan uitvoeren Ondsr de kaoshandiedarea beerai it reeda lang groote ontevrfllenheld bi des loop van bet afge4oop n jaar hodlcteD ds hooi mmmÊmmÊmsmmÊmÊÊmmÊmmÊm diilaren i l fien voorraad oaportka M maakt voor hun olüinteo ZIJ benbttKen bi rdoar over kaan nadat i aan il de bun opgt legdo verpilehthiffn oad m voldaan woaruwde zij vrij moebtaik liaoAelen oor de KaoavsreenlclDg Is ra n au eehler gedwongen ook deze kaaa oon I uitsolUand te leverenv Voor de boaltters von z g geblokkeerde kota batogkeoi dll groote vwHoMUft Da Melk BtweiiTcnMalgtng Hij h t bestuur der vereeniging lot Hteuu oon tiehoetfUge zieken en berstellenden uieik en eieren vwemlgjag lifvau een oiJiefctndo m gift ingekomen Aft fJOO Het lH Htaan Aar veriwutging is dank zij deze onverwachte hjtp voor ouev eer vijf maaadeD vertnAerd Het bestuur hoopt van harte dot dit mooie voorheekl luwolgbig nrage viadnii bij anderen die er vMi overtuigd zl dad deg enoemde veretmlgiqg werkelijk voorziet In sw belioc u en voor tailooze zieken en her stellenden tot eeu zegen im geweest nog tot een zogen kan Ki a en dus niet mag sterven door gebrek aan Meuo van de Goudsohe burgerij Ovartreding Dbitribiitiewet Door de politie is prooeaverbaal opgemaakt tegen den bakker S aan de Nieuwehaven wegens het verkoopen van brood beneden het vereiichte gewicht Dit feit is thans strafbaar kraohtena de bepalingen van de Distributiewet daar thaoi de maxixuumprya voor het vastgestelde gewicht wordt overschreden lit een bedehuis hier ter stede tierftde pohUe be ag gelegdl op een daar aonwez e hoevoi lheld IcivcnflUdddeleu beetaaude uit 35 K ï groene erwten en 4 K O aardoppulen door een bode uil oen naburige geuKiwte iioar hier vervocrdL Deze levensuiiddelen voor de distributie in dé geiueente van herkouwt besteiud zijn daaraan Mitlrokken De vervoerder daarvan Is door de politie aansprake4ijk gestald eu ti gen hem Is proces verbaaJ opgemaakt Vobuhe gulden Op het kantoor van de DlreOte Boloetlnig n is in betaling gegeven een volsche gukien dragiendü de beeldenoar van M de Koningin en het jVMtai 1915 Het vabwhe geldstuk la ij de politie gedeponeerd Rijwleldief gepakt Te Dordrecht is door de politie aJdoor een man aangehoudeoj die verdbeht wordt o a von die tai van een rijwiel bij een rijwielhersteller In de Hofensteeg Het rijwiel bleet Ie Waddinflcveen te zijn verkocht en is aldloar opgeopoonill fa in bes log gienouien l ti aangehoudene la wgetftoten In bet Hulü van Bewaring te Doidlreoht Onderhandsche opdfocht Aan de N V tot AamiNBbiag van Werken v h H J Ne terhor8t ie door de Directie der Ploteelbakkerij Zuid HolU opgedragen het bouwen van een Woouit en ovoniokaol tot uitbreidlag èer bestaande fa brieki gei ouwen aan de Koaoi vdor som van f 23 448 pRdei Gedurende de maand Febr in de Volksgaarkeuken alhier verbruikt In de zaal 4826 portiën Afgehaald 1111 Totaal 6986 Gedurende de maand Febr zijn door de Mallegatsluis geschut 97 schepen met een inhoud van 7673 M en 67 stoomschepen inhoudende 6846 M totaal dus 164 vaartuigen met 13419 M inhoud BOSKOOP Deze week is ingebroken in de kw ekerijloods van H Fase in den Vereenigdo polder Door eenige ruiten in te slaan was de ef blnneogekonMn Ken heiohigAchoar en een graaf zlja outvreenid Van dezen diefstal is bij de poUtie aangifte gedaan 8T0LWUE Bij de gisteren geliouden verkiezlug voor öwi lid van den genMenteraad zijn uitgebroobt 935 stemmen Hiervan verkregea de heeren K v d Berg 86 H HalIin 34 Q M Vendookt 161 steooneo zoodat is gekozen M Verdoold AHMER8T0L Zondag 4 Maart Iioopt H K S Ph Begemann Herv predwant aibietr zijn 4 Viorige auibtebedienlng te herdenken Ds Ueg maun werd fn 1876 candidaatlot den Heiligen DieoM en deed 4 Maart 1877 zijn Intrede bij de Herv Oemeentete Wier waar hij blee tot 1879 In dat jaar vertrok hij naar ScberpeDBeel Fr viTwissoldc deze geïneente üi 1883 voor WitiraaTsuin m vertrok vervolgeiie naar Parliuaribo waar hij 14 Kebruori 1890 zijn intrede deed In 1886 keerde hij metverlof naar Nedeiland terug om ki 1809 zijn werk te Parimaribo weer op te votbm In 1903 kwam bij voor de tweede nioal met verlof naar Nedertond In 1906 kre hij eervol oatMbMt en 1 Juli von dat jaar aanvaarddie bij zijn ambtowerii in deae gemeente S Ct NIEUWËRKERK a d USBX We gttLH gebrek aan sleenlcolen Is de fleseehtqiifahriek stopgezet Do vuren troeht men nog aan tt loibdn ntoeten ook Ae gedoofd worden dan dburt het eenige weken voor de werkzaamheden weer kun men beginnen PORT Programma voor Zondag a s Ie klasse HeroDlet U B H V O O Quick H V V H F O j HtM lem apart 3e kl B Olympia Xeroas O H V d Hoolea OoncordU R F O aV V Ajax L 3e kl B TransvaUa Qonda H A Speyers H Veloi T O P Q H MOS Vrieadeniohaar D 0 0 U F O D O S Ooudsohe Voetbal Bond Ie kl T O P 2 Woerden j A W Boskoop Zwaluwen Alphen 2 2e kl Oouda 3 A W 2 Alphen B Zwalnwen 8 Door de StrafoommiHÏe van den N V B is de vereen H V O gewihorst voor den tyd van 1 maand en alle bestuursleden varieerend voor dented van 6 jaren tot mnd een speler voor U jaar terwyl de vereen li V V een waarschuwing zal krygen naar aanleiding van een ondenoek betreffende het voor geld laten uitkomen van een npeler RECHTSZAKEN De B ohU aiik Ie Kottcrdaui veroordeelde gisteren do 32 iarigo zetkastetein D J W W te Gouda wegens beleniuwrbig Ir poliUe tot 8 d gen cevongenisiKraf l n veebou r te gHolwljk wegen nielkWvalsoiiing 1 maand gevangBaisstraf De i 9 JMige betutdohtpper A van don W Ie Poisliroek wegens verduistering tn zijn beroep 1 luaand guvangeuisetraf voorw niet 3 jaar proeftijd I e 38 jarige koopman A S tu Nleuwersluls wegras verboden vervoer voo aardappelen t6U boete subs 20 d g k De 26 arige landbouwer L A du J te Waddiniveeït wegwis verboden vervoer van aardappelen f 10 boete mibs 10 dagen De 44 iarige M H Van dor L hulB vrouw van W Von K te QwO wegem bet te duur verkoold von HegeeringAosrdttppelen f 20 boete eubs 10 dogen Het üerechtshol te arftveti age berft orrest gewezen in do zaak van F J H II stuurman geboren te Neus iu Dultsohlond en 1Ü D scheepsagent te Maassluis do de Rechtbank te Rotler ni veroordeelflr w gieDe het opz telijk Iwmdeilngen verrlobteu waardoor du neutroltteit dee lands In gevaor werd geiiraobt art 100 W V 8 r tot 6 maanden en i l ar en 3 maanden geivangienlsstraf Beklaagden die zlcli In prevtaitlevo heohtends bevinden werden n de etiandeling van de zaak op verzoek van de verde big in vrijheid geoteldi Het vonnis werd vernietigd en op nieuw reohtdonule beklaagden sofauHlg verklaard en veroordeeld de cerate tot 5 nmanden de tweede tot 9 maonden gevongenlssbraf voor Ieder met aftrek van preventieve heohttnls Kerkdievegga Itank te MaoS jjijko kerkwerk tereobi een gwoDit waa deeling Vsn gisteren In de zaak Van Am ü d e 14 Februari j l voor de Iricbt wegens herhaalde diefstaUen la de St at md en tegen wie genisstrof van B jaren de hot O M in de woorin vonois zou worden uitgesproken loede dat beklaagde na de opmbare behamleüng dezer strafzaak plofteling krankzinnig gewon n was en opgenomen In liet krankziuudgeogestiobt te O rove Naar aauleidlng vtpi deao inededeoling verzocht de verdedlgtt mr K voafieldern de rechtbank om een nadere instructie te bevelaii opdat deskundigen een onderzoek zouden kunnen instellen naar de geestvermogens van bekl tm tijievon liet plegen der hoor ten taste gelegide dielHtall ï De redirbank den staot von kronkcinniglield van beklaagde erkennende sctior te de strafvordering tot na bet herstel von beklaagde VeHuMpen boven maximumprlla De Haagsohe rechtbank veroordeelde den groeAtenkoopman C van B wegens het verkoopen van aardappelen boven den maximnmprgs tot v f maanden gevangenisstraf LANDBOUW Hoa Mij van Landbouw Onder de punten van beeirfirijving voor de 98e buitengewone algiemeeno vei dering van de Holl Maatelohoi ij van Landouw te houden op Woeöêdag 28 Maart I9l7 te Amsterdam kotut hel volgeode voor Doel en strekking von de Nationale lioereoibOTg MaatscbappiJ In te leiden door een lid vod net voorloopig bestuur dier MaaMohappU Do plaats van dea landbouw la het econoniiècdi leven van ons land na den oorlog In te leiden door dmt lie K Cz de Bo r eereUd van het boofctt i stuur voorstel von het hooldbeetuur om luet ingang van I Januari 191K avi den tegenwoordlgen Hecretari peaninguio4 ler een jaarwedde loe te kennen van f 400O LAATSTE BEBIOBTEN CMu Duilidilaxil LONDEN 1 Murt D Honiint Poat ▼ rnemnt uit fiJmnKbmi van 28 Februari Wezetia DuitnUibui ra 4flabli liinliice antwoord heeft China bwHMMii Mn tweede nota te zenden waarin l f l raart om een bepaalde beperking van den duikbootoorlor Ata de Duiteche regeerine daar ffeen nota ft Mtt ontunatig antwoordt Mndtr saJ China d diplomatie belnkkiagoB afbrakon TWIIIWKAim Vwgadaring vu haden D Toonittar dMd by dan usvug madadaallng nn het oTarl dao nn hat Twaada Kuaarlid voor Anutai dam i mr O A Van Hamel Da KamarTooraittar mr Playta holdigda da nagadaohtania van dan ontalapaiM Wagami hat OTarlJidan van das moadar van miniitar Poathama werd da bahandeliog van hat 80 millioen ontwarp uitgaitald tot Woaiudag an ward aangavansan mat de begrooting Tao KolonMo Sarinama en Corafao Prof Mr O A vaa Te AiiMeedam la M 4v koruaonillKo liflfta overleden l rot Mr A van tlauMl lid van du Tweede Kaïiier voor Ainilerdaiu IV oit hoogl oraAr aan tku lieineooiellike iJulverattm Uf Anieterdain fi rard Aiktoa van ilaroej werd dettt Jiuuiari ini i l Uaarlcui g iboreat woond van lltUi UI IHIGI In Uronlocm Mn k nl aldaar aan tiet g Uttia iuu later aan doUron Uoiveraitett daarna aan de Leédaohe UutveraMeit m proi BO v e ea Ja la l oldni In IW5 In dk moMm Hl waa van 1871 lol 1D74 aubatiuiut offlder vaa Jnatliio te Hoerenvem vaa 1874 lot 1878 10 Holli rdaui en weed in 1878 btnoemdl lot rc litt4tuadl adivieour aan h Deparltnneut van Oorlog In 1H80 werd do lietT van ÏIauM l liauo 4ud tot Proreaaor aau ibfi AniBlivdauiHchD Univerttltvél Na in 18112 gekoeen te i tot lid van de l rovlnolaie ritateit van Noord llolland werd l rof va Haniel lafa r Keko tot lid van t iepute rde Staten van NoordUollaiid welke ItiiLotK uog h orh ot wiTd vervuld In 19011 vaardlgdt AuwttTdaui IV i rol van llamol al naar de Tweede Kamer Voor dit dlalrlcl had Prei vaa Uatuel thans n c altUnff De hew van ilalm1 Iwiioonfee tot ie U L partü waarvan hij ent dur kraohllgaKe Iffuren araa en pcu welapr 4cend woordvoeder I e heer van iiaiM4 waif ridder la éa orde van dttt Ntn rlatuiechtat Leeutp en had ode mi erdere onderHotMidInfeB van vreemde regeerin lk VerdW wae Je overledene nog vooraltter van de vweenlginc Pro Juventutu te AoiBlerdMa Hd van het alguuteen collego van towiefat bi aaud en advteervoor e KIJkH tudlt i opnroetllii iigeatlohteo Ikl van het heetuur van de Kijktfverzekeriii bank voorzitter van de cleaond liM k4eoiiHuli le té Amaterdau De eronade lal plaala hobbai Maaadaf a s tv WeiNervrld De Orollaa Giitaian atfn 17 iaaaa iara Tan da Gri tlua met aan Engalach achip hier te lande aangekomen Oetorpadeanir Bij de reedaril van het ta Groalngen thulAehoorende tjalkaehip Jiaria Adriana kapitein Klugklst dat 24 Febr in ballast ia vertrokken van Havre naar Tynemouth om daar pUpaarde te laden voor Roterdam is aoo wordt aan de Tetegr gemeld door bemiddeling van den Nederlandachen vice conaul te Havre een bericht ontvangen luidende De bemanning der Maria Adriana ia gered en aan wat gebracht Vermoedelijk It dua bat schip la het Gngelsche Kanaal getoirederd Rantaoeneering De Vee en Vleeaehhandel meldt dat de regeling op de rantaoenerii van earken vlceach 2 varkens per weekpar 1000 Inwonere vermoedelilk t April inwerUig aal treden Marklbapiohtoii GOUDA KAAS Aan i voerd 32 paitOen Handel vlug Ie kwal 174 180 BOTI B Vee4 aasreer BandM vlug Uooboter 1 1 8ö l 1 90 Wolboter 11 70 11 80 VUKMAHKT Uelkvee goede eaunier Handel matig prijseii atailoaaalr Vette varkcne red aanvoer Handel na i 40 M ot per K K O Ma re Unanred aanvoer Handel imillg 1 80 f 1 60 per weet Vetle eohapen red aanvoer Handel vrijwel 24 138 Nuoblore kalveren groote aanvoer Handel eeer flauw 17 na Fojdtatveren 115 182 ËIKHKN lioedr aanvo r Handel vlug l er 100 atuke 18 50 9 Telegrafiseb Weerbericht Xhatilont ta DE BTLDT Uoogai barometantand 767 2 ta Vlisaingan Laagste barometerstand onder 762 te Z Daitaohland Verwachting tot dan volgenden dag Uatiga tot airakka noordd jke tot westelpo wind gedeeltelijk bewolk aanvankelijk weinig of geen neanlag mogelgk naohtvont BUBGEBLUKB STAND OOUDA Ofm UWD 28 F r L Mollea en W O van Ho we J vanéar Linden en K Broekbiiiwii OVERLbULN 24 Febr Nieelae Boel 67 1 87 Frtw Ptel Oom 60 j Neeltie van der WlUlk wed v JL vn ilen Beet W fm