Goudsche Courant, zaterdag 3 maart 1917

Advertentiën Mevrouw Dortiand Braksl TUWMAKIT r Ml wtm bunllik d r la nwoi U U eo 1 M l mh aoi 10 DIENSTBODE P G So i ia3 i3 W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei H j wielen en ondcrdeelen Landbonvrgtreedsehappen en Werktuigen 55e laargang T pston l 0 vp aacl B TMia 791 8 KKLLNKR Hotal RuUurut OLLANDU OBVRAAOD mt loedi KAMERS f ta a op netten itand voor klein flxia peneion neer verkiexla 800 8 Brieven onder tu MO Bureau GoudecheCourant Markt 31 Wordt evr door aeol a mil aan OEM ZITKAMER van e av 7 10 our riavea nel OMave prili onder Botaau Ooudacka Courant Markt I 799 6 799 prill onder yNi it Markt r Telefoon latere 82 Boelekade 132 211 Dit nummer beaUat uit twee bladen E erste Blad Dienstaanbiedingen hebben in de ïoudsche Courant ttee4a meeeê S Deu adverlfiilltii kosten sleekts kIJ Tosroitkelaliift 1 5 rageU O aS voor elke regel moer 6 oénta Opgraaf nitilnitend aan bet Bureau Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Een Voorzitster H M de Koningin DERDE OPROEP R t Konlnkl k Nationul SteuncoiQlK meent opnieuw een beroep te moeten doen op den weldadigheidsiin van het NftierlandBche toIIc Behoorde in het afgeloopen jaar dank 2iJ den verbeterden eeonomlschen toestand de werkloosheid hier te lande tot de uitKondeHngen en werden daardoor de geldmiddelen van het comité belangr k minder aansesproken thans z jn er onwtandigheden ingetreden waardoor opnieuw aan de finan ciën dezer instelling xware eischen gesteld worden Door de strenge vorst zön tal van be draven tot stilstand gebracht De aldus ontstaande werkloosheid tou ook in normale t den s n voorgekomen de kostbaarheid der eerste levensbehoeften en de betrekkeItik korte duur der economische opleving veroorzaken echter dat het voor tal van gezinnen niet mogel k is geweest voldoende over te leggen om gedurende de winterwerlEl osheid in het allemoodigste te voorzien Bovendien is er menige industrie die door gebrek aan grondstoffen of ktrfen thans stil staat of binnenkort waarschünlyk Bal moeten stoppen Hant Majesteit de Koninigin de Hooge Eere voorzituter heeft naast de groote giften die reede vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 50 000 aan deze instelling geschonken Aangemoedigd door deze schitterende bedrage meenen ondergeteekenden tot het Nederlandsche volk de uitnoodiging te moeten richten het voetspoor zijner LandsvTOuwe te willen volgen en hun door ruime gaven de gelegenheid te openen de taak die het Koninklijk Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eind te vervullen HQt Koninklijk Nationaal Steuncomité 19 Mr M W P THEUB Ie Algemeene Voorzitter f E POSTHUMA 2e Algemeene Vporzitt De Commisle van Uitvoering prof Is P DE VOOUS Voorzitter Mevr H v BIBMA HUMANS Jhr Mr W Th C v DOOSN J R SNOECK HENKEMANS Mr J T LINTHORST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN USSELSTEYN Algemeen Secretaris Giften worden ingewacht bÖ de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Penningmeester Koninginnegracht 85 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwerkerkstraat 8 Ook kan storting van bijdragen geschieden b de Directie der Nederlandsche Bank hare Bijbank te Rotterdam en hare Agentschappen sGravenhage Dordrecht en Leiden de Nederlandsche HandelMaat Bchappit of bare Agentschappen te Rotterdam en s Gravenbage en de Administraties der Dagbladen die zich tot het in ontvangst nemen van bijdragen beschikbaar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bijdragen telkens zullen bekend maken s Gravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe Uitleg 12 De met steeds scherper machUmiddelen gevoerde krög de verscherpte duikbootoorlog van DuitBchland het vasthouden i tot verplichten dienst noodzaken van neutrale schepen door Bingeland doet voor ons land een tekort dreigen aan levensmiddelen loodat de rantsoenering het enige middel is om den voorraad zoo laag mogelijk te laten duren Wy xitten in ons kleine land door de oorlogvoerende rijken geheel omsloteb als in een belegerde stad Dit feit vindt klaarbtijkei k bij de massa te weinig geloof het dringt althans niet scherp genoeg door In dezen tijd toch hoort men meer klachten van ben die zich mo ten behelpen dan wel instemming met de maatregelen door de overheid van stad en land in voorsorg genomen En toch is spaarzaamheid zoo dnngend geboden Het is de eerste eisch om thans te zorgen dat de bevolking niet aan den honger ten prooi valt En daartoe mede te werk is ieders plicht Zulks wordt helaas zoo vaak nagelaten Er wordt in deze dagen zoo vaak den volke vooi espiegeld dat een regeling voor het geheislw land zeer gemakkelijk zou zijn te treffttt als de minister het maar wilde Ieder moest begrijpen dat t niet xoo eenvoudig is om de levensmiddelenvoorziening voor B nüllioen zielen in banen te leiden die het normale v fceer nabij zouden kunnen komen Het is de S D A P vooral die byHodeu jt rk ie te hue yMn egc lingen omdat zij wat in deze dagen al bijzonder onaangenaam aandoet uit den nood der tijden politieke mant wil slaan De S D A P heeft het noodig geacht in verschillende plaatsen honger meetings te orgamseeren Terepht is daartegen van verschillende zijden gewaarschuwd Als er gistmg bestaat in almormale tijden steeds begrijpelijk is de meeting een uiterat gevaarlijk ding een spelen met vuur altijd voor dengenen die in deze tijden vóór alles politiek voordeel wil behalen Wat wel duidelijk blijkt uit hetgeen het orgaan der S D A P op deze waarschuwing antwoordde en waaruit wij het volgende citeeren Agitatie daar zün de heeren bang voor Men ziet achter dit verachtelijk geschrijf de bourgoisie die rustig bU de kachel gezeten alleen door de krant van de ellende van het volk verneemt Die het wel erg vindt dat de vrouwen in de arbeiderswijken uren lang m de kou voor de winkels staan Jn de Aoop een enkel maaltje aardappelen te veroveren die het nog erger vinden dat er soms een niit bezwijkt en nog veel erger dat een winkel een kar een schuit met levenamid j EenigiOepot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM D M Tbsein wordon flcleverd io vertefalde pakjei van vijf twee en n half en één Ned ont mei vermeldtn van Nonamer ea Priji voonieo van vol fliii de Wet gedeponeerd Merk Zkh tot de uitvoering van Uwe feSerde ordwa uobevelend J c BUL voorhUB J BRBBBAART U MT M Markt 5 Singer Di t ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Uaaimacliines want SINGEK Naaimachines zijn een Ëerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEE NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkel DIE MEN AAN UITHANGBOED ZANEENNEN Fettjlletoii Het Nest van den Sperwer reu romanüsob verhaal uit dan tijd van de Puritednflea der l7e eeuw door BARONKS ORCZY Nadruk verbodwi SINGER Maatschappij DepMs alom QOUDA IHeiweg 5a J Gy Wl mij niet lief Sueaimal soeide bij op zoo intens droewigen toon dwt hasir liefdeivol hart er vaa oniroerde anders zoudt ge mij zeicor niet varoordeelen tot een helle pi d io maandeoi lan f Ik weet nu waaraam ik mi te boudm h b Vaarwel g mijne Hefdol Gij die con ftntfer zult volgc ï dö HMnei geve dat hij u zal liefhebben nietzooals ik want dat is oojno eiijlc VaarweH Zijn atem stierf we in eea g uiiAoaze fEuisterlngi die bti boAr stokte in teniggedrongan uiting ven overweldigende Moart Maar terwijl hij zo n rak was ook ZIJ opgesprongen Haar weiffling as oViTwonneu haar hart vol zrffverwijt en uH liefde voor heni tot aUee bereid Wat wilt ge doen vroeg zij met WciKaanl antwoordde hij WegRaan omdat go ni4j niet IWhebt Ohl wat was zij dnnkbaw dat hel naohlelijk duialt bttre handeding zoo hnhofdzaam dekte tegen ieder spiedend oog Zij was zoo on en zoo reliit dat ïtij Blch schswnde voor de uilinig harer liefde voor den oisn dJe hftr volle i yroipathie had gewonnen en dien zlj zoe wo llezoa door Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafcls Bulletten Sti Iameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rncbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 Stgitafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 UMtnUTM h lllDltub llScU Ml RoHerdam QE TÜ A 5 Maart 1 uur Nieuwe Sohouwburg ConiKrt Utreohlsoli Stalelijk Orkert 6 Maart 2 uui OmteMlslniilMomniliaie Ar menaorg gebouw Bouw en Woningtoezlohl Beleeld vnsoekm nededeelblg I ergsdertngen iMi eoz om dnaé e v rmnldn IJ geisgoll atut ontvaogen vtbi T raiakelUl tif la sase aeAao Opleiding tot Coatumière Coupeuae en Leerares Otk gtlüiBliiM m m Vlm li Itinn MIIII8EI ïlBDlIi lo mi DS Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 DIr Dames v WEVZELENDOORN Drukkarti ZOON Qouda Ministerie van Landbouw Nijverheid en Handel DISTRIBUTIEWET 1916 I Aan de Huisvrouwen IN uw EIGEN BELANG hebt Ge bij het doen van Uwe inkoopen ei op te letten Io dat by ITw winkelier spekilager groenteboer markt of straatventer op ner duldeiyk ilohtbara en van den openbaren weg waarneembare w ni l ten hangen Inhoudende de door hen ten verkoop voorradige artikelen waarvoor maxlmumprQien beataaa met vermelding van die ffluimumprQsen 2o So dat de verkooper in geen geval een hoogeren prlji van IJ mag verlangen dan deae maxlmnnprQieB en het hem verbodeB Is Iets te tierekeaen voor verpakking thulabeiorgen of eenig anderedoor hem te verriehten werkiaamheld alles op straffe bQ de Wet bepaald dat hy niet van V mag verlangen dat gy ieta ander by hem koi t dan hetgeen gU wenacht k dat gy het algemeen belang dient door wanneer Uw leverancier V te veel vraagt hiervaa opmiddeliyk kennis te geven aan den bnrgemeeeter of de politie awer weonplaata i WEEST ZUINIG MET LEVENSMIDDELEN Openbare IferkoopinD te GOUOA CiB één alnlng op DONDERDAG IS MAART 1917 del voormiddB£i II nran in bet Hotel DB ZALM aan de Markt ten oventian vai den te Haaetrecht eveitigden Notaris J Koeman Nationale Crediet Bank te Arnhem varatrekl BEDRIJFSIUnTALEII M VOORSOHOTTCH nuf I 1000 lot alk hadrag ook op tarmijn mat aamakkalilka alloaBlBg 677 10 Abonneert U op De onlonli nieuw ebouwde Landbouwerswoning mei SCHUUR STALLING en een perceel b st W lland groot 1 67 30 HecUren aan bet Jai pad E 116 ibis te Waddinavaea nabij Gouda Verhuurd voor f 375 per jaar tot 31 December 1920 Nadere inlicbtinien eafi Nolaria KOEMANvoornoemd 768 32 Het Steooorafiscli Verslay van het VePhandeilie inden Qemeentaraaitvan Gouda Bevat ALLE b den Raad inkomende atnkken de beBohikkingen daarop en de stenografisch opf enomen disonssies le l yeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor gbonné s op dit blad I 0 25 per kwartaal bij voornitbetaling voor niet abonné s f 0 SO por kwartaal bij vooraitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de DUITSCH Dnitsche Taal en Cinversalie Handelscorrespondentie Oh LAFEBER Laaraar DuHaoh M O C Houtmansgracht 19 OOUDA Drnlilcerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA ImaDeg slloDlDike FaMen gefesllgilelQriiierjHier OPGERICHT Ut Voedert nw Vee met da utoere murwe LIJNZAADROEREN Een vertrouwd adres merk STER en W L en 80YAB00IIEIIK0EKEN merk W L voor het maken en stolfceren van MEUBELEN is by Na HESSING Peperstraat 24 Gouda Billj ke prijzen prima materiaal Reparatie aan alle meubelen Uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en groote roedingswaarde B relHiaoma PariU 1900 Negen Gouden MedatUe BOEKHOUDEN Ondor leiding Handelsstndie accountant en oudleeraar eener H Tan J HAQERS accountant en Hoofdredacteur van J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERING Jb B S worden door het Doreau lol WéII m MnsÉppei iows Keizersjtraoht 153 en Leliegracht 30 Amsterdam georganiseerd veraohillende Schrlftelijl e Cursussen in het Boel houden Leergangen voor beginners eenigazins gevorderden en meergevorderden Spe iiale oofansBen voor de praktijk diploma s en voor de aoto M O Eveneens popolaire onrsns voor lakenmensohan Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Snelle opleiding üitsteïonde resnltaten Zoo slaagdn dezer dagen voor de Middolbaro aote de nauwelijk 17 jarige P SIEBESMA nit SneoK die voor bet eerst examen deed en die geen andore leiding had gehad dan onzen carsns Is het wonder dat onze schriftelijke leergangen op dergeiyke wijs popnlair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practijk diploma s of voor de sote M O onze sohriftelijke onrsnssen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen I Belangstelleniïen vragen ons gratis prospectns aan Zij vorbinden zioh hierdoor tot niets Modevajischool voor Gonda en omliggende plaatsen Aaasaslotsn bij da vsroealtlax voor IModcvskscholea t s araveahaso Goedgekenrd bij Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Eleotriaohe A DBINEUAN 1 Zalerdag 3 Alaart l I7 mmm mMm rroox C 0 u d a © aa Oaanustrelceaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDBN WEDROBKUNOCN 1 4 ra al I IJK elke lafel Msr I SlJi Op de vuorpeiina dubbel tarief Cawoaa advaitaiUUn aa lagaaoadm amladaallasaa M prij Uroote letlara an raadao aaar plaattnumia LUNR AOViaTINTltN eaavtagaa aa iaiilmltalatl k koop aa vartoop huw aa vatlmur I S ragab f 0 2S alka lagal balaliag Uaaiaua roona 10 i ah B aaHiaa f aii S eaaL VERSCHIJNT DAGELIJICS ABONNBMKNTSPKUS pa Wanaal US pat wtk 10 eaol aiel Zooda liUd p twatlaal f I 75 per weeli 14 caol overal rur de beaor lo par looper aeebl li Pranco par pon per k rla l f I 50 mei Zondafiblad 2 Abonaamenlen worden d elitki nCeneaiea aap on boraao MaasT 31 GoUDA bij ome attentan den boakbandel en de poatkanioian apdat aaaHaaatdl AOVERTKNTIEraiJS Uit Gouda en omMrekea Ibebooreade tol dan baao krin S rafala I 0 55 alta lefel mar l 0 10 Bi drie achleraanvol aada plaauin en worde Saia tegen twaa barakaad Van bajtan Gou4a eo daa baaonkrinl l i roaale I OJO alka regel meer f 0 1S Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON delen of brandstof gevuld geplunderd wordt Maar waar diens gemoed toch dra weer tot rust komt nademaal het krantenbericht tevens vermeldt dat een voldoende politiemacht aanwezig is Het bovenstaande is van niet te quatificeettm aliooi Wij laten nu daar dat de voorstelling van het blad dat alleen de sociaal democratie met da nooden der arbeiders zou zijn begaan even valsch is als die dat desen alleen of zelfs altijd het hardst souden lijden onder den oorlogstoestand jMaar wat er van te zeggen dat het hier als onsthutdig wordt voorgesteld als ieder die in deze tijden niet heeft wat hij behoeft er maar naar grijpt Zeker wlJ ontkennen niet dat wie tot zoo iets kwam vaak weinig schuld heeft omdat achter hem stond de opruier die er hem toe bracht en die precies weet hoever hij Inn gaan om buiten schot te blijven maar dat neemt toch zeker niet weg dat in eene belegerde stad want daarin Verkeo n wiJ op dit oogenblik eigenmachtig naar iets te grijpen onduldbaar Is Het heeft thans geen zin te spreken over economische stelsels nu de nieuwe fase van den oorlog ons in zooveel ernstiger toestand bracht is de tijd daarvoor voorbij Eerste eisch is dat wÜ met den bestaanden voorraad zoolang mogelijk toekomen Daarvoor stelle men zich op de hoogte van de beschikbare voorraden der eerste levensmiddelwi zoover dat kan want dan zal men ook een onderzoek moeten instellen bij de particulieren en dat gaat in eene kleine maar is bijzonder moeilijk in eene groote gemeente Daarnaast gebruike de Regeering de haar ten dienate staande middelen om ook de maximnminiJKen der levensmiddelen laag te houden voor hen die zulks behoeven En waar dan nood geleden wordt mogen de Steuncomité s hun plicht doen WÜ verkeeren op dit oogehblik om zoo te Keggen in een brandend gebouw waaruit wij allen gered kunnen worden als ieder ordelijk in het gelid voortmarcheert maar waarin duizenden onder den voet zullen worden geloopen als er een wedstrijd ontstaat om naar de uitgangen te dringen En daarom achten wij het zoo hoogst gevaarlijk om thana het tuchtgevoel dat in de Nederlandsche natie toch al niet bijzonder groot is in meetings te ondermijnen Het Ipubliek i die meetings is voor de over groote meerderheid totaal onbevoegd om de moeilijkheden aan levensmiddelenvoorziening verbonden te overzien en om te beootdeelen ot de Regeering In deze doet wat ze kan Maar wie zich niet te hoog acht om in deze tijden uit politieke demagogie munt te slaan voor eigen part J ga ziJn gang maar drage daarvan zelve de zware verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen die van hoogst emstjgen aard cunnen zijn Nieuwe Indiietriin kans dat wij in Nederland de ijzerertsen zulten gaan verwerken die wü nu uit Zweden aanvoeren om ze naar Duitschland dóór te zenden Dan sullen wij tegelijk van de cokesovens voldoende hoeveelheden teer krijgen om groote koolteer distilleerderijen van grondstof te kunnen voorzien en dat is weer de eerste voorwaarde voor de mogelijkheid van eene Nederlandsche kleuratoffen industrie Dia kleurstoffen industrie heeft bovendien de alkaliën van de soda fabriek en de xul en van hier reeds aanwezige imvelEUurfeMeken noodig In 4an keten van industriën het staalwerk de soda fabricage de cokes ovens en de kleurstoffenfabncage die w i eens in ons land gevestigd hopen te zien ontbreken tot nu de voornaamste schakels terwijl andere nog niet krachtig genoeg ztjn om als onderdeelen van een stevigen keten te fungeeren Het bericht omtrmt de vestiging van eene soda fabriek in Overijsel is daarom xoo verblijdend omdat weldra één dier schakels weldra zal worden gesmeed Kort geleden hpbbm da bladen er melding van gemaakt dat do fhnaa Solvay t Cie gncstigd te Ixelles Brnsasl üj de Nederlandsche Regserlng coaeessie heeft aangevraagd tot ontgmning van een southed in de OverUsselsche gunes tm Weeraalo en Hsngelo ovsr e n opplvvlakts van H A tenetads Soo heden ujtks toelaten iTchton Het wetsontwerp daal ia reeda verschenen In de toelichting tot M ontwerp wordt Een Eerste Elsch vrrw i n avow H A tenelndo Soo sposdg ds orastandlg ten Mn fodafabrisk op ts gewezen op den door dsÉ oorlog ontsta nen gebrekkigen toevo faa zout en soda uit het buitenland waarjpor een absolute afhankelijkheid te dien opéchte is gebleken Het mag daarom een feit van bijzondere beteekenis worden geaoemd dat thans t initiatief is genomen tot het wstigen van een voor ons land zoo onmisbare industrie De hier te lande bestaande sodafabrielun bereiden gecristalliseerde soda uit de van elders aangevoerde watervrUe soda De eerste soda fabnekl Dit beteekent niet alleen dat we ten aanzien van een zoo onmisbaar artikel als soda owtfhankelijk van het buitenland zullen womdfn In afzienbare toekomst zullen wij aar wij hopen van die afhankelijkheid valt het buitenland niet veel onaangenaams n lt t0n het beteekent veel meer De Nederlandsche chemische industrta heeft nog slet ts geringe beteekwis Dit kan niet worden toegeschreven aasde achterlijkheid van de Nedarlandaehe chemische wetMischap die JAÉ JÉ fan xeer hoog peil staat an aa WMRirilMten en aan de Technische Hsogeachool uitstekende vertegenwoordig heeft Het is veeleer een gevolg van de omstandigheid dat altüd is gedacht dat in onzen bodem geen mineralen aanwwug zijn In de laatste jaren hebben we gelukkige vondsten gedaan we zijn in Limburg steenkolenmijnen gaan exploiteeren en in Overijsel gaat men zich toeleggen op de ontginning van de daar gevonden zoutlagen De gevolgen vertoonen zich reeds m Limburg hebben wiJ cokes ovens gekregen En nu gaan we in Overijsel soda maken Twee voorwaarden voor den bloei van Neerland s nijverheid begingen In vervulling te gaan de productie van voldoende hoeveelheden steenkolenteer en van alkaliën Een iJzer en staalwerk zal in ons land eerst mogelijk z n als we zelf de noodige hoeveelheden gietcokes produceeren Een van de redenen toch waarop tot nu toe de oprichting van een hoogoVen ca is afgestiüt was de onzekerheid of men altijd wel over de noodige cokes zou kunnen Imschikken Hoe meer de exploitatie der steenkolenmijnen toe zal nemen des te grooter is de BBIEVBN UIT DE HOF8TA0 OOCLX In overoude tijden zsc bet et wel veel anders uit in onao rmi tte Stel u voor dat dm ilwg een euw ge I bta veertig duizwd zielen telde en dat men toen rOede trotüoh was Op de oh outwikkölendo peineenite Kn thans hoeft ze mter dan het aohtvoud daarvan reeds boreiki Vt is er due rcraodard voel verbiHord niaar toch zullwi de gowlr oudo Hagt naars luoppurjün over het vele dat naar hun tin te aohtorullgcigaan Zij hebben ons onlai weer uftbund e verhalen gedaan over het lj vermaak op den HoKiJver die thans aan het publiek veriiwak wordt onttrokkab omdat de zorg voor do brandweer bet noodig maakt op n water te houd n De onnUddoIlijko nabijhWd van do kostbare giebouwen van hot HinnrtUiol bet Mauritriiuls ben evens d otnstamilghoiU dM uildtiM in de stad door hi k ni pon van alle grachten h t water lot ccai mlniroum Ie vennJnderd UMUcen bet noodzakelijk dat de HoMiver juUt in de koude poriodB waarin de kans op brand zoovft l grooter te zijn wat r open Dag in dag uit word de broede vaargeul upi ngeliafcl Aan d boek van bet Tournoolvi ld ligt steeds een Ijzeirea pont gereed die bestemd is in tijd van brand ftrvaar een swaren stoomepult to drasen tf mooie lje Mian waarop VT egtrc het jeuffdlght I en Haag voor hei oerat de t haataon onderbond en waar de ouderdom van tbaiui zloh do heertijksto oog nhlikkm liertnnert tilt zijn jonkheid is voor goed verdwMwai De tiioen zijn V randerd em de ijsbanen met neni Een aodfsre bron veo atille boocAekl dor oudeiren die gwumo Hprt en vaadlen gooden ouden tijd die zwovaol beter was bigri nog ollljd g6l ii in de afaelMmac van de keruda Ook daaraan ImH de horiiiUL ring In dotioOTettJa voitn on waarschi lf stoeds Iraeier wordend voort Mon veirteH van d dagut dat bet Hof zelfs ter konntsH gitatg dat de kroon4 ntaM zi h titfSkihen do kranten on Uniaa Mwoog a K wht llageoaar uwwlevend niet b t il a t ub vermaak In de sohaduw van de zware lioonien stondm di oudi rwolaoho kramen l rt l rfUiéP Voorhout de dufllgHto wijk vm Uon Haag waar MieobtM ftdellijkH h Mir n on groote hausm hun domloiUe hebbeo Het moet er wei heel Holitlderauhiig gewmet zijn naar deoudett ous v rt llen eu naar de kroniefawbrth vers van dun tijd one verbalen Dat er ook druk aan du liefde w ird gedaan onlkoot UHMt niet Haar zijn id t atUjd het ijs n d i kennis du iiieeM door Venuiti n Amor ge tsigde tVMicn g wt nl l e MiitgüdHH ts op iKH IjM gt tor i liMHt onze vriend Potigit4ei Insners reeda ved oht 1 Terwijl i hler het Üs door x jn vedweisiade werking oen uatuuriljke boveUlgti gtMsft atm al 1 groote oververbtttUifdoMr dt liefde werkte de kcrnilB dSe 1 hel ontluikeude zonHirselzoen pJaam had r eerder toe luodo om dedEo tol gloedtdtto op u voeren Vandaar dat do ksrmW qMrt de oudHoUeodbahe Nolldttdt vmtk opaeer ffuspannan voet plauht te staan t vaa de redenen waarom do meer besadiffdaa bel ten slotte toch maa beter hebbe geoordeeld om het oude kermlsnreqraMMk te doen verdwljMD Het is Mn Op pattiottlier terreJn weer verrezm doch het is wel utorkwaardig dat daar juist ten duLdeiljkste wordt bfwnton hoe weinif dit mort vormaak in ti ontwlkkeliiii ateb heeft weten u verlljnen Jnlst die nbidsr iuweikifohto uitwaeseu van het kenoteww utoak komen op do uodtave kerralai naar voren i ttm mmm m aaeat ntmudb i ett dm tijd ea goheeii overbodig 1 Ons dUnkt liei van w d hr wwdt dag aan dhc eoo eel gel4 6nluiJd gegevm n zloli to var uaken en aiwiaeejing te zoeken d t het V aarlljk overbodig i een week lang daaraaa nO g eenti iew Kpecloals toe te voogen dat in gipon enkel opzloht bovim iiiaor wel In veei opzloht ver beoeden U gere g d gotiodene gaat ♦ efl T haar tögonzin in een hiiweli dat de eerste drie maandipn voor haar voogfdgi hejm blijven moeet Nem neen riep ze amgiBtig niet weggaan niet wcffgaanl Haar handiGHi zochten in de duietomia do zijne en zij klemdlD zo in dö hare met zenuwachtige kracht En zij stond bijna t gen hem aan df ze op zijn glelaat de verlworii harer bede nwjoht leven e hij lu hare oogeii gronzelooze sympathie zoude lezon tk heb a lieifl stamelde zij t en hare tranen Icampendo Kn nogmaaW ze de tij Ik heb u üe Itji al haar moed vergarondo om uit te aprekc wat si In haar an st had beeiiotoni Zie ikzal doen wat giij wilt ik wil root u gaan al ware het tot het uiterste einde d r aarde Ik wil ntf t u trouwm in het getietoi walineer gy het verlapgt De duistomiit had haar geholpen verbergende haar bloal dm blo dor maa dell e schaamte Zij waa og zfoojong TOO volkomen onkundig van wat het levwb raeebraoht mogthans voedde zij dat door hare bdofte door hare vorhin tt nis met den niani dioa zij litfliad zij imu iets overgaf dat zij nfanmor zou kunn i hrrkrlj ent Kwam op dW oogeoblüc oen gwvoel van vreCB rf banAeld In haar opf Wie kan het zeggent I o duisternis van dlem a o d haar e tt t zoo weUconv wae hoe baé zu bet kunnen dwiken Inderdaad haar noodlotting wani doze verhinderde haar dp dutvi Jsc ir blijheid te zion van JCarmaduke dio bijl hare InwiU tigtag in vendkg juichto over de verova rln der anllloccien die hij met de nu weerlooKC duive verkreeg Wü roerden zoo ven de brandweer aait Ook daarover kunnen do duden ooa iiKl fou zeker gwoel van trots vevbaji hoe vroitgtT dtze oen eoht Haageoh karaktor droeg loflo nog de paortleuliere liefhebberij hier ds Mding had Dei uU van de wee joofesia en de qiutt van de jagT rs wanui twee geduchte eonwrr iten die uLkaar bij ieder brandje dm voorrang betwistten en om do premloH renden t Wm oen soort spoNi die meer 01 d Hport werd beoelend dan om bet edvlo mtiuKiMlevundo werii Brandmeeater of brandwaohi te xijn was een ew eeee iitedaille voor vaderlandsUefde JaarliM vereeiiigden iin groote vuurbastrijdera zich aan wu diner waar do wt even overvloedig stroomde als het water b j den brand De snelle uitbMldli voa do atad hottft eciiier een reoiganlMtle van de brandweer noodoakelljk gwoaakl m het booggetroemde partjoulkr Wtlalief beeH plaaiM luofiiHi maken voor de lijki exploitatie HOOFDSfrUK XII Het hart ener vrouw Het i0 ntoedtijk om mat juiettield te beHclirijven wat isr omgaat in het hart en tiwAA voai oen jong meisje dat overweldigd wordt door een warrelwind van roiftantlplc en aan lii Ie grenzende eympa Toen pKÏ Sue e Jge joj cn later die niet gmoeg te waairdeeren bri von scbreef waarm zij zoo loeesteriijk haro jong jaren uitbeeldt trachtte eïj in alle opreohth ld te lK ïhrijven wat er in haar wngitijf toen zij cnJcciA maanden nai hare oorSto ontmoetinig met Prine Amédfl vsn Orleans haar woord verpandde vooreen gehohn huwolijk ten ijtvsn haar voogd kSir Mannadiike en diens rceht van verlet Wat haar in den raystea ieuzcn Prlne aantrok vraB ioctmmBAs voor haar een onoplosbaar problean want zij wae te jong te onervaren om Ui widiBrsciieid te beseffen tu chen haar iniense sympathie voor zUn rOnKwUlacho giedaohten en plttnn n die iemand sympathiek kiuuu n maken Toen ZIJ enkele jartw oudeir wa wiat zij en kwam er voor uit dat zij haar Prins nooit wed olijk had llefgeliaa Want mbrijft zij tic wae altijd bang voor hem Steeds bekioop nrij eene onbestemcJo vreees zoowel bij zijne vurige ttefdei betuig4i n als waiuveer hij deo tengel vierde aan zijn onvergemóesdheld Die een man werkelijk litrfheeft kent dleaandoeniingwi niflt want ds eohte liefde veitrouwt en sluit de benauwde vreezö uit In een andiTen briel van baro nónd lezen wij nogi Zoo men Diaat ik door de boaebjee géng voor e afgcüprokeo ontntoeting wltijd lielcroop mij eeni zenuwachtlge beving en de atUle vraagt wat hij wol zou zeggen aJs hij mij zag en of IHj zou knorren rerwljteo of mogelijk uitvaren Wat baar hart voor hem voelde iaat zich het be tt v eiljk n bg de natt urtijke roerende vreeze van een kind tegenover een geatreng en n tooh gvdlefd ft vader maar de vrouwehlic de wm brt met Gewantrouwd had zij hnu nooit mle sctiien wul omdat zij hen van wegv de diiiHtoriila hunner avond ontmoeling en nooit duidelijk had kunnen aanschouwen nooit In zijne oogen bad kunnm IsBen Ziingestcht kon zij tiidli onmogolijk vooreiêllen verborgen als het ook wan door ztjn zware snor au ovorbaDgc uHei staat sic Hlk en het verband over zijn Hnk oog Voor Ivaro verbeelding wat moei Ie zt zich ook gaf otn dte te verstAer I pen was hij slechts e n onduldeli schaduwbeeld Niet dim man dien zij nooit had gazlen op èeo sctiaduw was sij vwUefd gimcaN en dat In h meJIJke vrwze Tot haar dwepen met den mgedenen roii nlield had haar verloten toestand meik aanMdmg ge pnren Toen zij nog M n baby wa ntlerf baar moedM Haar vader smiuveide in dm slagi vanuN aee by dl door Koning Karet leg n de Puriteinen ondor Cromwöll werd vwloren Als een weeë eu oenlg kind bleef Sue aohter ottdwwljl de btnaenJandBohe oorlog bare nobo aaudrat en vrienden ver 1j ooIdQ Sommigen weken uK notor het vaatolaad anderrai vlu tt n near do voor eene gelegenheid tot weerwraak die loo bitter lBf uitbleef Korst ondaniw baar rlikdo a lulsHohlen wel om bare wiimeam lm m derwaarts meegeaonKO waa haar door raarwetrs beiuo ÜiV Str i ain0a dtike eindelijk oJs voMp toegewezen In wlMM liuiaingP Acai Court zij tot hare nKwrderiarigheid m verblijven maar dat voor luiar aUemniiint een hom aweel bonte kon zi Ofmhoon bH het ooMaan van den strijd tusaoheo den aafthain van dso Koning teigenover de PurlteAnen mder ronywoll zij nog te jOog woe ont er iit sui te b riJiwu had s looto In baar hart de partij gek Kten waarvoor haar vader zijn l ven 4 geo0erd had Haar aaneewe t n v ogd eo MevToaw de havBMse de weduwe van z a ouderen broocfcr lK4ioord i tot de pBürtij tor Hondhoedvn llo zij vanaf hosr prille ieii d alH soltMideliJkekoidngis moordenaars had lefT n verachten r at don oek bepaalde van bet nenao oogenblik af bare gevooléaii voor Sir Mamnichike eoi iljn sueier mj die dwd n b j giovotg baar dsn m us optrekkMi voor he4 aroHlljIce lairaa waarin zij zich moeei aohlkkeo en Att lO ofsohuweljk veel versclitlds vaa de odwkrompenhf d en weelde la baar ouciftllit buis Oeiukkig dat baar voogd haar tsffoiwoordigheid uw vwTOeed dan zooht ij H hem oon taJei mi bijna niet andera ofschoon zij dtkwljls zijn stenigululd hoord wonfléer hij vloeifond vo raz od door het hui ging Maar In bare tt en woordigheld wi rt Wj zich altijd W Iwbewr chen en seheurd het zelden dot Mj aljik al n tot tuldnr toon verhief Wordt verrolgd