Goudsche Courant, maandag 5 maart 1917

11 vlaag ii waMuio U of tAgf aii lnm cigcniJi c viwwlijke onmacht ht kwwit m n rilep e eMpii kn uneo huttea d t zioh lyv cr het £ f4iwlo staiirveld verapTPiddé en iJat kori daarna aamwot tot gÜlMi glHeo zóó wüd zóó adleH dooHMrend dat zij ate Ben beflmehdog zich verflpMddleii vlug als d bHitsMn Traj otte wwd het één enkele gU uitgoötoote door dulzeude waohopjgenu één jammer Mp wtikkeo één weeitlaoiu der worstt leé ziel Jn je vreeze des dtooda In wij die ernaar latelördra werden bijna gek onae haren rozen te terge wij gildm ook wij atehreeuwdi u dal vyij het niet laos er konden uithoiuW wij vilden uH onze atelling loopeit om tot hen te gawQ en ze te bMp n of ota ze te doodco oiu dte glHen te ctoeo ofiboudcn OW te dooden of om te tervea Men zal het uanwelijk willen geloovm maar de gillen oventteindeo Wjna het gedonder van het gei odiut Onze beTelhebbers gevoeiden dat er f BVaar drfllgdiB Een iwler dïe zijn deiIng ves Uet wae een kind des doods De d iuoraltoeering éer manafm moeat voorkomen I a rom werd hei bevel gegeven dat dö imizieic zoü ffpeiea Alle niiuziekoorpsen Musdek m er muzieir VoikaUedereti vroolijke deunen Zonder ophouden trounuels en trompetten vlak bi bm dien gebeelan aaoht om to ovot sdireeuwea die ooteteUende gillen daar buitm Niet voor twee uur na den middaig van den volgenden dog vcpnninderde het vuren een weinig zoodlat cte aoldaien niet hun draaglMiren iMnden gaan ophalen wie den koudea nacht en het bloKJfverliefl hadden overleefdL BINNENLAND Prov Statenverkiezing In verbaml wer de vepkiealng in district UI te RoUeffdaij w door all par tijen dt hesli ing genomen om den zetel over te laten aan de kiwvereenlging waartoe het o wledwo t atcnlid de heer ü J iJe Jongh beiKwrdip Voor deze vacature zal dr F i A C Vaa Moll wordw geoandld erd Onse handclavloet Wüderam in onze handelsvloot m een groot hip bti t ud voor de vraohtvaarl lit IndSë vormewdord Het vraoht oii pasHaglertwcbip Tji8ad ic onjgevVer 0000 ton hihoiid voor rekening dt r Java CMnaJapan Ll bij de Nederlawfaobe ScheepsbouwMij te Amstmibm gebouwd iit ZatardBff n t weigeslaagdo proei aart door d reederij overgLiionien Na binmsikooiBt t IJumiden la het prachtige HtoonitKhip direct nftar Amsterdam optfevareci teneinde verder voor de rel na r Ittdië te worden gereedgeiaaakt N Crt Invoer van bont Kaar wij vernemen worden door de S U T op het 008 tihHk geen conHenten verleend voor d j invoer van bont Vrouweltfke werkkrachten Naar bot Hhld melA hc rft oofc de administratie der directe boiaalingen lavowrecbten en aooljnzen liet aanJjod van den Nadionalwi Vrouwenraad tot voorziening in werkkrachten ingtwal van algoheele iftobillaatie aangenomen In overleg met de plaatselijke Urgwitieraden kunnen de plaetaen welke door vrouwelijke wtftkkraoliten zoudteai kbnnen worden ingtmonien worden vaatge teld dOor de hooiden der bureaux Het ver4 od om voloniairs werkzaaiu to hebben op de kantoren wordt m deze gevallen bulten werking MMteid zoodBt rwdfl thans ter verkrijging van eenige praotiaohe o foing de gelegwAeid keu worden gegeven aan volontaire om prfflctisoh workzamn te zijn Voor dfn actieven dicmit komen geen vrouwelijke werkkrachten in aaumerking CHISIS MAATOEGBLEN Aardappelen Ue Minister vaa Landbouw heeft goedgevonden Ie aan te wijzen aU soorten vauiaardappelcai welke tot n adere aankondiging zullen wordten vorknjgibaair goateld voor gemeenteboeturcni a zand en vetswardlappeJen uit Crroiilngen FHerfand Ureuihe en Overi Bel b zandaardapp€4en uit de overige pro c Ugenheimers Borgers en IndustrieBvan kldgrondeai 2e de Inkoopprije gemeente Ingevolge art 3 der Distrdbutlewet 1916 voor vorenbedoelde aaa ppelsoorten te bepalen als volgt a zand en veenaardftppelen uit Groningen Frieatand Drenthe en ÜverijsHel f 616 per 10 000 K G ih aandaardBfcppelen uit de overige provlnelen f 665 per 10 000 K G c ragen helmeJ Borgers en Induatrles van ktefg widen f 780 per 10 000 K G De MlniBter gezien zijne beacJükking vma 9 Sept 1916 houdende aanwijzing van goederen ingevolge art 1 der Dlatributiowet 1916 heeft bepaald dat onder 3 in stede van aardaptieleDi t w Kigenheimers Oronin er Kronen Koodc Star en daarmede door denj Ünteter geJlJk te sürilen soorten zal worden geJezen aardappelen van zand veen en kleigroad van éo soorten dioor den Minister van Landbouw Ni vearheid en Handel aan te wljMti Ons brood Kaar het Hbl vemaemt zal met Ingang Van een nader te bepajon datian het wittwirood worden gebakken van een vermenglog vut 50 pCt inJaiutooh meet 30 pCt Amertkaaoiwhe blo m en Xt pCt aardappdmeel Hiei brninbrood zaj worden somenge Hield uit60 pCt oogebuild tawemeel 15 pCt ongebulld roggemeel 30 pCi aardappelmeel en ö pCt zaaiden De vernieiHtiiig zal plaatfl hebben aan 9 merifabrlcCfD Nameriv den MinïHter van I q jouw ifi tot dr gen een4ebfl tiirt i een sdirijveu geritst ten gpleide van en beschikking houdende wijziging tn die diatrihiitieregeling raa brood bIo Ki meri en rogge oader mededeeling dat vooc dt bereiding van zoet roggebrood verkrijgbaar op W bons vooruliaitda buUeniandachct rogge zal wwdeu gedSgtriebueerd en voor de bereiding van grol roggebrood v trkrijgibalir op K boos ialaodame rogge StcrkMidnuik n grannood De Natioiuule Conwrimle tegen Vet Alcoholiame dM rtoe gemachtigd door de hoofd1 efiluren van de bij ze comniiBBie aangösloten Gezouten varkmisTkeKh De mini ter van Landbouw Nijiverheid en Handel overwegende diat het wenache11 i8 een tijdeWJke voorziening te treffen ten aanaien van de vertirljgt a rfltelliog van varken vteeech voor gemeenten en de verkoopeprijzen van dat vloesdh heeft b MaUl lo dat zootang aan de g€n een en niet zullen worden geleverd levaide varkens noch aan gemeenten machtiging tot zelfaankoop van levende varitene zal worden verstreJtt vcrkriigbaar zal worden gesteld geaouteo varkensvleesch 2o dat de prije waarvoor gewouten v rke vlee ch aan de gemeenten zal worden gelerterd is bepaMd opf 0 per K G raneo station van beetemming of laatste veer onder verpliohting voor de gemeentebesturen de emballage franco aan den afzender temg te zenden 3o dat de maxlmumiprijs als bedoeld in art 2 der Dletrlbutiewet 1916 welke vorengenoemd ge onten varkensvleeaoh ten hoogflie aaïi den verbruiker mag worden Ie koop aanfie4 0d i of verkocht ia bepaald op f 0 55 per K O Varkena Naar He VoJk nader verneemt heeltde rcgoering zich bereid verklaard denvarktWokkers in zooverre tegeojoet tekomen dal zij ook varkenb zou afnemenvan 90 in plaats van lOO kilo gewicht echter ailw i indien de fokkers willen leveren tegen de door de regeering va 1gestplde prijzen Haring Do minister van landbouw nj verheldra haiwht heeift bepaald dot de vastgestelde maximuniprijz voor volle haring zonder staart gezouten voor maatjesharing zonder kop mei staart met ingang van hed a zujien gelden voor allovolle haring msatjeeïiaring en gemarineerde haring ai fA niet van be aMe kenteekenen voorzien Kt ct Kolennood De gairiaJQTiek te Vlanen is stopgezet wegen gebrek aan braadsloffen De Sehegpvaart ffl de Oorlog PrlJsbemannlng op een Nederlandschen trawler De berichtgever van de N Crt te IJnniiden schrijft Kapitein Jacobsen van het op de rela van ZuidGeorgin naar Kngetaod UA zibken giebraMïhte Noorsc e zeilsohip Thor II die met zijn vrouw en doohtertje door dien oommaudiant van de DuiUmffao duikboot op diens sohip word overgenomen heejt na zijn aankomst aan het blad PoUblketif een uitvu rig redaaa over zijn wedetrwaardiigheden gegeven hetwelk door verschillende N ed landsohe bladen wOTd overgenomen Daarin wwdt m loedegedeeld dat men een it ntreal schip wikte aanhouden om daarop den Noorachon kapitcdn met zijn familie over te zetten doch dat men alleen een Ned nrlandbcihe stoomtiawler ontmoette mei een Brltache prijehemanndng san boord r o Britsohe rfficler werd toen gevangengenomen waarna de Brilsche matrozen beivel kregen met één der s dieepsbooten naar Engeland te roeien en de urawler zijn reis naar Nederland kon voorveitea Dit bencht kwam ons zeer onwaarschijnlijk voor ei wij hebben daarom eens bij verschillend e vlMobere van trawlers geïnformeerd oqudat tooh alleen te IJinulden de atoomira wleaivlioioi ter markt komt Bij góén van hen wa echter een dergelijke aanhouding bekend Bovettdien hebben wij tar bevoegder plaatse nog eens nagevraagd of over een aanhoudiri i door een Bribsch oorlogsschip en net aan boord zetten van een prijt betaanning leis bekend wa doch nit mand ist er iets van Kapitein Jacobsen moet zich d is In de nationaliteit van den Fitoomtrawler vergist hebben üf zijn niedodeeling moet op faniasie l erusten Passagiersschepen naar Indië De directie van de StoomvaartMaat schappij Nederland miaekt het volgende bekend In verband met de vele verzoeken om iniichtinigen wordt gemeld dat de vaart van dte paaïagierseehepen naar Indl tot nadere aankiond ging niet kan plaain vinden Zoodra omtrent het eventueel vertrek van het eerste paesiagierssohip t w die Koningin dor Nederlanden iets naders kan worden medegedeeld zal hiervan in de dBgl taden worden kennjs gegenren De thuisvarende paasagjer eohepen Grotiiisi en Prinses Juliana liggen nog Rteeds te Falmouth en Suez LAND EN ZEEMACHT W gea het voorkomen van pokken in DiiUschland zullen tijdelijk de algemeens periodieke verloven voor Nedtoland sche militairen naar Ehiltschland en da verloven van geftitOTneerde DuJlsche militairen naar hun land tot bet booget nootfige ooals om reden van if f v iitigevaaT4ii e ziekte Vtm oAHle faieitieli dcii en dergeti e klemmeudu redenen b ierkt ifwden Aan de kapiteins der infanterie die Ijejoat zi wet hei bevel over een bataljon van bet wapen wordt ecai toelage van 300 8 jaara verleend 6BMS fODE BëBICH1ï N Em dgenaardfg geval Sen genaardig joievsl heeft kiofa naar het Centrum meedeeid te Sittard voorgedaan bg gelegenheid van een gehouden veemarkt deze week Zooals bekend mag geen vee uit de gemeente of stallen der landbonvers tegenwoordig vervoerd worden tenzfj de eigenaar voorzien is van een paa Nn bestaat hier eene vereeni ng tot bevordering der veemarkten en terwQl tengevolge van mond en klauw zeer een tijd lang geen veemarkten gehouden werden hetgeen echter nn weer werd toegestaan adverteerde de vereeniging in de couranten het houden van een veemarkt deze week In de meenittg nu dat het vee vrig kon aangevoerd worden brachten de boerea hun vee ter goeder trouw op de markt zonder voorzien te zgn van den vereiaohten paa Terwgl het vee aan de lijn stond kwamen de ambtenaren en vroegen den pas ter inzage toen hieraan niet kon voldaan worden en ofschoon verklaard werd onkundig te zyn van deaen plioht werd al het vee in beslag genomen en niettegenstaande het geklaag en gejammer der boeren konden zg met leege handen platzak faniawaartfl keeren Een aantal gelukte het terwgl men met de confiscatie bezig was met het vee te ontsnappen Nederlanders veroordeeld Van de grens wordt aan de Tel gemeld We hebben destgds gemeld hoe op de boot Basalt 8 te Selsate vluchtelingen werden ontdekt die door de Dnitschers aan elkaar geboeid van Selzate naar Gent werden gebracht Het proces van deze zaak i s nu geëindigd De kapitein en een matroos van de bopt beiden Nederlanders kregen 10 jaar dwangarbeid Een Belg die de zaak geregeld had kreeg elf jaar De aangehouden vlaohtelingen die allen t6t de voornaamste families van ïent behoorden werden veroordeeld deeldtot zes weken gevangenisstraf te Gftnt en daarna deportatie naar Duitschland QWiTerstikking Donderdagavond vervoegde zich aan het hotal restaurant Neutraal van den heer A Stout aan de Hoogstraat lS7a te Botterdam de heer G S nit Zevenhuizen die daar voor zich en zyn vrouw een kamer op de l verdieping huurde Toen men beiden Vrijdagmorgen halfnegen gelgk verzocht was wilde wekken ontving men geen antwoord Aangezien dit in de hotels meer gebeurt sloeg men daarop aanvankelijk geen acht en tiet de slapenden rusten Evenwel toen te half twaalf nog geen van de beide gasten zich aan het ontbijt had vertoond begon men zich in het hotel ongerust te maken Andermaal werd daarop aan de kamer van S aangeklopt doch wederom bleef alles daarbinnen muis stil Nu maakte men zich bezorgd dat beiden een ongeluk was overkomen en dit vermoeden bleek helaas maar al te gegrond Om zich zekerheid te V6rsc iaffen werd een ladder gehaald en deze van een binnenpliiats af tegen het buitenvenster opgejut waarna een bovenraam werd opengeschoven Wat er daarbinnen gebeurd was bleek al dadelijk uit een sterken gaswalm die door het raam naar bnlten drong Het ontsnappen van gas waardoor beiden bedwelmd moesten zijn was klaarblijkelijk de oorzaak van han stilzwegen op het herhaald geklop geweest Dadelijk werd toen de kamerdeur aan den buitenkant geforceerd en toen men daarop binnentrad vond men de ongelukkigen roerloos op hnn bed Onmiddelluk werden de reddingsbrigade en dr 8 P H Hack gewaarschuwd die beiden zeer spoedig ter plaatse waren Helaas hier bleken dadel k alle menschel ke tussohenkomst en hulp tevergeefs De beide slachtoffers van gasveratikking hadden gelijk dr Hack moest constateeren reeds een paar uur geleden den geest gegeven Üit het onderzoek naar de oorzaak van het gebeurde ingesteld bleek dat de schninamp gezakt was en daardoor het gas gelegenheid kreeg in overvloed nit te stroomen Met zooveel kracht zelfs dat het duidelijk hoorbaar was De Igken waren Zaterdagmiddag nog niet it bet hotel overgebracht De politie stelt een onderzoek in Braad te Bnkhnlzen Zaterdagmorgen tunstreeks kwart voor twaalf brak door onbekeade oorzaak brand uit in het perceel aan den Dijk te Ënkkft zan bewoond door den heer W Kooiman Binnen eenige miQut n stond behalye het hoii ook het daanwsgrenzende pakhais ia lichte laaie Met groote moeite kon men nog een wagen en paard tiit den stal halen Beide huizen brandden af Een Meevaller De vrees als zon al de wintertarwe in de Haarlemmermeer zgn bevroren is gelukkig onjnist gebleken De groene sprietjes zijn reeds lichtbaat BEKENDMAKINGEN Rantsoeneeringsbtms De BURG EMEESTER vm GOUDA relet op den onverwajdit nellen aanvoer dier wagDna Regeering aardaippelen Brengt ter ajgemeene kennis dat in de week van 6 tot en met 11 Maart 1917 de op bont c 2 verkrijgbare hoeveelhedd Kegeeringsaard ppelen alsnog wordt verhoogd tot 3 K G vooi welke 19 cents la totaal zal zijn te betalen Gouda den 5 Maart 19ii De Bnr g emeee tor voorn R L MARTENS Maximampr s volversche eieren De BURGiJhlËKSTER van GOUDA Gelet op de circulaire d d 2 Maart 1917 no 18933 afdeeling Handel van den Minister van Land bouw Nijverheid en Handel Brengt ter algeroeene kennis dat nwt ingang van G Maart 1917 en tot nadere aankonddghig de maximun prijs voor verkoop aan het publiek van volverwche kipederen wersciillljg of zij al dan niet door de Gemeente worden gedistribueerd zal bedragen 9 cents per stuk Gouda dm 5 Haart 1917 De Burgemeester voornoemd B L MARTENS Grondstoffen voor bereiding van levensmiddelen De BURGiOlEFSTER van GOUDA Gelet op de drculadre d d 2 Maart 1917 oo 18564 deeliog Handel van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel Brengt ti r algemoene kennis I dibt tot nadere aankond glng het gebruik van rundferko ppenvleew en runderharton ale gron offen voor de bereiding van andere lefvensmdddelen is verboden IL dat n et ingang vaa 15 Maart I9l7 het leveren verlfoopen oï te koop aajir bieden van levenemiiddtalen bereid in strijd met het sub I bepaalde taï zijn verboden Gouda den 5 Maart 1917 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS STADSNIEUWS GOCJDA 5 Maart 1917 P J Huibers f In den onderdom van 78 jaar ia alhier overleden de heer P J Huibers hoofdopzichter bg dón Prov Waterstaat in Zuid Holland ridder in de Orde van Oranje Nassau De overledene waa lid van het Kerkbestuur van de Parochie O L Vr Hemelvaart en secr van de B K begraafplaats Plotseling krankzinnig T dens den Zondagmorgendienst in de K K Kerk van O L Vr Hemelvaart aan den Kleiweg alhier is de kerkbezoeker de timmerman C A J plotseling krankzinnig geworden De man begon hardop te bidden en verstoorde daardoor den dienst Met geweld moest de ongelukkige uit de kerkbank waaraan hq zich met alle macht vastklemde worden verwijderd waarna hy naar zgn woning werd overgebracht Aan de gevolgen overleden In hi t laatst van Sopteiniber is de toenmalige militair C de J uit Aimnegrstol die per rijwiel naar zijn garniz ien te Bodegraven wilde terugkeercn door den trein Gouda Schoonhoven die hij opden I ijk nog wilde paaseeren gegrepen Di ernstig verwond zoodtat zi opname in het Van Iterson Ziekenhuis noodteakelijk bleek Tengevolge van de toen bekomen verwondl en ir dipze man Zaterdag j i In het Van Itoraon Ziekenhui overleden Verhaur conciërgewoning v ra R H B S Nu de gemeente weder de vrjje heschikIfing gekregen heeft over de haar toebehoorende aan de Houtmansgracht alhier gelegen conciërgewoning der v m R H B S stellen B en W voor die woning onderhands te verhuren voor ƒ 4 per week Tot Bgksklerk 3e klasse ten kantore der directe belast enz alh bnitengemeenten is met 1 April tijdel k benoemd de heer C G H v Heerde thans particulier klerk tea kantore Geldermalsen Met 1 Maart is eervol ontslag verleend aan den heer J K Begeer Rijksklerk 3e klasse ten belastingkantore alhier Kamermu rfdiavoBd Bij voldoende belangstelling zal hier ter stede een KamermnsiekavoDd wordsa gegeven door de Heeren J M Sohgvens J J Jager A H Beusenkamp en Mejuffrouw Joh Ouweneel Uitgevoerd sullen worden strykkwar tetten van Mozart en Mavdelssohn Als solistQ zal oplÉ eden Mei Bosa pier Bolo harpiste Wn het Residentieorkest Dezer dagen zal inteekenl st worden aangeboden f De Witte fioOMlp Een lachfucces ia deM week in de Witte Bioscoop de bekende Charlie Chaplin Billy Bitcfaie die we thans leeren kennen als een lastige theaterboEÖeker HtA t n bekende flegmatieke manier van geestig zgn laat hij de bezoeken van de eene lachbui in de andere overgaan Het hoofdnummer n Schlemiel met in den Hoofdrol Bndolf Schildkraut is een magnifiek gespeelde film een variatie op het thema Janus Tulp Hoew de inhoud ons weinig nieuws doet zien is het in hoofdzaak het mooie spel van de hoofdpersonen dat het pubUek met hun doet mede leven De explicatie was vooral in n Schlemiel b zonder goed de Heer Steenbergen heeft er deze week veel werk van gemaakt en had dan ook eendankbaar gehoor In de pauze is erals altgd gezellige pianomuziek van den Beer van Znglen xx Noodlottige vaL Juffrouw v d E wOTiend in ée Van Strijeoatraat alhier was dezer dagen bezig aan het schoonmaken van desr zolder toen het stoeltje waarop zij stond eeiii laps brsjk en zij ongelukkig julöt met haar hoofd op een steCTi van eenlnmaakpot Viel waardoor de vrouw waaraciujnlijit een hersenschudding kreeg Zij 1 thaM tan de gevoJg i overleden Lezing van den heer Jonstra over Ned Indië De heer Jonstra behasdelde ditmaal de verhouding waarin de verSohillende deelen van liet bestuur tegemiover het gouveriiMueilt stoAn Zij hebben zelfbestuur en ataan onder een inilandsoh vorst die zich door contract met de Kegeering heeft verbonden Dit zijn do z g Vorstenlanden waarvan er 4 op Jaiva zijn Andere deelen met ieUbestuur zijn landscliappeai die bestuurd worden door een IniaudHch hoo d on die door een korte verklaring gelwndten zijn Van deee rijkje zijn er pl m 300 Ten slotte zeidc fipr zi er nog deelen die otsder rechtstreeke bestuur staan De iandjee met zelSbestuur hebben veej voor Zij toeh behoeven niet in allee te wachten op toeetemming uit het Moederlaaid Moeten ergens wegen aangelegd worden dtin dtoen die zelfbeat landschappen dit met geld uit de landBchapskaesen terwijl de aiMlere deelen moeten wachten op geiden hun bij de begrooting toegestaan Indiff is pOHtiek toog zoeff veïre vim mondig al komt er kangssamerhand een stroommg om aan Indië meer invloed toe te kernien Dit ontmoet echter veie bezwaren omdat het niet één geheel ia De groote steden op Jaiva bt ben reeds gemeenteraden terwijl op Sum Ooetkuet een gewe fiiijke oultuurraad is ingesteld waarin ook een d eel van die inlandbche bevolking zitting heeJt De belangn ate adiminiietre rende lichamen zijn Ie de Raad van Ned Indi 2e de Algemeene Secretarie 3e do Algemeene Rekenkamer Ir zijn 9 departementen van Beetuur Ministerieel waarvan pr in het kort aangaf wat ieder te doen had Vorvolgeoie kwam aan de orde het Onderwijs Primitieve volken in IraSiB kennen geen onderwijs doch door aanrakingmet oas beetuuiT voelen zo behoefte aanelementair onderwijs De BatakB en andörevolkeren dSe een eigen letter chiitt hrfjben leeren dil omdat ze het noodtg heèben bij het godadienetonderwijs In Molvam diM nsohe streken Itomen zuivere inr terne Inlandedie sholen voor waar deKoran wordt geleerd terwijl de zencöng ook scholen heett gestii t 8pr stelde voor het KuropOesoh onderwijs een volgende maal te behandelen Daarna werden door den heer Heeaeling uit Waddinxveen een tweetal vragen ge teld aan den heer Lekkericerkeir oud inspecteur van het Indaodieoh Oiaderwij in Indië die op de vergnderlng fcgenwoor dig waö Spr beantwoordde allereerst do vraag hoe komt het dat het gouvernement niet zoo goefl zorgt vWr het Inlandbch ondvrwijö dan wel voor d zöndUng De heer LekkerkeAer meraijde dat door vele Nederlanders het Muderwi in Indié niet goed wordt begre ien Een verbitterde strijd zooale hier heerscht in Indiê niet De kinderen gaan naar een sobool al zijn ze van ve r ohillend geloof Te Batavia Ifi een school met R K leerkrachten en daar gaan R K Proteetantem en en Boedhisten zelfs gaan Proteötantsche kinderen op liet internaat aan die school verbowden Veelal is oorzaak dftarvan dat de R K sohole goed perwneel kunnen krijgen terwijl het Gouvernement daarmede nogal eens tobt Het Inlandisch onderwijs wordt uiWuitend gegerven voor het welzijn von den imlandiër fipr vertelde Jioe hij zeH door het Gouvernement er op uitgestuurd was om op Gelebee soholen op te riohten AUea ging goed wat den bouw betreft maar met dei onderwijs krachten was het een geeukkel Vaak gebeurde het dat drie onderwijakracliten aleohta 40 jaren teideu en dBit een Chinees die ndets van de taal kende onderwijs moeat geven Het inlandsoh onderwijs dftteert van 1850 en heeit tot doel het opleiden van amhteoaren In 1897 gevoelde men dringende behoefte aaa ondwwijskrecditen De zendtog daarentegen beaohikt over kweekocholen met ri usubsidie welke zeer gemakkelijk is te bekomen 2 e tobben niet met onderwijzer veel ammo is er steeds onder de kartboHeke onderwijzers om naar IiÜHA te gaan zoools spr kan getuigen als lid van de uitzendln Du tweede vraag van den heer HesseNng Itotrof ik overdtweht van gouverneiiiraitswiliolen in de Minntfhassa De Minahaasa m aeide zoo goed aJfl geheel gekerstend en natuurlijk trof Iiien er zenADgiaacholea aan die toen de subsidie lag werd en dus het onderwijs duuider aan liet gouvememenit overgedaan zi tu trok het de attentie dat de Mii Bihas8a meer ea betere scholen had dan Java De subsidie werd verhoogd en du wifde de Zending de cbo4en al weer overnem i Er werd een nieuwe verdeelmg ii evoerd van gouvernementBecIiolea waarfilj ike in de Mloabeasa verlaagd zouden wffipden omdat het peil van het mderwije Iti hoog WB S Toen gingen de politieke partijen in Nederland zldi er mee beniOeien eu de Min haeisef voelden zeU jat ze bij een overguig zoudui achteruitgaan vroegen zelf ze xdet over te doen Dp heer Slop deelde daarop mede dot s sZaterdag de laatste leaing wederom in One UoKKgen zal plaats hebben BOSKOOP Boskoop mobiliseert zich De burgemeester van Boskoop mr V H Rutgers lid der Tweede Kamer en bestaurelid der Groenten Centrale en de heer J H van Straateai van Nes voorzitter der Pomotogjsche Vereeniging teiBoskopp zjjn verleden week op audiëntie hg den minister van I andbouw geweest om Zijn Ëxc s instemming en medewerking te verkrijgen voor de plannen van e n Boekoopsche Commissie om een gedeelte van de Boskoopsche kweekerken te bestemmen voor het verbouwen van grove tuinbouwgewaseeD De minister voelde veel voor het plan omdat de grond niet aan den korenbouw wordt onttrokken De vorige week is te BoskotH een zeer druk bezochte vergadering van kweekers gehouden gepresideerd door den heer Van Straatett van Nes waar de Voorzitter de burgemeester en den heer C Ph Moerlands directeur van de Rjjkstuinbouwwinterschool het woord voerden De heer Van Straaten van Kes zei daf h het als voorzitter van de Pornologische Vereeniging z n plicht achtte rliet het oog op het voor ons land te verwachten nüpend gebrek aan voedingsmiddelen en de voor Boskoop zoo ernstige tijden aan het bestuur der genoemde Vereeniging in hare vergadering van 14 Februari j l het voorstel te doen eene commissie van advies in te stellen voor het kweeken van voedingsmiddelen en daartoe uit te noodigen de v reenigingen Boomen Plantenbeurs Boskoopsche Algemeene Boomkweekersvereeniging en de Boskoopsche Coöperatieve VeilingHvereenigmg De besturen van genoemde vereenigingen dadelijk het groote belang van deze zaak inziende zonden als afgevaardigden naar de eerste vergadering van 22 l ehruari respectieveiyk de volgende heeren D Veerman Jr en J G Rosbergen W de Ruytor en D Ravensberg P L Binken en C Koster Joh de Ruyter en C v WilUk Bzn f tff ijl van de Pomologische Vereeniging afgevaardigd werden de heeren P Beer Gzn en de voorzitter De commissie werd gevormd en begon onmiddellük met de voorbereidende w kzaamheden De heer C Ph Moerlands werd hereid gevonden als adviseur op te treden Als het ooit noodig is betoogde spr de vraag onder de oogen te zien of het kweeken van voedingsmiddelen voor Boskoop van long is ja het zeker nu Immers er is door den minister reeds voldoende betoogd dat ook in Nederland een groot gebrek aan voeding zal kunnen komen zeer zeker is het daarom onze plicht alles ertoe h te dragen dat gebrek zooveel mogelük te helpen verhoeden Hier geldt dan ook de vraag met meer is het kweeken van voedingsmiddelen voor ons loonend maar hebben wy voor de komende t den voldoende levensmiddelen Door den geheelen stilstand van den handel zijn de artikelen der Boskoopsche kweekers betrekkelijk waardeloos wanneer deze teestand weder normaal zal zijn kan niemand voorspellen Ën waar nu alleen aan wtntervoeding in Boskoop ruim ƒ 100 000 besteed wordt daar is het in deze tüden eene eerste vereischte te trachten deze voeding van ragen bodem te oogsten Alles wat wü in de tegenwoordige omstandigheden van eigen grond trekken is het eerst verdiend Nu ligt het zooals vanzelf spredtt niet in de bedoeling van de commissie dat ieder slechte zooveel voedingsmiddelen kwedct als voor eigen gezin noodig is doch dat er méér wordt gekweekt zoodat zooveel mogel k diegenen kunnen worden voorzien die geen eigen kweeker i hebben Het is niet de bedoeling alle beschikbare ruimte in de kweekerüen voor voedingsmiddelen te bestemmen doch slechte ongeveer Ü gedeelte daarvan of wel lilO gedeelte van de geheele oppervlakte der kweeker B v wanneer iemand 500 roede kweeker heeft en hiervan wordt jaariyka ongeveer 200 roede opnieuw beplant zal van deze 200 roede dan 50 roede voor voedingsmiddelen bekweekt worden of lIlO der geheele oppervlakte en zoo ieder naar verhoudmg zoodat er toch voldoende grond beschikbaar blyft tot instandhouding van de gewone culturen Wjj moeten zei spr in deze donkere tyden werken in het belang van de gemeenschap nationaal denken en arbeiden Indien w aldus handelen dan kan het niet anders of wy zullen later met groote voldoening terugzien op de door ons allen genomai maatregelen En al mocht nu later blaken dat deze maatregelm niet zoo zeer noodig waren of ontoereikend om in liet nijpend gebrek te voorzien laat ona das deze gedachte tot troost zijn dat wij naar ons beste weten en onze krachten hebben medegewerkt aan een groot nationaal belang Het moet toch eene voldoemng zijn wanneer w j later kunnen zeggen ook wy Boskoopsehe kwekers s a Biet achtergebleven dit groote belang naar onze krachten te steunen De commissie heeft zich o de hoogte gesteld 0T welke voorraden pootaardapp n en zaden z eventueel zou kunnen beschikken en tegen welke prezen Ieder zal in de gelegenheid worden gesteld z jne beiloodigde pootaardappelen en zaden op te geven De commissie zal trachten zo veel mogeltik aan alle sanvragAi te voldoen Het aanschaffen van groote voorraden pootaardappelen en saden is ge t beswaar daar spr de beschikking Is geseven over een vr aanzienlek bedrag waarvoor de commissie deze zaden kan koopen Degenen die hjj den aankoop van zaden deze niet direct kan betalen kan dit hjj den oogat hetzij in geld of in den vorm van een deel der geoogste producten verrekenen dit ter beoordeeiing van de Commissie Iemand die een mud pootaardappelen ad ƒ 7 ontvangt geeft daarvoor aan de commissie terug ongeveer twee mud aardappelm ad ƒ 8 50 Degene die voor ƒ 5 zaad van boenen erwten of groentm ontvangt geeft daarvoor f 6 aan waarde van dezelfde artikelen terug De zoodoende bü elkaar gebrachte voorraden zullen door de commissie aan armen of armbesturen worden verdeeld De rahiister vui Landbouw bad apr verzekerd dat Boskoop kan rekenen op zijn algeheelen steun en dat hjj ook Boskoop zou latcoi deelen in de gunstige voorwaarden omtrent de producten die voor uitvoer gekweekt worden omdat de kweek van voedingsmiddelen voor Boskoop beschouwd wordt als noodcultuur Mocht het noodig zijn dat de minister op hier gekweekte producten beslag liet leggen dan zou hij daarvoor betalen den teelprijs plus eene matige winst Daarbij wordt echter als eisch nssteid dat ieder kweeker zijne producten e voorraad daarvan aan de commissie van advies opgeeeft zoodat de minister steeds contrdle eroven heeft welke en hoeveel voedingsmiddelen in Boskoop gekweekt worden Wordt dit niet nauwkeurig opgegeven dan zal Boskoop ook niet kunnen profiteeren van de door den minister gestelde teel voorwaardeo De heer C Ph Moerland besprak daarna de vraag Waarom moeten wU onzen wintervoorraad kweeken Spr wees erop dat voor Boskoop de bandrï op het oogenblik niets beteekent en feitelijk geen winst gemaakt wordt Ons land wordt thans bedreigd met het afsnijden van den overzee aanvoer dus moet met zoo weinig mogelijk uitgaven voorzien worden in onzen wintervoorraad rama moet trachten met een dichte beurs de aituatie te redden Het geldt hier help uzelf Het plan is nu dat iedere kweeker in Boskoop meewerkt aan het doel een gedeelte van den grond voor het verkrijgen van dien Wintervoorraad productief te maken De menschen die geen grond hebben of dien niet gedeeltelijk kunnen missen zullen WBarschijntijk toch in de gelegenheid worden gesteld m e te deea d Commissie heeft een oproep geplaatst om leeggekomen land en hoopt op succes De loonendheid is bijzaak en een ieder blijït vrij mee te doen De commissi heeft zich inmiddels van adressen voorzien tot het bekomen van pootaardappelen en zaaigewasB i Sommige vdn die artikelen kunnen in Boskoop heel goed gekweekt worden b v aardappeeln bruine hoonen droge erwten uien sjalotten vnnterwortelen kroten koolrapen kool Nauwkeurig wordt door de commisaie opgeteekend wat en hoeveel ieder bestelt en 4trilgt Spr wees op de voedingswaarde van ééx artikelen en zei dat die van den aardappel wel eens wordt onderschat Hij vormt echter een zeer goedl oop voedsel dat ge n tegenzin wekt biJ herhaald gebruik de voedingswaarde van peulvruchten wordt wel eens overschat ZiJ hebben wel een hoog eiwitgehalte maar de verteerbaarheid van eiwitstoffen is aledite 50 k 70 en wel minder naarmate men meer gebruikt Bovendien staat het gebruik op den duur tegen Van mrsehillende versche groenten is de voedingswaarde vrij onbeduidend de waarde ligt voomam yk in het zou ehalte en het w en van bepaalde smaakprikkels Spr wees vervolgens op het groote belang dat het vraagstuk van de volkavoedlngs gekregen heeft Tot den oorlog hield de voedingsleer zich in hoofdzaak bezig met de voeding van het individu De oorlog heeft echter het vraagstuk hoe voedt men een volk naar voren geschoven en dat heeft eerst in Duitschland naderhand ook In andere landen de heckle volksvoeding onder centaule leiding gebracht Een tweede waag welke moest worden opgelost is hoe een volk in zijn voeding zooveel mogelijk onafhankelijk wordt van import Duidelijk is nu wel gebleken dat voor de verzekering der vnjheid en onathank ijkheid van een volk een krachtig leger en een sterke vloot niet voldoende zijn Voomamelük Duitschland heeft getracht om door kunstmesteteffen de productiviteit van den grond te verhoogen en dat is voortreffelijk gelukt Daarop sprak de heer pir V H Rutgers burgemeester van Boskoop Spr wees erop dat geen plaats in die mate zoo door den oorlog getroffen wordt als Boskoop daarom is het goed dat deze gemeente stelselmatig groenten kweekt en dus voor zichzelf zorgt Spr wees erop dat deze kweek alleen een oorlogsmaatregel is omdat in verband met de duikhootenactie de voedselvoorziening van ons land van overzee zoo goed als opgehouden is Het kweeken van levensmiddelfm is dus een Nederlandsch belang Er is nog wel voorraad in ons land Spr wist dat nog 80 000 vaten zuurkool maaagebroken liggen Maar als we die niet behoevcra aan te spreken kuniwii vJÜ te ruilen voor brandstof wat om Itad ook hxrA noodig heeft en wttarvffor het op Duitsdiland iü aangewezen Den boeren zÜn omtrent het verbouwen van bepaalde gewassen beperkhigen opgel d doch q r had persoonlijk van den minister vermanen dat deze bepreklngen voor Bodcoop niet gelden Men moet echter niet te zeer rekening houden met mogelijke export Boskoop bUJft een boomkweekersplaats Spr wenschto de Commissie welke zich tot taak gesteld heeft leiding aan deze zaak te geven geluk Spr verwacht veel succes van haar streven Door samenwerking kan veel goeds tot stand komep De vergadering werd daarop gestoten De inschrijvingen zijn van dien aard dat het sla van het plan verzekerd mat heeten Ned Protestantenbond In de bijeeafcomat op Zondagavond 1 1 trad als spr op Dr C P Ouonlng beuoenid Rector van het Lyceum te An Hterdam le raar aan het Ned Lyoeum In Den Hoog met een opvoedkundige rede over Kerbied en Vertrouwen Als uitgangpunt m slot der toespraak dii ide een schoon gedicht van Vertrouwen van een tfoliipperaklnd weende dat vader aan het roer staat i erbied mi vertrouwem die in hetgeen wij tegenwoordig dageiijks om on zien gebeuren BObajM aotk geraakt Tooh kan meu die twee niet miflsen en vooral in de opvoeding onaer kinderen Ouders leeraren predflcanten moetwi bij hu j paedagogiaohmi arbrid dsanuedu rekening houden l n nu gaf de preker in sohoouo gloedvolle bewoordingen een betoog dot methoog gespannen aandlM t wkd aangehoord t Is niet mOgeii b kort bestek het vele en sohoone uit de toespraak te vermelden I erhied en vertrouwen gehoorzaamheid en dwang zijn reepeeÜevaUjk kompas ea beweegkracht het paeMeve ea actieve üi ons opvoedUwswerk Zonder dwang komt men er niet In de opvoeding tucht ia noodzakelijk Wat te tuchti Met atr ijeen tuoiit en straf verbonden zioh alft bygiöne tol geneeakunde Straf zij niet een vergetdingismafttrogel sinite altijd in ver ilfeniii en berust op vertrouwen L tbart s stelsel la er op gebouwd De Bijbel is het boek van eerbied en vertrouwen oohter niet $ timi zoo opgevat dat het Oude Testament geheel het boek an den eerbied en het Nieuwe Teetament dat van Vertrouwen ou zl Ook in het eerste komt het Vertrouwen en in het laalste de eerWed soms duidelijk naar vosea De heer Hage als voorzitter fungeerend bedairfcte den spreker In den boezem van d Afdeeling was volgen hem dikwijls ter sprake opea hoe zoowel bij ons Lngfer zoowel als bij ons Middelbaiir en Hooger Oiiderwijnl het veelal alleen om het leeren te doen ftcheon en de opvoeding niet in aanmerking kwam Doch waar mannen als do Guu ing Senior en Junior Caebnir e LigUiort dit eleanent in de opvoeding n ar vormbrea f m oonMateeren wij een goode reactie anuner vond hij bet dl t vini ouderer en opvoeders zooveJen in de vergadering ontbraken braken Zelfs van het onderwi wnd perspneol was niemand aanwezig In de vergadering vaa fe Botomen Plantenbeurs is de beer J H van Straaten van Nes candïdaat gesteld voor bentnnralid van den Ned Tuinbouwraad 8TOLWIJK Toen Zondagmorgen de melkverkooper A de Borat als naar gewoonte per hondenkar zgn melk £ ing halen alvorens zijn klanten te bedienen brak plotseling de as van zgn wagen waardoor de bussen met hunnen kosteigkeo inhoud over den grond gingen en het grootste gedeelte der melk verloren ging Voor den melkverkooper was dit een groote schade voor zyn klanten een groote laat daar de moesten dezen morgen maar een gedeelte van hunne gewone hoeveelheid melk konden kragen HAASTRBOHT De landstormplichtige korporaals der vestingartillerie C J Bakker en H H Jtlngeling uit deze gemeente zijn bevorderd tot sergeant SPOBT Voetbal llitehHKcn van gisteren Ie kl H V V H F C 5 1 Haarlem Sparta 1 2 Herculaa H B S 1 0 V O C Quiok 0 0 2e kl A L V V Z V V 2 4 2e kl B UlympiSH XeneB 1 1 Con cordld K F C 0 1 2o kl C Unita VLU C 1 3 D H C Keijenoord 1 4 2 kl D VUïtoria A W 1 0 W F C Hilversum 5 0 Keaapong t Gooi 1 5 3e kl B Tranatvalia Gouda 1 1 3e kl H Veh T OP 4 2 U F C D O 8 0 8 Oouifeche Voetbal Bodd 1 kl T O 1P 2 Woetdie 2 3 Zwaluwea Alphen 2 3 4 A W Boakoop niet gesv 2e k Akpheu 3 Zwahiwen 2 12 0 Gouda 3 A W 2 2 0 Buiten de oompetities Ajax Willem II 40 A F C V V A 2 8i D V 8 D V V 6 1 Overaicht Over het gvAieeJ gem gunstig voetbalweer de vont vaa Zaterdagnacht had den ve4dni geen go d gedaan en de raeeate waren dan ook glad en zwaar befpeel baar terwl ecu scherpe kottdo wind woei Behalve Gouda hebben de GoudHche duhs geen suooei huwien boeken Olympis bractit het er uiet fraai al Steeds waren de blauwwitte Gouweooars ver de meerderen zoo nu en dan werd er e ihousiast ge pe M eu kon men ieder Oftgeobllk een doelpunt verwaohteu maar er is lo de voorhoede leeliat geknoeid en getreuzek waardoor praohtkatiiseii verloren zijn gegaan De doelman vait Xerxee had bovendien niet ovetr pech te klagen Bohreven we Zaterdag dat men overtuigd kon sijn van ea netto partij voetbal we hdiben one vergiat zoo fair ja het ia RotlerdMii wa zoo hard ging het hier toe en or ziji dan ook eraoheldene vrfjfr jboppen toegeetaan In dezelfde 4 is bet thanti benllat dat H F C alB no t ehwhgt door haar o erwinniag op Ooncordu en desv laab te wd de no 2 zal zijn Gouda kon wél een mooes hoekte Met en zeer gebroken ejltal trok zij naar Botterdani en wist het na een panttendon stryd lot ewn gelijk peJ te brengen Inderdaad een fraai rtukje werk van het Gou a dftal Zooals wij Zaterdag Hchreven zou het voor T O P in Utreobt niet meevallen en het iSl ook het gwval geweest met 4 2 bleef Velox whu BW Wij vernainen dat er weer geen soheldsreohter aanweizig wa en dat or besloten werd één der toesohouwere als liel reohter te laten fuur georen Voor de rust speelde T O P tegen den sterken wind en wae do stand toen 3 0 voor Velox Daarna wlflleo de Gouwenaars 2 maal to dodpitnton Zooals wij vernamen was T OJ voor het grootste deel d © meerdere dooh er werd slecht ge eeJd en moet i 3 doelpunten bij T O P buitaoepel geweest zijn Voor den loudschen Bond wiirt Woerden met 3 2 van T O P te wliuwm de verdediging van T O P moet zieh flink gehouden hebben Onk do Zwaluwen hiejden zlcdi taal en Alphen 3 kon HieohiA met 4 3 de overwinning behalen Boskoop moet aiecJit met 6 spejere opgekomen zi tegen A W hoorden wij zou dus met O verioraorh beuP Alphen 3 klopte de Zwaluwen 2 met12 0 en Gouda 3 bleef van A W 8 winnaar met 2 0 Ol5m 4a Xerx 1 1 Xevxea vBrtfchl met 10 aMUl in het veid Otymipla mh t CrenK r Jr I m Inwft nu Siuuson weer Direct ua bm ailtrap een vinnig verkennen van do Xerxesaan val maar gell neemt Mympia het overwicht over en valt vurig aan tee i wordt het doei der gamen bestookt maar de noodige tfomen werking schijnt In do voorhoede te oatbreken en verschiUendo mooie kansen worden niet benut Ze4ftf heefteen Xerxettultvat succes ala een voorzit niet door Hffr oa kui worden weggewerkt 141 een vlugge Rotterdamimer van Weel verrast 0 1 Dan id Olyïnpla weder voortdurend de meerdere civen later wchlet Mooyaart in het leege doel maar terecht wordt dit dot punt liiiiulofrd wegens buitenspel In de voorhoede sohl t het niet te vlotten evenals in de middenlinie waar de fout begaan wordl dat de vleugelhalfs te veel op den spil tt rugtrekken t r wordt in de voorh04 de wel vurig gespeeld niaar vret e4ijk onhantHg t n het Is dan ook niet te verwonderen dat de XerxeBdoetoan d e er nog een doale g luk hij het ft zijn doel schoon houdt Na de rmH l egint Olympia tegen den wind m maar direct wordt enLbou iast aangevallen en met alucct want t po4 dlg ziet Mooyaart kans er I 1 van te maken Steeds blijft t ym ia veel erker kauMm zijn er genoeg geweest maar stug verdedigen t u entlwusioM aanvallen waren oorzaak dot XeneM er niet ingiug Kr werd nu oohter fonicli gespeeld zOOdat Linksbuiten van Olympia on linkBbinnenapeler van Xerxes van he veld verdwenen ook et achterspeler van Xerxm verdween e nige oogen blikken maar verandering in dkm stand kwam er niet en hoe het puMiek bruJde hiii het winnende punt het kwam maar niet en mot een gelijk spel eindigde deze ontmoeting Bij Xerae de aditer fpeler goed bQOlympia was de linkErtilumii de beete en de pil De Z wolu weft Alphen 2 3 l I t n pannende partij waai liij bc idc ploegen van gelijke kracht bleken Do Zwaluwen namen direct de leiding dooh A Ipheii beanitwoort dit poedSg met den gelijkmaker Dit blijft zoo doorgaan en eerst in t loabM van den wedstrijd ziet Alphen fl reclitshuiten kam van onvoldoende wegwerken geiirulk to luakou Het tOT rein w zeer slecht Alphen p e d spoedig na hi t begin met 10 man verder De Zwaluwen h it keurig partij gegeven Alphen 3 de Zwaluwen 2 ia 0 De Gouwenaartf koroeu wet slechts 9 mejwchen in t ve4d en AljAen l natuurlijk steeds de meerdere dank zij goed verdedigen komt de rust met 5 0 Na rust is het steeds een spel van aanval en verdetttglng en Alphen ziet kaofl met goede sohoten er 12 0 van te Niettegenstaande de n Mlertaag hebben Zwahiwwi zich zeer goed gelwuden MaFktb rioht ii Betterdamschc Vetmarfct Maandag 5 Maart Aanvoer 670 vette runderen 16 vci te en graskalveren 477 varkens 406 schapen ea laonwren PHJzen VeUe koeien Ie kw f 1 44 2e kw f 1 10 3e kw f0 9Ö Oema Ie f 1 22 2e f 1 0e 3e f 090 Kalveren Ie 1 60 2e f 1 25 3e 1 1 00 Schapen Ie f 0 72 2e f 0 66 Se iOM LamOMrai Ie t0 m 2e ro 82 Vaikena Ie f 1 10 3a f 0 80 3e 10 74 Uoht soort Ie f 0 70 2e f 0 64 Handi l ov t algemeen zeer matig LAATSTE BERICHTEN Aetia aaa t Waslf raat PARIJS 4 llMTt Sm Dnitiohe aanval in het bosoh van Canies bereikte na een hevig bombardement onze eerste linie maar de vyand werd er door ons vuur en tegenaanvallen volledig uitgeworpen onse linie is gehandhaafd Vrovwta In t leger I NDEN 4 Maart BH het departement van den burgerliJKen dienst lyn in de laatste drie dagen aanbiedingen van 16 000 vrouwen ingekomen Neville Chamberlain de dlreotenr van den l argertnken dienst heeft in een rede gezegd dat hg al 100 000 vrgwilligers voor het nieuwe arbeidsleger heeft eu vertroawt er een balf mülioen te zullen kingen In de lacht gevlogen GENEVE 6 Maart De Petit Parisian meldt dat de buskraitfabriek te Donrgot in de lo ht gevlogen is De Yarrowdale bewanning Te Kopenhagen apn vier Amerikanen van de Yarrowdale aangekomen twee waren dokter en twee veearts op vier van de aohepen die het Duitsohe kaperschip ia den grond had geboord Verder is daar aangekomen e n Noor stuurman op de in den grond geboorde Voltaire en later hofmeester op de Yarrowdale Deze Noor vertelt dat bij in a n heele byna twintigjarig zeemansteven nog nooit iemand met zoo n sterken wil heeft ontmoet ala Badewiti de Duitsohe commandant van de Yarrowdale Met zfin bemanning van 18 koppen hield hg de 480 gevangenen in bedwang Op de brng lagen eenige handgranaten klaar voor het geval men de brug won bestormen maar niemand dacht daaraan Het leven aan boord was genoegeiyfc Men speelde kaart en zong en het et was goed De Noor roemde verder de houding van von Jnnok den tweeden kommandant en Bartho den torpedo officier Bea adjudant vermoord Men seint ons uit Den Haag Hedenochtend is in de Alexanderkazerne de adjudant onderoffioier dw cavalerie G vermoord in diens kamer gevonden Vermoed wordt dat de moord gisterenmiddag heeft plaats gehad Gr had n I Zondag dienst gebruikte omstreeks I unr in de kazerne het middagmaal doch ontbrak te half zes o het appèl Op dat tydstip vond men ZQn kamerdeur gesloten iets waaraan geen byeoodere aandacht werd geschonken Hedenochtend vond de oppasser van adjudant G de deur nog gesloten Na met een tweede sleutel de detir te hebben geopend trof hy in de kamor aan het zwaar verminkte lyk vaa 0 Biykbaar waren diens voorhoofd en neus met een pook verbry eld en is daarna met een tafelmetjezynkili doorgesneden Vermoed wordt dat diefstal de drüfveer is geweest vu de misdaad welke naar uit onutandighedea valt af te leiden niet door één persoon ia gepleegd Vermirt wordt o a de sleutel vati de brandkast waarin G het oanfcioegeld bewaarde CORRKaPONDBNTIE £ e n o u d G ouwenaar Acht het beter deze zaak thans te laten rusten ftad Telegridseh Weerbericht Instituut te D £ BILDT Hoogste baroim ti TetaiMl 77 S1 Ie j apar and o Laogttie baronKAerataod 14M e VH MugM Verwafehllng tot den avond vftu 6 Mrt Matige tot kroohUge Oo lctfi te 4ot Zald oflteliiko wilnd meeet zwaar bew A4 weinig of geen sneeuw ms e tot Uobte vorttt hl het Noorden la tiet Zuiden meer kam op nie nw tempearatmir om liet vriewpimi BUROERLUKE STAND STOLWUK GEBOREN jMp r i v T Vfmterhond sn H W d Kogsl Cornelia d V K van Wijngaarden en J H Bellink Gerrit Reter v J Soet en H J Macdaniël OVERLEDEN Pieter RietTeld 62 j en 10 m eohtxenoot t J Vlater Adyertentiên De Heet ra Mevrouw HENDRIKS BlaNSM Mtboi de eer U kranis te gevea van degeboortt vsn hu soos S38 B ADMAiW MARWI Umch 0 4u Rlia 4 Ha l im