Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1917

Sit 13 i7 Donderdag 8 Maart 1III7 1 5e Jaargang Weitenli nJeuws van de oorlogsfrontt n is er weinig De Dultubera spreke tegen dat do ifmofibBR een deel der i het aunèrea lwsdi door de Duitsoher veroverde stellingen he lien teruggenonieiir Be tellingen zouden nog geheel in Duit Hcbe handen zijn Volgene I ultscbe lezing gewhiedt Utk leiugtrelïkeu van de troepen aan dieAn re zeer re nvatig Gemieraal BerlhaubHoliri t chter in Eet PeUt Journal diatdl Duitscht terugtocht uit en oogpuntvan strategie iiiet volkomtn onberiepe I is te nowiien Horliaaldelijk zijn zè genoodzaakt ware stukken goeichutin deyslitk te laUm die zij vermelden pm z t i n i ngejwlien niet in tiaabd 9i te latenvallep Ook de troepen van de aohter to4 d di den teinigtoiAt moest deJtkeai wakren te weinig krachtig en in vele gefvallen gaiven ij zich over zonder er HtigOQ tegenstand te biedlen Wij willen hierbij opmerken dot het d bedoeling ook niet was emetigem tegewitand te 1 iedtn doeh veeieer oïn contaiia vfU den vijand met de feitelijke aóhler i hoede te voorkomen ea diat is in hoofdzaak gelukt voor zoovtr uit de berichte valt af te leiden Een offKaeel ï raiwoh bericht meldt d4 de torpedojager CaaaiiU dm 28en Febi in de MiddiBJlandMChe ee is getorpedeenl en in twee nwmiten gwBonken 107 man der bemaiming zijn omgeko men M gered h en DuftflCh overzicht zegt dat in dé MkMellandö e Zee 8 stooniBchepen en f eileojïe en zyn vernield met teeainGu meer dan 40000 ton Inhoud Daarbij wa ren op 19 I öbruari een zwaar beladen tran portechip van ongeveer 8000 toö bg Porto d Anizlo op 20 Fetolruaii h Noorsdlt 9 S Darovore van 2760 to met stukgoederen van Genua naar Lone den op t eibruan vier Italiaanech xtiiBche jen met kolen en leveneniiddele naai Italié op 24 Februari ten 7 vaé Kreta een met 15 c M gieBchut bewapen door treilera beveiiigd transportaoliip voA oOgweer 8000 ton en het xriekBohe a a Mioulls 2918 to i nret katoenaaad nat I ngeland op 36 Fei ruari het gewopeiv d 1ngeisohe s Cian Farquhar 5858 ton met katoen thee en jute naa 1 ngeiand op 27 Februari het gewapeiv d DngelfWhe s Brodmort 4071 ton nwt bevroren vleesch naar Fngeland ï e kapitein en twee matitilnistf zijn gevangengenoBier Volgens een ngelsohen weetstaat suji in de week eindiig nd op 4 Maart 2528 koopvaardijechepm van allerlei national Iiteit en met meeor fcn 100 ton nrtto inf houd v iBSohernbooten en schepen vooj plaatsetojlc verkeer niet meegerekend la r ngelflche havens aangekomen terwlil et 2477 vertrokken fiet aantal 1 ogetArhe kooipvaardijBoheipen van meer dan 1600 ton bruto door mijnen of duikbooten vernietigd was 14 dia van soheipen minder dan 1600 ton 9 Twaalf hngelsche schepen werden zon der ucciw dioor dnikbooten aangevallen VoeweJile te buur By Inschrijving 6 H A oud Grasiand de Uaiile jirva beweid met IS Btuki vaarzen en enkele koeien oed omraiterd in 2 jedeelten loed drinkwater en goed toeiicht beschikbaar Nadere inlKbtingen worden op franco aanvrage gaarne veratrekt door den Heer G H V D VEEN te Ommaa Ovr 842 16 DUiTSCH Dnitsche Taal en Conversatie flandelscorrespondentie Oh LAFEBER Laarsar Duitaoh M O C Houtmanagracbt 19 GOUDA Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoeten Kasten Spiegels Schilderyen Theeta fel8 Bufretten Styiameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapok matrassen Siaapkamermeube len tiuz enz ill s spot oodkoi p Rugbekleede Leerstoelen vanuf f17 60 Styikast f20 Styi triel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 ene SIMMSTIIlir441 BoreiiliDiiiialillilgSclile bdl Rottepdam Het Nest van den Sperweri t en romantlach verhaal uit den tijd voq de Puritejnien der 17e eeuw door BARONI 8 ORCZY Nadruk verboden 27 AM k bewaardlen het diepffte stilzwij gen zelfa groetten zij merai P inke eD kLken schichtig van tijd tot tijd achter om iiiiflA r al e g eimziTiaige figuren w ihenen lotrfi wel op oenzdfde döel af te gaan wajil zoodra ze bij het kippepoortje wann gekwnen wipten zij er binnen en dekten zich in de daarachter heerschen di dulatemie Iets dergelijks gebeurde waar hetsteegw ji uitkwam aan de rivier Daar wacht ten e meenfl twee myrtenenae perswneai tot de politie patrouiile ver uit het geziiïirt wae IWn slipten ook zij liet teejgje Ijlings binnen en liepen wat zij konden naar de smalle deur van hetiseJfde huis Aan dl deur was een zware in onecn klopper maar opmeir ieliic was het dat met een der koineodm daarvan ge4 ruik maakte Als bij alspraak tikten z op het houten paneel drieciiMl na telkena em ofllgenhiik wachtene Meestal werden zij onniKtdellütE binnen gelaten Ala vanzelf ging de daxr open Pn stonden zij in het voorportaal Daar vm hef even donker als in het sleegie zeJf en toen het tweetal dat op het verdvrijnm d r pMrouiila fanrw W STIJIMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Kywielen en onderdeelen Lsndbonwgereedschappeo ett Werktuigen Ï epeukSS Stoomen GOUDA j voorzichtige en vaicicundige beliancleiing waardoor ook oude gordijnen dikwijls weer bruikbaar worden Praciilbewericing Aflevering ais nieuw W Alleen gedurende de maand Maart zijn de prijzen voor het stoomen van gordijnen dezelfde als in 1914 DE PELIKAAN GOUDA SPECIALE GORDIJMEIi STOOMERIJ Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aantnioten tl de vereenlclng voor Mode vaksclioleii te aravenhaie Goedgekeurd bi Kon Besl 26 Aug U No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuae en Leerares Otk gtlegeEelil mr eigsn giM Ie tm MOItEI WÊtë ei mDtDn Plaatsing van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 DIr Dames v HEYZELENDOORN Telefoon Nos 196 en 253 s avonds 476 3 winkel MARKT 41 NATIONALE BÜNKVEREENieiNC Kapitaal en Beserven f5 500 000 Kantoor OO ÜDA Firma Ho ffman A Co Handelsoredietane Reliening oourant en Deposito Effeoten en ooupons Incaaseepingen op Binnen en Buitenland Vpeamd Geld Administratie wan Vermogens antoopur aa an t Zatarriag na y ZENUWZWAKTE M H b u M H r v M el heb k jewe d doch eonde l£Lp dr r ütiï i Tweemalen per dag een eetlepel Bif alle voorname Apotheken en Drogiiten u ius niMjuivKcri en urogiiten W r een wedeiverkooper ii direcl v n de fabriek 50 VA n u 9 OO NAMAAK St Co De Riemenlrail 2c 4 Den Ham Te Qo d b ANTON COOPS W d t Schoonhoven A N v ZESSEN iWocie en Confecilea Hiermede berlcbt n wl de ontvangt eener iroote lorteerlnc VOORJAARSHOEDEN oor Damaa aa Kindaraa PLANTA llmede alle verdere NOUVBAUTé SII Stollen Zllde Vollei Mouiellu etc hebben wil zooweleen roeten voorraad taook de nleuiete Ulen J th SIJ Beleefd tot een beioek noodlsen 55 Qez VAM DANTZIO sriiixi JURCSENS Adverteert in dit Biad Dienstaanbiedingen hebben m de C oudsche Courant feed tmeeea MT Den dTertviilieii kostea sliwkts kIJ ToorDttkcltllBg 1 5 regels f 0 26 yoor ol s regel moer 6 centi Opg f mtslmtend u hetBotean j jAjOEljTID M ïPB K1 S = iP Hurt Bovena aI Blauwe Kroto S uur Vergoderhig Bond Pi lijke rt Cmooi TA uur OpeoJaro orgadbring Bouwvaiarbelder 43 172 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon BeleeU veraoeken v ere eld lirll dedeellns 1 gon enlVMige reriaderlniaa eoneenen vermakeHji n om diM daa ta eue a ai u te varmeiden I A BRINKMAN é ZOON 1 öoud Hoogalpaat II BOUDA 601MHË mum Wie vjL ws ezx d v exte3n tieTola d voor Q o ctd st eaa Oaan stre3s exa VERSCHIJNT DAGELIJKS nAla BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS i per kwan al f 1 25 pw week 10 cent m Zondagsblad par kwaitaal f 1 75 per week 14 ceai overal weer de besorfiag per loopcr gcacbiedi Franco per post per kwarlasl f I 50 met Zonda ibtad 2 Abonnementen worden dagelijks aangenomen a n ons bureau Mairt 31 Gouda bi onze agenten den boekhandel en de po kanlorcn ADVERTENTIEPRIJS Uu Gouda en onuirckeo beboorende loi den besorgkrmg l S regels l 0 55 elke regel meer f 040 Bq drie achtereenvolgende plsaismgen worden deie legen twee berekend Van bniten Opwla ca den bewHgkriog 1 5 regels f OM elke reget meer f O 15 INOBZONDRN MBDBDKBLINGSN 1 4 I 1 elke r tl mt lUl Op de voorpafina dubbel lari OewoM d r eiHi a ing MNKl ine wl elia m U aaatna 4as Mr MeducMt M f i B Oroott leners en renden aur plaamikiie ULKINE AOVKRTKNTltN Hwvrageli en aawhieAngen hetn isde liiM iiiiWnt kooi M vwboop huur en mwbnar t 5 ragtls 025 elkn n tl mmi A Mt M lawwü betaling Mulnmas oMto 10 gela thmj ummtn 5 ml Telefoon Interc i82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON a ONS OVEBZIGHT H t aantal der venüelde Lngeteohe vlssclKrsbooten bedraagt drie Hoe het eigenlijk staat met Dultsch land en C hina De geaiiieenleu sijn vol hoop dot db betrekfcingen tuBsctien die Landen zullen worden afgeècoken Zij werken inni samen en gWen aan cKlnA eiken raad dii Iwt vraagti zogt een t egram utt I oqden Dat zal wèj waao zijn Alle autoriteiten m hina zijn voor h verbrektn difr b trekkingen met thiitacblaud maar er ziju n etaiage technische njoeUi lieden die de Preeident wU over winnen voor hij lijn steun geeft zegt het b riGi t an Duittfdie zijdie laat moi weten dat m n daar aNeede In de Iteete belrekicingeA met China heWt verkeerd ea men nieft geiHigd is oiu wrok te koesteren tegenover China wegens de afgedwongen maatregelen en dit te uidodtr omdat de milllaare toestand daardoor niet geiwijzl wordt Ook de pers stelt zich op hetzelfde standpunt en betreurt het dat hot luneesühe Rijk onmaiïhtlg is om ziet tegen de kuiperijen van de b ntente te weren Over de mogelijke gevolgen van een breuk tuüuohen de twee landen sohrijé Keventlow in de Deutsche lagesiitg Hij wijt den toeetand in China aan druk van Amerika welk land er op uit is het Dtiitsche rijk het Duitsche kapitaal tn den Dullschen arbeid In liLt Verrt Oosten uit tt 9ehake4en Men bedoelt ook het D litsch gewintóohap tt Peking tef zijde te 8telUn waardMr Duttsohlandt laatttt diplomatieke steunpunt itt het Verre Oosten verdlwencii zou zgn Indien werkeli China naar het vijandeli kamp overgaat zou dit vermoedeiljt deij ondergang twieekenen van veel econor miacü bc lt én vatt d vele vruebten vaa Duitachen arbeid Mett kan echter gerust d tockon st afwaoliten en zien of werkelijk de bedoeling beeiaat de Chineez voor den oorlog in Luropa te gel ruik ii KevenUiOW zegt dat deze gtbeurteail Duitechlond moet aaneporem tot h A werkelijke eindt toe alle krachten in te span nen Ook Salzuiann wijst in de Voesische Ztg op de groole ecoiMHUuiKlie lielatigeil van Dultsi iand m Olvina Hij ib echter meer optunistisoh en gelooft dai de Japanner ook nog een woordjt zut leii metwpreken Slechte indien de geruchten over ein prlncipieeJe overeenstem nving lusschen Japan Amerika en de tntentt worden bevestigd zou er gevaaf bestaan De sohrtjrver gelooft niet éai hineewche soldalen naar h uropa zulle komen daar het volk te weinig militair is aangelegd t en samengiaan van Japa en Amerika zou bovendien nooit langikunr nen duren en voor d © Diiiteclie politi 3t komt het er op aan goed op te letten o bet psiyotiologisch moment waarop Japaa nieuwe aancriuiUng zaj zoeken In AnveTllu U weinig verandering H4 l richt van de noheponbewapeningi sohijiit V oorbarlg te zijn liet venqpigde cmnité van demooraten eu republikeinen is oviereengekomen o een vcrandlBriDg aan te bevelen in het leglemeot van orde vas deo senaat in dit r voege dai aan elke beroad agjiig met twee ét rden van hei aantal atmunieo fiïi tiiidt ka4i warden gjHnaakt SameoBwerinceu worden nu ook ontdekt Wq hebben er gisteren at een gemeld tl t v n em zekeren Ko b Hel bli t nu dat het huls waar Fritz Kolt werd gearretiteerd het b l4el la waarde Dti liscli € luitenant tay woonde cHo b trokken wa in bet couifriot dat ongteveer een jaar geleden vraa ontdt tt idat ten doti had I ngilscbe acïhepea te ver iiieli n Kolb heeft aan de politie bekend m9dopUchtig te zija geweoBt aan de ootplof fiiigen in de opAlagpfOfttaen op Blacktoti eiland New York en m Klngalanif New Jersey Voorts worden dr Sjirkriafeerty een Hindoe en i rnest SktiQiWT naar het n hijiit en Duitscber besohuldigd van samenzwering om een militaire expeditie eg n oen vreemd land nl Brit ch In die op touw te zettm Sjakriaibert wordt bovrrrflen ten iaete gelefpd dat hij naar Berlijn en terug la gereisd op e i valwsh panpoort De politie heeft veel be ch sden w een volledig laiboratonura in de woningr va d josclml ttgd n in beslag geaoiiMn daar it i d elUke geJefeu he4d xl nooit we r Bou voordoen om de ovtrwlniilng U bejiolen en dan erfvijand die zich in dtu loop der eeuwen reeds 2U uikitn op l raiiJcri c wierp voorgXM d twuH uuliell ie luakra Op hel b lia Mitide uur zal bet lot van l rankiijb ofboncen van de laat Hte kittchtsiiMpamiiing Het voorbeiU der iiio wlige sohiaten zal het land eraan her iniwtreii dal de wil oiu tt overwioaea di wil ia oiu te leven De groottv trathtfilie vereeiiiglogen ziju zoiKhv oudersclK d van doel eu partij sauM ugebraebt ouder dt Uits Heel f rankr op voor de ver wiualfig VUL het rwihtt I ia lalrijk publiek woondw dwe in dnikwi4ckeude plt htigheld l j BNGSLANn t wehaarKchte in Londen Dt LoodeoKohe uorr vaa de N I rt schrijft aan zi blad o o De aardkppeieuelleude Is nog niet uit oodra Upoold wa i dat da ub froa prijs It gen hel eind v an Maart iioogor luooht ztpi konden de groentenwlidcebi niet meer vau hun levoruieiLrs krijgen Dooh met dn groentenwinkelB heeft ainiMwd medt lijdt u want kIJ heMieii op deu zettingHprijH van 7 i amt per 4 5 Hj l eeuvou fig 5 cis getiiBgen voor het thuMrragen oodat ze toch weer d n ooden prijs krljyen Staat men er op 0leoht 1 et te betalen on desnoodR de aardkppelcu zelf uiee Ie neoieiK dan kan men niets an ders krijgen als klela grul dot abt varkenwvotr ongetwijfeld tüoge waarde heeft loo n winkelier rekcvu zijn klanten voor ilat ai hlj voor 1 nfioiver vfr koopt de ton htm leohta 14 p nt opbrengt terwijl hy beweert dat hij zijn in slag heilt iiiöet n doMl twtn Ut pj eit dus p at of ongnveer 124 aou verlle zeti ItoveiaNen kan hiJ door de welge riti van dtm grootbanwl om vwm April tl kvtren uiet legen den aettln rijH in slaan l ltis zija vraag out den ftorecht nMtlgen siulver Do brave ziel verg t enrenwei dat eu poml sterling 240 stuiveni heelt en etn ton aiMO pond zoadat bij dtoor dian eeuen kluiver ptr pond 9 pond aterllngp ontV angt vn dus indUcii bet waar wai dal tiij voor ib pat inkocht bijna 50 pt t willet ntaakt wat zelfo door zoon eifnn aardig etrlijk luenM ails een LrfHidenach wiiikiMir niet te weinig kon geaefel wor hn icdirt eu WiM t dat diste aizelterij ploola heelt ininiisleni parlinueatitleden en eou ranteu dooh geen huam r stMkt ea hand uit uii het hulpelooa publiek er tcfflB te bvMchertneii Wvl le t men jaunwrklaohien ver het veikwlHlen vaa rijst bij trouwparti Bii t RlJMt wordt ais Myntbool vui vniobAau heid over bruid en bniid fpoin ceMtroold als zi na de huwtllJkmoHrekkfaig hun fiuwi li ttn is aanvaarden en n gaan we eeit paar kopjes vol tw loor tfie door dankbori mumohen worden OHFMht Dodi de hoevMribeld ki natwul jfc Inogat oni elangrijk en ndMi êe ri i prij tot et iO oentM pur 4 5 H O is geategeo ge en 45 8 5 Ion aarclnpp eu in vermhek loivtftDd 16 6A7 en JOblJUtoa itnm Zm m MGhi ton boter en vet JH 50 eij 1 ÜOfi tou n rtn tade 7 131 en bb 4lb ton kolfl tlie r en eaoao 28 748 t 54 4 lom suiker 19 56b Mk 5111 ton tfpt nun Jü t22 m 60 687 ton i n wprde ook nog groote hoevo hedoii Unacii bavermout ger v okkea Mago git rot woraK ens naar tiet front gevonden BUITËNLANDSCIH NIBUWa DUITSCHLANDl Do behoeften v a het leger Het IMItaohe Kriegflerofthrungsaiut nia k t temge cijfers openbaar oio aan te toonen dat Duiltschiand nog i ear te voeden heeft dan de burgerlljite beimlttlnK n de Ni dtrbalf mtlbwii iNraiÉÏffli V H dt rtemeM So mm i n op tt aan het leger in Duitacitland geteverdt wird Alle opgaven zijn ia tonneu 1009 kitotgram In het eerste jaar van dea ovrlogv dui van 1 Augustus 1914 tot eiode Juli 191 zijn in het vakt geeouden H88 539 tonne bakmeel in het tweede ja r van kn oorlog van begin August tot einde 1916 795 606 ton Het meel voor toe ereddiug van voedsel is daarbij n4ei inbegrepen 1 r Iwomen nog bg i de eerste twee jO ren van den oorlog 40 375 ton besofaui du tut Duitschlond moesten komen Aan vleetich n verduurzaamde vleeschwomx werd lovend vee en verduurzaamde vleesohgerechten niet mee gerekend ia het uei tte jaar van dlesL oorioff voor bet ieger uitgevoerd 94 965 fcn in bet tweede jaar van den oorlog 159170 ton Uet zouten haring 107 ton In het eerate jaar in het tweede jaar 18ib85 ton Daarbi komt ïüOg een groote houveeihekt gerookt en gezouten v iwU Uijet in liet eerste jaar 17 lb8 ton in h rt tweede jaar 38 881 ion grutten reapetctievelijk 38192 en 11177 ton gries 38172 m 10£S ton erwtnoi en booncu H3 028 en 49 Ib fCMk maooroni en venniceili 81 153 en 20 8S9 ton ge droogde vruohtm 81139 m 16 627 ton uurkool 15 55 en 20146 Urn groenten zoowei versoh als VCTduurzoaind 3180S In Itet eerst itwr glDg n I 461 SOS OQt en m liet twewJ oorlogslfeftr 7fa7 860 ÜOOttigami 11 rei paotl 4i 1 418 386 ÜOO 4 gmrm en J 740 7U7 OÜO slgartUm naar h ffunt UI de bvAdt eernte jartMi dwt legendo aotit en iwQ hslf luiiliard Higaj en iKi M garttten daarbij kouten iM g lu dvt beidbeerste Jarm 9000 ton rook on pruiintatl aik en MUiÜ Aan wijn vru tteiu ap m neraaiwater mm oogiukc kreeg hel vei4leger in Hm m 668 472 heotollter ui het vaid TJaDd Het hivr is tüerbij uieil btigrepen V erder ateUto Uultstxbiand voorhK leger t r beaobikkiag 930 934 rund rcn 573 SSl aohapm en 1 0 t 159 vorken Aan rond eu varketwvieeMcli ïnh ben leger m lUariiiie in liet wn ste kwartaal van 1917 drie vijfdle an liet geheeleverbruik nooddg Voorta krljgl het legerongeveer dfrtlg prooent van he lirooiftchren Kekcg uwn hlco bij oog In de ersl tnee jaren era naiECmlèn vhl meer éaftdrie miUloen ton haver wa b $ia twefluiUioeik ton hulpvoetio MoIIeii en fltrtto dan kan men zloh vaorHtedleD weiketraiu portiniddelen dkiarvoor noodag zi i Voelhet tran tort van tMt allefli aonder het 10vnuK vee en de otdit ea etm half mH hard Higare en siffftretten waren ailee al HOOOMÜ WBCens uöodtg Nationale betooging lij I en indrukuekkMde nitloUje b oj ging iiad gLritemiiildag plaats lu db 8o onn m tt ienwoonhgiittid van Volnct ré eii onder leiding van DeHchanel ia wiemi ouigoviiig ziüi Hrlaiul tn unitr f led ett van het kabinet alsuiedv geaantei der bondgeaooten talrijk politieke leratre inAiWrieele en coinineroleele onen b vond en Viviani nam uit naam der regeering 1 woord en verklaanto diat ï ankrt na 10 maan l4 ii oorlog onwankelbaar en vaathettlottn iM liet wevqrd èo uodirlaag af li na k rt die overwiniUng tvenalfl liet wtaa d blijft in den oorlog zal het morgen big din vredl Maan op de herec niglng inat t iKaë en Lotharingen voor óva Xf etvia nmditKi vrede het eenige dot litt voor d eer van ijn ge iolilodfinifl en den eerltiel van zijn dooden kau aonvaardtn l rant rijk ia luet aijn bondgeuooten opgw8taaik tugtn het ruiêische mïUtairlMtiie dM tdiè Rtroooi deed lotubreken om dl terugkeeif d r uiistïadieti Ie voorkmoec opdsit de ii aten vrij kunmm kwen omïer d aon van het recht Laten wij atdu bmrioot Viviani ocoe uiterste kraiidilen imtpan u n opdat het lot van het vaderland e t gunstige wendins necttt l eif ohan e4 Barthou m Uarrèa hltHdeè daarna redt oerin en en vroegen vaik Irankrljk in tiet streven te volhardcnl Feuiiletona had b tinea 1 00 zolde een zachte eei ton e stem van een ott7lchtbare Het ié at laat I n het zot nog later worden ant woordde een van de twee Maar de koekoek heetft zich nog nic laten hooren I ïed de onaucAitbare Ook 18 dt fret nog ol uit op zij prooil was het weerwoord waarna dt wachter op meer natuurUjken toon zeide Twee vlucbttrappon Si pae op de zeventiende tree van te tweede trap Deul links twee tikken daarna drie Dank u mijn woardet eeldie nu hij die toegang wensohte Het geeft een aanc genaam gevoel wanneer men bemerkt dat een trouwe portier éen toegtuig bewaai t tot het pal 6 der gemotnjk tte vreugde Daarna gii m de twee bezoekers di door hun inHÜnct o dIoor hunne voliedii gi ekeindheiid met dt plaale ijke inricht ting voorgelicht moccrten zijn want hef was pikdonker naar eea steen n trap die op een portaal eindigide waar Hok af een tweede trap naar de bovenverdl ping van het huis brocdit Len leuning dde onder den minsten druk gevaarlijk terugweek moeet de bezoekers bij hun opgaan éen weg wijzen miaar blijkliaar wa de waarsohuwine van den portier bij lan e na niet overbodig geweest Want toen zij boogHt voorzichtig zestien treden waren opgegaan kwa men de jongst binnengekomenen htj het aangegeven pu U en met de grootste voorziclKighedd hun verderen weg mderzoekende voelden zij een gtul dat een envAig ongevaj zou berolcke hehben aan den orubekendle met de valluikem t en verachtende lach in zachter toon herl aald toonde dat de bcteoekersi gevonden hadden wat zij vermoedden en na dit koi4e oponthoud vervoligden zij hun verderen weg zooder eenjgt gedaf hie aan gevaat h en kwalijk riekende olielamp liofatte hen bij op de eerMe verdieping waar bij iedtoen fftap een mengsel van moddler ea vuil uit db voegen der gesdieurde steeuen opwelde Maar naarmate zij vorderden ct rong dea te duidelijker een gegotia als van vefIe Htenunen tot hen door waaroodlBr een aobri gelach door een zachter tjeant woord on in koor herhaald wegstervend als een eoho zieh ondtora dteidld e loen het tweetal op hei portaa4 der tweede verdieping waa gekomen ging het gegou ook in meer geaocenlj erde toonen over waardoor het ook beter Je hoortn WH of hoou de gtduktm nog dof en gendempt klonken als van achter rware en goed t lmtende i ren komende Maar t hooren vm het dat tidoar taj vaa mannen en vrouwen in fruk gebrek waren Dl nienwgekoinenen Ukten volgens de aanwijzing van hun mentor op de moAaive eiken dmir aan hun iinkw kant eerst tweemaal ui een oofpenbUk daarna drlt achtereenvolgende keerrai Terstond werd de deur van binnen open gedaan en stroomde er een xee va licht hen t emoet en terwijl de beide mannen nog op den drerafKl zidt bevonden vrerAena zij van alle kantm tnet groot geiJluiGb begroet Wftlterton zoo waar ik leef 1 k n Overbuty ookl at komt s J laotl We daohten al dat ge 4oor de trikwanten van lipn ouden CtodIi gvsoapt waart Het was werke4ijk een rrool jolif gezds d ap dat dooreen Uep ol in gi ep je ijeen stond in de niet a te ipoote kamer op de tweefe TenHi Dg van b ziju g raakt Zijden kamtzoolen vauMhlt terende eu itlb aohreeuweuifo stottago vomtdea ee schril tmttritit met de vail kliurlgf wanden en iponftjnm anUatl sche knooiMVk oeotelH en veters jwach lig grbonluurde onuw opwlageu en btlbt kragui gerand met MeoMsctie kaat ol even kostlare potte dAlw ou tlidMm 1 kwa teu om kale en pols staüe prulken to ov erw ijd elodigende laarsen MMélMi waren bij allen tt zien terwijl d ia i tl huimer t rauhohe vloeken bewM iai de 1 urileioMtriie zeden u gtiw lum ttit door het l ndeni iie publiek In Mrogehoudoi nog niet dIoorgedrongeD waren tot K ii oerele van Mwrouiw de Lhavasst NDiiiiidg aaoAreolgeu zaten te gr eq a ie om een groen bekleed tafeitje waarop kaarten fMitaetsteMwa gou btukkeif eu massas kleingeld lagwn Andkvmetdnden ir omitecsi het spei gadeslaande of met elkaar pratmde UwmniiMbf wmrm het heemt zoo oude als jo fe naar er waren ook vrouwen aanwealg vrouwen oïet pronkiTige toÜrtten sterit gedeeotteerd en g I Ianki4 Di e gingen meeift van het e tm taftiltje naar het andere met opmer kingiu over de HweUngen der fortuin De heeren waren vol attentie bij hel pel zoowel als b anghebbinden ot ati toeschoawent bij lu4 hacard dat Zljue Hooi eld de Lord Protector zMtelooa achtte en taj de wet had veriiodem De twee nifluw gekomeDen ontdedna aiUi spotMilg van hun zwaren donkwaa man 10 en ook zij bleken gidtked bl veel ktourige zijde en aatija aiet een pruik overgaande in looge kratUifa wier pua ten gevat oren In Uja Unten atrikj en die over wangen oorco ea ndk lAln buis m de steeg die Bathmreel heettR Do koie iM ttOKK zelde muren waren oorspronkelijk a iciigraiw getint ipaar de af huwmi e 1 ondensohe mist liadvaB dl tint een veeikleurlge werelAaart k maakt trouw daarbij geholpt n door de uithpattingen der vroegere bezoekers Dik ke gorcïpen van een onbeachrijfbar kleur hingen In rechte plooien voor d ramen en daar tegenover waa oogi een andere deur met dubbele poneelen dia blijkl aar toegiang g l tot de blmteokaater Toch was er iets In deise overigctul Brtii aligi ontvangkamer dat aanspraak op iKïWondiei ing mocht maken de schil termde verlichting door wadkoanien if tal van camMabreriop klein tafeltjes hief en daar la de kamer igeHteldl Deite tafeltje met groene erg oveiiddit aooutede eea motfia stoelen van aileriei soort m IwiJMicbtlge soUdMt w ren de eenige ntftri e i maar In ee i oil 9tond een pleiotT rbeeld een hoorn de overvloeds em cornucopia ophoudenr de woarte pleiiMer afbeeldingen van d4 heeriijkote vruchten Dat beeld stond o een piëdestal dat overdekt wan met roo fluweel Deze godin van den ovravlocd die haar neus had ingeboet en tal vas vinders nriste beheersonie het selritteren geselschap vanaf haar roo 9 purp ren troon Haar hoofd was gekroond roet eea topmiitfl vau herer boot zooaitt de toenDMlige mode meebracht gegarneerd met een purper roode veer die over hoor llnJier oor afhing l jen opgewondMi aal bidder hjbl e m koperen iiMintstuk in haar vingerlooze hand gele terwijl e n aa der een rij van ófg rande kaarsen v oor hare voeten had opgMicM In deze zoo MÉiittoread vwlkbte ka mer waa oleta 1 zien vu lm zoo aoakvoUen aeofvoud wij tatw 3